Nghị định 164/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
45
lượt xem
6
download

Nghị định 164/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 164/2004/NĐ-CP về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 164/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 164/2004/N -CP Hà N i, ngày 14 tháng 9 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 164/200/N -CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2004 V KÊ BIÊN, U GIÁ QUY N S D NG T B O M THI HÀNH ÁN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Thi hành án dân s ngày 14 tháng 01 năm 2004; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng 1. Ngh nh này quy nh v kê biên, u giá quy n s d ng t b o m thi hành b n án, quy t nh dân s ư c thi hành. 2. Các quy nh t i Chương II và Chương III c a Ngh nh này cũng ư c áp d ng i v i vi c kê biên, u giá quy n s d ng t có tài s n g n li n v i t b o m thi hành b n án, quy t nh dân s ư c thi hành theo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 2. Quy n s d ng t ư c kê biên, u giá Quy n s d ng t c a ngư i ph i thi hành án mà theo quy nh c a pháp lu t v t ai ư c phép chuy n quy n s d ng, ư c kê biên, u giá b o m thi hành án trong các trư ng h p sau: 1. Quy n s d ng t ã ư c Toà án quy t nh kê biên b o m thi hành án. 2. Quy n s d ng t c a ngư i ph i thi hành án ư c kê biên, u giá khi có các i u ki n sau ây:
 2. a) Ngư i ph i thi hành án không có tài s n khác ho c có tài s n khác nhưng tài s n ó không thi hành án, tr nhà ; b) Ngư i ph i thi hành án có gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c c p theo quy nh c a Lu t t ai năm 1987, Lu t t ai năm 1993, Lu t t ai năm 2003 ho c gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i ô th theo quy nh t i Ngh nh s 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 ho c thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i kho n 4 và kho n 5 i u 50 c a Lu t t ai năm 2003. 3. Ch p hành viên tr c ti p gi i quy t vi c thi hành án (sau ây g i chung là Ch p hành viên) có trách nhi m xác nh i u ki n kê biên, u giá quy n s d ng t. 4. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án có quy n s d ng t thu c trư ng h p quy nh t i i m b kho n 2 i u này mà m t ph n ho c toàn b di n tích t ó n m trong quy ho ch thu c di n ph i thu h i t, nhưng chưa có quy t nh thu h i t thì quy n s d ng t ó v n ư c kê biên, u giá. i u 3. Xác nh gi y t quy n s d ng t ư c kê biên, u giá Vi c xác nh các gi y t quy nh t i i m b kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này ư c th c hi n như sau: a) Ngư i ph i thi hành án có trách nhi m xu t trình cho Ch p hành viên; b) Trư ng h p ngư i ph i thi hành án không xu t trình thì Ch p hành viên xác minh t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p xã) ho c Văn phòng ăng ký quy n s d ng t ho c cơ quan có thNm quy n qu n lý nhà, t ó. i u 4. Di n tích t l i cho ngư i ph i thi hành án 1. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án là ngư i tr c ti p lao ng nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i, mà ngu n s ng ch y u c a h là thu nh p có ư c t các ho t ng s n xu t ó và ư c U ban nhân dân c p xã nơi có t ư c kê biên xác nh n thì khi kê biên, Ch p hành viên ph i l i cho ngư i ph i thi hành án di n tích nh t nh t tr ng cây hàng năm, t tr ng cây lâu năm, t r ng s n xu t, t làm mu i, t nuôi tr ng thu s n, t nông nghi p khác s n xu t, tr trư ng h p ngư i ph i thi hành án ng ý kê biên, u giá toàn b quy n s d ng t ó. 2. Di n tích t l i cho ngư i ph i thi hành án quy nh t i kho n 1 i u này ư c quy t nh trên cơ s m c lương th c thu nh p bình quân c a m t ngư i trong năm năm g n nh t a phương theo các i u ki n c th sau ây: a) Trư ng h p ngư i ph i thi hành án là cá nhân ho c thành viên h gia ình thì di n tích t l i là di n tích t bình quân cho t ng nhân khNu tr c ti p lao ng nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i t i a bàn c p xã b o m cho h s n xu t có lương th c sinh s ng trong sáu tháng i v i ngư i s d ng t
 3. tr ng cây hàng năm, t làm mu i; trong mư i hai tháng i v i ngư i s d ng t tr ng cây lâu năm, t r ng s n xu t, t nuôi tr ng thu s n ho c t nông nghi p khác; b) Trư ng h p ngư i ph i thi hành án là h gia ình thì di n tích t l i cho h gia ình ó là t ng di n tích t l i c a các thành viên h gia ình quy nh t i i m a kho n 2 i u này. 3. Các quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này không áp d ng i v i các trư ng h p sau ây: a) Ngư i ph i thi hành án không ph i là ngư i tr c ti p lao ng nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i và ngu n s ng ch y u c a h không ph i là thu nh p có ư c t các ho t ng s n xu t ó; b) Trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này. i u 5. Kê biên, u giá quy n s d ng t ã th ch p 1. i v i quy n s d ng t c a ngư i ph i thi hành án ã th ch p h p pháp cho ngư i khác trư c khi ngư i ph i thi hành án nh n ư c quy t nh thi hành án thì Ch p hành viên ch kê biên, u giá trong trư ng h p ngoài nhà , ngư i ph i thi hành án ch có quy n s d ng t ó là tài s n duy nh t có giá tr l n hơn so v i t ng s ti n mà ngư i ph i thi hành án ph i thanh toán cho nghĩa v ư c b o m b ng bi n pháp th ch p, nghĩa v tr ti n theo b n án, quy t nh dân s ư c thi hành và các chi phí kê biên, u giá quy n s d ng t ó. Ngư i nh n th ch p h p pháp quy n s d ng t ư c ưu tiên thanh toán n trư c khi thanh toán các kho n ph i thi hành án khác, tr trư ng h p ngư i nh n th ch p và ngư i ph i thi hành án có tho thu n khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 2. i v i quy n s d ng t mà ngư i ph i thi hành án th ch p sau khi ngư i ph i thi hành án nh n ư c quy t nh thi hành án ho c th ch p không h p pháp thì Ch p hành viên ư c kê biên quy n s d ng t ó b o m thi hành án. Trư ng h p này, ngư i nh n th ch p b ng quy n s d ng t ư c quy n kh i ki n yêu c u Toà án gi i quy t v tranh ch p vi c th ch p quy n s d ng t. H t th i h n ba tháng, k t ngày kê biên mà ngư i nh n th ch p không kh i ki n thì quy n s d ng t ã kê biên ư c u giá b o m thi hành án. Trư ng h p có ngư i kh i ki n thì quy n s d ng t ư c x lý sau khi b n án, quy t nh c a Toà án v gi i quy t tranh ch p vi c th ch p quy n s d ng t có hi u l c pháp lu t. i u 6. Di n tích t ư c kê biên và th t kê biên quy n s d ng t 1. Ch p hành viên ch ư c kê biên, u giá quy n s d ng t có giá tr b o m thi hành án, chi phí thi hành án và các kho n ti n khác mà ngư i ph i thi hành án ph i thanh toán.
 4. 2. Quy n s d ng t c a ngư i ph i thi hành án ư c kê biên trư c. Trư ng h p giá tr quy n s d ng t c a ngư i ph i thi hành án không thi hành án thì kê biên ph n quy n s d ng t c a ngư i ph i thi hành án có chung v i ngư i khác. i u 7. ThNm quy n và trách nhi m u giá quy n s d ng t ã kê biên 1. Ch p hành viên làm th t c ký h p ng u quy n cho t ch c có ch c năng bán u giá tài s n u giá quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n. 2. i v i a phương chưa có t ch c có ch c năng bán u giá tài s n ho c t ch c có ch c năng bán u giá tài s n t ch i ký h p ng u quy n u giá quy n s d ng t thi hành án thì Ch p hành viên th c hi n vi c u giá quy n s d ng t theo quy nh c a Ngh nh này và pháp lu t v bán u giá tài s n. i u 8. B o m quy n l i c a ngư i trúng u giá, ngư i nh n quy n s d ng t ã kê biên 1. Quy n, l i ích h p pháp c a ngư i trúng u giá, ngư i nh n quy n s d ng t ã kê biên ư c pháp lu t công nh n và b o v . 2. Ngư i trúng u giá, ngư i nh n quy n s d ng t ã kê biên, quy n s h u tài s n g n li n v i t ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u tài s n theo quy nh c a pháp lu t. i v i t c a ngư i ph i thi hành án do Nhà nư c cho thuê thì ngư i trúng u giá, ngư i nh n quy n s d ng t ho c tài s n g n li n v i t ư c ký h p ng ti p t c thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. Chương 2: KÊ BIÊN QUY N S D NG T B O M THI HÀNH ÁN i u 9. Xác nh di n tích t s kê biên Trư c khi ti n hành kê biên quy n s d ng t, Ch p hành viên ph i t m th i xác nh di n tích t s kê biên. Di n tích t s kê biên ư c xác nh trên cơ s tính các kho n ti n sau ây: 1. S ti n ph i thi hành án; 2. Giá tr quy n s d ng t; 3. Ti n s d ng t, ti n thuê t; 4. Các kho n thu v quy n s d ng t mà ngư i ph i thi hành án ph i n p theo quy nh c a pháp lu t; 5. Chi phí thi hành án và các kho n khác mà ngư i ph i thi hành án ph i thanh toán.
 5. i u 10. H i ng kê biên quy n s d ng t 1. Trư c khi kê biên quy n s d ng t, Th trư ng cơ quan thi hành án ph i ra quy t nh thành l p H i ng kê biên quy n s d ng t v i thành ph n g m có: a) Ch p hành viên là Ch t ch H i ng; b) i di n cơ quan qu n lý t ai thu c U ban nhân dân cùng c p là u viên; c) i di n cơ quan tài chính cùng c p là u viên. 2. H i ng kê biên quy n s d ng t giúp Ch p hành viên th c hi n vi c xác nh v trí, di n tích, ranh gi i th a t b kê biên b o m thi hành án. i u 11. Thông báo vi c kê biên quy n s d ng t Ch m nh t là b y ngày làm vi c trư c ngày kê biên quy n s d ng t, Ch p hành viên ph i thông báo vi c kê biên quy n s d ng t theo quy nh sau ây: 1. Thông báo tr c ti p b ng văn b n v vi c kê biên quy n s d ng t cho ngư i ư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án, ngư i nh n th ch p, ngư i nh n góp v n b ng quy n s d ng t, ngư i có quy n, nghĩa v liên quan n quy n s d ng t, các thành viên H i ng kê biên quy n s d ng t, Vi n Ki m sát nhân dân cùng c p và U ban nhân dân c p xã nơi có t ư c kê biên; 2. Thông báo công khai trên phương ti n thông tin i chúng c a a phương và niêm y t vi c kê biên quy n s d ng t t i tr s cơ quan thi hành án và U ban nhân dân c p xã nơi có t b kê biên. i u 12. Kê biên quy n s d ng t là tài s n chung 1. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án và ngư i có chung quy n s d ng t có tho thu n b ng văn b n v ph n quy n s d ng t c a t ng ngư i phù h p v i quy nh c a pháp lu t v t ai và ư c U ban nhân dân c p xã nơi có t xác nh n ho c xác nh ư c ph n quy n s d ng t c a t ng ngư i thì ch kê biên ph n quy n s d ng t c a ngư i ph i thi hành án. 2. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án và ngư i có chung quy n s d ng t không tho thu n ư c b ng văn b n ho c Ch p hành viên không xác nh ư c ph n quy n s d ng t c a t ng ngư i theo quy nh t i kho n 1 i u này thì gi i quy t như sau: a) Trư ng h p ngư i ph i thi hành án là m t bên v ho c ch ng thì Ch p hành viên hư ng d n v , ch ng yêu c u Toà án chia quy n s d ng t là tài s n chung theo quy nh c a pháp lu t. H t th i h n ba tháng, k t ngày hư ng d n, mà v , ch ng không yêu c u Toà án chia quy n s d ng t là tài s n chung thì ph n quy n s d ng t c a ngư i ph i thi hành án ư c kê biên là di n tích t bình quân c a m i ngư i trong t ng di n tích t mà v ch ng có chung;
 6. b) Trư ng h p ngư i ph i thi hành án là thành viên c a h gia ình mà không xác nh ư c ph n di n tích t c a ngư i ph i thi hành án thì ph n quy n s d ng t c a ngư i ph i thi hành án ư c kê biên là di n tích t bình quân c a m i ngư i trong h gia ình. 3. Trư ng h p quy n s d ng t c a ngư i ph i thi hành án ã ư c dùng góp v n trư c khi ngư i ph i thi hành án nh n ư c quy t nh thi hành án mà vi c góp v n b ng quy n s d ng t này không hình thành pháp nhân m i thì kê biên, u giá quy n s d ng t c a ngư i ph i thi hành án ã góp v n. 4. Trư ng h p có tài s n c a ngư i khác g n li n v i t c a ngư i ph i thi hành án thì vi c x lý tài s n ó ư c th c hi n theo quy nh t i i u 21 c a Ngh nh này. i u 13. Kê biên quy n s d ng t trong trư ng h p ngư i ph i thi hành án có nhi u th a t, lo i t 1. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án có nhi u th a t ho c nhi u lo i t mà có giá tr l n hơn s ti n ph i thi hành án, k c quy n s d ng t g n li n v i tài s n thì kê biên th a t ho c lo i t theo ngh c a ngư i ph i thi hành án, n u ngh ó không gây tr ng i cho vi c thi hành án. 2. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án không ngh kê biên th a t ho c lo i t theo quy nh t i kho n 1 i u này thì sau ba ngày làm vi c, k t ngày ngư i ph i thi hành án ư c thông báo v vi c l a ch n th a t, lo i t s kê biên, Ch p hành viên ph i l p biên b n v vi c ó và quy t nh kê biên th a t, lo i t thích h p b o m cho vi c thi hành án. i u 14. Kê biên quy n s d ng t ang do ngư i khác thuê, khai thác, s d ng 1. Trư ng h p quy n s d ng t c a ngư i ph i thi hành án ang cho ngư i khác thuê, khai thác, s d ng thì trư c th i i m kê biên ít nh t là ba mươi ngày, Ch p hành viên ph i thông báo cho ngư i ang thuê, khai thác, s d ng t bi t v di n tích t, th a t, lo i t, th i i m s kê biên. 2. Trư ng h p có tài s n c a ngư i ang thuê, khai thác, s d ng t g n li n v i t c a ngư i ph i thi hành án thì quy n l i c a ngư i ang khai thác, s d ng t ư c gi i quy t theo quy nh t i kho n 2 i u 21 c a Ngh nh này. i u 15. Gi i thích v quy n khi u n i ho c kh i ki n tranh ch p quy n s d ng t ã kê biên Khi kê biên quy n s d ng t, n u có tranh ch p v quy n s d ng t ư c kê biên thì Ch p hành viên v n ti n hành kê biên nhưng ph i gi i thích cho ương s v quy n khi u n i ho c kh i ki n yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 136 c a Lu t t ai gi i quy t v tranh ch p t ai. Vi c gi i thích ph i ư c l p thành văn b n. H t th i h n ba tháng, k t ngày kê biên mà không có ngư i khi u n i ho c kh i ki n thì quy n s d ng t ã kê biên ư c x lý thi hành án. N u có ngư i khi u n i ho c kh i ki n v quy n s d ng t ã kê biên thì quy n s d ng t ch ư c x
 7. lý thi hành án sau khi có quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n xác nh quy n s d ng t ó là c a ngư i ph i thi hành án. i u 16. Nh ng ngư i tham gia kê biên quy n s d ng t 1. Vi c kê biên quy n s d ng t ph i ư c ti n hành trên th c a. Khi kê biên ph i có m t nh ng ngư i sau ây: a) Các thành viên H i ng kê biên quy n s d ng t; b) i di n Văn phòng ăng ký quy n s d ng t nơi có t b kê biên; c) i di n U ban nhân dân c p xã nơi có t b kê biên; d) Ngư i ph i thi hành án, ngư i ư c thi hành án, ngư i có quy n, nghĩa v liên quan n quy n s d ng t ư c kê biên ho c ngư i i di n h p pháp c a h . 2. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án, ngư i có quy n, nghĩa v liên quan n quy n s d ng t ư c kê biên ho c i di n h p pháp c a h ã ư c thông báo v vi c kê biên mà c tình v ng m t thì Ch p hành viên l p biên b n v vi c c tình v ng m t và v n ti n hành kê biên quy n s d ng t. 3. i di n Vi n ki m sát nhân dân cùng c p ư c m i tham gia giám sát; ngư i s d ng t li n k ư c m i tham gia ch ng ki n vi c kê biên quy n s d ng t. i u 17. Xác nh v trí, di n tích, ranh gi i th a t b kê biên Khi kê biên quy n s d ng t ph i căn c vào các gi y t v quy n s d ng t c a ngư i ph i thi hành án xác nh v trí, o di n tích, ranh gi i th a t b kê biên. Vi c kê biên quy n s d ng t ph i ư c l p thành biên b n ghi rõ v trí, di n tích, ranh gi i th a t ư c kê biên, có ch ký c a các thành viên H i ng kê biên và nh ng ngư i quy nh t i các i m b, c và d kho n 1 i u 16 c a Ngh nh này. Trư ng h p ngư i ư c thi hành án ho c ngư i i di n h p pháp c a h , ngư i ph i thi hành án, ngư i có quy n, nghĩa v liên quan n quy n s d ng t b kê biên v ng m t ho c c tình không ký vào biên b n thì ph i ghi rõ vi c ó vào biên b n. i u 18. nh giá quy n s d ng t ã kê biên Vi c nh giá quy n s d ng t ã kê biên b o m thi hành án ư c th c hi n theo quy nh sau ây: 1. Quy n s d ng t ã kê biên ư c nh giá theo tho thu n gi a ngư i ư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án và ngư i có chung quy n s d ng t v i ngư i ph i thi hành án trong trư ng h p kê biên quy n s d ng t chung. Th i h n các bên ương s tho thu n v giá không quá năm ngày làm vi c, k t ngày quy n s d ng t ư c kê biên. 2. Trư ng h p các bên ương s không có tho thu n ho c không tho thu n ư c v giá tr quy n s d ng t ã kê biên thì trong th i h n không quá mư i lăm ngày, k
 8. t ngày quy n s d ng t ư c kê biên, Ch p hành viên ph i thành l p H i ng nh giá quy n s d ng t ã kê biên, g m các thành viên sau ây: a) Ch p hành viên là Ch t ch H i ng nh giá; b) i di n cơ quan tài chính cùng c p là u viên; c) i di n cơ quan qu n lý t ai thu c U ban nhân dân cùng c p là u viên; d) i di n Văn phòng ăng ký quy n s d ng t cùng c p là u viên; ) i di n cơ quan chuyên môn có liên quan (n u có) là u viên. Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày ư c thành l p, H i ng nh giá ph i ti n hành nh giá quy n s d ng t ã kê biên. Trư c khi nh giá ít nh t ba ngày làm vi c, Ch p hành viên ph i thông báo b ng văn b n v vi c nh giá quy n s d ng t cho Vi n Ki m sát nhân dân cùng c p bi t; thông báo cho ngư i ph i thi hành án, ngư i ư c thi hành án, ngư i có quy n, nghĩa v liên quan n quy n s d ng t ã kê biên bi t v th i gian, a i m H i ng nh giá làm vi c tham gia ý ki n vào vi c nh giá. Căn c giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t a phương trong i u ki n bình thư ng t i th i i m nh giá, H i ng nh giá quy t nh v giá quy n s d ng t ã kê biên, nhưng không th p hơn giá do U ban nhân dân c p t nh quy nh áp d ng t i th i i m nh giá. Trư ng h p không xác nh ư c giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t a phương thì H i ng nh giá quy t nh v giá quy n s d ng t ã kê biên theo giá t do U ban nhân dân c p t nh quy nh áp d ng t i th i i m nh giá. i v i t thuê c a Nhà nư c thì nh giá theo giá thuê t do U ban nhân dân c p t nh quy nh áp d ng t i th i i m nh giá và chi phí h p pháp, h pl v n bù, san i m t b ng ã b ra (n u có). 3. Giá tr quy n s d ng t ã ư c nh theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này là giá kh i i m ư c áp d ng khi u giá quy n s d ng t. i u 19. Gi i quy t khi u n i v vi c nh giá quy n s d ng t Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày nh giá, n u có khi u n i v vi c nh giá quy n s d ng t thì vi c gi i quy t khi u n i th c hi n theo quy nh sau ây: 1. Trư ng h p Ch t ch H i ng nh giá là Ch p hành viên mà Ch p hành viên ó không ph i là Th trư ng cơ quan thi hành án thì Ch p hành viên gi i quy t và tr l i b ng văn b n cho ngư i khi u n i trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i. N u ương s còn khi u n i thì Th trư ng cơ quan thi hành án nơi Ch p hành viên công tác gi i quy t và tr l i b ng văn b n cho ngư i khi u n i trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Th trư ng cơ quan thi hành án có hi u l c thi hành. 2. Trư ng h p Ch t ch H i ng nh giá là Th trư ng cơ quan thi hành án c p huy n thì Th trư ng cơ quan thi hành án c p huy n gi i quy t và tr l i cho ngư i
 9. khi u n i trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i. N u ương s còn khi u n i thì Th trư ng cơ quan thi hành án c p t nh gi i quy t và tr l i b ng văn b n cho ngư i khi u n i trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Th trư ng cơ quan thi hành án c p t nh có hi u l c thi hành. 3. Trư ng h p Th trư ng cơ quan thi hành án c p t nh tr c ti p làm Ch t ch H i ng nh giá thì Th trư ng cơ quan thi hành án c p t nh gi i quy t và tr l i cho ngư i khi u n i trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i. N u ương s còn khi u n i thì C c trư ng C c Thi hành án dân s thu c B Tư pháp gi i quy t và tr l i b ng văn b n cho ngư i khi u n i trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày nh n ư c khi u n i. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a C c trư ng C c Thi hành án dân s có hi u l c thi hành. i u 20. T m giao qu n lý, khai thác, s d ng di n tích t ã kê biên Vi c t m giao qu n lý, khai thác, s d ng di n tích t ã kê biên ư c th c hi n theo quy nh sau ây: 1. N u di n tích t kê biên ang do ngư i ph i thi hành án qu n lý, khai thác, s d ng thì Ch p hành viên t m giao di n tích t ã kê biên cho ngư i ph i thi hành án qu n lý, khai thác, s d ng. Trư ng h p di n tích t kê biên ang do t ch c ho c cá nhân khác qu n lý, khai thác, s d ng thì t m giao cho t ch c, cá nhân ó ti p t c qu n lý, khai thác, s d ng. 2. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án ho c t ch c, cá nhân quy nh t i kho n 1 i u này không nh n t m giao qu n lý, khai thác, s d ng di n tích t ã kê biên thì Ch p hành viên t m giao di n tích t ó cho t ch c, cá nhân khác qu n lý, khai thác, s d ng. 3. Vi c t m giao qu n lý, khai thác, s d ng di n tích t ã kê biên ph i ư c l p biên b n ghi rõ: a) Hi n tr ng s d ng t; b) Th i h n t m giao qu n lý, khai thác s d ng t, di n tích, lo i t, s th a t, s t b n ; c) Quy n và nghĩa v c th c a ngư i ư c t m giao qu n lý, khai thác, s d ng t. 4. Trong th i h n t m giao qu n lý, khai thác, s d ng t ã kê biên, ngư i ư c t m giao không ư c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, t ng cho, th a k quy n s d ng t, th ch p, b o lãnh ho c góp v n b ng quy n s d ng t; không ư c làm thay i hi n tr ng s d ng t và không ư c s d ng t trái m c ích do pháp lu t v t ai quy nh. i u 21. X lý tài s n g n li n v i t khi kê biên quy n s d ng t
 10. Khi kê biên quy n s d ng t c a ngư i ph i thi hành án mà có tài s n g n li n v i t thì x lý theo quy nh sau ây: 1. Trư ng h p tài s n ó thu c s h u c a ngư i ph i thi hành án thì kê biên c quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t ó; 2. Trư ng h p tài s n ó thu c s h u c a ngư i khác thì x lý như sau: a) i v i tài s n có trư c khi ngư i ph i thi hành án nh n ư c quy t nh thi hành án thì Ch p hành viên yêu c u ngư i có tài s n t nguy n di chuy n tài s n tr quy n s d ng t cho ngư i ph i thi hành án. Trư ng h p ngư i có tài s n không t nguy n di chuy n tài s n c a h thì Ch p hành viên hư ng d n cho ngư i có tài s n và ngư i ph i thi hành án tho thu n b ng văn b n v phương th c gi i quy t tài s n. Trong th i h n không quá mư i lăm ngày, k t ngày hư ng d n mà h không tho thu n ư c b ng văn b n thì Ch p hành viên t ch c vi c kê biên bán u giá tài s n ó cùng v i quy n s d ng t. N u ngư i có tài s n là ngư i thuê t ho c nh n góp v n b ng quy n s d ng t c a ngư i ph i thi hành án mà không hình thành pháp nhân m i thì ngư i có tài s n ư c quy n ti p t c ký h p ng thuê t, h p ng góp v n b ng quy n s d ng t v i ngư i trúng u giá, ngư i nh n quy n s d ng t trong th i h n còn l i c a h p ng mà h ã ký k t v i ngư i ph i thi hành án. Trư ng h p này, Ch p hành viên có trách nhi m thông báo cho ngư i tham gia u giá, ngư i ư c ngh nh n quy n s d ng t v quy n ti p t c ký h p ng c a ngư i có tài s n g n li n v i t. b) i v i tài s n có sau khi ngư i ph i thi hành án nh n ư c quy t nh thi hành án thì Ch p hành viên yêu c u ngư i có tài s n t nguy n di chuy n tài s n ó tr l i quy n s d ng t cho ngư i ph i thi hành án. Sau th i h n mư i lăm ngày, k t ngày yêu c u, mà ngư i có tài s n không di chuy n tài s n ho c tài s n không th di chuy n ư c thì Ch p hành viên t ch c vi c kê biên bán u giá cùng v i quy n s d ng t. Riêng i v i tài s n có sau khi kê biên, n u ngư i có tài s n không di chuy n tài s n ho c tài s n không th di chuy n ư c thì tài s n ph i b tháo d . Ch p hành viên t ch c vi c tháo d tài s n, tr trư ng h p ngư i nh n quy n s d ng t ho c ngư i trúng u giá quy n s d ng t ng ý mua tài s n ó. c) Ngư i có tài s n g n li n v i t c a ngư i ph i thi hành án ư c hoàn tr ti n bán tài s n, nh n l i tài s n, n u tài s n b tháo d nhưng ph i ch u các chi phí v kê biên, nh giá, bán u giá, tháo d tài s n ó. 3. i v i tài s n là cây tr ng, v t nuôi ng n ngày chưa n mùa thu ho ch ho c tài s n ang trong quy trình s n xu t khép kín chưa k t thúc thì sau khi kê biên, Ch p hành viên ch ti n hành x lý thi hành án khi n mùa thu ho ch ho c khi k t thúc quy trình s n xu t kép kín. i u 22. Gi i quy t vi c nh n quy n s d ng t ã kê biên Vi c nh n quy n s d ng t ã kê biên, nh giá k c quy n s d ng t có tài s n g n li n v i t trư c khi u giá ư c gi i quy t theo quy nh sau ây:
 11. 1. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án ng ý cho ngư i ư c thi hành án nh n quy n s d ng t ã kê biên thi hành án và ngư i ư c thi hành án ng ý nh n quy n s d ng t thì Ch p hành viên l p biên b n v vi c tho thu n ó, ra quy t nh công nh n vi c ngư i ư c thi hành án nh n quy n s d ng t ã kê biên làm th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 2. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án có chung quy n s d ng t v i ngư i khác thì ngư i có chung quy n s d ng t v i ngư i ph i thi hành án ư c ưu tiên nh n quy n s d ng t ã kê biên theo giá ã nh quy nh t i i u 18 c a Ngh nh này. Th i h n th c hi n quy n ưu tiên quy nh t i i u này là ba tháng, k t ngày quy n s d ng t ư c nh giá. Trong th i h n th c hi n quy n ưu tiên, n u ngư i có chung quy n s d ng t v i ngư i ph i thi hành án có văn b n ngh nh n quy n s d ng t ã kê biên và ã thanh toán ti n nh n quy n s d ng t thì Ch p hành viên l p biên b n v vi c nh n quy n s d ng t, ra quy t nh công nh n vi c ngư i có chung quy n s d ng t nh n quy n s d ng t ã kê biên làm th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. Chương 3: U GIÁ QUY N S D NG T THI HÀNH ÁN i u 23. Th i h n làm th t c u quy n u giá quy n s d ng t ã kê biên 1. Trư ng h p ngư i ư c thi hành án không ng ý nh n quy n s d ng t ho c ngư i ph i thi hành án không ng ý cho ngư i ư c thi hành án nh n quy n s d ng t thi hành án k c quy n s d ng t có tài s n g n li n v i t thì trong th i h n không quá mư i ngày làm vi c, k t ngày nh giá, Ch p hành viên ph i làm th t c ký h p ng u quy n bán u giá v i t ch c có ch c năng bán u giá tài s n u giá quy n s d ng t, tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Trư ng h p h t th i h n th c hi n quy n ưu tiên quy nh t i kho n 2 i u 22 c a Ngh nh này mà ngư i có chung quy n s d ng t v i ngư i ph i thi hành án không có văn b n ngh nh n quy n s d ng t ã kê biên, thì trong th i h n không quá mư i ngày làm vi c, k t ngày h t th i h n th c hi n quy n ưu tiên, Ch p hành viên ph i làm th t c ký h p ng u quy n bán u giá v i t ch c có ch c năng bán u giá tài s n u giá quy n s d ng t. Trong th i h n th c hi n quy n ưu tiên, n u ngư i có chung quy n s d ng t v i ngư i ph i thi hành án có văn b n ngh không nh n quy n s d ng t thì trong th i h n không quá mư i ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n ngh không nh n quy n s d ng t, Ch p hành viên ph i làm th t c ký h p ng u quy n bán u giá v i t ch c có ch c năng bán u giá tài s n u giá quy n s d ng t. 3. i v i nh ng a phương chưa thành l p t ch c có ch c năng bán u giá tài s n, thì trong th i h n quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, Ch p hành viên ph i th c hi n vi c u giá quy n s d ng t b o m thi hành án theo quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n và các quy nh t i Chương này.
 12. i u 24. Thông báo v vi c u giá quy n s d ng t ã kê biên 1. Trư c khi m cu c u giá quy n s d ng t, Ch p hành viên ph i thông báo và niêm y t công khai v th i gian, a i m, lo i t, h ng t, di n tích t, tình tr ng t, giá kh i i m quy n s d ng t u giá t i tr s cơ quan thi hành án, U ban nhân dân c p xã nơi có t b kê biên và ph i thông báo b ng văn b n cho Vi n Ki m sát nhân dân cùng c p, ngư i ph i thi hành án, ngư i ư c thi hành án, ngư i có quy n, l i ích liên quan n vi c thi hành án. 2. Th i h n thông báo, hình th c thông báo u giá quy n s d ng t th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n. i u 25. Nh n l i quy n s d ng t ã kê biên Trư c khi m cu c u giá quy n s d ng t m t ngày làm vi c, ngư i ph i thi hành án có quy n nh n l i quy n s d ng t n u n p ti n thi hành án và thanh toán các chi phí th c t ã phát sinh t vi c kê biên, chuNn b u giá quy n s d ng t ó. Ch p hành viên ph i ra quy t nh gi i t a kê biên quy n s d ng t trong th i h n không quá năm ngày làm vi c, k t ngày ngư i ph i thi hành án n p ti n ph i thi hành án và các kho n ti n ph i thanh toán khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. u giá quy n s d ng t ã kê biên 1. Ngư i ư c tham gia u giá quy n s d ng t ã kê biên ph i thu c trư ng h p ư c nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 2. Quy n s d ng t ư c bán cho ngư i tr giá cao nh t, nhưng không th p hơn giá kh i i m. Trư ng h p không có ngư i tham gia u giá nào tr giá cao hơn ho c b ng giá kh i i m ho c sau ba l n thông báo u giá quy n s d ng t mà không có ngư i nào tham gia u giá thì cu c u giá ư c coi là không thành. Trong th i h n mư i ngày làm vi c, k t ngày u giá không thành, Ch p hành viên t ch c nh giá l i theo quy nh t i kho n 2 i u 18 c a Ngh nh này và theo hư ng gi m giá quy nh t i i u 48 c a Pháp l nh Thi hành án dân s ti p t c vi c u giá quy n s d ng t. 3. Sau hai l n gi m giá mà không bán ư c quy n s d ng t ã kê biên, Ch p hành viên yêu c u ngư i ư c thi hành án nh n quy n s d ng t theo giá ã gi m l n sau cùng thi hành án. N u ngư i ư c thi hành án ng ý nh n quy n s d ng t thi hành án thì Ch p hành viên l p biên b n và ra quy t nh công nh n vi c nh n quy n s d ng t t ó làm th t c ăng ký, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i ư c thi hành án theo quy nh c a pháp lu t v t ai. N u ngư i ư c thi hành án không nh n quy n s d ng t ã kê biên thì Ch p hành viên ra quy t nh gi i to kê biên, tr l i quy n s d ng t cho ngư i ph i thi hành án. 4. Ngư i ph i thi hành án ph i ch u chi phí kê biên, u giá quy n s d ng t không thành, tr trư ng h p ư c mi n ho c gi m theo quy nh c a pháp lu t.
 13. i u 27. Thanh toán s ti n thu ư c t vi c kê biên, u giá quy n s d ng t S ti n thu ư c t vi c kê biên, u giá quy n s d ng t ư c thanh toán theo th t quy nh t i i u 51 và i u 52 c a Pháp l nh Thi hành án dân s , sau khi ã tr ti n s d ng t, ti n thuê t, thu s d ng t, thu thu nh p t chuy n quy n s d ng t và các kho n thu , l phí khác v quy n s d ng t mà ngư i ph i thi hành án ph i n p theo quy t nh c a pháp lu t. S ti n còn l i ư c tr cho ngư i ph i thi hành án. i u 28. C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i trúng u giá ho c ngư i nh n quy n s d ng t ã kê biên, u giá 1. Ch p hành viên có trách nhi m l p h sơ c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và g i h sơ n Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i trúng u giá, ngư i nh n quy n s d ng t ã kê biên, u giá thi hành án theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 2. Trư ng h p không thu h i ư c gi y t v quy n s d ng t ã kê biên quy nh t i i m b kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này và thu c trư ng h p quy nh t i i m b kho n 1 i u 3 c a Ngh nh này thì Ch p hành viên ph i g i văn b n nêu rõ lý do không thu h i ư c gi y t v quy n s d ng t ó n Văn phòng ăng ký quy n s d ng t. Trong th i h n không quá b y ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n c a Ch p hành viên, Văn phòng ăng ký quy n s d ng t có trách nhi m thNm tra h sơ và g i báo cáo b ng văn b n n U ban nhân dân c p có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo c a Văn phòng ăng ký quy n s d ng t, U ban nhân dân c p có thNm quy n ra văn b n yêu c u ngư i ph i thi hành án n p các gi y t v quy n s d ng t ã kê biên, ng th i g i văn b n này cho U ban nhân dân c p xã nơi có t ã kê biên niêm y t t i tr s U ban nhân dân c p xã ó. Trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày ra văn b n yêu c u, ngư i ph i thi hành án có trách nhi m n p các gi y t v quy n s d ng t ã kê biên t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án không giao n p các gi y t v quy n s d ng t ã kê biên thì trong th i h n không quá năm ngày làm vi c, k t ngày h t h n yêu c u, Văn phòng ăng ký quy n s d ng t ngh U ban nhân dân c p có thNm quy n ra quy t nh hu các gi y t v quy n s d ng t ã kê biên c a ngư i ph i thi hành án và làm th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i trúng u giá, ngư i nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. i u 29. Cư ng ch chuy n quy n s d ng t cho ngư i trúng u giá, ngư i nh n quy n s d ng t thi hành án
 14. 1. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án, ngư i ang qu n lý, khai thác, s d ng t không t nguy n chuy n quy n s d ng t cho ngư i trúng u giá, ngư i nh n quy n s d ng t thi hành án thì Ch p hành viên ra quy t nh cư ng ch bu c ngư i ph i thi hành án, ngư i ang qu n lý, khai thác, s d ng t ph i chuy n quy n s d ng t cho ngư i trúng u giá, ngư i nh n quy n s d ng t thi hành án. 2. Trư ng h p ngư i b cư ng ch chuy n quy n s d ng t c tình v ng m t m c dù ã ư c thông báo quy t nh cư ng ch thì Ch p hành viên v n th c hi n quy t nh cư ng ch quy nh t i kho n 1 i u này chuy n quy n s d ng t cho ngư i trúng u giá, ngư i nh n quy n s d ng t thi hành án. 3. Vi c x lý tài s n có trên t ã kê biên, u giá ư c th c hi n theo quy nh t i i u 21, i u 22 và i u 26 c a Ngh nh này. Trư ng h p ương s t ch i nh n tài s n thì Ch p hành viên ph i l p biên b n ghi rõ s lư ng, ch ng lo i, tình tr ng t ng lo i tài s n và giao cho t ch c, cá nhân có i u ki n b o qu n ho c b o qu n t i kho c a cơ quan thi hành án và thông báo a i m, th i gian ngư i có tài s n nh n l i tài s n. N u ngư i có tài s n không n nh n, thì tài s n ó ư c x lý theo quy nh t i kho n 3 và kho n 4 c a i u 54 Pháp l nh Thi hành án dân s . Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 30. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. i u 31. Hư ng d n thi hành B trư ng B Tư pháp ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản