Nghị định 171/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
56
lượt xem
2
download

Nghị định 171/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 171/2004/NĐ-CP về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 171/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 171/2004/N -CP Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 171/2004/N -CP NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2004 QUY NNH T CH C CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THU C U BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B N i v , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh). 2. Cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh g m có S và cơ quan tương ương S (sau ây g i chung là S ). 3. Văn phòng oàn i bi u Qu c h i, Văn phòng H i ng nhân dân c p t nh, Ban qu n lý các khu công nghi p, Ban qu n lý các khu công ngh cao, Ban qu n lý các khu kinh t m , Ban qu n lý các khu kinh t c a khNu, các t ch c s nghi p tr c thu c U ban nhân dân c p t nh và các t ch c thu c cơ quan trung ương ư c t ch c theo ngành d c t t i a phương không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này. i u 2. Nguyên t c t ch c cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh 1. Tinh g n, h p lý, hi u l c, hi u qu , áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c trên a bàn c p t nh và b o m s th ng nh t qu n lý ngành, lĩnh v c công tác t trung ương n a phương. 2. T ch c qu n lý a ngành, a lĩnh v c trên a bàn c p t nh; không nh t thi t trung ương có B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph nào thì c p t nh có t ch c tương ng.
  2. 3. Phù h p v i i u ki n t nhiên, dân s , tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t ng a phương và yêu c u c i cách hành chính nhà nư c. 4. B o m úng thNm quy n, trình t , th t c thành l p cơ quan chuyên môn ư c quy nh t i Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3. V trí và ch c năng c a cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh 1. Các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh là cơ quan tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c a phương và th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s u quy n c a U ban nhân dân c p t nh và theo quy nh c a pháp lu t; góp ph n b o m s th ng nh t qu n lý c a ngành ho c lĩnh v c công tác t trung ương n cơ s . 2. Các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a U ban nhân dân c p t nh, ng th i ch u s ch o, ki m tra v nghi p v c a cơ quan chuyên môn c p trên. i u 4. Nhi m v , quy n h n c a cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh 1. Trình U ban nhân dân c p t nh ban hành quy t nh, ch th v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao. 2. Trình U ban nhân dân c p t nh quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao. 3. Trình U ban nhân dân c p t nh chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v v c i cách hành chính nhà nư c thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao. 4. Trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v thu c cơ quan chuyên môn c p t nh theo quy nh c a pháp lu t; quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Chi c c tr c thu c. 5. Trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ban hành tiêu chuNn, ch c danh i v i Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p huy n) trong ph m vi ngành, lĩnh v c qu n lý. 6. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t và quy ho ch, k ho ch sau khi ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a mình. 7. T ch c th c hi n và ch u trách nhi m v giám nh, ăng ký, c p gi y phép, văn b ng, ch ng ch thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a cơ quan chuyên môn c p t nh theo quy nh c a pháp lu t, theo s phân công ho c u quy n c a U ban nhân dân c p t nh.
  3. 8. Giúp U ban nhân dân c p t nh qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân, các h i và t ch c phi Chính ph thu c các lĩnh v c qu n lý c a cơ quan chuyên môn c p t nh theo quy nh c a pháp lu t. 9. Ch trì, ph i h p v i S N i v , S Tài chính hư ng d n, ki m tra cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a ơn v s nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 10. Th c hi n h p tác qu c t v các lĩnh v c qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t, s phân công ho c u quy n c a U ban nhân dân c p t nh. 11. Hư ng d n chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c qu n lý c a cơ quan chuyên môn c p t nh i v i cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p huy n. 12. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn nghi p v c a mình. 13. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a U ban nhân dân c p t nh và các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . 14. Ki m tra, thanh tra theo ngành, lĩnh v c ư c phân công ph trách i v i t ch c, cá nhân trong th c hi n các quy nh c a pháp lu t; gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, lãng phí theo quy nh c a pháp lu t ho c phân công c a U ban nhân dân c p t nh. 15. Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a văn phòng, các phòng nghi p v và ơn v s nghi p thu c cơ quan chuyên môn c p t nh; qu n lý biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a cơ quan chuyên môn c p t nh theo quy nh c a pháp lu t. 16. Qu n lý tài chính, tài s n c a cơ quan chuyên môn c p t nh theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a U ban nhân dân c p t nh. 17. Th c hi n m t s nhi m v khác do U ban nhân dân c p t nh giao. i u 5. Cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh Cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh g m có: 1. Văn phòng, Thanh tra, Phòng nghi p v ; 2. Chi c c (không nh t thi t cơ quan chuyên môn nào cũng có); 3. Các t ch c s nghi p (không nh t thi t cơ quan chuyên môn nào cũng có). i u 6. Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh
  4. 1. Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh là ngư i ng u, ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh và trư c pháp lu t v th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ph trách. 2. Phó Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh là ngư i giúp Th trư ng ch o m t s m t công tác và ch u trách nhi m trư c Th trư ng v các nhi m v ư c phân công. Khi Th trư ng v ng m t m t Phó Th trư ng ư c Th trư ng u nhi m i u hành các m t ho t ng c a cơ quan chuyên môn c p t nh. S lư ng Phó Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh không quá 3 ngư i. 3. Vi c i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t, quy t nh cho t ch c, ngh hưu và th c hi n ch , chính sách i v i Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Ch làm vi c và trách nhi m c a Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh 1. Cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh làm vi c theo ch th trư ng. 2. Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh căn c các quy nh c a pháp lu t và phân công c a U ban nhân dân c p t nh ban hành quy ch làm vi c, ch thông tin báo cáo c a cơ quan và ch o, ki m tra vi c th c hi n quy nh ó sau khi ư c ban hành. 3. Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình và các công vi c ư c U ban nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phân công ho c u quy n; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và ch u trách nhi m khi x y ra tình tr ng tham nhũng, gây thi t h i trong t ch c, ơn v thu c quy n qu n lý c a mình. 4. Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m báo cáo v i U ban nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh và B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph qu n lý ngành, lĩnh v c trung ương v t ch c, ho t ng c a cơ quan mình; xin ý ki n v nh ng v n vư t quá thNm quy n và báo cáo công tác trư c H i ng nhân dân và U ban nhân dân khi có yêu c u; ph i h p v i Th trư ng các cơ quan chuyên môn khác, t ch c chính tr - xã h i cùng c p gi i quy t các v n liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình. Chương 2: T CH C CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN C A U BAN NHÂN DÂN C P T NH i u 8. Các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh ư c t ch c th ng nh t
  5. 1. S N i v : tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v n i v , g m: t ch c b máy, biên ch các cơ quan hành chính, s nghi p; c i cách hành chính; t ch c chính quy n a phương, qu n lý a gi i hành chính; cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c, cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; t ch c h i và t ch c phi Chính ph . 2. S Tài chính: tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v tài chính, ngân sách nhà nư c, thu , phí, l phí và thu khác c a ngân sách nhà nư c, các qu tài chính nhà nư c, u tư tài chính, tài chính doanh nghi p, k toán, ki m toán, giá c và ho t ng d ch v tài chính t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. 3. S K ho ch và u tư: tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v k ho ch và u tư, bao g m các lĩnh v c: t ng h p v quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i; t ch c th c hi n và ki n ngh , xu t v cơ ch , chính sách qu n lý kinh t - xã h i trên a bàn t nh; u tư trong nư c, u tư ngoài nư c a phương; qu n lý ngu n h tr phát tri n chính th c ODA, u th u, ăng ký kinh doanh trong ph m vi a phương. 4. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v nông nghi p, lâm nghi p, thu l i, phòng ch ng l t bão, b o v ê i u, phát tri n nông thôn, diêm nghi p, thu s n ( nh ng t nh không thành l p S Thu s n). 5. S Công nghi p: tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công nghi p - ti u th công nghi p, g m: cơ khí, luy n kim, hoá ch t (bao g m c hoá dư c), i n, d u khí (n u có), công nghi p khai thác khoáng s n, v t li u n công nghi p, công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c phNm, công nghi p ch bi n khác. 6. S Xây d ng: tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v xây d ng t i a phương, g m: xây d ng, v t li u xây d ng, nhà và công s , ki n trúc, quy ho ch xây d ng ô th , quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn; h t ng k thu t ô th (bao g m hè, ư ng ô th , c p nư c, thoát nư c, chi u sáng, công viên cây xanh, rác th i ô th , nghĩa trang, bãi xe trong ô th ). 7. S Giao thông v n t i ( các thành ph tr c thu c Trung ương là S Giao thông - Công chính): tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giao thông - v n t i, g m: ư ng b , ư ng thu n i a. i v i S Giao thông - Công chính ngoài th c hi n các quy nh trên ây, có trách nhi m tham mưu, giúp U ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c h t ng k thu t ô th , g m: c p thoát nư c, v sinh môi trư ng ô th , công viên cây xanh và chi u sáng, rác th i, bãi xe ô th . 8. S Tài nguyên và Môi trư ng: tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v tài nguyên t, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n, môi trư ng, khí tư ng thu văn, o c và b n .
  6. 9. S Thương m i và Du l ch: tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c thương m i, du l ch g m: lưu thông hàng hoá trong nư c và xu t khNu, nh p khNu; qu n lý th trư ng; b o v quy n l i ngư i tiêu dùng; qu n lý lĩnh v c c nh tranh, ch ng c quy n, ch ng bán phá giá; xúc ti n thương m i, thương m i i n t , ăng ký thành l p văn phòng i di n, chi nhánh c a thương nhân và c a doanh nghi p du l ch Vi t Nam ho t ng trong lĩnh v c thương m i, du l ch t i nư c ngoài và c a thương nhân nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c thương m i, du l ch t i Vi t Nam. 10. S Khoa h c và Công ngh : tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ho t ng khoa h c và công ngh , phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh ; tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; nhãn hàng hoá, s h u trí tu (không bao g m quy n tác gi v văn h c, ngh thu t và nhãn hi u hàng hoá); an toàn b c x và h t nhân. 11. S Giáo d c và ào t o: tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c, ào t o (tr d y ngh ). 12. S y t : tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, g m: y t d phòng; khám, ch a b nh; ph c h i ch c năng; y h c c truy n, thu c phòng ch ng b nh cho ngư i, m phNm nh hư ng n s c kho con ngư i; an toàn, v sinh th c phNm và trang thi t b yt . 13. S Văn hoá - Thông tin và Th d c th thao: tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v văn hoá, thông tin, g m: di s n văn hoá, ngh thu t bi u di n, i n nh, m thu t, nhi p nh, tri n lãm, báo chí, xu t b n, in, phát hành, quy n tác gi i v i tác phNm văn h c - ngh thu t, thư vi n, qu ng cáo, văn hoá qu n chúng, thông tin c ng, phát thanh và truy n hình, th d c, th thao theo quy nh c a pháp lu t. 14. S Lao ng - Thương binh và Xã h i: tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lao ng, vi c làm, an toàn lao ng, d y ngh , chính sách i v i thương binh, li t s và ngư i có công, b o tr xã h i, phòng ch ng t n n xã h i, b o hi m xã h i, ti n lương, ti n công khu v c s n xu t kinh doanh. 15. S Tư pháp: tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t, ph bi n, giáo d c pháp lu t, thi hành án dân s , công ch ng, h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp, lu t sư, tư v n pháp lu t, tr giúp pháp lý, giám nh tư pháp, hoà gi i cơ s , bán u giá tài s n và tr ng tài thương m i và công tác tư pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. 16. S Bưu chính, Vi n thông: tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v bưu chính, vi n thông, i n t , Internet, truy n d n phát sóng, t n s vô tuy n i n, công ngh thông tin và cơ s h t ng thông tin. 17. Thanh tra t nh là cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh, có trách nhi m giúp U ban nhân dân cùng c p th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công
  7. tác thanh tra và th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a U ban nhân dân c p t nh. 18. U ban Dân s , Gia ình và Tr em: tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c dân s , gia ình và tr em. 19. Văn phòng U ban nhân dân c p t nh (ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng U ban nhân dân c p t nh s do Chính ph quy nh). i u 9. Các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh ư c t ch c theo c thù riêng c a t ng a phương Căn c i u ki n t nhiên, dân s , tình hình phát tri n kinh t - xã h i và yêu c u qu n lý nhà nư c a phương, U ban nhân dân c p t nh có th trình H i ng nhân dân t nh quy t nh thành l p m t s cơ quan chuyên môn trên cơ s các tiêu chí sau: 1. S Ngo i v a) S Ngo i v ư c thành l p nh ng t nh có ư ng biên gi i trên b và có c a khNu qu c t ho c qu c gia. b) i v i nh ng t nh không có ư ng biên gi i, nhưng ph i có các tiêu chí: Có m t trong các khu: khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t m , khu kinh t c a khNu ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p. Có khu du l ch qu c gia ho c di s n văn hoá ư c UNESCO công nh n. c) S Ngo i v tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác ngo i giao, biên gi i lãnh th qu c gia ( nh ng t nh có ư ng biên gi i trên b ) theo quy nh c a pháp lu t. d) i v i nh ng t nh không áp ng tiêu chí thành l p S Ngo i v theo quy nh t i i m a, i m b kho n 1 i u này, ư c thành l p Phòng Ngo i v tr c thu c Văn phòng U ban nhân dân c p t nh. 2. S Du l ch a) S Du l ch ư c thành l p nh ng t nh có khu du l ch qu c gia, du l ch vùng có s n phNm du l ch c trưng; du l ch văn hoá l ch s , du l ch tham quan, nghiên c u, ngh dư ng ho c du l ch ư c xác nh là ngành kinh t then ch t, có vai trò quan tr ng i v i vi c chuy n d ch cơ c u kinh t và gi i quy t lao ng a phương. b) S Du l ch tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v du l ch, ăng ký l p văn phòng i di n c a thương nhân nư c ngoài và c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c du l ch. c) Trư ng h p thành l p S Du l ch riêng thì i tên S Thương m i và Du l ch thành S Thương m i và i u ch nh ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c cho phù h p.
  8. 3. S Thu s n a) S thu s n ư c thành l p nh ng t nh có bi n, nh ng t nh mà thu s n là ngành kinh t chính, có vai trò quan tr ng i v i vi c chuy n d ch cơ c u kinh t và gi i quy t lao ng a phương. b) S Thu s n tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v nuôi tr ng, khai thác, ch bi n, b o v và phát tri n ngu n l i thu s n. c) Trư ng h p thành l p S Thu s n riêng thì i u ch nh ch c năng, nhi m v v thu s n t S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn sang S Thu s n. 4. S Th d c Th thao a) S Th d c Th thao ư c thành l p nh ng t nh có phong trào th d c th thao qu n chúng phát tri n và th thao thành tích cao; có cơ s v t ch t k thu t g m: sân v n ng, nhà ho c trung tâm t p luy n, thi u th thao t chuNn quy nh cho c p t nh tr lên. b) S Th d c Th thao tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v th d c th thao. c) Trư ng h p thành l p S Th d c Th thao thì i tên S Văn hoá - Thông tin và Th d c Th thao thành S Văn hoá - Thông tin và i u ch nh ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c cho phù h p. 5. Thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh ư c thành l p S Quy ho ch - Ki n trúc. S Quy ho ch - Ki n trúc tham mưu, giúp U ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ki n trúc, quy ho ch xây d ng ô th , quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn. 6. Ban Tôn giáo: tiêu chí thành l p Ban Tôn giáo ư c th c hi n theo Ngh nh s 22/2004/N -CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph v ki n toàn t ch c b máy làm công tác tôn giáo thu c U ban nhân dân các c p. 7. Ban Dân t c: tiêu chí thành l p Ban Dân t c ư c th c hi n theo Ngh nh s 53/2004/N -CP ngày 18 tháng 02 năm 2004 c a Chính ph v ki n toàn t ch c b máy làm công tác dân t c thu c U ban nhân dân các c p. 8. Cơ quan Ki m lâm ư c t ch c theo h th ng ngành d c; ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c do Th tư ng Chính ph quy t nh. Chương 3: NHI M V , QUY N H N C A B , CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH VÀ U BAN NHÂN DÂN C P T NH V T CH C CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
  9. i u 10. B trư ng B N i v 1. Trong trư ng h p c n thi t, trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c thành l p, sáp nh p, gi i th các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh, nh m áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c và phân c p qu n lý c a Chính ph . 2. Ph i h p v i B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Ch nh ph qu n lý ngành, lĩnh v c hư ng d n c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh. 3. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo v vi c t ch c cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh theo quy nh t i Ngh nh này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. i u 11. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph 1. Trình Chính ph quy t nh phân c p nhi m v qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c công tác cho U ban nhân dân c p t nh. 2. Ban hành tiêu chuNn ch c danh Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh theo ngành, lĩnh v c qu n lý. 3. Ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn nghi p v i v i cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh theo ngành, lĩnh v c qu n lý mà pháp lu t quy nh. 4. Ch trì, ph i h p v i B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh. i u 12. U ban nhân dân c p t nh 1. Trình H i ng nhân dân c p t nh: a) Phê chuNn cơ c u cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh theo quy nh t i i u 8 c a Ngh nh này; b) Quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th m t s cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh theo quy nh t i i u 9 c a Ngh nh này. 2. Quy nh c th nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh theo quy nh c a Ngh nh này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. i u 13. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh 1. B nhi m Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan chuyên môn c p t nh theo tiêu chuNn, ch c danh do B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph qu n lý ngành, lĩnh v c quy nh (riêng vi c b nhi m, mi n nhi m Chánh Thanh tra c p t nh th c hi n theo quy nh c a Lu t Thanh tra).
  10. 2. Hàng năm báo cáo tình hình t ch c và ho t ng c a các cơ quan chuyên môn c p t nh v i H i ng nhân dân c p t nh và B trư ng B N i v . Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 14. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. U ban nhân dân c p t nh hoàn thành vi c s p x p, t ch c l i các cơ quan chuyên môn c p mình sau 90 ngày, k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. 2. Bãi b Ngh nh s 152/H BT ngày 13 tháng 12 năm 1983 c a H i ng B trư ng v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ngh nh s 39/CP ngày 18 tháng 5 năm 1994 c a Chính ph v h th ng t ch c và nhi m v , quy n h n c a Ki m lâm, Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph v h th ng y t a phương, Ngh nh s 12/2001/N -CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 c a Chính ph v vi c t ch c l i m t s cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh. i u 15. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B N i v ch trì, ph i h p v i B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ôn c, ki m tra vi c tri n khai Ngh nh này và báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản