Nghị định 157/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
32
lượt xem
1
download

Nghị định 157/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 157/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 157/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 157/2004/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 157/2004/N -CP NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2004 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH BƯU CHÍNH, VI N THÔNG V BƯU CHÍNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông (sau ây g i là Pháp l nh) v bưu chính áp d ng i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam; t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng trong lĩnh v c bưu chính t i Vi t Nam. i u 2. An toàn bưu chính và an ninh thông tin 1. B o v an toàn bưu chính và an ninh thông tin là trách nhi m c a m i t ch c, cá nhân. 2. Bưu chính Vi t Nam, doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư có trách nhi m áp d ng các bi n pháp b o m an toàn bưu chính g m an toàn i v i thư, bưu phNm, bưu ki n và i v i nhân viên; an toàn i v i m ng bưu chính công c ng và m ng chuy n phát. Ngư i s d ng d ch v có trách nhi m tuân th các quy nh c a pháp lu t, quy nh c a Bưu chính Vi t Nam và c a doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư v an toàn bưu chính và an ninh thông tin. 3. Bưu chính Vi t Nam, doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư có trách nhi m ph i h p, h tr , t o i u ki n cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n ti n hành
 2. các bi n pháp nghi p v giám sát vi c m b o an ninh thông tin. Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi th c hi n các nhi m v nêu trên c n t o i u ki n doanh nghi p m b o ch t lư ng d ch v . i u 3. B o m bí m t thông tin riêng 1. Thông tin riêng liên quan n thư, bưu phNm, bưu ki n ư c b o m bí m t. 2. Vi c m , ki m tra thư, bưu phNm, bưu ki n ch ư c th c hi n trong các trư ng h p sau: a) Bưu phNm (tr thư), bưu ki n ư c m x lý, gói b c l i khi b hư h i, v b c b rách nát; b) Thư, bưu phNm, bưu ki n vô th a nh n ư c x lý theo quy nh; c) Bưu phNm (tr thư), bưu ki n qu c t ư c doanh nghi p m xu t trình các cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi doanh nghi p thay m t ngư i s d ng d ch v làm th t c xu t khNu, nh p khNu theo quy nh t i i u 4 Ngh nh này. 3. Vi c khám xét, thu gi thư, bưu phNm, bưu ki n ch ư c th c hi n khi có quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Th c hi n th t c xu t khNu, nh p khNu i v i thư, bưu phNm, bưu ki n 1. Thư, bưu phNm, bưu ki n khi xu t khNu, nh p khNu ph i ư c làm các th t c h i quan, văn hoá, ki m d ch và các th t c khác tuỳ thu c vào n i dung bên trong và ph i ư c n p các lo i thu , phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. 2. Bưu chính Vi t Nam, doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư ư c thay m t ngư i s d ng d ch v th c hi n các th t c nêu t i kho n 1 i u này và ư c thu t ngư i s d ng d ch v m t kho n ti n tr cho d ch v này. 3. Ngư i s d ng d ch v có nghĩa v hoàn tr các kho n thu , phí và l phí mà Bưu chính Vi t Nam ho c doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư ã thay m t h n p cho cơ quan h i quan ho c cơ quan có thNm quy n. Chương 2: M NG VÀ DNCH V BƯU CHÍNH M C 1: M NG BƯU CHÍNH CÔNG C NG i u 5. Xây d ng và phát tri n m ng bưu chính công c ng 1. M ng bưu chính công c ng g m các trung tâm u m i, bưu c c, i m ph c v , thùng thư công c ng ư c k t n i v i nhau b ng các tuy n v n chuy n và phát.
 3. 2. M ng bưu chính công c ng ư c xây d ng và phát tri n theo chi n lư c và quy ho ch, k ho ch phát tri n bưu chính ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 3. Các trung tâm u m i, bưu c c, i m ph c v , thùng thư công c ng ư c ưu tiên t t i các nhà ga, b n xe, c ng bi n, c ng hàng không, c a khNu, khu dân cư và các a i m công c ng khác ph c v nhu c u c a ngư i s d ng. 4. Khi l p và phê duy t quy ho ch, thi t k t ng th c a các a phương, các khu ô th , khu dân cư, khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t m i và các công trình công c ng khác, các cơ quan, t ch c có trách nhi m dành m t b ng xây d ng cho các công trình thu c m ng bưu chính công c ng phù h p v i quy ho ch phát tri n bưu chính, thu n l i cho vi c cung c p và s d ng d ch v bưu chính ph c p. Ch u tư các công trình xây d ng có trách nhi m ph i h p v i Bưu chính Vi t Nam trong quá trình thi t k và xây d ng công trình mb os ng b trong u tư xây d ng. i u 6. Ho t ng c a m ng bưu chính công c ng 1. M ng bưu chính công c ng ph i ư c duy trì ho t ng t t c các ngày làm vi c. Vi c thu gom và phát t i a ch nh n ph i ư c th c hi n t i thi u m t (01) l n/ngày làm vi c tr nh ng vùng có i u ki n a lý c bi t. Gi m c a ph c v t i thi u c a bưu c c giao d ch t i các trung tâm t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là tám (08) gi /ngày làm vi c, i m ph c v là b n (04) gi /ngày làm vi c. 2. B Bưu chính, Vi n thông quy t nh óng, m các bưu c c trao i túi, gói bưu phNm, bưu ki n v i nư c ngoài (bưu c c ngo i d ch, bưu c c c a khNu biên gi i). Bưu chính Vi t Nam quy t nh vi c óng, m các bưu c c, i m ph c v khác trong m ng bưu chính công c ng. 3. Bưu c c giao d ch, i m ph c v ph i có bi n hi u, niêm y t gi m c a. Giá cư c, ch tiêu ch t lư ng và các thông tin liên quan n d ch v bưu chính ph i ư c cung c p công khai t i bưu c c giao d ch, i m ph c v . 4. D u ngày c a các bưu c c, i m ph c v ư c dùng xác nh th i gian và a i m cung c p d ch v c a Bưu chính Vi t Nam. Nghiêm c m vi c s d ng d u ngày sai v i th i gian và a i m cung c p d ch v . 5. Màu s c thùng thư công c ng và bi u trưng c a Bưu chính Vi t Nam trên thùng thư ph i ư c th ng nh t trên toàn m ng bưu chính công c ng. Trên thùng thư ph i có các thông tin v th i gian và s l n thu gom trong ngày. 6. Phương ti n v n t i chuyên ngành c a Bưu chính Vi t Nam ph i có màu s c, bi u trưng th ng nh t và ư c quy n ưu tiên khi qua phà, c u phao và ưu tiên i, n, trong các ô th theo quy nh c a pháp lu t. 7. Túi, gói bưu phNm, bưu ki n ang trên ư ng v n chuy n không ư c m ki m tra. Trư ng h p có quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì vi c m ki m
 4. tra túi, gói bưu phNm, bưu ki n ư c th c hi n t i bưu c c g n nh t. Th t c m ki m tra các túi, gói bưu phNm, bưu ki n ph i ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. M C 2: M NG BƯU CHÍNH CHUYÊN DÙNG i u 7. M ng bưu chính chuyên dùng 1. M ng bưu chính chuyên dùng ư c t ch c ph c v nh ng nhu c u thông tin riêng c a các cơ quan ng, Nhà nư c. T ch c, ho t ng và i tư ng ph c v c a m ng bưu chính chuyên dùng nêu trên do B Bưu chính, Vi n thông quy nh. 2. Các l c lư ng vũ trang ư c t ch c m ng bưu chính chuyên dùng ph c v nh ng nhu c u thông tin riêng. T ch c và ho t ng c a m ng bưu chính chuyên dùng thu c các l c lư ng vũ trang do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh. 3. Ho t ng c a m ng bưu chính chuyên dùng ph i m b o các nguyên t c sau ây: a) Không ư c s d ng m ng bưu chính chuyên dùng cho các m c ích kinh doanh; b) Vi c k t n i gi a các m ng bưu chính chuyên dùng v i nhau và v i m ng bưu chính công c ng ư c th c hi n trên cơ s h p ng ho c tho thu n. Bưu chính Vi t Nam có trách nhi m ưu tiên khai thác, v n chuy n và áp d ng các bi n pháp b o m an toàn tuy t i i v i túi, gói c a m ng bưu chính chuyên dùng. M C 3: DNCH V BƯU CHÍNH i u 8. i u ki n nh n g i bưu phNm, bưu ki n Bưu phNm, bưu ki n ch ư c nh n g i khi không ch a các v t c m g i theo quy nh. Bưu phNm, bưu ki n ph i áp ng y các yêu c u v kích c , gói b c và các i u ki n khác (n u là g i có i u ki n); có ghi y h tên và a ch ngư i g i, ngư i nh n và tr cư c theo quy nh, tr trư ng h p Bưu chính Vi t Nam và ngư i s d ng d ch v có tho thu n khác. i u 9. Phát bưu phNm, bưu ki n 1. Thư có kh i lư ng t i 500 gram thu c d ch v bưu chính ph c p ư c phát t i a ch nh n. i v i các lo i bưu phNm, bưu ki n khác, tuỳ theo kh năng ph c v , Bưu chính Vi t Nam có th t ch c phát n a ch nh n ho c phát cho ngư i nh n t i bưu c c ho c i m ph c v .
 5. 2. M i t ch c, cá nhân có trách nhi m t o i u ki n Bưu chính Vi t Nam phát bưu phNm, bưu ki n t i a ch nh n. a ch nh n g m: a ch c a ngư i nh n ghi trên bưu phNm, bưu ki n, h p thư c a ngư i nh n, h p thư thuê bao c a ngư i nh n ( t t i bưu c c, i m ph c v ). Khuy n khích vi c l p t h p thư t i nơi thu n ti n cho vi c phát thư. 3. Ch u tư các công trình xây d ng ho c ơn v qu n lý toà nhà cao t ng g m khu căn h , khu chung cư, khu thương m i, khu văn phòng (có trên 5 a ch nh n c l p) ph i l p t các h p thư t p trung t i v trí thu n ti n và an toàn t o i u ki n cho Bưu chính Vi t Nam ph c v . B Bưu chính, Vi n thông ph i h p v i B Xây d ng quy nh v vi c l p t h p thư t p trung nêu t i kho n này. i u 10. Bưu phNm, bưu ki n vô th a nh n 1. Bưu phNm, bưu ki n b coi là vô th a nh n n u thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) Ngư i nh n t ch i nh n và ngư i g i t ch i nh n l i; b) Không phát ư c cho ngư i nh n và không hoàn tr ư c cho ngư i g i sau th i h n 12 tháng k t ngày g i. Th i h n 12 tháng nêu trên không áp d ng i v i trư ng h p hàng hoá trong bưu phNm, bưu ki n d h ng, gây m t v sinh, ô nhi m môi trư ng ho c trư ng h p quy nh i m a kho n này. 2. Vi c x lý bưu phNm, bưu ki n vô th a nh n ph i do m t h i ng th c hi n. Thành ph n c a h i ng, trình t , th t c x lý bưu phNm, bưu ki n vô th a nh n do B Bưu chính, Vi n thông và B Tài chính quy nh. Chương 3: CUNG C P DNCH V BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH i u 11. D ch v bưu chính công ích 1. D ch v bưu chính công ích g m d ch v bưu chính ph c p và d ch v bưu chính b t bu c, là nh ng d ch v thi t y u i v i xã h i ư c Nhà nư c m b o cung c p theo tiêu chuNn, ch t lư ng, giá cư c do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy nh. 2. B Bưu chính, Vi n thông trình Th tư ng Chính ph quy t nh c th v các lo i d ch v bưu chính công ích. Trên cơ s quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B Bưu chính, Vi n thông ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các cơ quan liên quan quy nh c th các cơ ch , bi n pháp và t ch c th c hi n cung c p d ch v bưu chính công ích thông qua vi c t hàng i v i Bưu chính Vi t Nam trong t ng giai o n. i u 12. Th c hi n nghĩa v cung c p d ch v bưu chính công ích
 6. 1. Bưu chính Vi t Nam là doanh nghi p ch u trách nhi m th c hi n nghĩa v cung c p d ch v bưu chính công ích. Trong trư ng h p c n thi t, B Bưu chính, Vi n thông xu t trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c yêu c u các doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư th c hi n nhi m v công ích và cơ ch tài chính th c hi n nhi m v này. 2. Nhà nư c h tr Bưu chính Vi t Nam trong vi c th c hi n nghĩa v cung c p d ch v bưu chính công ích thông qua: a) D ch v bưu chính dành riêng: Bưu chính Vi t Nam ư c cung c p d ch v ch p nh n, v n chuy n và phát thư v i m c kh i lư ng và giá cư c do B Bưu chính, Vi n thông quy t nh; b) Tín d ng ưu ãi phát tri n, ưu ãi v thu và các ưu ãi khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trong trư ng h p các cơ ch h tr nêu trên không m b o duy trì cung c p d ch v bưu chính công ích thì Bưu chính Vi t Nam có trách nhi m l p phương án trình B Bưu chính, Vi n thông. B Bưu chính, Vi n thông ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan thNm nh trình Th tư ng Chính ph xem xét vi c tr c p, tr giá th c hi n nghĩa v cung c p d ch v bưu chính công ích c a Bưu chính Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 4. Bưu chính Vi t Nam ph i h ch toán riêng i v i d ch v bưu chính công ích th c hi n cơ ch bù p t các ngu n h tr . Chương 4: TEM BƯU CHÍNH i u 13. Phát hành tem bưu chính 1. B Bưu chính, Vi n thông là cơ quan duy nh t phát hành tem bưu chính mang dòng ch ''Vi t Nam''. 2. Tem bưu chính ư c phát hành trên cơ s chương trình tài hàng năm và ư c th c hi n theo quy nh c a B Bưu chính, Vi n thông. 3. Tem bưu chính ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam v tem bưu chính. i u 14. In tem bưu chính 1. Vi c in tem bưu chính ph i m b o b o m t theo các quy nh c a nhà nư c. 2. Vi c in hình nh tem bưu chính trên các xu t b n phNm ph i s d ng tem m u (tem bưu chính có in ch specimen), tem bưu chính ã có d u h y, tem bưu chính ã g ch chéo h y góc ho c tem bưu chính ã g ch h y giá in trên m t tem. 3. B Bưu chính, Vi n thông quy nh c th v vi c in tem bưu chính. i u 15. Giá in trên m t tem và giá bán tem bưu chính
 7. 1. Giá in trên m t tem bưu chính do B Bưu chính, Vi n thông quy t nh. 2. Bưu chính Vi t Nam ph i theo úng quy nh v giá bán tem bưu chính quy nh t i kho n 3 i u 21 Pháp l nh, tr trư ng h p tem bưu chính ã có d u hu . i u 16. ình b n, ình ch , c m lưu hành 1. Tem bưu chính b ình b n khi ang in ho c b ình ch khi ã phát hành n u có nh ng sai sót nghiêm tr ng. Vi c ình b n, ình ch tem bưu chính do B Bưu chính, Vi n thông quy t nh. 2. M i t ch c và cá nhân không ư c phép kinh doanh, tàng tr ho c sưu t p tem bưu chính ã b ình b n, ình ch lưu hành, tem bưu chính có n i dung không lành m nh, kích ng, gây thù h n gi a các dân t c, trái v i thu n phong, m t c. 3. Vi c thu h i, ki m kê tem bưu chính ã b ình b n, ình ch ho c c m lưu hành ph i ư c th c hi n theo các quy nh c a B Bưu chính, Vi n thông. i u 17. X lý tem bưu chính h t th i h n phát hành 1. H t th i h n phát hành, s lư ng tem bưu chính còn l i trên m ng bưu chính công c ng ư c thu h i, ki m kê và hu theo các quy nh c a B Bưu chính, Vi n thông. 2. Sau th i h n phát hành, tem bưu chính v n có giá tr thanh toán giá cư c d ch v bưu chính và s d ng cho m c ích sưu t p tem. CHƯƠNG 5: CÁC BÊN THAM GIA CUNG C P VÀ S D NG DNCH V , I U KI N HO T NG BƯU CHÍNH M C 1: BƯU CHÍNH VI T NAM i u 18. T ch c và ho t ng c a Bưu chính Vi t Nam 1. Bưu chính Vi t Nam là doanh nghi p nhà nư c duy nh t v bưu chính, th c hi n ch c năng kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t và th c hi n nhi m v công ích theo chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n bưu chính c a Nhà nư c và nh ng nhi m v công ích khác theo yêu c u t xu t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Bưu chính Vi t Nam có tên giao d ch qu c t là VIETNAM POST và là doanh nghi p duy nh t ư c s d ng c m t "Bưu chính Vi t Nam". i u 19. Thi t l p m ng bưu chính công c ng và cung c p các d ch v 1. Bưu chính Vi t Nam có nghĩa v thi t l p m ng bưu chính công c ng r ng kh p trong c nư c theo quy ho ch ã ư c phê duy t cung c p d ch v bưu chính công ích và các d ch v khác.
 8. 2. Bưu chính Vi t Nam có trách nhi m báo cáo v i B Bưu chính, Vi n thông v vi c s d ng m ng bưu chính công c ng kinh doanh các d ch v tài chính, ti t ki m, chuy n ti n, phát hành báo chí và các d ch v khác nêu t i i m g kho n 2 i u 23 Pháp l nh. 3. Bưu chính Vi t Nam có nghĩa v t o i u ki n cho các doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư ư c k t n i vào m ng bưu chính công c ng trên cơ s h p ng. i u 20. Cung c p d ch v bưu chính qu c t Bưu chính Vi t Nam là doanh nghi p tham gia ho t ng cung c p d ch v bưu chính qu c t , các d ch v khác trong khuôn kh các i u ư c qu c t c a Liên minh Bưu chính th gi i và các i u ư c qu c t khác trong lĩnh v c bưu chính mà Vi t Nam ký k t, gia nh p. Bưu chính Vi t Nam có trách nhi m th c hi n các quy nh liên quan theo yêu c u c a Liên minh Bưu chính th gi i và c a B Bưu chính, Vi n thông. M C 2: DOANH NGHI P KINH DOANH DNCH V CHUY N PHÁT THƯ i u 21. i u ki n kinh doanh d ch v chuy n phát thư 1. Doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t có i u ki n nêu t i kho n 2, kho n 3 i u này ư c kinh doanh d ch v chuy n phát thư sau khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p phép. Doanh nghi p ư c kinh doanh d ch v chuy n phát thư n m ngoài ph m vi d ch v bưu chính dành riêng nêu t i i m a kho n 2 i u 12 Ngh nh này. Thư là thông tin trao i dư i d ng văn b n ư c óng gói, dán kín, có kh i lư ng ơn chi c không quá hai kilôgram (2kg) và có a ch nh n. Nh ng ch d n chung v nơi nh n cũng ư c coi là a ch nh n. 2. i u ki n ư c c p gi y phép kinh doanh d ch v chuy n phát thư trong nư c: a) Là doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam, tr doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; b) Có phương án kinh doanh kh thi, t hi u qu kinh t , mang l i l i ích cho xã h i; c) Có kinh nghi m t i thi u 5 năm trong lĩnh v c bưu chính ho c chuy n phát; d) Có các bi n pháp, i u ki n c n thi t m b o an toàn và an ninh thông tin; ) t k t qu kinh doanh t t i v i trư ng h p ph i th nghi m cung c p d ch v theo yêu c u c a B Bưu chính, Vi n thông. 3. i u ki n ư c c p gi y phép kinh doanh d ch v chuy n phát thư qu c t :
 9. Ngoài vi c áp ng các i u ki n nêu t i i m b, i m d, i m , kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân khi kinh doanh d ch v chuy n phát thư qu c t , còn ph i áp ng các i u ki n sau: a) Là doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam, tr doanh nghi p 100% v n nư c ngoài. Th tư ng Chính ph quy t nh t l v n góp c a bên nư c ngoài trong doanh nghi p liên doanh kinh doanh d ch v chuy n phát thư trên cơ s xu t c a B Bưu chính, Vi n thông và B K ho ch và u tư; b) Có tho thu n v i i tác nư c ngoài chuy n phát thư ra nư c ngoài, nh n thư t nư c ngoài v phát t i Vi t Nam; c) Có kinh nghi m t i thi u 5 năm trong lĩnh v c bưu chính qu c t , chuy n phát qu c t . 4. B Bưu chính, Vi n thông quy t nh các trư ng h p ph i th nghi m d ch v trư c khi c p gi y phép kinh doanh d ch v chuy n phát thư. i u 22. ThNm quy n và nguyên t c c p phép kinh doanh d ch v chuy n phát thư 1. B Bưu chính, Vi n thông c p, s a i, b sung, gia h n và thu h i các lo i gi y phép bưu chính quy nh t i kho n 1 i u 28 Pháp l nh. 2. Vi c c p gi y phép ph i tuân theo các nguyên t c sau: a) Phù h p v i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n bưu chính ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; b) Ưu tiên các án xin phép cung c p d ch v t i vùng sâu, vùng xa. i u 23. H sơ và th t c c p phép 1. H sơ ngh c p gi y phép g m: a) ơn ngh c p gi y phép c a doanh nghi p; b) B n sao công ch ng gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c) i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p; d) án cung c p d ch v ; ) Tiêu chuNn ch t lư ng d ch v ; b ng giá cư c; m u h p ng cung c p và s d ng d ch v ho c ch ng t , v n ơn; nguyên t c và m c b i thư ng; e) Báo cáo k t qu th nghi m ( i v i trư ng h p có yêu c u th nghi m). 2. B Bưu chính, Vi n thông th c hi n c p ho c t ch i c p gi y phép trong th i h n không quá 60 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l . Trong trư ng h p t ch i, B Bưu chính, Vi n thông ph i có văn b n gi i thích lý do.
 10. i u 24. S a i, b sung, c p gi y phép m i 1. Doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư ph i ngh s a i, b sung gi y phép khi có s thay i v n i dung c a gi y phép ã ư c c p. H sơ ngh s a i, b sung gi y phép g m: a) ơn ngh s a i, b sung gi y phép; b) Báo cáo mô t chi ti t n i dung s a i, b sung trong gi y phép; c) Các tài li u liên quan khác. 2. Trư c khi h t h n gi y phép 6 tháng, doanh nghi p mu n ti p t c kinh doanh d ch v chuy n phát thư ph i làm th t c c p gi y phép m i. H sơ ngh c p gi y phép m i g m: a) ơn ngh c p gi y phép m i; b) Báo cáo k t qu kinh doanh; c) án cung c p d ch v trong giai o n ti p theo; d) Các tài li u liên quan khác. 3. B Bưu chính, Vi n thông th c hi n vi c cho phép ho c t ch i s a i, b sung, c p gi y phép m i trong th i h n không quá 30 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l . i u 25. Thu h i gi y phép 1. Gi y phép ã c p s b thu h i trong các trư ng h p sau: a) Theo ngh c a doanh nghi p ư c c p phép; b) Sau th i h n m t (01) năm k t ngày ư c c p phép, doanh nghi p không tri n khai trên th c t các n i dung ghi trong gi y phép ho c doanh nghi p ng ng cung c p d ch v trong th i gian m t (01) năm mà không có lý do xác áng; c) Các trư ng h p thu h i khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Doanh nghi p b thu h i gi y phép trong các trư ng h p quy nh t i i m b, i m c t i kho n 1 i u này không ư c xin c p phép l i trong th i h n hai (02) năm, k t ngày có quy t nh thu h i c a B Bưu chính, Vi n thông. Sau th i h n hai (02) năm, n u doanh nghi p mu n ti p t c cung c p d ch v ph i làm th t c xin c p gi y phép m i. M C 3: I LÝ DNCH V BƯU CHÍNH, DNCH V CHUY N PHÁT THƯ
 11. i u 26. i u ki n làm i lý d ch v bưu chính, d ch v chuy n phát thư 1. T ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t làm i lý cho Bưu chính Vi t Nam, i lý cho doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư ph i ký h p ng i lý v i Bưu chính Vi t Nam ho c doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư. 2. H p ng i lý d ch v bưu chính, i lý d ch v chuy n phát thư ph i ư c th hi n dư i hình th c văn b n v i n i dung ch y u sau: a) Tên, a ch c a các bên; b) Hình th c i lý; c) D ch v i lý, ch t lư ng và giá cư c d ch v ; d) Hoa h ng i lý; ) Quy n, nghĩa v c a các bên; e) Th i h n hi u l c c a h p ng. i u 27. i u ki n làm i lý d ch v chuy n phát thư cho t ch c chuy n phát nư c ngoài 1. Bưu chính Vi t Nam, doanh nghi p ư c c p phép kinh doanh d ch v chuy n phát thư qu c t ư c nh n làm i lý d ch v chuy n phát thư cho t ch c chuy n phát nư c ngoài trong ph m vi ã ư c phép và ph i ăng ký v i B Bưu chính, Vi n thông. Vi c nh n làm i lý chuy n phát thư cho t ch c chuy n phát nư c ngoài ph i th c hi n trên cơ s h p ng. H p ng i lý này ph i ư c l p thành văn b n. 2. B Bưu chính, Vi n thông quy nh v vi c làm i lý cho các t ch c chuy n phát nư c ngoài. M C 4: H P NG CUNG C P VÀ S D NG DNCH V i u 28. H p ng cung c p và s d ng d ch v 1. Vi c cung c p và s d ng d ch v ư c th c hi n trên cơ s h p ng. 2. H p ng cung c p và s d ng d ch v bưu chính ư c th c hi n b ng văn b n ho c hành vi c th . H p ng cung c p và s d ng d ch v chuy n phát thư c a doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư ph i ư c th c hi n b ng văn b n. 3. Tem bưu chính, phi u g i, ch ng t , v n ơn h p l là b ng ch ng th hi n s giao k t h p ng gi a doanh nghi p v i ngư i s d ng d ch v và là cơ s xác nh quy n và nghĩa v c a các bên trong h p ng. 4. Phi u g i, ch ng t , v n ơn, h p ng m u ph i s d ng ngôn ng ti ng Vi t.
 12. i u 29. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p cung c p d ch v 1. Doanh nghi p cung c p d ch v có quy n: a) Yêu c u ngư i g i cho ki m tra n i dung bưu phNm, bưu ki n n u bưu phNm, bưu ki n ó có ch a v t phNm, hàng hoá; b) T ch i cung c p d ch v khi ngư i s d ng d ch v vi ph m pháp lu t v bưu chính. 2. Doanh nghi p cung c p d ch v có nghĩa v : a) Cung c p y thông tin v d ch v cho ngư i s d ng d ch v ; b) m b o an toàn cho thư, bưu phNm, bưu ki n t khi nh n g i cho t i khi ư c phát h p l ; c) Thay m t ngư i s d ng d ch v th c hi n th t c xu t khNu,nh p khNu i v i thư, bưu phNm, bưu ki n qu c t theo quy nh t i i u 4 Ngh nh nàyki m tra h i quan c n thi t; d) Chuy n ti p bưu phNm, bưu ki n khi ngư i nh n ã thay i a ch , tr trư ng h p ngư i g i có yêu c u khác; ) Chuy n hoàn bưu phNm, bưu ki n tr l i cho ngư i g i khi không phát ư c cho ngư i nh n, tr trư ng h p ngư i g i có yêu c u khác; e) Ti p nh n và gi i quy t các khi u n i v d ch v c a ngư i s d ng d ch v ; g) B i thư ng thi t h i cho ngư i s d ng d ch v theo quy nh c a pháp lu t. i u 30. Quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng d ch v 1. Ngư i s d ng d ch v g m ngư i g i và ngư i nh n. Ngư i g i là t ch c, cá nhân có tên trong ph n a ch ngư i g i trên thư, bưu phNm, bưu ki n. Ngư i nh n là t ch c, cá nhân có tên trong ph n ngư i nh n trên thư, bưu phNm, bưu ki n. 2. Ngư i s d ng d ch v có quy n: a) Yêu c u cung c p y thông tin v d ch v ; b) ư c m b o bí m t thông tin riêng và an toàn i v i thư, bưu phNm, bưu ki n; c) S a i h tên, a ch ngư i g i, ngư i nh n ho c rút l i bưu phNm, bưu ki n khi bưu phNm, bưu ki n chưa phát h p l t i cho ngư i nh n;
 13. d) Yêu c u gi i quy t khi u n i và tranh ch p v d ch v ã s d ng; ) ư c b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngư i s d ng d ch v có nghĩa v : a) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung thư, bưu phNm, bưu ki n; b) Thanh toán y giá cư c d ch v mà mình s d ng; c) Tuân th các quy nh v c m g i, g i có i u ki n và các i u ki n khác v nh n g i thư, bưu phNm, bưu ki n; d) B i thư ng thi t h i cho bên b thi t h i n u thi t h i x y ra do l i c a ngư i g i. M C 5: TIÊU CHU N, CH T LƯ NG DNCH V i u 31. Tiêu chuNn, ch t lư ng d ch v bưu chính, d ch v chuy n phát thư 1. B Bưu chính, Vi n thông ban hành tiêu chuNn ch t lư ng d ch v bưu chính ph c p g m các tiêu chuNn b t bu c áp d ng theo các tiêu chí v kh năng s d ng d ch v , th i gian toàn trình, an toàn, trách nhi m và th i h n x lý khi u n i, b i thư ng và các yêu c u phù h p khác. Bưu chính Vi t Nam ph i áp d ng tiêu chuNn d ch v bưu chính dành riêng do B Bưu chính, Vi n thông quy nh. 2. Doanh nghi p cung c p d ch v ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng d ch v bưu chính, d ch v chuy n phát thư theo quy nh c a pháp lu t, tr d ch v bưu chính ph c p nêu t i kho n 1 i u này. Tiêu chuNn ch t lư ng này có tiêu chí t i thi u v an toàn, th i gian toàn trình, trách nhi m và th i h n gi i quy t khi u n i, b i thư ng. M C 6: GIÁ CƯ C DNCH V i u 32. Giá cư c d ch v bưu chính, d ch v chuy n phát thư 1. Th tư ng Chính ph quy t nh giá cư c d ch v thư thu c ph m vi d ch v bưu chính cơ b n (thư thư ng) trong nư c có tr ng lư ng n 20 gram. 2. B Bưu chính, Vi n thông quy t nh giá cư c d ch v bưu chính công ích sau khi có ý ki n b ng văn b n c a B Tài chính, d ch v bưu chính dành riêng và khung giá cư c d ch v chuy n phát thư. 3. Bưu chính Vi t Nam, doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư quy t nh giá cư c các d ch v bưu chính, d ch v chuy n phát thư, tr các d ch v nêu t i kho n 1 và kho n 2 i u này.
 14. 4. B Bưu chính, Vi n thông quy nh c th v các trư ng h p không thu ti n s d ng d ch v bưu chính, d ch v chuy n phát thư. M C 7: BÁO CÁO i u 33. Báo cáo c a doanh nghi p cung c p d ch v Doanh nghi p cung c p d ch v có nghĩa v báo cáo B Bưu chính, Vi n thông v các ho t ng kinh doanh, h p tác c a mình nh kỳ và t xu t theo quy nh c a B Bưu chính, Vi n thông. Chương 6: GI I QUY T KHI U N I, TRANH CH P VÀ B I THƯ NG THI T H I TRONG CUNG C P, S D NG DNCH V M C 1: GI I QUY T KHI U N I VÀ TRANH CH P i u 34. Khi u n i và gi i quy t khi u n i gi a doanh nghi p cung c p d ch v và ngư i s d ng d ch v 1. Ngư i s d ng d ch v có quy n khi u n i v nh ng sai sót c a doanh nghi p trong vi c cung c p d ch v bưu chính, d ch v chuy n phát thư. 2. Ngư i khi u n i có th khi u n i tr c ti p ho c g i văn b n t i doanh nghi p cung c p d ch v . Trư ng h p doanh nghi p ti p nh n khi u n i b ng văn b n thì ph i thông báo cho ngư i khi u n i v vi c ã nh n khi u n i trong vòng hai (02) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c khi u n i này. 3. Ngư i khi u n i ph i cung c p các gi y t , ch ng c liên quan và ch u trách nhi m v n i dung khi u n i c a mình. 4. Th i hi u khi u n i i v i thư, bưu phNm, bưu ki n trong nư c và qu c t là sáu (06) tháng, k t ngày sau ngày g i. 5. Th i h n gi i quy t khi u n i gi a ngư i s d ng d ch v và doanh nghi p cung c p d ch v : a) i v i d ch v thư, bưu phNm, bưu ki n trong nư c là hai (02) tháng, k t ngày nh n khi u n i; b) i v i d ch v thư, bưu phNm, bưu ki n qu c t là ba (03) tháng, k t ngày nh n khi u n i.
 15. 6. Khi h t các th i h n gi i quy t khi u n i nêu t i i m a, i m b kho n 5 i u này, doanh nghi p cung c p d ch v ph i gi i quy t b i thư ng cho ngư i s d ng d ch v theo quy nh v b i thư ng t i M c 2 Chương VI Ngh nh này. i u 35. Gi i quy t tranh ch p Tranh ch p phát sinh t vi c cung c p và s d ng d ch bưu chính, d ch v chuy n phát thư trư c h t ph i ư c gi i quy t b ng thương lư ng gi a các bên. Trong trư ng h p không t ư c tho thu n, bên b vi ph m có quy n yêu c u cơ quan có thNm quy n, t ch c b o v quy n l i ngư i tiêu dùng gi i quy t ho c kh i ki n theo quy nh c a pháp lu t. M C 2: B I THƯ NG i u 36. Trách nhi m b i thư ng c a doanh nghi p 1. Khi có thi t h i x y ra i v i thư, bưu phNm, bưu ki n, doanh nghi p cung c p d ch v có trách nhi m b i thư ng thi t h i cho ngư i s d ng d ch v tr các trư ng h p mi n trách nhi m b i thư ng quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Doanh nghi p cung c p d ch v không có trách nhi m b i thư ng thi t h i iv i thư, bưu phNm, bưu ki n trong các trư ng h p sau: a) ã ư c phát theo úng quy nh ho c tho thu n trong h p ng; b) B hư h i, m t mát do l i c a ngư i g i ho c do c tính t nhiên c a chúng; c) B cơ quan nhà nư c có thNm quy n t ch thu ho c tiêu h y do n i dung bên trong vi ph m các quy nh c m g i; d) B t ch thu theo lu t l c a nư c nh n và ã ư c các nư c này thông báo b ng văn b n; ) Bao bì óng gói mà ngư i g i s d ng không ch c ch n b o v hàng hoá trong quá trình v n chuy n; e) Nh ng trư ng h p b t kh kháng; g) Ngư i g i không có ch ng t xác nh n vi c g i thư, bưu phNm, bưu ki n. i u 37. Trách nhi m b i thư ng c a ngư i g i 1. Ngư i g i ph i ch u trách nhi m b i thư ng v nh ng thi t h i gây ra i v i bên b thi t h i khi g i nh ng v t c m g i trong thư, bưu phNm, bưu ki n. 2. Trách nhi m b i thư ng c a ngư i g i trong nh ng trư ng h p nêu t i kho n 1 i u này không vư t quá m c gi i h n trách nhi m c a doanh nghi p cung c p d ch v trong các trư ng h p tương t .
 16. i u 38. Nguyên t c b i thư ng 1. Vi c b i thư ng c a doanh nghi p cung c p d ch v d a trên cơ s thi t h i th c t , m c thi t h i ư c tính theo giá th trư ng i v i v t phNm, hàng hóa cùng lo i t i a i m và th i i m mà bưu phNm, bưu ki n ó ư c ch p nh n nhưng không vư t quá m c gi i h n trách nhi m b i thư ng c a t ng lo i d ch v theo quy nh tr trư ng h p các bên có th a thu n khác. 2. Bưu chính Vi t Nam, doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư ư c t quy nh m c gi i h n trách nhi m b i thư ng nhưng không th p hơn m c gi i h n trách nhi m b i thư ng do B Bưu chính, Vi n thông quy nh. 3. Ti n b i thư ng ư c tr b ng ti n Vi t Nam. 4. Ti n b i thư ng ư c tr cho ngư i g i. Trư ng h p thư, bưu phNm, bưu ki n b hư h i, m t mát m t ph n mà ngư i nh n ng ý nh n thì ti n b i thư ng ư c tr cho ngư i nh n. 5. Bưu chính Vi t Nam, doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát thư không ph i b i thư ng thi t h i gián ti p ho c nh ng ngu n l i không thu ư c do vi c cung c p d ch v không m b o ch t lư ng gây ra. 6. Vi c b i thư ng thi t h i i v i bưu phNm, bưu ki n qu c t ư c th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 39. Hi u l c thi hành c a Ngh nh Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 40. i u kho n chuy n ti p Trong th i h n m t (01) năm k t ngày Ngh nh này có hi u l c:, 1. Doanh nghi p ang ho t ng cung c p d ch v bưu chính theo quy nh c a Ngh nh 109/1997/N -CP ngày 12 tháng 11 năm 1997 c a Chính ph v Bưu chính và Vi n thông có trách nhi m hoàn thành th t c ngh B Bưu chính, Vi n thông c p gi y phép kinh doanh d ch v chuy n phát thư theo quy nh c a Pháp l nh và Ngh nh này. 2. Doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ang cung c p d ch v chuy n phát ch ng t , tài li u ho c thông tin dư i d ng văn b n khác thu c khái ni m thư nêu t i kho n 1 i u 21 Ngh nh này có trách nhi m hoàn thành th t c ngh B Bưu chính, Vi n thông c p gi y phép kinh doanh d ch v chuy n phát thư ho c ngh B K ho ch và u tư s a i, b sung gi y phép u tư theo quy nh c a pháp lu t.
 17. 3. Các doanh nghi p ang làm i lý d ch v chuy n phát thư cho các t ch c chuy n phát nư c ngoài có trách nhi m ăng ký ho t ng i lý v i B Bưu chính, Vi n thông. i u 41. Trách nhi m thi hành Ngh nh Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
Đồng bộ tài khoản