Nghị định 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
239
lượt xem
27
download

Nghị định 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 158/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2003 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH9 ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 07/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, nghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ thuÕ tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸, dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lu th«ng ®Õn tiªu dïng. §iÒu 2. §èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ hµng ho¸, dÞch vô (kÓ c¶ dÞch vô mua cña tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi) dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tiªu dïng ë ViÖt Nam, trõ c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 3. §èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt ngµnh nghÒ, h×nh thøc, tæ chøc kinh doanh (sau ®©y gäi lµ c¬ së kinh doanh) vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã nhËp khÈu hµng ho¸, mua dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tõ níc ngoµi (sau ®©y gäi lµ ngêi nhËp khÈu). §iÒu 4. §èi tîng thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, bao gåm: 1. S¶n phÈm trång trät (bao gåm c¶ s¶n phÈm rõng trång), ch¨n nu«i; thuû s¶n, h¶i s¶n nu«i trång, ®¸nh b¾t cha chÕ biÕn thµnh c¸c s¶n phÈm kh¸c hoÆc míi qua s¬ chÕ th«ng thêng cña tæ chøc, c¸ nh©n tù s¶n xuÊt, trùc tiÕp ®¸nh b¾t b¸n ra.
 2. 2 C¸c s¶n phÈm míi qua s¬ chÕ th«ng thêng quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy lµ c¸c s¶n phÈm míi ®îc ph¬i, sÊy kh«, íp ®«ng, lµm s¹ch, bãc vá mµ cha ®îc chÕ biÕn ë møc ®é cao h¬n hoÆc chÕ biÕn thµnh c¸c s¶n phÈm kh¸c. 2. S¶n phÈm lµ gièng vËt nu«i, gièng c©y trång, bao gåm: trøng gièng, con gièng, c©y gièng, h¹t gièng, tinh dÞch, ph«i, vËt liÖu di truyÒn ë c¸c kh©u nu«i trång, nhËp khÈu vµ kinh doanh th¬ng m¹i. 3. S¶n phÈm muèi ®îc s¶n xuÊt tõ níc biÓn, muèi má tù nhiªn, muèi tinh, muèi i-èt. 4. ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ vËt t x©y dùng thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc cÇn nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp; thiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt t, ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc cÇn nhËp khÈu ®Ó sö dông trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ; m¸y bay, dµn khoan, tµu thuû thuª cña níc ngoµi thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh; thiÕt bÞ, m¸y mãc, phô tïng thay thÕ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng vµ vËt t thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc cÇn nhËp khÈu ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm, th¨m dß, ph¸t triÓn má dÇu khÝ. Trêng hîp c¬ së nhËp khÈu d©y chuyÒn thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ång bé thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nhng trong d©y chuyÒn ®ång bé ®ã cã c¶ lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc th× kh«ng tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¶ d©y chuyÒn thiÕt bÞ, m¸y mãc ®ång bé. Giao Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan liªn quan ban hµnh danh môc thiÕt bÞ, m¸y mãc, phô tïng thay thÕ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng vµ vËt t x©y dùng thuéc lo¹i trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc ®Ó lµm c¬ së ph©n biÖt víi lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc cÇn nhËp khÈu thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thñ tôc, hå s¬ ®èi víi c¸c trêng hîp kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy. 5. Nhµ ë thuéc së h÷u Nhµ níc do Nhµ níc b¸n cho ngêi ®ang thuª. 6. ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 7. DÞch vô tÝn dông vµ quü ®Çu t, bao gåm: ho¹t ®éng cho vay vèn; b¶o l·nh cho vay; chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸; b¸n tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay ®Ó thu håi nî, cho thuª tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông t¹i ViÖt Nam; c¸c ho¹t ®éng chuyÓn nhîng vèn vµ ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n. 8. B¶o hiÓm nh©n thä; b¶o hiÓm häc sinh; b¶o hiÓm vËt nu«i, b¶o hiÓm c©y trång vµ c¸c lo¹i b¶o hiÓm kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh. 9. DÞch vô kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh, phßng dÞch bÖnh, ®iÒu dìng søc khoÎ cho ngêi vµ dÞch vô thó y. 10. Ho¹t ®éng v¨n ho¸, triÓn l·m vµ thÓ dôc, thÓ thao mang tÝnh phong trµo, quÇn chóng, tæ chøc luyÖn tËp, thi ®Êu kh«ng thu tiÒn hoÆc cã thu tiÒn nhng kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh.
 3. 3 Ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt nh: ca móa, nh¹c, kÞch, xiÕc, biÓu diÔn nghÖ thuËt kh¸c; dÞch vô tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt; s¶n xuÊt phim c¸c lo¹i. NhËp khÈu, ph¸t hµnh vµ chiÕu phim nhùa, phim video tµi liÖu: ®èi víi phim nhùa kh«ng ph©n biÖt chñ ®Ò lo¹i phim; ®èi víi phim ghi trªn b¨ng h×nh, ®Üa h×nh chØ lµ phim tµi liÖu, phãng sù, khoa häc. 11. D¹y häc, d¹y nghÒ bao gåm d¹y v¨n ho¸, ngo¹i ng÷, tin häc vµ d¹y c¸c nghÒ kh¸c. 12. Ph¸t sãng truyÒn thanh, truyÒn h×nh theo ch¬ng tr×nh b»ng nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc. 13. XuÊt b¶n, nhËp khÈu vµ ph¸t hµnh b¸o, t¹p chÝ, b¶n tin chuyªn ngµnh, s¸ch chÝnh trÞ, s¸ch gi¸o khoa (kÓ c¶ díi d¹ng b¨ng hoÆc ®Üa ghi tiÕng, ghi h×nh, d÷ liÖu ®iÖn tö), gi¸o tr×nh, s¸ch v¨n b¶n ph¸p luËt, s¸ch khoa häc kü thuËt, s¸ch in b»ng ch÷ d©n téc thiÓu sè, tranh, ¶nh, ¸p phÝch tuyªn truyÒn cæ ®éng; in tiÒn. 14. DÞch vô phôc vô c«ng céng vÒ vÖ sinh, tho¸t níc ®êng phè vµ khu d©n c, duy tr× vên thó, vên hoa, c«ng viªn, c©y xanh ®êng phè, chiÕu s¸ng c«ng céng, dÞch vô tang lÔ. 15. Duy tu, söa ch÷a, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, nghÖ thuËt, c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng, c¬ së h¹ tÇng vµ nhµ t×nh nghÜa b»ng nguån vèn ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ vèn viÖn trî nh©n ®¹o, kÓ c¶ trêng hîp ®îc Nhµ n- íc cÊp hç trî mét phÇn vèn kh«ng qu¸ 30% tæng vèn thùc chi cho c«ng tr×nh. 16. VËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt, xe ®iÖn phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n trong néi thµnh, néi thÞ, trong c¸c khu c«ng nghiÖp hoÆc gi÷a c¸c thµnh thÞ víi c¸c khu c«ng nghiÖp l©n cËn theo gi¸ vÐ thèng nhÊt do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. 17. §iÒu tra c¬ b¶n cña Nhµ níc do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp ph¸t kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn: bao gåm ®iÒu tra, th¨m dß ®Þa chÊt kho¸ng s¶n; tµi nguyªn n- íc, ®o ®¹c, lËp b¶n ®å, khÝ tîng thuû v¨n, m«i trêng. 18. Tíi tiªu níc phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; níc s¹ch do tæ chøc, c¸ nh©n tù khai th¸c t¹i ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa ®Ó phôc vô cho sinh ho¹t ë n«ng th«n, miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa; 19. Vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng phôc vô quèc phßng, an ninh do Bé Tµi chÝnh cïng Bé Quèc phßng, Bé C«ng an x¸c ®Þnh cô thÓ. §èi víi vò khÝ, khÝ tµi ®îc mua, s¶n xuÊt b»ng nguån vèn ng©n s¸ch, viÖc kh«ng tÝnh thuÕ ph¶i ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ trong dù to¸n ng©n s¸ch. 20. Hµng ho¸ nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp sau: hµng viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i; quµ tÆng cho c¸c c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n; quµ biÕu, quµ tÆng cho c¸ nh©n ë ViÖt Nam theo møc quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; ®å dïng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi theo tiªu chuÈn miÔn trõ ngo¹i giao; hµng mang theo ngêi trong tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ; ®å dïng cña ngêi ViÖt Nam sèng ®Þnh c ë níc ngoµi khi vÒ níc mang theo.
 4. 4 Hµng hãa b¸n cho c¸c tæ chøc quèc tÕ, ngêi níc ngoµi ®Ó viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cho ViÖt Nam. 21. Hµng ho¸ chuyÓn khÈu, qu¸ c¶nh, mîn ®êng qua ViÖt Nam; hµng t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu; hµng t¹m xuÊt khÈu, t¸i nhËp khÈu; nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu theo hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng víi níc ngoµi. 22. VËn t¶i quèc tÕ; hµng ho¸, dÞch vô cung øng trùc tiÕp cho vËn t¶i quèc tÕ vµ dÞch vô t¸i b¶o hiÓm ra níc ngoµi. VËn t¶i quèc tÕ bao gåm vËn t¶i hµnh kh¸ch, vËn t¶i hµng ho¸ díi c¸c h×nh thøc tõ ViÖt Nam ra níc ngoµi. Hµng ho¸, dÞch vô cung øng cho vËn t¶i quèc tÕ lµ hµng ho¸, dÞch vô do c¸c c¬ së kinh doanh t¹i ViÖt Nam b¸n trùc tiÕp cho c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ cña ViÖt Nam vµ cña níc ngoµi ®Ó sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 23. ChuyÓn giao c«ng nghÖ theo quy ®Þnh t¹i Ch¬ng III cña Bé luËt D©n sù níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. §èi víi nh÷ng hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ cã kÌm theo chuyÓn giao m¸y mãc, thiÕt bÞ th× viÖc kh«ng tÝnh thuÕ chØ thùc hiÖn ®èi víi phÇn gi¸ trÞ c«ng nghÖ chuyÓn giao; phÇn mÒm m¸y tÝnh, trõ phÇn mÒm m¸y tÝnh xuÊt khÈu. 24. DÞch vô bu chÝnh, viÔn th«ng vµ Internet phæ cËp theo ch¬ng tr×nh cña ChÝnh phñ. 25. Vµng nhËp khÈu d¹ng thái, miÕng vµ c¸c lo¹i vµng cha ®îc chÕ t¸c thµnh c¸c s¶n phÈm mü nghÖ, ®å trang søc hay s¶n phÈm kh¸c. Vµng d¹ng thái, miÕng vµ c¸c lo¹i vµng cha chÕ t¸c ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh quèc tÕ. 26. S¶n phÈm xuÊt khÈu lµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n khai th¸c cha chÕ biÕn thµnh s¶n phÈm kh¸c quy ®Þnh cô thÓ díi ®©y: - DÇu th«; - §¸ phiÕn, c¸t, ®Êt hiÕm; - §¸ quý; - QuÆng m¨ng-gan, quÆng thiÕc, quÆng s¾t, quÆng cr«m-mÝt, quÆng ªmªnhÝt, quÆng a-pa-tÝt. Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, c¬ quan cã liªn quan c¨n cø vµo yªu cÇu qu¶n lý tµi nguyªn, kho¸ng s¶n cña Nhµ níc tõng thêi kú tr×nh ChÝnh phñ ®iÒu chØnh danh môc lo¹i tµi nguyªn kho¸ng s¶n quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy. 27. S¶n phÈm lµ bé phËn nh©n t¹o dïng ®Ó thay thÕ cho bé phËn cña ng- êi bÖnh; n¹ng, xe l¨n vµ dông cô chuyªn dïng kh¸c dïng cho ngêi tµn tËt; 28. Hµng ho¸, dÞch vô cña nh÷ng c¸ nh©n kinh doanh cã møc thu nhËp b×nh qu©n th¸ng thÊp h¬n møc l¬ng tèi thiÓu Nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi c«ng chøc nhµ níc. Thu nhËp ®îc x¸c ®Þnh b»ng doanh thu trõ chi phÝ hîp lý ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸ nh©n kinh doanh ®ã.
 5. 5 C¬ së kinh doanh kh«ng ®îc khÊu trõ vµ hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô sö dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy mµ ph¶i tÝnh vµo gi¸ trÞ hµng ho¸, dÞch vô, nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh hoÆc chi phÝ kinh doanh. Ch¬ng II C¨n cø vµ ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ §iÒu 5. C¨n cø tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt. §iÒu 6. Gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. §èi víi hµng ho¸, dÞch vô do c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh b¸n ra lµ gi¸ b¸n cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §èi víi hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ gi¸ b¸n ®· cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nhng cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 2. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu, dÞch vô mua cña tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi: a) §èi víi hµng hãa nhËp khÈu lµ gi¸ nhËp t¹i cöa khÈu céng (+) víi thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) céng (+) thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã). Gi¸ nhËp t¹i cöa khÈu ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸ tÝnh thuÕ hµng nhËp khÈu; b) §èi víi dÞch vô mua cña tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi lµ gi¸ thanh to¸n cho tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 3. §èi víi hµng ho¸, dÞch vô dïng ®Ó trao ®æi, tiªu dïng néi bé (trõ trêng hîp hµng hãa, dÞch vô lu©n chuyÓn néi bé ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh kh«ng ph¶i tÝnh, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng), biÕu, tÆng lµ gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c ho¹t ®éng nµy. 4. §èi víi ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n kh«ng ph©n biÖt lo¹i tµi s¶n vµ h×nh thøc cho thuª, gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ cho thuª cha cã thuÕ. Trêng hîp cho thuª theo h×nh thøc tr¶ tiÒn thuª tõng kú hoÆc tr¶ tríc tiÒn thuª cho mét thêi h¹n thuª th× gi¸ tÝnh thuÕ lµ tiÒn thuª cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tr¶ tõng kú hoÆc tr¶ tríc. §èi víi trêng hîp thuª dµn khoan, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña níc ngoµi lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc ®Ó cho thuª l¹i, gi¸ tÝnh thuÕ ®îc trõ gi¸ thuª ph¶i tr¶ cho níc ngoµi. 5. §èi víi hµng ho¸ b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ gãp lµ gi¸ b¸n cha cã thuÕ cña hµng ho¸ ®ã tr¶ mét lÇn (kh«ng bao gåm kho¶n l·i tr¶ gãp), kh«ng tÝnh theo sè tiÒn tr¶ gãp tõng kú. 6. §èi víi gia c«ng hµng ho¸ lµ gi¸ gia c«ng cha cã thuÕ (bao gåm tiÒn c«ng, nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu phô vµ chi phÝ kh¸c ®Ó gia c«ng).
 6. 6 7. §èi víi ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt lµ gi¸ x©y dùng, l¾p ®Æt cha cã thuÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay phÇn c«ng viÖc thùc hiÖn; tr- êng hîp x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh thùc hiÖn thanh to¸n theo ®¬n gi¸ vµ khèi lîng h¹ng môc c«ng tr×nh, phÇn c«ng viÖc hoµn thµnh bµn giao th× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ hoµn thµnh bµn giao. Trêng hîp x©y dùng, l¾p ®Æt theo h×nh thøc cã bao thÇu nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ m¸y mãc th× gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng bao gåm c¶ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu vµ m¸y mãc, thiÕt bÞ. Trêng hîp x©y dùng, l¾p ®Æt kh«ng bao thÇu nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ m¸y mãc th× gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ gi¸ trÞ x©y dùng, l¾p ®Æt kh«ng bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu vµ m¸y mãc, thiÕt bÞ. §èi víi ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng nhµ ®Ó b¸n, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nhîng cña c¸c ®¬n vÞ ®îc Nhµ níc giao ®Êt, gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ b¸n nhµ, c¬ së h¹ tÇng g¾n víi ®Êt, trõ (-) tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc. §èi víi ho¹t ®éng ®Çu t c¬ së h¹ tÇng ®Ó cho thuª, gi¸ tÝnh thuÕ ®îc trõ (-) gi¸ thuª ®Êt ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc. 8. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh bÊt ®éng s¶n, gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc trõ (-) gi¸ ®Êt theo quy ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn sö dông ®Êt nép ng©n s¸ch nhµ níc hoÆc ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn ®Òn bï khi Nhµ níc thu håi ®Êt t¹i thêi ®iÓm b¸n bÊt ®éng s¶n. 9. §èi víi c¸c ho¹t ®éng ®¹i lý, m«i giíi mua, b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô h- ëng hoa hång th× gi¸ cha cã thuÕ lµm c¨n cø tÝnh thuÕ lµ tiÒn hoa hång thu tõ c¸c ho¹t ®éng nµy. 10. §èi víi hµng ho¸, dÞch vô cã tÝnh ®Æc thï ®îc dïng lo¹i chøng tõ thanh to¸n ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, th× gi¸ cha cã thuÕ lµm c¨n cø tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ cã thuÕ chia cho [1 + (%) thuÕ suÊt cña hµng ho¸, dÞch vô ®ã]. Gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy bao gåm c¶ kho¶n phô thu vµ phÝ thu thªm mµ c¬ së kinh doanh ®îc hëng. Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ gi¸ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸, dÞch vô quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 7. ThuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 1. Møc thuÕ suÊt 0% ®èi víi: hµng ho¸, dÞch vô xuÊt khÈu, kÓ c¶ hµng gia c«ng xuÊt khÈu, hµng hãa, dÞch vô thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng xuÊt khÈu. a) DÞch vô xuÊt khÈu lµ dÞch vô ®· ®îc cung cÊp trùc tiÕp cho tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi vµ tiªu dïng ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam. b) Hµng hãa xuÊt khÈu bao gåm hµng hãa xuÊt khÈu ra níc ngoµi, hµng hãa xuÊt khÈu vµo khu chÕ xuÊt hoÆc hµng hãa xuÊt khÈu cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt vµ trêng hîp cô thÓ kh¸c ®îc coi lµ xuÊt khÈu theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. c) C¸c trêng hîp sau kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo thuÕ suÊt 0%:
 7. 7 - VËn t¶i quèc tÕ; hµng hãa, dÞch vô cung øng trùc tiÕp cho vËn t¶i quèc tÕ; dÞch vô du lÞch l÷ hµnh ra níc ngoµi; dÞch vô t¸i b¶o hiÓm ra níc ngoµi; tÝn dông, ®Çu t tµi chÝnh, ®Çu t chøng kho¸n ra níc ngoµi; s¶n phÈm xuÊt khÈu lµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n khai th¸c cha qua chÕ biÕn quy ®Þnh t¹i kho¶n 26 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. - Hµng hãa, dÞch vô b¸n cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt vµ khu chÕ xuÊt gåm: b¶o hiÓm, ng©n hµng, bu chÝnh, viÔn th«ng, t vÊn, kiÓm to¸n, kÕ to¸n, vËn t¶i, bèc xÕp, cho thuª nhµ, v¨n phßng, kho b·i, hµng hãa, dÞch vô tiªu dïng cho c¸ nh©n ngêi lao ®éng, x¨ng dÇu b¸n cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i ph¶i chÞu thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo møc thuÕ suÊt quy ®Þnh ¸p dông ®èi víi hµng hãa tiªu dïng t¹i ViÖt Nam. 2. Møc thuÕ suÊt 5% ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô: a) Níc s¹ch phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t, trõ níc s¹ch thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ nªu t¹i kho¶n 18 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c lo¹i níc gi¶i kh¸t thuéc nhãm thuÕ suÊt 10%. b) Ph©n bãn, quÆng ®Ó s¶n xuÊt ph©n bãn; thuèc trõ s©u bÖnh vµ chÊt kÝch thÝch t¨ng trëng vËt nu«i, c©y trång. c) ThiÕt bÞ, m¸y mãc vµ dông cô chuyªn dïng cho y tÕ; b«ng vµ b¨ng vÖ sinh y tÕ; thuèc ch÷a bÖnh, phßng bÖnh; s¶n phÈm hãa dîc, dîc liÖu lµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt thuèc ch÷a bÖnh, thuèc phßng bÖnh. d) Gi¸o cô dïng ®Ó gi¶ng d¹y vµ häc tËp lµ c¸c lo¹i m« h×nh, h×nh vÏ, b¶ng, phÊn, thíc kÎ, compa dïng ®Ó gi¶ng d¹y, häc tËp vµ c¸c lo¹i thiÕt bÞ, dông cô chuyªn dïng cho gi¶ng d¹y, nghiªn cøu, thÝ nghiÖm. ®) In c¸c lo¹i s¶n phÈm thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 13 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy, trõ in tiÒn. e) §å ch¬i cho trÎ em; s¸ch c¸c lo¹i, trõ lo¹i s¸ch thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 13 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy; b¨ng tõ, ®Üa ®· ghi hoÆc cha ghi ch¬ng tr×nh. g) S¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i; thuû s¶n, h¶i s¶n ®¸nh b¾t cha qua chÕ biÕn hoÆc chØ s¬ chÕ lµm s¹ch, íp ®«ng, ph¬i sÊy kh«, bãc vá ë kh©u kinh doanh th¬ng m¹i. h) Thùc phÈm t¬i sèng, l¬ng thùc, l©m s¶n (trõ gç, m¨ng) cha qua chÕ biÕn ë kh©u kinh doanh th¬ng m¹i, trõ c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy. L¬ng thùc bao gåm thãc, g¹o, ng«, khoai, s¾n; lóa mú, bét g¹o, bét ng«, bét khoai, bét s¾n, bét mú. Thùc phÈm t¬i sèng lµ lo¹i thùc phÈm cha qua chÕ biÕn hoÆc chØ s¬ chÕ th«ng thêng. L©m s¶n cha qua chÕ biÕn lµ lo¹i l©m s¶n khai th¸c tõ rõng tù nhiªn thuéc nhãm song, m©y, tre, nøa, nÊm, méc nhÜ; rÔ, l¸, hoa, c©y lµm thuèc vµ c¸c lo¹i l©m s¶n kh¸c. i) §êng; phô phÈm trong s¶n xuÊt ®êng gåm gØ ®êng, b· mÝa, b· bïn.
 8. 8 k) S¶n phÈm b»ng ®ay, cãi, tre, nøa, l¸ lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt, chÕ biÕn tõ nguyªn liÖu chÝnh thuéc nhãm ®ay, cãi, tre, nøa, song, m©y, cä, dõa. l) B«ng s¬ chÕ tõ b«ng trång ë trong níc lµ b«ng ®· ®îc bá vá, h¹t vµ ph©n lo¹i. m) Thøc ¨n gia sóc, gia cÇm vµ thøc ¨n cho vËt nu«i kh¸c. n) DÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ trõ c¸c dÞch vô thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy. o) DÞch vô trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bao gåm c¸c ho¹t ®éng nh cµy, bõa ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; ®µo, ®¾p, n¹o, vÐt kªnh, m- ¬ng, ao, hå phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; nu«i, trång, ch¨m sãc, phßng trõ s©u, bÖnh; thu, h¸i, s¬ chÕ, b¶o qu¶n s¶n phÈm n«ng nghiÖp. p) Than ®¸, ®Êt, ®¸, c¸t, sái. q) Hãa chÊt c¬ b¶n; s¶n phÈm c¬ khÝ (trõ s¶n phÈm c¬ khÝ tiªu dïng); khu«n ®óc c¸c lo¹i; vËt liÖu næ; ®¸ mµi; giÊy in b¸o; b×nh b¬m thuèc trõ s©u; mñ cao su s¬ chÕ; nhùa th«ng s¬ chÕ; v¸n Ðp nh©n t¹o; s¶n phÈm bª t«ng c«ng nghiÖp, gåm dÇm cÇu bª t«ng, dÇm vµ khung nhµ bª t«ng, cäc bª t«ng, cét ®iÖn bª t«ng, èng cèng trßn bª t«ng, hép bª t«ng c¸c lo¹i, pa-nen vµ c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n phi tiªu chuÈn, bª t«ng th¬ng phÈm; lèp vµ bé s¨m lèp cì tõ 900 - 20 trë lªn; èng thuû tinh trung tÝnh (èng tuýp vµ èng ®îc ®Þnh h×nh); líi, d©y giÒng vµ sîi ®Ó ®an líi ®¸nh c¸. r) S¶n phÈm luyÖn, c¸n, kÐo kim lo¹i ®en, kim lo¹i mµu, kim lo¹i quý, trõ vµng nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i kho¶n 25 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy. s) M¸y xö lý d÷ liÖu tù ®éng vµ c¸c bé phËn, phô tïng cña m¸y (bao gåm c¶ c¸c lo¹i m¸y vi tÝnh vµ c¸c bé phËn, phô tïng cña m¸y vi tÝnh). t) Duy tu, söa ch÷a, phôc chÕ di tÝch lÞch sö - v¨n ho¸, b¶o tµng, trõ ho¹t ®éng quy ®Þnh t¹i kho¶n 15 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy. u) VËn t¶i, bèc xÕp; n¹o vÐt luång, l¹ch, c¶ng s«ng, c¶ng biÓn; ho¹t ®éng trôc vít, cøu hé; v) Ph¸t hµnh vµ chiÕu phim video (trõ ph¸t hµnh vµ chiÕu phim video tµi liÖu quy ®Þnh t¹i kho¶n 10 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy). 3. Møc thuÕ suÊt 10% ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô: a) DÇu má, khÝ ®èt, quÆng vµ s¶n phÈm khai kho¸ng kh¸c. b) §iÖn th¬ng phÈm do c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®iÖn b¸n ra. c) S¶n phÈm ®iÖn tö; s¶n phÈm c¬ khÝ tiªu dïng, ®å ®iÖn. d) S¶n phÈm ho¸ chÊt (trõ ho¸ chÊt c¬ b¶n quy ®Þnh t¹i ®iÓm q kho¶n 2 §iÒu nµy), mü phÈm. ®) Sîi, v¶i, s¶n phÈm may mÆc, thªu ren; b¨ng vÖ sinh phô n÷ vµ bØm trÎ em. e) GiÊy (trõ giÊy in b¸o quy ®Þnh t¹i ®iÓm q kho¶n 2 §iÒu nµy) vµ s¶n phÈm b»ng giÊy. g) S÷a, b¸nh, kÑo, níc gi¶i kh¸t vµ c¸c lo¹i thùc phÈm chÕ biÕn kh¸c.
 9. 9 h) S¶n phÈm gèm, sø, thuû tinh, cao su, nhùa; gç vµ s¶n phÈm b»ng gç. xi m¨ng, g¹ch, ngãi vµ vËt liÖu x©y dùng kh¸c (trõ c¸c lo¹i s¶n phÈm thuéc nhãm thuÕ suÊt 5%). i) X©y dùng, l¾p ®Æt; nhµ, kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt cña c¸c c¬ së ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®Çu t x©y dùng ®Ó kinh doanh. k) DÞch vô bu chÝnh, viÔn th«ng vµ Internet (trõ dÞch vô bu chÝnh, viÔn th«ng vµ Internet quy ®Þnh t¹i kho¶n 24 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy). l) Cho thuª nhµ, v¨n phßng, kho tµng, bÕn b·i, nhµ xëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i. m) DÞch vô t vÊn ph¸p luËt vµ c¸c dÞch vô t vÊn kh¸c. n) DÞch vô kiÓm to¸n, kÕ to¸n, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ. o) Chôp ¶nh, in ¶nh, phãng ¶nh; in b¨ng, sang b¨ng, cho thuª b¨ng; quay video; sao chôp. p) Kh¸ch s¹n, du lÞch, ¨n uèng. q) Hµng hãa, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. r) Vµng b¹c, ®¸ quý (trõ vµng nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i kho¶n 25 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy). s) §¹i lý tµu biÓn. t) DÞch vô m«i giíi. u) C¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô kh¸c kh«ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 vµ kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy. C¨n cø vµo møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn thuÕ suÊt ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô. §iÒu 8. Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 1. Ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: Sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép ®îc x¸c ®Þnh b»ng sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra trõ (-) sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ. a) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra b»ng gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ b¸n ra nh©n (x) víi thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸, dÞch vô ®ã. Trêng hîp c¬ së b¸n hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh«ng ghi cô thÓ gi¸ b¸n cha cã thuÕ vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng th× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra ®îc tÝnh trªn gi¸ b¸n ra cña hµng ho¸, dÞch vô ®ã, trõ trêng hîp ®îc dïng ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. b) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ b»ng tæng sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ghi trªn ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng mua hµng ho¸, dÞch vô; chøng tõ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng ho¸ nhËp khÈu dïng vµo s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; chøng tõ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng
 10. 10 thay cho tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm e kho¶n 1 §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh nµy. c) Ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ së kinh doanh, trõ c¸c ®èi tîng ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 2. Ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng: Sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ b¸n ra nh©n (x) víi thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña lo¹i hµng ho¸, dÞch vô ®ã. a) Gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸, dÞch vô ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ thanh to¸n cña hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra trõ (-) gi¸ thanh to¸n cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo t¬ng øng. Gi¸ thanh to¸n cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n ra lµ gi¸ thùc tÕ mua, b¸n ghi trªn ho¸ ®¬n mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô, bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c kho¶n phô thu, phÝ thu thªm mµ bªn b¸n ®îc hëng. Gi¸ thanh to¸n cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ hµng ho¸, dÞch vô mua vµo bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng b¸n ra. Trêng hîp c¬ së kinh doanh cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô cã ho¸ ®¬n, chøng tõ lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh trªn ®©y th× gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - §èi víi c¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn b¸n hµng ho¸, dÞch vô cã ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ theo chÕ ®é, x¸c ®Þnh ®îc ®óng doanh thu b¸n hµng ho¸, dÞch vô nhng kh«ng cã ®ñ ho¸ ®¬n mua hµng ho¸, dÞch vô th× gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng doanh thu nh©n (x) víi tû lÖ (%) gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn doanh thu. - §èi víi c¸ nh©n kinh doanh cha thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn cha ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô th× c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh cña tõng c¸ nh©n kinh doanh ®Ó Ên ®Þnh møc doanh thu tÝnh thuÕ; gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng doanh thu Ên ®Þnh nh©n (x) víi tû lÖ (%) gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn doanh thu. b) Tû lÖ (%) gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn doanh thu lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gia t¨ng do c¬ quan ThuÕ quy ®Þnh phï hîp víi tõng ngµnh nghÒ kinh doanh. Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gia t¨ng cô thÓ ®èi víi tõng ngµnh nghÒ kinh doanh. c) Ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng chØ ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng sau: - C¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh lµ ngêi ViÖt Nam vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh ë ViÖt Nam kh«ng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. - C¬ së kinh doanh mua, b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ thuéc ®èi tîng ¸p dông tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng. Trêng hîp c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo ph¬ng
 11. 11 ph¸p khÊu trõ thuÕ cã ho¹t ®éng kinh doanh mua, b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý th× ®îc tÝnh vµ kª khai thuÕ ph¶i nép riªng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh mua, b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng. §iÒu 9. KhÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo: 1. C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo nh sau: a) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× ®îc khÊu trõ toµn bé. b) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo dïng ®ång thêi cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× chØ ®îc khÊu trõ sè thuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. C¬ së kinh doanh ph¶i h¹ch to¸n riªng thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ vµ kh«ng ®îc khÊu trõ; trêng hîp kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc th× ®îc khÊu trõ theo tû lÖ (%) gi÷a doanh sè chÞu thuÕ so víi tæng doanh sè b¸n ra. c) ThuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ ph¸t sinh trong th¸ng nµo ®îc kª khai, khÊu trõ khi x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng ®ã. Thêi gian kª khai chËm nhÊt lµ 03 th¸ng kÓ tõ thêi ®iÓm kª khai thuÕ cña th¸ng ph¸t sinh. Hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo qu¸ thêi h¹n 03 th¸ng, c¬ së kinh doanh kh«ng ®îc kª khai khÊu trõ mµ ph¶i tÝnh vµo gi¸ trÞ hµng hãa, dÞch vô, nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh hoÆc chi phÝ kinh doanh. Riªng thuÕ ®Çu vµo cña tµi s¶n cè ®Þnh ®îc khÊu trõ lín th× ®îc khÊu trõ dÇn hoÆc ®îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh nµy. d) Hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu ®îc khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn, thñ tôc sau: - Tê khai hµng hãa xuÊt khÈu cã x¸c nhËn cña c¬ quan H¶i quan vÒ hµng hãa ®· lµm thñ tôc xuÊt khÈu (¸p dông ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu); - Hîp ®ång b¸n hµng ho¸, gia c«ng hµng ho¸ (®èi víi trêng hîp gia c«ng hµng ho¸), cung øng dÞch vô cho tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi; - Thùc hiÖn thanh to¸n qua Ng©n hµng vµ c¸c trêng hîp ®îc coi nh thanh to¸n qua Ng©n hµng nh: cÊn trõ vµo kho¶n tiÒn vay nî níc ngoµi, phÝa níc ngoµi ñy quyÒn cho bªn thø 3 lµ tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi thanh to¸n qua Ng©n hµng (trõ trêng hîp xuÊt khÈu thanh to¸n theo h×nh thøc hµng ®æi hµng, tr¶ nî cho Nhµ níc, xuÊt khÈu lao ®éng thu tiÒn trùc tiÕp cña ngêi ®i xuÊt khÈu lao ®éng; hµng hãa xuÊt khÈu b¸n t¹i héi chî, triÓn l·m ë níc ngoµi vµ mét sè hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu cã h×nh thøc thanh to¸n ®Æc biÖt do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh); - Hãa ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô cho th¬ng nh©n níc ngoµi. Trêng hîp hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu ®· cã x¸c nhËn cña c¬ quan H¶i quan (®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu) nhng kh«ng ®ñ mét trong c¸c ®iÒu kiÖn, thñ tôc cßn l¹i nªu trªn th× c¬ së kinh doanh kh«ng ®îc khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ
 12. 12 gia t¨ng ®Çu vµo mµ tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh. Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ thñ tôc, ®iÒu kiÖn ¸p dông trêng hîp nµy. §èi víi c¬ së kinh doanh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng, khi chuyÓn sang ¸p dông tÝnh nép thuÕ theo ph- ¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ chØ ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo theo quy ®Þnh ®èi víi ho¸ ®¬n, chøng tõ ph¸t sinh tõ ngµy ¸p dông tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. ®) §èi víi c¬ së kinh doanh mua hµng ho¸, dÞch vô cã tÝnh ®Æc thï cña tæ chøc c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®îc dïng lo¹i hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× c¨n cø vµo gi¸ ®· cã thuÕ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ kh«ng cã thuÕ vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ theo ph¬ng ph¸p tÝnh nªu t¹i kho¶n 10 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. e) Trêng hîp c¬ së kinh doanh t¹i ViÖt Nam mua hµng hãa, dÞch vô cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh t¹i ViÖt Nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam th× c¬ së kinh doanh t¹i ViÖt Nam ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thay cho nhµ thÇu níc ngoµi. C¬ së kinh doanh t¹i ViÖt Nam ®îc tÝnh khÊu trõ sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép thay. 2. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ quy ®Þnh trªn ®©y lµ: a) §èi víi hµng ho¸, dÞch vô mua vµo lµ sè tiÒn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ghi trªn ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng mua hµng ho¸, dÞch vô; trêng hîp nép thay nhµ thÇu níc ngoµi hoÆc ®èi tîng kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lµ chøng tõ nép thuÕ thay. b) §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ sè tiÒn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép ghi trªn chøng tõ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu. c) §èi víi hµng ho¸, dÞch vô mua vµo cña c¬ së kinh doanh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ ®îc dïng lo¹i hãa ®¬n ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× ®îc c¨n cø vµo hãa ®¬n ®ã ®Ó tÝnh sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm ® kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. C¬ së kinh doanh kh«ng ®îc khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®èi víi c¸c hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng sö dông kh«ng ®óng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh: sö dông hãa ®¬n, chøng tõ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng gi¶, hãa ®¬n khèng (kh«ng mua, b¸n hµng hãa, dÞch vô), hãa ®¬n ghi gi¸ trÞ cao h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng hãa, dÞch vô b¸n ra. §iÒu 10. C¸c c¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô cã ho¸ ®¬n, chøng tõ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ho¸ ®¬n mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô quy ®Þnh ®èi víi c¸c c¬ së kinh doanh nh sau: 1. C¸c c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ph¶i sö dông ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. Khi lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô, c¬ së kinh doanh ph¶i ghi ®Çy ®ñ, ®óng c¸c yÕu tè ghi trªn ho¸ ®¬n, vÒ gi¸ b¸n ph¶i ghi râ: gi¸ b¸n cha cã thuÕ, phô thu vµ phÝ tÝnh ngoµi gi¸ b¸n (nÕu cã), thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, gi¸ thanh to¸n ®· cã thuÕ.
 13. 13 2. C¸c c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng sö dông ho¸ ®¬n b¸n hµng. Gi¸ b¸n hµng ho¸, dÞch vô ghi trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ thanh to¸n ®· cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 3. C¸c c¬ së kinh doanh sö dông lo¹i ho¸ ®¬n, chøng tõ tù in, ph¶i ®¨ng ký mÉu ho¸ ®¬n, chøng tõ tù in víi Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) vµ chØ ®- îc sö dông khi ®· cã th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ). 4. C¸c c¬ së kinh doanh trùc tiÕp b¸n lÎ hµng ho¸ cho ngêi tiªu dïng, ®èi víi hµng ho¸ cã gi¸ b¸n díi møc quy ®Þnh ph¶i lËp ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng, nÕu c¬ së kh«ng lËp ho¸ ®¬n th× ph¶i lËp b¶n kª hµng b¸n lÎ theo mÉu b¶n kª cña c¬ quan ThuÕ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; trêng hîp ngêi mua yªu cÇu lËp ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng th× ph¶i lËp ho¸ ®¬n theo ®óng quy ®Þnh. 5. C¬ së kinh doanh cã hµnh vi in, ph¸t hµnh, sö dông hãa ®¬n kh«ng ®óng quy ®Þnh ®Ó trèn thuÕ, gian lËn trong khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ gÝa trÞ gia t¨ng, ngoµi viÖc ph¶i truy thu, truy hoµn sè tiÒn thuÕ gian lËn cßn bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ, nÕu møc ®é vi ph¹m nghiªm träng cßn ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng III §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ §iÒu 11. C¸c c¬ së kinh doanh ®¨ng ký nép thuÕ nh sau: 1. C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy, kÓ c¶ c¸c ®¬n vÞ, chi nh¸nh trùc thuéc c¬ së kinh doanh chÝnh ®Òu ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan ThuÕ n¬i c¬ së kinh doanh vÒ ®Þa ®iÓm kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh, sè lao ®éng hiÖn cã, tiÒn vèn, n¬i nép thuÕ vµ c¸c chØ tiªu liªn quan kh¸c theo híng dÉn cña c¬ quan ThuÕ. §èi víi c¬ së míi thµnh lËp, thêi gian ®¨ng ký nép thuÕ chËm nhÊt lµ mêi ngµy, kÓ tõ ngµy c¬ së ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; trêng hîp c¬ së cha ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh nhng cã ho¹t ®éng kinh doanh, ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ tríc khi kinh doanh. C¸c c¬ së kinh doanh ®· ®¨ng ký nép thuÕ, nÕu cã sù thay ®æi nh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, thay ®æi së h÷u lo¹i h×nh doanh nghiÖp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, hoÆc thay ®æi ngµnh nghÒ, n¬i kinh doanh, c¬ së kinh doanh còng ph¶i khai b¸o víi c¬ quan ThuÕ chËm nhÊt lµ 05 ngµy tríc khi cã sù thay ®æi ®ã. 2. C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng nÕu thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ, sæ kÕ to¸n, kª khai, nép thuÕ ®óng chÕ ®é vµ tù nguyÖn ®¨ng ký ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, ®îc c¬ quan ThuÕ kiÓm tra x¸c ®Þnh ®· thùc hiÖn ®óng, ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn trªn ®©y th× c¬ quan thuÕ th«ng b¸o cho c¬ së thùc hiÖn; nÕu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mµ c¬ së kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh th× c¬ quan ThuÕ
 14. 14 ra th«ng b¸o ®×nh chØ viÖc ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thñ tôc ®¨ng ký nép thuÕ vµ thÈm quyÒn xem xÐt cho c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 12. C¬ së kinh doanh vµ ngêi nhËp khÈu ph¶i kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh nh sau: 1. C¬ së kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tõng th¸ng vµ nép tê kª khai thuÕ kÌm theo b¶n kª khai hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n ra lµm c¨n cø x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng cho c¬ quan thuÕ trong mêi ngµy ®Çu cña th¸ng tiÕp theo. Trong trêng hîp kh«ng ph¸t sinh doanh sè b¸n hµng ho¸, dÞch vô, thuÕ ®Çu vµo, thuÕ ®Çu ra, c¬ së kinh doanh vÉn ph¶i kª khai vµ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ. C¬ së ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, ®óng mÉu tê khai thuÕ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai. Thêi ®iÓm tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra ph¸t sinh lµ thêi ®iÓm c¬ së kinh doanh ®· chuyÓn giao quyÒn së h÷u (quyÒn sö dông ®èi víi trêng hîp b¸n theo h×nh thøc tr¶ gãp) hµng ho¸, cung øng dÞch vô cho ngêi mua, kh«ng ph©n biÖt ngêi mua ®· tr¶ hay cha tr¶ tiÒn. Khi b¸n hµng hãa, cung øng dÞch vô c¬ së kinh doanh ph¶i lËp ho¸ ®¬n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi kh«ng cã v¨n phßng hay trô së ®iÒu hµnh ë ViÖt Nam cã cung øng hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë ViÖt Nam, th× c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë ViÖt Nam ph¶i kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thay cho tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi. 2. C¬ së kinh doanh, ngêi nhËp khÈu cã nhËp khÈu hµng ho¸ chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i kª khai vµ nép tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng lÇn nhËp khÈu cïng víi viÖc kª khai thuÕ nhËp khÈu víi c¬ quan thu thuÕ nhËp khÈu. 3. C¬ së kinh doanh nhiÒu lo¹i hµng ho¸, dÞch vô cã møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh¸c nhau ph¶i kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng møc thuÕ suÊt quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i hµng ho¸, dÞch vô; nÕu c¬ së kinh doanh kh«ng x¸c ®Þnh ®îc theo tõng møc thuÕ suÊt th× ph¶i tÝnh vµ nép thuÕ theo møc thuÕ suÊt cao nhÊt cña hµng ho¸, dÞch vô mµ c¬ së cã s¶n xuÊt, kinh doanh. §iÒu 13. Nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµo ng©n s¸ch nhµ níc 1. C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n vµo ng©n s¸ch nhµ níc. a) §èi víi c¬ së kinh doanh nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ sau khi nép tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¬ quan ThuÕ ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Thêi h¹n nép thuÕ cña th¸ng chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo. Trêng hîp c¬ së kinh doanh cã sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¸t sinh ph¶i nép lín (b×nh qu©n th¸ng tõ 200 triÖu ®ång trë lªn) ph¶i nép thuÕ theo ®Þnh kú 05, 10 ngµy mét lÇn trong th¸ng. HÕt
 15. 15 th¸ng, khi kª khai tÝnh thuÕ, c¬ së kinh doanh ph¶i nép sè thuÕ cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Thêi h¹n nép thuÕ cßn thiÕu chËm nhÊt lµ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo. b) §èi víi c¬ së kinh doanh cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é kÕ to¸n, hãa ®¬n chøng tõ nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp cã tr¸ch nhiÖm nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çy ®ñ, ®óng h¹n vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan ThuÕ. Thêi h¹n nép thuÕ cña th¸ng chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo. c) §èi víi nh÷ng hé, c¸ nh©n kinh doanh ë nh÷ng ®Þa bµn xa Kho b¹c Nhµ níc hoÆc kinh doanh lu ®éng, kh«ng thêng xuyªn th× c¬ quan ThuÕ tæ chøc thu thuÕ vµ nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Thêi h¹n c¬ quan ThuÕ ph¶i nép tiÒn thuÕ ®· thu vµo ng©n s¸ch nhµ níc chËm nhÊt kh«ng qu¸ 03 ngµy, riªng ®èi víi vïng nói, h¶i ®¶o, vïng ®i l¹i khã kh¨n chËm nhÊt kh«ng qu¸ 06 ngµy, kÓ tõ ngµy thu ®îc tiÒn thuÕ. 2. C¬ së kinh doanh, ngêi nhËp khÈu hµng ho¸ ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng lÇn nhËp khÈu. Thêi h¹n th«ng b¸o vµ thêi h¹n nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu thùc hiÖn ®ång thêi cïng víi thêi h¹n th«ng b¸o nép thuÕ nhËp khÈu. §èi víi lo¹i hµng ho¸ kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu th× thêi h¹n ph¶i kª khai vµ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy, nÕu c¬ së b¸n ra hoÆc dïng vµo môc ®Ých kh¸c th× ph¶i kª khai vµ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nh quy ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ kh¸c. 3. Trong mét kú tÝnh thuÕ (th¸ng), nÕu c¬ së kinh doanh cã sè thuÕ kú tríc nép thõa th× ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú tiÕp theo, nÕu kú tríc nép thiÕu th× ph¶i nép ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu cña kú tríc. C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nÕu trong kú tÝnh thuÕ cã sè thuÕ ®Çu vµo lín h¬n sè thuÕ ®Çu ra th× ®îc tÝnh khÊu trõ sè thuÕ lín h¬n ®ã vµo kú tÝnh thuÕ tiÕp theo. Trong trêng hîp c¬ së kinh doanh ®Çu t míi tµi s¶n cè ®Þnh cã sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ lín th× ®îc khÊu trõ dÇn hoÆc ®îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh nµy. 4. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc b»ng ®ång ViÖt Nam Trêng hîp c¬ së kinh doanh cã doanh thu b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ngo¹i tÖ ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh doanh thu ngo¹i tÖ ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép. Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ thñ tôc nép thuÕ phï hîp ®èi víi tõng ph- ¬ng thøc nép thuÕ vµ ®èi tîng nép thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy.
 16. 16 §iÒu 14. C¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ hµng n¨m víi c¬ quan thuÕ. N¨m quyÕt to¸n thuÕ ®îc tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch. Trong thêi h¹n s¸u m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m, c¬ së kinh doanh ph¶i göi b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho c¬ quan ThuÕ vµ ph¶i nép ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n mêi ngµy kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ, nÕu nép thõa th× ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép kú tiÕp theo. Trong c¸c trêng hîp: s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, chuyÓn ®æi së h÷u; giao, b¸n, kho¸n, cho thuª doanh nghiÖp Nhµ níc, c¬ së kinh doanh ph¶i quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan ThuÕ vµ göi b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho c¬ quan ThuÕ trong thêi h¹n bèn m¬i l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, chuyÓn ®æi së h÷u; giao, b¸n, kho¸n, cho thuª doanh nghiÖp Nhµ níc. C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm kª khai toµn bé sè thuÕ ph¶i nép, sè ®· nép, sè cßn thiÕu hay nép thõa tÝnh ®Õn thêi ®iÓm quy ®Þnh ph¶i quyÕt to¸n thuÕ. C¬ së ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, ®óng c¸c chØ tiªu vµ sè liÖu theo mÉu quyÕt to¸n thuÕ; göi b¶n quyÕt to¸n thuÕ ®Õn c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i c¬ së ®¨ng ký nép thuÕ trong thêi gian quy ®Þnh trªn ®©y. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh biÓu mÉu vµ híng dÉn viÖc thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 15. ViÖc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®îc xÐt hoµn thuÕ nÕu sau thêi gian 03 th¸ng liªn tôc trë lªn cã sè thuÕ ®Çu vµo cha ®îc khÊu trõ hÕt. C¬ së kinh doanh ®îc xÐt hoµn thuÕ trong tr- êng hîp nµy ¸p dông cho c¶ c¬ së kinh doanh cã ®Çu t më réng, ®Çu t chiÒu s©u. C¬ së kinh doanh xuÊt khÈu hµng hãa, dÞch vô theo thêi vô hoÆc theo tõng th¬ng vô víi sè lîng vµ gi¸ trÞ lín, nÕu sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô xuÊt khÈu cha ®îc khÊu trõ hÕt trong th¸ng tõ 200 triÖu ®ång trë lªn th× ®îc xÐt hoµn thuÕ theo th¸ng. C¬ së kinh doanh cã hµng hãa xuÊt khÈu thuéc ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn, thñ tôc theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. C¬ së kinh doanh ®Çu t míi, ®· ®¨ng ký kinh doanh, ®¨ng ký nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, ®ang trong giai ®o¹n ®Çu t, cha ®i vµo ho¹t ®éng, nÕu thêi gian ®Çu t tõ 01 n¨m trë lªn ®îc xÐt hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng hãa, dÞch vô sö dông cho ®Çu t theo tõng n¨m. Trêng hîp c¬ së cã sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng hãa, dÞch vô sö dông cho ®Çu t tõ 200 triÖu ®ång trë lªn th× ®îc xÐt hoµn thuÕ theo quý. 3. C¬ së kinh doanh ®ang ho¹t ®éng thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo ph- ¬ng ph¸p khÊu trõ cã dù ¸n ®Çu t c¬ së s¶n xuÊt míi, ®ang trong giai ®o¹n ®Çu t, cha ®i vµo ho¹t ®éng, cha ®¨ng ký kinh doanh, ®¨ng ký thuÕ, cã sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng hãa, dÞch vô sö dông cho dù ¸n ®Çu t tõ 200 triÖu ®ång trë lªn ®îc xÐt hoµn thuÕ theo quý. C¬ së kinh doanh ph¶i kª khai, lËp hå s¬ hoµn thuÕ riªng cho dù ¸n ®Çu t nµy.
 17. 17 4. C¬ së kinh doanh quyÕt to¸n thuÕ khi chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, chuyÓn ®æi së h÷u; giao, b¸n, kho¸n, cho thuª doanh nghiÖp Nhµ níc cã sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cha ®îc khÊu trõ hÕt hoÆc cã sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nép thõa. 5. Hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA): a) §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ODA kh«ng hoµn l¹i: chñ dù ¸n hoÆc nhµ thÇu chÝnh ®îc hoµn l¹i sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· tr¶ trong gi¸ mua hµng ho¸, dÞch vô sö dông cho dù ¸n. b) §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ODA thuéc diÖn ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t kh«ng hoµn tr¶: chñ dù ¸n hoÆc nhµ thÇu chÝnh ®îc hoµn l¹i sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· tr¶ khi nhËp khÈu vµ mua hµng ho¸, dÞch vô trong níc sö dông cho dù ¸n. 6. Tæ chøc ë ViÖt Nam sö dông tiÒn viÖn trî nh©n ®¹o cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi mua hµng ho¸ t¹i ViÖt Nam cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó viÖn trî nh©n ®¹o ®îc hoµn l¹i sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng hãa ®ã. 7. §èi tîng ®îc hëng u ®·i miÔn trõ ngo¹i giao theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh vÒ u ®·i miÔn trõ ngo¹i giao mua hµng hãa, dÞch vô t¹i ViÖt Nam theo gi¸ cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó sö dông ®îc hoµn l¹i sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· tr¶ ghi trªn ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. 8. C¬ së kinh doanh cã quyÕt ®Þnh xö lý hoµn thuÕ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §Ó gi¶i quyÕt hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i göi v¨n b¶n ®Ò nghÞ kÌm theo hå s¬ hoµn thuÕ tíi c¬ quan qu¶n lý thu thuÕ c¬ së. C¬ quan ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, x¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc hoµn vµ lµm thñ tôc ®Ó hoµn tr¶ thuÕ hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn hoµn thuÕ cho c¬ së. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh thñ tôc, thêi h¹n vµ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt hoµn thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 16. C¬ quan ThuÕ cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. Híng dÉn c¸c c¬ së kinh doanh ®· ®¨ng ký kinh doanh thùc hiÖn chÕ ®é ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Nh÷ng c¬ së kinh doanh kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký, kª khai nép thuÕ th× c¬ quan thuÕ ra th«ng b¸o lÇn thø 01, nÕu ®· nhËn ®îc th«ng b¸o lÇn thø 01 mµ c¬ së vÉn kh«ng thùc hiÖn th× c¬ quan thuÕ cã quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ. 2. Th«ng b¸o cho c¬ së kinh doanh nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ gi¶i tr×nh, ®iÒu chØnh, bæ sung hoÆc kª khai l¹i trong trêng hîp tê khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh«ng khai ®ñ, khai ®óng sè thuÕ ph¶i nép. Th«ng b¸o cho c¬ së kinh doanh nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp vÒ sè thuÕ ph¶i
 18. 18 nép vµ thêi h¹n nép thuÕ theo quy ®Þnh. Th«ng b¸o nép thuÕ ph¶i göi tíi ®èi tîng nép thuÕ tríc 03 ngµy so víi ngµy ph¶i nép thuÕ ghi trªn th«ng b¸o. NÕu qu¸ thêi h¹n nép thuÕ theo quy ®Þnh mµ c¬ së kinh doanh cha nép th× ra th«ng b¸o vÒ sè tiÒn thuÕ vµ sè tiÒn ph¹t chËm nép thuÕ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 19 cña LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Thêi h¹n tÝnh ph¹t chËm nép thuÕ hµng th¸ng kÓ tõ ngµy 26 cña th¸ng tiÕp theo hoÆc kÓ tõ ngµy ph¶i nép thuÕ theo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ ®èi víi ®èi tîng nép thuÕ mµ c¬ quan ThuÕ ra th«ng b¸o thuÕ. Thêi h¹n tÝnh ph¹t chËm nép ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu vµ c¸c trêng hîp kh¸c lµ sau ngµy ph¶i nép theo luËt ®Þnh ®îc ghi trªn th«ng b¸o thuÕ. NÕu c¬ së kinh doanh vÉn kh«ng chÊp hµnh nép tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t theo th«ng b¸o th× c¬ quan thuÕ cã quyÒn ¸p dông hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 19 cña LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó ®¶m b¶o thu ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t. NÕu thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p xö lý trªn mµ c¬ së kinh doanh vÉn kh«ng nép ®ñ sè tiÒn thuÕ, sè tiÒn ph¹t th× c¬ quan thuÕ chuyÓn hå s¬ sang c¸c c¬ quan ph¸p luËt ®Ó xö lý. 3. KiÓm tra, thanh tra viÖc kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ cña c¬ së kinh doanh theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Yªu cÇu c¸c ®èi tîng nép thuÕ cung cÊp sæ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ vµ c¸c hå s¬ tµi liÖu kh¸c cã liªn quan tíi viÖc tÝnh thuÕ, nép thuÕ; yªu cÇu c¸c tæ chøc tÝn dông, ng©n hµng vµ tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã liªn quan cung cÊp c¸c tµi liÖu cã liªn quan tíi viÖc tÝnh thuÕ vµ nép thuÕ. 6. Lu gi÷ vµ sö dông sè liÖu, tµi liÖu mµ c¬ së kinh doanh vµ ®èi tîng kh¸c cung cÊp theo chÕ ®é quy ®Þnh. §iÒu 17. C¬ quan ThuÕ cã quyÒn Ên ®Þnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép ®èi víi c¸c ®èi tîng nép thuÕ trong c¸c trêng hîp sau: 1. Kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ. §èi víi nh÷ng c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng cha thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ viÖc mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô cã ho¸ ®¬n, chøng tõ th× c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh nµy. §èi víi c¸ nh©n kinh doanh võa vµ nhá, sè thuÕ Ên ®Þnh ph¶i nép tõng lÇn ®îc x¸c ®Þnh lµm c¨n cø thu thuÕ cho tõng kú lµ 06 th¸ng hoÆc 12 th¸ng, tuú theo ngµnh nghÒ vµ møc biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶, t×nh h×nh kinh doanh cña ®èi tîng nép thuÕ. C¬ quan ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o c«ng khai vÒ møc thuÕ Ên ®Þnh ®èi víi c¸c ®èi tîng nµy. C¸ nh©n kinh doanh võa vµ nhá nép thuÕ theo møc Ên ®Þnh tõng kú, nÕu cã thay ®æi vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh, quy m«, doanh sè kinh doanh ph¶i khai b¸o víi c¬ quan ThuÕ ®Ó xem xÐt, ®iÒu chØnh møc thuÕ ®· Ên ®Þnh. Trêng hîp kh«ng khai b¸o hoÆc khai b¸o kh«ng trung thùc, c¬ quan
 19. 19 ThuÕ cã quyÒn Ên ®Þnh møc thuÕ ph¶i nép cho phï hîp víi thùc tÕ kinh doanh. Nh÷ng c¸ nh©n nghØ kinh doanh ph¶i khai b¸o víi c¬ quan ThuÕ ®Ó ®îc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ, nÕu nghØ kinh doanh trong th¸ng tõ 15 ngµy trë lªn ®îc xÐt gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng, nÕu nghØ c¶ th¸ng th× ®îc miÔn nép thuÕ cña th¸ng ®ã. Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc x¸c ®Þnh tû lÖ (%) gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn doanh thu lµm c¨n cø x¸c ®Þnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép phï hîp víi tõng ngµnh nghÒ kinh doanh; thñ tôc khai b¸o nghØ kinh doanh vµ viÖc gi¶m thuÕ ®èi víi hé kinh doanh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. 2. Kh«ng kª khai hoÆc qu¸ thêi gian quy ®Þnh göi tê khai mµ ®· ®îc th«ng b¸o nh¾c nhë nhng vÉn kh«ng thùc hiÖn ®óng, ®· nép tê khai thuÕ nh- ng kª khai kh«ng ®óng c¸c c¨n cø x¸c ®Þnh sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 3. Tõ chèi viÖc xuÊt tr×nh sæ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ vµ c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt liªn quan tíi viÖc tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 4. Kinh doanh nhng kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh, kh«ng ®¨ng ký, kª khai nép thuÕ mµ bÞ kiÓm tra, ph¸t hiÖn. C¬ quan ThuÕ c¨n cø vµo tµi liÖu ®iÒu tra vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c¬ së hoÆc c¨n cø vµo sè thuÕ ph¶i nép cña c¬ së kinh doanh cïng ngµnh nghÒ, cã quy m« kinh doanh t¬ng ®¬ng ®Ó Ên ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi tõng c¬ së kinh doanh trong c¸c trêng hîp nªu trªn ®©y. Trêng hîp, c¬ së kinh doanh kh«ng ®ång ý víi viÖc Ên ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép th× cã quyÒn khiÕu n¹i ®Õn c¬ quan ThuÕ ®· Ên ®Þnh thuÕ hoÆc c¬ quan ThuÕ cÊp trªn trùc tiÕp cña c¬ quan ThuÕ Ên ®Þnh thuÕ. Trong khi chê gi¶i quyÕt, c¬ së kinh doanh hay ngêi khiÕu n¹i vÉn ph¶i nép theo møc thuÕ ®· ®îc c¬ quan ThuÕ Ên ®Þnh.
 20. 20 Ch¬ng IV Xö lý vi ph¹m, khen thëng §iÒu 18. §èi tîng nép thuÕ vµ c¸n bé thuÕ vi ph¹m LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× tuú theo hµnh vi vµ møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 vµ §iÒu 21 cña LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §iÒu 19. C¬ quan ThuÕ, c¸n bé thuÕ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc thùc hiÖn LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, ®èi tîng nép thuÕ thùc hiÖn tèt nghÜa vô nép thuÕ ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 20. ViÖc tæ chøc thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. C¬ quan thuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ gi¶i quyÕt hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh. 2. C¬ quan H¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu. 3. C¬ quan ThuÕ vµ c¬ quan H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp trong viÖc qu¶n lý thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trong c¶ níc. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ viÖc tæ chøc thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 21. Sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hoµn tr¶ cho c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh nµy ®îc chi tõ quü hoµn thuÕ, quü hoµn thuÕ ®îc trÝch tõ sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· thu. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ viÖc tæ chøc hoµn thuÕ, h¹ch to¸n kÕ to¸n thu vµ hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 22. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 vµ thay thÕ c¸c NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2000, sè 76/2002/N§-CP ngµy 13 th¸ng 9 n¨m 2002, sè 95/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2002 vµ NghÞ ®Þnh sè 108/2002/N§-CP ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
Đồng bộ tài khoản