Nghị định 173/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
52
lượt xem
3
download

Nghị định 173/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 173/2004/NĐ-CP về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 173/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 173/2004/N -CP Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 173/2004/N -CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2004 QUY NNH V TH T C, CƯ NG CH VÀ X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG THI HÀNH ÁN DÂN S CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Thi hành án dân s ngày 14 tháng 01 năm 2004; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thi hành án dân s v th t c, cư ng ch và x ph t vi ph m hành chính trong thi hành án dân s . i u 2. Gi i thích t ng 1. "Ngư i ư c thi hành án" là cá nhân, t ch c ư c hư ng quy n và l i ích trong b n án, quy t nh ư c thi hành theo quy nh c a Pháp l nh Thi hành án dân s . 2. "Ngư i ph i thi hành án" là cá nhân, t ch c ph i th c hi n nghĩa v trong b n án, quy t nh ư c thi hành theo quy nh c a Pháp l nh Thi hành án dân s . 3. "Ngư i có quy n, nghĩa v liên quan" là cá nhân, t ch c có quy n, nghĩa v liên quan n vi c thi hành án theo quy nh c a Pháp l nh Thi hành án dân s . 4. "Ngư i i di n" trong thi hành án dân s là ngư i i di n theo pháp lu t ho c i di n theo y quy n nh m th c hi n quy n, nghĩa v c a ngư i ư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án, ngư i có quy n, nghĩa v liên quan n vi c thi hành án.
 2. 5. "Th i hi u yêu c u thi hành án" là th i h n mà ngư i ư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án có quy n yêu c u cơ quan thi hành án t ch c thi hành án; n u h t th i h n ó, thì m t quy n yêu c u, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. i u 3. Chuy n giao quy n và nghĩa v thi hành án 1. Trong trư ng h p t ch c ư c thi hành án ho c ph i thi hành án h p nh t, sáp nh p, chia, tách, gi i th , phá s n, c ph n hoá thì vi c th c hi n quy n yêu c u thi hành án ho c ti p t c nghĩa v thi hành án ư c th c hi n theo nguyên t c: a) i v i trư ng h p h p nh t, sáp nh p thì t ch c m i ti p t c th c hi n quy n yêu c u thi hành án ho c ti p t c nghĩa v thi hành án, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác; b) i v i trư ng h p chia, tách thì cơ quan ra quy t nh chia tách ph i xác nh rõ cá nhân, t ch c ư c quy n ti p t c yêu c u thi hành án ho c ti p t c nghĩa v thi hành án theo quy t nh chia, tách, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. N u quy t nh chia, tách không quy nh nghĩa v c a các t ch c m i thì sau khi chia, tách các t ch c m i có trách nhi m liên i th c hi n nghĩa v thi hành án c a t ch c b chia tách; c) i v i trư ng h p gi i th thì cơ quan có thNm quy n ra quy t nh gi i th ph i thông báo cho cơ quan thi hành án bi t trư c khi ra quy t nh. Cơ quan thi hành án có trách nhi m ph i h p v i cơ quan có thNm quy n ra quy t nh gi i th trong vi c x lý tài s n c a t ch c b gi i th thi hành án. Trư ng h p quy n, nghĩa v thi hành án c a t ch c b gi i th ư c chuy n giao cho t ch c khác thì t ch c m i ti p t c th c hi n quy n yêu c u thi hành án ho c ti p t c th c hi n nghĩa v thi hành án. Cơ quan thi hành án, ngư i ư c thi hành án, ngư i có quy n, nghĩa v liên quan có quy n ngh cơ quan có thNm quy n ho c Toà án xem xét l i quy t nh gi i th theo quy nh c a pháp lu t. N u t ch c b gi i th không còn tài s n do th c hi n quy t nh gi i th trái pháp lu t thì cơ quan ra quy t nh gi i th trái pháp lu t ph i ch u trách nhi m thi hành thay nghĩa v c a t ch c b gi i th tương ng v i ph n tài s n ó; d) Trư ng h p t ch c ph i thi hành án ti n hành c ph n hoá thì trư c ó ph i th c hi n nghĩa v thi hành án c a mình. N u quy n, nghĩa v thi hành án c a t ch c ó ư c chuy n giao cho t ch c khác thì t ch c m i ti p t c th c hi n quy n yêu c u thi hành án ho c ti p t c th c hi n nghĩa v thi hành án; ) Trư ng h p t ch c ph i thi hành án phá s n thì quy n và nghĩa v thi hành án ư c th c hi n theo quy t nh tuyên b phá s n. 2. Trư ng h p ngư i ư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án là cá nhân ch t thì quy n, nghĩa v thi hành án ư c chuy n giao cho ngư i khác theo quy nh c a pháp lu t v th a k .
 3. N u ngư i ư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án ch t mà quy n, nghĩa v thi hành án không ư c chuy n giao cho ngư i khác thì cơ quan thi hành án ra quy t nh ình ch thi hành án theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 28 c a Pháp l nh Thi hành án dân s . 3. Trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1, kho n 2 c a i u này thì t ch c, cá nhân ư c chuy n giao quy n và nghĩa v thi hành án có quy n làm ơn yêu c u thi hành ho c ph i ti p t c th c hi n các nghĩa v thi hành án theo quy nh c a Pháp l nh Thi hành án dân s và Ngh nh này. Th trư ng cơ quan thi hành án ra các quy t nh thi hành án i v i cá nhân, t ch c m i tương ng v i quy n, nghĩa v thi hành án ư c chuy n giao; ng th i ra quy t nh thu h i các quy t nh thi hành án trư c ây. i v i các quy t nh, thông báo khác v thi hành án thì tùy t ng trư ng h p c th mà cơ quan thi hành án gi nguyên, thu h i ho c ra các quy t nh, thông báo khác phù h p theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. H tr tài chính thi hành án 1. Ngân sách nhà nư c ch h tr i v i t ch c ph i thi hành án ho t ng hoàn toàn b ng kinh phí do ngân sách nhà nư c c p khi vi c thi hành án làm cho t ch c ph i thi hành án b nh hư ng l n n vi c th c hi n nhi m v ư c giao, ng ng ho t ng, gi i th ho c nh hư ng n an ninh, qu c phòng, tr t t công c ng. 2. Ngân sách trung ương h tr cho các t ch c ph i thi hành án là các ơn v d toán c a ngân sách trung ương; ngân sách a phương h tr cho các t ch c ph i thi hành án là ơn v d toán c a ngân sách a phương. 3. T ch c ph i thi hành án nói t i kho n 1 i u này ph i th c hi n các bi n pháp tài chính c n thi t thi hành án theo quy nh c a pháp lu t. Sau khi áp d ng các bi n pháp tài chính c n thi t mà v n không có kh năng thi hành án thì t ch c ó ph i có văn b n ngh cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p xem xét vi c h tr tài chính thi hành án. ThNm quy n quy t nh m c h tr , th t c h tr tài chính t ngân sách nhà nư c thi hành án th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành. 4. T ch c ph i thi hành án ư c ngân sách nhà nư c h tr tài chính thi hành án có trách nhi m thu h i, n p ngân sách nhà nư c s ti n, tài s n c a ngư i ã gây ra thi t h i ph i b i hoàn theo quy nh c a pháp lu t. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tư pháp trình Th tư ng Chính ph ban hành quy nh v vi c h tr tài chính t ngân sách nhà nư c thi hành án. i u 5. Tho thu n v thi hành án
 4. 1. Các ương s có quy n tho thu n v vi c thi hành án nhưng vi c tho thu n không ư c trái pháp lu t, o c xã h i, nh hư ng n l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a cá nhân, t ch c khác. 2. Trư ng h p v vi c ang do cơ quan thi hành án t ch c thi hành, Ch p hành viên l p biên b n ghi rõ n i dung tho thu n. N u các ương s không t nguy n thi hành theo úng n i dung tho thu n thì cơ quan thi hành án căn c n i dung b n án, quy t nh t ch c thi hành. Trư ng h p các ương s tho thu n v vi c không yêu c u cơ quan thi hành án thi hành m t ph n ho c toàn b b n án, quy t nh thì cơ quan thi hành án l p biên b n v n i dung tho thu n và ra quy t nh ình ch thi hành án i v i ph n tho thu n không yêu c u thi hành án theo quy nh t i kho n 3 i u 28 c a Pháp l nh Thi hành án dân s . N u vi c tho thu n nói trên th c hi n sau khi tài s n ã ư c bán ho c giao cho ngư i khác nh n thi hành án theo úng quy nh c a pháp lu t thì ph i ư c s nh t trí c a ngư i mua ho c ngư i nh n tài s n ó thi hành án theo quy nh t i i u 44 và i u 48 c a Pháp l nh Thi hành án dân s . i u 6. ơn yêu c u thi hành án 1. Yêu c u thi hành án, vi c ngh t nguy n thi hành án (g i chung là ơn yêu c u thi hành án) ph i ư c th hi n b ng văn b n; n u ơn yêu c u không dùng ti ng Vi t thì ph i ư c d ch ra ti ng Vi t có công ch ng c a cơ quan có thNm quy n. 2. ơn yêu c u thi hành án g m nh ng n i dung chính sau ây: a) H , tên, a ch c a ngư i ư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án, ngư i có quy n, l i ích liên quan; ngày, tháng, năm làm ơn yêu c u thi hành án; b) N i dung yêu c u thi hành án; các n i dung không yêu c u thi hành án. N i dung yêu c u ph i phù h p v i n i dung b n án, quy t nh ư c thi hành; c) S b n án, quy t nh; ngày, tháng, năm ra b n án, quy t nh; Toà án ra b n án, quy t nh, T ch c Tr ng tài ra quy t nh; tình hình tài s n, thu nh p, nơi cư trú c a ngư i ph i thi hành án và các thông tin c n thi t khác (n u có). 3. N u ngư i ư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án tr c ti p trình bày yêu c u thi hành án b ng l i nói t i cơ quan thi hành án thì cơ quan thi hành án ph i l p biên b n ghi rõ các n i dung trên, có ch ký ho c i m ch c a ngư i yêu c u và ch ký c a cán b l p biên b n. Biên b n thay cho ơn yêu c u thi hành án. 4. Kèm theo ơn yêu c u thi hành án ph i có b n án, quy t nh và các gi y t liên quan khác (n u có). i u 7. Th i hi u yêu c u thi hành án 1. Th i hi u yêu c u thi hành án theo quy nh t i kho n 1 i u 25 c a Pháp l nh Thi hành án dân s ư c tính t ngày b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t. Trư ng h p b n án, quy t nh chưa có hi u l c pháp lu t nhưng ư c thi hành ngay thì th i hi u v n ư c tính t ngày b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t.
 5. Th i hi u yêu c u thi hành án ch áp d ng i v i trư ng h p thi hành án theo ơn yêu c u. Ngày g i ơn yêu c u thi hành án c a ương s ư c tính t ngày ghi d u bưu i n (n u ơn ư c g i qua ư ng bưu i n), ngày ương s n p t i cơ quan thi hành án (n u ương s tr c ti p n p t i cơ quan thi hành án) ho c ngày ương s tr c ti p trình bày yêu c u thi hành án b ng l i nói t i cơ quan thi hành án. 2. Nh ng trư ng h p sau ây ư c coi là s ki n b t kh kháng, tr ng i khách quan nên không th yêu c u thi hành án úng h n: a) Ngư i ư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án không nh n ư c b n án, quy t nh mà không ph i do l i c a h ; b) Ngư i ư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án do yêu c u công tác, ch a b nh, thiên tai, ho ho n hay do tr ng i khách quan khác mà không th yêu c u thi hành án úng h n; c) Ngư i ư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án ch t mà chưa xác nh ư c ngư i th a k ; t ch c h p nh t, sáp nh p, chia, tách, gi i th , c ph n hoá mà chưa xác nh ư c t ch c, cá nhân m i có quy n yêu c u thi hành án theo quy nh c a pháp lu t; d) Do l i c a cơ quan xét x , cơ quan thi hành án ho c cơ quan khác d n n vi c ngư i ư c thi hành án không th yêu c u úng h n. Ngư i ư c thi hành án ph i làm ơn kèm theo các tài li u ch ng minh lý do không yêu c u thi hành án úng h n ngh Th trư ng cơ quan thi hành án xem xét khôi ph c th i hi u thi hành án. ơn ngh khôi ph c th i hi u ph i có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú ho c xác nh n c a cơ quan y t c p huy n tr lên ( i v i trư ng h p m au) ho c cơ quan có thNm quy n khác v vi c v ng m t không yêu c u thi hành án úng h n. Ngư i ph i thi hành án có quy n ch ng minh th i hi u yêu c u thi hành án ã h t. i u 8. Xác minh i u ki n thi hành án 1. Cơ quan thi hành án có trách nhi m xác minh i u ki n thi hành c a ngư i ph i thi hành án. Chính quy n a phương, cơ quan ăng ký quy n s h u, s d ng, cơ quan ăng ký giao d ch b o m và các t ch c, cá nhân liên quan ph i t o i u ki n, cung c p các thông tin c n thi t theo quy nh c a pháp lu t cho cơ quan thi hành án trong vi c xác minh i u ki n thi hành án c a ương s . N u ngư i ph i thi hành án không có tài s n thi hành thì ph i làm ơn trình bày, có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú ho c t ch c nơi công tác, nơi qu n lý thu nh p v vi c ngư i ó không có tài s n thi hành án. Ngư i ư c thi hành án có quy n ch ng minh vi c ngư i ph i thi hành án có tài s n thi hành án. 2. Ngư i ph i thi hành án ư c coi là chưa có i u ki n thi hành nghĩa v v tài s n trong nh ng trư ng h p sau ây:
 6. a) Không có thu nh p ho c m c thu nh p th p, ch b o m cu c s ng t i thi u cho ngư i ph i thi hành án và gia ình; không có tài s n t i th i i m xác minh ho c tuy có tài s n nhưng tài s n có giá tr nh , không ho c ch chi phí v thi hành án, tài s n mà theo quy nh c a pháp lu t không ư c x lý thi hành án ho c tài s n không bán ư c, tài s n chung chưa ư c phân chia ho c vì lý do khách quan khác nên không x lý ư c thi hành án; b) Ngư i ph i thi hành án b lâm vào hoàn c nh kinh t c bi t khó khăn kéo dài do thiên tai, ho ho n, tai n n ho c m au gây ra. 3. Ngư i ph i thi hành án ư c coi là chưa có i u ki n thi hành nghĩa v mà theo b n án, quy t nh h ph i t mình th c hi n n u ang m n ng hay vì lý do khách quan khác mà không th th c hi n ư c nghĩa v ó. Chương 2: TH T C THI HÀNH ÁN i u 9. Nh n b n án, quy t nh; nh n ơn yêu c u thi hành án 1. Cơ quan thi hành án ph i vào S nh n b n án, quy t nh ngay sau khi nh n ư c b n án, quy t nh c a Toà án. S nh n b n án, quy t nh ph i ghi rõ n i dung quy t nh c a b n án, quy t nh; n i dung biên b n kê biên, t m gi tài s n, biên b n thu gi v t ch ng (n u có). Khi chuy n giao b n án, quy t nh, Toà án ã ra b n án, quy t nh ó có trách nhi m chuy n giao v t ch ng, tài s n t m gi (n u có) cho cơ quan thi hành án. 2. Cơ quan thi hành án ph i vào S nh n ơn yêu c u thi hành án và c p cho ương s Phi u nh n ơn ngay sau khi nh n ơn yêu c u thi hành án c a ương s . S nh n ơn yêu c u thi hành án ph i ghi rõ n i dung yêu c u thi hành án c a ương s . 3. i v i trư ng h p ơn yêu c u thi hành án không úng quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này thì cơ quan thi hành án hư ng d n ngư i yêu c u thi hành án làm ơn úng quy nh. Trư ng h p v vi c không thu c thNm quy n ra quy t nh thi hành án c a mình thì cơ quan thi hành án hư ng d n ương s n p ơn n cơ quan thi hành án có thNm quy n theo quy nh t i i u 21 c a Pháp l nh Thi hành án dân s . N u có căn c xác nh ơn yêu c u thi hành án ã h t th i hi u thì Th trư ng cơ quan thi hành án ra quy t nh không ch p nh n yêu c u thi hành án quá h n. i u 10. Ra quy t nh thi hành án 1. Th trư ng cơ quan thi hành án ra m t quy t nh thi hành án chung cho các kho n thu c di n ch ng thi hành trong m t b n án, quy t nh. i v i các kho n tr l i tài s n, hoàn tr ti n t m ng án phí thì m i ương s , Th trư ng cơ quan thi hành án ra m t quy t nh thi hành án.
 7. Th trư ng cơ quan thi hành án ra m t quy t nh thi hành án cho m i ơn yêu c u thi hành án. Trư ng h p v vi c ph c t p, m t ngư i ph i thi hành án nhưng có nhi u ngư i ư c thi hành án thì Th trư ng cơ quan thi hành án có th ra m t quy t nh thi hành án chung cho nhi u ơn yêu c u thi hành án. i v i thi hành nghĩa v liên i thì Th trư ng cơ quan thi hành án ra m t quy t nh thi hành án chung cho nh ng ngư i có quy n, nghĩa v liên i. 2. Sau khi ra quy t nh thi hành án, cơ quan thi hành án ph i vào S th lý thi hành án. Vi c thi hành án ư c tính t ngày ra quy t nh thi hành án. 3. S nh n b n án, quy t nh, S nh n ơn yêu c u thi hành án, S th lý thi hành án và các s sách khác v thi hành án ư c l p theo m u th ng nh t do B Tư pháp quy nh. i u 11. Nguyên t c y thác thi hành án 1. Ch ư c y thác thi hành án cho cơ quan thi hành án nơi ngư i ph i thi hành án cư trú, làm vi c, có tài s n ho c tr s . 2. Trư ng h p có nhi u ngư i ph i thi hành án các a phương khác nhau ho c tài s n, thu nh p c a h nh ng a phương khác nhau thì ư c y thác t ng ph n cho cơ quan thi hành án các a phương ó, tr trư ng h p thi hành nghĩa v liên i. 3. Vi c y thác thi hành án ư c th c hi n gi a các cơ quan thi hành án không phân bi t a bàn ho t ng, cơ quan thi hành án dân s hay cơ quan thi hành án trong quân i. 4. Cơ quan thi hành án c p huy n không ư c y thác cho cơ quan thi hành án c p t nh c a a phương mình. i u 12. ThNm quy n ra quy t nh y thác thi hành án 1. Th trư ng cơ quan thi hành án c p t nh y thác thi hành án trong các trư ng h p sau ây: a) U thác cho cơ quan thi hành án c p t nh nơi khác thi hành các v vi c sau: - Thi hành b n án, quy t nh v nh n ngư i lao ng tr l i làm vi c ho c b i thư ng thi t h i mà ngư i ph i thi hành án là cơ quan nhà nư c c p t nh tr lên; - Thi hành b n án, quy t nh có y u t nư c ngoài ho c liên quan n quy n s h u trí tu ; - Thi hành b n án, quy t nh tuyên b phá s n; quy t nh c a Tr ng tài thương m i Vi t Nam;
 8. - Thi hành b n án, quy t nh mà nhi u ngư i ph i thi hành án có trách nhi m liên i nhi u qu n, huy n, th xã, thành ph khác nhau trong t nh nơi y thác n; b) U thác cho cơ quan thi hành án c p quân khu thi hành nh ng v vi c thu c các trư ng h p quy nh t i i m a kho n 1 i u này, nhưng thu c thNm quy n thi hành c a cơ quan thi hành án c p quân khu; c) U thác cho cơ quan thi hành án c p huy n thi hành các v vi c khác, tr nh ng trư ng h p quy nh t i i m a, i m b kho n 1 i u này. 2. Th trư ng cơ quan thi hành án c p huy n có th y thác nh ng v vi c thu c thNm quy n thi hành án c a mình cho cơ quan thi hành án c p t nh, cơ quan thi hành án c p quân khu, cơ quan thi hành án c p huy n nơi khác thi hành. 3. Th trư ng cơ quan thi hành án c p quân khu có th y thác nh ng v vi c thu c thNm quy n thi hành án c a mình cho cơ quan thi hành án c p quân khu khác, cơ quan thi hành án c p t nh ho c cơ quan thi hành án c p huy n thi hành. i u 13. Th t c y thác thi hành án 1. Trư c khi y thác, cơ quan thi hành án ph i x lý xong các tài s n t m gi , v t ch ng do Toà án chuy n giao, tài s n kê biên có liên quan tr c ti p n ph n y thác thi hành án. Trong trư ng h p vi c x lý các tài s n trên có khó khăn, kéo dài và xét th y giá tr tài s n không thi hành án thì có th y thác cho cơ quan thi hành án nơi có i u ki n thi hành mà không ch x lý xong các tài s n ó. Trong trư ng h p cơ quan thi hành án ã ra quy t nh thi hành án nhưng xét th y c n y thác thì ph i ra quy t nh thu h i m t ph n ho c toàn b quy t nh thi hành án và y thác cho nơi có i u ki n thi hành. 2. Quy t nh y thác ph i ghi rõ n i dung y thác, kho n ã thi hành xong, kho n c n ti p t c thi hành và các thông tin c n thi t cho vi c th c hi n y thác. Quy t nh y thác ph i kèm theo b n án, quy t nh, b n sao biên b n kê biên, t m gi tài s n. Trong trư ng h p ph i y thác cho nhi u nơi thì cơ quan thi hành án có th sao ch p b n án, quy t nh thành nhi u b n, có óng d u c a cơ quan thi hành án nơi y thác g i cho cơ quan thi hành án nơi nh n y thác. Trong th i gian không quá ba ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c y thác, cơ quan thi hành án nh n y thác ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan thi hành án y thác v vi c nh n ư c y thác. 3. Cơ quan thi hành án nh n y thác, n u xét th y ngư i ph i thi hành án không có tài s n ho c không cư trú, làm vi c hay có tr s a phương mình thì gi i quy t như sau: a) Trong trư ng h p cơ quan thi hành án ã y thác ch ng ra quy t nh thi hành thì cơ quan nh n y thác ph i y thác ti p cho cơ quan thi hành án nơi có i u ki n thi hành;
 9. b) Trong trư ng h p cơ quan thi hành án ra quy t nh thi hành án theo ơn yêu c u c a ngư i ư c thi hành án thì ra quy t nh tr l i ơn yêu c u và hư ng d n ương s g i ơn yêu c u (kèm theo quy t nh tr ơn và tài li u liên quan) n cơ quan thi hành án nơi có i u ki n thi hành. Cơ quan thi hành án nơi có i u ki n thi hành án ph i ra quy t nh thi hành án theo ơn yêu c u c a ương s . 4. Quy t nh y thác ph i ư c g i cho Toà án ã chuy n giao b n án, quy t nh, Vi n Ki m sát nhân dân cùng c p, Vi n Ki m sát nhân dân nơi nh n y thác, ngư i ư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án, ngư i có quy n, nghĩa v liên quan. i u 14. Hoãn thi hành án 1. Trong trư ng h p ch ng thi hành án thì th i h n hoãn thi hành án theo quy nh t i i m c kho n 1 i u 26 c a Pháp l nh Thi hành án dân s không quá chín mươi ngày, k t ngày ra quy t nh hoãn thi hành án; trư ng h p ngư i ph i thi hành án ang ch p hành hình ph t tù ho c chưa xác nh ư c a ch c a h thì th i h n hoãn có th quá chín mươi ngày. Trong th i gian hoãn thi hành án, n u phát hi n th y ngư i ph i thi hành án có i u ki n thi hành án ho c ã h t th i h n hoãn thi hành án thì cơ quan thi hành án ph i ra quy t nh ti p t c thi hành án. 2. Trong trư ng h p tài s n kê biên có tranh ch p ang ư c Toà án th lý, gi i quy t, th i h n hoãn thi hành án ư c tính t ngày Toà án th lý v vi c n khi b n án, quy t nh c a Toà án v vi c gi i quy t tranh ch p ó có hi u l c thi hành. 3. Trong trư ng h p thi hành án theo ơn yêu c u c a ngư i ph i thi hành án thì cơ quan thi hành án ch ch p nh n ngh hoãn thi hành án c a ngư i ư c thi hành án, n u ư cs ng ý c a ngư i ph i thi hành án. Yêu c u ho c ng ý hoãn thi hành án c a ương s ph i ư c th hi n b ng văn b n, ghi rõ n i dung yêu c u và th i h n hoãn thi hành án, có ch ký c a các ương s . Khi i u ki n hoãn thi hành án không còn, Th trư ng cơ quan thi hành án ra quy t nh ti p t c thi hành án. 4. Trong trư ng h p hoãn thi hành án theo quy nh t i kho n 2 i u 26 c a Pháp l nh Thi hành án dân s thì vi c yêu c u hoãn thi hành án ph i ư c thông báo b ng văn b n cho cơ quan thi hành án, ghi rõ th i h n hoãn thi hành án. Văn b n yêu c u hoãn thi hành án ph i do ngư i có thNm quy n kháng ngh ký. Trong trư ng h p ã có văn b n mà c n thông báo ngay b ng i n tho i, i n tín thì ph i thông báo cho cơ quan thi hành án nơi t ch c thi hành v vi c ó bi t s , ngày, tháng, năm c a văn b n; n i dung c a văn b n và ngư i ký văn b n ó. Khi nh n ư c yêu c u hoãn thi hành án, trong th i h n không quá m t ngày làm vi c cơ quan thi hành án ph i ra quy t nh hoãn thi hành án. Trư ng h p khi nh n ư c yêu c u hoãn thi hành án, nhưng v vi c ang ư c t ch c cư ng ch thi hành án n u xét th y vi c d ng cư ng ch thi hành án s nh hư ng nghiêm tr ng n l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a các bên ương s thì cơ quan thi hành án ti p t c th c hi n bi n pháp cư ng ch thi hành án, nhưng ph i thông báo ngay cho ngư i ã yêu c u hoãn thi hành án và cơ quan thi
 10. hành án c p trên bi t. N u v vi c ã ư c thi hành m t ph n hay thi hành xong thì trong th i h n không quá ba ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n ó, Th trư ng cơ quan thi hành án nơi t ch c thi hành ph i có văn b n thông báo cho ngư i ã yêu c u hoãn thi hành án bi t. Khi nh n ư c văn b n c a ngư i có thNm quy n v vi c không có cơ s xem xét kháng ngh b n án, quy t nh theo th t c giám c thNm ho c tái thNm, ho c h t th i gian hoãn thi hành án mà b n án, quy t nh không b kháng ngh hay không b t m ình ch thi hành án theo quy nh t i i u 27 c a Pháp l nh Thi hành án dân s thì Th trư ng cơ quan thi hành án ra quy t nh ti p t c thi hành án và thông báo b ng văn b n cho ngư i ã yêu c u hoãn thi hành án bi t. i u 15. T m ình ch thi hành án 1. Trong trư ng h p t m ình ch thi hành án theo quy nh t i kho n 1 i u 27 c a Pháp l nh Thi hành án dân s thì Th trư ng cơ quan thi hành án ph i ra quy t nh t m ình ch thi hành án khi nh n ư c thông báo c a Toà án v vi c m th t c gi i quy t yêu c u tuyên b phá s n. Th i h n t m ình ch thi hành án theo th i h n gi i quy t vi c tuyên b phá s n c a Toà án. Cơ quan thi hành án không ra quy t nh t m ình ch thi hành án mà ti p t c th c hi n các quy t nh v thi hành án liên quan n ph n nghĩa v thi hành các kho n v c p dư ng; ti n lương, ti n công lao ng, tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm, b o hi m xã h i; ti n b i thư ng thi t h i v tính m ng, s c kho theo quy nh t i các i m a, b và c kho n 1 i u 51 c a Pháp l nh Thi hành án dân s . S ti n thi hành án thu ư c, sau khi chi tr các kho n trên, cơ quan thi hành án ti p t c t m gi ch k t qu gi i quy t c a Toà án. 2. Trong trư ng h p t m ình ch thi hành án theo quy t nh kháng ngh c a ngư i có thNm quy n quy nh t i kho n 2 i u 27 c a Pháp l nh Thi hành án dân s thì cơ quan thi hành án ra thông báo v vi c t m ình ch . Trong trư ng h p c n thi t, vi c yêu c u t m ình ch thi hành án theo quy nh t i kho n 2 i u 27 c a Pháp l nh Thi hành án dân s có th ư c thông báo b ng i n tho i, i n tín cho cơ quan thi hành án bi t s , ngày, tháng, năm c a văn b n; n i dung ch y u c a văn b n kháng ngh và ngư i ký kháng ngh . Cơ quan thi hành án ph i d ng vi c thi hành án khi nh n ư c thông báo và ch m nh t không quá m t ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo ph i ra thông báo v vi c t m ình ch thi hành án. Thông báo v vi c t m ình ch thi hành án ph i g i cho các bên ương s , Vi n ki m sát nhân dân cùng c p và ngư i ra kháng ngh . 3. Th trư ng cơ quan thi hành án ra quy t nh ti p t c thi hành án trong các trư ng h p sau: a) Có quy t nh rút kháng ngh c a ngư i có thNm quy n; b) Toà án ình ch vi c gi i quy t phá s n i v i doanh nghi p, h p tác xã ph i thi hành án;
 11. c) Quy t nh giám c thNm, tái thNm c a Toà án gi nguyên b n án, quy t nh b kháng ngh . i u 16. ình ch thi hành án 1. Trong trư ng h p quy t nh giám c thNm s a i hay h y b b n án, quy t nh ang ư c thi hành xét x l i theo trình t sơ thNm, phúc thNm thì cơ quan thi hành án ra quy t nh ình ch thi hành án i v i vi c thi hành b n án, quy t nh trư c ây và ra quy t nh thi hành án theo quy t nh c a b n án, quy t nh ang có hi u l c pháp lu t. B Tư pháp ph i h p v i Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao hư ng d n vi c khôi ph c quy n, nghĩa v c a các bên trong trư ng h p quy t nh giám c thNm s a i ho c h y b b n án, quy t nh ã ư c thi hành. 2. Vi c t b quy n, l i ích h p pháp c a ngư i ư c thi hành án trong b n án, quy t nh ph i ư c th hi n b ng văn b n theo quy nh c a pháp lu t. Cơ quan thi hành án ra quy t nh ình ch thi hành án i v i kho n mà ngư i ư c thi hành án t b quy n, l i ích c a mình. Trong trư ng h p này, ngư i ư c thi hành án sau ó không còn quy n yêu c u thi hành án tr l i. i u 17. X lý tài s n t ch thu 1. i v i tài s n t ch thu là vũ khí, ch t n , ch t phóng x , trang b , phương ti n k thu t quân s ho c v t phNm thu c di tích l ch s , văn hoá, thì cơ quan thi hành án ch ng ra quy t nh thi hành án theo quy nh t i i u 22 c a Pháp l nh Thi hành án dân s . Trong th i h n không quá 15 ngày, k t ngày ra quy t nh thi hành án, cơ quan thi hành án ph i làm th t c giao cho cơ quan nhà nư c qu n lý lo i tài s n ó theo quy nh c a pháp lu t. 2. i v i tài s n t ch thu không ph i là tài s n quy nh t i kho n 1 c a i u này thì cơ quan thi hành án ch ng ra quy t nh thi hành án theo quy nh t i i u 22 c a Pháp l nh Thi hành án dân s . Trong th i h n không quá 15 ngày, k t ngày ra quy t nh thi hành án, cơ quan thi hành án ph i làm th t c giao cho cơ quan Tài chính x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Vi c giao nh n tài s n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 c a i u này ph i ư c l p biên b n, mô t c th , chi ti t tài s n và có ch ký c a các bên giao, nh n. i u 18. Mi n, gi m thi hành án i v i các kho n án phí, ti n ph t 1. Ngư i ph i thi hành án ư c coi là không có tài s n, thu nh p ho c i u ki n khác thi hành án khi có 1 trong các i u ki n quy nh t i i m a (tr trư ng h p ngư i ph i thi hành án có tài s n chung nhưng chưa ư c phân chia ho c tài s n vì lý do khách quan nên không x lý ư c thi hành án) ho c i m b kho n 2 i u 8 c a Ngh nh này. Ngư i ph m t i có t ch c, ph m t i nhi u l n, l i d ng ch c v , quy n h n, thu l i b t chính l n nói t i i m a kho n 1 i u 32 c a Pháp l nh Thi hành án dân s ư c xác nh theo quy nh c a B lu t Hình s và các văn b n hư ng d n thi hành.
 12. 2. Vi c xét mi n thi hành án ư c áp d ng trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Ngư i ph i thi hành án có các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 32 c a Pháp l nh Thi hành án dân s và kho n 1 i u này có s ti n ph i thi hành án còn l i t hai mươi tri u ng tr xu ng; b) Ngư i b k t án hình ph t ti n ã tích c c ch p hành ư c m t ph n hình ph t nhưng b lâm vào hoàn c nh kinh t c bi t khó khăn kéo dài do thiên tai, ho ho n, tai n n ho c m au gây ra mà không th ch p hành hình ph t ti n còn l i ho c l p công l n thì vi c xét mi n thi hành án ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 58 c a B lu t Hình s . 3. Vi c xét gi m thi hành án ư c áp d ng khi ngư i ph i thi hành án có các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 32 c a Pháp l nh Thi hành án dân s và kho n 1 c a i u này trong nh ng trư ng h p sau ây: a) i v i s ti n ph i thi hành án còn l i trên hai mươi tri u ng n năm trăm tri u ng thì ư c xét gi m thi hành án, nhưng m i l n gi m không quá 1/2 s ti n còn l i ph i thi hành án; b) i v i s ti n ph i thi hành án còn l i trên năm trăm tri u ng n m t t ng thì ư c xét gi m thi hành án, nhưng m i l n gi m không quá 1/3 s ti n còn l i ph i thi hành án; c) i v i s ti n còn l i ph i thi hành trên m t t ng thì ư c xét gi m thi hành án, nhưng m i l n gi m không quá 1/5 s ti n còn l i ph i thi hành án. 4. Vi c xem xét mi n, gi m thi hành án ư c ti n hành hàng quý trong năm, nhưng m i i tư ng thi hành án ch ư c xem xét mi n, gi m không quá m t l n trong m t năm. 5. Cơ quan thi hành án ang th lý thi hành v vi c l p h sơ xét mi n, gi m thi hành án, k c trư ng h p v vi c ã ư c chuy n giao cho U ban nhân dân c p xã ôn c thi hành. 6. Quy t nh xét mi n, gi m thi hành án s b h y b trong trư ng h p phát hi n ngư i ph i thi hành án có hành vi tNu tán, c t gi u tài s n tr n tránh vi c thi hành án d n n vi c xét mi n, gi m thi hành án không úng th c t . B Tư pháp ph i h p v i Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Tài chính hư ng d n th t c xét mi n, gi m thi hành án. Chương 3: CÁC BI N PHÁP CƯ NG CH i u 19. Nguyên t c áp d ng bi n pháp cư ng ch thi hành án 1. Ch p hành viên ch ư c áp d ng các bi n pháp cư ng ch ã ư c quy nh t i i u 37 c a Pháp l nh Thi hành án dân s .
 13. 2. Ch ư c áp d ng bi n pháp cư ng ch thi hành án sau khi ã h t th i h n t nguy n thi hành án, tr trư ng h p c n áp d ng bi n pháp cư ng ch ngay theo quy nh t i kho n 2 i u 7 c a Pháp l nh Thi hành án dân s . Không ư c t ch c cư ng ch trong kho ng th i gian quy nh t i kho n 3 i u 7 c a Pháp l nh Thi hành án dân s ; mư i lăm ngày trư c và sau t t Nguyên án; các ngày truy n th ng i v i các i tư ng chính sách, n u h là ngư i ph i thi hành án và các trư ng h p khác do B trư ng B Tư pháp quy nh. 3. Vi c áp d ng bi n pháp cư ng ch ph i tương ng v i nghĩa v c a ngư i ph i thi hành án. 4. Ch p hành viên căn c vào n i dung b n án, quy t nh; tính ch t, m c c a nghĩa v thi hành án; i u ki n c a ngư i ph i thi hành án; ngh c a ương s và tình hình th c t a phương áp d ng bi n pháp cư ng ch thi hành án thích h p. i u 20. Tr vào thu nh p c a ngư i ph i thi hành án 1. Các kho n thu nh p h p pháp khác c a ngư i ph i thi hành án ngoài ti n lương, tr c p hưu trí, m t s c theo quy nh t i kho n 1 i u 40 c a Pháp l nh Thi hành án dân s là nh ng kho n thu nh p c a cán b , công nhân trong các t ch c kinh t ; thu nh p c a xã viên h p tác xã; ti n thư ng và các kho n thu nh p h p pháp khác mà h ư c nh n t m t t ch c, cá nhân ang qu n lý s thu nh p ó. Vi c xác nh m c sinh ho t t i thi u c a ngư i ph i thi hành án và ngư i mà ngư i ó có nghĩa v c p dư ng, nuôi dư ng ư c căn c vào i u ki n c th t ng a phương nơi h sinh s ng. 2. Vi c th c hi n bi n pháp cư ng ch tr vào thu nh p theo quy nh t i i u 40 c a Pháp l nh Thi hành án dân s cũng ư c áp d ng trong trư ng h p ngư i ph i thi hành án không còn tài s n nào khác thi hành án. i u 21. Kê biên, giao tài s n 1. Trư c khi ra quy t nh kê biên tài s n, Ch p hành viên yêu c u cơ quan ăng ký quy n s h u, s d ng tài s n cung c p thông tin v quy n s h u, quy n s d ng tài s n c a ngư i ph i thi hành án; yêu c u cơ quan ăng ký giao d ch b o m cung c p thông tin v tài s n d nh kê biên có ang ư c dùng b o m th c hi n nghĩa v c a ngư i ph i thi hành án i v i ngư i có quy n hay không ho c tài s n do ngư i ph i thi hành án qu n lý, s d ng có ph i là tài s n thuê mua tài chính hay không. Trong th i h n năm ngày làm vi c, các cơ quan nói trên ph i tr l i b ng văn b n cho Ch p hành viên v nh ng n i dung yêu c u ó. 2. Khi kê biên tài s n, Ch p hành viên ph i t m tính tr giá các tài s n nh kê biên kê biên tương ng v i nghĩa v thi hành án và thanh toán các chi phí thi hành án. Ch p hành viên căn c vào giá th trư ng, ng th i có th tham kh o ý ki n c a cơ quan ch c năng và c a các bên ương s t m tính giá tr tài s n kê biên. 3. Trong trư ng h p kê biên tài s n là nhà ho c v t ang b khoá hay óng gói thì Ch p hành viên yêu c u ngư i ph i thi hành án, ngư i ang s d ng, qu n lý tài
 14. s n ó m khoá, m gói; n u ngư i ph i thi hành án, ngư i qu n lý, s d ng tài s n không m ho c c tình v ng m t thì Ch p hành viên l p biên b n (có ít nh t hai ngư i làm ch ng và s tham gia c a i di n U ban nhân dân c p xã, Vi n Ki m sát nhân dân cùng c p) m khoá hay m gói ki m tra, li t kê c th các tài s n và kê biên theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án, ngư i ư c thi hành án, ngư i có quy n, nghĩa v liên quan ang ch p hành hình ph t tù thì Ch p hành viên th c hi n vi c thông báo các quy t nh, gi y báo v thi hành án cho nh ng ngư i ó thông qua giám th tr i giam. Ngư i ang b giam gi có th y quy n cho ngư i khác th c hi n các quy n, nghĩa v v thi hành án c a mình theo quy nh c a pháp lu t. 4. Khi phát hi n ngư i th ba ang gi tài s n c a ngư i ph i thi hành án thì Ch p hành viên yêu c u ngư i ang gi tài s n chuy n cho cơ quan thi hành án thi hành án. Trư ng h p ngư i th ba không t nguy n th c hi n yêu c u c a cơ quan thi hành án thì Ch p hành viên ra quy t nh cư ng ch kê biên tài s n ó thi hành án. N u phát hi n ngư i th ba ang n ti n c a ngư i ph i thi hành án mà kho n n ó ã ư c xác nh b ng b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t, thì Ch p hành viên yêu c u ngư i ó chuy n s ti n cho cơ quan thi hành án thi hành án. N u ngư i th ba ang n ti n c a ngư i ph i thi hành án nói trên không th c hi n thì Ch p hành viên có quy n áp d ng bi n pháp cư ng ch thi hành án c n thi t thu h i kho n ti n ó thi hành án. Khi kê biên tài s n, n u có các tranh ch p mà vi c tranh ch p ó ương s chưa kh i ki n yêu c u Toà án gi i quy t thì Ch p hành viên hư ng d n cho các bên liên quan kh i ki n ra Toà án b o v quy n l i c a mình. H t th i h n chín mươi ngày, k t ngày ư c hư ng d n mà các bên không kh i ki n thì Ch p hành viên ti p t c x lý tài s n ó thi hành án (tr trư ng h p có tr ng i khách quan quy nh t i kho n 2 i u 7 c a Ngh nh này mà các bên không kh i ki n úng h n). 5. i v i trư ng h p tài s n kê biên thu c di n ăng ký quy n s h u, s d ng, ăng ký giao d ch b o m thì khi ra quy t nh kê biên tài s n, Ch p hành viên ph i thông báo ngay cho các cơ quan sau ây bi t vi c kê biên tài s n: a) Văn phòng ăng ký quy n s d ng t, cơ quan có thNm quy n v ăng ký tài s n g n li n v i t trong trư ng h p kê biên quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t; b) C c Hàng không Vi t Nam, trong trư ng h p tài s n kê biên là tàu bay; c) Cơ quan ăng ký tàu bi n và thuy n viên khu v c, trong trư ng h p tài s n kê biên là tàu bi n; d) C c C nh sát giao thông ư ng b , Phòng C nh sát giao thông ư ng b , trong trư ng h p tài s n kê biên là phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ; ) Cơ quan ăng ký thu c C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m thu c B Tư pháp, trong trư ng h p tài s n kê biên không thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i các i m a, b và c c a kho n này, tr trư ng h p tài s n kê biên là tài s n có
 15. giá tr nh ho c tài s n kê biên ã ư c giao cho cá nhân, t ch c có i u ki n b o qu n hay ư c b o qu n t i kho c a cơ quan thi hành án. e) Các cơ quan có thNm quy n ăng ký quy n s h u, s d ng khác theo quy nh c a pháp lu t. 6. K t th i i m nh n ư c thông báo v vi c kê biên tài s n, cơ quan ăng ký quy n s h u, quy n s d ng tài s n không th c hi n vi c ăng ký chuy n d ch tài s n ó, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. Vi c thông báo v quy t nh kê biên tài s n có giá tr i v i bên th ba, k t ngày thông báo ó ư c cơ quan có thNm quy n ti p nh n. Trong th i h n không quá ba ngày làm vi c, k t ngày gi i to kê biên tài s n hay hoàn t t vi c bán ho c giao tài s n kê biên thi hành án, cơ quan thi hành án ph i thông báo cho cơ quan ăng ký quy n s h u, quy n s d ng tài s n, cơ quan ăng ký giao d ch b o m quy nh t i kho n 5 c a i u này bi t. 7. Vi c cư ng ch giao nhà, chuy n quy n s d ng t theo quy nh t i i u 54 c a Pháp l nh Thi hành án dân s cũng ư c áp d ng trong trư ng h p chia tài s n chung. i u 22. Tài s n không ư c kê biên 1. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án là cá nhân, cơ quan thi hành án không kê biên các tài s n sau thi hành án: a) S lương th c áp ng nhu c u thi t y u c a ngư i ph i thi hành án và gia ình trong th i gian chưa có thu nh p, thu ho ch m i; s thu c men c n dùng cho nhu c u phòng, ch a b nh c a ngư i ph i thi hành án và gia ình; b) Công c lao ng thông thư ng c n thi t ư c dùng làm phương ti n sinh s ng ch y u ho c duy nh t c a ngư i ph i thi hành án và gia ình như cày, b a, cu c, x ng, xe p th , xích lô và các công c có giá tr không l n. Các công c lao ng có giá tr như xe máy, ô tô, tàu thuy n, máy cày, máy xay xát và các công c có giá tr khác thì Ch p hành viên v n kê biên, phát m i thi hành án và trích l i m t kho n ti n ngư i ph i thi hành án có th thay th b ng m t công c lao ng khác có giá tr th p hơn; c) S qu n áo, dùng sinh ho t thông thư ng c n thi t cho ngư i ph i thi hành án và gia ình theo m c t i thi u t ng a phương như n i, xoong, bát ĩa, giư ng, t , bàn gh và các v t d ng thông thư ng khác có giá tr không l n. Nh ng dùng sinh ho t hay tư trang như ti vi, t l nh, máy i u hoà, máy gi t, máy vi tính, nh n vàng, giư ng, t và nh ng dùng có giá tr , thì cơ quan thi hành án v n kê biên b o m thi hành án; d) dùng th cúng thông thư ng theo t p quán a phương.
 16. 2. i v i doanh nghi p, h p tác xã, cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v (g i chung là t ch c kinh t ) thu c m i thành ph n kinh t , cơ quan thi hành án không ư c kê biên các tài s n sau thi hành án: a) Thu c men ch a b nh, phương ti n, d ng c , tài s n thu c cơ s y t , khám ch a b nh, tr trư ng h p ây là các tài s n lưu thông kinh doanh; lương th c, th c phNm, d ng c , tài s n ph c v ăn gi a ca cho ngư i lao ng; b) Nhà tr , trư ng h c và các thi t b , phương ti n, dùng thu c các cơ s này, n u ây không ph i là tài s n lưu thông kinh doanh c a doanh nghi p; c) Trang thi t b , phương ti n, công c b o m an toàn lao ng; phòng ch ng cháy n , phòng ch ng ô nhi m môi trư ng; d) Cơ s h t ng quan tr ng ph c v l i ích công c ng, an ninh, qu c phòng; ) Nguyên - v t li u, thành phNm, bán thành phNm là các hoá ch t c h i nguy hi m ho c tài s n không ư c phép lưu hành; e) S nguyên - v t li u bán thành phNm ang n m trong dây chuy n s n xu t khép kín; g) Các trư ng h p c bi t khác do B trư ng B Tư pháp quy nh sau khi th ng nh t v i B trư ng B Tài chính. 3. i v i cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p (g i chung là cơ quan, t ch c) ho t ng b ng ngu n v n do ngân sách nhà nư c c p thì cơ quan thi hành án không kê biên các tài s n do ngân sách nhà nư c tr c ti p c p mà yêu c u cơ quan, t ch c ó có văn b n ngh cơ quan có thNm quy n h tr tài chính thi hành án theo quy nh t i i u 33 c a Pháp l nh Thi hành án dân s và i u 4 c a Ngh nh này. Trư ng h p cơ quan, t ch c có ngu n thu t các ho t ng có thu h p pháp khác thì cơ quan thi hành án kê biên các tài s n có ngu n g c t ngu n thu ó thi hành án, tr các tài s n sau ây: a) Thu c men ch a b nh, phương ti n, d ng c , tài s n thu c cơ s y t , khám ch a b nh, tr trư ng h p ây là các tài s n lưu thông kinh doanh; lương th c, th c phNm, d ng c , tài s n ph c v vi c ăn gi a ca cho cán b , công ch c; b) Nhà tr , trư ng h c và các thi t b , phương ti n, dùng thu c các cơ s này, n u ây không ph i là tài s n lưu thông kinh doanh c a cơ quan, t ch c; c) Trang thi t b , phương ti n, công c b o m an toàn lao ng; phòng ch ng cháy n , phòng ch ng ô nhi m môi trư ng; d) Tr s làm vi c. i u 23. nh giá tài s n
 17. 1. Sau khi kê biên, n u các ương s tho thu n ư c giá tài s n ã kê biên thì Ch p hành viên l p biên b n ghi rõ tho thu n ó, có ch ký c a các ương s . Th i h n cho các bên ương s tho thu n v giá không quá năm ngày làm vi c, k t ngày kê biên tài s n. i v i tài s n tươi s ng, mau h ng thì khi kê biên, các bên ương s ph i tho thu n ngay v giá. 2. Ch p hành viên l p H i ng nh giá v i thành ph n quy nh t i kho n 2 i u 43 c a Pháp l nh Thi hành án dân s do Ch p hành viên làm Ch t ch nh giá tài s n ã kê biên khi các ương s không tho thu n ư c v giá ho c vi c nh giá tài s n c n thi t ph i có s tham gia c a cán b chuyên môn. Trong trư ng h p c n thi t, Ch p hành viên có quy n thuê ho c trưng c u giám nh v giá tr c a tài s n. Khi có yêu c u c a Ch p hành viên, cơ quan chuyên môn có trách nhi m c ngư i có chuyên môn tham gia vi c nh giá. i di n cơ quan chuyên môn trong H i ng nh giá là ngư i có chuyên môn, k thu t thu c cơ quan có thNm quy n qu n lý v m t chuyên môn - nghi p v i v i tài s n nh giá. N u tài s n nh giá là nhà thì ph i có i di n c a cơ quan qu n lý nhà t và cơ quan qu n lý xây d ng tham gia H i ng nh giá. H i ng nh giá tài s n căn c vào giá th trư ng t i th i i m nh giá và ý ki n chuyên môn c a các cơ quan, t ch c giám nh tài s n xác nh giá tài s n. H i ng nh giá quy t nh v giá c a tài s n theo a s ; trong trư ng h p các bên có ý ki n ngang nhau v giá tài s n thì bên nào có ý ki n c a Ch t ch H i ng là căn c xác nh giá kh i i m bán tài s n. Các thành viên H i ng nh giá có quy n b o lưu ý ki n c a mình, ki n ngh th trư ng cơ quan thi hành án xem xét l i vi c nh giá. i v i tài s n tươi s ng, mau h ng, n u khi kê biên các bên không tho thu n ư c v giá tài s n thì Ch p hành viên t ch c nh giá ngay bán. 3. Vi c gi i quy t khi u n i v nh giá tài s n ư c th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh Thi hành án dân s v gi i quy t khi u n i v thi hành án. i u 24. nh giá l i tài s n Vi c nh giá l i tài s n theo quy nh t i i m a và i m b kho n 5 i u 43 c a Pháp l nh Thi hành án dân s ư c th c hi n như sau: 1. Vi c nh giá tài s n b coi là vi ph m th t c n u thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) H i ng nh giá không úng thành ph n theo quy nh; b) Các ương s không ư c thông báo h p l tham gia vào vi c nh giá tài s n; c) Áp d ng không úng các quy nh v giá tài s n trong trư ng h p tài s n do nhà nư c th ng nh t qu n lý v giá; d) Có sai sót nghiêm tr ng trong vi c phân lo i, xác nh ph n trăm giá tr c a tài s n;
 18. ) Các trư ng h p khác do pháp lu t quy nh. 2. Tài s n kê biên ư c xem là có bi n ng l n v giá trong các trư ng h p sau ây: a) Giá tài s n bi n ng t 20% tr lên i v i tài s n có giá tr dư i m t trăm tri u ng; b) Giá tài s n bi n ng t 10% tr lên i v i tài s n có giá tr t m t trăm tri u ng n dư i m t t ng; c) Giá tài s n bi n ng t 5% tr lên i v i tài s n có giá tr t m t t ng tr lên. 3. Các ương s có quy n ngh cơ quan thi hành án xem xét l i giá khi có bi n ng v giá trư c khi có thông báo công khai i v i tài s n ư c bán u giá. Cơ quan thi hành án căn c vào giá th trư ng, giá do cơ quan qu n lý giá cung c p xác nh có bi n ng v giá hay không và quy t nh vi c t ch c nh giá l i. i u 25. B o qu n tài s n thi hành án 1. Cơ quan thi hành án th c hi n vi c b o qu n tài s n thi hành án theo b n án, quy t nh. Trong trư ng h p b n án, quy t nh không xác nh ngư i có trách nhi m b o qu n tài s n thì vi c b o qu n tài s n ư c th c hi n như sau: a) Tài s n kê biên ư c giao cho ngư i ph i thi hành án, ch s h u ho c thân thích c a ngư i ó b o qu n; b) N u tài s n không ph i ang do ngư i ph i thi hành án, ch s h u b o qu n thì tài s n kê biên ư c giao cho ngư i ang s d ng, qu n lý tài s n b o qu n; c) N u ngư i ph i thi hành án, ngư i ang s d ng, qu n lý tài s n, ngư i thân thích c a ngư i ph i thi hành án không nh n b o qu n ho c xét th y có d u hi u tNu tán, h y ho i tài s n, c n tr vi c thi hành án thì tùy t ng trư ng h p c th tài s n kê biên ư c giao cho cá nhân, t ch c có i u ki n b o qu n hay b o qu n t i kho c a cơ quan thi hành án. 2. Tài s n chưa x lý là vàng b c, kim khí quý, á quý, ngo i t ư c b o qu n theo quy nh sau ây: a) Trư ng h p tài s n thu c di n t ch thu sung công mà chưa x lý thì Ch p hành viên ph i g i các tài s n này t i kho b c nhà nư c cùng c p theo quy nh chung; b) Trư ng h p tài s n b kê biên b o m thi hành các nghĩa v v tài s n thì Ch p hành viên ph i làm th t c g i các tài s n này vào ngân hàng. i u 26. Bán tài s n kê biên 1. i v i lo i tài s n kê biên quy nh t i kho n 1 i u 47 c a Pháp l nh Thi hành án dân s thì trong th i h n không quá mư i ngày làm vi c, k t ngày nh giá, cơ quan thi hành án ph i làm th t c ký h p ng y quy n cho t ch c bán u giá bán tài s n.
 19. Trong trư ng h p a phương chưa thành l p t ch c bán u giá tài s n ho c i v i nh ng nơi xa trung tâm, i u ki n i l i khó khăn thì Th trư ng cơ quan thi hành án xem xét, quy t nh vi c cơ quan thi hành án t ch c bán u giá tài s n thi hành án và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Th t c bán u giá tài s n kê biên theo quy nh c a Chính ph v bán u giá tài s n. 2. i v i tài s n có giá tr t năm trăm ngàn ng tr xu ng ho c tài s n mau h ng theo quy nh t i kho n 2 i u 47 c a Pháp l nh Thi hành án dân s thì Ch p hành viên t ch c bán, có s ch ng ki n c a ngư i làm ch ng mà không c n thông qua th t c bán u giá. i v i tài s n tươi s ng, mau h ng, n u không có ai tr giá cao hơn thì Ch p hành viên bán tài s n theo giá ã nh hay giá do các bên ương s tho thu n. N u tài s n ó không bán ư c, tránh hư h ng, Ch p hành viên có th bán v i giá th p hơn giá do ương s tho thu n hay giá ã nh. Trong trư ng h p v n không bán ư c thì Ch p hành viên tr l i tài s n ó cho ngư i ph i thi hành án. N u ngư i ph i thi hành án không nh n l i tài s n mà tài s n b hư h ng, không còn giá tr thì Ch p hành viên t ch c tiêu h y theo quy nh t i i u 36 c a Pháp l nh Thi hành án dân s . 3. Nh ng ngư i sau ây không ư c tham gia mua tài s n bán thi hành án: a) Ngư i ã tr c ti p xét x v án có tài s n ư c ưa ra bán u giá, thành viên H i ng nh giá, Ch p hành viên, công ch c tr c ti p thi hành v vi c, Th trư ng cơ quan thi hành án nơi thi hành v vi c và cha, m , v , ch ng, con c a nh ng ngư i ó; b) Các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v bán u giá tài s n do t ch c bán u giá tài s n bán ư c th c hi n theo quy nh c a Chính ph v bán u giá tài s n. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v bán tài s n do cơ quan thi hành án t ch c bán th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh Thi hành án dân s v gi i quy t khi u n i, t cáo v thi hành án. i u 27. Th t thanh toán ti n thi hành án 1. Vi c thanh toán ti n thi hành án theo quy nh t i i u 51 c a Pháp l nh Thi hành án dân s ư c th c hi n theo nguyên t c: a) S ti n thi hành án thu ư c theo quy t nh cư ng ch thi hành án nào thì ư c thanh toán cho nh ng ngư i ư c thi hành án ã có ơn yêu c u tính n th i i m có quy t nh cư ng ch thi hành án ó. N u có nhi u ngư i ư c thi hành án thì th t ưu tiên thanh toán cho nh ng ngư i ư c thi hành án ư c th c hi n theo th t thanh toán quy nh t i i u 51 c a Pháp l nh Thi hành án dân s . N u trong cùng m t hàng ưu tiên có nhi u ngư i ư c thi hành án thì s ti n thi hành án ã thu ư c thanh toán cho nh ng ngư i này theo t l s ti n h ư c thi hành án;
 20. b) S ti n còn l i (n u có) s ư c thanh toán cho nh ng ngư i ư c thi hành án theo các quy t nh thi hành án khác tính n th i i m thanh toán, theo th t ưu tiên quy nh t i i u 51 c a Pháp l nh Thi hành án dân s . 2. Trư ng h p trong m t b n án mà có nhi u ngư i ư c thi hành án, nhưng ch m t s ngư i làm ơn yêu c u thi hành án mà tài s n c a ngư i ph i thi hành án không thi hành nghĩa v tài s n theo b n án thì khi x lý s ti n bán tài s n thu ư c, cơ quan thi hành án t m th i trích ra và g i vào ngân hàng m t s ti n tương ng v i t l mà nh ng ngư i chưa làm ơn yêu c u thi hành án s ư c nh n. Cơ quan thi hành án thông báo và n nh th i h n không quá m t tháng cho nh ng ngư i ư c thi hành án khác v quy n làm ơn yêu c u thi hành án. H t th i h n thông báo mà cơ quan thi hành án không nh n ư c các ơn yêu c u thi hành án m i thì s ti n t m g i t i ngân hàng còn l i s ư c thanh toán ti p cho nh ng ngư i ã có ơn yêu c u thi hành án theo quy nh t i i m a kho n 1 c a i u này. 3. S ti n thu ư c t vi c bán tài s n ã ư c Toà án tuyên kê biên b o m thi hành cho m t nghĩa v c th , ư c ưu tiên thanh toán cho nghĩa v ó. i u 28. Chi phí cư ng ch thi hành án 1. Ngư i ph i thi hành án ph i ch u chi phí cư ng ch thi hành án, bao g m: a) Chi phí cho vi c kê biên tài s n: ti n b i dư ng cho H i ng cư ng ch ; chi phí b o v cư ng ch ; chi phí phòng cháy, n (n u có); chi phí xây ngăn, tr trư ng h p b n án, quy t nh xác nh rõ ngư i ư c thi hành án ph i ch u m t ph n ho c toàn b chi phí xây ngăn; b) Chi phí cho vi c nh giá, nh giá l i tài s n, tr trư ng h p quy nh t i i m a kho n 2 và kho n 3 c a i u này; chi phí bán u giá tài s n: ti n b i dư ng cho các thành viên c a H i ng nh giá, chi phí t ch c nh giá l i tài s n (n u ngư i ph i thi hành án ngh nh giá l i); ti n thuê a i m, phương ti n t ch c bán u giá (n u có); phí bán u giá theo quy nh (trong trư ng h p Ch p hành viên y quy n cho t ch c bán u giá tài s n bán tài s n); c) Chi phí cho vi c thuê, trông coi, b o qu n tài s n; chi phí b c d , v n chuy n tài s n; d) Chi phí thông báo v cư ng ch . M c b i dư ng i v i ngư i tr c ti p tham gia cư ng ch ư c áp d ng theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . Các kho n chi phí khác ph i căn c theo m c chi th c t , h p lý do Th trư ng cơ quan thi hành án duy t theo xu t c a Ch p hành viên. Các kho n chi phí cư ng ch ph i ư c thông báo cho ương s bi t. Chi phí cư ng ch thi hành án do ngư i ph i thi hành án n p ho c ư c kh u tr vào ti n bán u giá tài s n ã b kê biên ho c kh u tr vào tài s n c a ngư i ph i thi hành án ang do ngư i khác gi , thuê, vay, mư n, s a ch a. 2. Ngư i ư c thi hành án ph i ch u chi phí cư ng ch thi hành án, bao g m:
Đồng bộ tài khoản