Nghị định 150/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: chanhson

Nghị định 150/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 150/2004/NĐ-CP của Chính phủ

v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷ 
liÖu luËt viÖt nam LAWDATA


NGH Þ  § Þ NH 
CñA CHÝNH PHñ Sè 150/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2004 
Quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 
trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n


ChÝnh  phñ


C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  
2001;
C¨n cø LuËt Kho¸ng s¶n ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 1996;
C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02  
th¸ng 7 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng,


Ngh Þ   ®Þ nh:


Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung


§i Ò u  1.  §èi tîng vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh 
1.  NghÞ   ®Þnh  nµy  quy  ®Þnh  c¸c hµnh  vi vi  ph¹m hµnh 
chÝnh trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n; h×nh thøc xö  ph¹t, møc 
xö  ph¹t; thÈm quyÒn xö  ph¹t; thñ  tôc xö  ph¹t vµ  c¸c biÖn 
ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶.
2.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kho¸ng   s¶n   lµ 
nh÷ng hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ   ®iÒu 
tra c¬ b¶n ®Þa chÊt vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n (bao gåm lËp 
b¶n  ®å   ®Þa chÊt, nghiªn  cøu chuyªn   ®Ò   ®Þa  chÊt  vµ   ®¸nh 
gi¸ tiÒm n¨ng kho¸ng s¶n); kh¶o s¸t, th¨m dß, khai th¸c, 
chÕ biÕn kho¸ng s¶n vµ b¶o vÖ tµi nguyªn kho¸ng s¶n do tæ 
chøc, c¸ nh©n cè ý hoÆc v« ý vi ph¹m mµ kh«ng ph¶i lµ téi 
ph¹m nhng theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh 
chÝnh   vµ   NghÞ   ®Þnh   nµy   ph¶i   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  
chÝnh. 
3. C¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc ph¹m vi  ®iÒu 
chØnh cña ph¸p luËt kh¸c kh«ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy  
mµ  cã  liªn quan  ®Õn lÜnh vùc kho¸ng s¶n th×  thùc hiÖn xö 
ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n quy 
ph¹m ph¸p luËt ®ã.
2


§ i Ò u  2.  §èi tîng bÞ xö ph¹t
1. Tæ chøc, c¸ nh©n trong níc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh 
chÝnh trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n.
2. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh 
chÝnh trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n; trêng hîp §iÒu  íc quèc 
tÕ  mµ  níc Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc  
gia nhËp cã  quy  ®Þnh kh¸c th×  ¸p dông theo quy  ®Þnh cña 
§iÒu íc quèc tÕ ®ã.
§i Ò u   3.   Nguyªn   t¾c   vµ   thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m 
hµnh chÝnh
1. Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  
vùc   kho¸ng   s¶n   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   3   cña 
Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.               
2.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh 
vùc kho¸ng s¶n lµ  mét n¨m, kÓ  tõ  ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh 
®îc thùc  hiÖn,  nÕu qu¸ thêi h¹n trªn  th×  kh«ng  xö  ph¹t 
nhng bÞ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 6  
cña NghÞ ®Þnh nµy ®Ó kh¾c phôc hËu qu¶ do hµnh vi vi ph¹m  
hµnh chÝnh g©y ra.


§i Ò u   4.  Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m 
hµnh chÝnh
Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 
trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n lµ mét n¨m, kÓ tõ ngµy tæ chøc, 
c¸ nh©n bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®∙ thi hµnh xong 
quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ kh«ng t¸i ph¹m.


§i Ò u  5.  T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng
C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t¨ng nÆng ¸p dông khi xö ph¹t  
vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc  kho¸ng   s¶n   thùc  hiÖn  
theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 vµ §iÒu 9 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi 
ph¹m hµnh chÝnh.


§i Ò u   6.   C¸c h×nh thøc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 
vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ 
1. Mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, tæ chøc, c¸ nh©n 
vi   ph¹m   ph¶i   chÞu   mét   trong   c¸c   h×nh   thøc   xö   ph¹t   sau 
®©y:
a) C¶nh c¸o;
b) Ph¹t tiÒn.
2.   Tuú   theo   tÝnh   chÊt,   møc   ®é   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  
trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m cßn 
3

cã   thÓ   bÞ   ¸p   dông   mét   hoÆc   nhiÒu   h×nh   thøc   xö   ph¹t   bæ 
sung sau ®©y:
a) Tíc giÊy phÐp;
b) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m 
hµnh chÝnh.
3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 
vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m hµnh chÝnh 
trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc 
nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau ®©y:
a) Buéc kh«i phôc l¹i hiÖn tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay 
®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra;
b)  Buéc tiªu  huû   vËt phÈm  g©y h¹i  cho søc  kháe  con 
ngêi, vËt nu«i vµ c©y trång; 
c) Buéc nép b¸o c¸o kÕt qu¶  ®iÒu tra c¬  b¶n  ®Þa chÊt 
vÒ  tµi nguyªn kho¸ng s¶n vµ  ho¹t  ®éng kho¸ng s¶n cho c¬ 
quan nhµ níc cã thÈm quyÒn;
d) Buéc san lÊp c«ng tr×nh; thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  yªu cÇu 
b¶o vÖ  tµi nguyªn kho¸ng s¶n, b¶o vÖ  m«i trêng theo quy 
®Þnh;


®) Buéc ®¨ng ký víi c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ kÕ ho¹ch 
®iÒu tra c¬ b¶n ®Þa chÊt vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n vµ ho¹t 
®éng kho¸ng s¶n;
e)   Buéc   thanh   to¸n   tiÒn   sö   dông   sè   liÖu,   th«ng   tin 
cña Nhµ níc vÒ kÕt qu¶ kh¶o s¸t, th¨m dß kho¸ng s¶n;
g) Buéc lËp thiÕt kÕ  má; bæ nhiÖm gi¸m  ®èc  ®iÒu hµnh 
má theo quy ®Þnh.


§i Ò u  7.  Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh møc ph¹t tiÒn 
Khi xö ph¹t b»ng h×nh thøc ph¹t tiÒn, møc ph¹t cô thÓ  
®èi   víi   mét   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc 
kho¸ng s¶n lµ møc trung b×nh cña khung tiÒn ph¹t quy ®Þnh  
t¹i NghÞ ®Þnh nµy ®èi víi hµnh vi ®ã; nÕu vi ph¹m cã t×nh  
tiÕt   gi¶m   nhÑ   th×   møc   ph¹t   cã   thÓ   gi¶m   thÊp   h¬n   nhng 
kh«ng ®îc thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña khung tiÒn ph¹t; ®èi  
víi vi ph¹m cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng th×  møc ph¹t cã  thÓ 
t¨ng cao h¬n nhng kh«ng  ®îc cao h¬n møc tèi  ®a cña khung 
tiÒn ph¹t.
4

Ch¬ng II
hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc 
kho¸ng s¶n, h×nh thøc vµ møc xö ph¹t


§i Ò u   8.   Vi  ph¹m   quy   ®Þnh  vÒ   ®iÒu  tra   c¬   b¶n   ®Þa 
chÊt vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n
1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   500.000   ®Õn   2.000.000   ®ång   ®èi   víi 
hµnh vi kh«ng  ®¨ng ký  kÕ  ho¹ch  ®iÒu tra c¬  b¶n  ®Þa chÊt 
vÒ   tµi   nguyªn   kho¸ng   s¶n   víi   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm 
quyÒn theo quy ®Þnh.
2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi 
mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y:
a) §iÒu tra c¬  b¶n  ®Þa chÊt vÒ  tµi nguyªn kho¸ng s¶n 
mµ  kh«ng cã  quyÕt  ®Þnh phª duyÖt cña c¬  quan nhµ  níc cã 
thÈm quyÒn;
b) Thùc hiÖn kh«ng  ®óng  ®Ò  ¸n, kÕ  ho¹ch  ®iÒu tra c¬ 
b¶n  ®Þa chÊt vÒ  tµi nguyªn kho¸ng s¶n  ®∙  ®îc c¬  quan nhµ 
níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc cho phÐp ®iÒu chØnh;
c) Kh«ng nép b¸o c¸o kÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ b¶n ®Þa chÊt 
vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n, mÉu vËt ®Þa chÊt theo quy ®Þnh. 
3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶
a) Buéc  ®¨ng ký  kÕ  ho¹ch  ®iÒu tra c¬  b¶n  ®Þa chÊt vÒ 
tµi nguyªn  kho¸ng  s¶n  theo  quy  ®Þnh  ®èi víi hµnh vi vi 
ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy;
b) Buéc ph¶i nép b¸o c¸o kÕt qu¶  ®iÒu tra c¬  b¶n  ®Þa 
chÊt vÒ  tµi nguyªn kho¸ng s¶n, mÉu vËt  ®Þa chÊt theo quy 
®Þnh  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c kho¶n 2  
§iÒu nµy.


§i Ò u  9.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ kh¶o s¸t kho¸ng s¶n
1. Ph¹t tiÒn tõ  2.000.000  ®Õn 5.000.000  ®ång  ®èi víi 
mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y:
a)   Kh¶o   s¸t   kho¸ng   s¶n   kh«ng   cã   giÊy   phÐp   theo   quy 
®Þnh hoÆc giÊy phÐp kh¶o s¸t ®∙ hÕt h¹n, trõ trêng hîp ®∙ 
nép hå s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh;
b) Kh«ng nép b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t theo quy  ®Þnh 
hoÆc   nép   chËm   tõ   ba   m¬i   (30)   ngµy   trë   lªn,   kÓ   tõ   ngµy 
giÊy phÐp kh¶o s¸t chÊm døt hiÖu lùc; 
c) ChuyÓn ra ngoµi khu vùc kh¶o s¸t c¸c mÉu vËt  ®Þa 
chÊt, kho¸ng s¶n víi sè lîng vµ chñng lo¹i kh«ng ®óng víi 
quy ®Þnh t¹i giÊy phÐp kh¶o s¸t ®∙ ®îc c¬ quan nhµ níc cã 
thÈm quyÒn cho phÐp.
5

2. §èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 
1 §iÒu nµy, ngoµi h×nh thøc ph¹t tiÒn cßn buéc ph¶i nép 
b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t theo quy ®Þnh.


§i Ò u  10.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ th¨m dß kho¸ng s¶n
1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   500.000   ®Õn   2.000.000   ®ång   ®èi   víi 
hµnh vi kh«ng th«ng b¸o kÕ  ho¹ch th¨m dß víi c¬  quan nhµ 
níc cã thÈm quyÒn.
2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi 
mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y:
a) Kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú víi c¬ quan 
nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh;
b)  Kh«ng  nép b¸o  c¸o kÕt  qu¶ th¨m  dß theo  quy  ®Þnh 
hoÆc   nép   chËm   tõ   ba   m¬i   (30)   ngµy   trë   lªn,   kÓ   tõ   ngµy 
giÊy phÐp th¨m dß chÊm døt hiÖu lùc.
3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   10.000.000   ®Õn   20.000.000   ®ång   ®èi 
víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y:
a)   Th¨m   dß   kho¸ng   s¶n   kh«ng   cã   giÊy   phÐp   theo   quy 
®Þnh hoÆc giÊy phÐp  ®∙ hÕt h¹n, trõ  trêng hîp  ®∙ nép  ®¬n 
xin gia h¹n theo quy ®Þnh;
b)   Kh«ng   thùc   hiÖn   viÖc   san   lÊp   c«ng   tr×nh   th¨m   dß 
hoÆc   thùc   hiÖn   kh«ng   ®óng   yªu   cÇu   b¶o   vÖ   tµi   nguyªn 
kho¸ng s¶n, b¶o vÖ  m«i trêng theo quy  ®Þnh khi giÊy phÐp 
th¨m dß hÕt hiÖu lùc;
c)  ChuyÓn  ra ngoµi  khu  vùc th¨m  dß c¸c  mÉu vËt  ®Þa 
chÊt, kho¸ng s¶n víi sè lîng vµ chñng lo¹i kh«ng ®óng víi 
quy  ®Þnh t¹i giÊy phÐp th¨m dß  ®∙  ® îc c¬  quan nhµ  níc cã 
thÈm quyÒn cho phÐp.
4. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc 
hËu qu¶
a) Tíc giÊy phÐp ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i 
®iÓm c kho¶n 3 §iÒu nµy trong trêng hîp cã t×nh tiÕt t¨ng 
nÆng theo quy ®Þnh;
b) Buéc th«ng b¸o kÕ  ho¹ch th¨m dß theo quy  ®Þnh  ®èi 
víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy;
c) Buéc ph¶i nép b¸o c¸o kÕt qu¶ th¨m dß ®èi víi hµnh 
vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu nµy;
d) Buéc chÊm døt ho¹t  ®éng th¨m dß; buéc san lÊp c¸c 
c«ng tr×nh th¨m dß vµ ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ 
tµi nguyªn kho¸ng s¶n vµ m«i trêng ®èi víi c¸c hµnh vi vi 
ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu nµy.
6


§ i Ò u  11.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ khai th¸c kho¸ng s¶n


1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   500.000   ®Õn   2.000.000   ®ång   ®èi   víi 
hµnh vi kh«ng th«ng b¸o kÕ ho¹ch khai th¸c, kh«ng ®¨ng ký  
ngµy b¾t  ®Çu x©y dùng c¬  b¶n má, ngµy b¾t  ®Çu ho¹t  ®éng 
s¶n xuÊt víi c¸c c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn theo quy 
®Þnh.
2. Ph¹t tiÒn tõ  2.000.000  ®Õn 10.000.000  ®èi víi mét 
trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y:
a) Khai th¸c kho¸ng s¶n kh«ng cã  thiÕt kÕ  má; kh«ng  
cã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh má theo quy ®Þnh;
b) Kh«ng ký  quü   ®Ó  b¶o  ®¶m phôc håi m«i trêng vµ   ®Êt 
®ai sau khai th¸c vµ khi ®ãng cöa má theo quy ®Þnh;
c)  Kh«ng  thùc hiÖn  chÕ   ®é  b¸o c¸o   ®Þnh  kú, b¸o  c¸o 
sai sè  liÖu vÒ  ho¹t  ®éng khai th¸c kho¸ng s¶n cho c¸c c¬ 
quan nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh;
d) Khai th¸c tËn thu kho¸ng s¶n khi giÊy phÐp  ®∙ hÕt 
h¹n, trõ trêng hîp ®∙ nép ®¬n xin gia h¹n theo quy ®Þnh. 
3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   20.000.000   ®Õn   50.000.000   ®ång   ®èi 
víi   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   ®èi   víi   khai   th¸c  
kho¸ng s¶n kh«ng ph¶i lµ  vµng, b¹c, platin,  ®¸ quý, x¹  ­ 
hiÕm sau ®©y:
a) Khai th¸c kho¸ng s¶n kh«ng cã  giÊy phÐp theo quy  
®Þnh hoÆc giÊy phÐp  ®∙ hÕt h¹n, trõ  trêng hîp  ®∙ nép  ®¬n 
xin gia h¹n theo quy ®Þnh;
b) Kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng c¸c biÖn  
ph¸p sau khai th¸c vµ ®ãng cöa má theo quy ®Þnh;
c) Kh«ng thanh to¸n tiÒn sö  dông sè  liÖu, th«ng tin  
cña Nhµ  níc vÒ  kÕt qu¶ kh¶o s¸t, th¨m dß kho¸ng s¶n theo 
quy  ®Þnh khi  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn th«ng b¸o 
b»ng v¨n b¶n.
4. Ph¹t  tiÒn  tõ  50.000.000   ®Õn 100.000.000   ®ång   ®èi  
víi mét trong c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy 
®èi víi trêng hîp khai th¸c kho¸ng s¶n vµng, b¹c, platin,  
®¸ quý, x¹ ­ hiÕm.
5. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc 
hËu qu¶
a) Tíc giÊy phÐp ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i 
®iÓm a,  ®iÓm b,  ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu nµy khi cã  t×nh tiÕt  
t¨ng nÆng theo quy ®Þnh;
b) Buéc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p t¬ng øng quy  ®Þnh t¹i 
kho¶n 3 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy ®Ó kh¾c phôc hËu qu¶ g©y  
7

ra do hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1;  ®iÓm a,  ®iÓm  
b, ®iÓm c kho¶n 2; kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu nµy;
c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m 
®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d kho¶n 2,  
®iÓm a kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu nµy.


§i Ò u  12.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ chÕ biÕn kho¸ng s¶n
1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   500.000   ®Õn   2.000.000   ®ång   ®èi   víi 
viÖc kh«ng thùc hiÖn chÕ   ®é  b¸o c¸o  ®Þnh kú, b¸o c¸o sai 
sè  liÖu cho c¸c c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn theo quy 
®Þnh.
2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi 
hµnh   vi   chÕ   biÕn   kho¸ng   s¶n   kh«ng   ph¶i   lµ   vµng,   b¹c,  
platin,  ®¸ quý, x¹  ­ hiÕm mµ  kh«ng cã  giÊy phÐp theo quy 
®Þnh hoÆc giÊy phÐp  ®∙ hÕt h¹n, trõ  trêng hîp  ®∙ nép  ®¬n 
xin gia h¹n theo quy ®Þnh.


3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   10.000.000   ®Õn   20.000.000   ®ång   ®èi 
víi c¸c hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu nµy trong trêng 
hîp chÕ  biÕn kho¸ng s¶n vµng, b¹c, platin,  ®¸ quý, x¹  ­ 
hiÕm.
4. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: Tíc giÊy phÐp chÕ  biÕn 
kho¸ng s¶n  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 
§iÒu nµy khi cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng theo quy ®Þnh.


§i Ò u  13.  Vi ph¹m kh¸c vÒ qu¶n lý kho¸ng s¶n
1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   400.000   ®Õn   2.000.000   ®ång   ®èi   víi 
hµnh   vi   c¶n   trë   viÖc   tiÕn   hµnh   hîp   ph¸p   c¸c   ho¹t   ®éng 
®iÒu tra c¬  b¶n  ®Þa chÊt vÒ  tµi nguyªn kho¸ng s¶n, kh¶o 
s¸t, th¨m dß kho¸ng s¶n.
2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   10.000.000   ®Õn   20.000.000   ®ång   ®èi 
víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y:
a) CÊt giÊu, ph¸ huû, lµm tæn h¹i  ®Õn chÊt lîng hoÆc 
mua,   b¸n,   vËn   chuyÓn   tr¸i   phÐp   c¸c   mÉu   vËt   ®Þa   chÊt,  
kho¸ng s¶n  ®Æc biÖt quý  hiÕm theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt 
vÒ kho¸ng s¶n;
b) Khi ph¸t hiÖn ®îc c¸c ®iÓm kho¸ng s¶n mµ kh«ng b¸o 
c¸o hoÆc b¸o c¸o sai sù  thËt víi c¬  quan nhµ  n íc cã  thÈm 
quyÒn g©y khã  kh¨n cho viÖc qu¶n lý  vµ  b¶o vÖ  tµi nguyªn 
kho¸ng s¶n;
c) TiÕt lé  th«ng tin vÒ  tµi nguyªn kho¸ng s¶n thuéc  
bÝ  mËt nhµ  níc mµ  cha  ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh 
sù;
8

d)   C¶n   trë   c¸c   ho¹t   ®éng   kiÓm   tra,   thanh   tra   vÒ 
kho¸ng s¶n cña ngêi thi hµnh c«ng vô  vµ  c¬  quan nhµ  níc 
cã thÈm quyÒn;
®) C¶n trë  c¸c ho¹t  ®éng khai th¸c, chÕ  biÕn kho¸ng  
s¶n hîp ph¸p theo quy ®Þnh.
3.  H×nh thøc  xö  ph¹t  bæ sung:  TÞch  thu  mÉu vËt  ®Þa 
chÊt,   kho¸ng   s¶n   ®Æc   biÖt   quý   hiÕm   bÞ   mua,   b¸n,   vËn 
chuyÓn tr¸i phÐp.


Ch¬ng III
ThÈm quyÒn, thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 
trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n


§i Ò u   14.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh 
trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n cña Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp
1. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ cã quyÒn:
a) Ph¹t c¶nh c¸o;
b) Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång; 
c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m 
hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn 500.000 ®ång;
d) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do 
vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra.
2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn cã quyÒn:
a) Ph¹t c¶nh c¸o;
b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång;
c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m 
hµnh chÝnh;
d) TÞch thu kho¸ng s¶n khai th¸c tr¸i phÐp;
®) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp thuéc thÈm quyÒn;
e) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do 
vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra.
3. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã quyÒn:
a) Ph¹t c¶nh c¸o;
b) Ph¹t tiÒn  ®Õn møc tèi  ®a  ®èi víi c¸c lÜnh vùc quy 
®Þnh t¹i  ®iÓm d vµ   ®iÓm  ®  kho¶n 2 §iÒu 14 cña Ph¸p lÖnh 
Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh;
c) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp thuéc thÈm quyÒn;
d) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m 
hµnh chÝnh;
9

®) TÞch thu kho¸ng s¶n khai th¸c tr¸i phÐp;
e) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do 
vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra.


§i Ò u   15.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh 
trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n cña Thanh tra vÒ kho¸ng s¶n
1. Thanh tra viªn vÒ kho¸ng s¶n ®ang thi hµnh c«ng vô  
cã quyÒn:
a) Ph¹t c¶nh c¸o;
b) Ph¹t tiÒn ®Õn 200.000 ®ång;
c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m 
cã gi¸ trÞ ®Õn 2.000.000 ®ång;
d) §×nh chØ hµnh vi vi ph¹m, buéc kh¾c phôc hËu qu¶ 
do hµnh vi vi ph¹m g©y ra.
2.   Ch¸nh   Thanh   tra   Së   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   tr êng  cã 
quyÒn:
a) Ph¹t c¶nh c¸o;
b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång;
c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m 
hµnh chÝnh; 
d) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp thuéc thÈm quyÒn;
®) §×nh chØ hµnh vi vi ph¹m, buéc kh¾c phôc hËu qu¶ 
do hµnh vi vi ph¹m g©y ra.
3.   Ch¸nh   Thanh   tra   Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   tr êng   cã 
quyÒn:
a) Ph¹t c¶nh c¸o;
b)  Ph¹t tiÒn ®Õn 100.000.000 ®ång; 
c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m 
hµnh chÝnh;
d) TÞch thu kho¸ng s¶n khai th¸c tr¸i phÐp;
®) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp thuéc thÈm quyÒn;


e) §×nh chØ hµnh vi vi ph¹m, buéc kh¾c phôc hËu qu¶ 
do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra.
10


§ i Ò u   16.   Uû   quyÒn   vµ   nguyªn   t¾c   x¸c   ®Þnh   thÈm 
quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n
1. ViÖc uû  quyÒn xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh 
vùc kho¸ng s¶n ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 41 cña Ph¸p 
lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.
2. Nguyªn t¾c x¸c  ®Þnh thÈm quyÒn xö  lý  vi ph¹m hµnh 
chÝnh trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i  
§iÒu 42 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.


§i Ò u   17.  Thñ  tôc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong 
lÜnh vùc kho¸ng s¶n
1. Thñ tôc, tr×nh tù xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  
lÜnh vùc kho¸ng s¶n thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh  
Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­CP 
ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ  viÖc quy  ®Þnh chi tiÕt thi 
hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh 
n¨m 2002. 
2. C¸c vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n  
bÞ  xö  ph¹t  ®Òu ph¶i lËp thµnh hå  s¬  vµ  lu gi÷   ®Çy  ®ñ  t¹i 
c¬ quan xö ph¹t.
3. Tæ chøc, c¸ nh©n bÞ  ph¹t tiÒn ph¶i nép tiÒn ph¹t 
theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 54 vµ  §iÒu 58 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  
vi ph¹m hµnh chÝnh.
4.   Khi   ¸p   dông   h×nh   thøc   tÞch   thu   kho¸ng   s¶n,   tang 
vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¶i  
thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 60 vµ  kho¶n 1 §iÒu 61 
cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.


§i Ò u   18.   Thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vµ  cìng chÕ 
thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  
vùc kho¸ng s¶n
1.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh 
theo NghÞ   ®Þnh nµy ph¶i nghiªm chØnh thi hµnh quyÕt  ®Þnh 
xö   ph¹t   cña   c¬   quan,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   trong 
thêi h¹n quy  ®Þnh. NÕu tæ chøc, c¸ nh©n bÞ  xö  ph¹t kh«ng 
thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t hoÆc cè ý trèn tr¸nh thi hµnh 
quyÕt ®Þnh xö ph¹t th× sÏ bÞ cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh 
xö   ph¹t   theo   §iÒu   66   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh 
chÝnh.
2. Khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  thi hµnh quyÕt 
®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kho¸ng 
s¶n, c¬  quan, ngêi cã  thÈm quyÒn ph¶i tu©n thñ  tr×nh tù, 
thñ tôc cìng chÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
11

Ch¬ng IV
KhiÕu n¹i, tè c¸o, xö lý vi ph¹m


§i Ò u  19.  KhiÕu n¹i, tè c¸o
1.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh 
trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n hoÆc ngêi  ®¹i diÖn hîp ph¸p cã 
quyÒn khiÕu n¹i  ®èi víi quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t cña c¬  quan, 
ngêi cã thÈm quyÒn.
C«ng d©n cã  quyÒn tè  c¸o víi c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm 
quyÒn   nh÷ng   quyÕt   ®Þnh   vÒ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  
trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n tr¸i ph¸p luËt.
2. Thñ tôc khiÕu n¹i, tè c¸o vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i,  
tè c¸o thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 118 cña Ph¸p lÖnh 
Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 


§i Ò u   20.  Xö  lý  vi ph¹m  ®èi víi ngêi cã  thÈm quyÒn 
xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n
Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  
lÜnh vùc kho¸ng s¶n cã hµnh vi s¸ch nhiÔu, dung tóng, bao  
che cho ngêi vi ph¹m; kh«ng xö ph¹t hoÆc xö lý kh«ng ®óng 
møc xö  ph¹t hoÆc xö  ph¹t tr¸i  thÈm  quyÒn theo  quy   ®Þnh 
th×   tuú   theo   tÝnh  chÊt,   møc   ®é   vi  ph¹m   sÏ  bÞ   xö   lý   kû 
luËt   hµnh  chÝnh   hoÆc   truy  cøu  tr¸ch   nhiÖm  h×nh   sù;   nÕu  
g©y thiÖt h¹i cho Nhµ níc, c«ng d©n, tæ chøc th× ph¶i båi 
thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.


§i Ò u   21.  Xö  lý  vi ph¹m  ®èi víi ngêi bÞ  xö  ph¹t vi 
ph¹m hµnh chÝnh
Ngêi   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc 
kho¸ng  s¶n nÕu cã  hµnh  vi chèng  ngêi thi hµnh c«ng vô, 
tr×  ho∙n,  trèn  tr¸nh viÖc  chÊp  hµnh hoÆc cã  hµnh vi vi 
ph¹m kh¸c th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö  
lý  vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; 
nÕu g©y thiÖt  h¹i  th×  ph¶i  båi thêng theo quy  ®Þnh  cña 
ph¸p luËt.


Ch¬ng V
®iÒu kho¶n thi hµnh


§i Ò u  22.   HiÖu lùc thi hµnh
NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ 
ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 
12

NghÞ   ®Þnh   nµy   thay   thÕ   NghÞ   ®Þnh   sè   35/CP   ngµy   23 
th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m 
hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc vÒ kho¸ng s¶n.


§i Ò u  23.  Tæ chøc thùc hiÖn
Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c 
Bé, ngµnh cã  liªn quan híng dÉn, tæ chøc thùc hiÖn NghÞ 
®Þnh nµy.
C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng 
c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  vµ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c 
tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi 
hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản