Nghị định 169/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
165
lượt xem
8
download

Nghị định 169/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 169/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 169/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh Cña ChÝnh phñ sè 169/2004/N§­CP ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2004  Quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸  ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh Gi¸ ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2002;  C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I  Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1.   NghÞ   ®Þnh   nµy   quy   ®Þnh   vÒ   viÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸. 2.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   gi¸   quy   ®Þnh  trong NghÞ ®Þnh nµy bao gåm: a) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ b×nh æn gi¸; b) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ hiÖp th¬ng gi¸; c) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ khung gi¸, møc gi¸ cña c¬ quan  cã thÈm quyÒn; d) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ lËp ph¬ng ¸n gi¸; ®) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thÈm ®Þnh gi¸; e) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ niªm yÕt gi¸; g) Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  c¸c hµnh vi bÞ  cÊm quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 28 Ph¸p lÖnh Gi¸; h) Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  sö  dông tiÒn trî  gi¸, trî  cíc  vËn chuyÓn hµng ho¸, c¸c kho¶n tiÒn hç  trî   ®Ó  thùc hiÖn  chÝnh s¸ch gi¸;  i)   Hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý   gi¸   thuèc  phßng, ch÷a bÖnh cho ngêi bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 
 2. 2 14 NghÞ   ®Þnh sè  120/2004/N§­CP ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2004  cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  gi¸ thuèc phßng, ch÷a bÖnh cho  ngêi. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông C¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc trong níc vµ níc ngoµi (sau  ®©y gäi chung lµ  c¸ nh©n, tæ chøc) cã  hµnh vi cè   ý  hoÆc  v«  ý  vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  gi¸ mµ  kh«ng  ph¶i lµ  téi ph¹m  ®Òu bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p  luËt cã  liªn quan vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, trõ  tr­ êng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt   Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c. §i Ò u   3.   Nguyªn   t¾c   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc gi¸  1. ViÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸   ph¶i do ngêi cã  thÈm quyÒn tiÕn hµnh theo  ®óng quy  ®Þnh  t¹i NghÞ ®Þnh nµy.  2. Mäi vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i ®îc ph¸t hiÖn kÞp thêi  vµ   bÞ   ®×nh   chØ   ngay.   ViÖc   xö   ph¹t   ph¶i   ®îc   tiÕn   hµnh  nhanh chãng, c«ng minh, ®óng ph¸p luËt; mäi hËu qu¶ do vi  ph¹m hµnh chÝnh g©y ra ph¶i  ®îc kh¾c phôc theo  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸  chØ bÞ xö ph¹t mét lÇn. C¸ nh©n, tæ chøc cã nhiÒu hµnh vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   th×   bÞ   xö   ph¹t   vÒ   tõng   hµnh   vi   vi   ph¹m. NhiÒu c¸ nh©n, tæ chøc cïng thùc hiÖn mét hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh th×  mçi c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m  ®Òu  bÞ xö ph¹t. 4.   ViÖc   xö   ph¹t   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   gi¸   ph¶i  c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m, t×nh tiÕt gi¶m nhÑ,  t×nh tiÕt t¨ng nÆng  ®Ó  quyÕt  ®Þnh h×nh thøc vµ  møc ph¹t  thÝch hîp. §i Ò u   4.   T×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸ 1. T×nh tiÕt gi¶m nhÑ: a) Ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh ®∙ ng¨n chÆn, lµm gi¶m bít   t¸c h¹i cña vi ph¹m hoÆc tù nguyÖn kh¾c phôc hËu qu¶, båi  thêng thiÖt h¹i do vi ph¹m cña m×nh g©y ra; b) Ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh ®∙ tù nguyÖn khai b¸o;
 3. 3 c) Vi ph¹m do bÞ Ðp buéc. 2. T×nh tiÕt t¨ng nÆng:  a) Vi ph¹m cã tæ chøc; b)   Vi   ph¹m   nhiÒu   lÇn   hoÆc   t¸i   ph¹m   trong   lÜnh   vùc  gi¸; c) Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó vi ph¹m; d)   Lîi   dông   hoµn   c¶nh   chiÕn   tranh,   hoµn   c¶nh   thiªn   tai hoÆc nh÷ng khã  kh¨n  ®Æc biÖt kh¸c cña x∙ héi  ®Ó  vi  ph¹m; ®) Vi ph¹m trong thêi gian  ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t   cña b¶n ¸n h×nh sù  hoÆc ®ang chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸; e)  TiÕp tôc thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh mÆc   dï ngêi cã thÈm quyÒn ®∙ yªu cÇu chÊm døt hµnh vi ®ã; g) Sau khi vi ph¹m  ®∙ cã  hµnh vi trèn tr¸nh, che dÊu  vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   5.  Thêi hiÖu xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸ 1.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc gi¸ lµ  2 n¨m kÓ  tõ  ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc thùc  hiÖn.  2. §èi víi c¸ nh©n  ®∙ bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc quyÕt  ®Þnh  ®a ra xÐt xö  theo thñ  tôc tè  tông h×nh sù, nh ng sau  ®ã cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra hoÆc ®×nh chØ vô ¸n mµ   hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc gi¸ th× bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh; trong thêi h¹n  ba ngµy, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra, ®×nh  chØ vô ¸n, ngêi  ®∙ ra quyÕt ®Þnh ph¶i göi quyÕt ®Þnh cho   ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh; trong tr ­ êng hîp nµy, thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ  ba  th¸ng   kÓ   tõ   ngµy   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   nhËn   ®îc  quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vµ hå s¬ vô vi ph¹m.  3. Trong thêi h¹n  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2  §iÒu nµy mµ  c¸ nh©n, tæ chøc l¹i thùc hiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh   míi   trong   cïng   lÜnh   vùc   gi¸   hoÆc   cè   t×nh   trèn  tr¸nh, c¶n trë  viÖc xö  ph¹t th×  kh«ng ¸p dông thêi hiÖu  quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy mµ ® îc tÝnh l¹i kÓ  tõ  thêi  ®iÓm thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh míi, hoÆc thêi  ®iÓm chÊm døt hµnh vi trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t. 
 4. 4 § i Ò u   6.   Thêi hiÖu thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸ Thêi   hiÖu   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc gi¸ lµ  mét n¨m, kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh xö ph¹t; qu¸ thêi h¹n nµy mµ quyÕt ®Þnh ®ã kh«ng ®îc  thi hµnh th×  kh«ng thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t n÷a nhng  vÉn   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   hËu   qu¶   ®îc   ghi   trong  quyÕt ®Þnh. Trong trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t cè  t×nh  trèn tr¸nh, tr× ho∙n thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t th× thêi   hiÖu nãi trªn  ®îc tÝnh l¹i kÓ  tõ  thêi  ®iÓm chÊm døt hµnh  vi trèn tr¸nh, tr× ho∙n.  §i Ò u   7.  Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸ C¸ nh©n, tæ chøc, bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, nÕu  qu¸   mét   n¨m,   kÓ   tõ   ngµy   chÊp   hµnh   xong   quyÕt   ®Þnh   xö  ph¹t, hoÆc tõ  ngµy hÕt thêi hiÖu thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t mµ  kh«ng t¸i ph¹m th×   ®îc coi nh  cha bÞ  xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   8.   C¸c   h×nh   thøc   xö   ph¹t   vµ   biÖn   ph¸p   kh¾c  phôc hËu qu¶  ®èi víi vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc  gi¸ 1. §èi víi mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc   gi¸,   c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi   ph¹m   ph¶i   chÞu   mét   trong  nh÷ng h×nh thøc xö ph¹t chÝnh sau ®©y: a) Ph¹t c¶nh c¸o;  b) Ph¹t tiÒn. 2.   Tïy   theo   tÝnh   chÊt   møc   ®é   vi   ph¹m,   c¸   nh©n,   tæ  chøc vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸ cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung sau ®©y: a) Tíc quyÒn sö dông thΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸; b) TÞch thu sè tiÒn thu lîi do vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh, xö ph¹t bæ sung   nªu trªn c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh cßn cã  thÓ  bÞ  buéc ¸p dông mét hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶  sau: a) TÞch thu toµn bé  sè  tiÒn chªnh lÖch gi¸ cã   ®îc do  vi ph¹m hµnh chÝnh;         b) Buéc ph¶i båi thêng toµn bé sè tiÒn bÞ tæn thÊt do  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸ g©y ra; 
 5. 5 c) Thu håi tiÒn trî gi¸, trî cíc vËn chuyÓn hµng ho¸,  do khai man, khai khèng hå  s¬  thanh to¸n mµ  cã   ®îc; tiÒn  trî gi¸, trî cíc vËn chuyÓn hµng ho¸, tiÒn hç trî ®Ó thùc  hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ ®∙ sö dông sai môc ®Ých;          d) Ph¶i chÞu mäi chi phÝ   ®Ó  thùc hiÖn viÖc hoµn tr¶  tiÒn chªnh lÖch do thùc hiÖn sai gi¸ cho c¸ nh©n, tæ chøc  bÞ ¸p dông gi¸ sai.   4.  H×nh thøc  xö  ph¹t  chÝnh,  xö   ph¹t bæ  sung vµ   c¸c  biÖn   ph¸p   ¸p   dông   ®èi   víi   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong  lÜnh  vùc gi¸  ®îc quy  ®Þnh  t¹i  Ch¬ng  II NghÞ   ®Þnh  nµy. C¸c h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¸c chØ  ®îc ¸p dông kÌm theo h×nh thøc xö ph¹t chÝnh. Trong tr êng  hîp vi ph¹m hµnh chÝnh ®∙ hÕt thêi hiÖu xö ph¹t th× kh«ng  ¸p dông xö  ph¹t chÝnh nhng cã  thÓ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d, kho¶n 3 §iÒu nµy. 5. Khi ¸p dông h×nh thøc ph¹t tiÒn, møc ph¹t cô  thÓ  ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸  lµ  møc trung b×nh cña khung tiÒn ph¹t t¬ng øng víi hµnh  vi ®ã ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy; nÕu vi ph¹m cã t×nh   tiÕt gi¶m  nhÑ  th×  møc  ph¹t  tiÒn cã  thÓ  gi¶m xuèng  thÊp  h¬n nhng kh«ng  ®îc gi¶m qu¸ møc tèi thiÓu cña khung tiÒn  ph¹t;   nÕu   vi   ph¹m   cã   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   th×   møc   ph¹t  tiÒn cã  thÓ  t¨ng lªn cao h¬n, nhng kh«ng  ®îc vît qu¸ møc  tèi ®a cña khung tiÒn ph¹t. Ch¬ng II Hµnh vi Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  gi¸, h×nh thøc vµ møc ph¹t §i Ò u  9.  Hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ b×nh æn gi¸ Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®Õn   10.000.000   ®ång   ®èi   víi  mçi hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: 1. Kh«ng b¸o c¸o, b¸o c¸o kh«ng ®óng quy ®Þnh khi Nhµ   níc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b×nh æn gi¸.  2. Kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c biÖn ph¸p b×nh æn gi¸ cña c¬   quan cã thÈm quyÒn. §i Ò u  10.  Hµnh vi chÊp hµnh sai gi¸ hiÖp th¬ng 1. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi mua, b¸n hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô  sai víi  møc gi¸ t¹m thêi trong hiÖp th¬ng gi¸ hoÆc gi¸ hiÖp th¬ng  ®∙ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh.
 6. 6 2. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn cßn cã  thÓ bÞ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: a) BÞ  tÞch thu toµn bé  sè  tiÒn chªnh lÖch gi¸ cã   ®îc  do vi ph¹m hµnh chÝnh; b) Buéc ph¶i båi thêng toµn bé sè tiÒn bÞ tæn thÊt do  thùc hiÖn sai gi¸; c) ChÞu mäi chi phÝ   ®Ó  thùc hiÖn viÖc hoµn tr¶ tiÒn  chªnh lÖch gi¸ cho c¸ nh©n, tæ chøc bÞ ¸p dông gi¸ sai. §i Ò u   11.   Hµnh vi chÊp hµnh sai gi¸ do c¬  quan cã  thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi mua, b¸n hµng ho¸,  cung cÊp dÞch vô  sai   víi   møc gi¸ cô  thÓ, khung gi¸, gi¸ giíi h¹n do Uû  ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng vµ  c¬  quan  cã  thÈm quyÒn (ngoµi nh÷ng c¬  quan quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2,  3 §iÒu nµy) quyÕt ®Þnh. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi mua, b¸n hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô  sai  víi  møc gi¸ cô thÓ, khung gi¸, gi¸ giíi h¹n do Bé tr ëng,  Thñ trëng c¬ quan ngang Bé quyÕt ®Þnh.  3. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi mua, b¸n hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô  sai  víi     møc   gi¸   cô   thÓ,   khung   gi¸,   gi¸   giíi   h¹n   do   ChÝnh  phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 4. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3 §iÒu nµy ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn  cßn cã thÓ bÞ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: a) BÞ  tÞch thu toµn bé  sè  tiÒn chªnh lÖch gi¸ cã   ®îc  do vi ph¹m hµnh chÝnh; b) Buéc ph¶i båi thêng toµn bé sè tiÒn bÞ tæn thÊt do  thùc hiÖn sai gi¸; c) ChÞu mäi chi phÝ   ®Ó  thùc hiÖn viÖc hoµn tr¶ tiÒn  chªnh lÖch gi¸ cho c¸ nh©n, tæ chøc bÞ ¸p dông gi¸ sai. §i Ò u   12.  Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  lËp ph¬ng ¸n  gi¸ Ph¹t  tiÒn tõ  5.000.000   ®ång   ®Õn  10.000.000   ®ång   ®èi   víi hµnh vi lËp ph¬ng ¸n gi¸ tµi s¶n, hµng ho¸, dÞch vô  do Nhµ  níc  ®Þnh gi¸ sai víi quy chÕ  tÝnh gi¸ do c¬  quan  cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. 
 7. 7 § i Ò u  13.  Hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thÈm ®Þnh gi¸ 1. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi   hµnh   vi   thÈm   ®Þnh   gi¸   sai   víi   môc   ®Ých   vô   lîi   g©y  thiÖt h¹i cho c¸ nh©n, tæ chøc, Nhµ níc. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi thùc hiÖn thÈm ®Þnh gi¸ khi kh«ng ®ñ ®iÒu  kiÖn  ®Ó  ho¹t  ®éng  thÈm   ®Þnh gi¸ theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi kh«ng thùc hiÖn thÈm ®Þnh gi¸ ®èi víi tµi  s¶n mµ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc ph¶i thÈm ®Þnh gi¸.  4. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2  §iÒu nµy ngoµi viÖc bÞ ph¹t tiÒn cßn   cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc c¸c h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung   sau: a) BÞ tÞch thu sè tiÒn thu lîi do vi ph¹m hµnh chÝnh; b) Tíc cã thêi h¹n hoÆc kh«ng thêi h¹n  quyÒn sö dông  thΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸. 5. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3 §iÒu nµy ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn,  ph¹t bæ sung cßn cã  thÓ  bÞ  buéc båi th êng sè  tiÒn bÞ  tæn  thÊt do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra.  §i Ò u   14.  Hµnh vi kh«ng thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh vÒ  niªm yÕt gi¸ 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   200.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh  vi   kh«ng   thùc   hiÖn   niªm  yÕt,   niªm yÕt gi¸ kh«ng  ®óng quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm giao dÞch,  mua b¸n hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô, ®èi víi hµng ho¸ dÞch  vô do doanh nghiÖp tù ®Þnh gi¸.  2. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi kh«ng thùc hiÖn niªm yÕt; niªm yÕt kh«ng ®óng quy   ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm giao dÞch, mua b¸n hµng ho¸, cung cÊp  dÞch vô, ®èi víi hµng ho¸, gi¸ dÞch vô thuéc danh môc Nhµ  níc ®Þnh gi¸.  §i Ò u  15.  Hµnh vi liªn kÕt ®éc quyÒn vÒ gi¸ 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi kh«ng b¸o c¸o hoÆc b¸o c¸o kh«ng  ®Çy  ®ñ,  kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng kÞp thêi sè liÖu, tµi liÖu cã liªn   quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt, lu th«ng, gi¸ hµng ho¸ dÞch vô  ®éc quyÒn theo yªu cÇu cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn qu¶n lý  nhµ níc vÒ gi¸. 
 8. 8 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi   víi   c¸c   hµnh   vi   ®îc   thùc   hiÖn   trong   ph¹m   vi   mét  tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng sau ®©y: a)  Tho¶ thuËn  gi÷a  c¸c  tæ chøc,  c¸ nh©n   ®Ó   Ên  ®Þnh  gi¸, khèng chÕ  gi¸, thay  ®æi gi¸ b¸n hµng ho¸, gi¸ dÞch  vô nh»m h¹n chÕ c¹nh tranh, x©m ph¹m lîi Ých hîp ph¸p cña  tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c hoÆc cña ngêi  tiªu dïng.  b) Tho¶ thuËn gi÷a c¸c tæ chøc, c¸ nh©n t¹o sù  khan  hiÕm hµng ho¸ b»ng c¸ch h¹n chÕ  s¶n xuÊt, ph©n phèi, vËn  chuyÓn,  b¸n hµng ho¸,  cung  øng dÞch vô; ph¸ huû, lµm h  háng hµng ho¸, x©m ph¹m lîi  Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸  nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c hoÆc cña ngêi tiªu dïng. c) Tho¶ thuËn gi÷a c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn c¸c   ®iÒu kiÖn  b¸n  hµng,  mua hµng,  cung  øng dÞch vô  sau b¸n  hµng g©y ¶nh hëng  ®Õn møc gi¸ hµng ho¸, gi¸ dÞch vô, x©m  ph¹m lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh  doanh kh¸c hoÆc cña ngêi tiªu dïng.  d) Tho¶ thuËn gi÷a c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thay  ®æi gi¸  mua, gi¸ b¸n hµng ho¸, dÞch vô ®Ó triÖt tiªu hoÆc Ðp buéc  c¸c   doanh  nghiÖp   kh¸c  liªn   kÕt   víi   m×nh   hoÆc   trë   thµnh   chi   nh¸nh   cña   m×nh,   x©m   ph¹m   lîi   Ých   hîp   ph¸p   cña   tæ  chøc,  c¸c  nh©n   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh   kh¸c   hoÆc  cña  ng êi  tiªu dïng. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi c¸c hµnh vi  nãi t¹i ®iÓm a, b, c, d kho¶n 1, ®îc  thùc hiÖn trong ph¹m vi réng h¬n mét tØnh, thµnh phè trùc   thuéc trung ¬ng.  4. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2, 3 §iÒu nµy ngoµi viÖc bÞ ph¹t tiÒn, cßn  bÞ   tÞch   thu   toµn   bé   sè   tiÒn   thu   lîi   do   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh. 5. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh   t¹i   kho¶n   2,   3   §iÒu   nµy   ngoµi   viÖc   bÞ   ph¹t   tiÒn,  ph¹t bæ sung cßn cã  thÓ  bÞ  buéc båi th êng sè  tiÒn bÞ  tæn  thÊt do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. §i Ò u  16.  Hµnh vi ®Çu c¬ t¨ng gi¸, Ðp gi¸  1. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi lîi dông thiªn tai,  ®Þch ho¹, diÔn biÕn bÊt  thêng kh¸c  ®Ó   ®Çu c¬  t¨ng gi¸,  Ðp gi¸ trong ph¹m vi mét  huyÖn, quËn, thÞ x∙.  2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi lîi dông thiªn tai,  ®Þch ho¹, diÔn biÕn 
 9. 9 bÊt thêng kh¸c  ®Ó   ®Çu c¬  t¨ng gi¸,  Ðp gi¸ trong ph¹m vi  réng h¬n mét huyÖn, quËn, thÞ x∙. 3. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 §iÒu nµy ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn cßn  cã thÓ bÞ tÞch thu sè tiÒn thu lîi do vi ph¹m hµnh chÝnh.  4. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh   t¹i   kho¶n   1,   2   §iÒu   nµy   ngoµi   viÖc   bÞ   ph¹t   tiÒn,  ph¹t bæ sung, cßn cã thÓ bÞ buéc båi thêng sè tiÒn bÞ tæn  thÊt do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra.  §i Ò u   17.  Hµnh vi bÞa ®Æt, loan tin kh«ng cã c¨n cø  vÒ viÖc t¨ng gi¸ hoÆc h¹ gi¸  1.   Ph¹t   tiÒn   3.000.000   ®ång   ®Õn   5.000.000   ®ång   ®èi  víi   hµnh   vi   bÞa   ®Æt,   loan   tin   kh«ng   cã   c¨n   cø   vÒ   viÖc  t¨ng gi¸ hoÆc h¹ gi¸ hµng ho¸, dÞch vô do Uû ban nh©n d©n  tØnh quyÕt ®Þnh, g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých hîp ph¸p cña c¸  nh©n, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c, cña ngêi tiªu dïng  vµ lîi Ých cña Nhµ níc. 2. Ph¹t  tiÒn  5.000.000   ®ång   ®Õn  10.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   bÞa   ®Æt,   loan   tin   kh«ng   cã   c¨n   cø   vÒ   viÖc  t¨ng gi¸ hoÆc h¹  gi¸ hµng ho¸, dÞch vô  do ChÝnh phñ, Thñ  tíng   ChÝnh   phñ,   Bé   trëng,   Thñ   trëng   c¬   quan   ngang   Bé  quyÕt   ®Þnh,   g©y   thiÖt   h¹i   ®Õn   lîi   Ých   hîp   ph¸p   cña   c¸  nh©n,   tæ   chøc   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   kh¸c,   cña   ngêi   tiªu  dïng vµ lîi Ých cña Nhµ níc. §i Ò u   18.  Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  trî  gi¸, trî  cíc vËn chuyÓn, c¸c biÖn ph¸p hç  trî   ®Ó  thùc hiÖn chÝnh  s¸ch gi¸  1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi sö  dông sai môc  ®Ých tiÒn trî  gi¸, tiÒn  trî  cíc vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ  c¸c kho¶n tiÒn hç  trî   ®Ó  thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi khai man, khai khèng hå  s¬  thanh to¸n  ®Ó  nhËn   tiÒn   trî   gi¸,   trî   cíc   vËn   chuyÓn   hµng   ho¸   vµ   c¸c  kho¶n tiÒn hç trî ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸. 3. C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 §iÒu nµy ngoµi viÖc bÞ ph¹t tiÒn, cßn  thÓ bÞ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau: a) Thu håi tiÒn trî gi¸, tiÒn trî cíc vËn chuyÓn hµng  ho¸, c¸c kho¶n tiÒn hç trî ®Ó  thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ ®∙  sö  dông sai môc  ®Ých  ®èi víi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy;
 10. 10 b) Thu håi tiÒn trî gi¸, trî cíc vËn chuyÓn hµng ho¸,  c¸c kho¶n tiÒn hç trî ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸  cã ® îc  do khai man, khai khèng hå  s¬  thanh to¸n  ®èi víi vi ph¹m  hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. Ch¬ng III T h È m   q u y Ò n ,   t h ñ   t ô c   x ö   p h ¹ t   v i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h  trong lÜnh vùc gi¸ §i Ò u   19.  ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña  Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp trong lÜnh vùc gi¸ 1.  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n  x∙, phêng,  thÞ  trÊn  cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång. 2.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   huyÖn,   quËn,   thÞ   x∙,   thµnh phè thuéc tØnh cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c) TÞch thu toµn bé  sè  tiÒn chªnh lÖch gi¸ cã   ®îc do  vi ph¹m hµnh chÝnh; d) Buéc ph¶i båi thêng toµn bé sè tiÒn bÞ tæn thÊt do  vi ph¹m hµnh chÝnh. 3.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc trung ¬ng cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn  ®Õn møc cao nhÊt  ®îc quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh nµy; c) TÞch thu sè tiÒn thu lîi do vi ph¹m hµnh chÝnh; d) TÞch thu toµn bé  sè  tiÒn chªnh lÖch gi¸ cã   ®îc do  vi ph¹m hµnh chÝnh; ®) Buéc ph¶i båi thêng toµn bé sè tiÒn bÞ tæn thÊt do  vi ph¹m hµnh chÝnh; e) Thu håi tiÒn trî  gi¸, trî  cíc vËn chuyÓn hµng ho¸  cã ®îc do khai man, khai khèng hå s¬ thanh to¸n; tiÒn trî  gi¸, trî  cíc vËn chuyÓn hµng ho¸, c¸c kho¶n tiÒn hç  trî  ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ ®∙ sö dông sai môc ®Ých.
 11. 11 § i Ò u   20.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc gi¸ cña c¬ quan Thanh tra chuyªn ngµnh: 1.   Thanh   tra   viªn   chuyªn   ngµnh   Tµi   chÝnh   ®ang   thi   hµnh c«ng vô cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 200.000 ®ång; 2.   Ch¸nh   Thanh   tra   chuyªn   ngµnh   së   Tµi   chÝnh   cã   quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång;  c) TÞch thu sè tiÒn thu lîi do vi ph¹m hµnh chÝnh; d) TÞch thu toµn bé sè tiÒn chªnh lÖch gi¸ cã ® îc do vi  ph¹m hµnh chÝnh;  ®) Buéc ph¶i båi thêng toµn bé sè tiÒn bÞ tæn thÊt do  vi ph¹m hµnh chÝnh; e) Thu håi tiÒn trî gi¸, trî cíc vËn chuyÓn hµng ho¸,  c¸c kho¶n tiÒn hç  trî   ®Ó  thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ cã   ®îc  do khai man, khai khèng hå  s¬  thanh to¸n; tiÒn trî  gi¸,  trî   cíc   vËn   chuyÓn   hµng   ho¸,   c¸c   kho¶n   tiÒn   hç   trî   ®Ó  thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ ®∙ sö dông sai môc ®Ých. 3. Ch¸nh Thanh tra Bé Tµi chÝnh cã quyÒn a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 30.000.000 ®ång; c) TÞch thu sè tiÒn thu lîi do vi ph¹m hµnh chÝnh; d) Tíc quyÒn sö dông thΠthÈm ®Þnh viªn vÒ gi¸; ®) TÞch thu toµn bé sè tiÒn chªnh lÖch gi¸ cã ® îc do vi  ph¹m hµnh chÝnh;  e) Buéc ph¶i båi thêng toµn bé  sè  tiÒn bÞ  tæn thÊt do  vi ph¹m hµnh chÝnh; g) Thu håi tiÒn trî gi¸, trî cíc vËn chuyÓn hµng ho¸,  c¸c kho¶n tiÒn hç  trî   ®Ó  thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ cã   ®îc  do khai man, khai khèng hå  s¬  thanh to¸n; tiÒn trî  gi¸,  trî   cíc   vËn   chuyÓn   hµng   ho¸,   c¸c   kho¶n   tiÒn   hç   trî   ®Ó  thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ ®∙ sö dông sai môc ®Ých. 4. Thanh tra chuyªn ngµnh cña c¸c Bé, ngµnh cã  thÈm   quyÒn  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh  chÝnh trong  lÜnh vùc gi¸ nh  Thanh tra chuyªn ngµnh Tµi chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh   nµy   trong   ph¹m   vi   thÈm   quyÒn   qu¶n   lý   gi¸   cña   Bé,  ngµnh ®îc ChÝnh phñ quy ®Þnh. 
 12. 12 § i Ò u   21.   ViÖc   x¸c   ®Þnh   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   thùc  hiÖn theo quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 42 Ph¸p lÖnh Xö    lý  vi ph¹m  hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002 §i Ò u  22.  Thñ tôc xö ph¹t  1. Thñ  tôc vµ  tr×nh tù  xö  ph¹t c¸c hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹i c¸c §iÒu 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, vµ  §iÒu 65 Ph¸p   lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002 vµ   Ch¬ng IV NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m  2003 quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m  hµnh chÝnh n¨m 2002. 2. TiÒn ph¹t thu  ®îc ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ  níc  qua tµi kho¶n më t¹i Kho b¹c Nhµ níc. ChÕ ®é qu¶n lý biªn  lai   thu   tiÒn   ph¹t   vµ   tiÒn   nép   ph¹t   thùc   hiÖn   theo   quy  ®Þnh hiÖn hµnh 3. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ thu håi tiÒn trî gi¸, tiÒn trî  cíc vËn chuyÓn  hµng ho¸,  c¸c  kho¶n  tiÒn hç  trî   ®Ó  thùc  hiÖn chÝnh s¸ch gi¸; bÞ  tÞch thu tiÒn chªnh lÖch gi¸; bÞ  buéc   ph¶i   båi   thêng   tiÒn   thÊt   tho¸t   do   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh;  bÞ  chÞu  phÝ  tæn  ®Ó  hoµn  tr¶ tiÒn chªnh  lÖch  gi¸  ph¶i nép tiÒn t¹i n¬i mµ quyÕt ®Þnh xö ph¹t ®∙ ghi, ®Ó c¬   quan chñ  tr×  xö  ph¹t xem xÐt hoµn tr¶ bªn bÞ  thiÖt h¹i  hoÆc nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. §i Ò u   23.   ChÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t hµnh chÝnh  vµ   cìng   chÕ   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt §i Ò u   24.   ChuyÓn   hå   s¬   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong  lÜnh vùc gi¸ ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù Khi   xÐt   thÊy   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc gi¸ cã dÊu hiÖu téi ph¹m, th× ngêi cã thÈm quyÒn ph¶i  chuyÓn ngay hå  s¬  cho c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù  cã thÈm quyÒn.  Nghiªm   cÊm   gi÷   l¹i   c¸c   vô   vi   ph¹m   cã   dÊu   hiÖu   téi  ph¹m ®Ó xö ph¹t hµnh chÝnh.  Ch¬ng IV KhiÕu n¹i, tè c¸o, xö  lý vi ph¹m
 13. 13 § i Ò u   25.   KhiÕu n¹i, tè c¸o, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i,   tè c¸o ViÖc   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o   vµ   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i,   tè  c¸o  ®èi víi nh÷ng quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc gi¸ ¸p dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  khiÕu n¹i, tè c¸o. Trong thêi gian chê gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, c¸ nh©n, tæ   chøc bÞ  xö  ph¹t   vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸  ph¶i   nghiªm   chØnh   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   cña   c¬  quan cã  thÈm quyÒn. ViÖc khiÕu n¹i quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh kh«ng lµm ®×nh chØ thi hµnh quyÕt ®Þnh xö   ph¹t.  §i Ò u  26.  Xö lý vi ph¹m Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong   lÜnh vùc gi¸ mµ vô lîi c¸ nh©n hoÆc thiÕu tinh thÇn tr¸ch  nhiÖm,   bao   che,   kh«ng   xö   ph¹t   hoÆc   xö   ph¹t   kh«ng   kÞp   thêi, kh«ng ®óng møc, xö ph¹t vît qu¸ thÈm quyÒn quy ®Þnh  th×   tuú   theo   tÝnh  chÊt,   møc   ®é   vi  ph¹m   sÏ  bÞ   xö   lý   kû  luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i   cho Nhµ níc, tæ chøc, c¸ nh©n th× ph¶i båi thêng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngêi bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸   nÕu cã  hµnh vi c¶n trë, chèng ngêi thi hµnh c«ng vô  cã  tr¸ch  nhiÖm   kiÓm   tra   hoÆc  cè   t×nh  tr×  ho∙n,   trèn   tr¸nh   thùc hiÖn quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh th×  tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh,   hoÆc   truy   cøu   tr¸ch   nhiÖm   h×nh   sù   theo   c¸c   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  27.  HiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ  ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o;   b∙i   bá   NghÞ   ®Þnh   sè   44/2000/N§­CP  ngµy   01   th¸ng   9   n¨m   2000   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   vÒ   xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc gi¸ c¶.  §i Ò u  28.  Tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh 1.   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn  thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
 14. 14 2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ ®Þnh nµy.  
Đồng bộ tài khoản