Nghị định 17/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
4
download

Nghị định 17/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 17/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khu giá các loại đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 17/1998/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  17/1998/N§­C P  n g µ y 21  th¸ng 3 n¨ m  1998 v Ò   Ö c s ö a ® æ i, b æ  su n g  k h o ¶ n   §i Ò u  4 c ñ a  g h Þ  ® Þ n h vi 2  N s è 87/CP n g µ y 17 th¸ng  n¨ m  1994 c ñ a C h Ý n h   h ñ 8  p q u y  ® Þ n h  kh u n g    c¸c lo¹i ® Ê t gi¸   C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng7  cø      14    n¨m  1993; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    1.­Nay  öa  æi,bæ   s®   sung  kho¶n    Òu  cña  2,§i 4  NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng 8  ng 17    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ®Þ khung      ¹ gi¸c¸c lo i   ®Êt    nh sau: Gi¸ c¸c lo¹  t  ®Þa   ¬ng    i ®Ê do  ph quy  nh  ã  Ó  Êp  ¬n    èithiÓu ®Þ c th th h gi¸t     hoÆc  cao  ¬n    èi®a  ña  h gi¸t   c khung      ¹  t  gi¸c¸c lo i®Ê ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 87/CP  µy  th¸ng8  ng 17    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ  µ  Ö   è    ∙  ­ c Ch ph v h s (k)® ® îc ®iÒu    chØnh  ¹  ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 302/TTg  µy  th¸ng 5  ng 13    n¨m  1996  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ,nhng  t  ph   møc  gi¶m hoÆc       t¨nggi¸kh«ng  îtqu¸ 50%. v    §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2.­Ngh ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u 3.­ C¸c  é   ëng, Thñ   ëng    ¬  B tr   tr c¸c c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  thuéc  Ýnh  ñ,  ñ   Þch  û   Ch ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h NghÞ   nh  µy ®Þ n
Đồng bộ tài khoản