Nghị định 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: chanhson

Nghị định 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ

v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷ 
liÖu luËt viÖt nam LAWDATA


Ngh Þ   ®Þ nh
Cña chÝnh phñ Sè 173/2004/N§­CP ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 
Quy ®Þnh vÒ thñ tôc, cìng chÕ vµ xö ph¹t vi ph¹m 
hµnh chÝnh trong thi hµnh ¸n d©n sù


ChÝnh  phñ


C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  
2001;
C¨n cø Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  ngµy 14 th¸ng 01  
n¨m 2004;
C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02  
th¸ng 7 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé T ph¸p,


Ngh Þ   ®Þ nh:


Ch¬ng I 
Nh÷ng quy ®Þnh chung


§i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh
NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu 
cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  vÒ  thñ  tôc, c ìng chÕ  vµ 
xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong thi hµnh ¸n d©n sù.


§i Ò u  2.  Gi¶i thÝch tõ ng÷
1. “Ngêi  ®îc thi hµnh ¸n” lµ  c¸ nh©n, tæ chøc  ®îc h­
ëng   quyÒn   vµ   lîi   Ých   trong   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   ®îc   thi 
hµnh theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù.
2. “Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n” lµ  c¸ nh©n, tæ chøc ph¶i 
thùc hiÖn nghÜa vô  trong b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh  ® îc thi hµnh 
theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù.
3. “Ngêi cã quyÒn, nghÜa vô liªn quan” lµ c¸ nh©n, tæ  
chøc cã  quyÒn,  nghÜa vô  liªn quan   ®Õn  viÖc  thi hµnh ¸n 
theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù.
4. “Ngêi  ®¹i diÖn” trong thi hµnh ¸n d©n sù  lµ  ngêi 
®¹i diÖn theo ph¸p luËt hoÆc  ®¹i diÖn theo  ñy quyÒn nh»m 
thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô  cña ngêi  ®îc thi hµnh ¸n, ngêi 
2

ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi cã  quyÒn, nghÜa vô  liªn quan  ®Õn 
viÖc thi hµnh ¸n.  
5. “Thêi hiÖu yªu cÇu thi hµnh ¸n” lµ thêi h¹n mµ ng­
êi  ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã  quyÒn yªu 
cÇu c¬ quan thi hµnh ¸n tæ chøc thi hµnh ¸n; nÕu hÕt thêi  
h¹n ®ã, th× mÊt quyÒn yªu cÇu, trõ trêng hîp ph¸p luËt cã 
quy ®Þnh kh¸c.


§i Ò u  3.  ChuyÓn giao quyÒn vµ nghÜa vô thi hµnh ¸n
1. Trong trêng hîp tæ chøc  ®îc thi hµnh ¸n hoÆc ph¶i 
thi hµnh ¸n hîp nhÊt, s¸p nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸  
s¶n,   cæ   phÇn   ho¸   th×   viÖc   thùc   hiÖn   quyÒn   yªu   cÇu   thi 
hµnh ¸n hoÆc tiÕp tôc nghÜa vô  thi hµnh ¸n  ®îc thùc hiÖn 
theo nguyªn t¾c:
a) §èi víi trêng hîp hîp nhÊt, s¸p nhËp th×  tæ chøc 
míi   tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   quyÒn   yªu   cÇu   thi   hµnh   ¸n   hoÆc 
tiÕp tôc nghÜa vô thi hµnh ¸n, trõ trêng hîp ph¸p luËt cã 
quy ®Þnh kh¸c;
b) §èi víi trêng hîp chia, t¸ch th×  c¬  quan ra quyÕt  
®Þnh   chia   t¸ch   ph¶i   x¸c   ®Þnh   râ   c¸   nh©n,   tæ   chøc   ®îc 
quyÒn tiÕp tôc yªu cÇu thi hµnh ¸n hoÆc tiÕp tôc nghÜa vô 
thi   hµnh   ¸n   theo   quyÕt   ®Þnh   chia,   t¸ch,   trõ   trêng   hîp 
ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c.
NÕu quyÕt ®Þnh chia, t¸ch kh«ng quy ®Þnh nghÜa vô cña  
c¸c tæ chøc míi th× sau khi chia, t¸ch c¸c tæ chøc míi cã  
tr¸ch nhiÖm liªn  ®íi thùc hiÖn nghÜa vô  thi hµnh ¸n cña 
tæ chøc bÞ chia t¸ch;
c)   §èi   víi   trêng   hîp   gi¶i   thÓ   th×   c¬   quan   cã   thÈm 
quyÒn ra quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  ph¶i th«ng b¸o cho c¬  quan 
thi hµnh ¸n biÕt tríc khi ra quyÕt ®Þnh. C¬ quan thi hµnh 
¸n cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬  quan cã  thÈm quyÒn ra 
quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  trong viÖc xö  lý  tµi s¶n cña tæ chøc 
bÞ gi¶i thÓ ®Ó thi hµnh ¸n. Trêng hîp quyÒn, nghÜa vô thi 
hµnh ¸n cña tæ chøc bÞ  gi¶i thÓ   ®îc chuyÓn giao cho tæ 
chøc kh¸c  th×  tæ chøc  míi  tiÕp  tôc thùc hiÖn quyÒn  yªu 
cÇu thi hµnh ¸n hoÆc tiÕp tôc thùc hiÖn nghÜa vô thi hµnh 
¸n.
C¬   quan thi  hµnh  ¸n, ngêi  ®îc  thi hµnh  ¸n, ngêi cã 
quyÒn,   nghÜa   vô   liªn   quan   cã   quyÒn   ®Ò   nghÞ   c¬   quan   cã 
thÈm quyÒn  hoÆc Toµ  ¸n xem xÐt l¹i quyÕt  ®Þnh  gi¶i  thÓ 
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
NÕu   tæ   chøc   bÞ   gi¶i   thÓ   kh«ng   cßn   tµi   s¶n   do   thùc 
hiÖn quyÕt   ®Þnh gi¶i thÓ  tr¸i  ph¸p  luËt th×  c¬  quan ra 
quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  tr¸i ph¸p luËt ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm 
3

thi hµnh thay nghÜa vô  cña tæ chøc bÞ  gi¶i thÓ  t¬ng øng 
víi phÇn tµi s¶n ®ã;   
d)  Trêng  hîp tæ  chøc ph¶i  thi  hµnh ¸n  tiÕn hµnh  cæ 
phÇn ho¸ th×  tríc  ®ã  ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô  thi hµnh ¸n 
cña m×nh. NÕu quyÒn, nghÜa vô  thi hµnh ¸n cña tæ chøc  ®ã 
®îc chuyÓn giao cho tæ chøc kh¸c th× tæ chøc míi tiÕp tôc 
thùc hiÖn  quyÒn  yªu cÇu thi hµnh ¸n hoÆc tiÕp  tôc  thùc 
hiÖn nghÜa vô thi hµnh ¸n;
®)   Trêng   hîp   tæ   chøc   ph¶i   thi   hµnh   ¸n   ph¸   s¶n   th× 
quyÒn  vµ  nghÜa  vô  thi  hµnh  ¸n  ®îc thùc  hiÖn  theo quyÕt 
®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n.
2. Trêng hîp ngêi ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh 
¸n lµ  c¸ nh©n chÕt th×  quyÒn, nghÜa vô  thi hµnh ¸n  ®îc 
chuyÓn giao cho ngêi kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ 
thõa kÕ. 
NÕu ngêi  ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n chÕt 
mµ  quyÒn, nghÜa vô  thi hµnh ¸n kh«ng  ®îc chuyÓn giao cho 
ngêi kh¸c th×  c¬  quan thi hµnh ¸n ra quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ 
thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2   §iÒu 28 
cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù.
3. Trong c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2  
cña §iÒu nµy th×  tæ chøc, c¸ nh©n  ®îc chuyÓn giao quyÒn 
vµ nghÜa vô thi hµnh ¸n cã quyÒn lµm ®¬n yªu cÇu thi hµnh  
hoÆc   ph¶i   tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   c¸c   nghÜa   vô   thi   hµnh   ¸n 
theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  vµ  NghÞ 
®Þnh nµy. 
Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ra c¸c quyÕt  ®Þnh thi 
hµnh ¸n  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc míi t¬ng øng víi quyÒn, 
nghÜa vô  thi hµnh ¸n  ®îc chuyÓn giao;  ®ång thêi ra quyÕt 
®Þnh  thu håi c¸c quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n tríc ®©y. 
§èi víi c¸c quyÕt ®Þnh, th«ng b¸o kh¸c vÒ thi hµnh ¸n  
th×  tïy tõng trêng hîp cô  thÓ  mµ  c¬  quan thi hµnh ¸n gi÷  
nguyªn,   thu   håi   hoÆc   ra   c¸c   quyÕt   ®Þnh,   th«ng  b¸o  kh¸c  
phï hîp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.


§i Ò u  4.  Hç trî tµi chÝnh ®Ó thi hµnh ¸n
1. Ng©n s¸ch nhµ  níc chØ hç  trî   ®èi víi tæ chøc ph¶i 
thi   hµnh   ¸n   ho¹t   ®éng   hoµn   toµn   b»ng   kinh   phÝ   do   ng©n 
s¸ch   nhµ   níc   cÊp   khi   viÖc   thi   hµnh   ¸n   lµm   cho   tæ   chøc 
ph¶i thi hµnh ¸n bÞ ¶nh hëng lín ®Õn viÖc thùc hiÖn nhiÖm 
vô   ®îc giao, ngõng ho¹t  ®éng, gi¶i thÓ  hoÆc ¶nh h ëng  ®Õn 
an ninh, quèc phßng, trËt tù c«ng céng.
2.  Ng©n s¸ch  trung  ¬ng  hç  trî   cho c¸c  tæ chøc  ph¶i 
thi hµnh ¸n lµ  c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n cña ng©n s¸ch trung  ­
4

¬ng; ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng hç  trî  cho c¸c tæ chøc ph¶i thi 
hµnh ¸n lµ ®¬n vÞ dù to¸n cña ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng.
3. Tæ chøc ph¶i thi hµnh ¸n nãi t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy 
ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh cÇn thiÕt  ®Ó  thi 
hµnh ¸n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Sau khi ¸p dông c¸c 
biÖn ph¸p  tµi  chÝnh  cÇn thiÕt  mµ  vÉn kh«ng  cã  kh¶  n¨ng 
thi   hµnh   ¸n   th×   tæ   chøc   ®ã   ph¶i   cã   v¨n   b¶n   ®Ò  nghÞ   c¬ 
quan qu¶n lý  cÊp trªn trùc tiÕp xem xÐt viÖc hç  trî  tµi 
chÝnh ®Ó thi hµnh ¸n. 
ThÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh møc hç  trî, thñ  tôc hç  trî  tµi 
chÝnh tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc  ®Ó  thi hµnh ¸n thùc hiÖn theo 
quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n híng 
dÉn thi hµnh.
4. Tæ chøc ph¶i thi hµnh ¸n  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc hç 
trî  tµi chÝnh  ®Ó  thi hµnh ¸n cã  tr¸ch nhiÖm thu håi, nép 
ng©n   s¸ch   nhµ   níc   sè   tiÒn,   tµi   s¶n   cña   ngêi   ®∙   g©y   ra 
thiÖt h¹i ph¶i båi hoµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 
Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé T ph¸p tr×nh Thñ 
tíng ChÝnh phñ ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc hç trî  tµi chÝnh  
tõ ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó  thi hµnh ¸n.


§i Ò u  5.  Tho¶ thuËn vÒ thi hµnh ¸n
1. C¸c  ®¬ng sù  cã  quyÒn tho¶ thuËn vÒ  viÖc thi hµnh 
¸n nhng viÖc tho¶ thuËn kh«ng ®îc tr¸i ph¸p luËt, ®¹o ®øc 
x∙ héi, ¶nh hëng  ®Õn lîi  Ých cña Nhµ  níc, quyÒn, lîi  Ých 
hîp ph¸p cña c¸ nh©n, tæ chøc kh¸c. 
2. Trêng hîp vô  viÖc  ®ang do c¬  quan thi hµnh ¸n tæ 
chøc   thi   hµnh,   ChÊp   hµnh   viªn   lËp   biªn   b¶n   ghi   râ   néi 
dung tho¶ thuËn. NÕu c¸c ®¬ng sù kh«ng tù nguyÖn thi hµnh 
theo ®óng néi dung tho¶ thuËn th× c¬ quan thi hµnh ¸n c¨n 
cø néi dung b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®Ó tæ chøc thi hµnh.
Trêng   hîp   c¸c   ®¬ng   sù   tho¶   thuËn   vÒ   viÖc   kh«ng   yªu  
cÇu c¬  quan thi hµnh ¸n thi hµnh mét phÇn hoÆc toµn bé 
b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh th×  c¬  quan thi hµnh ¸n lËp biªn b¶n 
vÒ néi dung tho¶ thuËn vµ ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ thi hµnh 
¸n   ®èi   víi   phÇn   tho¶   thuËn   kh«ng   yªu   cÇu   thi   hµnh   ¸n 
theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 28 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh 
¸n d©n sù. NÕu viÖc tho¶ thuËn nãi trªn thùc hiÖn sau khi 
tµi s¶n  ®∙  ®îc b¸n hoÆc giao cho ngêi kh¸c nhËn  ®Ó  thi 
hµnh ¸n theo  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt th×  ph¶i  ®îc sù 
nhÊt   trÝ   cña  ngêi  mua hoÆc  ngêi  nhËn tµi  s¶n  ®ã   ®Ó  thi 
hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 44 vµ §iÒu 48 cña Ph¸p lÖnh 
Thi hµnh ¸n d©n sù.
5


§ i Ò u  6.  §¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n
1.  Yªu cÇu  thi hµnh  ¸n, viÖc   ®Ò  nghÞ  tù  nguyÖn   thi 
hµnh ¸n (gäi chung lµ   ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n) ph¶i  ®îc 
thÓ  hiÖn b»ng v¨n b¶n; nÕu  ®¬n yªu cÇu kh«ng dïng tiÕng 
ViÖt th× ph¶i ®îc dÞch ra tiÕng ViÖt cã c«ng chøng cña c¬ 
quan cã thÈm quyÒn.
2. §¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n gåm nh÷ng néi dung chÝnh 
sau ®©y:
a)  Hä, tªn,   ®Þa chØ  cña ngêi  ®îc thi  hµnh ¸n,  ngêi 
ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi cã quyÒn, lîi Ých liªn quan; ngµy,  
th¸ng, n¨m lµm ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n;
b) Néi dung yªu cÇu thi hµnh ¸n; c¸c néi dung kh«ng 
yªu cÇu thi hµnh ¸n. Néi dung yªu cÇu ph¶i phï  hîp víi 
néi dung b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®îc thi hµnh; 
c) Sè b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh; ngµy, th¸ng, n¨m ra b¶n ¸n,  
quyÕt  ®Þnh; Toµ  ¸n ra b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh, Tæ chøc Träng 
tµi ra quyÕt ®Þnh; t×nh h×nh tµi s¶n, thu nhËp, n¬i c tró 
cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c 
(nÕu cã).
3.  NÕu ngêi  ®îc  thi hµnh  ¸n, ngêi ph¶i  thi hµnh  ¸n 
trùc tiÕp tr×nh bµy yªu cÇu thi hµnh ¸n b»ng lêi nãi t¹i 
c¬ quan thi hµnh ¸n th× c¬ quan thi hµnh ¸n ph¶i lËp biªn  
b¶n ghi râ c¸c néi dung trªn, cã ch÷ ký hoÆc ®iÓm chØ cña  
ngêi yªu cÇu vµ  ch÷  ký  cña c¸n bé  lËp biªn b¶n. Biªn b¶n  
thay cho ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n.
4. KÌm theo  ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n ph¶i cã  b¶n ¸n, 
quyÕt ®Þnh vµ c¸c giÊy tê liªn quan kh¸c (nÕu cã).


§i Ò u  7.  Thêi hiÖu yªu cÇu thi hµnh ¸n
1.  Thêi hiÖu  yªu  cÇu thi  hµnh ¸n  theo quy   ®Þnh  t¹i 
kho¶n 1 §iÒu 25 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù ® îc tÝnh 
tõ  ngµy b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh cã  hiÖu lùc ph¸p luËt. Trêng 
hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cha cã hiÖu lùc ph¸p luËt nhng ®îc 
thi hµnh ngay th×  thêi hiÖu vÉn  ®îc tÝnh tõ  ngµy b¶n ¸n, 
quyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc ph¸p luËt. 
Thêi hiÖu yªu cÇu thi hµnh ¸n chØ ¸p dông ®èi víi tr­
êng hîp thi hµnh ¸n theo ®¬n yªu cÇu.
Ngµy göi ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n cña ®¬ng sù ®îc tÝnh 
tõ  ngµy ghi  ë  dÊu bu  ®iÖn (nÕu  ®¬n  ®îc göi qua  ®êng bu 
®iÖn), ngµy ®¬ng sù nép t¹i c¬ quan thi hµnh ¸n (nÕu ®¬ng 
sù  trùc tiÕp nép t¹i c¬  quan thi hµnh ¸n) hoÆc ngµy  ®¬ng 
sù  trùc tiÕp tr×nh bµy yªu cÇu thi hµnh ¸n b»ng lêi nãi 
t¹i c¬ quan thi hµnh ¸n.    
6

2. Nh÷ng trêng hîp sau ®©y ®îc coi lµ sù kiÖn bÊt kh¶ 
kh¸ng, trë ng¹i kh¸ch quan nªn kh«ng thÓ yªu cÇu thi hµnh  
¸n ®óng h¹n:
a) Ngêi  ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n kh«ng 
nhËn ®îc b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh mµ kh«ng ph¶i do lçi cña hä;
b) Ngêi ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n do yªu 
cÇu c«ng t¸c, ch÷a bÖnh, thiªn tai, ho¶ ho¹n hay do trë 
ng¹i kh¸ch quan kh¸c mµ  kh«ng thÓ    yªu cÇu thi hµnh ¸n 
®óng h¹n;
c) Ngêi  ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n chÕt 
mµ  cha x¸c  ®Þnh  ®îc ngêi thõa kÕ; tæ chøc hîp nhÊt, s¸p 
nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, cæ phÇn ho¸ mµ  cha x¸c  ®Þnh 
®îc   tæ   chøc,   c¸   nh©n   míi   cã   quyÒn   yªu   cÇu   thi   hµnh   ¸n 
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
d)   Do   lçi   cña   c¬   quan   xÐt   xö,   c¬   quan   thi   hµnh   ¸n 
hoÆc c¬ quan kh¸c dÉn ®Õn viÖc ngêi ®îc thi hµnh ¸n kh«ng 
thÓ yªu cÇu ®óng h¹n.
Ngêi  ®îc  thi hµnh  ¸n ph¶i  lµm  ®¬n  kÌm theo  c¸c  tµi 
liÖu chøng minh lý  do kh«ng yªu cÇu thi hµnh ¸n  ®óng h¹n 
®Ò  nghÞ  Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n  xem xÐt kh«i phôc  
thêi  hiÖu thi  hµnh  ¸n. §¬n  ®Ò  nghÞ   kh«i phôc  thêi   hiÖu 
ph¶i cã  x¸c nhËn cña Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ng êi  ®ã  c 
tró  hoÆc x¸c nhËn cña c¬  quan y tÕ  cÊp huyÖn trë  lªn (®èi  
víi trêng hîp  èm  ®au) hoÆc c¬  quan cã  thÈm   quyÒn kh¸c vÒ 
viÖc v¾ng mÆt kh«ng yªu cÇu thi hµnh ¸n ®óng h¹n.
Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã  quyÒn chøng minh thêi hiÖu  
yªu cÇu thi hµnh ¸n ®∙ hÕt.


§i Ò u  8.  X¸c minh ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n
1. C¬  quan thi hµnh ¸n cã  tr¸ch nhiÖm x¸c minh  ®iÒu 
kiÖn thi hµnh cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n. ChÝnh quyÒn  ®Þa 
ph¬ng,   c¬   quan   ®¨ng   ký   quyÒn   së   h÷u,   sö   dông,   c¬   quan 
®¨ng ký  giao dÞch b¶o  ®¶m vµ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn 
quan ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn, cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt  
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cho c¬ quan thi hµnh ¸n trong 
viÖc x¸c minh ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n cña ®¬ng sù.
NÕu   ngêi   ph¶i   thi   hµnh   ¸n   kh«ng   cã   tµi   s¶n   ®Ó   thi 
hµnh th×  ph¶i lµm  ®¬n tr×nh bµy, cã  x¸c nhËn cña Uû  ban 
nh©n d©n cÊp x∙ n¬i c tró  hoÆc tæ chøc n¬i c«ng t¸c, n¬i  
qu¶n lý  thu nhËp vÒ  viÖc ngêi  ®ã  kh«ng cã  tµi s¶n  ®Ó  thi 
hµnh ¸n. Ngêi  ®îc thi hµnh ¸n cã  quyÒn  chøng  minh  viÖc 
ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã tµi s¶n ®Ó thi hµnh ¸n. 
2. Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n  ®îc coi lµ  cha cã   ®iÒu kiÖn 
thi hµnh nghÜa  vô  vÒ  tµi s¶n trong  nh÷ng trêng  hîp  sau 
®©y:
7

a) Kh«ng cã  thu nhËp hoÆc møc thu nhËp thÊp, chØ b¶o 
®¶m cuéc sèng tèi thiÓu cho ngêi ph¶i thi hµnh ¸n vµ  gia 
®×nh; kh«ng cã tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm x¸c minh hoÆc tuy cã 
tµi s¶n nhng tµi s¶n cã gi¸ trÞ nhá, kh«ng ®ñ hoÆc chØ ®ñ  
®Ó  chi phÝ  vÒ  thi hµnh ¸n, tµi s¶n mµ  theo quy  ®Þnh cña 
ph¸p   luËt   kh«ng   ®îc   xö   lý   ®Ó   thi   hµnh   ¸n   hoÆc   tµi   s¶n 
kh«ng b¸n ®îc, tµi s¶n chung cha ®îc ph©n chia hoÆc v× lý 
do kh¸ch quan kh¸c nªn kh«ng xö lý ®îc ®Ó thi hµnh ¸n;
b) Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n bÞ l©m vµo hoµn c¶nh kinh tÕ 
®Æc biÖt khã kh¨n kÐo dµi do thiªn tai, ho¶ ho¹n, tai n¹n 
hoÆc èm ®au g©y ra.
3. Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n  ®îc coi lµ  cha cã   ®iÒu kiÖn 
thi hµnh nghÜa vô  mµ  theo b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh hä  ph¶i tù 
m×nh thùc hiÖn nÕu  ®ang  èm nÆng hay v×  lý  do kh¸ch quan 
kh¸c mµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc nghÜa vô ®ã. 


Ch¬ng II
thñ tôc thi hµnh ¸n


§i Ò u   9.   NhËn b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh; nhËn  ®¬n yªu cÇu 
thi hµnh ¸n
1. C¬ quan thi hµnh ¸n ph¶i vµo Sæ nhËn b¶n ¸n, quyÕt 
®Þnh ngay sau khi nhËn ®îc b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n. 
Sæ   nhËn   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   ph¶i   ghi   râ   néi   dung   quyÕt 
®Þnh cña b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh; néi dung biªn b¶n kª biªn, 
t¹m gi÷ tµi s¶n, biªn b¶n thu gi÷ vËt chøng (nÕu cã). Khi 
chuyÓn   giao   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh,   Toµ   ¸n   ®∙   ra   b¶n   ¸n, 
quyÕt  ®Þnh  ®ã  cã  tr¸ch nhiÖm chuyÓn giao vËt chøng, tµi 
s¶n t¹m gi÷ (nÕu cã) cho c¬ quan thi hµnh ¸n.
2. C¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i vµo Sæ nhËn  ®¬n yªu cÇu 
thi hµnh ¸n vµ  cÊp cho  ®¬ng sù  PhiÕu nhËn  ®¬n ngay sau 
khi nhËn ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n cña ®¬ng sù. Sæ nhËn ®¬n 
yªu cÇu thi hµnh ¸n ph¶i ghi râ néi dung yªu cÇu thi hµnh  
¸n cña ®¬ng sù. 
3.  §èi víi  trêng  hîp  ®¬n  yªu cÇu  thi hµnh  ¸n kh«ng 
®óng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ   ®Þnh nµy th×  c¬  quan 
thi   hµnh   ¸n   híng   dÉn   ngêi   yªu   cÇu   thi   hµnh   ¸n   lµm   ®¬n 
®óng quy ®Þnh.
Trêng   hîp   vô   viÖc   kh«ng   thuéc   thÈm   quyÒn   ra   quyÕt  
®Þnh thi hµnh ¸n cña m×nh th×  c¬  quan thi hµnh ¸n híng 
dÉn ®¬ng sù nép ®¬n ®Õn c¬ quan thi hµnh ¸n cã thÈm quyÒn  
theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 21 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n 
sù.
8

NÕu cã c¨n cø x¸c ®Þnh ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n ®∙ hÕt  
thêi hiÖu th× Thñ trëng c¬ quan thi hµnh ¸n ra quyÕt ®Þnh 
kh«ng chÊp nhËn yªu cÇu thi hµnh ¸n qu¸ h¹n. 


§i Ò u  10.  Ra quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n
1.  Thñ  trëng c¬   quan thi  hµnh  ¸n ra mét  quyÕt  ®Þnh 
thi hµnh ¸n chung cho c¸c kho¶n thuéc diÖn chñ   ®éng thi 
hµnh trong mét b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh. §èi víi c¸c kho¶n tr¶ 
l¹i tµi s¶n, hoµn tr¶ tiÒn t¹m øng ¸n phÝ  th×  mçi  ®¬ng 
sù, Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ra mét quyÕt  ®Þnh thi 
hµnh ¸n.
Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ra mét quyÕt  ®Þnh thi 
hµnh   ¸n   cho   mçi   ®¬n   yªu   cÇu   thi   hµnh   ¸n.   Trêng   hîp   vô 
viÖc phøc  t¹p,  mét ngêi ph¶i  thi  hµnh  ¸n nhng cã  nhiÒu 
ngêi ®îc thi hµnh ¸n th× Thñ trëng c¬ quan thi hµnh ¸n cã 
thÓ ra mét quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n chung cho nhiÒu ®¬n yªu 
cÇu thi hµnh ¸n.
§èi víi thi hµnh nghÜa vô  liªn  ®íi th×  Thñ  trëng c¬ 
quan thi hµnh ¸n ra mét quyÕt  ®Þnh thi hµnh ¸n chung cho 
nh÷ng ngêi cã quyÒn, nghÜa vô liªn ®íi.
2.   Sau   khi   ra   quyÕt   ®Þnh   thi   hµnh   ¸n,   c¬   quan   thi 
hµnh ¸n ph¶i vµo Sæ thô lý thi hµnh ¸n. 
ViÖc thi hµnh ¸n  ®îc tÝnh tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh thi 
hµnh ¸n. 
3.  Sæ nhËn  b¶n ¸n,  quyÕt  ®Þnh,  Sæ nhËn  ®¬n yªu  cÇu 
thi hµnh ¸n, Sæ thô lý thi hµnh ¸n vµ c¸c sæ s¸ch kh¸c vÒ 
thi hµnh ¸n  ®îc lËp theo mÉu thèng nhÊt do Bé  T ph¸p quy 
®Þnh. 


§i Ò u  11.  Nguyªn t¾c ñy th¸c thi hµnh ¸n 
1. ChØ  ®îc  ñy th¸c thi hµnh ¸n cho c¬  quan thi hµnh 
¸n n¬i ngêi ph¶i thi hµnh ¸n c tró, lµm viÖc, cã  tµi s¶n 
hoÆc trô së. 
2. Trêng hîp cã nhiÒu ngêi ph¶i thi hµnh ¸n ë c¸c ®Þa 
ph¬ng kh¸c nhau hoÆc tµi s¶n, thu nhËp cña hä ë nh÷ng ®Þa 
ph¬ng kh¸c nhau th× ®îc ñy th¸c tõng phÇn cho c¬ quan thi 
hµnh ¸n  ë  c¸c  ®Þa ph¬ng  ®ã, trõ  trêng hîp thi hµnh nghÜa 
vô liªn ®íi. 
3. ViÖc ñy th¸c thi hµnh ¸n ®îc thùc hiÖn gi÷a c¸c c¬ 
quan thi hµnh  ¸n kh«ng  ph©n biÖt  ®Þa bµn ho¹t   ®éng,  c¬ 
quan   thi   hµnh   ¸n   d©n   sù   hay   c¬   quan   thi   hµnh   ¸n   trong 
qu©n ®éi.
9

4.  C¬  quan  thi hµnh  ¸n cÊp  huyÖn  kh«ng  ®îc  ñy th¸c 
cho c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp tØnh cña ®Þa ph¬ng m×nh.


§i Ò u   12.  ThÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh ñy th¸c thi hµnh  
¸n
1. Thñ trëng c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp tØnh ñy th¸c thi 
hµnh ¸n trong c¸c trêng hîp sau ®©y:
a) Uû  th¸c cho c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp tØnh n¬i kh¸c 
thi hµnh c¸c vô viÖc sau:
­ Thi hµnh b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh vÒ  nhËn ngêi lao  ®éng 
trë  l¹i lµm viÖc hoÆc  båi  thêng  thiÖt  h¹i mµ  ngêi ph¶i 
thi hµnh ¸n lµ c¬ quan nhµ níc cÊp tØnh trë lªn;
­   Thi   hµnh   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   cã   yÕu   tè   níc   ngoµi 
hoÆc liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u trÝ tuÖ;
­ Thi hµnh b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n; quyÕt  
®Þnh cña Träng tµi th¬ng m¹i ViÖt Nam; 
­ Thi hµnh b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh mµ  nhiÒu ng êi ph¶i thi 
hµnh ¸n cã  tr¸ch nhiÖm liªn  ®íi  ë  nhiÒu quËn, huyÖn, thÞ 
x∙, thµnh phè kh¸c nhau trong tØnh n¬i ñy th¸c ®Õn;
b) Uû  th¸c cho c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp qu©n khu thi 
hµnh nh÷ng vô  viÖc thuéc c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 
a kho¶n 1 §iÒu nµy, nhng thuéc thÈm quyÒn thi hµnh cña c¬ 
quan thi hµnh ¸n cÊp qu©n khu;
c) Uû th¸c cho c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp huyÖn thi hµnh 
c¸c vô  viÖc kh¸c,  trõ  nh÷ng trêng hîp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 
a, ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy.
2. Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp huyÖn cã  thÓ   ñy 
th¸c nh÷ng vô  viÖc thuéc thÈm quyÒn thi hµnh ¸n cña m×nh 
cho c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp tØnh, c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp  
qu©n   khu,   c¬   quan   thi   hµnh   ¸n   cÊp   huyÖn   n¬i   kh¸c   thi 
hµnh.
3. Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp qu©n khu cã  thÓ 
ñy th¸c nh÷ng  vô  viÖc  thuéc  thÈm quyÒn  thi hµnh ¸n cña 
m×nh cho c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp qu©n khu kh¸c, c¬  quan 
thi hµnh ¸n cÊp tØnh hoÆc c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp huyÖn 
thi hµnh. 


§i Ò u  13.  Thñ tôc ñy th¸c thi hµnh ¸n
1. Tríc khi  ñy th¸c, c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i xö  lý 
xong   c¸c   tµi   s¶n   t¹m   gi÷,   vËt   chøng   do   Toµ   ¸n   chuyÓn  
giao, tµi s¶n kª biªn cã  liªn quan trùc tiÕp  ®Õn phÇn  ñy 
th¸c  ®Ó  thi hµnh ¸n. Trong trêng hîp viÖc xö  lý  c¸c tµi 
s¶n trªn cã khã kh¨n, kÐo dµi vµ xÐt thÊy gi¸ trÞ tµi s¶n  
10

kh«ng  ®ñ   ®Ó  thi hµnh ¸n th×  cã  thÓ   ñy th¸c cho c¬  quan 
thi hµnh ¸n n¬i cã   ®iÒu kiÖn thi hµnh mµ  kh«ng chê  xö  lý  
xong c¸c tµi s¶n ®ã. 
Trong trêng hîp c¬  quan thi hµnh ¸n  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh 
thi hµnh ¸n nhng xÐt thÊy cÇn  ñy th¸c th×  ph¶i ra quyÕt 
®Þnh thu håi mét phÇn hoÆc toµn bé quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n 
vµ ñy th¸c cho n¬i cã ®iÒu kiÖn thi hµnh.
2. QuyÕt  ®Þnh  ñy th¸c ph¶i ghi râ  néi dung  ñy th¸c, 
kho¶n   ®∙ thi hµnh  xong,  kho¶n  cÇn  tiÕp  tôc thi hµnh vµ 
c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn ñy th¸c.
QuyÕt  ®Þnh  ñy th¸c ph¶i kÌm theo b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh, 
b¶n sao biªn b¶n kª biªn,  t¹m  gi÷  tµi  s¶n.  Trong trêng 
hîp ph¶i ñy th¸c cho nhiÒu n¬i th× c¬ quan thi hµnh ¸n cã  
thÓ  sao chôp b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh thµnh nhiÒu b¶n, cã   ®ãng 
dÊu   cña   c¬   quan   thi   hµnh   ¸n   n¬i   ñy   th¸c   ®Ó   göi   cho   c¬ 
quan thi hµnh ¸n n¬i nhËn ñy th¸c.
Trong   thêi   gian   kh«ng   qu¸   ba   ngµy   lµm   viÖc,   kÓ   tõ 
ngµy nhËn  ®îc  ñy th¸c, c¬  quan thi hµnh ¸n nhËn  ñy th¸c 
ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬  quan thi hµnh ¸n  ñy 
th¸c vÒ viÖc nhËn ®îc ñy th¸c.
3. C¬ quan thi hµnh ¸n nhËn ñy th¸c, nÕu xÐt thÊy ng­
êi ph¶i thi hµnh ¸n   kh«ng cã  tµi s¶n hoÆc kh«ng c  tró, 
lµm viÖc hay cã  trô  së   ë   ®Þa ph¬ng m×nh th×  gi¶i quyÕt 
nh sau:
a) Trong trêng hîp c¬ quan thi hµnh ¸n ®∙ ñy th¸c chñ 
®éng ra quyÕt ®Þnh thi hµnh th× c¬ quan nhËn ñy th¸c ph¶i 
ñy th¸c tiÕp cho c¬ quan thi hµnh ¸n n¬i cã ®iÒu kiÖn thi  
hµnh;
b) Trong trêng hîp c¬  quan thi hµnh ¸n ra quyÕt  ®Þnh  
thi hµnh ¸n theo ®¬n yªu cÇu cña ng êi ®îc thi hµnh ¸n th× 
ra quyÕt ®Þnh tr¶ l¹i ®¬n yªu cÇu vµ híng dÉn ®¬ng sù göi 
®¬n yªu cÇu (kÌm theo quyÕt ®Þnh tr¶ ®¬n vµ tµi liÖu liªn 
quan)  ®Õn c¬  quan thi hµnh ¸n n¬i cã   ®iÒu kiÖn thi hµnh. 
C¬  quan thi hµnh ¸n n¬i cã   ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n ph¶i ra  
quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n theo ®¬n yªu cÇu cña ®¬ng sù. 
4.   QuyÕt   ®Þnh   ñy   th¸c   ph¶i   ®îc   göi   cho   Toµ   ¸n   ®∙ 
chuyÓn   giao   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh,   ViÖn   KiÓm  s¸t  nh©n   d©n  
cïng cÊp, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n n¬i nhËn  ñy th¸c, ngêi 
®îc thi hµnh  ¸n,  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi cã  quyÒn, 
nghÜa vô liªn quan.


§i Ò u  14.  Ho∙n thi hµnh ¸n
1. Trong trêng hîp chñ   ®éng thi hµnh ¸n th×  thêi h¹n  
ho∙n thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 26  
cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù kh«ng qu¸ chÝn m¬i ngµy, 
11

kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh ho∙n thi hµnh ¸n; trêng hîp ngêi 
ph¶i thi hµnh ¸n ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t tï hoÆc cha x¸c 
®Þnh ®îc ®Þa chØ cña hä th× thêi h¹n ho∙n cã thÓ qu¸ chÝn  
m¬i ngµy. Trong thêi gian ho∙n thi hµnh ¸n, nÕu ph¸t hiÖn  
thÊy ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã   ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n hoÆc 
®∙ hÕt thêi h¹n ho∙n thi hµnh ¸n th×  c¬  quan thi hµnh ¸n  
ph¶i ra quyÕt ®Þnh tiÕp tôc thi hµnh ¸n.    
2. Trong trêng hîp tµi s¶n kª biªn cã tranh chÊp ®ang  
®îc Toµ  ¸n thô  lý, gi¶i quyÕt, thêi h¹n ho∙n thi hµnh ¸n 
®îc tÝnh tõ  ngµy Toµ  ¸n thô  lý  vô  viÖc  ®Õn khi b¶n ¸n, 
quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n vÒ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp ®ã cã 
hiÖu lùc thi hµnh. 
3. Trong trêng hîp thi hµnh ¸n theo  ®¬n yªu cÇu cña 
ngêi ph¶i thi hµnh ¸n th×  c¬  quan thi hµnh ¸n chØ chÊp 
nhËn  ®Ò  nghÞ  ho∙n thi hµnh ¸n cña ngêi  ®îc thi hµnh ¸n, 
nÕu ®îc sù ®ång ý cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n.
Yªu cÇu hoÆc ®ång ý ho∙n thi hµnh ¸n cña ®¬ng sù ph¶i 
®îc   thÓ   hiÖn   b»ng   v¨n   b¶n,   ghi   râ   néi   dung   yªu   cÇu   vµ 
thêi h¹n ho∙n thi hµnh ¸n, cã ch÷ ký cña c¸c ®¬ng sù. 
Khi  ®iÒu kiÖn ho∙n thi hµnh ¸n kh«ng cßn, Thñ  trëng 
c¬ quan thi hµnh ¸n ra quyÕt ®Þnh tiÕp tôc thi hµnh ¸n.
4. Trong trêng hîp ho∙n thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i  
kho¶n 2 §iÒu 26 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù th× viÖc  
yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n ph¶i  ®îc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n 
cho c¬  quan thi hµnh ¸n, ghi râ  thêi h¹n ho∙n thi hµnh 
¸n. V¨n b¶n yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n ph¶i do ng êi cã thÈm 
quyÒn kh¸ng nghÞ ký. Trong trêng hîp ®∙ cã v¨n b¶n mµ cÇn 
th«ng b¸o ngay b»ng  ®iÖn tho¹i,  ®iÖn tÝn th×  ph¶i th«ng  
b¸o cho c¬  quan thi hµnh ¸n n¬i tæ chøc thi hµnh vô  viÖc  
®ã  biÕt sè, ngµy,  th¸ng,  n¨m cña v¨n b¶n;  néi  dung  cña 
v¨n b¶n vµ ngêi ký v¨n b¶n ®ã.
Khi nhËn ®îc yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n, trong thêi h¹n  
kh«ng qu¸ mét ngµy lµm viÖc c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i ra 
quyÕt ®Þnh ho∙n thi hµnh ¸n. 
Trêng hîp khi nhËn ®îc yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n, nhng 
vô   viÖc   ®ang   ®îc   tæ   chøc   cìng   chÕ   thi   hµnh   ¸n   nÕu   xÐt 
thÊy viÖc  dõng  cìng chÕ  thi hµnh ¸n sÏ  ¶nh hëng  nghiªm 
träng  ®Õn lîi  Ých cña Nhµ  níc, quyÒn vµ  lîi  Ých hîp ph¸p 
cña c¸c bªn ®¬ng sù th× c¬ quan thi hµnh ¸n tiÕp tôc thùc  
hiÖn biÖn ph¸p cìng chÕ  thi hµnh ¸n, nhng ph¶i th«ng b¸o 
ngay cho ngêi  ®∙ yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n vµ  c¬  quan thi  
hµnh ¸n cÊp trªn biÕt.  NÕu vô  viÖc   ®∙  ®îc  thi hµnh mét 
phÇn hay thi hµnh xong th× trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba ngµy  
lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc v¨n b¶n ®ã, Thñ trëng c¬ quan 
thi hµnh ¸n n¬i tæ chøc thi hµnh ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o 
cho ngêi ®∙ yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n biÕt.
12

Khi nhËn  ®îc v¨n b¶n cña ngêi cã  thÈm quyÒn vÒ  viÖc 
kh«ng cã  c¬  së   ®Ó  xem xÐt kh¸ng nghÞ  b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh 
theo thñ  tôc gi¸m  ®èc thÈm hoÆc t¸i thÈm, hoÆc hÕt thêi 
gian   ho∙n   thi   hµnh   ¸n   mµ   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   kh«ng   bÞ 
kh¸ng nghÞ hay kh«ng bÞ t¹m ®×nh chØ thi hµnh ¸n theo quy 
®Þnh t¹i §iÒu 27 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù th× Thñ  
trëng c¬ quan thi hµnh ¸n ra quyÕt ®Þnh tiÕp tôc thi hµnh 
¸n vµ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ng êi ®∙ yªu cÇu ho∙n thi 
hµnh ¸n biÕt.


§i Ò u  15.  T¹m ®×nh chØ thi hµnh ¸n
1. Trong trêng hîp t¹m  ®×nh chØ thi hµnh ¸n theo quy  
®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 27 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  
th×  Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i ra quyÕt  ®Þnh t¹m 
®×nh chØ thi hµnh ¸n khi nhËn ® îc th«ng b¸o cña Toµ  ¸n vÒ 
viÖc më  thñ  tôc gi¶i quyÕt yªu cÇu tuyªn bè  ph¸ s¶n. Thêi  
h¹n t¹m ®×nh chØ thi hµnh ¸n theo thêi h¹n gi¶i quyÕt viÖc 
tuyªn bè ph¸ s¶n cña Toµ ¸n. 
C¬  quan thi hµnh ¸n kh«ng ra quyÕt  ®Þnh t¹m  ®×nh chØ 
thi hµnh ¸n mµ  tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c quyÕt  ®Þnh vÒ  thi 
hµnh ¸n liªn quan ®Õn phÇn nghÜa vô thi hµnh c¸c kho¶n vÒ 
cÊp   dìng;   tiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng   lao   ®éng,   trî   cÊp   th«i 
viÖc, trî cÊp mÊt viÖc lµm, b¶o hiÓm x∙ héi; tiÒn båi th­
êng thiÖt  h¹i  vÒ  tÝnh  m¹ng,  søc khoÎ  theo  quy   ®Þnh  t¹i 
c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 1 §iÒu 51 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh 
¸n d©n sù. Sè  tiÒn thi hµnh ¸n thu  ®îc, sau khi chi tr¶ 
c¸c kho¶n trªn, c¬  quan thi hµnh ¸n tiÕp tôc t¹m gi÷   ®Ó 
chê kÕt qu¶ gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n. 
2.   Trong   trêng   hîp   t¹m   ®×nh   chØ   thi   hµnh   ¸n   theo  
quyÕt ®Þnh kh¸ng nghÞ cña ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i 
kho¶n 2 §iÒu 27 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  th×  c¬ 
quan thi hµnh ¸n ra th«ng b¸o vÒ viÖc t¹m ®×nh chØ. 
Trong trêng hîp cÇn thiÕt, viÖc yªu cÇu t¹m  ®×nh chØ 
thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 27 cña Ph¸p 
lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  cã  thÓ   ®îc th«ng b¸o b»ng  ®iÖn 
tho¹i,   ®iÖn tÝn cho c¬  quan thi hµnh ¸n biÕt sè, ngµy, 
th¸ng,   n¨m   cña   v¨n   b¶n;   néi   dung   chñ   yÕu   cña   v¨n   b¶n 
kh¸ng   nghÞ   vµ   ngêi   ký   kh¸ng   nghÞ.   C¬   quan   thi   hµnh   ¸n 
ph¶i dõng viÖc thi hµnh ¸n khi nhËn ®îc th«ng b¸o vµ chËm 
nhÊt   kh«ng   qu¸   mét   ngµy   lµm   viÖc,   kÓ   tõ   ngµy   nhËn   ®îc 
th«ng b¸o ph¶i ra th«ng b¸o vÒ viÖc t¹m ®×nh chØ thi hµnh 
¸n. 
Th«ng b¸o vÒ  viÖc t¹m  ®×nh chØ thi hµnh ¸n ph¶i göi 
cho c¸c bªn  ®¬ng sù, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n cïng cÊp vµ 
ngêi ra kh¸ng nghÞ.
13

3. Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ra quyÕt  ®Þnh tiÕp 
tôc thi hµnh ¸n trong c¸c trêng hîp sau:
a)     Cã   quyÕt   ®Þnh   rót   kh¸ng   nghÞ   cña   ngêi   cã   thÈm 
quyÒn;
b)  Toµ  ¸n  ®×nh  chØ  viÖc gi¶i  quyÕt  ph¸  s¶n  ®èi  víi 
doanh nghiÖp, hîp t¸c x∙ ph¶i thi hµnh ¸n;
c) QuyÕt  ®Þnh gi¸m  ®èc thÈm, t¸i thÈm cña Toµ  ¸n gi÷ 
nguyªn b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh bÞ kh¸ng nghÞ. 


§i Ò u  16.  §×nh chØ thi hµnh ¸n
1. Trong trêng hîp quyÕt  ®Þnh gi¸m  ®èc thÈm söa  ®æi 
hay hñy bá b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®ang ®îc thi hµnh ®Ó xÐt xö 
l¹i theo tr×nh tù s¬ thÈm, phóc thÈm th× c¬ quan thi hµnh 
¸n ra quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ thi hµnh ¸n  ®èi víi viÖc thi 
hµnh   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   tríc   ®©y   vµ   ra   quyÕt   ®Þnh   thi 
hµnh ¸n theo quyÕt   ®Þnh cña b¶n ¸n, quyÕt   ®Þnh   ®ang cã 
hiÖu lùc ph¸p luËt.
Bé  T ph¸p phèi hîp víi Toµ  ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn 
KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao híng dÉn viÖc kh«i phôc quyÒn, 
nghÜa vô  cña c¸c bªn trong trêng hîp quyÕt  ®Þnh gi¸m  ®èc 
thÈm söa  ®æi hoÆc hñy bá  b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh  ®∙  ®îc thi 
hµnh.
2.  ViÖc tõ   bá  quyÒn,  lîi  Ých hîp  ph¸p cña  ngêi  ®îc 
thi hµnh ¸n trong  b¶n  ¸n,  quyÕt   ®Þnh ph¶i   ®îc thÓ  hiÖn 
b»ng   v¨n   b¶n   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt.   C¬   quan   thi 
hµnh ¸n ra quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ thi hµnh ¸n  ®èi víi kho¶n 
mµ  ngêi  ®îc thi hµnh ¸n tõ  bá  quyÒn, lîi  Ých cña m×nh. 
Trong  trêng hîp nµy, ngêi  ®îc thi hµnh ¸n sau  ®ã  kh«ng 
cßn quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n trë l¹i.


§i Ò u  17.  Xö lý tµi s¶n tÞch thu 
1. §èi víi tµi s¶n tÞch thu lµ  vò  khÝ, chÊt næ, chÊt 
phãng x¹, trang bÞ, ph¬ng tiÖn kü  thuËt qu©n sù  hoÆc vËt 
phÈm thuéc di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸,     th×  c¬  quan thi 
hµnh ¸n chñ   ®éng ra quyÕt  ®Þnh thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh  
t¹i §iÒu 22 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù. Trong thêi  
h¹n kh«ng qu¸ 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh thi hµnh  
¸n, c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i lµm thñ  tôc giao cho c¬  quan 
nhµ   níc   qu¶n   lý   lo¹i   tµi   s¶n   ®ã   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  
luËt.
2. §èi víi tµi s¶n tÞch thu kh«ng ph¶i lµ tµi s¶n quy 
®Þnh t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy th× c¬ quan thi hµnh ¸n chñ  
®éng ra quyÕt  ®Þnh thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 22 
cña Ph¸p lÖnh  Thi  hµnh  ¸n d©n  sù.  Trong  thêi h¹n kh«ng 
14

qu¸   15   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ra   quyÕt   ®Þnh   thi   hµnh   ¸n,   c¬ 
quan thi hµnh ¸n ph¶i lµm thñ  tôc giao cho c¬  quan Tµi 
chÝnh xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
3.   ViÖc   giao   nhËn   tµi   s¶n   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   vµ 
kho¶n 2 cña §iÒu nµy ph¶i ®îc lËp biªn b¶n, m« t¶ cô thÓ, 
chi tiÕt tµi s¶n vµ cã ch÷ ký cña c¸c bªn giao, nhËn.


§i Ò u   18.  MiÔn, gi¶m thi hµnh ¸n  ®èi víi c¸c kho¶n 
¸n phÝ, tiÒn ph¹t 
1. Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n ®îc coi lµ kh«ng cã tµi s¶n, 
thu   nhËp   hoÆc   ®iÒu   kiÖn   kh¸c   ®Ó   thi   hµnh   ¸n   khi   cã   1 
trong  c¸c   ®iÒu  kiÖn quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  a (trõ  trêng  hîp 
ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã  tµi s¶n chung nhng cha  ®îc ph©n 
chia hoÆc tµi s¶n v× lý do kh¸ch quan nªn kh«ng xö lý ® îc 
®Ó  thi hµnh ¸n) hoÆc  ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu 8 cña NghÞ   ®Þnh  
nµy. 
Ngêi   ph¹m   téi   cã   tæ   chøc,   ph¹m   téi   nhiÒu   lÇn,   lîi 
dông chøc  vô,  quyÒn  h¹n, thu lîi bÊt chÝnh  lín nãi t¹i 
®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 32 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù 
®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña Bé luËt H×nh sù vµ c¸c v¨n  
b¶n híng dÉn thi hµnh.
2. ViÖc xÐt miÔn thi hµnh ¸n  ®îc ¸p dông trong nh÷ng 
trêng hîp sau ®©y:
a) Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh 
t¹i kho¶n 1   §iÒu 32 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù vµ 
kho¶n 1 §iÒu nµy cã  sè  tiÒn ph¶i thi hµnh ¸n cßn l¹i tõ 
hai m¬i triÖu ®ång trë xuèng; 
b)   Ngêi   bÞ   kÕt   ¸n   h×nh   ph¹t   tiÒn   ®∙   tÝch   cùc   chÊp 
hµnh   ®îc   mét   phÇn   h×nh   ph¹t   nhng   bÞ   l©m   vµo   hoµn   c¶nh 
kinh tÕ ®Æc biÖt khã kh¨n kÐo dµi do thiªn tai, ho¶ ho¹n, 
tai n¹n hoÆc  èm  ®au g©y ra mµ  kh«ng thÓ  chÊp hµnh h×nh 
ph¹t tiÒn cßn l¹i hoÆc lËp c«ng lín th× viÖc xÐt miÔn thi 
hµnh ¸n  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 58 
cña Bé luËt H×nh sù.   
3.   ViÖc   xÐt   gi¶m   thi   hµnh   ¸n   ®îc   ¸p   dông   khi   ngêi 
ph¶i thi hµnh ¸n cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1  
§iÒu 32 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  vµ  kho¶n 1 cña 
§iÒu nµy trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y:
a) §èi víi sè  tiÒn ph¶i thi hµnh ¸n cßn l¹i trªn hai 
m¬i triÖu  ®ång  ®Õn n¨m tr¨m triÖu  ®ång th×   ®îc xÐt gi¶m 
thi hµnh ¸n, nhng mçi lÇn gi¶m kh«ng qu¸ 1/2 sè  tiÒn cßn 
l¹i ph¶i thi hµnh ¸n;
b) §èi víi sè  tiÒn ph¶i thi hµnh ¸n cßn l¹i trªn n¨m 
tr¨m triÖu ®ång ®Õn mét tû ®ång th× ®îc xÐt gi¶m thi hµnh 
15

¸n, nhng mçi lÇn gi¶m kh«ng qu¸ 1/3 sè  tiÒn cßn l¹i ph¶i 
thi hµnh ¸n;
c) §èi víi sè  tiÒn cßn l¹i ph¶i thi hµnh trªn mét tû 
®ång   th×   ®îc   xÐt   gi¶m   thi   hµnh   ¸n,   nhng   mçi   lÇn   gi¶m 
kh«ng qu¸ 1/5 sè tiÒn cßn l¹i ph¶i thi hµnh ¸n.
4. ViÖc xem xÐt miÔn, gi¶m thi hµnh ¸n  ®îc tiÕn hµnh 
hµng quý trong n¨m, nhng mçi ®èi tîng thi hµnh ¸n chØ ®îc 
xem xÐt miÔn, gi¶m kh«ng qu¸ mét lÇn trong mét n¨m.
5. C¬  quan thi hµnh ¸n  ®ang thô  lý  thi hµnh vô  viÖc 
lËp hå  s¬  xÐt miÔn, gi¶m thi hµnh ¸n, kÓ  c¶ tr êng hîp vô 
viÖc  ®∙  ®îc chuyÓn giao cho Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙  ®«n 
®èc thi hµnh. 
6. QuyÕt ®Þnh xÐt miÔn, gi¶m thi hµnh ¸n sÏ bÞ hñy bá 
trong trêng hîp ph¸t hiÖn ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã   hµnh 
vi tÈu t¸n, cÊt giÊu tµi s¶n  ®Ó  trèn tr¸nh viÖc thi hµnh 
¸n   dÉn   ®Õn   viÖc   xÐt   miÔn,   gi¶m   thi   hµnh   ¸n   kh«ng   ®óng 
thùc tÕ.
Bé  T ph¸p phèi hîp víi Toµ  ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn 
KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé  C«ng an, Bé  Tµi chÝnh híng 
dÉn thñ tôc xÐt miÔn, gi¶m thi hµnh ¸n. 


Ch¬ng III
C¸c biÖn ph¸p cìng chÕ


§i Ò u   19.  Nguyªn t¾c ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ thi 
hµnh ¸n
1. ChÊp hµnh viªn chØ  ®îc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng 
chÕ ®∙ ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n  
d©n sù. 
2. ChØ ®îc ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ thi hµnh ¸n sau 
khi  ®∙ hÕt thêi h¹n tù  nguyÖn thi hµnh ¸n, trõ  trêng hîp 
cÇn   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   cìng   chÕ   ngay   theo   quy   ®Þnh   t¹i 
kho¶n 2 §iÒu 7 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù.
Kh«ng ®îc tæ chøc cìng chÕ trong kho¶ng thêi gian quy 
®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù;  
mêi l¨m ngµy tríc vµ  sau tÕt Nguyªn  ®¸n; c¸c ngµy truyÒn  
thèng   ®èi   víi   c¸c   ®èi   tîng   chÝnh   s¸ch,   nÕu   hä   lµ   ngêi 
ph¶i thi hµnh ¸n vµ  c¸c trêng hîp kh¸c do Bé  trëng Bé  T
ph¸p quy ®Þnh.
3. ViÖc ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ  ph¶i t¬ng øng víi 
nghÜa vô cña  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n. 
4. ChÊp hµnh viªn c¨n cø vµo néi dung b¶n ¸n, quyÕt 
®Þnh;  tÝnh  chÊt, møc  ®é  cña nghÜa  vô  thi hµnh  ¸n;   ®iÒu 
16

kiÖn cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n;  ®Ò  nghÞ  cña  ®¬ng sù  vµ 
t×nh h×nh thùc tÕ   ë   ®Þa ph¬ng  ®Ó  ¸p dông biÖn ph¸p cìng 
chÕ thi hµnh ¸n thÝch hîp.
§i Ò u   20.   Trõ  vµo thu nhËp cña ngêi ph¶i thi hµnh 
¸n 
1. C¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p kh¸c cña ng êi ph¶i thi 
hµnh ¸n ngoµi tiÒn l¬ng, trî cÊp hu trÝ, mÊt søc theo quy 
®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 40 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  
lµ  nh÷ng kho¶n thu nhËp cña c¸n bé, c«ng nh©n trong c¸c 
tæ chøc kinh tÕ; thu nhËp cña x∙ viªn hîp t¸c x∙; tiÒn 
thëng vµ  c¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p kh¸c mµ  hä   ®îc nhËn 
tõ mét tæ chøc, c¸ nh©n ®ang qu¶n lý sè thu nhËp ®ã.
ViÖc x¸c  ®Þnh møc sinh ho¹t tèi thiÓu cña ngêi ph¶i 
thi hµnh ¸n vµ ngêi mµ ngêi ®ã cã nghÜa vô cÊp dìng, nu«i 
dìng  ®îc c¨n cø vµo  ®iÒu kiÖn cô  thÓ  tõng  ®Þa ph¬ng n¬i 
hä sinh sèng. 
2. ViÖc thùc hiÖn biÖn ph¸p cìng chÕ trõ vµo thu nhËp 
theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 40 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n 
sù còng ®îc ¸p dông trong trêng hîp ngêi ph¶i thi hµnh ¸n 
kh«ng cßn tµi s¶n nµo kh¸c ®Ó thi hµnh ¸n.


§i Ò u  21.  Kª biªn, giao tµi s¶n 
1. Tríc khi ra quyÕt  ®Þnh kª biªn tµi s¶n, ChÊp hµnh  
viªn yªu cÇu c¬  quan  ®¨ng ký  quyÒn së  h÷u, sö  dông tµi 
s¶n cung cÊp th«ng tin vÒ quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi 
s¶n cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n; yªu cÇu c¬  quan  ®¨ng ký 
giao dÞch b¶o  ®¶m cung cÊp th«ng tin vÒ  tµi s¶n dù   ®Þnh 
kª biªn cã   ®ang  ®îc dïng  ®Ó  b¶o  ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô 
cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n ®èi víi ngêi cã quyÒn hay kh«ng 
hoÆc tµi s¶n do ngêi ph¶i thi hµnh ¸n qu¶n lý, sö dông cã 
ph¶i lµ  tµi s¶n thuª mua tµi chÝnh hay kh«ng. Trong thêi 
h¹n n¨m ngµy lµm viÖc, c¸c c¬  quan nãi trªn ph¶i tr¶ lêi 
b»ng v¨n b¶n cho ChÊp hµnh viªn vÒ nh÷ng néi dung yªu cÇu 
®ã. 
2. Khi kª biªn tµi s¶n, ChÊp hµnh viªn ph¶i t¹m tÝnh 
trÞ  gi¸ c¸c tµi s¶n  ®Þnh kª biªn  ®Ó  kª biªn t ¬ng øng víi 
nghÜa vô  thi hµnh ¸n vµ  thanh to¸n c¸c chi phÝ  thi hµnh 
¸n. ChÊp hµnh viªn c¨n cø vµo gi¸ thÞ trêng, ®ång thêi cã 
thÓ tham kh¶o ý kiÕn cña c¬ quan chøc n¨ng vµ cña c¸c bªn  
®¬ng sù ®Ó t¹m tÝnh gi¸ trÞ tµi s¶n kª biªn. 
3. Trong trêng hîp kª biªn tµi s¶n lµ  nhµ   ë  hoÆc  ®å 
vËt  ®ang bÞ  kho¸ hay  ®ãng gãi th×  ChÊp hµnh viªn yªu cÇu 
ngêi ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi ®ang sö dông, qu¶n lý tµi s¶n 
®ã  më  kho¸, më  gãi; nÕu ngêi ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi qu¶n 
lý, sö  dông tµi s¶n kh«ng më  hoÆc cè  t×nh v¾ng mÆt th× 
ChÊp   hµnh   viªn   lËp   biªn   b¶n   (cã   Ýt   nhÊt   hai   ngêi   lµm 
17

chøng vµ sù tham gia cña ®¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp x∙,  
ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n cïng cÊp) më  kho¸ hay më  gãi  ®Ó 
kiÓm tra, liÖt kª cô  thÓ  c¸c tµi s¶n vµ  kª biªn theo quy  
®Þnh cña ph¸p luËt.
Trêng   hîp   ngêi   ph¶i   thi   hµnh   ¸n,   ngêi   ®îc   thi   hµnh 
¸n, ngêi cã quyÒn, nghÜa vô liªn quan ®ang chÊp hµnh h×nh  
ph¹t tï  th×  ChÊp hµnh viªn thùc hiÖn viÖc th«ng b¸o c¸c 
quyÕt   ®Þnh,   giÊy   b¸o   vÒ   thi   hµnh   ¸n   cho   nh÷ng   ngêi   ®ã 
th«ng  qua  gi¸m  thÞ  tr¹i giam.  Ngêi  ®ang  bÞ  giam  gi÷  cã 
thÓ   ñy quyÒn cho ngêi kh¸c thùc hiÖn c¸c quyÒn, nghÜa vô 
vÒ thi hµnh ¸n cña m×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 
4. Khi ph¸t hiÖn ngêi thø ba ®ang gi÷ tµi s¶n cña ng­
êi ph¶i thi hµnh ¸n th×  ChÊp hµnh viªn yªu cÇu ngêi  ®ang 
gi÷  tµi s¶n chuyÓn cho c¬  quan thi hµnh ¸n  ®Ó  thi hµnh 
¸n. Trêng hîp ngêi thø ba kh«ng tù  nguyÖn thùc hiÖn yªu 
cÇu cña c¬  quan thi hµnh ¸n th×  ChÊp hµnh viªn ra quyÕt 
®Þnh cìng chÕ kª biªn tµi s¶n ®ã ®Ó thi hµnh ¸n. 
NÕu ph¸t hiÖn ngêi thø ba  ®ang nî  tiÒn cña ng êi ph¶i 
thi hµnh ¸n mµ  kho¶n nî   ®ã   ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng b¶n ¸n, 
quyÕt  ®Þnh cã  hiÖu lùc ph¸p luËt, th×  ChÊp hµnh viªn yªu 
cÇu ngêi ®ã chuyÓn sè tiÒn cho c¬ quan thi hµnh ¸n ®Ó thi  
hµnh ¸n. NÕu ngêi thø ba  ®ang nî  tiÒn cña ngêi ph¶i thi 
hµnh ¸n nãi trªn kh«ng  thùc hiÖn th×  ChÊp  hµnh  viªn cã 
quyÒn ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ thi hµnh ¸n cÇn thiÕt ®Ó 
thu håi kho¶n tiÒn ®ã ®Ó thi hµnh ¸n. 
Khi  kª biªn  tµi s¶n,  nÕu  cã  c¸c tranh  chÊp  mµ  viÖc 
tranh chÊp  ®ã   ®¬ng sù  cha khëi kiÖn yªu cÇu Toµ  ¸n gi¶i 
quyÕt th×  ChÊp hµnh viªn híng dÉn cho c¸c bªn liªn quan 
khëi   kiÖn   ra   Toµ   ¸n   ®Ó   b¶o   vÖ   quyÒn   lîi   cña   m×nh.   HÕt 
thêi h¹n chÝn m¬i ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc híng dÉn mµ  c¸c 
bªn kh«ng khëi kiÖn th× ChÊp hµnh viªn tiÕp tôc xö lý tµi 
s¶n  ®ã   ®Ó  thi hµnh ¸n (trõ  trêng hîp cã  trë  ng¹i kh¸ch 
quan quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy mµ c¸c  
bªn kh«ng khëi kiÖn ®óng h¹n).
5. §èi víi trêng hîp tµi s¶n kª biªn thuéc diÖn  ®¨ng  
ký  quyÒn së  h÷u, sö  dông,  ®¨ng ký  giao dÞch b¶o  ®¶m th× 
khi ra quyÕt  ®Þnh  kª biªn  tµi  s¶n,  ChÊp hµnh viªn  ph¶i 
th«ng b¸o ngay cho c¸c c¬  quan sau  ®©y biÕt viÖc kª biªn 
tµi s¶n:
a)  V¨n phßng   ®¨ng  ký  quyÒn  sö  dông   ®Êt,  c¬  quan  cã 
thÈm quyÒn vÒ   ®¨ng ký  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt trong tr­
êng hîp kª biªn quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi 
®Êt;
b) Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam, trong trêng hîp tµi s¶n 
kª biªn lµ tµu bay;
18

c) C¬  quan  ®¨ng ký  tµu biÓn vµ  thuyÒn viªn khu vùc, 
trong trêng hîp tµi s¶n kª biªn lµ tµu biÓn;
d)   Côc   C¶nh   s¸t   giao   th«ng   ®êng   bé,   Phßng   C¶nh   s¸t 
giao th«ng   ®êng bé, trong  trêng hîp tµi s¶n kª biªn lµ 
ph¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ®êng bé;
®)  C¬  quan  ®¨ng ký   thuéc  Côc §¨ng  ký  quèc  gia giao 
dÞch b¶o  ®¶m thuéc Bé  T ph¸p, trong trêng hîp tµi s¶n kª 
biªn kh«ng thuéc mét trong c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c 
®iÓm a, b vµ  c cña kho¶n nµy, trõ  trêng hîp tµi s¶n kª 
biªn lµ tµi s¶n cã gi¸ trÞ nhá hoÆc tµi s¶n kª biªn ®∙ ®­
îc giao cho c¸ nh©n, tæ chøc cã ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n hay ® ­
îc b¶o qu¶n t¹i kho cña c¬ quan thi hµnh ¸n.
e) C¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö 
dông kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
6. KÓ tõ thêi ®iÓm nhËn ®îc th«ng b¸o vÒ viÖc kª biªn 
tµi s¶n, c¬  quan  ®¨ng ký  quyÒn së  h÷u, quyÒn sö  dông tµi 
s¶n kh«ng thùc hiÖn viÖc  ®¨ng ký  chuyÓn dÞch tµi s¶n  ®ã, 
trõ trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c.
ViÖc th«ng b¸o vÒ  quyÕt  ®Þnh kª biªn tµi s¶n cã  gi¸ 
trÞ   ®èi víi bªn thø ba, kÓ  tõ  ngµy th«ng b¸o  ®ã   ®îc c¬ 
quan cã thÈm quyÒn tiÕp nhËn.
Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy  
gi¶i to¶ kª biªn tµi s¶n hay hoµn tÊt viÖc b¸n hoÆc giao 
tµi s¶n kª biªn  ®Ó  thi hµnh ¸n, c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i  
th«ng b¸o cho c¬ quan ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông 
tµi s¶n, c¬  quan  ®¨ng ký  giao dÞch b¶o  ®¶m quy  ®Þnh t¹i 
kho¶n 5 cña §iÒu nµy biÕt. 
7. ViÖc cìng chÕ  giao nhµ, chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt 
theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 54 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n 
sù còng ®îc ¸p dông trong trêng hîp chia tµi s¶n chung.


§i Ò u  22.  Tµi s¶n kh«ng ®îc kª biªn
1.   Trêng   hîp   ngêi   ph¶i   thi   hµnh   ¸n   lµ   c¸   nh©n,   c¬ 
quan   thi   hµnh   ¸n   kh«ng   kª   biªn   c¸c   tµi   s¶n   sau   ®Ó   thi 
hµnh ¸n:
a)  Sè  l¬ng  thùc  ®¸p øng  nhu cÇu  thiÕt  yÕu cña  ngêi 
ph¶i thi hµnh ¸n vµ  gia  ®×nh trong thêi gian cha cã  thu 
nhËp,  thu  ho¹ch  míi; sè  thuèc  men  cÇn  dïng  cho nhu cÇu 
phßng, ch÷a bÖnh cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n vµ gia ®×nh;
b)   C«ng   cô   lao   ®éng   th«ng   thêng   cÇn   thiÕt   ®îc   dïng 
lµm ph¬ng tiÖn sinh sèng chñ  yÕu hoÆc duy nhÊt cña ngêi 
ph¶i thi hµnh ¸n vµ  gia  ®×nh nh cµy, bõa, cuèc, xÎng, xe 
®¹p thå, xÝch l« vµ c¸c c«ng cô cã gi¸ trÞ kh«ng lín. 
19

C¸c c«ng cô  lao  ®éng cã  gi¸ trÞ  nh  xe m¸y, « t«, tµu 
thuyÒn, m¸y cµy, m¸y xay x¸t vµ  c¸c c«ng cô  cã  gi¸ trÞ 
kh¸c th× ChÊp hµnh viªn vÉn kª biªn, ph¸t m¹i ®Ó thi hµnh 
¸n vµ  trÝch l¹i mét kho¶n tiÒn  ®Ó  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n 
cã thÓ thay thÕ b»ng mét c«ng cô lao ®éng kh¸c cã gi¸ trÞ  
thÊp h¬n;
c)   Sè   quÇn   ¸o,   ®å   dïng   sinh   ho¹t   th«ng   th êng   cÇn 
thiÕt cho ngêi ph¶i thi hµnh ¸n vµ  gia  ®×nh theo møc tèi 
thiÓu ë tõng ®Þa ph¬ng nh nåi, xoong, b¸t ®Üa, giêng, tñ, 
bµn ghÕ vµ c¸c vËt dông th«ng thêng kh¸c cã gi¸ trÞ kh«ng 
lín.   Nh÷ng   ®å   dïng   sinh   ho¹t   hay   t  trang   nh  ti   vi,   tñ 
l¹nh, m¸y ®iÒu hoµ, m¸y giÆt, m¸y vi tÝnh, nhÉn vµng, gi ­
êng, tñ vµ nh÷ng ®å dïng cã gi¸ trÞ, th× c¬ quan thi hµnh  
¸n vÉn kª biªn ®Ó b¶o ®¶m thi hµnh ¸n; 
d)  §å  dïng thê  cóng th«ng thêng theo tËp qu¸n  ë   ®Þa 
ph¬ng. 
2. §èi víi doanh nghiÖp, hîp t¸c x∙, c¬  së  s¶n xuÊt 
kinh doanh, dÞch vô  (gäi chung lµ  tæ chøc kinh tÕ) thuéc 
mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¬  quan thi hµnh ¸n kh«ng  ®îc kª 
biªn c¸c tµi s¶n sau ®Ó thi hµnh ¸n:
a) Thuèc men ch÷a bÖnh, ph¬ng tiÖn, dông cô, tµi s¶n 
thuéc c¬ së y tÕ, kh¸m ch÷a bÖnh, trõ trêng hîp ®©y lµ c¸c 
tµi s¶n lu th«ng ®Ó kinh doanh; l¬ng thùc, thùc phÈm, dông 
cô, tµi s¶n phôc vô ¨n gi÷a ca cho ngêi lao ®éng;
b) Nhµ trÎ, trêng häc vµ c¸c thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn, ®å 
dïng thuéc c¸c c¬  së  nµy, nÕu  ®©y kh«ng ph¶i lµ  tµi s¶n 
lu th«ng kinh doanh cña doanh nghiÖp;
c)   Trang   thiÕt   bÞ,   ph¬ng   tiÖn,   c«ng   cô   b¶o   ®¶m   an 
toµn lao  ®éng; phßng chèng ch¸y næ, phßng chèng « nhiÔm  
m«i trêng;
d) C¬ së h¹ tÇng quan träng phôc vô lîi Ých c«ng céng,  
an ninh, quèc phßng;
®) Nguyªn ­ vËt liÖu, thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm lµ 
c¸c   ho¸   chÊt   ®éc   h¹i   nguy   hiÓm   hoÆc   tµi   s¶n   kh«ng   ®îc 
phÐp lu hµnh;
e) Sè nguyªn ­ vËt liÖu b¸n thµnh phÈm ®ang n»m trong  
d©y chuyÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn;
g) C¸c trêng hîp  ®Æc biÖt kh¸c do Bé  trëng Bé  T ph¸p 
quy ®Þnh sau khi thèng nhÊt víi Bé trëng Bé Tµi chÝnh.
3.   §èi   víi   c¬   quan   nhµ   níc,   tæ   chøc   chÝnh   trÞ,   tæ 
chøc   chÝnh   trÞ   ­   x∙   héi,   tæ   chøc   x∙   héi   ­   nghÒ   nghiÖp 
(gäi chung lµ  c¬  quan, tæ chøc) ho¹t  ®éng b»ng nguån vèn 
do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp th× c¬ quan thi hµnh ¸n kh«ng kª 
biªn c¸c tµi s¶n do ng©n s¸ch nhµ  níc trùc tiÕp cÊp mµ 
yªu cÇu c¬ quan, tæ chøc ®ã cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ c¬ quan cã 
20

thÈm quyÒn hç  trî  tµi chÝnh  ®Ó  thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh 
t¹i §iÒu 33 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  vµ  §iÒu 4 
cña NghÞ ®Þnh nµy.
Trêng hîp c¬  quan, tæ chøc cã  nguån thu tõ  c¸c ho¹t 
®éng cã thu hîp ph¸p kh¸c th× c¬ quan thi hµnh ¸n kª biªn  
c¸c tµi s¶n cã  nguån gèc tõ  nguån thu  ®ã   ®Ó  thi hµnh ¸n,  
trõ c¸c tµi s¶n sau ®©y: 
a) Thuèc men ch÷a bÖnh, ph¬ng tiÖn, dông cô, tµi s¶n 
thuéc c¬  së  y tÕ, kh¸m ch÷a bÖnh, trõ  trêng hîp  ®©y lµ 
c¸c tµi s¶n lu th«ng ®Ó kinh doanh; l¬ng thùc, thùc phÈm, 
dông cô, tµi s¶n phôc vô viÖc ¨n gi÷a ca cho c¸n bé, c«ng  
chøc;
b) Nhµ trÎ, trêng häc vµ c¸c thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn, ®å 
dïng thuéc c¸c c¬  së  nµy, nÕu  ®©y kh«ng ph¶i lµ  tµi s¶n 
lu th«ng kinh doanh cña c¬ quan, tæ chøc;
c)   Trang   thiÕt   bÞ,   ph¬ng   tiÖn,   c«ng   cô   b¶o   ®¶m   an 
toµn lao  ®éng; phßng chèng ch¸y næ, phßng chèng « nhiÔm  
m«i trêng;
d) Trô së lµm viÖc.


§i Ò u  23.  §Þnh gi¸ tµi s¶n
1.  Sau khi  kª biªn,  nÕu c¸c   ®¬ng sù   tho¶ thuËn   ®îc 
gi¸ tµi s¶n  ®∙ kª biªn th×  ChÊp hµnh viªn lËp biªn b¶n 
ghi râ tho¶ thuËn ®ã, cã ch÷ ký cña c¸c ®¬ng sù. 
Thêi   h¹n   ®Ó   cho   c¸c   bªn   ®¬ng   sù   tho¶   thuËn   vÒ   gi¸ 
kh«ng qu¸ n¨m ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy kª biªn tµi s¶n. 
§èi víi tµi s¶n t¬i sèng, mau háng th×  khi kª biªn, c¸c 
bªn ®¬ng sù ph¶i tho¶ thuËn ngay vÒ gi¸.
2.   ChÊp   hµnh   viªn   lËp   Héi   ®ång   ®Þnh   gi¸   víi   thµnh  
phÇn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 43 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh 
¸n d©n sù  do ChÊp hµnh viªn lµm Chñ  tÞch  ®Ó   ®Þnh gi¸ tµi  
s¶n  ®∙ kª biªn khi c¸c  ®¬ng sù  kh«ng tho¶ thuËn  ®îc vÒ 
gi¸ hoÆc viÖc  ®Þnh gi¸ tµi s¶n cÇn thiÕt ph¶i cã  sù  tham 
gia   cña   c¸n   bé   chuyªn   m«n.   Trong   trêng   hîp   cÇn   thiÕt, 
ChÊp hµnh viªn cã  quyÒn thuª hoÆc trng cÇu gi¸m  ®Þnh vÒ 
gi¸ trÞ  cña tµi s¶n. Khi cã  yªu cÇu cña ChÊp hµnh viªn, 
c¬  quan chuyªn m«n cã  tr¸ch nhiÖm cö  ngêi cã  chuyªn m«n 
tham gia viÖc ®Þnh gi¸. 
§¹i diÖn c¬  quan chuyªn m«n trong Héi  ®ång  ®Þnh gi¸  
lµ   ngêi   cã   chuyªn   m«n,   kü   thuËt   thuéc   c¬   quan   cã   thÈm 
quyÒn qu¶n lý  vÒ  mÆt chuyªn m«n ­ nghiÖp vô   ®èi víi tµi 
s¶n  ®Þnh gi¸. NÕu tµi s¶n  ®Þnh gi¸ lµ  nhµ   ë  th×  ph¶i cã 
®¹i diÖn cña c¬  quan qu¶n lý  nhµ   ®Êt vµ  c¬  quan qu¶n lý 
x©y dùng tham gia Héi ®ång ®Þnh gi¸.
21

Héi   ®ång  ®Þnh gi¸  tµi s¶n  c¨n cø  vµo gi¸  thÞ  trêng 
t¹i thêi  ®iÓm  ®Þnh gi¸ vµ   ý  kiÕn chuyªn m«n cña c¸c c¬ 
quan, tæ chøc gi¸m  ®Þnh tµi s¶n  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ tµi s¶n. 
Héi  ®ång  ®Þnh gi¸ quyÕt  ®Þnh vÒ  gi¸ cña tµi s¶n theo  ®a 
sè; trong trêng hîp c¸c bªn cã   ý  kiÕn ngang nhau vÒ  gi¸ 
tµi s¶n th×  bªn nµo cã   ý  kiÕn cña Chñ  tÞch Héi  ®ång lµ 
c¨n cø x¸c  ®Þnh gi¸ khëi  ®iÓm  ®Ó  b¸n tµi s¶n. C¸c thµnh 
viªn Héi  ®ång  ®Þnh gi¸ cã  quyÒn b¶o lu  ý  kiÕn cña m×nh, 
kiÕn nghÞ  thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n xem xÐt l¹i viÖc 
®Þnh gi¸.
§èi víi tµi s¶n t¬i sèng, mau háng, nÕu khi kª biªn 
c¸c bªn kh«ng tho¶ thuËn ®îc vÒ gi¸ tµi s¶n th× ChÊp hµnh 
viªn tæ chøc ®Þnh gi¸ ngay ®Ó b¸n.
3. ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ   ®Þnh gi¸ tµi s¶n  ®îc 
thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù 
vÒ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ thi hµnh ¸n.


§i Ò u  24.  §Þnh gi¸ l¹i tµi s¶n
ViÖc ®Þnh gi¸ l¹i tµi s¶n theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ 
®iÓm b kho¶n 5  §iÒu 43 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  
®îc thùc hiÖn nh sau:
1. ViÖc  ®Þnh gi¸ tµi s¶n bÞ  coi lµ  vi ph¹m thñ  tôc 
nÕu thuéc mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y:
a) Héi  ®ång  ®Þnh gi¸ kh«ng  ®óng thµnh phÇn theo quy  
®Þnh;
b) C¸c ®¬ng sù kh«ng ®îc th«ng b¸o hîp lÖ ®Ó tham gia 
vµo viÖc ®Þnh gi¸ tµi s¶n;
c)  ¸p   dông   kh«ng   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   gi¸   tµi   s¶n 
trong trêng hîp tµi s¶n do nhµ  níc thèng nhÊt qu¶n lý  vÒ 
gi¸;
d) Cã  sai sãt nghiªm träng trong viÖc ph©n lo¹i, x¸c 
®Þnh phÇn tr¨m gi¸ trÞ cña tµi s¶n; 
®) C¸c trêng hîp kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh.    
2. Tµi s¶n kª biªn ®îc xem lµ cã biÕn ®éng lín vÒ gi¸ 
trong c¸c trêng hîp sau ®©y:
a) Gi¸ tµi s¶n biÕn  ®éng tõ  20% trë  lªn  ®èi víi tµi 
s¶n cã gi¸ trÞ díi mét tr¨m triÖu ®ång;  
b) Gi¸ tµi s¶n biÕn  ®éng tõ  10% trë  lªn  ®èi víi tµi 
s¶n   cã   gi¸   trÞ   tõ   mét   tr¨m   triÖu   ®ång   ®Õn   díi   mét   tû 
®ång;
c) Gi¸ tµi s¶n biÕn  ®éng tõ  5% trë  lªn  ®èi víi tµi 
s¶n cã gi¸ trÞ tõ mét tû ®ång trë lªn.
22

3. C¸c  ®¬ng sù  cã  quyÒn  ®Ò  nghÞ  c¬  quan thi hµnh ¸n 
xem xÐt l¹i gi¸ khi cã biÕn ®éng vÒ gi¸ tr íc khi cã th«ng 
b¸o c«ng khai  ®èi víi tµi s¶n  ®îc b¸n  ®Êu gi¸. C¬  quan 
thi hµnh ¸n c¨n cø vµo gi¸ thÞ trêng, gi¸ do c¬ quan qu¶n 
lý gi¸ cung cÊp ®Ó x¸c ®Þnh cã biÕn ®éng vÒ gi¸ hay kh«ng  
vµ quyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc ®Þnh gi¸ l¹i. 


§i Ò u  25.  B¶o qu¶n tµi s¶n thi hµnh ¸n
1.  C¬  quan  thi hµnh  ¸n thùc  hiÖn  viÖc b¶o  qu¶n  tµi 
s¶n  ®Ó  thi hµnh ¸n theo b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh. Trong trêng 
hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh kh«ng x¸c ®Þnh ng êi cã tr¸ch nhiÖm 
b¶o qu¶n tµi s¶n th×  viÖc b¶o qu¶n tµi s¶n  ®îc thùc hiÖn 
nh sau:
a)  Tµi s¶n  kª biªn  ®îc  giao cho  ngêi  ph¶i thi  hµnh 
¸n, chñ së h÷u hoÆc th©n thÝch cña ngêi ®ã b¶o qu¶n;
b) NÕu tµi s¶n kh«ng ph¶i  ®ang do ngêi ph¶i thi hµnh 
¸n, chñ  së  h÷u b¶o qu¶n th×  tµi s¶n kª biªn  ® îc giao cho 
ngêi ®ang sö dông, qu¶n lý tµi s¶n b¶o qu¶n;
c) NÕu ngêi ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi ®ang sö dông, qu¶n 
lý   tµi   s¶n,   ngêi   th©n   thÝch   cña   ngêi   ph¶i   thi   hµnh   ¸n 
kh«ng  nhËn  b¶o qu¶n hoÆc xÐt thÊy  cã  dÊu hiÖu  tÈu  t¸n, 
hñy ho¹i tµi s¶n, c¶n trë  viÖc thi hµnh ¸n th×  tïy tõng 
trêng hîp cô thÓ tµi s¶n kª biªn ®îc giao cho c¸ nh©n, tæ 
chøc cã   ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n hay b¶o qu¶n t¹i kho cña c¬ 
quan thi hµnh ¸n.
2.   Tµi   s¶n   cha   xö   lý   lµ   vµng   b¹c,   kim   khÝ   quý,   ®¸ 
quý, ngo¹i tÖ ®îc b¶o qu¶n theo quy ®Þnh sau ®©y:
a) Trêng hîp tµi s¶n thuéc diÖn tÞch thu sung c«ng mµ  
cha xö lý th× ChÊp hµnh viªn ph¶i göi c¸c tµi s¶n nµy t¹i  
kho b¹c nhµ níc cïng cÊp theo quy ®Þnh chung; 
b) Trêng hîp tµi s¶n bÞ  kª biªn  ®Ó  b¶o  ®¶m thi hµnh 
c¸c nghÜa vô  vÒ  tµi s¶n th×  ChÊp hµnh viªn ph¶i lµm thñ 
tôc göi c¸c tµi s¶n nµy vµo ng©n hµng.


§i Ò u  26.  B¸n tµi s¶n kª biªn 
1. §èi víi lo¹i tµi s¶n kª biªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 
§iÒu 47 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  th×  trong thêi 
h¹n kh«ng qu¸ mêi ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy  ®Þnh gi¸, c¬ 
quan thi hµnh ¸n ph¶i lµm thñ  tôc ký  hîp  ®ång  ñy quyÒn 
cho tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ ®Ó b¸n tµi s¶n.
Trong trêng hîp ë ®Þa ph¬ng cha thµnh lËp tæ chøc b¸n 
®Êu gi¸ tµi s¶n hoÆc ®èi víi nh÷ng n¬i xa trung t©m, ®iÒu 
kiÖn ®i l¹i khã kh¨n th× Thñ  trëng c¬ quan thi hµnh ¸n xem 
xÐt, quyÕt  ®Þnh viÖc c¬  quan thi hµnh ¸n tæ chøc b¸n  ®Êu  
23

gi¸ tµi s¶n  ®Ó  thi hµnh ¸n vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  quyÕt 
®Þnh cña m×nh.
Thñ tôc b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n kª biªn theo quy ®Þnh cña 
ChÝnh phñ vÒ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n.
2. §èi víi tµi s¶n cã  gi¸ trÞ  tõ  n¨m tr¨m ngµn  ®ång 
trë xuèng hoÆc tµi s¶n mau háng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 
§iÒu 47 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  th×  ChÊp hµnh 
viªn tæ chøc b¸n, cã  sù  chøng kiÕn cña ngêi lµm chøng mµ 
kh«ng cÇn th«ng qua thñ tôc b¸n ®Êu gi¸. 
§èi víi tµi s¶n t¬i sèng, mau háng, nÕu kh«ng cã  ai 
tr¶ gi¸ cao h¬n th×  ChÊp hµnh viªn b¸n tµi s¶n theo gi¸ 
®∙  ®Þnh hay gi¸ do c¸c bªn  ®¬ng sù  tho¶ thuËn. NÕu tµi 
s¶n  ®ã  kh«ng b¸n  ®îc,  ®Ó  tr¸nh h háng, ChÊp hµnh viªn cã 
thÓ  b¸n víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ do  ®¬ng sù  tho¶ thuËn hay 
gi¸  ®∙  ®Þnh. Trong trêng hîp vÉn kh«ng b¸n  ®îc th×  ChÊp 
hµnh viªn tr¶ l¹i tµi s¶n  ®ã  cho ngêi ph¶i thi hµnh ¸n. 
NÕu ngêi ph¶i thi hµnh ¸n kh«ng nhËn l¹i tµi s¶n mµ  tµi 
s¶n bÞ  h  háng, kh«ng cßn gi¸ trÞ  th×  ChÊp hµnh viªn tæ 
chøc tiªu hñy theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 36 cña Ph¸p lÖnh Thi 
hµnh ¸n d©n sù. 
3. Nh÷ng ngêi sau  ®©y kh«ng  ®îc tham gia mua tµi s¶n 
b¸n ®Ó thi hµnh ¸n:
a) Ngêi  ®∙ trùc tiÕp xÐt xö  vô  ¸n cã  tµi s¶n  ® îc  ®a 
ra b¸n  ®Êu gi¸, thµnh viªn Héi  ®ång  ®Þnh gi¸, ChÊp hµnh 
viªn, c«ng chøc trùc tiÕp thi hµnh vô  viÖc, Thñ  trëng c¬ 
quan   thi   hµnh   ¸n   n¬i   thi   hµnh   vô   viÖc   vµ   cha,   mÑ,   vî, 
chång, con cña nh÷ng ngêi ®ã;
b) C¸c trêng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  
4. ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o vÒ  b¸n  ®Êu gi¸ 
tµi s¶n do tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n b¸n  ® îc thùc hiÖn 
theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n.
ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o vÒ  b¸n tµi s¶n do 
c¬  quan thi hµnh ¸n tæ chøc b¸n thùc hiÖn theo quy  ®Þnh 
cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù vÒ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, 
tè c¸o vÒ thi hµnh ¸n. 


§i Ò u  27.  Thø tù thanh to¸n tiÒn thi hµnh ¸n 
1.   ViÖc   thanh   to¸n   tiÒn   thi   hµnh   ¸n   theo   quy   ®Þnh 
t¹i   §iÒu   51   cña   Ph¸p   lÖnh   Thi   hµnh   ¸n   d©n   sù   ®îc   thùc 
hiÖn theo nguyªn t¾c:
a) Sè  tiÒn thi hµnh ¸n thu  ®îc theo quyÕt  ®Þnh cìng 
chÕ thi hµnh ¸n nµo th× ®îc thanh to¸n cho nh÷ng ngêi ®îc 
thi hµnh ¸n ®∙ cã ®¬n yªu cÇu tÝnh ®Õn thêi ®iÓm cã quyÕt  
®Þnh cìng chÕ  thi hµnh ¸n  ®ã. NÕu cã  nhiÒu ngêi  ®îc thi 
24

hµnh ¸n th×  thø tù  u tiªn thanh to¸n cho nh÷ng ngêi  ®îc 
thi hµnh ¸n ®îc thùc hiÖn theo thø tù thanh to¸n quy ®Þnh 
t¹i §iÒu 51 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù. NÕu trong 
cïng mét hµng u tiªn cã nhiÒu ngêi ®îc thi hµnh ¸n th× sè 
tiÒn thi hµnh ¸n ®∙ thu ®îc thanh to¸n cho nh÷ng ngêi nµy 
theo tû lÖ sè tiÒn hä ®îc thi hµnh ¸n;
b)   Sè   tiÒn   cßn   l¹i   (nÕu   cã)   sÏ   ®îc   thanh   to¸n   cho 
nh÷ng ngêi  ®îc thi hµnh ¸n theo c¸c quyÕt  ®Þnh thi hµnh 
¸n kh¸c tÝnh ®Õn thêi ®iÓm thanh to¸n, theo thø tù u tiªn 
quy ®Þnh t¹i §iÒu 51 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù. 
2.  Trêng  hîp trong  mét  b¶n ¸n  mµ  cã  nhiÒu  ngêi  ®îc 
thi   hµnh   ¸n,   nhng   chØ   mét   sè   ngêi   lµm   ®¬n   yªu   cÇu   thi 
hµnh ¸n mµ  tµi s¶n cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n kh«ng  ®ñ   ®Ó 
thi hµnh nghÜa vô  tµi s¶n theo b¶n ¸n th×  khi xö  lý  sè 
tiÒn b¸n tµi s¶n thu  ®îc, c¬  quan thi hµnh ¸n t¹m thêi 
trÝch ra vµ göi vµo ng©n hµng mét sè tiÒn t ¬ng øng víi tû 
lÖ  mµ  nh÷ng ngêi cha lµm  ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n sÏ   ®îc 
nhËn. C¬  quan thi hµnh ¸n th«ng b¸o vµ   Ên  ®Þnh thêi h¹n 
kh«ng qu¸ mét th¸ng cho nh÷ng ngêi  ®îc thi hµnh ¸n kh¸c 
vÒ  quyÒn lµm  ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n. HÕt thêi h¹n th«ng 
b¸o mµ c¬ quan thi hµnh ¸n kh«ng nhËn ®îc c¸c ®¬n yªu cÇu 
thi hµnh ¸n míi th× sè tiÒn t¹m göi t¹i ng©n hµng cßn l¹i  
sÏ   ®îc thanh to¸n tiÕp cho nh÷ng ngêi  ®∙ cã   ®¬n yªu cÇu 
thi   hµnh   ¸n   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   1   cña   §iÒu 
nµy.
3. Sè  tiÒn thu  ®îc tõ  viÖc b¸n tµi s¶n  ®∙  ®îc Toµ  ¸n 
tuyªn kª biªn b¶o  ®¶m thi hµnh cho mét nghÜa vô  cô  thÓ, 
®îc u tiªn thanh to¸n cho nghÜa vô ®ã.


§i Ò u  28.  Chi phÝ cìng chÕ thi hµnh ¸n
1. Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n ph¶i chÞu chi phÝ  cìng chÕ 
thi hµnh ¸n, bao gåm:
a)  Chi phÝ   cho viÖc  kª biªn  tµi s¶n:  tiÒn  båi dìng 
cho Héi  ®ång cìng chÕ; chi phÝ  b¶o vÖ  cìng chÕ; chi phÝ 
phßng ch¸y, næ (nÕu cã); chi phÝ  x©y ng¨n, trõ  tr êng hîp 
b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh x¸c  ®Þnh râ  ngêi  ®îc thi hµnh ¸n ph¶i 
chÞu mét phÇn hoÆc toµn bé chi phÝ x©y ng¨n; 
b) Chi phÝ  cho viÖc  ®Þnh gi¸,  ®Þnh gi¸ l¹i tµi s¶n, 
trõ  trêng hîp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 2 vµ  kho¶n 3 cña  
§iÒu nµy; chi phÝ  b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n: tiÒn båi dìng cho 
c¸c   thµnh   viªn   cña   Héi   ®ång   ®Þnh   gi¸,   chi   phÝ   tæ   chøc 
®Þnh gi¸ l¹i tµi s¶n (nÕu ngêi ph¶i thi hµnh ¸n  ®Ò  nghÞ 
®Þnh gi¸ l¹i); tiÒn thuª  ®Þa  ®iÓm, ph ¬ng tiÖn  ®Ó  tæ chøc 
b¸n   ®Êu   gi¸   (nÕu   cã);   phÝ   b¸n   ®Êu   gi¸   theo   quy   ®Þnh  
(trong trêng hîp ChÊp hµnh viªn  ñy quyÒn cho tæ chøc b¸n  
®Êu gi¸ tµi s¶n b¸n tµi s¶n);
25

c)   Chi   phÝ   cho   viÖc   thuª,   tr«ng   coi,   b¶o   qu¶n   tµi 
s¶n; chi phÝ bèc dì, vËn chuyÓn tµi s¶n;
d) Chi phÝ th«ng b¸o vÒ cìng chÕ.
Møc båi dìng ®èi víi ngêi trùc tiÕp tham gia cìng chÕ 
®îc   ¸p   dông   theo   quy   ®Þnh   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ.   C¸c 
kho¶n chi phÝ  kh¸c ph¶i c¨n cø theo møc chi thùc tÕ, hîp 
lý  do Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n duyÖt theo  ®Ò  xuÊt 
cña ChÊp hµnh viªn. C¸c kho¶n chi phÝ  cìng chÕ  ph¶i  ®îc 
th«ng b¸o cho ®¬ng sù biÕt.
Chi phÝ cìng chÕ thi hµnh ¸n do ngêi ph¶i thi hµnh ¸n 
nép hoÆc  ®îc khÊu trõ  vµo tiÒn b¸n  ®Êu gi¸ tµi s¶n  ®∙ bÞ  
kª biªn hoÆc khÊu trõ  vµo tµi s¶n  cña ngêi ph¶i thi hµnh 
¸n ®ang do ngêi kh¸c gi÷, thuª, vay, mîn, söa ch÷a.
2. Ngêi ®îc thi hµnh ¸n ph¶i chÞu chi phÝ cìng chÕ thi 
hµnh ¸n, bao gåm:
a)   Chi   phÝ   ®Þnh   gi¸   l¹i   tµi   s¶n   (nÕu   ngêi   ®îc   thi 
hµnh ¸n yªu cÇu  ®Þnh gi¸ l¹i, trõ  trêng hîp  ®Þnh gi¸ l¹i 
theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm c kho¶n 5 §iÒu 43 cña Ph¸p  
lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù );
b) Mét phÇn hoÆc toµn bé chi phÝ x©y ng¨n trong tr êng 
hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh x¸c ®Þnh ngêi ®îc thi hµnh ¸n ph¶i 
chÞu chi phÝ x©y ng¨n.
3. Ng©n s¸ch nhµ  níc chÞu chi phÝ  cìng chÕ  thi hµnh 
¸n trong trêng hîp ®Þnh gi¸ l¹i tµi s¶n theo quy ®Þnh t¹i 
®iÓm a kho¶n 5 §iÒu 43 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù;  
trêng   hîp   ®¬ng   sù   ®îc   miÔn,   gi¶m   chi   phÝ   cìng   chÕ   thi 
hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 cña §iÒu nµy vµ c¸c chi  
phÝ cÇn thiÕt kh¸c (nÕu cã).
Ngêi cã  lçi  trong  viÖc  vi ph¹m  thñ  tôc  vÒ   ®Þnh  gi¸ 
tµi s¶n, quyÕt  ®Þnh viÖc cho miÔn, gi¶m chi phÝ  c ìng chÕ 
thi hµnh ¸n sai quy  ®Þnh dÉn  ®Õn viÖc ng©n s¸ch nhµ  níc 
ph¶i chÞu chi phÝ  cìng chÕ  cã  tr¸ch nhiÖm båi hoµn kho¶n  
tiÒn ®ã cho ng©n s¸ch nhµ níc.
4. Tríc khi tæ chøc cìng chÕ  thi hµnh ¸n, ChÊp hµnh 
viªn ph¶i lËp vµ  tr×nh Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n phª 
duyÖt kÕ  ho¹ch cìng chÕ  gåm c¸c néi dung: thêi gian, lùc 
lîng  tham  gia, ph¬ng  ¸n tiÕn  hµnh  cìng chÕ; dù  trï  møc 
chi phÝ  cìng chÕ. Trªn c¬  së  kÕ  ho¹ch cìng chÕ   ®îc phª 
duyÖt,  ChÊp hµnh viªn  lµm  thñ  tôc  t¹m  øng  kinh  phÝ  cho 
ho¹t  ®éng cìng chÕ. Khi xö  lý  tµi s¶n hoÆc thu  ®îc tiÒn 
cña ngêi ph¶i  thi  hµnh  ¸n, ChÊp hµnh viªn  ph¶i  lµm thñ 
tôc hoµn tr¶ ngay c¸c kho¶n tiÒn ®∙ t¹m øng tríc ®ã.
Dù trï vÒ møc chi phÝ cìng chÕ ®îc th«ng b¸o cho ®¬ng 
sù tríc khi tiÕn hµnh cìng chÕ.
26

5. Trêng hîp ®¬ng sù thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 
a, kho¶n 1 §iÒu 30 cña NghÞ   ®Þnh nµy th×  cã  thÓ  lµm  ®¬n 
(cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi ®ã c tró 
hoÆc c¬ quan n¬i lµm viÖc), ®Ò nghÞ Thñ trëng c¬ quan thi 
hµnh ¸n n¬i thi hµnh ¸n xÐt miÔn, gi¶m c¸c kho¶n chi phÝ 
cìng chÕ thi hµnh ¸n.


Ch¬ng IV
PhÝ thi hµnh ¸n§i Ò u   29.   §èi   tîng   chÞu   phÝ;   c¬   quan   thu   phÝ   thi 
hµnh ¸n; møc phÝ, viÖc thu, nép, qu¶n lý, sö dông phÝ thi 
hµnh ¸n
1. Ngêi  ®îc thi hµnh  ¸n theo  quy   ®Þnh  t¹i §iÒu 20 
cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù ph¶i nép phÝ thi hµnh ¸n  
®èi víi kho¶n thi hµnh ¸n cã  gi¸ ng¹ch tÝnh trªn gi¸ trÞ 
tµi s¶n hoÆc sè  tiÒn mµ  ngêi  ®ã  thùc nhËn, trõ  trêng hîp 
thi hµnh c¸c kho¶n sau ®©y:
a) TiÒn cÊp dìng;
b) TiÒn båi thêng thiÖt h¹i tÝnh m¹ng, søc khoÎ, danh 
dù, nh©n phÈm;
c) TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng lao ®éng;
d) TiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm, trî cÊp th«i viÖc; tiÒn  
b¶o hiÓm x∙ héi; tiÒn båi thêng thiÖt h¹i v×  bÞ  sa th¶i, 
chÊm døt hîp ®ång lao ®éng;
®) C¸c trêng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. C¬  quan thi hµnh ¸n n¬i tæ chøc thi hµnh vô  viÖc 
thu phÝ thi hµnh ¸n.
3. Møc phÝ, viÖc thu, nép, qu¶n lý, sö  dông vµ  miÔn, 
gi¶m phÝ  thi hµnh ¸n do Bé  Tµi chÝnh, Bé  T  ph¸p híng dÉn 
cô thÓ.


§i Ò u  30.  MiÔn, gi¶m phÝ thi hµnh ¸n
1. Trong c¸c trêng hîp sau ®©y, ngêi ®îc thi hµnh ¸n 
cã thÓ ®îc xÐt miÔn, gi¶m phÝ thi hµnh ¸n:  
a) Cã khã kh¨n vÒ kinh tÕ;
b) Thuéc diÖn gia  ®×nh chÝnh s¸ch, cã  c«ng víi c¸ch  
m¹ng;
c) Thuéc diÖn neo ®¬n, tµn tËt, èm ®au kÐo dµi.
2.   §Ó   ®îc   xÐt   miÔn,   gi¶m   phÝ   thi   hµnh   ¸n,   ®¬ng   sù 
ph¶i lµm  ®¬n  ®Ò  nghÞ  cã  x¸c nhËn cña Uû  ban nh©n d©n cÊp  
27

x∙ n¬i c  tró, sinh sèng hoÆc x¸c nhËn cña Thñ  trëng c¬ 
quan, tæ chøc n¬i ®ang lµm viÖc.
§¬n   ®Ò  nghÞ  xÐt miÔn,  gi¶m  phÝ   thi hµnh  ¸n  ®îc  nép 
cho c¬  quan thi hµnh ¸n n¬i thu phÝ  thi hµnh ¸n. Thñ  tr ­
ëng   c¬   quan   thi   hµnh   ¸n   n¬i   nhËn   ®¬n   ®Ò   nghÞ   xem   xÐt, 
quyÕt ®Þnh viÖc miÔn, gi¶m phÝ thi hµnh ¸n.


§i Ò u  31.  KhiÕu n¹i vÒ phÝ thi hµnh ¸n
Mäi khiÕu n¹i liªn quan  ®Õn viÖc thu phÝ  thi hµnh ¸n 
®îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n  
sù vÒ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i thi hµnh ¸n.


Ch¬ng V
xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh§i Ò u  32.  Hµnh vi vµ møc ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 
1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn  
100.000   ®ång  ®èi víi mét trong  c¸c hµnh vi sau  ®©y cña 
ngêi ph¶i thi hµnh ¸n:
a) Cè t×nh kh«ng nhËn giÊy b¸o, giÊy triÖu tËp cña c¬  
quan thi hµnh ¸n;
b) §∙ nhËn giÊy b¸o, giÊy triÖu tËp lÇn thø hai nhng 
kh«ng  ®Õn  ®Þa  ®iÓm ghi trong giÊy b¸o, giÊy triÖu tËp  ®Ó 
thùc hiÖn viÖc thi hµnh ¸n mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng.
2. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 200.000 ®ång ®èi víi  
mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n:
a)   Cè   t×nh   kh«ng   thùc   hiÖn   quyÕt   ®Þnh   khÈn   cÊp   t¹m 
thêi   cña   Toµ   ¸n   hoÆc   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   ph¶i   thi   hµnh 
ngay;
b) Kh«ng thùc hiÖn c«ng viÖc buéc ph¶i lµm hoÆc kh«ng  
chÊm døt thùc hiÖn c«ng viÖc kh«ng  ®îc lµm theo b¶n ¸n, 
quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n;
c) Cã   ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n nhng tr×  ho∙n viÖc thùc 
hiÖn nghÜa vô thi hµnh ¸n;
d) Ph©n t¸n hoÆc lµm h h¹i tµi s¶n ®Ó kh«ng thùc hiÖn 
nghÜa vô  thi hµnh ¸n hoÆc  ®Ó  trèn tr¸nh viÖc kª biªn tµi 
s¶n ®Ó thi hµnh ¸n;
®) Kh«ng thùc hiÖn yªu cÇu cña ChÊp hµnh viªn vÒ viÖc  
giao c¸c giÊy tê  liªn quan  ®Õn tµi s¶n xö  lý   ®Ó  thi hµnh  
¸n mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng.
28

3. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi  
mét   trong  c¸c  hµnh   vi  sö   dông  tr¸i   phÐp,   chuyÓn   nh îng, 
®¸nh tr¸o, cÊt giÊu hoÆc thay ®æi t×nh tr¹ng tµi s¶n ®∙ kª 
biªn nhng cha tíi møc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh  sù.
4. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi 
víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:
a)   Chèng   ®èi,   c¶n   trë   hay   xói   giôc   ng êi   kh¸c   chèng 
®èi, c¶n trë; cã lêi nãi, hµnh ®éng l¨ng m¹, xóc ph¹m ng­
êi thi hµnh c«ng vô trong khi tiÕn hµnh viÖc thi hµnh ¸n; 
g©y rèi trËt tù  n¬i thi hµnh ¸n hoÆc cã  hµnh vi vi ph¹m 
kh¸c g©y trë  ng¹i cho ho¹t  ®éng thi hµnh ¸n mµ  cha tíi 
møc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù;
b)   Ph¸   hñy   niªm   phong   hoÆc   hñy   ho¹i   tµi   s¶n   ®∙   kª 
biªn nhng cha tíi møc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù;
c) Kh«ng chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh cña ChÊp hµnh viªn vÒ 
viÖc khÊu trõ  tµi kho¶n, trõ  vµo thu nhËp, thu håi giÊy 
tê cã gi¸ cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n.
§i Ò u  33.  ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m
1.   ChÊp   hµnh   viªn   ®ang   thi   hµnh   c«ng   vô   cã   quyÒn  
ph¹t   c¶nh   c¸o,   ph¹t   tiÒn   ®Õn   200.000   ®ång   ®èi   víi   c¸c 
hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i §iÒu 32 cña NghÞ 
®Þnh nµy.
2. Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp huyÖn cã  quyÒn 
ph¹t   c¶nh   c¸o,   ph¹t   tiÒn   ®Õn   500.000   ®ång   ®èi   víi   c¸c 
hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i §iÒu 32 cña NghÞ 
®Þnh nµy. 
3. Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp tØnh, Thñ  tr ëng 
c¬ quan thi hµnh ¸n  cÊp qu©n khu cã quyÒn ph¹t c¶nh c¸o,  
ph¹t tiÒn  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m 
hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i §iÒu 32 cña NghÞ ®Þnh nµy. 
4. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ cã quyÒn ph¹t c¶nh 
c¸o, ph¹t tiÒn  ®Õn 100.000  ®ång  ®èi víi c¸c hµnh vi quy 
®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 32 cña NghÞ ®Þnh nµy. 
§i Ò u   34.   Thñ   tôc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   vµ   gi¶i   quyÕt 
khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh
1. Nguyªn t¾c xö  ph¹t, thêi hiÖu xö  ph¹t, t×nh tiÕt 
t¨ng nÆng, gi¶m nhÑ  vµ  tr×nh tù, thñ  tôc xö  ph¹t cô  thÓ 
thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh 
chÝnh n¨m 2002 vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan.
2. ViÖc khiÕu n¹i, tè  c¸o vµ  gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè 
c¸o trong xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thi hµnh ¸n d©n sù 
thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o. 
29

Ch¬ng VI
§IÒU KHO¶N THI HµNH§i Ò u  35.  HiÖu lùc thi hµnh
NghÞ   ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc  sau  15 ngµy,  kÓ  tõ  ngµy 
®¨ng   C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   NghÞ   ®Þnh   sè   69/CP   ngµy   18 
th¸ng 10 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ  vÒ  quy  ®Þnh thñ  tôc thi 
hµnh ¸n d©n sù. 


§i Ò u  36.  Tr¸ch nhiÖm thi hµnh
C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng 
c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c 
tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi 
hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản