Nghị định 168/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
117
lượt xem
5
download

Nghị định 168/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 168/2004/NĐ-CP về chính sách cứu trợ xã hội do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 9/3/2000 về chính sách cứu trợ xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 168/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 168/2004/N -CP Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 168/2004/N -CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2004 S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 07/2000/N -CP NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2000 C A CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH C U TR XÃ H I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Pháp l nh Ngư i cao tu i ngày 28 tháng 4 năm 2000; Căn c Pháp l nh v ngư i tàn t t ngày 30 tháng 7 năm 1998 ; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung i u 10 và i u 15 c a Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v chính sách c u tr xã h i. i u 2. S a i, b sung i u 10 như sau: " i u 10. 1. M c tr c p c u tr xã h i thư ng xuyên th p nh t do xã, phư ng qu n lý b ng 65.000 ng/ngư i/tháng. 2. M c tr c p sinh ho t phí nuôi dư ng th p nh t t i cơ s B o tr xã h i c a Nhà nư c b ng 140.000 ng/ngư i/tháng; riêng i v i tr em dư i 18 tháng tu i ph i ăn thêm s a và tr em b nhi m HIV/AIDS m c tr c p sinh ho t phí nuôi dư ng th p nh t b ng 210.000 ng/tr em/tháng. 3. M c tr c p sinh ho t phí nuôi dư ng th p nh t i v i ngư i tâm th n mãn tính t i các cơ s B o tr xã h i c a Nhà nư c b ng 160.000 ng/ngư i/tháng. 4. Các i tư ng quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 c a i u này ư c c p th b o hi m y t ho c khám, ch a b nh mi n phí theo quy nh hi n hành." i u 3. S a i, b sung i u 15 như sau: " i u 15.
  2. 1. M c tr c p c u tr xã h i i v i t ng nhóm i tư ng quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4, 5 và 6 i u 14 c a Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v chính sách c u tr xã h i do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh tuỳ m c thi t h i và kh năng huy ng ngu n l c. 2. Ngư i lang thang xin ăn trong th i gian t p trung ch ưa v nơi cư trú ư c tr c p 7.000 ng/ngư i/ngày, nhưng không quá 15 ngày." i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2005. i u 5. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản