Nghị định 162/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
142
lượt xem
17
download

Nghị định 162/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 162/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 162/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh Cña chÝnh phñ sè 62/2004/N§­CP ngµy 07 th¸ng 9 n¨m 2004  Ban hµnh Quy chÕ t¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé C«ng an, Ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh nµy "Quy chÕ  t¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh". §i Ò u   2.  NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. Nh÷ng quy  ®Þnh tríc  ®©y  tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. Bé  trëng c¸c Bé: C«ng an, Quèc phßng, Tµi chÝnh, Th­ ¬ng m¹i, N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n, Giao th«ng  vËn t¶i vµ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng  trong   ph¹m   vi   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô  cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   3.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
 2. 2 q uy ch Õ t¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 162/2004/N§­CP  ngµy  07 th¸ng  9 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ) Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ nµy quy ®Þnh vÒ ®èi tîng, thÈm quyÒn, thñ tôc  t¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh; chÕ ®é qu¶n lý ngêi  bÞ t¹m gi÷ hµnh chÝnh vµ nh÷ng quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan  ®Õn viÖc ¸p dông biÖn ph¸p t¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc hµnh  chÝnh. §i Ò u  2.  T¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh 1. T¹m gi÷  ngêi theo thñ  tôc hµnh chÝnh lµ  biÖn ph¸p   ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  b¶o  ®¶m viÖc xö  lý   ®èi  víi ngêi cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh do ngêi cã  thÈm  quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 Quy chÕ nµy quyÕt ®Þnh. 2. ViÖc t¹m gi÷  ngêi theo thñ  tôc hµnh chÝnh chØ  ®îc  ¸p dông trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) CÇn ng¨n chÆn, ®×nh chØ ngay nh÷ng hµnh vi g©y rèi   trËt tù c«ng céng hoÆc g©y th¬ng tÝch cho ngêi kh¸c; b) CÇn thu thËp, x¸c minh nh÷ng t×nh tiÕt quan träng  lµm c¨n cø  ®Ó  quyÕt  ®Þnh xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh trong  c¸c trêng  hîp:  ngêi vi ph¹m kh«ng  cã  giÊy  tê  tïy  th©n,  kh«ng biÕt râ lai lÞch nh©n th©n; kh«ng cã n¬i c tró nhÊt  ®Þnh,   cÇn   x¸c   minh   lµm   râ   lai   lÞch   nh©n   th©n   vµ   nh÷ng  t×nh tiÕt quan träng liªn quan ®Õn hµnh vi vi ph¹m; c) Ngêi bÞ  b¾t gi÷  theo quyÕt  ®Þnh truy t×m cña ng êi  cã  thÈm quyÒn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt xö  lý  vi ph¹m  hµnh chÝnh. 3.   Thêi   h¹n   t¹m   gi÷   ngêi   theo   thñ   tôc   hµnh   chÝnh  kh«ng ®îc qu¸ 12 giê. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, thêi h¹n  t¹m gi÷  cã  thÓ   ®îc kÐo dµi h¬n, nhng còng kh«ng  ®îc qu¸  24 giê, kÓ tõ thêi ®iÓm b¾t ®Çu gi÷ ngêi vi ph¹m. §èi víi trêng hîp vi ph¹m quy chÕ  biªn giíi hoÆc vi  ph¹m hµnh chÝnh ë vïng rõng nói xa x«i, hÎo l¸nh, h¶i ®¶o  th×  thêi h¹n t¹m gi÷  cã  thÓ   ®îc kÐo dµi h¬n, nhng còng  kh«ng ®îc qu¸ 48 giê, kÓ tõ thêi ®iÓm b¾t ®Çu gi÷ ng êi vi  ph¹m.
 3. 3 4. Khi hÕt thêi h¹n t¹m gi÷, ngêi ra quyÕt  ®Þnh t¹m  gi÷  ph¶i chÊm døt ngay viÖc t¹m gi÷   ®èi víi ngêi bÞ  t¹m  gi÷  vµ  ph¶i ghi vµo sæ theo dâi t¹m gi÷, cã  ch÷  ký  x¸c  nhËn cña ngêi bÞ t¹m gi÷. §i Ò u  3.  Nguyªn t¾c t¹m gi÷ 1. ViÖc t¹m gi÷  ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i  ®¶m b¶o  ®óng ®èi tîng, thñ tôc, thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña Ph¸p   lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ Quy chÕ nµy. 2.   Trong   mäi   trêng   hîp,   viÖc   t¹m   gi÷   ngêi   theo   thñ  tôc hµnh chÝnh   ®Òu ph¶i cã  quyÕt  ®Þnh  b»ng  v¨n b¶n cña  ngêi   cã   thÈm   quyÒn   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   7   Quy   chÕ   nµy   vµ  ph¶i giao cho ngêi bÞ t¹m gi÷ mét b¶n. §i Ò u  4.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi bÞ t¹m gi÷ 1.   Ngêi   bÞ   t¹m   gi÷   cã   quyÒn   yªu   cÇu   ngêi   ra   quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷ th«ng b¸o cho gia ®×nh, tæ chøc n¬i lµm viÖc  hoÆc häc tËp biÕt viÖc m×nh bÞ  t¹m gi÷  theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 10 Quy chÕ nµy. 2. Ngêi bÞ t¹m gi÷ cã nghÜa vô chÊp hµnh nghiªm chØnh   quyÕt   ®Þnh  t¹m gi÷, néi quy, quy  ®Þnh  cña  n¬i  t¹m  gi÷;  tu©n thñ mÖnh lÖnh cña ngêi ra quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ vµ ngêi  ®îc giao nhiÖm vô  qu¶n lý, b¶o vÖ  n¬i t¹m gi÷; cã  nghÜa  vô  khai b¸o thµnh  khÈn  nh÷ng hµnh  vi vi ph¹m ph¸p  luËt  cña m×nh vµ cña nh÷ng ngêi kh¸c cã liªn quan. CÊm   ®a vµo  n¬i t¹m  gi÷  vò   khÝ,  ®iÖn  tho¹i  di  ®éng,  v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i, rîu bia vµ c¸c chÊt g©y nghiÖn kh¸c  hoÆc c¸c vËt dông cã  thÓ  g©y ch¸y næ, ¶nh hëng  ®Õn trËt  tù, an toµn n¬i t¹m gi÷. §i Ò u  5.  Nh÷ng hµnh vi bÞ nghiªm cÊm 1.   X©m   h¹i   ®Õn   tÝnh   m¹ng,   søc   khoÎ,   danh   dù,   nh©n  phÈm, tµi s¶n cña ngêi bÞ t¹m gi÷. 2.   T¹m   gi÷   ngêi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   c¸c   phßng   t¹m gi÷, t¹m giam h×nh sù; t¹m gi÷  nh÷ng ngêi kh¸c giíi  trong cïng mét buång; t¹m gi÷ t¹i nh÷ng n¬i kh«ng b¶o ®¶m   vÖ sinh, an toµn cho ngêi bÞ t¹m gi÷. §i Ò u   6.   Kinh   phÝ   b¶o   ®¶m   cho   viÖc   ¸p   dông   biÖn  ph¸p t¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh 1.  Kinh phÝ  b¶o  ®¶m  cho viÖc  ¸p dông  biÖn  ph¸p  t¹m  gi÷  ngêi theo  thñ  tôc  hµnh  chÝnh bao gåm c¸c kho¶n  chi  cho   viÖc   x©y   dùng   n¬i   t¹m   gi÷;   mua   s¾m   ®å   dïng,   ph¬ng  tiÖn   phôc   vô   cho   viÖc   t¹m   gi÷;   chi   cho   viÖc   ¨n,   uèng, 
 4. 4 ch÷a bÖnh cho ngêi bÞ  t¹m gi÷  (trong trêng hîp b¶n th©n  hoÆc gia  ®×nh hä  kh«ng tù   ®¶m b¶o  ®îc) vµ  c¸c kho¶n chi  kh¸c phôc vô viÖc t¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh. 2.  Kinh phÝ   ®¶m b¶o  cho viÖc  ¸p dông  biÖn  ph¸p  t¹m  gi÷   ngêi   theo   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   do   ng©n   s¸ch   nhµ   níc  cÊp. Hµng n¨m, c¸c  ®¬n vÞ  cã  ngêi cã  thÈm quyÒn t¹m gi÷  ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 7 Quy chÕ  nµy   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   lËp   dù   to¸n   kinh   phÝ   b¶o   ®¶m   cho  viÖc t¹m gi÷ ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh cïng víi viÖc lËp dù  to¸n ng©n  s¸ch  nhµ  níc trong ph¹m  vi nhiÖm  vô   ®îc giao  theo quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n  híng dÉn thi hµnh. Ch¬ng II thÈm quyÒn vµ thñ tôc t¹m gi÷ ngêi  vi ph¹m hµnh chÝnh §i Ò u  7.  ThÈm quyÒn t¹m gi÷ 1. Nh÷ng ngêi sau ®©y cã quyÒn quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ ng ­ êi theo thñ tôc hµnh chÝnh: a) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ trÊn, Trëng  C«ng an phêng; b) Trëng C«ng an cÊp huyÖn; c) Trëng phßng C¶nh s¸t qu¶n lý hµnh chÝnh vÒ trËt tù   x∙   héi,   Trëng   phßng  C¶nh   s¸t   trËt   tù,   Trëng   phßng  C¶nh  s¸t giao th«ng, Trëng phßng C¶nh s¸t kinh tÕ, Trëng phßng  C¶nh   s¸t   h×nh  sù,  Trëng  phßng   C¶nh   s¸t   phßng   chèng   téi  ph¹m ma tóy, Trëng phßng Qu¶n lý xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh cña  C«ng an cÊp tØnh; d) Thñ  trëng  ®¬n vÞ  C¶nh s¸t c¬   ®éng tõ  cÊp  ®¹i  ®éi  trë  lªn ho¹t  ®éng cã  tÝnh chÊt  ®éc lËp; Tr¹m trëng Tr¹m  C«ng an cöa khÈu; ®) H¹t trëng H¹t KiÓm l©m, §éi trëng §éi KiÓm l©m c¬  ®éng; e)   Chi   côc   trëng   H¶i   quan,   §éi   trëng   §éi   KiÓm   so¸t  thuéc  Côc  H¶i  quan,   §éi   trëng  §éi  KiÓm   so¸t   chèng  bu«n  lËu vµ  H¶i  ®éi trëng  H¶i   ®éi  KiÓm  so¸t trªn biÓn  thuéc  Côc §iÒu tra chèng bu«n lËu Tæng côc H¶i quan; g) §éi trëng §éi Qu¶n lý thÞ trêng; h) ChØ huy trëng TiÓu khu Biªn phßng, ChØ huy trëng  H¶i   ®oµn   Biªn  phßng,   ChØ   huy   trëng   H¶i   ®éi   Biªn   phßng,  Trëng   §ån   Biªn   phßng   vµ   Thñ   trëng   ®¬n   vÞ   Bé   ®éi   Biªn  phßng ®ãng ë biªn giíi, h¶i ®¶o; i) H¶i ®éi trëng, H¶i ®oµn trëng C¶nh s¸t biÓn;
 5. 5 k)  Ngêi  chØ huy  tµu bay,  tµu biÓn  khi  tµu bay,  tµu  biÓn ®∙ rêi s©n bay, bÕn c¶ng. 2.   Trong   trêng   hîp   nh÷ng   ngêi   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1  §iÒu   nµy   v¾ng   mÆt,   th×   cÊp   phã   ®îc   ñy   quyÒn   cã   quyÒn  quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh. Ngêi ®îc  ñy quyÒn ph¶i  tu©n  thñ  nh÷ng quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt vÒ  t¹m gi÷  ngêi theo thñ  tôc hµnh chÝnh vµ  ph¶i chÞu tr¸ch  nhiÖm vÒ viÖc ra quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ cña m×nh. §i Ò u   8.   Giao,   nhËn   ngêi   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh 1. ViÖc giao, nhËn ngêi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  do tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c dÉn  ®Õn ph¶i lËp biªn b¶n theo  ®óng   quy   ®Þnh.   Biªn   b¶n   giao,   nhËn   ph¶i   ghi   râ   ngµy,   th¸ng, n¨m,  ®Þa  ®iÓm lËp biªn b¶n; hä, tªn, chøc vô,  ®Þa  chØ cña c¸ nh©n, tæ chøc bªn giao vµ  bªn nhËn; hä, tªn,  ®Þa chØ, sè  giÊy chøng  minh nh©n d©n (hoÆc  giÊy tê  tïy  th©n kh¸c), hµnh vi vi ph¹m, t×nh tr¹ng søc khoΠcña ng êi  cã  hµnh vi vi ph¹m vµ  tang vËt, tµi s¶n cña hä  (nÕu cã);   trêng hîp cã ngêi chøng kiÕn, ngêi bÞ h¹i th× ph¶i ghi râ  hä, tªn,  ®Þa chØ cña ngêi  ®ã  vµ  cã  ch÷  ký  cña hä. Biªn  b¶n giao nhËn ph¶i lËp thµnh 2 b¶n nh nhau, giao mçi bªn  gi÷ 1 b¶n. 2.  Ngay sau  khi hµnh  vi vi  ph¹m hµnh  chÝnh  bÞ  ph¸t  hiÖn,   ng¨n   chÆn   vµ   ®∙   lËp   biªn   b¶n   vÒ   hµnh   vi   vi   ph¹m  hoÆc sau khi lËp biªn  b¶n  giao,  nhËn ngêi vi ph¹m hµnh  chÝnh do tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c b¾t gi÷  vµ  dÉn gi¶i  ®Õn,  nÕu xÐt thÊy ph¶i  t¹m  gi÷  ngêi theo  thñ  tôc  hµnh  chÝnh  th× ngêi cã thÈm quyÒn ph¶i ra ngay quyÕt ®Þnh t¹m gi÷. 3.  Trong  mäi trêng hîp,   ®èi  víi ngêi cã  hµnh  vi vi  ph¹m hµnh  chÝnh  do tæ chøc,  c¸ nh©n dÉn gi¶i  ®Õn,  tríc  khi   ra   quyÕt   ®Þnh   t¹m   gi÷,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   t¹m   gi÷  ph¶i tiÕn hµnh lËp biªn b¶n giao, nhËn ng êi víi tæ chøc,  c¸ nh©n dÉn gi¶i  ®Õn theo  ®óng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy. §i Ò u   9.   QuyÕt  ®Þnh t¹m gi÷  ngêi theo thñ  tôc hµnh  chÝnh 1.   QuyÕt   ®Þnh   t¹m   gi÷   ngêi   theo   thñ   tôc   hµnh   chÝnh  ph¶i   ghi   râ:   sè   quyÕt   ®Þnh;   ngµy,   th¸ng,   n¨m   ra   quyÕt  ®Þnh; hä, tªn, cÊp bËc, chøc vô, c¬ quan, ®¬n vÞ cña ngêi  ra   quyÕt   ®Þnh;   c¨n   cø   ®Ó   ra   quyÕt   ®Þnh   t¹m   gi÷,   ®iÒu  kho¶n  v¨n  b¶n  ph¸p  luËt  ®îc ¸p dông;  hä,  tªn,   ®Þa chØ,  ngµy, th¸ng, n¨m sinh, n¬i  ®¨ng ký  nh©n khÈu thêng tró,  t¹m   tró,   nghÒ   nghiÖp,   n¬i   c«ng   t¸c,   häc   tËp,   sè   giÊy   chøng minh nh©n d©n (nÕu cã) cña ngêi bÞ t¹m gi÷; hä, tªn 
 6. 6 bè, mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé cña ngêi bÞ t¹m gi÷ (nÕu lµ ngêi  cha thµnh niªn); quèc tÞch, sè hé chiÕu hoÆc giÊy tê thay   thÕ   hé   chiÕu   (nÕu   ngêi   bÞ   t¹m   gi÷   lµ   ngêi   níc   ngoµi);  thêi h¹n t¹m gi÷; n¬i t¹m gi÷  vµ  ký  tªn,  ®ãng dÊu (nÕu  cã) cña ngêi ra quyÕt ®Þnh t¹m gi÷. QuyÕt  ®Þnh t¹m gi÷  ph¶i  ®îc lËp thµnh 2 b¶n nh nhau,  giao cho ngêi bÞ  t¹m gi÷  1 b¶n, 1 b¶n lu vµo hå  s¬  t¹m  gi÷. Trong trêng hîp cÇn kÐo dµi thêi h¹n t¹m gi÷ th× tr­ íc khi hÕt h¹n t¹m gi÷ ghi trong quyÕt ®Þnh, ngêi cã thÈm  quyÒn t¹m gi÷ ph¶i ra quyÕt ®Þnh kÐo dµi thêi h¹n t¹m gi÷  (trong ®ã ph¶i ghi râ lý do, thêi h¹n kÐo dµi), nhng còng  kh«ng ®îc qu¸ thêi h¹n tèi ®a quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 2   Quy chÕ nµy. 2.   Trêng   hîp   cha   hÕt   thêi   h¹n   ghi   trong   quyÕt   ®Þnh   t¹m gi÷, nhng  ®∙  ®iÒu tra, x¸c minh lµm râ, cã   ®ñ  c¬  së  ®Ó kÕt luËn vµ  ®∙ xö lý xong hµnh vi vi ph¹m, th× ngêi ra  quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ ph¶i chÊm døt ngay viÖc t¹m gi÷. 3. Khi cã c¨n cø cho r»ng hµnh vi vi ph¹m cña ng êi bÞ  t¹m gi÷ theo thñ tôc hµnh chÝnh cã dÊu hiÖu téi ph¹m, th×  ngêi ra quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ ph¶i chuyÓn ngay hå s¬ vµ ngêi  bÞ  t¹m gi÷, kÌm theo tang  vËt,  ph¬ng tiÖn vi ph¹m (nÕu  cã) cho c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù  cã  thÈm quyÒn  ®Ó gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  10.  Th«ng b¸o quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ 1.  Theo yªu  cÇu cña  ngêi  bÞ  t¹m gi÷,  ngêi ra quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷ ph¶i th«ng b¸o cho gia ®×nh, tæ chøc n¬i lµm  viÖc hoÆc häc tËp cña hä biÕt. NÕu v× lý do kh¸ch quan mµ   kh«ng thÓ  th«ng b¸o  ®îc th×  ph¶i b¸o cho ngêi bÞ  t¹m gi÷  biÕt vµ ph¶i ghi vµo sæ theo dâi t¹m gi÷. 2.   Trong   trêng   hîp   t¹m   gi÷   ngêi   cha   thµnh   niªn   vi  ph¹m   hµnh   chÝnh   vµo   ban   ®ªm   (tõ   22   giê   ®Õn   5   giê   s¸ng  ngµy   h«m   sau)   hoÆc   t¹m   gi÷   hä   trªn   6   giê,   th×   ngêi   ra  quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷  ph¶i th«ng b¸o ngay cho cha, mÑ  hoÆc  ngêi gi¸m  hé  cña hä  biÕt,  trêng  hîp  kh«ng  x¸c  ®Þnh  ®îc  cha, mÑ  hoÆc ngêi gi¸m hé, th×  ph¶i ghi râ  lý  do vµo sæ  theo dâi t¹m gi÷ ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh. 3.  Trêng  hîp ngêi bÞ  t¹m  gi÷  lµ   ngêi  níc ngoµi  th×  ngêi ra quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷  ph¶i b¸o c¸o ngay víi Thñ  tr­ ëng c¬  quan cã  thÈm quyÒn cÊp trªn biÕt  ®Ó  th«ng b¸o cho  Bé  Ngo¹i giao  ®Ó  Bé  Ngo¹i giao th«ng b¸o cho c¬  quan  ®¹i  diÖn ngo¹i giao hoÆc c¬  quan  ®¹i diÖn l∙nh sù  cña níc mµ  ngêi  ®ã  lµ  c«ng d©n biÕt; phèi hîp víi Bé  Ngo¹i giao thu  xÕp cho ®¹i diÖn cña c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao hoÆc ®¹i  diÖn c¬  quan l∙nh sù  cña níc  ®ã  th¨m l∙nh sù  nÕu cã  yªu 
 7. 7 cÇu vµ  phèi hîp xö  lý  c¸c vÊn  ®Ò   ®èi ngo¹i kh¸c cã  liªn  quan. §i Ò u  11.  N¬i t¹m gi÷ 1.  N¬i t¹m  gi÷  ngêi theo  thñ  tôc  hµnh  chÝnh  lµ  nhµ  hoÆc phßng, buång t¹m gi÷  hµnh chÝnh  ®îc bè  trÝ  t¹i trô  së hoÆc n¬i lµm viÖc cña ngêi cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh  t¹m gi÷ ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh. Nhµ hoÆc phßng, buång t¹m gi÷ hµnh chÝnh ph¶i cã kho¸   cöa, b¶o ®¶m ¸nh s¸ng, kÝn ®¸o, tho¸ng m¸t, vÖ sinh vµ an  toµn vÒ  phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, thuËn tiÖn cho viÖc tr«ng  coi, b¶o vÖ. Ngêi bÞ  t¹m gi÷  qua  ®ªm ph¶i  ®îc bè  trÝ  gi­ êng hoÆc sµn n»m vµ  ph¶i cã  chiÕu, ch¨n, mµn; diÖn tÝch  n»m tèi thiÓu cho mçi ngêi kh«ng díi 2 m2. 2.   C¬   quan   cã   chøc   n¨ng   phßng,   chèng   vi   ph¹m   ph¸p  luËt vµ  téi ph¹m thêng xuyªn  ph¶i  t¹m gi÷  ngêi vi ph¹m  hµnh   chÝnh,   ph¶i   bè   trÝ,   thiÕt   kÕ,   x©y   dùng   nhµ,   phßng   t¹m gi÷  hµnh chÝnh riªng vµ  ph¶i cã  c¸n bé  chuyªn tr¸ch  qu¶n lý, b¶o vÖ. 3. §èi víi m¸y bay, tµu biÓn, khi ®∙ rêi s©n bay, bÕn  c¶ng, tïy theo ®iÒu kiÖn vµ ®èi tîng vi ph¹m cô thÓ, ngêi  chØ huy m¸y bay, tµu biÓn quyÕt  ®Þnh n¬i t¹m gi÷  vµ  ph©n  c«ng ngêi thùc hiÖn viÖc t¹m gi÷. 4.   H×nh   thøc,   quy   m«   cña   n¬i   t¹m   gi÷   ngêi   vi   ph¹m  hµnh chÝnh  quy  ®Þnh t¹i kho¶n  1, kho¶n  2 §iÒu  nµy  ph¶i  c¨n cø vµo tÝnh chÊt,  ®Æc  ®iÓm, yªu cÇu thùc tÕ  cña viÖc  t¹m gi÷  ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh trong tõng lÜnh vùc,  ®Þa  bµn cô thÓ ®Ó bè trÝ, thiÕt kÕ, x©y dùng cho phï hîp. 5. Bé  trëng c¸c Bé: C«ng an, Quèc phßng, Tµi chÝnh,   Th¬ng   m¹i,   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n,   Giao  th«ng vËn t¶i vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø vµo yªu cÇu vµ t×nh h×nh thùc  tÕ   c«ng   t¸c   phßng,   chèng   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh   thuéc  lÜnh   vùc,  ®Þa bµn do m×nh phô  tr¸ch, híng dÉn cô  thÓ  viÖc tæ  chøc, bè  trÝ  n¬i t¹m gi÷  vµ  chØ  ®¹o thiÕt kÕ, x©y dùng  n¬i t¹m gi÷ hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy. Ch¬ng III Qu¶n lý ngêi bÞ t¹m gi÷ §i Ò u  12.  TiÕp nhËn ngêi bÞ t¹m gi÷ 1. Khi tiÕp nhËn ngêi cã  quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷, ngêi cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  ngêi bÞ  t¹m gi÷  ph¶i  ®èi chiÕu quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷  víi ngêi bÞ  t¹m gi÷, kiÓm tra t  trang,  ®å 
 8. 8 vËt cña ngêi bÞ  t¹m gi÷   ®îc phÐp mang theo; vµo  sæ theo  dâi t¹m gi÷  theo quy  ®Þnh; phæ biÕn quyÒn vµ  nghÜa vô  cña   ngêi bÞ t¹m gi÷, néi quy n¬i t¹m gi÷ vµ nh÷ng quy ®Þnh kh¸c  cã liªn quan ®Ó hä chÊp hµnh. 2. Trêng hîp ngêi bÞ  t¹m gi÷  kh«ng tù  gi¸c chÊp hµnh   c¸c quy  ®Þnh vÒ  t¹m gi÷  th×  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng  chÕ cÇn thiÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó buéc hä ph¶i  chÊp hµnh. §i Ò u  13.  Qu¶n lý ngêi bÞ t¹m gi÷ Ngêi  ®îc giao nhiÖm vô  qu¶n lý  ngêi bÞ  t¹m gi÷, b¶o  vÖ n¬i t¹m gi÷  cã tr¸ch nhiÖm: 1.   Thêng   xuyªn   gi¸m   s¸t,   b¶o   vÖ,   tr«ng   coi   ng êi   bÞ  t¹m gi÷, nÕu thÊy ngêi bÞ t¹m gi÷ cã biÓu hiÖn vÒ t©m lý,   søc   khoÎ,   hµnh   vi   kh«ng   b×nh   thêng,   còng   nh  ph¸t   hiÖn  nh÷ng   t×nh   tiÕt   cã   liªn   quan   ®Õn   vô   viÖc   vi   ph¹m   hoÆc  nh÷ng vi ph¹m cña ngêi kh¸c, th×  ph¶i cã  tr¸ch nhiÖm b¸o  c¸o víi ngêi ra quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷   ®Ó  cã  biÖn ph¸p xö  lý   kÞp thêi. Trêng hîp ph¸t hiÖn ngêi bÞ  t¹m gi÷  cã  cÊt giÊu tang  vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m th×  ph¶i tiÕn hµnh ngay viÖc lËp   biªn b¶n t¹m gi÷  tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh  ®ã. NÕu ngêi bÞ t¹m gi÷ cã th¬ng tÝch hoÆc t×nh tr¹ng søc  khoΠkh«ng b×nh thêng th× ph¶i lËp biªn b¶n vÒ t×nh tr¹ng   søc   khoÎ   cña   ngêi   bÞ   t¹m   gi÷,   ®ång   thêi,   ph¶i   b¸o   c¸o  ngay víi ngêi ra quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷  biÕt  ®Ó  cã  biÖn ph¸p  xö lý kÞp thêi. 2. T  trang, tµi s¶n cña ngêi bÞ  t¹m gi÷  ph¶i  ®îc ký  göi t¹i n¬i t¹m gi÷. ViÖc giao, nhËn t trang, tµi s¶n ký  göi ph¶i  ®îc ghi  ®Çy  ®ñ, cô  thÓ  vµo sæ theo dâi t¹m gi÷  vµ  ph¶i cã  ch÷  ký  cña ngêi bÞ  t¹m gi÷. Trêng hîp tµi s¶n  ký  göi cã  sè  lîng nhiÒu hoÆc cã  gi¸ trÞ  lín th×  ph¶i lËp   biªn b¶n giao  nhËn  riªng,  trong   ®ã  ph¶i ghi  ®Çy  ®ñ, cô  thÓ  sè  lîng, chñng lo¹i, h×nh thøc vµ  t×nh tr¹ng  ®å  vËt,  còng nh nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan. Biªn b¶n ph¶i ®îc  lËp thµnh 2 b¶n nh  nhau, ph¶i cã  ch÷  ký  cña ngêi bÞ  t¹m  gi÷  vµ  ngêi nhËn gi÷  tµi s¶n vµ  giao cho ngêi bÞ  t¹m gi÷  1 b¶n. Khi hÕt thêi h¹n t¹m gi÷  hoÆc chuyÓn  ®i n¬i kh¸c,  ngêi bÞ  t¹m gi÷   ®îc nhËn l¹i  ®Çy  ®ñ  tµi s¶n  ®∙ ký  göi.  NÕu ngêi nhËn gi÷  tµi s¶n lµm mÊt m¸t, h  háng ph¶i båi  thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 9. 9 § i Ò u   14.   Kinh phÝ, chÕ   ®é  ¨n uèng cña ngêi bÞ  t¹m  gi÷ 1. Mäi chi phÝ  cho viÖc ¨n uèng, sinh ho¹t cña ngêi  bÞ t¹m gi÷ do b¶n th©n hoÆc gia ®×nh hä chÞu tr¸ch nhiÖm. 2. Trong trêng hîp ngêi bÞ  t¹m gi÷  hoÆc gia  ®×nh hä  kh«ng thÓ  tù   ®¶m b¶o, th×  n¬i t¹m gi÷  cã  tr¸ch nhiÖm  ®¶m  b¶o viÖc ¨n uèng cña hä  theo tiªu chuÈn  ®Þnh lîng ¨n mçi  ngêi/01   ngµy   lµ:   0,6   kg   g¹o   tÎ   thêng,   0,1   kg   thÞt   lîn  lo¹i thêng vµ  c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c, nhng tæng møc chi  kh«ng qu¸ 7.000 ®ång/1 ngêi/1 ngµy.  Trêng   hîp   bÞ   t¹m   gi÷   trong   c¸c   ngµy   TÕt   nguyªn   ®¸n  th×  ngêi bÞ  t¹m gi÷   ®îc ¨n thªm nhng kh«ng  ®îc qu¸ 5 lÇn  tiªu chuÈn ¨n ngµy thêng;  bÞ  t¹m gi÷  trong ngµy lÔ  hoÆc  ngµy TÕt d¬ng lÞch, th×  ngêi bÞ  t¹m gi÷   ®îc ¨n thªm, nhng  kh«ng ®îc qu¸ 3 lÇn tiªu chuÈn ¨n ngµy thêng. 3. C¬ quan, ®¬n vÞ cã chøc n¨ng t¹m gi÷ ngêi theo thñ  tôc hµnh chÝnh ph¶i cã  sæ s¸ch  ®Ó  theo dâi chÆt chÏ  vµ  thanh quyÕt to¸n chÕ   ®é  ¨n uèng cña ngêi bÞ  t¹m gi÷  theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   15.   Trêng   hîp   ngêi   bÞ   t¹m   gi÷   bÞ   bÖnh   hoÆc  chÕt trong thêi gian bÞ t¹m gi÷ 1. Ngêi  ®ang bÞ  t¹m gi÷  mµ  bÞ  bÖnh,  ®îc  ®iÒu trÞ  t¹i  chç; trêng hîp bÖnh nÆng hoÆc ph¶i cÊp cøu th×  c¬  quan,  ®¬n vÞ  n¬i t¹m gi÷  cã  tr¸ch nhiÖm  ®a hä   ®Õn c¸c c¬  së  y  tÕ vµ b¸o ngay cho gia ®×nh, th©n nh©n cña hä biÕt ®Ó ®Õn   ch¨m sãc; trêng hîp th©n nh©n, gia  ®×nh cña hä  cã   ®¬n  ®Ò  nghÞ xin ®a vÒ nhµ ®Ó ch¨m sãc vµ xÐt thÊy kh«ng thËt cÇn   thiÕt  ph¶i  tiÕp tôc t¹m gi÷  th×  ngêi cã  thÈm  quyÒn t¹m  gi÷ cã thÓ quyÕt ®Þnh chÊm døt viÖc t¹m gi÷ tríc thêi h¹n  vµ cho hä vÒ gia ®×nh ®Ó ch÷a bÖnh; tr êng hîp ngêi bÞ t¹m  gi÷ kh«ng cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh hoÆc gia ®×nh, th©n nh©n  cña hä   ë  xa kh«ng kÞp  ®Õn  ®Ó  ch¨m sãc, th×  c¬  quan,  ®¬n  vÞ n¬i t¹m gi÷ hä trùc tiÕp ®¶m nhiÖm viÖc ch¨m sãc.  Kinh phÝ b¶o ®¶m cho viÖc ch¨m sãc ®iÒu trÞ ng êi bÖnh  trong thêi gian hä bÞ t¹m gi÷ do b¶n th©n hoÆc gia ®×nh hä   chÞu tr¸ch nhiÖm; trêng hîp ngêi bÞ  t¹m gi÷  hoÆc gia  ®×nh  hä kh«ng thÓ tù ®¶m b¶o th× do ng©n s¸ch nhµ níc ®¶m nhiÖm  vµ ®îc lÊy tõ kinh phÝ cña c¬ quan, ®¬n vÞ n¬i t¹m gi÷ sau  ®ã quyÕt to¸n theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. 2. Trêng hîp ngêi bÞ  t¹m gi÷  chÕt trong thêi gian bÞ   t¹m gi÷, th× ngêi ra quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ ph¶i b¸o ngay cho  c¬   quan   ®iÒu   tra,   ViÖn   KiÓm   s¸t   cã   thÈm   quyÒn   ®Ó   gi¶i  quyÕt theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt,  ®ång thêi, th«ng b¸o  cho th©n nh©n cña ngêi chÕt biÕt.
 10. 10 Trêng   hîp   ngêi   chÕt   lµ   ngêi   níc   ngoµi   th×   ngêi   ra  quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷  ph¶i b¸o c¸o ngay víi c¬  quan cã  thÈm  quyÒn cÊp trªn biÕt  ®Ó  th«ng b¸o ngay cho Bé  Ngo¹i giao  hoÆc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn phèi hîp víi c¬  quan  ®¹i diÖn ngo¹i giao hoÆc c¬ quan ®¹i diÖn l∙nh sù cña níc  mµ ngêi chÕt cã quèc tÞch ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt. 3. Gia ®×nh ngêi chÕt cã tr¸ch nhiÖm mai t¸ng ngêi bÞ  chÕt.  Trêng   hîp   ngêi   chÕt   kh«ng  cã   gia   ®×nh,   th©n   nh©n   th× viÖc mai t¸ng do c¬ quan, ®¬n vÞ n¬i t¹m gi÷ phèi hîp   víi   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng   n¬i   t¹m   gi÷   gi¶i   quyÕt   mai  t¸ng; kinh phÝ  mai t¸ng trong trêng hîp nµy do ng©n s¸ch  nhµ níc ®¶m nhiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  16.  Hå s¬ vÒ c«ng t¸c t¹m gi÷ C¬   quan,  ®¬n vÞ  cã   thÈm quyÒn  t¹m  gi÷  ngêi vi ph¹m  hµnh chÝnh ph¶i cã  hå  s¬, sæ s¸ch theo dâi viÖc qu¶n lý  ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Mäi  vÊn  ®Ò   cã  liªn  quan  ®Õn  viÖc  t¹m gi÷   ngêi theo  thñ tôc hµnh chÝnh ph¶i ®îc ghi ®Çy ®ñ vµo hå s¬ theo dâi  viÖc t¹m gi÷  ngêi vi ph¹m  hµnh chÝnh  theo  quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. Ch¬ng IV KhiÕu n¹i, tè c¸o; gi¸m s¸t, kiÓm tra; Khëi kiÖn  hµnh chÝnh ®èi víi viÖc ¸p dông biÖn ph¸p  t¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh §i Ò u  17.  KhiÕu n¹i, tè c¸o 1.   Ngêi   bÞ   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   t¹m   gi÷   theo   thñ   tôc  hµnh chÝnh  hoÆc ngêi  ®¹i diÖn  hîp  ph¸p  cña hä  cã  quyÒn  khiÕu n¹i, tè  c¸o vÒ  viÖc ra quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷  ngêi vi  ph¹m hµnh chÝnh tr¸i ph¸p luËt vµ  viÖc ¸p dông biÖn ph¸p  nµy. 2. Mäi c«ng d©n cã quyÒn tè c¸o hµnh vi tr¸i ph¸p luËt   trong viÖc ra quyÕt   ®Þnh t¹m gi÷  ngêi theo thñ  tôc hµnh  chÝnh vµ viÖc thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy. 3.   ThÈm   quyÒn,   thñ   tôc,   thêi   h¹n   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i, tè  c¸o  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  khiÕu n¹i, tè c¸o. §i Ò u  18.  Gi¸m s¸t, kiÓm tra 1. Héi  ®ång nh©n d©n c¸c cÊp trong ph¹m vi nhiÖm vô,  quyÒn h¹n cña m×nh cã  tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t, xem xÐt b¸o 
 11. 11 c¸o cña Uû  ban nh©n d©n cïng cÊp; yªu cÇu ngêi cã  thÈm  quyÒn  xem  xÐt,  gi¶i quyÕt  vµ  kÞp thêi  ¸p dông  c¸c  biÖn  ph¸p cÇn thiÕt  ®Ó  ng¨n chÆn, chÊm døt ngay viÖc t¹m gi÷  ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh tr¸i ph¸p luËt trong ph¹m vi   ®Þa ph¬ng. 2. Bé  trëng c¸c Bé: C«ng an, Quèc phßng, Tµi chÝnh,   Th¬ng   m¹i,   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n,   Giao  th«ng vËn t¶i vµ  Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp cã  tr¸ch nhiÖm  thêng xuyªn chØ ®¹o, híng dÉn, kiÓm tra viÖc t¹m gi÷ ngêi  theo thñ tôc hµnh chÝnh thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh. §i Ò u  19.  Khëi kiÖn hµnh chÝnh ViÖc khëi kiÖn  ®èi víi quyÕt  ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p   t¹m gi÷  ngêi theo thñ  tôc hµnh chÝnh vµ  nh÷ng vÊn  ®Ò  cã  liªn quan   ®Õn  viÖc  ¸p dông  biÖn ph¸p nµy  ®îc thùc  hiÖn  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  thñ  tôc gi¶i quyÕt c¸c vô  ¸n hµnh chÝnh. Ch¬ng V Khen thëng vµ xö lý vi ph¹m §i Ò u  20.  Khen thëng C¬   quan,   ®¬n   vÞ,   c¸   nh©n   cã   thµnh   tÝch   trong   viÖc  thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ t¹m gi÷ ngêi theo  thñ   tôc   hµnh   chÝnh,   ®îc   khen   thëng   theo   quy   ®Þnh  chung  cña Nhµ níc. §i Ò u  21.  Xö lý vi ph¹m 1. Ngêi bÞ t¹m gi÷ theo thñ tôc hµnh chÝnh mµ cã hµnh  vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ t¹m gi÷ ng êi theo thñ tôc hµnh  chÝnh hoÆc cã  c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c th×  tïy theo tÝnh  chÊt, møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc   truy cøu tr¸ch  nhiÖm h×nh  sù,  nÕu  g©y  thiÖt  h¹i vÒ  vËt  chÊt th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Ngêi cã  tr¸ch nhiÖm trong viÖc t¹m gi÷  ngêi theo  thñ   tôc   hµnh   chÝnh   mµ   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt  trong viÖc t¹m gi÷  ngêi theo thñ  tôc hµnh chÝnh hoÆc cã  hµnh vi x©m h¹i  ®Õn tÝnh m¹ng,  tµi s¶n, søc khoÎ,  danh  dù, nh©n phÈm cña ngêi bÞ t¹m gi÷ th× tuú theo tÝnh chÊt,  møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  lý  kû  luËt hoÆc truy cøu tr¸ch  nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt th× ph¶i båi  thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Đồng bộ tài khoản