Nghị định 159/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
56
lượt xem
3
download

Nghị định 159/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 159/2004/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 159/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 159/2004/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 8 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 159/2004/N -CP NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2004 V HO T NG THÔNG TIN KHOA H C VÀ CÔNG NGH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Khoa h c và Công ngh ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Lu t s a i, b sung m t s i uc a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Theo ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh Ngh nh này quy nh v ho t ng thông tin khoa h c và công ngh c a các i tư ng sau ây: 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam ho t ng thông tin khoa h c và công ngh trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. T ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ho t ng thông tin khoa h c và công ngh trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i Ngh nh này thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t . i u 2. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Thông tin khoa h c và công ngh " là các d li u, s li u, d ki n, tin t c, tri th c khoa h c và công ngh (bao g m khoa h c t nhiên, khoa h c công ngh , khoa h c xã h i và nhân văn) ư c t o l p, qu n lý và s d ng nh m m c ích cung c p d ch v công, ph c v qu n lý nhà nư c ho c áp ng nhu c u c a t ch c, cá nhân trong xã h i. 2. "Ho t ng thông tin khoa h c và công ngh " là ho t ng nghi p v v tìm ki m, thu th p, x lý, lưu tr , ph bi n thông tin khoa h c và công ngh ; các ho t ng khác có liên quan tr c ti p và ph c v cho các ho t ng nghi p v thông tin khoa h c và công ngh .
 2. 3. "Tài li u" là d ng v t ch t ghi nh n nh ng thông tin dư i d ng văn b n, âm thanh, ho , hình nh, phim, video nh m m c ích b o qu n, ph bi n và s d ng. 4. "V t mang tin" là phương ti n v t ch t dùng lưu gi thông tin g m gi y, phim, băng t , ĩa t , ĩa quang và các v t mang tin khác. 5. "Ngu n tin khoa h c và công ngh " bao g m sách, báo, t p chí, cơ s d li u, tài li u h i ngh , h i th o khoa h c, báo cáo k t qu th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh , tài li u v s h u trí tu , tài li u v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng, lu n văn, lu n án sau i h c và các ngu n tin khác ư c t ch c, cá nhân thu th p. 6. "T ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh " là ơn v s nghi p th c hi n ch c năng cung c p d ch v thông tin khoa h c và công ngh do cơ quan nhà nư c ho c t ch c, cá nhân thành l p theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. N i dung ho t ng thông tin khoa h c và công ngh 1. Các ho t ng thu th p và x lý các d li u, d ki n, tin t c, tri th c nh m t o l p ngu n tin khoa h c và công ngh . 2. Qu n lý, lưu gi ngu n tin khoa h c và công ngh . 3. Cung c p các s n phNm và d ch v thông tin khoa h c và công ngh trên cơ s h p ng d ch v v i các t ch c, cá nhân. 4. Cung c p các thông tin mang tính lu n c xây d ng các d báo v tình hình phát tri n khoa h c và công ngh , ph c v ho ch nh ư ng l i, chính sách qu n lý khoa h c và công ngh các cơ quan ng, cơ quan qu n lý nhà nư c. 5. Cung c p, trao i thông tin mi n phí theo ch trương, chính sách c a nhà nư c nh m tuyên truy n, ph bi n tri th c ho c h p tác phát tri n khoa h c và công ngh . 6. Xây d ng và t ch c th c hi n các chương trình, k ho ch ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ; hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v ho t ng thông tin khoa h c và công ngh . 7. Hư ng d n, ào t o và b i dư ng nghi p v v ho t ng thông tin khoa h c và công ngh . 8. Xây d ng các cơ s d li u t ng h p, chuyên và các trang thông tin i n t v khoa h c và công ngh ; ng d ng và phát tri n công ngh tiên ti n trong ho t ng thông tin khoa h c và công ngh . 9. Nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh ph c v ho t ng thông tin khoa h c và công ngh . 10. T ch c các ho t ng thư vi n, h i ngh , h i th o, tri n lãm, h i ch v khoa h c và công ngh , ch công ngh và thi t b .
 3. 11. H p tác qu c t v thông tin khoa h c và công ngh . 12. Các ho t ng khác v thông tin khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Nguyên t c chung c a ho t ng thông tin khoa h c và công ngh 1. B o m tính chính xác, trung th c, khách quan, y và k p th i trong các ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ; b o m ch t lư ng, kh i lư ng s n phNm, d ch v thông tin khoa h c và công ngh theo yêu c u c a t ch c, cá nhân. 2. B o m khai thác, s d ng và qu n lý có hi u qu thông tin khoa h c và công ngh ph c v qu n lý nhà nư c, phát tri n kinh t - xã h i, xây d ng và b o v T qu c. 3. B o m quy n ti p c n thông tin khoa h c và công ngh ư c t o ra b ng ngân sách nhà nư c i v i các t ch c, cá nhân phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 4. Gi bí m t các thông tin khoa h c và công ngh thu c danh m c bí m t nhà nư c ho c do t ch c, cá nhân yêu c u phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 5. K t h p ch t ch ho t ng nghi p v thông tin khoa h c và công ngh v i ho t ng thư vi n, lưu tr , th ng kê và các ho t ng thông tin i chúng khác. i u 5. Khuy n khích ho t ng thông tin khoa h c và công ngh 1. Nhà nư c khuy n khích và h tr các ho t ng thông tin khoa h c và công ngh th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh tr ng i m, phát tri n công ngh cao; các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i; các chương trình m c tiêu qu c gia; các nhi m v an ninh, qu c phòng, i ngo i và các nhi m v khác v qu n lý nhà nư c. 2. Nhà nư c khuy n khích và h tr các ho t ng thông tin khoa h c và công ngh nh m m c ích tuyên truy n, ph bi n tri th c khoa h c và công ngh cho ngư i lao ng, ng bào vùng sâu, vùng xa; t o i u ki n cho t ch c và cá nhân có cơ h i d dàng ti p c n thông tin khoa h c và công ngh nh m nâng cao nh n th c, t b i dư ng trình khoa h c và công ngh . 3. Nhà nư c khuy n khích các ho t ng thông tin khoa h c và công ngh , c bi t là thông qua h p ng d ch v ph c v ho t ng tư v n, chuy n giao, i m i công ngh , mua bán s n phNm khoa h c và công ngh và các ho t ng khác nh m thúc Ny phát tri n th trư ng khoa h c và công ngh . i u 6. Các hành vi b nghiêm c m trong ho t ng thông tin khoa h c và công ngh 1. L i d ng các ho t ng thông tin khoa h c và công ngh xuyên t c, ch ng l i ư ng l i, chính sách c a ng C ng s n Vi t Nam, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, phá ho i kh i i oàn k t dân t c. 2. L i d ng các ho t ng thông tin khoa h c và công ngh xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân, gây thi t h i n môi trư ng, s c kho con ngư i, trái v i o c, thu n phong m t c c a dân t c.
 4. 3. Xâm ph m quy n s h u trí tu , chuy n giao, chuy n như ng b t h p pháp thông tin, tư li u v k t qu ho t ng khoa h c và công ngh . 4. Xuyên t c thông tin khoa h c và công ngh , t o thông tin khoa h c và công ngh gi ; ti t l thông tin khoa h c và công ngh thu c danh m c bí m t nhà nư c. 5. C n tr ho t ng thông tin khoa h c và công ngh h p pháp c a t ch c, cá nhân. Chương 2: T CH C, CÁ NHÂN HO T NG THÔNG TIN KHOA H C VÀ CÔNG NGH M c 1: T CH C DNCH V THÔNG TIN KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 7. T ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh 1. Các t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh công l p, bao g m: a) Trung tâm Thông tin Khoa h c và Công ngh Qu c gia; b) T ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan nhà nư c khác Trung ương; c) T ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh c a cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; d) Các t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh khác c a Nhà nư c; ) Các t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh c a các cơ quan ng, cơ quan Trung ương c a các oàn th . B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i B N i v hư ng d n c th v nhi m v và quy n h n c a các t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh quy nh t i các i m b, c, d, , kho n 1 i u này. 2. Các t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh do các h i, t ch c phi chính ph , doanh nghi p, cá nhân có ăng ký kinh doanh và các t ch c khác thành l p. i u 8. Trung tâm Thông tin Khoa h c và Công ngh Qu c gia 1. Trung tâm Thông tin Khoa h c và Công ngh Qu c gia tr c thu c B Khoa h c và Công ngh là u m i liên k t trung tâm c a m ng lư i các t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh . 2. Trung tâm Thông tin Khoa h c và Công ngh Qu c gia th c hi n ch c năng thông tin, ph bi n, tuyên truy n v khoa h c và công ngh ; t ch c ho t ng và qu n lý Ch công ngh và thi t b Vi t Nam, Thư vi n trung ương v khoa h c và công ngh , m ng thông tin khoa h c và công ngh qu c gia; th c hi n vi c ăng ký chính th c
 5. các tài li u, k t qu th c hi n các chương trình, tài, án, d án nghiên c u và phát tri n khoa h c và công ngh , i u tra cơ b n c p Nhà nư c, c p B . 3. B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy nh c th t ch c, nhi m v , quy n h n và m i quan h c a Trung tâm Thông tin Khoa h c và Công ngh Qu c gia v i các t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh , các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng thông tin khoa h c và công ngh . i u 9. i u ki n thành l p, ăng ký ho t ng, sáp nh p, chia tách hay gi i th các t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh i u ki n thành l p, ăng ký ho t ng, sáp nh p, chia tách hay gi i th các t ch c thông tin khoa h c và công ngh quy nh t i các i u 4, 5, 6, 7, 8 c a Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Khoa h c và Công ngh áp d ng i v i các t ch c d ch v khoa h c và công ngh . i u 10. Quy n c a t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh 1. Th c hi n các ho t ng chuyên môn, nghi p v thu c n i dung ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ; thuê chuyên gia và c ng tác viên thu th p, x lý thông tin khoa h c và công ngh . 2. Ký k t h p ng d ch v ti n hành các hình th c khác v khai thác, s d ng thông tin khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t. 3. ư c m các l p ào t o, b i dư ng nghi p v nh m phát tri n ngu n nhân l c thông tin khoa h c và công ngh . 4. H p tác, liên k t v i các t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài và t ch c qu c t ti n hành ho t ng thông tin khoa h c và công ngh phù h p v i quy nh c a pháp lu t; tham gia ho t ng c a các t ch c xã h i - ngh nghi p trong nư c và nư c ngoài có liên quan n lĩnh v c thông tin khoa h c và công ngh . 5. Công b k t qu nghiên c u v thông tin khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t; ư c b o h quy n s h u trí tu ; chuy n như ng k t qu ho t ng thông tin khoa h c và công ngh . 6. Xây d ng và phát tri n h th ng cơ s d li u khoa h c và công ngh , các trang thông tin i n t , c ng giao ti p i n t các ngành và các a phương; k t n i và khai thác d ch v trên m ng thông tin khoa h c và công ngh qu c gia trên cơ s ăng ký (thông qua h p ng ho c mi n phí) v i Trung tâm Thông tin Khoa h c và Công ngh Qu c gia. 7. ư c s d ng các ngu n tài tr , hi n t ng, cho c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài th c hi n các ho t ng thông tin khoa h c và công ngh . 8. ư c thu và s d ng các kho n thu bù p chi phí t các ho t ng d ch v cung c p thông tin khoa h c và công ngh .
 6. 9. T ch v k ho ch, tài chính và t ch c, nhân s theo quy nh c a pháp lu t. 10. Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Nghĩa v c a t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh 1. Th c hi n vi c tuyên truy n, ph bi n tri th c khoa h c và công ngh m t cách r ng rãi n m i t ng l p nhân dân nh m góp ph n nâng cao dân trí, hình thành thói quen s d ng thông tin khoa h c và công ngh trong s n xu t và i s ng. 2. Th c hi n úng và y h p ng d ch v thông tin khoa h c và công ngh ã ký k t. 3. S d ng có hi u qu ngu n kinh phí u tư cho ho t ng thông tin khoa h c và công ngh . 4. B o v thông tin bí m t c a Nhà nư c, c a các t ch c, cá nhân khai thác, s d ng d ch v thông tin khoa h c và công ngh (tr trư ng h p khách hàng ng ý ho c pháp lu t có quy nh khác). 5. B o m quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân trong ti p c n thông tin v thành t u, tri th c khoa h c và công ngh ; b o m ch t lư ng d ch v thông tin khoa h c và công ngh . 6. Không vi ph m nh ng i u c m quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này. 7. Th c hi n dân ch , bình ng, công khai trong vi c b trí và th c hi n các nhi m v thông tin khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách nhà nư c. 8. Ny m nh ng d ng công ngh thông tin và truy n thông, c bi t là công ngh Internet và k thu t s trong các ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ; phát tri n trung tâm tích h p d li u, thư vi n i n t v khoa h c và công ngh . 9. Th c hi n các nhi m v do cơ quan, t ch c có thNm quy n giao và các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. M c 2: T CH C, CÁ NHÂN THAM GIA HO T NG THÔNG TIN KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 12. T ch c, cá nhân tham gia ho t ng thông tin khoa h c và công ngh 1. T ch c tham gia ho t ng thông tin khoa h c và công ngh là t ch c có tư cách pháp nhân, bao g m cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p, doanh nghi p, các h i, t ch c phi chính ph và các t ch c khác có ch c năng th c hi n m t s n i dung ho t ng thông tin khoa h c và công ngh . 2. Cá nhân tham gia ho t ng thông tin khoa h c và công ngh bao g m:
 7. a) Cá nhân có ăng ký kinh doanh, ăng ký hành ngh tư v n mà trong ho t ng ngh nghi p ư c phép t ch c cung c p d ch v thông tin khoa h c và công ngh theo quy nh t i Ngh nh này; b) Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng th c hi n nhi m v thông tin khoa h c và công ngh theo chuyên môn, nghi p v ư c c p có thNm quy n giao. i u 13. Quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân tham gia ho t ng thông tin khoa h c và công ngh 1. T ch c và cá nhân có ăng ký kinh doanh, ăng ký hành ngh tư v n nêu t i kho n 1 và i m a kho n 2 i u 12 c a Ngh nh này, khi tham gia ho t ng thông tin khoa h c và công ngh có các quy n và nghĩa v sau ây: a) t hàng, ký k t h p ng kinh t , h p ng d ch v và th c hi n y các quy n và nghĩa v c a khách hàng; ti p c n, trao i thông tin v i t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh và các t ch c, cá nhân khác tham gia ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ; b) Thuê chuyên gia ho c t t ch c thu th p, x lý khai thác, s d ng k t qu ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ph c v ho t ng chuyên môn, nghi p v và các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t; c) T thành l p ho c cùng v i t ch c, cá nhân khác thành l p, xác nh nhi m v ho t ng thông tin khoa h c và công ngh cho t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh do mình thành l p; qu n lý và ch u trách nhi m v ho t ng t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng tham gia ho t ng thông tin khoa h c và công ngh nêu t i i m b, kho n 2 i u 12, khi th c hi n chuyên môn, nghi p v c a mình có các quy n và nghĩa v sau ây: a) ngh t ch c, cá nhân có nhu c u v thông tin khoa h c và công ngh cung c p y , chính xác và c th các yêu c u v n i dung, kh i lư ng, ch t lư ng, th i gian i v i s n phNm, d ch v thông tin khoa h c và công ngh ; b) Th c hi n úng nhi m v thông tin khoa h c và công ngh do cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n giao và h p ng d ch v thông tin khoa h c và công ngh ã ư c giao k t thu c ph m vi trách nhi m; c) ư c tham gia nghiên c u, xu t các sáng ki n khoa h c và gi i pháp công ngh nh m c i ti n, hoàn thi n quy trình, phương pháp chuyên môn nghi p v trong ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ; ư c b o h quy n s h u trí tu iv ik t qu ho t ng thông tin khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t; d) ư c b o m các quy n và l i ích h p pháp i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng trong quá trình th c hi n nhi m v ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ;
 8. ) B o v bí m t c a Nhà nư c, c a t ch c, cá nhân trong khi ti n hành ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ; e) Không vi ph m nh ng i u c m quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này; g) Các quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: HO T NG THÔNG TIN KHOA H C VÀ CÔNG NGH M c 1: T O L P VÀ QU N LÝ NGU N TIN KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 14. Tăng cư ng thu th p và trao i ngu n tin khoa h c và công ngh nư c ngoài 1. T ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh công l p ph i ch n l c, b sung các ngu n tin khoa h c và công ngh nư c ngoài phù h p v i các hư ng phát tri n ưu tiên c a t nư c. 2. Th c hi n vi c i u hòa, ph i h p trong b sung các ngu n tin khoa h c và công ngh nư c ngoài tránh trùng l p và nâng cao hi u qu khai thác, s d ng. 3. B Khoa h c và Công ngh quy nh vi c ph i h p b sung và khai thác, s d ng ngu n tin khoa h c và công ngh nư c ngoài ư c t o l p b ng ngân sách nhà nư c. i u 15. Thu th p và qu n lý thông tin v nhi m v khoa h c và công ngh trong nư c 1. T ch c d ch v ho t ng thông tin khoa h c và công ngh công l p th c hi n vi c thu th p, xây d ng cơ s d li u và cung c p thông tin v các nhi m v khoa h c và công ngh trong nư c ã và ang ti n hành. 2. B Khoa h c và Công ngh quy nh c th trách nhi m, quy n h n t ch c và qu n lý thông tin v các nhi m v khoa h c và công ngh trong nư c. i u 16. ăng ký, hi n t ng và lưu gi k t qu th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh 1. T t c các k t qu th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh s d ng m t ph n ho c toàn b kinh phí t ngân sách nhà nư c, bao g m các chương trình, tài, án, d án, các nhi m v i u tra cơ b n ph i ư c ăng ký và lưu gi t i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v ăng ký và lưu gi k t qu th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh . 2. Khuy n khích ăng ký, hi n t ng và lưu gi k t qu th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh không s d ng kinh phí t ngân sách nhà nư c.
 9. 3. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n v ăng ký và lưu gi k t qu th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh là Trung tâm Thông tin Khoa h c và Công ngh Qu c gia và các cơ quan khác có thNm quy n t i các B , ngành, a phương. 4. B Khoa h c và Công ngh quy nh c th v nhi m v , quy n h n và th t c ăng ký, hi n t ng, lưu gi và s d ng k t qu th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh . i u 17. Thu th p và qu n lý lu n văn sau ih c 1. Công dân Vi t Nam và công dân nư c ngoài b o v h c v ti n sĩ t i Vi t Nam, trư c khi b o v chính th c, ph i n p 01 b n lu n văn kèm 01 b n tóm t t cho Trung tâm Thông tin Khoa h c và Công ngh Qu c gia. 2. Công dân Vi t Nam b o v h c v ti n sĩ khoa h c ho c ti n sĩ nư c ngoài, khi v nư c ph i n p 01 b n lu n văn kèm 01 b n tóm t t cho Trung tâm Thông tin Khoa h c và Công ngh Qu c gia. 3. Công dân Vi t Nam và công dân nư c ngoài b o v h c v th c sĩ t i Vi t Nam, trư c khi b o v chính th c, ph i n p 01 b n lu n văn kèm 01 b n tóm t t cho cơ quan thông tin khoa h c và công ngh ho c thư vi n c a cơ s ào t o. Công dân Vi t Nam b o v h c v th c sĩ khoa h c nư c ngoài, khi v nư c ph i n p 01 b n lu n văn kèm 01 b n tóm t t cho cơ quan thông tin khoa h c và công ngh ho c thư vi n nơi c i ào t o. M c 2: DNCH V THÔNG TIN KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 18. D ch v thông tin khoa h c và công ngh 1. D ch v thông tin khoa h c và công ngh là m t lo i hình d ch v khoa h c và công ngh bao g m d ch v thông tin công ích và d ch v thông tin có thu. D ch v thông tin công ích ư c cung c p mi n phí ho c m c phí th p do ngân sách nhà nư c h tr m t ph n. D ch v thông tin có thu ư c cung c p theo yêu c u c a t ch c, cá nhân thông qua h p ng d ch v thông tin khoa h c và công ngh . 2. D ch v thông tin khoa h c và công ngh ư c ti n hành dư i các hình th c sau ây: a) Ph bi n thông tin ch n l c; b) Cung c p tài li u phân tích, t ng h p thông tin khoa h c và công ngh theo chuyên ; c) Cung c p b n sao, b n d ch tài li u, d li u v khoa h c và công ngh ; d) Tra c u và cung c p thông tin khoa h c và công ngh trên m ng; ) T ch c tri n lãm, ch công ngh và thi t b ;
 10. e) Các hình th c d ch v khác do pháp lu t quy nh. i u 19. H p ng d ch v thông tin khoa h c và công ngh 1. H p ng d ch v thông tin khoa h c và công ngh có th ư c giao k t b ng văn b n ho c thông qua ch ng thư i n t . 2. H p ng d ch v thông tin khoa h c và công ngh ph i có các n i dung ch y u sau ây: a) Tên, a ch , tài kho n c a các bên tham gia h p ng; b) Tên c a h p ng d ch v thông tin khoa h c và công ngh ; các s n phNm c a h p ng; c) a i m, th i h n, phương th c th c hi n h p ng; d) Quy n, nghĩa v c a các bên tham gia h p ng; ) Giá tr và phương th c thanh toán h p ng; e) Trách nhi m do vi ph m h p ng và gi i quy t tranh ch p. i u 20. Quy n và nghĩa v c a bên t hàng cung c p d ch v 1. S d ng, chuy n giao k t qu c a h p ng d ch v thông tin khoa h c và công ngh theo tho thu n trong h p ng. 2. Cung c p các thông tin c n thi t cho vi c th c hi n h p ng. 3. Thanh toán y chi phí v t ch t cho bên nh n t hàng theo tho thu n trong h p ng. i u 21. Quy n và nghĩa v c a bên nh n t hàng 1. Yêu c u bên t hàng cung c p thông tin và nh ng i u ki n khác theo tho thu n th c hi n h p ng. 2. Nh n kinh phí c a bên t hàng th c hi n h p ng. 3. Giao n p s n phNm theo úng quy nh c a h p ng. i u 22. Quy n l i c a ngư i môi gi i d ch v thông tin khoa h c và công ngh Ngư i môi gi i d ch v thông tin khoa h c và công ngh ư c hư ng thù lao theo tho thu n nhưng không quá 10% giá thanh toán c a h p ng. M c c th và trách nhi m thanh toán kho n thù lao này do các bên tho thu n. i u 23. Gi i quy t tranh ch p h p ng
 11. Tranh ch p h p ng d ch v thông tin khoa h c và công ngh ư c gi i quy t trư c h t theo nguyên t c hoà gi i, tho thu n gi a các bên. Trư ng h p các bên không t gi i quy t ư c thì gi i quy t t i Toà án n u không có tho thu n v tr ng tài. Chương 4: CÁC BI N PHÁP M B O PHÁT TRI N HO T NG THÔNG TIN KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 24. Cơ ch tài chính ư1. Ngân sách nhà nư c hàng năm dành cho vi c h tr phát tri n ho t ng thông tin khoa h c và công ngh bao g m kinh phí s nghi p khoa h c và công ngh và v n u tư phát tri n. 2. Kinh phí s nghi p khoa h c và công ngh h tr phát tri n ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ư c ưu tiên s d ng vào các m c ích sau: a) T o l p và phát tri n ngu n tin khoa h c và công ngh ; b) T ch c cung c p thông tin khoa h c và công ngh ph c v lãnh o c a ng và công tác qu n lý nhà nư c; tuyên truy n, ph bi n thành t u, tri th c khoa h c và công ngh ph c v phát tri n kinh t - xã h i mi n núi vùng sâu, vùng xa. 3. Khuy n khích các ơn v tăng cư ng ngu n thu t các ho t ng d ch v thông tin khoa h c và công ngh , các giao d ch khoa h c và công ngh khác. 4. a d ng hoá các ngu n tài chính ngoài ngân sách nhà nư c u tư cho các ho t ng thông tin khoa h c và công ngh . i u 25. Xây d ng cơ s v t ch t - k thu t Các B , ngành, a phương có k ho ch u tư xây d ng và nâng c p cơ s v t ch t - k thu t theo hư ng hi n i hoá cho t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh c a mình. i u 26. ào t o, phát tri n và s d ng nhân l c 1. K ho ch ào t o nhân l c thông tin khoa h c và công ngh là m t ph n k ho ch ào t o nhân l c khoa h c và công ngh . 2. T ch c, cá nhân s d ng nhân l c thông tin khoa h c và công ngh có trách nhi m b trí, s d ng úng năng l c, s trư ng và t o i u ki n thu n l i h nâng cao trình , phát huy kh năng chuyên môn vào vi c th c hi n các nhi m v ư c giao. i u 27. Chính sách thu , tín d ng, giá cư c bưu chính và vi n thông 1. Các t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh ư c hư ng các ưu ãi v thu và tín d ng theo quy nh c a Nhà nư c i v i ho t ng khoa h c và công ngh .
 12. 2. Tài li u, sách báo, t p chí, tài li u i n t tr c ti p ph c v cho ho t ng khoa h c và công ngh nh p khNu không ph i ch u thu nh p khNu và thu giá tr gia tăng. 3. Nhà nư c có các chính sách h tr v giá cư c bưu chính và vi n thông i v i ho t ng thông tin khoa h c và công ngh , c bi t là ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ph c v phát tri n kinh t - xã h i mi n núi, vùng sâu, vùng xa. i u 28. H p tác qu c t trong ho t ng thông tin khoa h c và công ngh 1. Các t ch c, cá nhân ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ư c m r ng giao lưu, h p tác qu c t và liên doanh, liên k t v thông tin khoa h c và công ngh , tham gia các h i ngh , h i th o, các m ng thông tin khoa h c và công ngh , các hi p h i, t ch c thông tin khoa h c và công ngh khu v c và qu c t theo quy nh c a pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Nhà nư c t o i u ki n các t ch c, cá nhân ho t ng thông tin khoa h c và công ngh Ny m nh vi c thu th p và ph bi n thông tin khoa h c và công ngh thông qua các cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài; tăng cư ng n i m ng và trao i thông tin khoa h c và công ngh trong khu v c và qu c t . Chương 5: QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I HO T NG THÔNG TIN KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 29. Th m quy n và trách nhi m c a B Khoa h c và Công ngh 1. B Khoa h c và Công ngh giúp Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v ho t ng thông tin khoa h c và công ngh trong ph m vi c nư c; t ch c th c hi n m t s d ch v công v thông tin khoa h c và công ngh . 2. B Khoa h c và Công ngh có nhi m v , quy n h n sau ây: a) Xây d ng trình c p có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n và ch o t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ; b) Xây d ng trình c p có thNm quy n phê duy t ho c phê duy t theo thNm quy n và ch o t ch c th c hi n chi n lư c, chính sách, quy ho ch, k ho ch phát tri n và hi n i hoá h th ng thông tin khoa h c và công ngh qu c gia; c) Ban hành, hư ng d n và ki m tra th c hi n các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn và nh m c kinh t - k thu t v ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ; d) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương ánh giá hi u qu ho t ng thông tin khoa h c và công ngh cũng như hi u qu u tư ngân sách nhà nư c cho ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ; ch o vi c phát tri n và trao i các ti m l c thông tin khoa h c và công ngh , ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng thông tin khoa h c và công ngh trong ph m vi toàn qu c;
 13. ) Ch o t ch c xây d ng và qu n lý Ch công ngh và thi t b Vi t Nam; th c hi n vi c ăng ký và lưu gi k t qu nhi m v khoa h c và công ngh ; thu th p và qu n lý lu n văn sau i h c; e) Ch o ng d ng công ngh thông tin và các công ngh tiên ti n khác vào phát tri n ti m l c thông tin khoa h c và công ngh ; t ch c qu n lý m ng thông tin khoa h c và công ngh qu c gia, liên k t v i các m ng thông tin khoa h c và công ngh trong nư c, khu v c và qu c t ; g) Ch o, qu n lý và t ch c th c hi n các ho t ng nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh ph c v ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ; h) Ch o, qu n lý t ch c ào t o, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v cho cán b , viên ch c ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ; i) Ch o, qu n lý và t ch c th c hi n các ho t ng h p tác qu c t v thông tin khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t; k) Thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v ho t ng thông tin khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t; l) T ch c xu t b n n phNm chính th c c a nhà nư c v khoa h c và công ngh Vi t Nam hàng năm và các n phNm khác v khoa h c và công ngh ; công b danh m c và k t qu th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh trong nư c. i u 30. Th m quy n và trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph 1. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh và các B liên quan cân i ngân sách cho các ho t ng thông tin khoa h c và công ngh th c hi n ch c năng qu n lý tài chính theo quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh , các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p k ho ch u tư xây d ng cơ s v t ch t - k thu t cho các t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh công l p. 3. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh , B K ho ch và u tư xây d ng k ho ch ào t o cán b thông tin khoa h c và công ngh c p i h c và sau i h c; quy nh vi c giao n p lu n văn sau i h c. 4. B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh hư ng d n ch , chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ho t ng thông tin khoa h c và công ngh . 5. B Văn hoá - Thông tin ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh qu n lý và tăng cư ng hi u qu công tác thông tin tuyên truy n, ph bi n khoa h c và công ngh . 6. B Bưu chính, Vi n thông ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh quy nh c th ch ưu ãi giá cư c bưu chính và vi n thông i v i
 14. các t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh ; b o m băng thông r ng cho các t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh . 7. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình th c hi n qu n lý nhà nư c, t ch c th c hi n m t s n i dung ho t ng thông tin khoa h c và công ngh trong ngành, lĩnh v c ư c phân công. i u 31. U ban nhân dân các c p U ban nhân dân các c p th c hi n qu n lý nhà nư c i v i ho t ng thông tin khoa h c và công ngh trong ph m vi a phương theo thNm quy n. Căn c vào i u ki n c th c a t ng a phương, Ch t ch U ban nhân dân quy t nh hình th c và phương th c thích h p t ch c th c hi n có hi u qu ho t ng thông tin khoa h c và công ngh . Chương 5: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M VÀ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 32. Khen thư ng, x lý vi ph m và gi i quy t khi u n i, t cáo 1. T ch c, cá nhân có nhi u thành tích óng góp cho ho t ng thông tin khoa h c và công ngh ư c khen thư ng, phong t ng các danh hi u vinh d Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t v t ch c và ho t ng thông tin khoa h c và công ngh thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i; cá nhân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng thông tin khoa h c và công ngh . Trình t , th t c khi u n i, t cáo và thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo trong ho t ng thông tin khoa h c và công ngh th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 33. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 34. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng các B : Khoa h c và Công ngh , Tài chính, K ho ch và u tư, Giáo d c và ào t o, Văn hoá - Thông tin, N i v , Lao ng - Thương binh và Xã h i, Bưu chính, Vi n thông, theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n, thi hành Ngh nh này.
 15. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản