Nghị định 163/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
94
lượt xem
11
download

Nghị định 163/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 163/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 163/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 163/2004/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 9 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 163/2004/N -CP NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2004 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH V SINH AN TOÀN TH C PH M CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph s 32/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 26 tháng 7 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Y t , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c phNm v s n xu t, kinh doanh th c phNm; trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các B , ngành, U ban nhân dân các c p v v sinh an toàn th c phNm, phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm, b nh truy n qua th c phNm và ki m tra, thanh tra v v sinh an toàn th c phNm. i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân, h gia ình, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài s n xu t, kinh doanh, s d ng th c phNm t i Vi t Nam; trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì áp d ng theo i u ư c qu c t ó. i u 3. Quy n và trách nhi m c a ngư i tiêu dùng 1. Ngư i tiêu dùng có quy n: a) S d ng, l a ch n th c phNm và d ch v cung c p th c phNm an toàn, v sinh;
 2. b) ư c cung c p các thông tin v v sinh an toàn th c phNm, v cách s d ng th c phNm an toàn; c) ư c b i hoàn, b i thư ng thi t h i khi s d ng th c phNm không b o m v sinh an toàn theo quy nh c a pháp lu t; d) ư c tham gia óng góp ý ki n trong vi c xây d ng và th c hi n chính sách, pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm khi ư c trưng c u. 2. Ngư i tiêu dùng có trách nhi m: a) T b o v mình trong vi c tiêu dùng th c phNm và s d ng d ch v cung c p th c phNm; b) Th c hi n úng hư ng d n v cách s d ng th c phNm an toàn; c) Không s d ng th c phNm, d ch v cung c p th c phNm gây t n h i n s c kho cho mình và c ng ng; d) T giác khai báo v i cơ quan y t g n nh t khi x y ra ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm; ) Phát hi n, t cáo các hành vi vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. Chương 2: V SINH AN TOÀN TRONG S N XU T, KINH DOANH TH C PH M M C 1: QUY NNH V I U KI N V SINH AN TOÀN TH C PH M i u 4. i u ki n b o m v sinh an toàn th c ph m T ch c, h gia ình, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài khi s n xu t, kinh doanh th c phNm ph i b o m các i u ki n theo quy nh v v sinh an toàn sau: 1. i u ki n v cơ s g m: a) a i m, môi trư ng; b) Yêu c u thi t k , b trí nhà xư ng; c) K t c u nhà xư ng; d) H th ng cung c p nư c; ) H th ng cung c p nư c á;
 3. e) H th ng cung c p hơi nư c; g) Khí nén; h) H th ng x lý ch t th i; i) Phòng thay b o h lao ng; k) Nhà v sinh. 2. i u ki n v trang thi t b , d ng c g m: a) Phương ti n r a và kh trùng tay; b) Nư c sát trùng; c) Thi t b phòng ch ng côn trùng, ng v t gây h i; d) Thi t b , d ng c giám sát ch t lư ng; ) Thi t b , d ng c ch bi n, bao gói, b o qu n, v n chuy n. 3. i u ki n v con ngư i g m: a) S c kho c a ngư i s n xu t, kinh doanh th c phNm; b) Ki n th c, th c hành v sinh an toàn th c phNm c a ngư i s n xu t, kinh doanh th c phNm. i u 5. Trách nhi m trong vi c quy nh i u ki n b o m v sinh an toàn th c ph m 1. B Y t ch u trách nhi m ban hành yêu c u chung v các i u ki n v sinh an toàn th c phNm theo quy nh t i i u 4 c a Ngh nh này. 2. Các B qu n lý chuyên ngành theo ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm có trách nhi m ban hành các quy nh c th v i u ki n v sinh an toàn th c phNm phù h p v i quy nh c a B Y t và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. M C 2: TH T C, TH M QUY N KI M TRA V SINH AN TOÀN TH C PH M NH P KH U, XU T KH U i u 6. i u ki n v sinh an toàn th c ph m nh p kh u Th c phNm nh p khNu vào Vi t Nam ph i b o m các i u ki n sau:
 4. 1. ã ư c c p gi y ch ng nh n công b tiêu chuNn s n phNm theo quy nh t i i u 19 c a Ngh nh này. 2. Có gi y xác nh n ã ki m tra t yêu c u v sinh an toàn th c phNm c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam. i v i nguyên li u th c phNm và ph gia th c phNm, th i h n s d ng ít nh t ph i còn trên hai ph n ba th i gian s d ng ghi trên nhãn k t th i i m lô hàng ư c nh p khNu vào Vi t Nam. 3. Th c phNm có ngu n g c ng v t và th c v t chưa qua ch bi n ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam c p Gi y ch ng nh n ki m d ch theo quy nh c a pháp lu t ho c các quy nh c a i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p có quy nh khác. i u 7. Nguyên t c ki m tra v sinh an toàn th c ph m nh p kh u 1. T t c các nguyên li u, hoá ch t s d ng trong ch bi n th c phNm, bao bì ti p xúc tr c ti p v i th c phNm, ph gia th c phNm nh p khNu và th c phNm nh p khNu u ph i ư c ki m tra v sinh an toàn th c phNm. 2. Nh ng th c phNm sau không thu c i tư ng ph i ki m tra v sinh an toàn th c phNm: a) Th c phNm mang theo ngư i tiêu dùng cá nhân, th c phNm l�u�i u, túi ngo i giao, túi lãnh s theo quy nh c a pháp lu t; b) Th c phNm t m nh p - tái xu t; c) Th c phNm quá c nh; d) Th c phNm g i kho ngo i quan. 3. Th c phNm nh p khNu ã ư c xác nh n t yêu c u v sinh an toàn th c phNm do t ch c có thNm quy n c a nư c ký k t i u ư c qu c t th a nh n l n nhau v i Vi t Nam trong ho t ng ch ng nh n ch t lư ng, công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng có th b ki m tra n u phát hi n th y có d u hi u vi ph m các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v v sinh an toàn th c phNm. 4. Th c phNm nh p khNu ã ư c ch ng nh n phù h p tiêu chuNn, th c phNm c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh ã ư c ch ng nh n có h th ng qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm phù h p v i tiêu chuNn Vi t Nam ho c tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t ư c phép áp d ng t i Vi t Nam có th ư c gi m s l n ki m tra v v sinh an toàn th c phNm. 5. Gi m ki m tra i v i các lô hàng nh p nh ng l n sau cùng lo i, có cùng xu t x , ã ư c ki m tra 5 l n liên ti p trư c ó t yêu c u v sinh an toàn th c phNm thì ch ki m tra h sơ và cơ quan nhà nư c có thNm quy n ư c phép gi m t n su t ho c n i dung ki m tra quy nh t i kho n 2 và 3 c a i u 11 và ch ki m tra m u b t kỳ i v i các lô hàng ó.
 5. 6. Trong nh ng l n ki m tra, n u phát hi n h sơ có d u hi u vi ph m ho c k t qu ki m tra m u b t kỳ không t yêu c u v sinh an toàn th c phNm thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n áp d ng ch ki m tra thông thư ng ư c quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 c a i u 11. i u 8. H sơ ăng ký ki m tra v sinh an toàn th c ph m nh p kh u H sơ ăng ký ki m tra v sinh an toàn th c phNm bao g m: 1. Gi y ăng ký ki m tra (theo m u quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n); 2. B n công b Tiêu chuNn cơ s c a t ch c, h gia ình, cá nhân nh p khNu th c phNm; 3. B n sao h p pháp V n ơn (Bill of Lading); 4. B n sao h p pháp Hoá ơn hàng hoá (Invoice); 5. B n sao h p pháp Gi y ch ng nh n xu t x (Certificate of Origin); 6. B n sao h p pháp B n li t kê hàng hoá (Packing List); 7. B n sao h p pháp H p ng ngo i thương; 8. Gi y ch ng nh n k t qu phân tích th nghi m (Certificate of Analysis) c a phòng th nghi m ư c công nh n ho c c a nhà s n xu t i v i s n phNm chưa công b tiêu chuNn; 9. Gi y ch ng nh n lưu hành t do (Certificate of Free Sale) c a cơ quan thNm quy n nư c s n xu t i v i s n phNm th c phNm có nguy cơ cao chưa công b tiêu chuNn. i u 9. Trách nhi m c a t ch c, h gia ình, cá nhân nh p kh u th c ph m T ch c, h gia ình, cá nhân nh p khNu th c phNm (sau ây g i chung là ch hàng) ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v b o m v sinh an toàn i v i th c phNm nh p khNu và ph i th c hi n các yêu c u dư i ây: 1. Trư c khi hàng v n c a khNu, ch hàng ph i ăng ký ki m tra v sinh an toàn th c phNm t i cơ quan ki m tra v v sinh an toàn th c phNm (sau ây g i là cơ quan ki m tra); 2. Trong th i gian quy nh k t khi hàng th c phNm ư c thông quan, ch hàng ph i xu t trình nguyên tr ng hàng th c phNm cùng b h sơ h i quan ã làm th t c h i quan và h sơ, tài li u khác theo quy nh cơ quan ki m tra th c hi n vi c ki m tra v sinh an toàn th c phNm t i úng a i m mà ch hàng ã ăng ký v i cơ quan ki m tra; 3. Hàng th c phNm nh p khNu ch ư c thông quan khi có gi y ăng ký ki m tra v sinh an toàn th c phNm và ch ư c lưu thông khi ư c c p thông báo t yêu c u v sinh an toàn th c phNm nh p khNu.
 6. i u 10. Trách nhi m c a cơ quan ki m tra v sinh an toàn th c ph m nh p kh u 1. Sau khi nh n ư c h sơ ăng ký ki m tra h p l c a ch hàng, trong th i gian ch m nh t 03 ngày, cơ quan ki m tra ph i c p gi y ăng ký ki m tra v sinh an toàn th c phNm và ch hàng ư c phép làm th t c thông quan ưa v a i m t p k t hàng có i u ki n b o qu n. Sau ó, cơ quan ki m tra ti n hành th c hi n vi c ki m tra theo úng th i h n quy nh c a pháp lu t i v i t ng lo i th c phNm; 2. C p thông báo k t qu ki m tra cho ch hàng ngay sau khi có k t qu ; 3. Trư ng h p hàng th c phNm không t các quy nh v v sinh an toàn th c phNm nh p khNu có th b thu h i, tái ch , chuy n m c ích s d ng, tiêu hu ho c tái xu t theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; cơ quan ki m tra quy t nh x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Phương pháp ki m tra v sinh an toàn th c ph m nh p kh u 1. Ki m tra h sơ: b t bu c i v i t t c các lô hàng ăng ký ki m tra v sinh an toàn th c phNm; 2. Ki m tra c m quan: theo tiêu chuNn s n phNm ã công b và quy nh trong tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành có liên quan; 3. Phương pháp phân tích t i phòng ki m nghi m: th c hi n theo quy nh c a B Y t và B , ngành có liên quan n t ng lo i th c phNm có k ho ch l y m u phân tích. Khi có d u hi u nghi ng v tính an toàn th c phNm, cơ quan ki m tra ư c phép l y thêm m u ngoài ph m vi k ho ch l y m u ã ư c xác l p th c hi n các phương pháp phân tích tương ng; 4. Ki m tra m u b t kỳ các ch tiêu lý, hoá h c và vi sinh v t khi có yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i u 12. Th m quy n ki m tra v sinh an toàn th c ph m nh p kh u 1. B Y t ch trì, ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành ch nh cơ quan ki m tra v v sinh an toàn th c phNm nh p khNu ho c phòng ki m nghi m ư c công nh n th c hi n các phép th có liên quan. 2. Cơ quan ki m tra v v sinh an toàn th c phNm ã ư c ch nh theo quy nh t i kho n 1 c a i u n�có trách nhi m ki m tra v sinh an toàn th c phNm nh p khNu. i u 13. Ki m tra v sinh an toàn th c ph m xu t kh u 1. Các s n phNm th c phNm xu t khNu ph i b o m v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a nư c nh p khNu.
 7. 2. Các B qu n lý chuyên ngành trong ch c năng, nhi m v c a mình ư c giao có trách nhi m hư ng d n chi ti t h sơ, th t c, thNm quy n ki m tra v sinh an toàn th c phNm xu t khNu. M C 3: TH T C, TH M QUY N C P GI Y CH NG NH N I U KI N V SINH AN TOÀN TH C PH M I V I CƠ S S N XU T, KINH DOANH TH C PH M CÓ NGUY CƠ CAO i u 14. Danh m c th c ph m có nguy cơ cao g m các nhóm sau: 1. Th t và các s n phNm t th t; 2. S a và các s n phNm t s a; 3. Tr ng và các s n phNm ch bi n t tr ng; 4. Thu s n tươi s ng và ã qua ch bi n; 5. Các lo i kem, nư c á; nư c khoáng thiên nhiên; 6. Th c phNm ch c năng, th c phNm tăng cư ng vi ch t dinh dư ng, th c phNm b sung, ph gia th c phNm. 7. Th c ăn, u ng ch bi n ăn ngay; 8. Th c phNm ông l nh; 9. S a u nành và s n phNm ch bi n t u nành; 10. Các lo i rau, c , qu tươi s ng ăn ngay. i u 15. Th t c c p Gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c ph m i v i cơ s s n xu t, kinh doanh th c ph m có nguy cơ cao 1. T ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm có nguy cơ cao ph i g i h sơ n cơ quan nhà nư c có thNm quy n ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm i v i cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm có nguy cơ cao (sau ây g i là Gi y ch ng nh n). 2. H sơ xin c p Gi y ch ng nh n g m: a) ơn ngh c p Gi y ch ng nh n; b) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (b n sao h p pháp n u có); c) B n thuy t minh v cơ s v t ch t, trang thi t b , d ng c b o m i u ki n v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n;
 8. d) B n cam k t b o m v sinh an toàn th c phNm i v i nguyên li u th c phNm và s n phNm th c phNm do cơ s s n xu t, kinh doanh; ) Gi y ch ng nh n i u ki n s c kho c a ch cơ s và c a ngư i tr c ti p s n xu t, kinh doanh th c phNm theo quy nh c a B Y t ; e) Gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm c a ch cơ s và c a ngư i tr c ti p s n xu t, kinh doanh th c phNm theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Sau khi nh n h sơ h p l , cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong vòng 15 ngày ph i thNm nh, ki m tra th c a và c p Gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm i v i cơ s . Trư ng h p không c p, ph i nêu rõ lý do. i u 16. Th m quy n c p Gi y ch ng nh n 1. B Y t c p gi y ch ng nh n cho các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm ch c năng, th c phNm tăng cư ng vi ch t dinh dư ng, th c phNm b sung, ph gia th c phNm, nư c khoáng thiên nhiên. 2. Các cơ quan y t nhà nư c ư c B Y t phân c p t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (S Y t ); qu n, huy n, th xã (U ban nhân dân) c p gi y ch ng nh n cho các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm có nguy cơ cao i v i nh ng th c phNm ngoài quy nh t i kho n 1 c a i u này. 3. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n s ki m tra, thanh tra v i u ki n v sinh an toàn th c phNm c a cơ s s n xu t, kinh doanh. N u cơ s không áp ng quy nh v i u ki n v sinh an toàn th c phNm s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. M C 4: CÔNG B TIÊU CHU N V SINH AN TOÀN TH C PH M IV IS N PH M i u 17. Công b tiêu chu n v sinh an toàn th c ph m i v i s n ph m (g i t t là công b tiêu chu n s n ph m) 1. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm có ăng ký kinh doanh và i di n công ty, hãng nư c ngoài khi ưa s n phNm th c phNm vào lưu thông tiêu th trên th trư ng Vi t Nam ph i công b tiêu chuNn s n phNm. Gi y ch ng nh n công b tiêu chuNn s n phNm có giá tr trong 03 năm k t ngày ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p. 2. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm có ăng ký kinh doanh ph i th c hi n vi c công b tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm có trách nhi m: a) B o m th c phNm do mình s n xu t, kinh doanh theo úng tiêu chuNn v sinh an toàn ã công b ;
 9. b) Th c hi n các quy nh v v sinh an toàn th c phNm t i cơ s mình và có trách nhi m thu h i, tái ch , chuy n m c ích s d ng, tiêu hu ho c tái xu t s n phNm th c phNm do cơ s mình s n xu t, kinh doanh không t tiêu chuNn v sinh an toàn. i u 18. H sơ công b 1. i v i th c phNm s n xu t trong nư c, h sơ công b bao g m: a) 01 b n công b tiêu chuNn theo quy nh c a B Y t , kèm theo 02 b n tiêu chuNn cơ s do doanh nghi p ban hành (có óng d u c a doanh nghi p), bao g m các n i dung: các ch tiêu c m quan, ch tiêu hoá lý, vi sinh v t, kim lo i n ng, ph gia th c phNm, th i h n s d ng, hư ng d n s d ng và quy cách bao gói, b o qu n, quy trình s n xu t theo m u do B Y t quy nh; b) Phi u k t qu ki m nghi m các ch tiêu ch t lư ng ch y u và ch tiêu v sinh an toàn c a th c phNm công b ph i do Phòng ki m nghi m ư c công nh n ho c ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ch nh. Riêng nư c khoáng thiên nhiên ph i có thêm phi u k t qu xét nghi m i v i ngu n nư c; c) M u có g n nhãn và nhãn ho c d th o n i dung ghi nhãn s n phNm phù h p v i pháp lu t v nhãn (có óng d u c a doanh nghi p); d) Tài li u xác nh n doanh nghi p có quy n s d ng h p pháp i tư ng s h u công nghi p ang trong th i gian ư c b o h (n u có ho c ph i có khi cơ quan ti p nh n h sơ phát hi n có d u hi u vi ph m). 2. i v i th c phNm nh p khNu, h sơ công b bao g m: a) Theo quy nh t i i m a kho n 1 c a i u này; b) Phi u k t qu ki m nghi m thành ph n ch t lư ng ch y u và các ch tiêu v sinh, an toàn th c phNm c a nhà s n xu t có gi y ch ng nh n th c hành s n xu t t t ho c c a cơ quan ki m nghi m có thNm quy n c a nư c xu t x ; trong trư ng h p không có phi u k t qu ki m nghi m trên thì ph i có phi u k t qu ki m nghi m c a cơ quan ki m tra ư c ch nh ho c Phòng ki m nghi m ư c công nh n t i Vi t Nam; c) Nhãn s n phNm và d th o n i dung ghi nhãn ph (có óng d u c a doanh nghi p nh p khNu); d) Gi y ch ng nh n lưu hành t do (Certificate of Free Sale) ho c gi y ch ng nh n y t (Health Certificate) c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a nư c xu t x iv i ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n. 3. i v i s n phNm là th c phNm ch c năng, th c phNm tăng cư ng vi ch t dinh dư ng, th c phNm b sung có ch a ho t ch t có ho t tính sinh h c m i, trong h sơ công b , ngoài tiêu chuNn c a s n phNm, ph i có Gi y ch ng nh n lưu hành t do ho c Gi y ch ng nh n y t ; k t qu nghiên c u, th nghi m lâm sàng ho c các tài li u khoa h c ã công b v tác d ng, tính an toàn c a s n phNm; k t qu ki m nghi m v ch t lư ng, v sinh, an toàn th c phNm c a Phòng ki m nghi m ư c công nh n ho c cơ quan ki m tra có thNm quy n trong nư c ư c B Y t Vi t Nam ch nh ho c c a
 10. nhà s n xu t có Gi y ch ng nh n GMP (th c hành s n xu t t t) ho c Gi y ch ng nh n HACCP (h th ng phân tích m i nguy và i m ki m soát t i h n). Trong trư ng h p các cơ quan này không ki m nghi m ư c thì s d ng k t qu ki m nghi m c a cơ quan có thNm quy n ho c c a Phòng ki m nghi m ư c công nh n, th a nh n c a nư c xu t x ho c nư c th ba. i u 19. Th t c ti p nh n h sơ công b B Y t và các cơ quan y t có thNm quy n ư c B Y t phân c p (S Y t ) ti p nh n h sơ, ki m tra theo quy nh c a pháp lu t. Trong vòng 15 ngày k t ngày nh n h sơ, các cơ quan này có trách nhi m xem xét và n u vi c công b tiêu chuNn s n phNm c a doanh nghi p ã th c hi n theo úng quy nh hi n hành thì xác nh n vào Gi y ch ng nh n công b tiêu chuNn s n phNm và giao l i cho doanh nghi p 01 b h sơ g c (có óng d u c a B Y t ho c cơ quan y t có thNm quy n). Thông báo và hư ng d n cho doanh nghi p hoàn ch nh h sơ công b tiêu chuNn n u th y n i dung h sơ chưa theo úng quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. i u 20. Trách nhi m xác nh n công b tiêu chu n s n ph m 1. B Y t xác nh n công b tiêu chuNn s n phNm c a các doanh nghi p (s n xu t, nh p khNu, i di n doanh nghi p nư c ngoài) i v i các s n phNm sau: nư c khoáng thiên nhiên óng chai, thu c lá i u, th c phNm ch c năng, th c phNm tăng cư ng vi ch t dinh dư ng, th c phNm b sung và s n phNm nh p khNu là ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n, nguyên li u ho c s n phNm ã qua x lý nhi t cao. 2. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh n công b tiêu chuNn s n phNm c a các doanh nghi p có cơ s s n xu t óng trên a bàn i v i các s n phNm ngoài quy nh t i kho n 1 c a i u này. Chương 3: TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C V V SINH AN TOÀN TH C PH M VÀ TRÁCH NHI M TRONG PHÒNG NG A, KH C PH C NG C TH C PH M VÀ B NH TRUY N QUA TH C PH M M C 1: TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C V V SINH AN TOÀN TH C PH M i u 21. B Y t 1. Xây d ng và ban hành theo thNm quy n ho c trình Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, chính sách v v sinh an toàn th c phNm; ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng, ban hành và ch ng nh n th c phNm t ho c phù h p tiêu chuNn v v sinh an toàn i v i th c phNm tiêu dùng n i a;
 11. 2. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan th c hi n qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm i v i th c phNm lưu thông trên th trư ng và th c phNm nh p khNu; t ch c th c hi n ki m soát ô nhi m vi sinh v t và t n dư hoá ch t trong th c phNm (bao g m c ph gia th c phNm); 3. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan trong vi c ki m tra, thanh tra v sinh an toàn th c phNm; 4. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c th c hi n nghiên c u khoa h c công ngh , ào t o, b i dư ng nghi p v , h p tác qu c t trong lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm; t ch c th c hi n công tác thông tin, tuyên truy n, ph bi n ki n th c và pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. i u 22. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Th c hi n qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm i v i s n phNm th c phNm trong su t quá trình s n xu t t nuôi tr ng, khai thác, thu hái, s n xu t, ch bi n, gi t m , b o qu n, v n chuy n theo ch c năng, nhi m v ư c giao cho n khi nông s n th c phNm ư c ưa ra lưu thông trên th trư ng trong nư c và xu t khNu; qu n lý v sinh thú y i v i th c phNm có ngu n g c ng v t nh p khNu vào Vi t Nam; 2. Ch trì, ph i h p v i B Y t xây d ng và ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n công tác qu n lý v v sinh an toàn th c phNm theo quy nh t i kho n 1 c a i u này. i u 23. B Thu s n 1. Th c hi n qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm i v i s n phNm thu s n tiêu dùng trong nư c trong su t quá trình s n xu t t nuôi tr ng, khai thác, ch bi n, b o qu n, v n chuy n cho n khi s n phNm ư c lưu thông trên th trư ng; 2. Qu n lý v v sinh an toàn th c phNm i v i s n phNm th c phNm thu s n xu t khNu, t m nh p - tái xu t; 3. Ch trì, ph i h p v i B Y t xây d ng và ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n công tác qu n lý v v sinh an toàn th c phNm theo quy nh t i kho n 1 và 2 c a i u này. i u 24. B Công nghi p 1. Th c hi n qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm i v i s n phNm th c phNm trong su t quá trình s n xu t c a các cơ s trong ph m vi qu n lý c a mình theo ch c năng, nhi m v ư c giao cho n khi s n phNm th c phNm ư c lưu thông trên th trư ng trong nư c và xu t khNu; 2. Ch trì, ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan xây d ng và ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n công tác qu n lý v v sinh an toàn th c phNm theo quy nh t i kho n 1 c a i u này.
 12. i u 25. B Thương m i 1. Ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan th c hi n qu n lý nhà nư c i v i th c phNm lưu thông trên th trư ng theo ch c năng, nhi m v ư c giao; 2. Ph i h p v i các B , ngành liên quan th c hi n ki m tra, thanh tra v sinh an toàn th c phNm i v i th c phNm lưu thông trên th trư ng và th c phNm nh p khNu; 3. Ch trì, ph i h p v i các B ngành liên quan xây d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v i u ki n kinh doanh d ch v ăn u ng, kinh doanh d ch v tươi s ng và ch bi n; t ch c ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t nêu trên. i u 26. B Khoa h c và Công ngh 1. Ch trì, ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan xây d ng tiêu chuNn Vi t Nam v th c phNm, quy trình công nh n, ch ng nh n cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm t tiêu chuNn ch t lư ng. 2. Ch trì, ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan xây d ng quy trình ki m tra nhà nư c v ch t lư ng th c phNm. i u 27. B Văn hoá - Thông tin Ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan tuyên truy n, ph bi n ki n th c và pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm; quy nh v ho t ng qu ng cáo i v i th c phNm. i u 28. B Tài chính 1. Ch trì, ph i h p v i B Y t hư ng d n v thu, n p phí, l phí v v sinh an toàn th c phNm; 2. Ph i h p v i B Y t và các B qu n lý chuyên ngành th c hi n ki m tra th c phNm nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t v h i quan và quy nh c a Ngh nh này. i u 29. U ban nhân dân các c p 1. Có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan có thNm quy n quy nh t i i u 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 th c hi n qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn trong su t quá trình s n xu t t nuôi tr ng, thu hái, ánh b t, khai thác, gi t m , ch bi n, b o qu n, v n chuy n n khi th c phNm t i tay ngư i tiêu dùng; qu n lý v sinh an toàn i v i th c ăn ư ng ph , ch , khu du l ch, l h i. 2. Ch o tuyên truy n giáo d c, hư ng d n th c hi n thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. T ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn.
 13. 3. Ch o các S , Ban, ngành a phương xây d ng vùng s n xu t, ch bi n nông s n, th c phNm an toàn; xây d ng mô hình c ng ng tham gia qu n lý, giám sát vi c b o m v sinh an toàn th c phNm t i a phương. M C 2: TRÁCH NHI M TRONG VI C PHÒNG NG A, KH C PH C NG C TH C PH M VÀ B NH TRUY N QUA TH C PH M i u 30. U ban nhân dân các c p 1. U ban nhân dân các c p có trách nhi m qu n lý và ch o các ho t ng b o m v sinh an toàn th c phNm i v i th c phNm lưu thông trên a bàn; 2. Khi x y ra ng c th c phNm, các b nh truy n qua th c phNm ph i ch o vi c i u tra, kh c ph c và gi i quy t h u qu k p th i. Trư ng h p vư t quá kh năng c a mình, U ban nhân dân các c p có trách nhi m báo cáo U ban nhân dân c p trên tr c ti p và các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v v sinh an toàn th c phNm ph i h p gi i quy t và kh c ph c tri t h u qu do ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm gây ra trên a bàn. i u 31. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n có trách nhi m qu n lý và ch o vi c th c hành s n xu t t t b o m v sinh an toàn i v i các s n phNm nông nghi p, thu s n trư c khi ưa ra lưu thông trên th trư ng; 2. Khi x y ra ng c th c phNm có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân các c p, B Y t và các B , ngành có liên quan kh c ph c và gi i quy t h u qu . i u 32. B Công nghi p 1. B Công nghi p và các ngành liên quan ch u trách nhi m qu n lý và ch o s n xu t và ch bi n th c phNm trong các nhà máy, xí nghi p s n phNm th c phNm ưa ra th trư ng ph i b o m v sinh an toàn; 2. Khi x y ra ng c th c phNm có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân các c p, B Y t và các B , ngành có liên quan kh c ph c và gi i quy t h u qu . i u 33. B Y t 1. B Y t có trách nhi m ban hành các tiêu chuNn ngành và quy nh v v sinh an toàn th c phNm; ki m tra và thanh tra vi c th c hi n các tiêu chuNn ngành và quy nh ó, ng th i t ch c i u tra xác nh cơ s nguyên nhân, b a ăn nguyên nhân, th c ăn nguyên nhân và căn nguyên cũng như t ch c c p c u i u tr ng c th c phNm; 2. Khi x y ra ng c th c phNm, có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân các c p kh c ph c và gi i quy t h u qu . i u 34. T ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c ph m
 14. T ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t kinh doanh th c phNm có trách nhi m th c hi n các quy nh, yêu c u v v sinh an toàn th c phNm ph i lưu m u th c phNm theo quy nh. Khi x y ra ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm do th c phNm c a cơ s mình s n xu t, kinh doanh ph i báo cáo ngay v i cơ quan y t và chính quy n a phương tri n khai các bi n pháp x lý k p th i. Tuỳ t ng m c vi ph m s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 35. Các cơ quan, t ch c khác có liên quan Các B , ngành có liên quan, các cơ quan thông tin i chúng, t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p có trách nhi m ph i h p t ch c tuyên truy n giáo d c, nâng cao nh n th c và th c hành t t v v sinh an toàn th c phNm, ch ng phòng ng a ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm, ph i h p v i ngành y t kh c ph c h u qu khi x y ra ng c th c phNm. i u 36. X trí khi x y ra ng c th c ph m 1. Khi x y ra m t v ng c th c phNm c n báo cáo ngay cho cơ s y t và U ban nhân dân a phương nơi g n nh t. N u là v ng c hàng lo t có nhi u ngư i m c ho c có t vong ho c phát sinh 2 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên thì b t k cá nhân hay t ch c phát hi n u tiên ph i báo cáo ngay cho S Y t có bi n pháp x trí, kh c ph c h u qu k p th i, ng th i báo cáo B Y t . 2. B Y t quy nh v ch báo cáo i v i ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm. Chương 4: KI M TRA, THANH TRA V SINH AN TOÀN TH C PH M M C 1: KI M TRA V SINH AN TOÀN TH C PH M i u 37. Th m quy n ki m tra Trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, các cơ quan qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm theo quy nh t i các i u 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 c a Ngh nh này có trách nhi m ki m tra nh kỳ, t xu t i v i vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. i u 38. N i dung ki m tra Ki m tra các i u ki n v sinh an toàn th c phNm theo quy nh t i M c 1, Chương II c a Ngh nh này, các ch tiêu v sinh an toàn th c phNm, các quy nh c a pháp lu t v ghi nhãn th c phNm và qu ng cáo i v i th c phNm. i u 39. Trách nhi m c a ơn v ư c ki m tra
 15. 1. C ngư i có thNm quy n làm vi c v i oàn ki m tra; 2. Cung c p y các thông tin, tài li u, báo cáo k p th i theo yêu c u c a ngư i ư c giao nhi m v ki m tra và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thông tin, tài li u, báo cáo ã cung c p; 3. Ch p hành nghiêm ch nh các yêu c u, ki n ngh , quy t nh, k t lu n v ki m tra. i u 40. Biên b n ki m tra 1. K t thúc ki m tra, cơ quan ki m tra ph i l p biên b n ki m tra. Biên b n ph i l p thành 02 b n: 01 b n lưu t i cơ quan ki m tra, 01 b n lưu t i ơn v ư c ki m tra; 2. Biên b n ki m tra ph i có y ch ký c a i di n oàn ki m tra và i di n ơn v ư c ki m tra. a) Trư ng h p ơn v ư c ki m tra không nh t trí k t lu n c a oàn ki m tra thì ư c quy n b o lưu trong biên b n ng th i ghi rõ lý do chưa nh t trí v i k t lu n trong biên b n; b) N u ơn v ư c ki m tra không ký biên b n ki m tra, thì oàn ki m tra ghi rõ là: " i di n ơn v ư c ki m tra không ch u ký biên b n". Biên b n này là h p pháp khi có y ch ký c a t t c các thành viên oàn ki m tra. 3. Trong trư ng h p ki m tra mà phát hi n cơ s có hành vi vi ph m, cơ quan ki m tra l p biên b n ghi nh n vi ph m và chuy n sang cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. M C 2: THANH TRA V SINH AN TOÀN TH C PH M i u 41. T ch c, ho t ng c a thanh tra chuyên ngành v sinh an toàn th c ph m Thanh tra y t th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm trên ph m vi c nư c. T ch c, ho t ng c a thanh tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm th c hi n theo quy nh t i các i u 46, 47, 48, 49 c a Pháp l nh V sinh an toàn th c phNm, các quy nh c a Thanh tra Nhà nư c v y t và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 42. Trách nhi m th c hi n thanh tra v sinh an toàn th c ph m 1. B Y t ch trì, ph i h p v i B Thương m i, B Tài chính và các B , ngành liên quan thanh tra v sinh an toàn th c phNm i v i th c phNm lưu thông trên th trư ng, th c phNm nh p khNu. B Thu s n, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công nghi p có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Y t và các B , ngành có liên quan trong vi c th c hi n thanh tra v sinh an toàn th c phNm trong quá trình s n xu t i v i th c phNm ư c phân công qu n lý. Khi phát hi n t ch c, h gia ình, cá nhân có d u hi u vi ph m các quy nh v sinh an toàn th c phNm, thanh tra B Y t
 16. ch trì và ph i h p v i thanh tra các B , ngành liên quan thanh tra các khâu trong quá trình s n xu t th c phNm ó. 2. U ban nhân dân các c p th c hi n thanh tra v v sinh an toàn th c phNm trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c phân c p trên a bàn. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 43. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 44. Trách nhi m hư ng d n th c hi n Giao B Y t ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n chi ti t th c hi n Ngh nh này. i u 45. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản