Nghị định 17/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:37

0
140
lượt xem
7
download

Nghị định 17/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 17/1999/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 17/1999/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  17/1999/N§­C P   g µ y  29 th¸ng  3 n¨ m  1999 C n V Ò  th ñ t ô c c h u y Ó n  ® æ i,  h u y Ó n  n h î ng, h o  thuª, c  c ch o  thuª l¹i,th õ a  Õ  q u y Ò n  s ö   ô n g  ® Ê t v µ   Õ   h Ê p,   k d th c g ã p  v è n b » n g    tr Þ q u y Ò n   ö  d ô n g  ® Ê t gi¸ s C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy   th¸ng9  Ch ph ng 30   n¨m  1992; C¨n    Ët  Êt  ai  µy  th¸ng 7  cø  Lu § ® ng 14    n¨m 1993  µ  Ët  öa  æi, bæ   v Lu s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng12 n¨m  m s® c Lu       02    1998; C¨n  Bé  Ët D © n   ù  µy  th¸ng10  cø  Lu   s ng 28    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh, c § ch Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u   Ph¹m    iÒu  1.   vi® chØnh 1. NghÞ   nh  µy    ®Þ n quy  nh  Ò   ñ  ôc chuyÓn  æi, chuyÓn  îng, ®Þ v th t   ®   nh   cho thuª,  cho    ¹  õa kÕ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp,gãp  èn  thuªl ith   quy s d , ®Ê v th ch   v b»ng  gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t  ña  chøc,hé    nh, c¸nh©n     sd ®Ê c tæ    gia®×     trongníc.   2. C¸c    quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  ®Þ n kh«ng  dông  i  íitr ng  îp ¸p  ®è v   ê h   thuª®Êt    c«ng  ch    ña    êng,thÞ  Ên. Ý 5% c x∙,ph   tr §i Ò u   ViÖc  û  Òn  ùchiÖn    Òn  ña  êisö  ông  t  2.   u quy th   c¸cquy c ng   d ®Ê 1. Ng êi ® îc chñ  é    nh  y  Òn       h gia ®× ñ quy ph¶ilµ thµnh       viªntrong hé      gia ®×nh, lµngêi®¹idiÖn        cho  é    nh  h gia ®× trong viÖc  ùc hiÖn  Òn    th   quy chuyÓn  ® æi, chuyÓn  îng,cho    nh   thuª,cho    thuª l¹ quyÒn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp,  i   sd ®Ê v th ch   gãp  èn  v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t. gi¸tr   sd ®Ê 2.  êi ® îc c¸  ©n  y  Ng     nh ñ quyÒn  µ ngêi ®¹i diÖn  l     trong  Öc  ùc  Ön  vi th hi quyÒn chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cho  ®   nh   thuª,cho    ¹ quyÒn  ö  ông  t    thuªl   i sd ®Ê vµ  Õ  Êp,gãp  èn  th ch   v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t. gi¸tr   sd ®Ê 3. Ng êi® îcngêi® øng  u   ña  chøc  y  Òn  µngêi®¹idiÖn           ®Ç c tæ  ñ quy l     cho tæ chøc trong  Öc  ùc  Ön  vi th hi quyÒn   chuyÓn  îng,cho  nh   thuª,cho    thuª l¹    i quyÒn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp,gãp  èn  sd ®Ê v th ch   v b»ng    Þ  Òn  ö  ông  t. gi¸tr  quy s d ®Ê 4. ViÖc  y  Òn    ñ quy cho  êi ®¹idiÖn  ùc hiÖn    Òn  ng     th   c¸c quy quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    vµ  cña  Òu  µy  1,2  3  §i n ph¶ib»ng      v¨n b¶n.  
 2. 2 §èivíi é    nh, c¸ nh©n, viÖc  û  Òn      gia ®× h      u quy ph¶icã    chøng  ùc cña  y  th   ñ ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên n¬ic  ó. nh d x∙,ph   tr     tr §i Ò u    Êy  ê®Ó   ùchiÖn  Òn  ña  êisö  ông  t  3. Gi t   th   quy c ng   d ®Ê 1. Ng êi sö  ông  t    ùc  Ön    Òn  ña  ×nh      d ®Ê khi th hi c¸c quy cm ph¶i cã  Êy   gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  c¬  nh quy sd ®Ê do  quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Êp. nh n   th quy c  GiÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Tæng   ôc  nh quy sd ®Ê do  c Qu¶n  ýruéng  t  íc l  ®Ê tr   ®©y hoÆc   Tæng  ôc  Þa  Ýnh    µnh. c § ch ph¸th 2. Ng êi®ang  ö  ông  t  ã  ét      sd ®Ê c m trong c¸c giÊy  ê quy  nh     t  ®Þ sau  y   ®© th× lµm  ñ tôc®Ó   îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  µ  îcthùc   th     ®   gi   nh quy sd ®Ê v ®     hiÖn    Òn  c¸cquy theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy: ®Þ n a) Quy Õt  nh  ®Þ giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt  ña  ¬    c c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai;     ®Ê ® b)  ÷ng  Êy  ê ® îc c¬  Nh gi t     quan  µ  íc cã  Èm   Òn  giao  t, cho  nh n   th quy   ®Ê   thuª ®Êt  Êp    c trong qu¸  ×nh  ùc  Ön    Ýnh  tr th hi c¸c ch s¸ch  t  ai  ®Ê ® trong  õng  t thêikú  ña  µ   ícViÖt Nam   © n   ñ  éng  µ,ChÝnh  ñ    c Nh n     D ch c ho   ph c¸ch m¹ng  ©m     l thêiCéng  µ  Òn    ho mi Nam   Öt Nam,  µ   íc Céng  µ    éi chñ  Vi   Nh n   ho x∙ h   nghÜa  ViÖtNam   µ   êi® îcgiao ®Êt,thuª®Êt  Én  ªntôcsö  ông  t  õ®ã   n     m ng          v li     d ®Ê t   ®Õ nay; c) GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹m  êido  ¬  nh quy sd ®Ê t th   c quan  µ  íccã  nh n   thÈm  Òn  Êp  quy c hoÆc   ã    c tªntrongsæ   a  Ýnh  µ     ®Þ ch m kh«ng  ã  c tranh chÊp;   d)  Êy  ê do  ¬  Gi t   c quan  ã  Èm  Òn  thuéc  Õ     ò  Êp  c th quy   ch ®é c c cho  êi ng   sö  ông  t    µ   êi®ã   Én  ö  ông  t  ªntôctõ®ã   n   d ®Ê ë m ng   v s d ®Ê li       ®Õ nay  µ  v kh«ng  cã  tranhchÊp;   ®)  GiÊy  ê vÒ   õa  Õ   µ  t;tÆng, cho  µ  t  îc ñy    t   th k nh ®Ê     nh ®Ê ®   ban  ©n  nh d©n    êng,thÞ  Ên x¸cnhËn  µ  t   kh«ng  ã  x∙,ph   tr     v ®Ê ®ã   c tranh chÊp;     e) B¶n      ¸n hoÆc   Õt  nh  ña  µ    ©n  ©n  ∙  ã  Öu  ùcph¸p quy ®Þ c To ¸n nh d ® c hi l     luËthoÆc   Õt  nh    Õt    quy ®Þ gi¶iquy tranh chÊp  t  ai  ña  ¬    ®Ê ® c c quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn ®∙  ã  Öu  ùcph¸p luËt; th quy   c hi l     g) GiÊy  êgiao nhµ  ×nh  Üa;   t    t ngh h)  Êy  ê chuyÓn  îng  t  ai,mua   nhµ    Ìm  Gi t   nh ®Ê ®   b¸n  ë k theo  chuyÓn  îng nh   quyÒn  ö  ông  t  îcñy  sd ®Ê ®   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên thÈm    µ®Êt    nh d x∙, ph   tr   tral   ®ã kh«ng  ã  c tranh chÊp  µ  îc ñy    v ®   ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn,  Þ    µnh  è  nh d qu   th x∙,th ph thuéctØnh    Ën  Õtqu¶  Èm    ña  y  nh©n  ©n    êng,thÞ  Ên.   x¸cnh k   th trac ñ ban  d x∙, ph   tr 3. §èi víitæ        chøc  kinh tÕ  ∙  Ën    ® nh chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê hîp ph¸p  õ ngêikh¸c hoÆc   ∙  îcNhµ   ícgiao ®Êt  ã    Òn sö  ông  t    t      ®®  n    c thu ti   d ®Ê m µ   Òn ®ã   ti   kh«ng  ã  ån  èc  õ ng©n  c ngu g t   s¸ch Nhµ   ícth×  îcthùc hiÖn      n  ®    c¸c quyÒn  îcquy  nh  ¹  ®  ®Þ tiNghÞ   nh  µy,kh«ng  ®Þ n  ph¶ilËp  å  ¬    t  ña    h s thuª®Ê c Nhµ   íc. n 4. C¬     quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy trong  Öc  Êp  Êy  vi c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê ph¶icÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    gi   nh quy sd ®Ê trong thêi    h¹n ®èi víi t  ¹ n«ng       ®Ê t   i th«n lµ15  µy,®èi víi t  «  Þ  µ30  µy.     ng       ®Ê ® th l   ng
 3. 3 §i Ò u    ôc  ch  µ  êi ¹nsö  ông  t    ùchiÖn    Òn  4. M ®Ý v th     d h ®Ê khith   c¸cquy Sau    ùc hiÖn  Öc  khith   vi chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cho  ®  nh   thuª,cho    ¹    thuªl i, thõa  Õ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp, gãp  èn  k quy s d ®Ê v th ch   v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  gi¸tr   sd ®Êt    ö  ông  t    ng  ôc  ch,®óng  êi ¹n ® îcgiaohoÆc  ph¶is d ®Ê ®ã ®ó m ®Ý   th         h thuª. c h ¬ n g  II C h u y Ó n  ® æ i  q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t §i Ò u 5.  §iÒu  Ön    ki chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ® quy sd ®Ê n«ng nghiÖp,   ®Êt  ©m  l nghiÖp,®Êt    ña  é    nh, c¸nh©n    ë c h gia®×     Hé     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t  gia ®×    sd ®Ê n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp,®Êt    ë  îcchuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ®  ® quy s d ®Ê cho nhau    ã      iÒu  Ön    khic ®ñ c¸c ® ki sau ®©y: 1.ThuËn  Ön cho    ti   s¶n  Êtvµ  i sèng; xu   ®ê   2. Sau      khichuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ® quy sd ®Ê ph¶isö  ông  t    ng    d ®Ê ®ã ®ó m ôc  ch, ®óng  êih¹n ® îcquy  nh    µ   ícgiao ®Êt. ®Ý   th       ®Þ khiNh n     §i Ò u    å   ¬  6. H s chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ® quy s d ®Ê Hå   ¬  s chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  å m   ã: ® quy sd ®Ê g c 1. Hîp  ng    ®å chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ® quy sd ®Ê theo  É u   è  ban  µnh  M s 1  h kÌm  theo NghÞ   nh  µy;   ®Þ n 2. GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê (b¶n sao  ã  c chøng  Ën  ña  nh c c«ng  chøng  µ   íc hoÆc   Nh n   chøng  ùc cña  y  th   ñ ban  ©n  ©n    êng, thÞ  nh d x∙,ph   trÊn n¬icã  t).      ®Ê   §i Ò u   Tr×nh  ùthùchiÖn  Öc  7.   t    vi chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t ® quy s d ®Ê Hå   ¬  s chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ép  ¹ ñy  ® quy sd ®Ê n t i ban  ©n  ©n    ­   nh d x∙,ph êng,thÞ  Ên   ¬icã  t    tr  n   ®Ê chuyÓn  æi. ® 2. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, ñy      th   07    t  nh ®ñ h s h l   ban nh©n  ©n    êng, thÞ  Ên  Èm     å  ¬, x¸c nhËn  µo  Çn    Çn  d x∙,ph   tr th trah s     v Ph II(ph ghicña  ¬    c quan  µ  íc)cña  nh n   B¶n  îp ®ång  h  chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  ® quy sd ®Ê cho  ÷ng  êng  îp ® îcchuyÓn  æi  µ  µo    nh tr h    ® v v sæ theo dâibiÕn  ng  t  ai;    ®é ®Ê ®   n Õu kh«ng  îcchuyÓn  æi  × tr¶l¹ hå  ¬  µ  ®  ® th       s v th«ng    i b¸o cho  ¬ng  ù  Õtlý ® s bi     do kh«ng  îcchuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t. ®  ® quy s d ®Ê 3. Uû     ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên tr×nh ñy  nh d x∙,ph   tr     ban  ©n  ©n  Ën, nh d qu   huyÖn,  Þ    µnh  è  éc  th x∙,th ph thu tØnh  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  cho  ÷ng  êng  îp ®∙  ùc hiÖn  nh tr h   th   xong  Öc  vi chuyÓn  æi. ®
 4. 4 C h ¬ n g  III C h u y Ó n  n h î ng q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t M ô c  1 § èi víi h é  gia ® × n h,  c¸ n h © n   §i Ò u  8. §iÒu  Ön  ki chuyÓn  îng  nh quyÒn  ö  ông  t  ña  é    sd ®Ê c h gia ®×nh, c¸nh©n     1. Hé     nh,    ©n  ö  ông  t    gia ®× c¸ nh sd ®Ê n«ng nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp  ®Ó   ång  õng  îc chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t    ã  ét  tr r ®  nh quy sd ®Ê khi c m trong    c¸c ®iÒu  Ön  ki sau  y: ®© a) ChuyÓn  n   ¬ic  ókh¸c®Ó     ®Õ n   tr     sinhsèng    hoÆc   s¶n  Êtkinh doanh; xu     b) ChuyÓn    sang  µm  Ò   l ngh kh¸c; c)Kh«ng    cßn  hoÆc   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ùctiÕp lao®éng. tr      2. Hé     nh,    ©n  ö  ông  t  , ®Êt    gia ®× c¸ nh sd ®Ê ë   chuyªn  ïng  îc chuyÓn  d ®  nhîng quyÒn  ö  ông  t      sd ®Ê khichuyÓn  i  ¬ikh¸c hoÆc   ®n    kh«ng cßn nhu  Çu  c sö  ông  t  . d ®Ê ®ã 3. Hé     nh,    ©n  îc Nhµ   íc cho    gia ®× c¸ nh ®  n  thuª ®Êt  µ   ∙    Òn    m ® tr¶ti thuª   ®Êt  cho  thêigian  c¶    thuª hoÆc   ∙    íc tiÒn    ® tr¶tr   thuª ®Êt    cho  Òu  nhi n¨m  µ   m thêih¹n    t  ∙  îctr¶tiÒn cßn  ¹ Ýt  Êt lµ05    thuª®Ê ® ®       l   nh     n¨m  × ® îcchuyÓn  ­ i th     nh îng quyÒn  ö  ông  t    sd ®Ê thuª. §i Ò u  9. §iÒu  Ön  Ën  ki nh chuyÓn  îng  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê n«ng  nghiÖp  Hé     nh, c¸nh©n  îcnhËn  gia®×     ®  chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê n«ng  nghiÖp  ph¶icã    iÒu  Ön    c¸c® ki sau  y: ®© 1.Cã     nhu  Çu  ö  ông  t; c sd ®Ê 2. Ch a  ã  t    c ®Ê hoÆc   ang  ö  ông  t  íi ¹n  ® sd ®Ê d   møc  h theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® Trêng  îp  h chuyÓn  îng  nh quyÒn   ö  ông  t  óa  íc th×  êi nhËn  sd ®Ê l n   ng   chuyÓn  îng ph¶ilµhé    nh, c¸nh©n  ùctiÕp s¶n  Êtn«ng  nh       gia®×     tr     xu   nghiÖp. §èivíi é    nh  Ën      gia ®× h nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  îth¹n  nh   sd ®Ê v   møc   th× diÖn  Ých  t  îth¹n    t ®Ê v   møc   ®ã ph¶ichuyÓn    sang    t  thuª®Ê theo  quy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  Ët söa  æi,bæ     i 1  5  1  Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët m s® c Lu   §Êt ®ai.   §i Ò u   Hå   ¬  10.   s chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê Hå   ¬  s chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  å m: nh   sd ®Ê g 1.Hîp  ng    ®å chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê theo M É u   è  ban  µnh    s 2  h kÌm  theo NghÞ   nh  µy;   ®Þ n
 5. 5 2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy s d ®Ê (b¶n  sao  ã  c chøng  Ën  ña  nh c c«ng  chøng  µ  íchoÆc  Nh n   chøng  ùccña  y  nh©n  ©n    êng,thÞ  Ên) th   ñ ban  d x∙, ph   tr ; 3. S¬     öa  t  Ých lôcb¶n    öa  t    ®å th ®Ê (tr     ®å th ®Ê hoÆc   Ých ®o    ùc tr   trªnth   ®Þa); 4.Chøng  õnép  Òn thuª®Êt.   t  ti     §i Ò u    ×nh  ùthùchiÖn  Öc  11. Tr t    vi chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t nh   sd ®Ê 1. Hå   ¬    s chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  ép  ¹ ñy  nh   sd ®Ê n t i ban  ©n  ©n      nh d x∙, phêng,thÞ  Ên n¬icã  t  .    tr     ®Ê ®ã 2. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, ñy      th   05    t  nh ®ñ h s h l   ban nh©n  ©n    êng, thÞ  Ên  Èm     å  ¬, x¸c nhËn  µo  ôc  PhÇn     d x∙,ph   tr th tra h s     vm 1  II (phÇn    ña  ¬  ghi c c quan  µ  íc)cña  nh n   B¶n  îp  ng  h ®å chuyÓn  îng  Òn  ö  nh quy s dông  t  ®Ê cho  ÷ng  êng  îp ®ñ   iÒu  Ön  nh tr h  ® ki chuyÓn  îng vµ  öihå  ¬    nh   g   s cho Phßng  Þa  Ýnh  Ën,huyÖn, thÞ    µnh  è  éc tØnh;n Õu  § ch qu     x∙,th ph thu     kh«ng  ­ ® îcchuyÓn  îng th× tr¶l¹hå  ¬  µ    nh         s v th«ng    i b¸o cho  ¬ng  ù  Õtlýdo. ® s bi     3.Trong  êih¹n 05  µy,kÓ   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Phßng  Þa     th     ng   t   nh ®ñ h s h     § chÝnh xem   Ðt  å  ¬, ghi néi dung  Èm     µo  ôc  Ph Çn    Çn    x hs      th tra v m 2  II(ph ghi cña  ¬  c quan  µ  íc)cña  nh n   B¶n  îp ®ång  h  chuyÓn  îng vµ  ×nh ñy  nh   tr   ban  ©n  nh d©n  Ën,huyÖn, thÞ    µnh  è  éc tØnh. qu     x∙, th ph thu   4. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ  Phßng    th   03    t  nh ®ñ h s h   do  §Þa  Ýnh  ×nh,ñy  ch tr   ban  ©n  ©n  Ën,  Ön,  Þ    µnh  è  éc nh d qu huy th x∙,th ph thu   tØnh  µn  µnh  Öc    Ën  îcchuyÓn  îng vµo  ôc  Ph Çn    Çn  ho th vi x¸c nh ®   nh   m 2  II(ph ghi cña  ¬    c quan  µ  íc)cña  nh n   B¶n  îp  ng  h ®å chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt. 5. Sau    îcñy    khi®   ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, thÞ    µnh  è  éc  nh d qu     x∙,th ph thu tØnh x¸c  Ën  îc chuyÓn   îng, Phßng §Þa   Ýnh  nh ® nh   ch th«ng b¸o cho bªn  chuyÓn  îng  ép  Õ   nh n thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t  µ  quy sd ®Ê v bªn  Ën  nh chuyÓn  nhîng nép  Ö  Ý  ícb¹ theo quy  nh  ña    l ph tr       ®Þ c ph¸p luËt.   6. Sau        khic¸c bªn  ∙  ép  ® n xong  Õ  thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t  µ  Ö  quy sd ®Ê v l phÝ  ícb¹,Phßng  Þa  Ýnh  µo    tr     § ch v sæ theo  âibiÕn  ng  t  ai vµ    å  d  ®é ®Ê ®   tr¶h s¬  cho      c¸c bªn.Bªn  Ën  nh chuyÓn  îng ® îccÊp  Êy  nh     gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® M ô c  2 § èi víi t æ  ch øc   §i Ò u    Òu  Ön  12. §i ki chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  ña  chøc  nh quy sd ®Ê c tæ  kinhtÕ    Tæ   chøc  kinhtÕ  îcchuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t    ã  ét   ®  nh   sd ®Ê khic m trong  c¸c®iÒu  Ön    ki sau  y: ®© 1.§Êt do  µ   ícgiao cã    Òn sö  ông  t;     Nh n     thu ti   d ®Ê 2.§Êt do  Ën      nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  îp ph¸p; nh   sd ®Ê h  
 6. 6 3. §Êt do  µ   íccho    µ   ∙    Òn thuª®Êt      Nh n   thuªm ® tr¶ti     cho  thêigian thuª c¶       hoÆc   ∙    íctiÒn thuª®Êt  ® tr¶tr      cho  Òu  nhi n¨m  µ   êih¹n    t  ∙  îctr¶ m th   thuª®Ê ® ®     tiÒn cßn  ¹Ýt nhÊt lµ05    l    i     n¨m.  §i Ò u   Hå   ¬  13.   s chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê Hå   ¬  s chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  å m   ã: nh   sd ®Ê g c 1.Hîp  ng    ®å chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê theo M É u   è  ban  µnh    s 2  h kÌm  theo NghÞ   nh  µy;   ®Þ n 2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê 3.TrÝch  ôcb¶n    öa ®Êt    l  ®å th   chuyÓn  îng; nh 4. Chøng  õ nép  Òn  ö  ông  t, tiÒn  t  ti s d ®Ê   thuª ®Êt    (b¶n sao  ã  c chøng  nhËn  ña  c c«ng chøng  µ   íc). Nh n §i Ò u   Tr×nh  ùthùchiÖn  Öc  14.   t    vi chuyÓn  îngquyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê 1. Hå   ¬    s chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  ép  ¹ Së  Þa  Ýnh  nh   sd ®Ê n t i § ch   hoÆc   Së  Þa  Ýnh   µ   t  § ch ­Nh ®Ê tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬  2. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Së   Þa      th   15    t  nh ®ñ h s h l   § chÝnh  hoÆc   ë   Þa  Ýnh    µ   t  Èm     å  ¬, x¸c nhËn  µo  ôc    S§ ch ­ Nh ®Ê th tra h s     vm 3 PhÇn    Çn    ña  ¬  II(ph ghic c quan  µ  íc)cña  nh n   B¶n  îp ®ång  h  chuyÓn  îng cho  nh   tr ng  îp ® îcchuyÓn  îng;n Õu  ê h    nh   kh«ng  îcchuyÓn  îng th× tr¶l¹ hå  ¬  µ  ®  nh         s v i th«ng    b¸o cho  chøc    Õtlýdo  tæ  ®ã bi     kh«ng  îcchuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  ®  nh   sd ®Êt. 3.  ë   Þa  Ýnh  S§ ch hoÆc   ë   Þa  Ýnh  Nhµ   t  S§ ch ­  ®Ê th«ng b¸o cho    bªn chuyÓn  îng  ép  Õ  nh n thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t,bªn  Ën  quy sd ®Ê   nh chuyÓn  ­ nh îng nép  Ö  Ý  ícb¹ theo quy  nh  ña    l ph tr       ®Þ c ph¸p luËt.   4. Sau        khi c¸c bªn  ∙  ép  ® n xong  Õ   thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t, lÖ  quy sd ®Ê   phÝ  ícb¹,Së  Þa  Ýnh  tr     § ch hoÆc   ë  Þa  Ýnh   µ   t  ×nh ñy  S § ch ­Nh ®Ê tr   ban  ©n  nh d©n tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Êp  Êy  ¬ c gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ®Ê cho  nhËn  bªn  chuyÓn  îng. nh   5. Bªn  Ën    nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  ¨ng  ý  Òn  ö  ông  nh   sd ®Ê ® k quy sd ®Êt  ¹ ñy  t   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên n¬icã  t  .  i nh d x∙,ph   tr     ®Ê ®ã c h ¬ n g   IV C h o  thuª ® Ê t, c h o  thuª l¹i® Ê t   M ô c  1 § èi víi h é  gia ® × n h,  c¸ n h © n   §i Ò u   §iÒu  Ön  thuª®Êt 15.   ki cho    1.Hé     nh,c¸nh©n  ö  ông  t    gia®×     sd ®Ê n«ng nghiÖp    ångc©y  µng  ®Ó tr   h n¨m,  nu«itrångthuûs¶n  îccho    t    ã  ét        ®   thuª®Ê khic m trongc¸c®iÒu  Ön  ®©y:    ki sau 
 7. 7 a)   µn   Ho c¶nh    nh  gia®× neo  n, khã  ®¬   kh¨n;   b)    ChuyÓn  sang  µm  Ò   l ngh kh¸cnhng  a    nh;   ch æn ®Þ   c)  Õu   Thi søc    ng. lao®é Thêih¹n cho    t     thuª®Ê n«ng  nghiÖp  ång c©y  µng  tr   h n¨m, nu«itrång thuû         s¶n  c¸c bªn  do    tho¶  Ën  ng  thu nh kh«ng    n¨m. Trêng  îp ® Æc   Ötkhã  qu¸ 03    h  bi   kh¨n ® îcñy      ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên x¸c nhËn  ×  êih¹n  nh d x∙,ph   tr     th th   cho  thuª  ® îckÐo  µinhng    d  kh«ng   10  qu¸   n¨m. 2.Hé     nh, c¸nh©n  îccho    t  ,®Êt    gia®×     ®  thuª®Ê ë   chuyªn dïng.   §i Ò u   §iÒu  Ön  thuªl¹®Êt 16.   ki cho      i Hé     nh, c¸nh©n ® îcNhµ   íccho    t,® îccho    ¹ ®Êt    gia®×        n  thuª®Ê     thuªl   i khi cã    iÒu  Ön  c¸c® ki sau  y: ®© 1.§∙tr¶t Ònthuª®Êt  c¶  êi      i     cho  th       gianthuªhoÆc  ∙    íct Ònthuª®Êt    ® tr¶tr   i     cho nhiÒu n¨m  µ   êi ¹nthuª®Êt  ∙  îctr¶t Òncßn  ¹ÝtnhÊtlµ05  m th       ® ®     i   l     h i     n¨m; 2. §Êt  ∙  îc®Ç u      ®®  ttheo  ng  ôc  ch    ®ó m ®Ý ghitrong dù  hoÆc     ¸n  trong  ®¬n      t. xinthuª®Ê §i Ò u   Hå   ¬    t,thuªl¹®Êt  17.   s thuª®Ê      i Hå   ¬    t,thuªl¹®Êt  å m   ã: s thuª®Ê       i g c 1.  îp  ng  H ®å thuª ®Êt, hîp  ng      ®å thuª l¹  t   i ®Ê theo  É u   è    ban  M s 3a, 3b  hµnh  Ìm  k theo NghÞ   nh  µy;   ®Þ n 2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy s d ®Ê (b¶n sao  ã    c chøng  Ën  ña  nh c c«ng  chøng  µ  íchoÆc  Nh n   chøng  ùccña  y  th   ñ ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên) nh d x∙, ph   tr ; 3. S¬     öa  t  Ých lôcb¶n    öa  t    ®å th ®Ê (tr     ®å th ®Ê hoÆc   Ých ®o    ùc tr   trªnth   ®Þa); 4. Chøng  õ nép  Òn  Òn    t  ti ti thuª®Êt    (b¶n sao  ã  c chøng  Ën  ña  nh c c«ng  chøng  µ   íchoÆc   Nh n   chøng  ùc cña  y  th   ñ ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên). nh d x∙,ph   tr §i Ò u   Tr×nh  ùthùchiÖn  Öc  thuª®Êt,cho    ¹®Êt 18.   t    vi cho      thuªl   i 1.Tr×nh  ùthùc hiÖn  Öc    t    vi cho    t: thuª®Ê a)Hå  ¬    t  ép  ¹Uû  nh©n  ©n  , êng,thÞtrÊnn¬icã  t  ;   s thuª®Ê n t   ban  i d x∙  ph         ®Ê ®ã b)  Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, ñy    th   07    t  nh ®ñ h s h l   ban nh©n  ©n    êng,thÞ  Ên thÈm    å  ¬,ghinéidung  Èm    µo  ôc    d x∙,ph   tr   trah s       th trav m 1 Ph Çn     Çn    ña  ¬  II(ph ghi c c quan  µ   íc) cña  nh n   B¶n  îp  ng  h ®å thuª ®Êt      cho nh÷ng  êng  îp  îc cho  tr h®  thuª ®Êt  µ  µo      v v sæ theo  âi biÕn  ng  t  ai; d  ®é ®Ê ®   n Õu kh«ng  îccho    × tr¶l¹hå  ¬  µ  ®  thuªth       s v th«ng    i b¸o cho  ¬ng  ù  Õtlýdo; ® s bi     c) Sau    ã    Ën  îccho    t,bªn    khic x¸cnh ®   thuª®Ê   cho   thuªph¶i®¨ng  ý  Öc    k vi cho    t  ¹ ñy  thuª®Ê t   ban  ©n  ©n x∙phêng,thÞ  Ên n¬icã  t  . i nh d      tr     ®Ê ®ã 2.Tr×nh  ùthùc hiÖn  Öc    t    vi cho    ¹®Êt: thuªl   i
 8. 8 a) Hå   ¬    s cho    ¹ ®Êt  ép  ¹ ñy  thuªl   i n t i ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, thÞ      nh d qu     x∙, thµnh  è  éc tØnh  Õu  t    ñy  ph thu   n ®Ê ®ã do  ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, thÞ    nh d qu     x∙, thµnh  è  éc  ph thu tØnh  cho thuª ®Êt; nép  ¹  ë   Þa  Ýnh      t iS § ch hoÆc   ë   Þa  S§ chÝnh  Nhµ   t  Õu   t    ñy  ­  ®Ê n ®Ê ®ã do  ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ cho thuª; b) Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö,c¬  th   10    t  nh ®ñ h s h l   quan  nhµ  ícquy  nh  ¹ ®iÓ m     n  ®Þ t i a,kho¶n  §iÒu  µy  Èm    å  ¬,x¸cnhËn  µo  2  n th trah s     v Ph Çn    Çn    ña  ¬  II(ph ghic c quan  µ  íc)cña  nh n   B¶n  îp ®ång    ¹ ®Êt  h  thuªl   i cho  ­ tr êng  îp  îc cho  h®  thuª l¹ ®Êt; n Õu   i     kh«ng  îc cho  ®  thuª l¹ th×    ¹ hå  ¬  µ   i   tr¶l i s v   th«ng    b¸o cho  ¬ng  ù  Õtlýdo  ® s bi     kh«ng  îccho    ¹®Êt; ®  thuªl   i c) Sau    ã    Ën  îccho    ¹ ®Êt,bªn    khic x¸cnh ®   thuªl   i   cho    ¹ ph¶i®¨ng  ý  thuªl   i   k viÖc  cho    ¹®Êt  ¹ ñy  thuªl   i t   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên n¬icã  t  . i nh d x∙ph   tr     ®Ê ®ã M ô c  2 § èi víi t æ  ch øc   §i Ò u   §iÒu  Ön  thuª®Êt,cho    ¹®Êt  ña  chøc    Õ  19.  ki cho      thuªl  i c tæ  kinht 1. Tæ     chøc kinh  Õ  îc cho  t®  thuª quyÒn  ö  ông  t    ã    iÒu    sd ®Ê khi c c¸c ® kiÖn  sau  y: ®© a)  Êt  Nhµ   íc giao  ã  tiÒn  ö  ông  t; ®Êt  nhËn  § do  n  c thu  sd ®Ê   do  chuyÓn  nhîng quyÒn  ö  ông  t  îp ph¸p;   sd ®Ê h   b)§Êtcho    ∙  ã  u   ©y  ùng      thuª® c ®Ç tx d c«ng  ×nhkiÕn  óc  ÕtcÊu  ¹tÇng. tr   tr ,   k h  2. Tæ     chøc kinh tÕ  îccho   ®  thuªl¹ quyÒn  ö  ông  t    ã    iÒu     i sd ®Ê khic c¸c ® kiÖn  sau  y: ®© a) §Êt do  µ   íccho    µ   ∙    Òn thuª®Êt      Nh n   thuªm ® tr¶ti     cho  thêigian thuª c¶       hoÆc   ∙    íctiÒn thuª®Êt  ® tr¶tr      cho  Òu  nhi n¨m  µ   êih¹n    t  ∙  îctr¶ m th   thuª®Ê ® ®     tiÒn cßn  ¹Ýt nhÊt lµ05    l    i     n¨m; b) §Êt cho    ¹®∙  ã  u       thuªl   c ®Ç ttheo dù  i   ¸n. §i Ò u    å   ¬    t,thuªl¹®Êt   20. H s thuª®Ê      i   Hå   ¬    t,thuªl¹®Êt  å m   ã: s thuª®Ê       i g c 1.  îp  ng  H ®å thuª ®Êt, hîp  ng      ®å thuª l¹  t   i ®Ê theo  É u   è    ban  M s 3a, 3b  hµnh  Ìm  k theo NghÞ   nh  µy;   ®Þ n 2. GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê (b¶n sao  ã  c chøng  Ën  ña  nh c c«ng  chøng  µ   íc); Nh n 3.TrÝch  ôcb¶n    öa ®Êt;   l  ®å th   4. Chøng  õ nép  Òn  ö  ông  t, tiÒn  t  ti s d ®Ê   thuª ®Êt    (b¶n sao  ã  c chøng  nhËn  ña  c c«ng chøng  µ   íc). Nh n
 9. 9 §i Ò u  .Tr×nh  ùthùchiÖn  Öc  thuª®Êt,cho    ¹®Êt  21   t    vi cho      thuªl   i 1. Hå   ¬    s cho  thuª®Êt,cho      thuªl¹ ®Êt  ép  ¹  ë   Þa  Ýnh     i n ti § S ch hoÆc   ë   S §Þa  Ýnh   µ   t. ch ­Nh ®Ê 2. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Së   Þa     th   15    t  nh ®ñ h s h l   § chÝnh  hoÆc   ë   Þa  Ýnh    µ   t  Èm     å  ¬, x¸c nhËn  µo  ôc    S§ ch ­ Nh ®Ê th tra h s     vm 2 PhÇn    Çn    ña  ¬  II(ph ghic c quan  µ  íc)cña  nh n   B¶n  îp ®ång    t,hîp ®ång  h  thuª®Ê     thuªl¹ ®Êt     i cho  ÷ng  êng  îp ® îccho  nh tr h    thuª,cho    ¹ ®Êt;n Õu    thuªl   i   kh«ng  îc ®  cho thuª,cho    thuªl¹ th×    ¹ hå  ¬  µ      tr¶l   s v th«ng  cho  chøc    Õtlýdo  i i b¸o  tæ  ®ã bi     kh«ng  îccho    t,cho    ¹®Êt. ®  thuª®Ê   thuªl   i 3. Sau    ã    Ën  îc cho    khic x¸c nh ®  thuª,® îc cho     thuªl¹     ibªn  , cho thuª,bªn    cho    ¹ ®¨ng  ý  Öc  thuªl  i k vi cho thuª,cho    ¹ ®Êt  ¹ ñy    thuªl   i t i ban  ©n  ©n    ­   nh d x∙,ph êng,thÞ  Ên n¬icã  t.   tr     ®Ê C h ¬ n g  V T h õ a  k Õ  q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t §i Ò u    êi® îc®Ó   õa  Õ   Òn  ö  ông  t  22. Ng     th k quy s d ®Ê 1.Nh÷ng  êisau  y  îc®Ó   õa kÕ   Òn  ö  ông  t:   ng   ®© ®   th   quy s d ®Ê a)C¸  ©n  ö  ông  t    nh s d ®Ê n«ng  nghiÖp    ångc©y  µng  ®Ó tr   h n¨m,trångc©y  ©u      l n¨m,nu«itrångthuûs¶n,®Êt  ©m           l nghiÖp    ångrõng,®Êt  ,®Êt  ®Ó tr     ë   chuyªndïng;   b) Thµnh    ña  é    nh  ö  ông  t    viªnc h gia ®× sd ®Ê n«ng nghiÖp    ång c©y  ®Ó tr   l©u  n¨m, ®Êt  ©m    l nghiÖp    ång rõng,®Êt  ,®Êt  ®Ó tr     ë  chuyªn dïng;   c)C¸  ©n  îcNhµ   íccho    t  µ   ∙    Òn thuª®Êt    nh ®  n  thuª®Ê m ® tr¶ti     cho  thêi c¶    gian thuªhoÆc   ∙    íctiÒn thuª®Êt     ® tr¶tr      cho  Òu  nhi n¨m. 2. Hé     nh  îcNhµ   ícgiao ®Êt    gia ®× ®  n    n«ng  nghiÖp  ång c©y  µng  tr   h n¨m,  nu«itrång thuû      s¶n  Õu  n trong hé  ã  µnh    Õt  × thµnh        c th viªnch th   viªn®ã kh«ng  ® îc ®Ó   õa  Õ     th k quyÒn  ö  ông  t  µ   sd ®Ê m c¸c  µnh  th viªn kh¸c    trong  é    h gia ®×nh    îcquyÒn  Õp tôcsö  ông  Çn  Ön  Ých  t  ña  µnh    . ®ã ®   ti     d ph di t ®Ê c th viªn®ã §i Ò u    ×nh  ùthùc hiÖn  Öc  õa  Õ   Òn  ö  ông  t  23. Tr t    vi th k quy s d ®Ê 1.Ng êi® îcthõa  Õ   Òn  ö  ông  t  ép       k quy sd ®Ê n b¶n    óc  dich hoÆc       biªnb¶n ph©n  chiathõa  Õ     k hoÆc   b¶n    Õt  nh    Õt  ¸n,quy ®Þ gi¶iquy tranh chÊp  Ò   õa    v th kÕ   Òn  ö  ông  t  ña  µ  nh©n  ©n  ∙  ã  Öu  ùc ph¸p  ËtkÌm  quy sd ®Ê c To ¸n  d ® c hi l   lu   theo  Êy  gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹  y  nh quy sd ®Ê t i ban  ©n  ©n    êng, ñ nh d x∙,ph   thÞ  Ên n¬icã  t  . tr     ®Ê ®ã Trêng  îp ngêi® îcthõa  Õ   Òn  ö  ông  t  µngêiduy  Êt ® îch­ h     k quy sd ®Ê l     nh     ëng  õa  Õ   ×  th k th mang   Êy  gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îc thõa  Õ   nh quy sd ®Ê ®   k ®Õ n   y  ñ ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên kª  nh d x∙,ph   tr   khai   ¨ng  ý  Òn  ö  ông   ® k quy sd ®Êt. 2. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îcc¸cgiÊy tê quy  nh  ¹   th   05    t  nh ®        ®Þ t  i kho¶n  §iÒu  µy,ñy  1  n   ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên thÈm    å  ¬, x¸c nh d x∙,ph   tr   trah s     nhËn  Òn  õa kÕ   Òn  ö  ông  t  µ  ¨ng  ý  µo    a  Ýnh. quy th   quy sd ®Ê v ® k v sæ ®Þ ch
 10. 10 C h ¬ n g  VI T h Õ  c h Ê p  gi¸ Þ q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t  tr M ô c  1 § èi víi é  gia  × n h, c¸ n h © n  h ® §i Ò u    Òu  Ön  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t  24. §i ki th ch gi¸tr   sd ®Ê 1. Hé     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t    gia ®×     sd ®Ê n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  ­® îcNhµ   ícgiao hoÆc   nhËn  Òn  ö  ông  t  îp ph¸p;® îcthÕ  Êp      n    do  quy sd ®Ê h      ch gi¸ trÞ quyÒn  ö  ông  t  ¹    chøc  Ýn  ông  Öt Nam       sd ®Ê t i tæ  c¸c td Vi   ®Ó vay  èn    v s¶n xuÊt,kinhdoanh      2. Hé     nh,    ©n  ö  ông  t  îc Nhµ   íc cho    gia ®× c¸ nh sd ®Ê ®   n  thuª m µ   ∙      ® tr¶ tiÒn thuª ®Êt    cho  thêigian  c¶    thuª ®Êt, hoÆc   ∙    íc tiÒn      ® tr¶tr   thuª ®Êt      cho nhiÒu  n¨m  µ   êih¹n  m th   thuª®Êt  ∙  îctr¶tiÒn    ®®   cßn  ¹ Ýt  Êt lµ05  l   nh     n¨m. Gi¸ i    trÞquyÒn  ö  ông  t  îcthÕ  Êp    sd ®Ê ®   ch trong tr ng  îp thuª®Êt  å m   Òn ®Ò n    ê h     g ti   bï thiÖth¹ikhi® îc Nhµ   íc cho          n  thuª ®Êt  Õu  ã),tiÒn    (n c   thuª ®Êt  ∙        ® tr¶cho Nhµ   ícsau    õ®i  Òn thuª®Êt  n  khitr   ti     cho  êigian ®∙  ö  ông  µ    Þtµis¶n  th     sd v gi¸tr     g ¾n  Òn víi t    Õu  ã). li     ®Ê ®ã (n c   3. Hé     nh, c¸ nh©n  îcNhµ   íccho    gia ®×    ®  n  thuª®Êt  µ     Òn thuª®Êt    m tr¶ti     hµng n¨m  ×  îcthÕ  Êp  µis¶n  éc së  ÷u  ña  ×nh  ¾n   Òn víi®Êt  th ®   ch t   thu   h c m g li     thuªt¹tæ      chøc  Ýn dông  ÖtNam     vèn    iÓns¶n  Êt, i t  Vi   ®Ó vay  ph¸ttr   xu     kinhdoanh. 4. Hé     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t  , ®Êt    gia ®×    sd ®Ê ë   chuyªn dïng  îcthÕ  Êp    ®  ch gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  ¹    chøc     sd ®Ê t i tæ  c¸c kinh tÕ, tæ      chøc  Ýn  ông  µ    td v c¸ nh©n  ÖtNam     Vi   ë trong níc.    §i Ò u    å   ¬  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t 25. H s th ch gi¸tr   sd ®Ê Hå   ¬  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t  å m   ã: s th ch gi¸tr   sd ®Ê g c 1. Hîp  ng  Õ  Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t    ®å th ch gi¸tr   sd ®Ê theo  É u   è  ban  M s 4  hµnh  Ìm  k theo NghÞ   nh  µy;   ®Þ n 2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê 3. S¬     öa  t  Ých  ôcb¶n    öa  t    ®å th ®Ê (Tr l  ®å th ®Ê hoÆc   Ých ®o    ùc tr   trªnth   ®Þa); 4.Chøng  õnép  Òn thuª®Êt.   t  ti     §i Ò u    Tr×nh  ù thùc  Ön  Öc  Õ  Êp    Þ quyÒn  ö  ông  26.   t  hi vi th ch gi¸tr   sd ®Êt  Bªn  Õ  Êp  µ  th ch v bªn  Ën  Õ  Êp  ý  Õt  îp  ng  Õ  Êp  nh th ch k k h ®å th ch theo  M É u   è  ban  µnh  Ìm  s 4  h k theo  NghÞ   nh  µy. Sau      ®Þ n  khi c¸c bªn  ý  Õt  îp kk h  ®ång, bªn  Õ  Êp    th ch ph¶i®¨ng  ý  ¹ Uû     k t   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên n¬i i nh d x∙,ph   tr     cã  t  .    µn  µnh  ¨ng  ý, bªn  Ën  Õ  Êp  ®Ê ®ã Khi ho th ® k  nh th ch cho vay  Òn  ti theo  tho¶ thuËn    trong hîp ®ång.   
 11. 11 M ô c  II § èi víi t æ  ch øc   §i Ò u    Òu  Ön  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t  27. §i ki th ch gi¸tr   sd ®Ê Tæ  chøc kinh tÕ  îc thÕ  Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  íitæ   ®  ch gi¸tr   sd ®Ê v   chøc  tÝn  ông  ÖtNam     ã  ét  d Vi   khic m trong c¸c®iÒu  Ön     ki sau: 1.§Êt do  µ   ícgiao cã    Òn;     Nh n     thu ti   2.§Êt do  Ën      nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  îp ph¸p; nh   sd ®Ê h   3. §Êt do  µ   íccho    µ   ∙    Òn thuª®Êt      Nh n   thuªm ® tr¶ti     cho  thêigian thuª c¶       hoÆc   ∙    íctiÒn thuª®Êt  ® tr¶tr      cho  Òu  nhi n¨m  µ   êih¹n    t  ∙  îctr¶ m th   thuª®Ê ® ®     tiÒn cßn  ¹ Ýt  Êt lµ05    l   nh     n¨m. Gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t  îcthÕ  Êp  i     sd ®Ê ®   ch trong   tr ng  îp  ê h thuª ®Êt  å m   Òn  n   ï thiÖth¹ikhi ® îc Nhµ   íc cho    g ti ®Ò b         n  thuª ®Êt    (nÕu  ã),tiÒn  c  thuª ®Êt  ∙      ® tr¶cho  µ   íc sau    õ®i  Òn  Nh n   khitr   ti thuª ®Êt      cho thêigian ®∙  ö  ông  µ    Þtµis¶n  ¾n  Òn víi t  ;     sd v gi¸tr     g li     ®Ê ®ã 4. Trêng  îp  chøc    h tæ  kinh tÕ  îc Nhµ   íc giao  t   ®  n  ®Ê kh«ng  thu  Òn  ö  ti s dông  t    ®Ê ®Ó s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, l©m    nghiÖp, nu«i trång thuû        s¶n, lµm    muèi hoÆc   îcNhµ   íccho    t  µ     Òn thuª®Êt  µng    ®  n  thuª®Ê m tr¶ti     h n¨m  × chØ   th   ® îcthÕ  Êp  µi   ch t   s¶n  éc së  ÷u  ña  ×nh  ¾n  Òn ®Êt  . thu   h c m g li   ®ã §i Ò u    å   ¬  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t 28. H s th ch gi¸tr   sd ®Ê Hå   ¬  Õ  Êp    ÞquyÒn  ö  ông  t  å m   ã: s th ch gi¸tr   sd ®Ê g c 1. Hîp  ng  Õ  Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t    ®å th ch gi¸tr   sd ®Ê theo  É u   è  ban  M s 4  hµnh  Ìm  k theo NghÞ   nh  µy;   ®Þ n 2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê 3.TrÝch  ôcb¶n    öa ®Êt;   l  ®å th   4.Chøng  õnép iÒnthuª t(b¶nsao  ã    t   t         c chøng  Ën  ña  ®Ê nh c c«ng  chøng  µ  íc . Nh n ) §i Ò u    Tr×nh  ù thùc  Ön  Öc  Õ  Êp    Þ quyÒn  ö  ông  29.   t  hi vi th ch gi¸tr   sd ®Êt  1.Bªn  Õ  Êp      th ch kª khainéidung  éc phÇn  × nh     thu   m quy  nh  ¹ PhÇn   ®Þ t i I(phÇn    ña      ghic c¸c bªn)cña    B¶n  îp ®ång  Õ  Êp  µ  ép  å  ¬  Õ  Êp  h  th ch v n h s th ch cho  ë  Þa  Ýnh  S § ch hoÆc   ë  Þa  Ýnh   µ   t  ¬icã  t. S § ch ­Nh ®Ê n   ®Ê   2. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Së   Þa    th   07    t  nh ®ñ h s h     § chÝnh  hoÆc   ë   Þa  Ýnh    µ   t  Èm     å  ¬, x¸c nhËn  S§ ch ­ Nh ®Ê th tra h s     cho  êng  tr hîp ® îcthÕ  Êp  µo  ôc  Ph Çn    Çn    ña  ¬     ch v m 2  II(ph ghic c quan  µ  íc)cña    nh n   B¶n hîp  ng  Õ  Êp; n Õu  ®å th ch   kh«ng  îc thÕ  Êp  ×    ¹ hå  ¬  µ  ®  ch th tr¶l i s v th«ng      b¸o cho  chøc    Õtlýdo  tæ  ®ã bi     kh«ng  îcthÕ  Êp. ®  ch 3. Sau    ã    Ën  îcthÕ  Êp  ña  ë   Þa  Ýnh    khic x¸c nh ®   ch c S § ch hoÆc   ë   Þa  S§ chÝnh    µ   t,bªn  Õ  Êp  µ  ­ Nh ®Ê   th ch v bªn  Ën  Õ  Êp  ý  Õt  îp ®ång  Õ  nh th ch k k h   th chÊp.
 12. 12 4.Bªn  Õ  Êp  ¨ng  ý  Õ  Êp  ¹Së  Þa  Ýnh    th ch ® k th ch t   § ch i hoÆc  ë  Þa  Ýnh   µ   S § ch ­Nh ®Êt. M ô c  3 X o¸ th Õ  ch Ê p, x ö   lý q u y Ò n  s ö   ô n g  ® Ê t  d ® ∙ th Õ  ch Ê p  ® Ó  thu  åi n î h §i Ò u    thÕ  Êp 30. Xo¸  ch 1.Khibªn  Õ  Êp  µn  µnh  Üa  ô    îcho  nhËn  Õ  Êp      th ch ho th ngh v tr¶n   bªn  th ch th× bªn  Ën  Õ  Êp    Õ  Êp    nh th ch xo¸th ch theo néidung     quy  nh  ¹ PhÇn  I ña  ®Þ t  i II  c B¶n  îp ®ång  Õ  Êp. h  th ch   2. Bªn  Õ  Êp  öihîp ®ång  Õ  Êp      ¨ng  ý  Õ  Êp    th ch g     th ch ®Ó xo¸ ® k th ch theo  quy  nh  ®Þ sau: a) Bªn  Õ  Êp  µhé    nh, c¸nh©n  × göi®Õ n   y    th ch l   gia ®×     th     ñ ban  ©n  ©n   nh d x∙,phêng,thÞ  Ên n¬i®∙  ¨ng  ý  Õ  Êp;     tr     ® k th ch b) Bªn  Õ  Êp  µ tæ  th ch l   chøc kinh tÕ  ×  öi ®Õ n   ë   Þa  Ýnh    th g   S§ ch hoÆc   Së  Þa  Ýnh   µ   t. § ch ­Nh ®Ê 3.  y  ñ ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên;Së   Þa  Ýnh  nh d x∙,ph   tr   § ch hoÆc   ë   Þa  S§ chÝnh    µ   t  Óm     å  ¬  Õ  Êp      ¨ng  ý  Õ  Êp  ­ Nh ®Ê ki trah s th ch ®Ó xo¸ ® k th ch trong   sæ   ¨ng  ý  Õ  Êp  t  ai. ® k th ch ®Ê ®   §i Ò u   Xö  ýquyÒn  ö  ông  t  ∙  Õ  Êp      åinî 31.   l   sd ®Ê ® th ch ®Ó thu h   1. Khi bªn  Õ  Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t     th ch gi¸tr   sd ®Ê kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   thùc hiÖn    kh«ng  ng  Üa  ô    îtheo hîp ®ång  Õ  Êp  × quyÒn  ö  ®ó ngh v tr¶n      th ch th   s dông  t  ∙  Õ  Êp  îc xö  ýtheo  ®Ê ® th ch ®   l  tho¶  Ën  thu trong  îp  ng;  êng  îp h ®å tr h  kh«ng  ö  ý ® îc theo  x l    tho¶  Ën  ∙    thu ® ghi trong  îp  ng  ×    Õt  h ®å th gi¶iquy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2. Sau    µn  µnh  Öc  ö  ýquyÒn  ö  ông  t  ∙  Õ  Êp      khiho th vi x l   sd ®Ê ® th ch ®Ó thu  åi nî,bªn  Õ  Êp  n   ¬  h   th ch ®Õ c quan  quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  cña  2  30  NghÞ   nh  µy      ¨ng  ý  Õ  Êp. ®Þ n ®Ó xo¸® k th ch   3. Ng êi nhËn  Òn  ö  ông  t      quy sd ®Ê theo quy  nh  ¹  Òu  µy  îc cÊp  ®Þ ti §i n ®   giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   nh quy s d ®Ê C h ¬ n g  VII g ã p  v è n b » n g  gi¸ Þ q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t  tr M ô c  1 § èi víi é  gia  × n h, c¸ n h © n  h ®
 13. 13 §i Ò u    Òu  Ön  ãp  èn  32. §i ki g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t gi¸tr   sd ®Ê Hé     nh, c¸ nh©n  îcgãp  èn  gia ®×    ®  v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t    gi¸tr   sd ®Ê ®Ó hîp    t¸cs¶n  Êt,kinh doanh  íitæ  xu     v   chøc, c¸ nh©n     trong níc khicã  ét        m trong   c¸c®iÒu  Ön    ki sau  y: ®© 1.§Êt ® îcNhµ   ícgiao;     n    2.§Êt do  Ën  Òn  ö  ông  t  îp ph¸p;     nh quy s d ®Ê h   3.§Êt ® îcNhµ   íccho    µ   ∙    Òn thuª®Êt      n  thuªm ® tr¶ti     cho  thêigian thuª c¶       hoÆc   ∙    íctiÒn thuª®Êt  ® tr¶tr      cho  Òu  nhi n¨m  µ   êih¹n    t  ∙  îctr¶ m th   thuª®Ê ® ®     tiÒn cßn  ¹Ýt nhÊt lµ05    l    i     n¨m.   §i Ò u  .Hå   ¬  ãp  èn  33   s g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t gi¸tr   sd ®Ê Hå   ¬  ãp  èn  s g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  å m: gi¸tr   sd ®Ê g 1.Tê    khaigãp  èn    v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê theo  É u   è  ban  M s 5a  hµnh  Ìm  k theo NghÞ   nh  µy;   ®Þ n 2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê 3. S¬     öa  t  Ých  ôcb¶n    öa  t    ®å th ®Ê (Tr l  ®å th ®Ê hoÆc   Ých ®o    ùc tr   trªnth   ®Þa); 4.Chøng  õnép  iÒnthuª®Êt    t  t   (b¶n sao  ã    c chøng  Ën  ña  nh c c«ng  chøng  µ   Nh níchoÆc    chøng  ùccña  û   nh©n  ©n    êng,thÞ  Ênn¬icã  t  ). th   U ban  d x∙, ph   tr     ®Ê ®ã §i Ò u 34. ×nh  ù  ùc  Ön  Öc  ãp  èn   Tr t th hi vi g v b»ng    Þ quyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t  ®Ê 1. C¸c    bªn  ãp  èn  g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ép  å  ¬  ãp  èn  gi¸tr   sd ®Ê n h s g v t¹ ñy    ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên n¬icã  t. i nh d x∙,ph   tr     ®Ê   2.Trong  êih¹n 05  µy,kÓ   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,ñy    th     ng   t   nh ®ñ h s h     ban  ©n   nh d©n    êng,thÞ  Ên thÈm    å  ¬,x¸cnhËn  x∙,ph   tr   trah s     cho  êng  îp ® îcgãp  èn  µo  tr h     vv PhÇn    Çn    ña  ¬  II(ph ghic c quan  µ  íc)cña  ê  nh n   T khaigãp  èn;nÕu    v  kh«ng  îc ®  gãp  èn  × tr¶l¹hå  ¬  µ  v th       s v th«ng    ® ¬ng  ù  Õtlýdo. i b¸o cho  s bi     3.Sau    ã    Ën  îcgãp  èn  ña  y    khic x¸c nh ®   v c ñ ban  ©n  ©n    êng,thÞ  nh d x∙,ph   trÊnc¸cbªn  ãp  èn  µn  Ön c¸cthñtôc®Çu        g v ho thi         ttheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Trêng  îp cã    h   ph¸tsinh ph¸p nh©n  íisö  ông  t  × ph¸p nh©n  íi®ã       m  d ®Ê th     m  ph¶i ®¨ng  ý    k quyÒn  ö  ông  t  µ  îc cÊp  Êy  sd ®Ê v ®   gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  s dông  t. ®Ê Trêng  îp  h kh«ng  µm  l ph¸tsinh ph¸p  ©n  íi sö  ông  t  ×  t        nh m  d ®Ê th ®Ê ®ã vÉn  éc  Òn  ö  ông  ña  thu quy sd c bªn  ãp  èn.   g v   Bªn  ãp  èn  g v ph¶i®¨ng  ý  Öc    k vi gãp  èn  v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ¹  y  gi¸tr   sd ®Ê t i ban  ©n  ©n    êng, thÞ  ñ nh d x∙,ph   trÊn n¬icã  t  .     ®Ê ®ã M ô c  2 § èi víi t æ  ch øc  
 14. 14 §i Ò u    Òu  Ön  ãp  èn  35. §i ki g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê Tæ  chøc kinh tÕ  ö  ông  t  îcgãp  èn    sd ®Ê ®   v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  gi¸tr   sd ®Êt    îp t¸cs¶n  Êt kinh doanh  íitæ  ®Ó h     xu     v   chøc,c¸ nh©n     trong níc,tæ      chøc,  c¸nh©n  ícngoµikhicã  ét    n      m trongc¸c®iÒu  Ön     ki sau  y: ®© 1. §Êt  îc Nhµ   íc giao    ®  n  kh«ng thu  Òn  ö  ông  t    ö  ông  µo  ti s d ®Ê ®Ó s d v m ôc   ch   ®Ý s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp, nu«i trång  û      thu s¶n, lµm    muèi; 2.§Êt ® îcNhµ   ícgiao cã    Òn sö  ông  t;     n    thu ti   d ®Ê 3.§Êt do  Ën      nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  îp ph¸p; nh   sd ®Ê h   4.§Êt ® îcNhµ   íccho    µ   ∙    Òn thuª®Êt      n  thuªm ® tr¶ti     cho  thêigian thuª c¶       hoÆc   ∙    íctiÒn thuª®Êt  ® tr¶tr      cho  Òu  nhi n¨m  µ   êih¹n    t  ∙  îctr¶ m th   thuª®Ê ® ®     tiÒn cßn  ¹Ýt nhÊt lµ05    l    i     n¨m; 5. §Êt  Nhµ   íc cho      do  n  c¸c doanh nghiÖp  µ  íc thuªtr¶tiÒn  nh n      thuª®Êt    hµng n¨m; N Õ u   ãp  èn    g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t    ªndoanh  íi   gi¸tr   sd ®Ê ®Ó li   v tæ chøc,c¸nh©n  ícngoµith× ph¶i® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ     n        t  ph cho  Ðp. ph §i Ò u   Hå   ¬  ãp  èn 36.   s g v Hå   ¬  ãp  èn  s g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  å m   ã: gi¸tr   sd ®Ê g c 1.Tê    khaigãp  èn    v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê theo  É u   è  ban  M s 5a  hµnh  Ìm  k theo NghÞ   nh  µy;   ®Þ n 2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; nh quy s d ®Ê 3.TrÝch  ôcb¶n    öa ®Êt;   l  ®å th   4.Chøng  õnép  Òn thuª®Êt.   t  ti       §i Ò u 37.  ×nh  ù  ùc  Ön  Öc  ãp  èn  Tr t th hi vi g v b»ng    Þ quyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t  íi chøc,c¸nh©n  ®Ê v   tæ     trong níc   1. Bªn  ãp  èn  ép  å  ¬  ãp  èn    g v n h s g v cho  ë   Þa  Ýnh  S§ ch hoÆc   ë   Þa  S§ chÝnh   µ   t  ¬icã  t  . ­Nh ®Ê n   ®Ê ®ã 2. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Së   Þa     th   10    t  nh ®ñ h s h l   § chÝnh  hoÆc   ë  Þa  Ýnh    µ   t thÈm    å  ¬  µ    Ën  S § ch ­ Nh ®Ê   trah s v x¸cnh cho  êng  tr hîp ® îcgãp  èn  µo  Çn    Çn    ña  ¬     v v Ph II(ph ghic c quan  µ  íc)cña  ê  nh n   T khaigãp    vèn; n Õu    kh«ng  îc gãp  èn  ×    ¹ hå  ¬  µ  ®  v th tr¶l i s v th«ng    b¸o cho  chøc    tæ  ®ã biÕtlýdo.    3.Sau    ã    Ën  îcgãp  èn    khic x¸cnh ®   v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t,c¸c gi¸tr   sd ®Ê     bªn  ãp  èn  µn  Ön c¸cthñ tôc®Ç u    g v ho thi         ttheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Trêng  îpcã      h   ph¸tsinhph¸p nh©n  íisö  ông  t  × ph¸p nh©n  íi®ã       m  d ®Ê th     m   ph¶i ®¨ng  ý  Òn  ö  ông  t  µ  îccÊp  Êychøng  Ën  Òn  ö  ông  t. k quy s d ®Ê v ®   gi   nh quy s d ®Ê Trêng  îp  h kh«ng  µm  l ph¸tsinh ph¸p  ©n  íi sö  ông  t  ×  t        nh m  d ®Ê th ®Ê ®ã vÉn  éc  Òn  ö  ông  ña  thu quy sd c bªn  ãp  èn. Bªn  ãp  èn  gv  g v ph¶i®¨ng  ý  Öc    k vi gãp  èn  v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ¹  y  gi¸tr   sd ®Ê t i ban  ©n  ©n    êng, thÞ  ñ nh d x∙,ph   trÊn n¬icã  t  .     ®Ê ®ã
 15. 15 §i Ò u 38. ×nh  ù  ùc  Ön  Öc  ãp  èn   Tr t th hi vi g v b»ng    Þ quyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t    ªndoanh  íi chøc,c¸nh©n  ícngoµi ®Ê ®Ó li   v  tæ     n  1. Bªn  ãp  èn  ép  å  ¬  ¹  ë   Þa  Ýnh    g v n h s ti § S ch hoÆc   ë   Þa  Ýnh    µ   S§ ch ­ Nh ®Êt  ¬icã  t  . n   ®Ê ®ã 2. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö, Së   Þa  th   15    t  nh ®ñ h s h l   § chÝnh  hoÆc  ë  Þa  Ýnh   µ  t  Èm    å  ¬  µ    Ën  S § ch ­Nh ®Ê th trah s v x¸cnh cho  êng  îp tr h   ® îcgãp  èn  µo  Çn    Çn    ña  ¬    v v Ph II(ph ghic c quan  µ  íc)cña  ê    ãp  èn. nh n   T khaig v §èi víitr ng  îp  ãp  èn      ê h g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ña  gi¸tr   sd ®Ê c doanh  nghiÖp  µ  íc® îcNhµ   íccho  nh n     n  thuª®Êt  µ     Òn thuª®Êt  µng    m tr¶ti     h n¨m  ×  th Së   Þa  Ýnh  § ch hoÆc   ë  Þa  Ýnh    µ   t  ×nh ñy  S § ch ­ Nh ®Ê tr   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ. ph tr     ¬ ®Ó tr   t  ph   3. Sau    îcc¬    khi®   quan  µ  íccã  Èm  Òn    Öt,x¸cnhËn  îc nh n   th quy phª duy     ®  gãp  èn  v b»ng    Þ  gi¸tr quyÒn  ö  ông  t, c¸c  sd ®Ê   bªn tham gia  îp  ng  ªn h ®å li   doanh  µm    ñ tôc®Ç u    l c¸cth     ttheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4. Khi ® îccÊp  Êy  Ðp  u  ,doanh      gi ph ®Ç t  nghiÖp  ªndoanh  li   ph¶i®¨ng  ý    k quyÒn  ö  ông  t  ¹ ñy  sd ®Ê t   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên n¬icã  t    µ  i nh d x∙,ph   tr     ®Ê ®ã v ® îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   gi   nh quy s d ®Ê M ô c  3 C h Ê m   øt vi Ö c g ã p  v è n b » n g    tr Þ q u y Ò n   ö  d ô n g  ® Ê t d gi¸ s §i Ò u    Ê m     Öc  ãp  èn  39. Ch døtvi g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê ViÖc  ãp  èn  g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  Ê m     gi¸tr   sd ®Ê ch døt trong nh÷ng  ­   tr êng  îp sau: h  1.H Õt  êih¹n gãp  èn    th     v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t; gi¸tr   sd ®Ê 2.Do    Þ  ña  ét      ®Ò ngh c m bªn hoÆc      êng  îpl ªn c¸cbªn;tr h  i   doanh  í  chøc,c¸ vi tæ     nh©n  ícngoµith×ph¶i® îcc¬  n          quan  µ  íccã  Èm  Òn  Êp  Ën; nh n   th quy ch thu 3. Theo  Õt  nh  ña  ¬    quy ®Þ c c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  vi ph¹m  nh n   th quy do    nghiªm  ängc¸cquy  nh  ña  tr     ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai;     ®Ê ® 4.Do  Þ    b tuyªnbè      ph¸ s¶n; 5.Do    Ó;   gi¶ith 6. C¸  ©n    nh giao  Õt  îp ®ång  ãp  èn  Õt,ph¸p  ©n  k h  g v ch   nh hoÆc     ñ  c¸c ch thÓ  kh¸c chÊ m     µ   îp ®ång  ãp  èn    døt m h   g v ph¶ido    ©n, ph¸p  ©n    c¸ nh   nh hoÆc   c¸cchñ  Ó    ùc hiÖn.   th ®ã th   §i Ò u    ö  ýquyÒn  ö  ông  t    Ê m     Öc  ãp  èn  40. X l   sd ®Ê khich døt vi g v b»ng  gi¸trÞquyÒn  ö  ông     sd ViÖc  ö  ýquyÒn  ö  ông  t    Ê m     Öc  ãp  èn  x l  sd ®Ê khich døt vi g v b»ng    Þ gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t  îcthùc hiÖn  sd ®Ê ®     theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®©
 16. 16 1. §èivíitr ng  îp quy  nh  ¹       ê h   ®Þ tikho¶n  vµ  §iÒu  cña  1  2  39  NghÞ   nh   ®Þ nµy  ×  th bªn  ãp  èn  g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  îc tiÕp  ôc sö  ông  gi¸tr   sd ®Ê ®   t  d ®Êt    ®ã trongthêih¹n sö  ông  t     d ®Ê cßn  ¹ . li Trêng  îp thêih¹n  ö  ông  t  ∙  Õt  × Nhµ   ícthu håi®Êt  h    sd ®Ê ® h th   n      theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  ËtvÒ   t  ai;n Õu  êisö  ông  t  lu   ®Ê ®   ng   d ®Ê cßn  ã  c nhu  Çu  Õp c ti   tôcsö  ông  t    × ® îcNhµ   ícxem  Ðt cho  ö  ông   d ®Ê ®ã th     n  x  sd theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. §èi víitr ng  îp        ê h quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  3  39  NghÞ   nh  µy  ®Þ n th× Nhµ   ícthu håi®Êt  .   n      ®ã 3. Trong  êng  îp    tr h doanh nghiÖp  ªndoanh  Þ   li   b ph¸ s¶n  ×  Òn  ö  th quy s dông  t  ∙  em   ãp  èn  îc xö  ý theo  ®Ê ® ® g v ®   l  Quy Õt  nh   ®Þ tuyªn bè     ph¸    s¶n doanh nghiÖp  ña  µ    ©n  ©n. c To ¸n nh d Ng êinhËn  Òn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n  Òn víi t  µtæ    quy s d ®Ê v t   g li    ®Ê l   chøc,c¸    nh©n  trong níc th×  îc tiÕp  ôc sö  ông  t  ng  ôc  ch  µ     ®  t  d ®Ê ®ó m ®Ý v trong thêi    h¹n giao ®Êt,thuª®Êt         cßn  ¹ . li Ng êinhËn  Òn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n  Òn víi t  µtæ    quy s d ®Ê v t   g li     ®Ê l   chøc,c¸    nh©n  ícngoµith× ® îcNhµ   íccho    t  µ  n      n  thuª®Ê v ph¶isö  ông  t  ng  ôc    d ®Ê ®ó m ®Ých theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Trêng  îp kh«ng  ã  êinhËn  Òn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n   Òn h  c ng   quy sd ®Ê v t   g li   víi t  × Nhµ   ícthu håi.  ®Ê th   n    4. Trong  êng  îp c¸ nh©n    tr h     giao kÕt  îp ®ång  ãp  èn  Õt  × quyÒn  ö    h  g v ch th   s dông  t  ∙  ãp  èn  îc®Ó   ¹thõakÕ   ®Ê ® g v ®   l   i   theoquy  nh  ña    ®Þ c ph¸pluËt  . 5. Trong  êng  îp gi¶ithÓ  × quyÒn  ö  ông  t  ∙  ãp  èn  îcxö  ý   tr h    th   sd ®Ê ® g v ®   l   theo tho¶ thuËn  ña        c c¸cbªn. C h ¬ n g  VIII t æ   h øc   ù c hi Ö n c th §i Ò u    41. Tr¸chnhiÖm  ña  êisö  ông  t    c ng   d ®Ê Tæ  chøc, hé    nh,    ©n  ö  ông  t    ùc hiÖn    Òn     gia ®× c¸ nh sd ®Ê khith   c¸c quy chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cho  ®   nh   thuª,cho    thuª l¹   õa  Õ   Òn  ö  ông    i th k quy , sd ®Êt, thÕ  Êp  µ  ãp  èn    ch v g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê ph¶i tu©n    theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   µy  µ  ùc  Ön  ®Þ n v th hi nghÜa  ô  µichÝnh  v t  theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   §i Ò u    42. Tr¸chnhiÖm  ña    c Tæng  ôc  Þa  Ýnh,Bé  µichÝnh  c § ch   T  Tæng  ôc  Þa  Ýnh  µ  é   µi chÝnh  c§ ch vBT  quy  nh  ®Þ møc    Ö  Ý  a   thu l ph ®Þ chÝnh    ùc hiÖn  Öc  khith   vi chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cho  ®   nh   thuª,cho    thuªl¹   i , thõa  Õ   Òn  ö  ông  t, thÕ  Êp  µ  ãp  èn  k quy sd ®Ê   ch v g v b»ng    Þ quyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t. ®Ê Tæng   ôc  Þa  Ýnh  íng  Én  Ò   ×nh  ù,thñ  ôc xin giao  t, thuª c§ ch h d v tr t  t    ®Ê     ®Êt    ãp  èn  ªndoanh  íitæ  ®Ó g v li   v   chøc, c¸ nh©n     trong  íc,víitæ  n     chøc, c¸    nh©n  ícngoµi. n   
 17. 17 §i Ò u    ö  ýviph¹m 43. X l     1. Ng êinµo  ã  µnh        ch vigian lËn,gi¶ m¹o  Êy tê,kh«ng  ùc hiÖn  ng       gi     th   ®ó c¸c quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy;kh«ng  Êp  µnh    ®Þ n  ch h c¸c quy  nh  ña  µ   ®Þ c Nh níc vÒ   Üa  ô  µichÝnh    ùc  Ön    Òn  ña  êi sö  ông  t    ngh v t  khi th hi c¸c quy c ng   d ®Ê quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  µy,th×  ú theo  ®Þ n   tu   møc    Ñ   ®é nh hoÆc   nÆng   µ   Þ  mb xö  ýb»ng  Ön  l  bi ph¸p hµnh  Ýnh    ch hoÆc   Þ    b truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 2. Ng êi nµo  î dông      l  i chøc  ô, quyÒn  ¹n  v  h hoÆc   îtqu¸  Òn  ¹n    v  quy h cho phÐp  chuyÓn  Òn  ö  ông  t    íi quy sd ®Ê tr¸v   i quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy;g©y  ®Þ n  khã kh¨n,c¶n  ëngêisö  ông  t  ùc hiÖn    Òn; bao    tr    d ®Ê th   c¸cquy   che cho  êicã  ng   hµnh      ¹m  viviph ph¸p  Ët®Êt  ai,th× tuú theo  lu   ®    møc    Ñ   ®é nh hoÆc   nÆng   µ   m bÞ  ö  ýkû  ËthoÆc   Þ    x l   lu   b truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 3. Ng êi nµo  ã  µnh      ¹m        ch viviph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ   ®Þ nm g©y  Öth¹icho  êikh¸c,th× ngoµiviÖc  Þ  ö  ýtheo quy  nh  ¹ kho¶n    thi     ng        b x l    ®Þ t i 1 vµ  §iÒu  µy,cßn  2  n  ph¶ibåith ng      ê cho  êibÞ  Öth¹i. ng   thi     §i Ò u   HiÖu  ùcthihµnh 44.   l   NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.C¸c  ®Þ n c hi l   15  k t  k  quy  nh   ®Þ tr c®©y    íi í  tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u      45. Tæ chøc    µnh  thih Bé   ëng, Thñ   ëng    ¬  tr   tr c¸c c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng trong  ¹m    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ã  ph vi nhi v  h c tr¸ch nhiÖm   chøc    µnh    tæ  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 18. 18 H î p ® å n g  s è: .....C§ C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m n §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph M É u  s è  1 h î p ® å n g  ch uy Ó n   æ i  q u y Ò n  s ö  d ô n g   Ê t ® ® I. h Ç n  g hi  ñ a c¸c bªn ch uy Ó n   æ i  P c ® 1.   ¤ng  µ). . ....tuæi.. . ..  Ò   (b . . ...  . . . . ..ngh nghiÖp.. . ................... . . . . .................. ­Hé  khÈu  êng  ó. . ....................................     th tr . . ..................................... . ­DiÖn  Ých  t    t ®Ê chuyÓn  æi... . .....m 2. ® . . ....    .. ­Lo¹i  ¹ng  t.. . .........................................   , h ®Ê . . ......................................... ­Thöa  è:. . ..............................................   s . . .............................................. ­Tê    b¶n    è:. . .......................................... ®å s . . .......................................... ­Ranh  íthöa ®Êt    gi   i   chuyÓn  æi: ® .. . ...................................................... . . ....................................................  . ­Thêih¹n  ö  ông  t      sd ®Ê cßn  ¹.. . ............................  l   . . ............................. i . ­   GiÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt  sè:. . .....................     . . ....................      .. hoÆc   Êy  ê sö  ông  t  gi t   d ®Ê quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è..   ®Þ ti§i 3  ®Þ s .1999/ . N§­CP   µy..   ng   .th¸ng.. . . . . . 1999  ña  Ýnh  ñ.. . ..               n¨m  c Ch ph . . .                   ­Lý  chuyÓn  æi:.. . ......................................   do  ® . ....................................... 2.¤ng  µ). . ......    (b . . ......tuæi.. . ..  Ò   .. . . ..ngh nghiÖp.. . ...............  . . . . ................ . ­Hé   Èu  êng  ó. . ......................................   kh th tr . . ....................................  . ­DiÖn  Ých  t    t ®Ê chuyÓn  æi... . .....m 2. ® . . ....  .. ­Lo¹i  ¹ng  t.. . .........................................   , h ®Ê . . ........................................ ­Thöa  è:. . ..............................................   s . . .............................................. ­Tê    b¶n    è:. . .......................................... ®å s . . .......................................... ­Ranh  íthöa ®Êt    gi   i   chuyÓn  æi: ® .. . ..................................................... . . ..................................................... ­Thêih¹n  ö  ông  t      sd ®Ê cßn  ¹ . ............................... l i . .............................. ­ GiÊy  chøng  nhËn  quyÒn  sö  dông  ®Êt  sè.. . ..... ngµy.. . . . ....  . . . th¸ng.. . n . .  . . ¨m. . .. hoÆc     Êy tê quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è.. . ../ c¸c gi     ®Þ ti   3  ®Þ s . . .. 1999/N§­   CP ngµy.. .th¸ng.. .  . . ... 1999  ña  Ýnh  ñ  n¨m  c Ch ph . ­Lý  chuyÓn  æi:.. . ....................................    do  ® . ...................................... . .. . ..................................................... . . ...................................................  . 3.Hai bªn  Êt trÝthùc hiÖn   cam  Õt      nh       c¸c  k sau  y: ®©
 19. 19 a) Hai bªn  Êt trÝchuyÓn  æi    öa ®Êt  ∙      ¹ ®iÓ m     iÓ m       nh     ® c¸cth   ® m« t¶t i  1,® 2  Çn  hîp ®ång  µy. Ph I    n b) Chuy Ón  t    ®Ê cho nhau theo  ng  Ön  Ých,®óng  Ön  ¹ng,®óng  ®ó di t   hi tr   thêigian vµ  y    å  ¬  ã  ªnquan  n   öa ®Êt.     ®Ç ®ñ h s c li   ®Õ th   c) Nép  y    Ö  Ý  a   Ýnh, thuÕ    ®Ç ®ñ l ph ®Þ ch   chuyÓn  Òn  ö  ông  Õu  quy sd (n cã).    d)    Hai bªn giao  t, giao  Òn  ®Ê   ti chªnh  Öch  Õu  ã) cho  l (n c   nhau sau.. . .. . ..  ngµy  Ó   õ ngµy  y  k t  ñ ban  ©n  ©n     êng, thÞ  Ên  ¬i cã  t    Ën  nh d x∙,ph   tr n   ®Ê x¸c nh ® îcchuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t.   ® quy s d ®Ê ®) Bªn  µo  n kh«ng  ùc  Ön  y     ÷ng  éi dung  ∙  ý  Õt  th hi ®Ç ®ñ nh n  ® k k trong   b¶n  îp  ng  µy  lçi ña  × nh  ×  h ®å n do    cm th bªn    ®ã ph¶ibåith ng  Öth¹ido  çi     ê thi     l   g©y    ra theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4.Quy Òn cña  êithø  ®èi víi öa ®Êt      ng   3      th   chuyÓn  æi  Õu  ã) ® (n c .. . ...................................................  . . .................................................... . Hîp  ng  µy  Ëp t¹ .. . .....  µy..   ®å n l   i . . .....ng   .. .th¸ng..  . .n¨m... .thµnh.. . ..   . . . . ..  b¶n vµ  ã    Þ nh  c gi¸tr   nhau, cã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  îc Uû     hi l   t   ®   ban  ©n  ©n    ­ nh d x∙,ph êng,thÞ  Ên.. . ..    Ën.   tr . . ..x¸cnh . . C¸c  Bªn  chuyÓn  æi ® (kývµ    â hä    ghir   tªn) II. h Ç n  g hi  ñ a c ¬  q u a n  N h µ  n íc  p c Néi  dung  thÈm  tra cña   y  ban  nh©n  d©n  x∙, phêng, thÞ  ñ trÊn.. . ............ . . ...........               ­   V Ò   giÊy   tê   sö   dông  ®Êt.. . .................................... . . ....................................               ­   V Ò   hiÖn   tr¹ng   thöa  ®Êt.. . .................................... . . ....................................               ­   V Ò   ®iÒu   kiÖn   chuyÓn  ® æi... . .................................. . . .................................    nhËn  îcchuyÓn  æi   X¸c  ®  ® Ngµy... . th¸ng.. . .n¨m... .       ...  . ..  . .       . TM.  û   U ban  ©n  ©n  . . ... nh d .. . . ... (ghirâ hä    ý  µ  ng  Êu)     tªn, v ®ã d k
 20. 20 H î p ® å n g  s è: .....C§ C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m n §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph M É u  s è  2 h î p ® å n g  c h u y Ó n  n h î ng  q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t   I. h Ç n   hi c ñ a   P g c¸c bªn 1.Bªn    chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê ­   ¤ng   (bµ). . ..............   . . .............   tuæi.. . ...   nghÒ   . . ... nghiÖp.. . ...........      . . ..........      .. ­Hé   Èu  êng  ó. . .......................................   kh th tr . . ..................................... . ­§¹idiÖn     cho  ®èivíi chøc). . . .............................. (    tæ  . . ............................. . ­   §Þa  chØ... . ...............................................       . . ..............................................        ..   ­   Sè   ®iÖn   tho¹i . ..............  : . ............... . Fax... . .....................      . ......................      .. 2.Bªn  Ën    nh chuyÓn  îng   Òn  ö  ông  t nh  quy sd ®Ê ­   ¤ng   (bµ). . ...................  tuæi.. . ...   nghÒ   . . .................. . .... nghiÖp.. . ......      . . ......      . . ­Hé   Èu  êng  ó. . ......................................    kh th tr . . ....................................... . ­§¹idiÖn     cho  ®èivíi chøc). . . .............................  (    tæ  . . ............................... . ­   §Þa  chØ... . ...............................................     . . ...............................................    . . ­   Sè   ®iÖn   tho¹i . ..............  : . ............... . Fax... . .......................      . .......................      . . Thöa  t  ®Ê chuyÓn  îng nh   ­   DiÖn  tÝch.. . ..............................................      . . ..............................................      . . ­   Lo¹i   ®Êt.. . ...............................   H¹ng  . . .............................. ®Êt.. . ......      . . ......     . . ­   VÞ   trÝ   thöa  ®Êt.. . ..........................................      . . ..........................................      . . ­Ranh  íthöa ®Êt    gi   i   .. . ......................................................  . . ....................................................... . ­ GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  è:. .ngµy.. .  nh quy sd ®Ê s .  . . .th¸ng.. .n¨m... . . .   hoÆc   Êy têsö  ông  t  gi     d ®Ê quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è.. . .. 1999N§­ ®Þ t  i 3  ®Þ s . . ./   CP   µy..   ng .th¸ng.. .n¨m  .   . . 1999  ña  Ýnh  ñ.. . ...... c Ch ph . . .... .
Đồng bộ tài khoản