Nghị định 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: chanhson

Nghị định 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh Cña chÝnh phñ Sè 173/2004/N§­CP ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004  Quy ®Þnh vÒ thñ tôc, cìng chÕ vµ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh trong thi hµnh ¸n d©n sù ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  ngµy 14 th¸ng 01   n¨m 2004; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé T ph¸p, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I  Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu  cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  vÒ  thñ  tôc, c ìng chÕ  vµ  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong thi hµnh ¸n d©n sù. §i Ò u  2.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ 1. “Ngêi  ®îc thi hµnh ¸n” lµ  c¸ nh©n, tæ chøc  ®îc h­ ëng   quyÒn   vµ   lîi   Ých   trong   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   ®îc   thi  hµnh theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù. 2. “Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n” lµ  c¸ nh©n, tæ chøc ph¶i  thùc hiÖn nghÜa vô  trong b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh  ® îc thi hµnh  theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù. 3. “Ngêi cã quyÒn, nghÜa vô liªn quan” lµ c¸ nh©n, tæ   chøc cã  quyÒn,  nghÜa vô  liªn quan   ®Õn  viÖc  thi hµnh ¸n  theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù. 4. “Ngêi  ®¹i diÖn” trong thi hµnh ¸n d©n sù  lµ  ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt hoÆc  ®¹i diÖn theo  ñy quyÒn nh»m  thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô  cña ngêi  ®îc thi hµnh ¸n, ngêi 
 2. 2 ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi cã  quyÒn, nghÜa vô  liªn quan  ®Õn  viÖc thi hµnh ¸n.   5. “Thêi hiÖu yªu cÇu thi hµnh ¸n” lµ thêi h¹n mµ ng­ êi  ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã  quyÒn yªu  cÇu c¬ quan thi hµnh ¸n tæ chøc thi hµnh ¸n; nÕu hÕt thêi   h¹n ®ã, th× mÊt quyÒn yªu cÇu, trõ trêng hîp ph¸p luËt cã  quy ®Þnh kh¸c. §i Ò u  3.  ChuyÓn giao quyÒn vµ nghÜa vô thi hµnh ¸n 1. Trong trêng hîp tæ chøc  ®îc thi hµnh ¸n hoÆc ph¶i  thi hµnh ¸n hîp nhÊt, s¸p nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸   s¶n,   cæ   phÇn   ho¸   th×   viÖc   thùc   hiÖn   quyÒn   yªu   cÇu   thi  hµnh ¸n hoÆc tiÕp tôc nghÜa vô  thi hµnh ¸n  ®îc thùc hiÖn  theo nguyªn t¾c: a) §èi víi trêng hîp hîp nhÊt, s¸p nhËp th×  tæ chøc  míi   tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   quyÒn   yªu   cÇu   thi   hµnh   ¸n   hoÆc  tiÕp tôc nghÜa vô thi hµnh ¸n, trõ trêng hîp ph¸p luËt cã  quy ®Þnh kh¸c; b) §èi víi trêng hîp chia, t¸ch th×  c¬  quan ra quyÕt   ®Þnh   chia   t¸ch   ph¶i   x¸c   ®Þnh   râ   c¸   nh©n,   tæ   chøc   ®îc  quyÒn tiÕp tôc yªu cÇu thi hµnh ¸n hoÆc tiÕp tôc nghÜa vô  thi   hµnh   ¸n   theo   quyÕt   ®Þnh   chia,   t¸ch,   trõ   trêng   hîp  ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. NÕu quyÕt ®Þnh chia, t¸ch kh«ng quy ®Þnh nghÜa vô cña   c¸c tæ chøc míi th× sau khi chia, t¸ch c¸c tæ chøc míi cã   tr¸ch nhiÖm liªn  ®íi thùc hiÖn nghÜa vô  thi hµnh ¸n cña  tæ chøc bÞ chia t¸ch; c)   §èi   víi   trêng   hîp   gi¶i   thÓ   th×   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn ra quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  ph¶i th«ng b¸o cho c¬  quan  thi hµnh ¸n biÕt tríc khi ra quyÕt ®Þnh. C¬ quan thi hµnh  ¸n cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬  quan cã  thÈm quyÒn ra  quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  trong viÖc xö  lý  tµi s¶n cña tæ chøc  bÞ gi¶i thÓ ®Ó thi hµnh ¸n. Trêng hîp quyÒn, nghÜa vô thi  hµnh ¸n cña tæ chøc bÞ  gi¶i thÓ   ®îc chuyÓn giao cho tæ  chøc kh¸c  th×  tæ chøc  míi  tiÕp  tôc thùc hiÖn quyÒn  yªu  cÇu thi hµnh ¸n hoÆc tiÕp tôc thùc hiÖn nghÜa vô thi hµnh  ¸n. C¬   quan thi  hµnh  ¸n, ngêi  ®îc  thi hµnh  ¸n, ngêi cã  quyÒn,   nghÜa   vô   liªn   quan   cã   quyÒn   ®Ò   nghÞ   c¬   quan   cã  thÈm quyÒn  hoÆc Toµ  ¸n xem xÐt l¹i quyÕt  ®Þnh  gi¶i  thÓ  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. NÕu   tæ   chøc   bÞ   gi¶i   thÓ   kh«ng   cßn   tµi   s¶n   do   thùc  hiÖn quyÕt   ®Þnh gi¶i thÓ  tr¸i  ph¸p  luËt th×  c¬  quan ra  quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  tr¸i ph¸p luËt ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm 
 3. 3 thi hµnh thay nghÜa vô  cña tæ chøc bÞ  gi¶i thÓ  t¬ng øng  víi phÇn tµi s¶n ®ã;    d)  Trêng  hîp tæ  chøc ph¶i  thi  hµnh ¸n  tiÕn hµnh  cæ  phÇn ho¸ th×  tríc  ®ã  ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô  thi hµnh ¸n  cña m×nh. NÕu quyÒn, nghÜa vô  thi hµnh ¸n cña tæ chøc  ®ã  ®îc chuyÓn giao cho tæ chøc kh¸c th× tæ chøc míi tiÕp tôc  thùc hiÖn  quyÒn  yªu cÇu thi hµnh ¸n hoÆc tiÕp  tôc  thùc  hiÖn nghÜa vô thi hµnh ¸n; ®)   Trêng   hîp   tæ   chøc   ph¶i   thi   hµnh   ¸n   ph¸   s¶n   th×  quyÒn  vµ  nghÜa  vô  thi  hµnh  ¸n  ®îc thùc  hiÖn  theo quyÕt  ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n. 2. Trêng hîp ngêi ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh  ¸n lµ  c¸ nh©n chÕt th×  quyÒn, nghÜa vô  thi hµnh ¸n  ®îc  chuyÓn giao cho ngêi kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  thõa kÕ.  NÕu ngêi  ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n chÕt  mµ  quyÒn, nghÜa vô  thi hµnh ¸n kh«ng  ®îc chuyÓn giao cho  ngêi kh¸c th×  c¬  quan thi hµnh ¸n ra quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2   §iÒu 28  cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù. 3. Trong c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2   cña §iÒu nµy th×  tæ chøc, c¸ nh©n  ®îc chuyÓn giao quyÒn  vµ nghÜa vô thi hµnh ¸n cã quyÒn lµm ®¬n yªu cÇu thi hµnh   hoÆc   ph¶i   tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   c¸c   nghÜa   vô   thi   hµnh   ¸n  theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  vµ  NghÞ  ®Þnh nµy.  Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ra c¸c quyÕt  ®Þnh thi  hµnh ¸n  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc míi t¬ng øng víi quyÒn,  nghÜa vô  thi hµnh ¸n  ®îc chuyÓn giao;  ®ång thêi ra quyÕt  ®Þnh  thu håi c¸c quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n tríc ®©y.  §èi víi c¸c quyÕt ®Þnh, th«ng b¸o kh¸c vÒ thi hµnh ¸n   th×  tïy tõng trêng hîp cô  thÓ  mµ  c¬  quan thi hµnh ¸n gi÷   nguyªn,   thu   håi   hoÆc   ra   c¸c   quyÕt   ®Þnh,   th«ng  b¸o  kh¸c   phï hîp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  4.  Hç trî tµi chÝnh ®Ó thi hµnh ¸n 1. Ng©n s¸ch nhµ  níc chØ hç  trî   ®èi víi tæ chøc ph¶i  thi   hµnh   ¸n   ho¹t   ®éng   hoµn   toµn   b»ng   kinh   phÝ   do   ng©n  s¸ch   nhµ   níc   cÊp   khi   viÖc   thi   hµnh   ¸n   lµm   cho   tæ   chøc  ph¶i thi hµnh ¸n bÞ ¶nh hëng lín ®Õn viÖc thùc hiÖn nhiÖm  vô   ®îc giao, ngõng ho¹t  ®éng, gi¶i thÓ  hoÆc ¶nh h ëng  ®Õn  an ninh, quèc phßng, trËt tù c«ng céng. 2.  Ng©n s¸ch  trung  ¬ng  hç  trî   cho c¸c  tæ chøc  ph¶i  thi hµnh ¸n lµ  c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n cña ng©n s¸ch trung  ­
 4. 4 ¬ng; ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng hç  trî  cho c¸c tæ chøc ph¶i thi  hµnh ¸n lµ ®¬n vÞ dù to¸n cña ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. 3. Tæ chøc ph¶i thi hµnh ¸n nãi t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy  ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh cÇn thiÕt  ®Ó  thi  hµnh ¸n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Sau khi ¸p dông c¸c  biÖn ph¸p  tµi  chÝnh  cÇn thiÕt  mµ  vÉn kh«ng  cã  kh¶  n¨ng  thi   hµnh   ¸n   th×   tæ   chøc   ®ã   ph¶i   cã   v¨n   b¶n   ®Ò  nghÞ   c¬  quan qu¶n lý  cÊp trªn trùc tiÕp xem xÐt viÖc hç  trî  tµi  chÝnh ®Ó thi hµnh ¸n.  ThÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh møc hç  trî, thñ  tôc hç  trî  tµi  chÝnh tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc  ®Ó  thi hµnh ¸n thùc hiÖn theo  quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n híng  dÉn thi hµnh. 4. Tæ chøc ph¶i thi hµnh ¸n  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî  tµi chÝnh  ®Ó  thi hµnh ¸n cã  tr¸ch nhiÖm thu håi, nép  ng©n   s¸ch   nhµ   níc   sè   tiÒn,   tµi   s¶n   cña   ngêi   ®∙   g©y   ra  thiÖt h¹i ph¶i båi hoµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé T ph¸p tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc hç trî  tµi chÝnh   tõ ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó  thi hµnh ¸n. §i Ò u  5.  Tho¶ thuËn vÒ thi hµnh ¸n 1. C¸c  ®¬ng sù  cã  quyÒn tho¶ thuËn vÒ  viÖc thi hµnh  ¸n nhng viÖc tho¶ thuËn kh«ng ®îc tr¸i ph¸p luËt, ®¹o ®øc  x∙ héi, ¶nh hëng  ®Õn lîi  Ých cña Nhµ  níc, quyÒn, lîi  Ých  hîp ph¸p cña c¸ nh©n, tæ chøc kh¸c.  2. Trêng hîp vô  viÖc  ®ang do c¬  quan thi hµnh ¸n tæ  chøc   thi   hµnh,   ChÊp   hµnh   viªn   lËp   biªn   b¶n   ghi   râ   néi  dung tho¶ thuËn. NÕu c¸c ®¬ng sù kh«ng tù nguyÖn thi hµnh  theo ®óng néi dung tho¶ thuËn th× c¬ quan thi hµnh ¸n c¨n  cø néi dung b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®Ó tæ chøc thi hµnh. Trêng   hîp   c¸c   ®¬ng   sù   tho¶   thuËn   vÒ   viÖc   kh«ng   yªu   cÇu c¬  quan thi hµnh ¸n thi hµnh mét phÇn hoÆc toµn bé  b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh th×  c¬  quan thi hµnh ¸n lËp biªn b¶n  vÒ néi dung tho¶ thuËn vµ ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ thi hµnh  ¸n   ®èi   víi   phÇn   tho¶   thuËn   kh«ng   yªu   cÇu   thi   hµnh   ¸n  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 28 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh  ¸n d©n sù. NÕu viÖc tho¶ thuËn nãi trªn thùc hiÖn sau khi  tµi s¶n  ®∙  ®îc b¸n hoÆc giao cho ngêi kh¸c nhËn  ®Ó  thi  hµnh ¸n theo  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt th×  ph¶i  ®îc sù  nhÊt   trÝ   cña  ngêi  mua hoÆc  ngêi  nhËn tµi  s¶n  ®ã   ®Ó  thi  hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 44 vµ §iÒu 48 cña Ph¸p lÖnh  Thi hµnh ¸n d©n sù.
 5. 5 § i Ò u  6.  §¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n 1.  Yªu cÇu  thi hµnh  ¸n, viÖc   ®Ò  nghÞ  tù  nguyÖn   thi  hµnh ¸n (gäi chung lµ   ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n) ph¶i  ®îc  thÓ  hiÖn b»ng v¨n b¶n; nÕu  ®¬n yªu cÇu kh«ng dïng tiÕng  ViÖt th× ph¶i ®îc dÞch ra tiÕng ViÖt cã c«ng chøng cña c¬  quan cã thÈm quyÒn. 2. §¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n gåm nh÷ng néi dung chÝnh  sau ®©y: a)  Hä, tªn,   ®Þa chØ  cña ngêi  ®îc thi  hµnh ¸n,  ngêi  ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi cã quyÒn, lîi Ých liªn quan; ngµy,   th¸ng, n¨m lµm ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n; b) Néi dung yªu cÇu thi hµnh ¸n; c¸c néi dung kh«ng  yªu cÇu thi hµnh ¸n. Néi dung yªu cÇu ph¶i phï  hîp víi  néi dung b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®îc thi hµnh;  c) Sè b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh; ngµy, th¸ng, n¨m ra b¶n ¸n,   quyÕt  ®Þnh; Toµ  ¸n ra b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh, Tæ chøc Träng  tµi ra quyÕt ®Þnh; t×nh h×nh tµi s¶n, thu nhËp, n¬i c tró  cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c  (nÕu cã). 3.  NÕu ngêi  ®îc  thi hµnh  ¸n, ngêi ph¶i  thi hµnh  ¸n  trùc tiÕp tr×nh bµy yªu cÇu thi hµnh ¸n b»ng lêi nãi t¹i  c¬ quan thi hµnh ¸n th× c¬ quan thi hµnh ¸n ph¶i lËp biªn   b¶n ghi râ c¸c néi dung trªn, cã ch÷ ký hoÆc ®iÓm chØ cña   ngêi yªu cÇu vµ  ch÷  ký  cña c¸n bé  lËp biªn b¶n. Biªn b¶n   thay cho ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n. 4. KÌm theo  ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n ph¶i cã  b¶n ¸n,  quyÕt ®Þnh vµ c¸c giÊy tê liªn quan kh¸c (nÕu cã). §i Ò u  7.  Thêi hiÖu yªu cÇu thi hµnh ¸n 1.  Thêi hiÖu  yªu  cÇu thi  hµnh ¸n  theo quy   ®Þnh  t¹i  kho¶n 1 §iÒu 25 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù ® îc tÝnh  tõ  ngµy b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh cã  hiÖu lùc ph¸p luËt. Trêng  hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cha cã hiÖu lùc ph¸p luËt nhng ®îc  thi hµnh ngay th×  thêi hiÖu vÉn  ®îc tÝnh tõ  ngµy b¶n ¸n,  quyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc ph¸p luËt.  Thêi hiÖu yªu cÇu thi hµnh ¸n chØ ¸p dông ®èi víi tr­ êng hîp thi hµnh ¸n theo ®¬n yªu cÇu. Ngµy göi ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n cña ®¬ng sù ®îc tÝnh  tõ  ngµy ghi  ë  dÊu bu  ®iÖn (nÕu  ®¬n  ®îc göi qua  ®êng bu  ®iÖn), ngµy ®¬ng sù nép t¹i c¬ quan thi hµnh ¸n (nÕu ®¬ng  sù  trùc tiÕp nép t¹i c¬  quan thi hµnh ¸n) hoÆc ngµy  ®¬ng  sù  trùc tiÕp tr×nh bµy yªu cÇu thi hµnh ¸n b»ng lêi nãi  t¹i c¬ quan thi hµnh ¸n.    
 6. 6 2. Nh÷ng trêng hîp sau ®©y ®îc coi lµ sù kiÖn bÊt kh¶  kh¸ng, trë ng¹i kh¸ch quan nªn kh«ng thÓ yªu cÇu thi hµnh   ¸n ®óng h¹n: a) Ngêi  ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n kh«ng  nhËn ®îc b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh mµ kh«ng ph¶i do lçi cña hä; b) Ngêi ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n do yªu  cÇu c«ng t¸c, ch÷a bÖnh, thiªn tai, ho¶ ho¹n hay do trë  ng¹i kh¸ch quan kh¸c mµ  kh«ng thÓ    yªu cÇu thi hµnh ¸n  ®óng h¹n; c) Ngêi  ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n chÕt  mµ  cha x¸c  ®Þnh  ®îc ngêi thõa kÕ; tæ chøc hîp nhÊt, s¸p  nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, cæ phÇn ho¸ mµ  cha x¸c  ®Þnh  ®îc   tæ   chøc,   c¸   nh©n   míi   cã   quyÒn   yªu   cÇu   thi   hµnh   ¸n  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d)   Do   lçi   cña   c¬   quan   xÐt   xö,   c¬   quan   thi   hµnh   ¸n  hoÆc c¬ quan kh¸c dÉn ®Õn viÖc ngêi ®îc thi hµnh ¸n kh«ng  thÓ yªu cÇu ®óng h¹n. Ngêi  ®îc  thi hµnh  ¸n ph¶i  lµm  ®¬n  kÌm theo  c¸c  tµi  liÖu chøng minh lý  do kh«ng yªu cÇu thi hµnh ¸n  ®óng h¹n  ®Ò  nghÞ  Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n  xem xÐt kh«i phôc   thêi  hiÖu thi  hµnh  ¸n. §¬n  ®Ò  nghÞ   kh«i phôc  thêi   hiÖu  ph¶i cã  x¸c nhËn cña Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ng êi  ®ã  c  tró  hoÆc x¸c nhËn cña c¬  quan y tÕ  cÊp huyÖn trë  lªn (®èi   víi trêng hîp  èm  ®au) hoÆc c¬  quan cã  thÈm   quyÒn kh¸c vÒ  viÖc v¾ng mÆt kh«ng yªu cÇu thi hµnh ¸n ®óng h¹n. Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã  quyÒn chøng minh thêi hiÖu   yªu cÇu thi hµnh ¸n ®∙ hÕt. §i Ò u  8.  X¸c minh ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n 1. C¬  quan thi hµnh ¸n cã  tr¸ch nhiÖm x¸c minh  ®iÒu  kiÖn thi hµnh cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n. ChÝnh quyÒn  ®Þa  ph¬ng,   c¬   quan   ®¨ng   ký   quyÒn   së   h÷u,   sö   dông,   c¬   quan  ®¨ng ký  giao dÞch b¶o  ®¶m vµ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn  quan ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn, cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cho c¬ quan thi hµnh ¸n trong  viÖc x¸c minh ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n cña ®¬ng sù. NÕu   ngêi   ph¶i   thi   hµnh   ¸n   kh«ng   cã   tµi   s¶n   ®Ó   thi  hµnh th×  ph¶i lµm  ®¬n tr×nh bµy, cã  x¸c nhËn cña Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ n¬i c tró  hoÆc tæ chøc n¬i c«ng t¸c, n¬i   qu¶n lý  thu nhËp vÒ  viÖc ngêi  ®ã  kh«ng cã  tµi s¶n  ®Ó  thi  hµnh ¸n. Ngêi  ®îc thi hµnh ¸n cã  quyÒn  chøng  minh  viÖc  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã tµi s¶n ®Ó thi hµnh ¸n.  2. Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n  ®îc coi lµ  cha cã   ®iÒu kiÖn  thi hµnh nghÜa  vô  vÒ  tµi s¶n trong  nh÷ng trêng  hîp  sau  ®©y:
 7. 7 a) Kh«ng cã  thu nhËp hoÆc møc thu nhËp thÊp, chØ b¶o  ®¶m cuéc sèng tèi thiÓu cho ngêi ph¶i thi hµnh ¸n vµ  gia  ®×nh; kh«ng cã tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm x¸c minh hoÆc tuy cã  tµi s¶n nhng tµi s¶n cã gi¸ trÞ nhá, kh«ng ®ñ hoÆc chØ ®ñ   ®Ó  chi phÝ  vÒ  thi hµnh ¸n, tµi s¶n mµ  theo quy  ®Þnh cña  ph¸p   luËt   kh«ng   ®îc   xö   lý   ®Ó   thi   hµnh   ¸n   hoÆc   tµi   s¶n  kh«ng b¸n ®îc, tµi s¶n chung cha ®îc ph©n chia hoÆc v× lý  do kh¸ch quan kh¸c nªn kh«ng xö lý ®îc ®Ó thi hµnh ¸n; b) Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n bÞ l©m vµo hoµn c¶nh kinh tÕ  ®Æc biÖt khã kh¨n kÐo dµi do thiªn tai, ho¶ ho¹n, tai n¹n  hoÆc èm ®au g©y ra. 3. Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n  ®îc coi lµ  cha cã   ®iÒu kiÖn  thi hµnh nghÜa vô  mµ  theo b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh hä  ph¶i tù  m×nh thùc hiÖn nÕu  ®ang  èm nÆng hay v×  lý  do kh¸ch quan  kh¸c mµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc nghÜa vô ®ã.  Ch¬ng II thñ tôc thi hµnh ¸n §i Ò u   9.   NhËn b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh; nhËn  ®¬n yªu cÇu  thi hµnh ¸n 1. C¬ quan thi hµnh ¸n ph¶i vµo Sæ nhËn b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh ngay sau khi nhËn ®îc b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n.  Sæ   nhËn   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   ph¶i   ghi   râ   néi   dung   quyÕt  ®Þnh cña b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh; néi dung biªn b¶n kª biªn,  t¹m gi÷ tµi s¶n, biªn b¶n thu gi÷ vËt chøng (nÕu cã). Khi  chuyÓn   giao   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh,   Toµ   ¸n   ®∙   ra   b¶n   ¸n,  quyÕt  ®Þnh  ®ã  cã  tr¸ch nhiÖm chuyÓn giao vËt chøng, tµi  s¶n t¹m gi÷ (nÕu cã) cho c¬ quan thi hµnh ¸n. 2. C¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i vµo Sæ nhËn  ®¬n yªu cÇu  thi hµnh ¸n vµ  cÊp cho  ®¬ng sù  PhiÕu nhËn  ®¬n ngay sau  khi nhËn ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n cña ®¬ng sù. Sæ nhËn ®¬n  yªu cÇu thi hµnh ¸n ph¶i ghi râ néi dung yªu cÇu thi hµnh   ¸n cña ®¬ng sù.  3.  §èi víi  trêng  hîp  ®¬n  yªu cÇu  thi hµnh  ¸n kh«ng  ®óng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ   ®Þnh nµy th×  c¬  quan  thi   hµnh   ¸n   híng   dÉn   ngêi   yªu   cÇu   thi   hµnh   ¸n   lµm   ®¬n  ®óng quy ®Þnh. Trêng   hîp   vô   viÖc   kh«ng   thuéc   thÈm   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh thi hµnh ¸n cña m×nh th×  c¬  quan thi hµnh ¸n híng  dÉn ®¬ng sù nép ®¬n ®Õn c¬ quan thi hµnh ¸n cã thÈm quyÒn   theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 21 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n  sù.
 8. 8 NÕu cã c¨n cø x¸c ®Þnh ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n ®∙ hÕt   thêi hiÖu th× Thñ trëng c¬ quan thi hµnh ¸n ra quyÕt ®Þnh  kh«ng chÊp nhËn yªu cÇu thi hµnh ¸n qu¸ h¹n.  §i Ò u  10.  Ra quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n 1.  Thñ  trëng c¬   quan thi  hµnh  ¸n ra mét  quyÕt  ®Þnh  thi hµnh ¸n chung cho c¸c kho¶n thuéc diÖn chñ   ®éng thi  hµnh trong mét b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh. §èi víi c¸c kho¶n tr¶  l¹i tµi s¶n, hoµn tr¶ tiÒn t¹m øng ¸n phÝ  th×  mçi  ®¬ng  sù, Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ra mét quyÕt  ®Þnh thi  hµnh ¸n. Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ra mét quyÕt  ®Þnh thi  hµnh   ¸n   cho   mçi   ®¬n   yªu   cÇu   thi   hµnh   ¸n.   Trêng   hîp   vô  viÖc phøc  t¹p,  mét ngêi ph¶i  thi  hµnh  ¸n nhng cã  nhiÒu  ngêi ®îc thi hµnh ¸n th× Thñ trëng c¬ quan thi hµnh ¸n cã  thÓ ra mét quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n chung cho nhiÒu ®¬n yªu  cÇu thi hµnh ¸n. §èi víi thi hµnh nghÜa vô  liªn  ®íi th×  Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ra mét quyÕt  ®Þnh thi hµnh ¸n chung cho  nh÷ng ngêi cã quyÒn, nghÜa vô liªn ®íi. 2.   Sau   khi   ra   quyÕt   ®Þnh   thi   hµnh   ¸n,   c¬   quan   thi  hµnh ¸n ph¶i vµo Sæ thô lý thi hµnh ¸n.  ViÖc thi hµnh ¸n  ®îc tÝnh tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh thi  hµnh ¸n.  3.  Sæ nhËn  b¶n ¸n,  quyÕt  ®Þnh,  Sæ nhËn  ®¬n yªu  cÇu  thi hµnh ¸n, Sæ thô lý thi hµnh ¸n vµ c¸c sæ s¸ch kh¸c vÒ  thi hµnh ¸n  ®îc lËp theo mÉu thèng nhÊt do Bé  T ph¸p quy  ®Þnh.  §i Ò u  11.  Nguyªn t¾c ñy th¸c thi hµnh ¸n  1. ChØ  ®îc  ñy th¸c thi hµnh ¸n cho c¬  quan thi hµnh  ¸n n¬i ngêi ph¶i thi hµnh ¸n c tró, lµm viÖc, cã  tµi s¶n  hoÆc trô së.  2. Trêng hîp cã nhiÒu ngêi ph¶i thi hµnh ¸n ë c¸c ®Þa  ph¬ng kh¸c nhau hoÆc tµi s¶n, thu nhËp cña hä ë nh÷ng ®Þa  ph¬ng kh¸c nhau th× ®îc ñy th¸c tõng phÇn cho c¬ quan thi  hµnh ¸n  ë  c¸c  ®Þa ph¬ng  ®ã, trõ  trêng hîp thi hµnh nghÜa  vô liªn ®íi.  3. ViÖc ñy th¸c thi hµnh ¸n ®îc thùc hiÖn gi÷a c¸c c¬  quan thi hµnh  ¸n kh«ng  ph©n biÖt  ®Þa bµn ho¹t   ®éng,  c¬  quan   thi   hµnh   ¸n   d©n   sù   hay   c¬   quan   thi   hµnh   ¸n   trong  qu©n ®éi.
 9. 9 4.  C¬  quan  thi hµnh  ¸n cÊp  huyÖn  kh«ng  ®îc  ñy th¸c  cho c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp tØnh cña ®Þa ph¬ng m×nh. §i Ò u   12.  ThÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh ñy th¸c thi hµnh   ¸n 1. Thñ trëng c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp tØnh ñy th¸c thi  hµnh ¸n trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Uû  th¸c cho c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp tØnh n¬i kh¸c  thi hµnh c¸c vô viÖc sau: ­ Thi hµnh b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh vÒ  nhËn ngêi lao  ®éng  trë  l¹i lµm viÖc hoÆc  båi  thêng  thiÖt  h¹i mµ  ngêi ph¶i  thi hµnh ¸n lµ c¬ quan nhµ níc cÊp tØnh trë lªn; ­   Thi   hµnh   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   cã   yÕu   tè   níc   ngoµi  hoÆc liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u trÝ tuÖ; ­ Thi hµnh b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n; quyÕt   ®Þnh cña Träng tµi th¬ng m¹i ViÖt Nam;  ­ Thi hµnh b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh mµ  nhiÒu ng êi ph¶i thi  hµnh ¸n cã  tr¸ch nhiÖm liªn  ®íi  ë  nhiÒu quËn, huyÖn, thÞ  x∙, thµnh phè kh¸c nhau trong tØnh n¬i ñy th¸c ®Õn; b) Uû  th¸c cho c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp qu©n khu thi  hµnh nh÷ng vô  viÖc thuéc c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  a kho¶n 1 §iÒu nµy, nhng thuéc thÈm quyÒn thi hµnh cña c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp qu©n khu; c) Uû th¸c cho c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp huyÖn thi hµnh  c¸c vô  viÖc kh¸c,  trõ  nh÷ng trêng hîp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  a, ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy. 2. Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp huyÖn cã  thÓ   ñy  th¸c nh÷ng vô  viÖc thuéc thÈm quyÒn thi hµnh ¸n cña m×nh  cho c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp tØnh, c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp   qu©n   khu,   c¬   quan   thi   hµnh   ¸n   cÊp   huyÖn   n¬i   kh¸c   thi  hµnh. 3. Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp qu©n khu cã  thÓ  ñy th¸c nh÷ng  vô  viÖc  thuéc  thÈm quyÒn  thi hµnh ¸n cña  m×nh cho c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp qu©n khu kh¸c, c¬  quan  thi hµnh ¸n cÊp tØnh hoÆc c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp huyÖn  thi hµnh.  §i Ò u  13.  Thñ tôc ñy th¸c thi hµnh ¸n 1. Tríc khi  ñy th¸c, c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i xö  lý  xong   c¸c   tµi   s¶n   t¹m   gi÷,   vËt   chøng   do   Toµ   ¸n   chuyÓn   giao, tµi s¶n kª biªn cã  liªn quan trùc tiÕp  ®Õn phÇn  ñy  th¸c  ®Ó  thi hµnh ¸n. Trong trêng hîp viÖc xö  lý  c¸c tµi  s¶n trªn cã khã kh¨n, kÐo dµi vµ xÐt thÊy gi¸ trÞ tµi s¶n  
 10. 10 kh«ng  ®ñ   ®Ó  thi hµnh ¸n th×  cã  thÓ   ñy th¸c cho c¬  quan  thi hµnh ¸n n¬i cã   ®iÒu kiÖn thi hµnh mµ  kh«ng chê  xö  lý   xong c¸c tµi s¶n ®ã.  Trong trêng hîp c¬  quan thi hµnh ¸n  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh  thi hµnh ¸n nhng xÐt thÊy cÇn  ñy th¸c th×  ph¶i ra quyÕt  ®Þnh thu håi mét phÇn hoÆc toµn bé quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n  vµ ñy th¸c cho n¬i cã ®iÒu kiÖn thi hµnh. 2. QuyÕt  ®Þnh  ñy th¸c ph¶i ghi râ  néi dung  ñy th¸c,  kho¶n   ®∙ thi hµnh  xong,  kho¶n  cÇn  tiÕp  tôc thi hµnh vµ  c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn ñy th¸c. QuyÕt  ®Þnh  ñy th¸c ph¶i kÌm theo b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh,  b¶n sao biªn b¶n kª biªn,  t¹m  gi÷  tµi  s¶n.  Trong trêng  hîp ph¶i ñy th¸c cho nhiÒu n¬i th× c¬ quan thi hµnh ¸n cã   thÓ  sao chôp b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh thµnh nhiÒu b¶n, cã   ®ãng  dÊu   cña   c¬   quan   thi   hµnh   ¸n   n¬i   ñy   th¸c   ®Ó   göi   cho   c¬  quan thi hµnh ¸n n¬i nhËn ñy th¸c. Trong   thêi   gian   kh«ng   qu¸   ba   ngµy   lµm   viÖc,   kÓ   tõ  ngµy nhËn  ®îc  ñy th¸c, c¬  quan thi hµnh ¸n nhËn  ñy th¸c  ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬  quan thi hµnh ¸n  ñy  th¸c vÒ viÖc nhËn ®îc ñy th¸c. 3. C¬ quan thi hµnh ¸n nhËn ñy th¸c, nÕu xÐt thÊy ng­ êi ph¶i thi hµnh ¸n   kh«ng cã  tµi s¶n hoÆc kh«ng c  tró,  lµm viÖc hay cã  trô  së   ë   ®Þa ph¬ng m×nh th×  gi¶i quyÕt  nh sau: a) Trong trêng hîp c¬ quan thi hµnh ¸n ®∙ ñy th¸c chñ  ®éng ra quyÕt ®Þnh thi hµnh th× c¬ quan nhËn ñy th¸c ph¶i  ñy th¸c tiÕp cho c¬ quan thi hµnh ¸n n¬i cã ®iÒu kiÖn thi   hµnh; b) Trong trêng hîp c¬  quan thi hµnh ¸n ra quyÕt  ®Þnh   thi hµnh ¸n theo ®¬n yªu cÇu cña ng êi ®îc thi hµnh ¸n th×  ra quyÕt ®Þnh tr¶ l¹i ®¬n yªu cÇu vµ híng dÉn ®¬ng sù göi  ®¬n yªu cÇu (kÌm theo quyÕt ®Þnh tr¶ ®¬n vµ tµi liÖu liªn  quan)  ®Õn c¬  quan thi hµnh ¸n n¬i cã   ®iÒu kiÖn thi hµnh.  C¬  quan thi hµnh ¸n n¬i cã   ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n ph¶i ra   quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n theo ®¬n yªu cÇu cña ®¬ng sù.  4.   QuyÕt   ®Þnh   ñy   th¸c   ph¶i   ®îc   göi   cho   Toµ   ¸n   ®∙  chuyÓn   giao   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh,   ViÖn   KiÓm  s¸t  nh©n   d©n   cïng cÊp, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n n¬i nhËn  ñy th¸c, ngêi  ®îc thi hµnh  ¸n,  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi cã  quyÒn,  nghÜa vô liªn quan. §i Ò u  14.  Ho∙n thi hµnh ¸n 1. Trong trêng hîp chñ   ®éng thi hµnh ¸n th×  thêi h¹n   ho∙n thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 26   cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù kh«ng qu¸ chÝn m¬i ngµy, 
 11. 11 kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh ho∙n thi hµnh ¸n; trêng hîp ngêi  ph¶i thi hµnh ¸n ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t tï hoÆc cha x¸c  ®Þnh ®îc ®Þa chØ cña hä th× thêi h¹n ho∙n cã thÓ qu¸ chÝn   m¬i ngµy. Trong thêi gian ho∙n thi hµnh ¸n, nÕu ph¸t hiÖn   thÊy ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã   ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n hoÆc  ®∙ hÕt thêi h¹n ho∙n thi hµnh ¸n th×  c¬  quan thi hµnh ¸n   ph¶i ra quyÕt ®Þnh tiÕp tôc thi hµnh ¸n.     2. Trong trêng hîp tµi s¶n kª biªn cã tranh chÊp ®ang   ®îc Toµ  ¸n thô  lý, gi¶i quyÕt, thêi h¹n ho∙n thi hµnh ¸n  ®îc tÝnh tõ  ngµy Toµ  ¸n thô  lý  vô  viÖc  ®Õn khi b¶n ¸n,  quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n vÒ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp ®ã cã  hiÖu lùc thi hµnh.  3. Trong trêng hîp thi hµnh ¸n theo  ®¬n yªu cÇu cña  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n th×  c¬  quan thi hµnh ¸n chØ chÊp  nhËn  ®Ò  nghÞ  ho∙n thi hµnh ¸n cña ngêi  ®îc thi hµnh ¸n,  nÕu ®îc sù ®ång ý cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n. Yªu cÇu hoÆc ®ång ý ho∙n thi hµnh ¸n cña ®¬ng sù ph¶i  ®îc   thÓ   hiÖn   b»ng   v¨n   b¶n,   ghi   râ   néi   dung   yªu   cÇu   vµ  thêi h¹n ho∙n thi hµnh ¸n, cã ch÷ ký cña c¸c ®¬ng sù.  Khi  ®iÒu kiÖn ho∙n thi hµnh ¸n kh«ng cßn, Thñ  trëng  c¬ quan thi hµnh ¸n ra quyÕt ®Þnh tiÕp tôc thi hµnh ¸n. 4. Trong trêng hîp ho∙n thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i   kho¶n 2 §iÒu 26 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù th× viÖc   yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n ph¶i  ®îc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n  cho c¬  quan thi hµnh ¸n, ghi râ  thêi h¹n ho∙n thi hµnh  ¸n. V¨n b¶n yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n ph¶i do ng êi cã thÈm  quyÒn kh¸ng nghÞ ký. Trong trêng hîp ®∙ cã v¨n b¶n mµ cÇn  th«ng b¸o ngay b»ng  ®iÖn tho¹i,  ®iÖn tÝn th×  ph¶i th«ng   b¸o cho c¬  quan thi hµnh ¸n n¬i tæ chøc thi hµnh vô  viÖc   ®ã  biÕt sè, ngµy,  th¸ng,  n¨m cña v¨n b¶n;  néi  dung  cña  v¨n b¶n vµ ngêi ký v¨n b¶n ®ã. Khi nhËn ®îc yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n, trong thêi h¹n   kh«ng qu¸ mét ngµy lµm viÖc c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i ra  quyÕt ®Þnh ho∙n thi hµnh ¸n.  Trêng hîp khi nhËn ®îc yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n, nhng  vô   viÖc   ®ang   ®îc   tæ   chøc   cìng   chÕ   thi   hµnh   ¸n   nÕu   xÐt  thÊy viÖc  dõng  cìng chÕ  thi hµnh ¸n sÏ  ¶nh hëng  nghiªm  träng  ®Õn lîi  Ých cña Nhµ  níc, quyÒn vµ  lîi  Ých hîp ph¸p  cña c¸c bªn ®¬ng sù th× c¬ quan thi hµnh ¸n tiÕp tôc thùc   hiÖn biÖn ph¸p cìng chÕ  thi hµnh ¸n, nhng ph¶i th«ng b¸o  ngay cho ngêi  ®∙ yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n vµ  c¬  quan thi   hµnh ¸n cÊp trªn biÕt.  NÕu vô  viÖc   ®∙  ®îc  thi hµnh mét  phÇn hay thi hµnh xong th× trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba ngµy   lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc v¨n b¶n ®ã, Thñ trëng c¬ quan  thi hµnh ¸n n¬i tæ chøc thi hµnh ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o  cho ngêi ®∙ yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n biÕt.
 12. 12 Khi nhËn  ®îc v¨n b¶n cña ngêi cã  thÈm quyÒn vÒ  viÖc  kh«ng cã  c¬  së   ®Ó  xem xÐt kh¸ng nghÞ  b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh  theo thñ  tôc gi¸m  ®èc thÈm hoÆc t¸i thÈm, hoÆc hÕt thêi  gian   ho∙n   thi   hµnh   ¸n   mµ   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   kh«ng   bÞ  kh¸ng nghÞ hay kh«ng bÞ t¹m ®×nh chØ thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 27 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù th× Thñ   trëng c¬ quan thi hµnh ¸n ra quyÕt ®Þnh tiÕp tôc thi hµnh  ¸n vµ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ng êi ®∙ yªu cÇu ho∙n thi  hµnh ¸n biÕt. §i Ò u  15.  T¹m ®×nh chØ thi hµnh ¸n 1. Trong trêng hîp t¹m  ®×nh chØ thi hµnh ¸n theo quy   ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 27 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù   th×  Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i ra quyÕt  ®Þnh t¹m  ®×nh chØ thi hµnh ¸n khi nhËn ® îc th«ng b¸o cña Toµ  ¸n vÒ  viÖc më  thñ  tôc gi¶i quyÕt yªu cÇu tuyªn bè  ph¸ s¶n. Thêi   h¹n t¹m ®×nh chØ thi hµnh ¸n theo thêi h¹n gi¶i quyÕt viÖc  tuyªn bè ph¸ s¶n cña Toµ ¸n.  C¬  quan thi hµnh ¸n kh«ng ra quyÕt  ®Þnh t¹m  ®×nh chØ  thi hµnh ¸n mµ  tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c quyÕt  ®Þnh vÒ  thi  hµnh ¸n liªn quan ®Õn phÇn nghÜa vô thi hµnh c¸c kho¶n vÒ  cÊp   dìng;   tiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng   lao   ®éng,   trî   cÊp   th«i  viÖc, trî cÊp mÊt viÖc lµm, b¶o hiÓm x∙ héi; tiÒn båi th­ êng thiÖt  h¹i  vÒ  tÝnh  m¹ng,  søc khoÎ  theo  quy   ®Þnh  t¹i  c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 1 §iÒu 51 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh  ¸n d©n sù. Sè  tiÒn thi hµnh ¸n thu  ®îc, sau khi chi tr¶  c¸c kho¶n trªn, c¬  quan thi hµnh ¸n tiÕp tôc t¹m gi÷   ®Ó  chê kÕt qu¶ gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n.  2.   Trong   trêng   hîp   t¹m   ®×nh   chØ   thi   hµnh   ¸n   theo   quyÕt ®Þnh kh¸ng nghÞ cña ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i  kho¶n 2 §iÒu 27 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  th×  c¬  quan thi hµnh ¸n ra th«ng b¸o vÒ viÖc t¹m ®×nh chØ.  Trong trêng hîp cÇn thiÕt, viÖc yªu cÇu t¹m  ®×nh chØ  thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 27 cña Ph¸p  lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  cã  thÓ   ®îc th«ng b¸o b»ng  ®iÖn  tho¹i,   ®iÖn tÝn cho c¬  quan thi hµnh ¸n biÕt sè, ngµy,  th¸ng,   n¨m   cña   v¨n   b¶n;   néi   dung   chñ   yÕu   cña   v¨n   b¶n  kh¸ng   nghÞ   vµ   ngêi   ký   kh¸ng   nghÞ.   C¬   quan   thi   hµnh   ¸n  ph¶i dõng viÖc thi hµnh ¸n khi nhËn ®îc th«ng b¸o vµ chËm  nhÊt   kh«ng   qu¸   mét   ngµy   lµm   viÖc,   kÓ   tõ   ngµy   nhËn   ®îc  th«ng b¸o ph¶i ra th«ng b¸o vÒ viÖc t¹m ®×nh chØ thi hµnh  ¸n.  Th«ng b¸o vÒ  viÖc t¹m  ®×nh chØ thi hµnh ¸n ph¶i göi  cho c¸c bªn  ®¬ng sù, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n cïng cÊp vµ  ngêi ra kh¸ng nghÞ.
 13. 13 3. Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ra quyÕt  ®Þnh tiÕp  tôc thi hµnh ¸n trong c¸c trêng hîp sau: a)     Cã   quyÕt   ®Þnh   rót   kh¸ng   nghÞ   cña   ngêi   cã   thÈm  quyÒn; b)  Toµ  ¸n  ®×nh  chØ  viÖc gi¶i  quyÕt  ph¸  s¶n  ®èi  víi  doanh nghiÖp, hîp t¸c x∙ ph¶i thi hµnh ¸n; c) QuyÕt  ®Þnh gi¸m  ®èc thÈm, t¸i thÈm cña Toµ  ¸n gi÷  nguyªn b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh bÞ kh¸ng nghÞ.  §i Ò u  16.  §×nh chØ thi hµnh ¸n 1. Trong trêng hîp quyÕt  ®Þnh gi¸m  ®èc thÈm söa  ®æi  hay hñy bá b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®ang ®îc thi hµnh ®Ó xÐt xö  l¹i theo tr×nh tù s¬ thÈm, phóc thÈm th× c¬ quan thi hµnh  ¸n ra quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ thi hµnh ¸n  ®èi víi viÖc thi  hµnh   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   tríc   ®©y   vµ   ra   quyÕt   ®Þnh   thi  hµnh ¸n theo quyÕt   ®Þnh cña b¶n ¸n, quyÕt   ®Þnh   ®ang cã  hiÖu lùc ph¸p luËt. Bé  T ph¸p phèi hîp víi Toµ  ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn  KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao híng dÉn viÖc kh«i phôc quyÒn,  nghÜa vô  cña c¸c bªn trong trêng hîp quyÕt  ®Þnh gi¸m  ®èc  thÈm söa  ®æi hoÆc hñy bá  b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh  ®∙  ®îc thi  hµnh. 2.  ViÖc tõ   bá  quyÒn,  lîi  Ých hîp  ph¸p cña  ngêi  ®îc  thi hµnh ¸n trong  b¶n  ¸n,  quyÕt   ®Þnh ph¶i   ®îc thÓ  hiÖn  b»ng   v¨n   b¶n   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt.   C¬   quan   thi  hµnh ¸n ra quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ thi hµnh ¸n  ®èi víi kho¶n  mµ  ngêi  ®îc thi hµnh ¸n tõ  bá  quyÒn, lîi  Ých cña m×nh.  Trong  trêng hîp nµy, ngêi  ®îc thi hµnh ¸n sau  ®ã  kh«ng  cßn quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n trë l¹i. §i Ò u  17.  Xö lý tµi s¶n tÞch thu  1. §èi víi tµi s¶n tÞch thu lµ  vò  khÝ, chÊt næ, chÊt  phãng x¹, trang bÞ, ph¬ng tiÖn kü  thuËt qu©n sù  hoÆc vËt  phÈm thuéc di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸,     th×  c¬  quan thi  hµnh ¸n chñ   ®éng ra quyÕt  ®Þnh thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh   t¹i §iÒu 22 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù. Trong thêi   h¹n kh«ng qu¸ 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh thi hµnh   ¸n, c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i lµm thñ  tôc giao cho c¬  quan  nhµ   níc   qu¶n   lý   lo¹i   tµi   s¶n   ®ã   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt. 2. §èi víi tµi s¶n tÞch thu kh«ng ph¶i lµ tµi s¶n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy th× c¬ quan thi hµnh ¸n chñ   ®éng ra quyÕt  ®Þnh thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 22  cña Ph¸p lÖnh  Thi  hµnh  ¸n d©n  sù.  Trong  thêi h¹n kh«ng 
 14. 14 qu¸   15   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ra   quyÕt   ®Þnh   thi   hµnh   ¸n,   c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i lµm thñ  tôc giao cho c¬  quan Tµi  chÝnh xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.   ViÖc   giao   nhËn   tµi   s¶n   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   vµ  kho¶n 2 cña §iÒu nµy ph¶i ®îc lËp biªn b¶n, m« t¶ cô thÓ,  chi tiÕt tµi s¶n vµ cã ch÷ ký cña c¸c bªn giao, nhËn. §i Ò u   18.  MiÔn, gi¶m thi hµnh ¸n  ®èi víi c¸c kho¶n  ¸n phÝ, tiÒn ph¹t  1. Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n ®îc coi lµ kh«ng cã tµi s¶n,  thu   nhËp   hoÆc   ®iÒu   kiÖn   kh¸c   ®Ó   thi   hµnh   ¸n   khi   cã   1  trong  c¸c   ®iÒu  kiÖn quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  a (trõ  trêng  hîp  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã  tµi s¶n chung nhng cha  ®îc ph©n  chia hoÆc tµi s¶n v× lý do kh¸ch quan nªn kh«ng xö lý ® îc  ®Ó  thi hµnh ¸n) hoÆc  ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu 8 cña NghÞ   ®Þnh   nµy.  Ngêi   ph¹m   téi   cã   tæ   chøc,   ph¹m   téi   nhiÒu   lÇn,   lîi  dông chøc  vô,  quyÒn  h¹n, thu lîi bÊt chÝnh  lín nãi t¹i  ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 32 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña Bé luËt H×nh sù vµ c¸c v¨n   b¶n híng dÉn thi hµnh. 2. ViÖc xÐt miÔn thi hµnh ¸n  ®îc ¸p dông trong nh÷ng  trêng hîp sau ®©y: a) Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh  t¹i kho¶n 1   §iÒu 32 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù vµ  kho¶n 1 §iÒu nµy cã  sè  tiÒn ph¶i thi hµnh ¸n cßn l¹i tõ  hai m¬i triÖu ®ång trë xuèng;  b)   Ngêi   bÞ   kÕt   ¸n   h×nh   ph¹t   tiÒn   ®∙   tÝch   cùc   chÊp  hµnh   ®îc   mét   phÇn   h×nh   ph¹t   nhng   bÞ   l©m   vµo   hoµn   c¶nh  kinh tÕ ®Æc biÖt khã kh¨n kÐo dµi do thiªn tai, ho¶ ho¹n,  tai n¹n hoÆc  èm  ®au g©y ra mµ  kh«ng thÓ  chÊp hµnh h×nh  ph¹t tiÒn cßn l¹i hoÆc lËp c«ng lín th× viÖc xÐt miÔn thi  hµnh ¸n  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 58  cña Bé luËt H×nh sù.    3.   ViÖc   xÐt   gi¶m   thi   hµnh   ¸n   ®îc   ¸p   dông   khi   ngêi  ph¶i thi hµnh ¸n cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1   §iÒu 32 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  vµ  kho¶n 1 cña  §iÒu nµy trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: a) §èi víi sè  tiÒn ph¶i thi hµnh ¸n cßn l¹i trªn hai  m¬i triÖu  ®ång  ®Õn n¨m tr¨m triÖu  ®ång th×   ®îc xÐt gi¶m  thi hµnh ¸n, nhng mçi lÇn gi¶m kh«ng qu¸ 1/2 sè  tiÒn cßn  l¹i ph¶i thi hµnh ¸n; b) §èi víi sè  tiÒn ph¶i thi hµnh ¸n cßn l¹i trªn n¨m  tr¨m triÖu ®ång ®Õn mét tû ®ång th× ®îc xÐt gi¶m thi hµnh 
 15. 15 ¸n, nhng mçi lÇn gi¶m kh«ng qu¸ 1/3 sè  tiÒn cßn l¹i ph¶i  thi hµnh ¸n; c) §èi víi sè  tiÒn cßn l¹i ph¶i thi hµnh trªn mét tû  ®ång   th×   ®îc   xÐt   gi¶m   thi   hµnh   ¸n,   nhng   mçi   lÇn   gi¶m  kh«ng qu¸ 1/5 sè tiÒn cßn l¹i ph¶i thi hµnh ¸n. 4. ViÖc xem xÐt miÔn, gi¶m thi hµnh ¸n  ®îc tiÕn hµnh  hµng quý trong n¨m, nhng mçi ®èi tîng thi hµnh ¸n chØ ®îc  xem xÐt miÔn, gi¶m kh«ng qu¸ mét lÇn trong mét n¨m. 5. C¬  quan thi hµnh ¸n  ®ang thô  lý  thi hµnh vô  viÖc  lËp hå  s¬  xÐt miÔn, gi¶m thi hµnh ¸n, kÓ  c¶ tr êng hîp vô  viÖc  ®∙  ®îc chuyÓn giao cho Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙  ®«n  ®èc thi hµnh.  6. QuyÕt ®Þnh xÐt miÔn, gi¶m thi hµnh ¸n sÏ bÞ hñy bá  trong trêng hîp ph¸t hiÖn ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã   hµnh  vi tÈu t¸n, cÊt giÊu tµi s¶n  ®Ó  trèn tr¸nh viÖc thi hµnh  ¸n   dÉn   ®Õn   viÖc   xÐt   miÔn,   gi¶m   thi   hµnh   ¸n   kh«ng   ®óng  thùc tÕ. Bé  T ph¸p phèi hîp víi Toµ  ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn  KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé  C«ng an, Bé  Tµi chÝnh híng  dÉn thñ tôc xÐt miÔn, gi¶m thi hµnh ¸n.  Ch¬ng III C¸c biÖn ph¸p cìng chÕ §i Ò u   19.  Nguyªn t¾c ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ thi  hµnh ¸n 1. ChÊp hµnh viªn chØ  ®îc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng  chÕ ®∙ ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n   d©n sù.  2. ChØ ®îc ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ thi hµnh ¸n sau  khi  ®∙ hÕt thêi h¹n tù  nguyÖn thi hµnh ¸n, trõ  trêng hîp  cÇn   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   cìng   chÕ   ngay   theo   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 2 §iÒu 7 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù. Kh«ng ®îc tæ chøc cìng chÕ trong kho¶ng thêi gian quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù;   mêi l¨m ngµy tríc vµ  sau tÕt Nguyªn  ®¸n; c¸c ngµy truyÒn   thèng   ®èi   víi   c¸c   ®èi   tîng   chÝnh   s¸ch,   nÕu   hä   lµ   ngêi  ph¶i thi hµnh ¸n vµ  c¸c trêng hîp kh¸c do Bé  trëng Bé  T ph¸p quy ®Þnh. 3. ViÖc ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ  ph¶i t¬ng øng víi  nghÜa vô cña  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n.  4. ChÊp hµnh viªn c¨n cø vµo néi dung b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh;  tÝnh  chÊt, møc  ®é  cña nghÜa  vô  thi hµnh  ¸n;   ®iÒu 
 16. 16 kiÖn cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n;  ®Ò  nghÞ  cña  ®¬ng sù  vµ  t×nh h×nh thùc tÕ   ë   ®Þa ph¬ng  ®Ó  ¸p dông biÖn ph¸p cìng  chÕ thi hµnh ¸n thÝch hîp. §i Ò u   20.   Trõ  vµo thu nhËp cña ngêi ph¶i thi hµnh  ¸n  1. C¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p kh¸c cña ng êi ph¶i thi  hµnh ¸n ngoµi tiÒn l¬ng, trî cÊp hu trÝ, mÊt søc theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 40 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù   lµ  nh÷ng kho¶n thu nhËp cña c¸n bé, c«ng nh©n trong c¸c  tæ chøc kinh tÕ; thu nhËp cña x∙ viªn hîp t¸c x∙; tiÒn  thëng vµ  c¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p kh¸c mµ  hä   ®îc nhËn  tõ mét tæ chøc, c¸ nh©n ®ang qu¶n lý sè thu nhËp ®ã. ViÖc x¸c  ®Þnh møc sinh ho¹t tèi thiÓu cña ngêi ph¶i  thi hµnh ¸n vµ ngêi mµ ngêi ®ã cã nghÜa vô cÊp dìng, nu«i  dìng  ®îc c¨n cø vµo  ®iÒu kiÖn cô  thÓ  tõng  ®Þa ph¬ng n¬i  hä sinh sèng.  2. ViÖc thùc hiÖn biÖn ph¸p cìng chÕ trõ vµo thu nhËp  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 40 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n  sù còng ®îc ¸p dông trong trêng hîp ngêi ph¶i thi hµnh ¸n  kh«ng cßn tµi s¶n nµo kh¸c ®Ó thi hµnh ¸n. §i Ò u  21.  Kª biªn, giao tµi s¶n  1. Tríc khi ra quyÕt  ®Þnh kª biªn tµi s¶n, ChÊp hµnh   viªn yªu cÇu c¬  quan  ®¨ng ký  quyÒn së  h÷u, sö  dông tµi  s¶n cung cÊp th«ng tin vÒ quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi  s¶n cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n; yªu cÇu c¬  quan  ®¨ng ký  giao dÞch b¶o  ®¶m cung cÊp th«ng tin vÒ  tµi s¶n dù   ®Þnh  kª biªn cã   ®ang  ®îc dïng  ®Ó  b¶o  ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô  cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n ®èi víi ngêi cã quyÒn hay kh«ng  hoÆc tµi s¶n do ngêi ph¶i thi hµnh ¸n qu¶n lý, sö dông cã  ph¶i lµ  tµi s¶n thuª mua tµi chÝnh hay kh«ng. Trong thêi  h¹n n¨m ngµy lµm viÖc, c¸c c¬  quan nãi trªn ph¶i tr¶ lêi  b»ng v¨n b¶n cho ChÊp hµnh viªn vÒ nh÷ng néi dung yªu cÇu  ®ã.  2. Khi kª biªn tµi s¶n, ChÊp hµnh viªn ph¶i t¹m tÝnh  trÞ  gi¸ c¸c tµi s¶n  ®Þnh kª biªn  ®Ó  kª biªn t ¬ng øng víi  nghÜa vô  thi hµnh ¸n vµ  thanh to¸n c¸c chi phÝ  thi hµnh  ¸n. ChÊp hµnh viªn c¨n cø vµo gi¸ thÞ trêng, ®ång thêi cã  thÓ tham kh¶o ý kiÕn cña c¬ quan chøc n¨ng vµ cña c¸c bªn   ®¬ng sù ®Ó t¹m tÝnh gi¸ trÞ tµi s¶n kª biªn.  3. Trong trêng hîp kª biªn tµi s¶n lµ  nhµ   ë  hoÆc  ®å  vËt  ®ang bÞ  kho¸ hay  ®ãng gãi th×  ChÊp hµnh viªn yªu cÇu  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi ®ang sö dông, qu¶n lý tµi s¶n  ®ã  më  kho¸, më  gãi; nÕu ngêi ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi qu¶n  lý, sö  dông tµi s¶n kh«ng më  hoÆc cè  t×nh v¾ng mÆt th×  ChÊp   hµnh   viªn   lËp   biªn   b¶n   (cã   Ýt   nhÊt   hai   ngêi   lµm 
 17. 17 chøng vµ sù tham gia cña ®¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp x∙,   ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n cïng cÊp) më  kho¸ hay më  gãi  ®Ó  kiÓm tra, liÖt kª cô  thÓ  c¸c tµi s¶n vµ  kª biªn theo quy   ®Þnh cña ph¸p luËt. Trêng   hîp   ngêi   ph¶i   thi   hµnh   ¸n,   ngêi   ®îc   thi   hµnh  ¸n, ngêi cã quyÒn, nghÜa vô liªn quan ®ang chÊp hµnh h×nh   ph¹t tï  th×  ChÊp hµnh viªn thùc hiÖn viÖc th«ng b¸o c¸c  quyÕt   ®Þnh,   giÊy   b¸o   vÒ   thi   hµnh   ¸n   cho   nh÷ng   ngêi   ®ã  th«ng  qua  gi¸m  thÞ  tr¹i giam.  Ngêi  ®ang  bÞ  giam  gi÷  cã  thÓ   ñy quyÒn cho ngêi kh¸c thùc hiÖn c¸c quyÒn, nghÜa vô  vÒ thi hµnh ¸n cña m×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  4. Khi ph¸t hiÖn ngêi thø ba ®ang gi÷ tµi s¶n cña ng­ êi ph¶i thi hµnh ¸n th×  ChÊp hµnh viªn yªu cÇu ngêi  ®ang  gi÷  tµi s¶n chuyÓn cho c¬  quan thi hµnh ¸n  ®Ó  thi hµnh  ¸n. Trêng hîp ngêi thø ba kh«ng tù  nguyÖn thùc hiÖn yªu  cÇu cña c¬  quan thi hµnh ¸n th×  ChÊp hµnh viªn ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ kª biªn tµi s¶n ®ã ®Ó thi hµnh ¸n.  NÕu ph¸t hiÖn ngêi thø ba  ®ang nî  tiÒn cña ng êi ph¶i  thi hµnh ¸n mµ  kho¶n nî   ®ã   ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng b¶n ¸n,  quyÕt  ®Þnh cã  hiÖu lùc ph¸p luËt, th×  ChÊp hµnh viªn yªu  cÇu ngêi ®ã chuyÓn sè tiÒn cho c¬ quan thi hµnh ¸n ®Ó thi   hµnh ¸n. NÕu ngêi thø ba  ®ang nî  tiÒn cña ngêi ph¶i thi  hµnh ¸n nãi trªn kh«ng  thùc hiÖn th×  ChÊp  hµnh  viªn cã  quyÒn ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ thi hµnh ¸n cÇn thiÕt ®Ó  thu håi kho¶n tiÒn ®ã ®Ó thi hµnh ¸n.  Khi  kª biªn  tµi s¶n,  nÕu  cã  c¸c tranh  chÊp  mµ  viÖc  tranh chÊp  ®ã   ®¬ng sù  cha khëi kiÖn yªu cÇu Toµ  ¸n gi¶i  quyÕt th×  ChÊp hµnh viªn híng dÉn cho c¸c bªn liªn quan  khëi   kiÖn   ra   Toµ   ¸n   ®Ó   b¶o   vÖ   quyÒn   lîi   cña   m×nh.   HÕt  thêi h¹n chÝn m¬i ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc híng dÉn mµ  c¸c  bªn kh«ng khëi kiÖn th× ChÊp hµnh viªn tiÕp tôc xö lý tµi  s¶n  ®ã   ®Ó  thi hµnh ¸n (trõ  trêng hîp cã  trë  ng¹i kh¸ch  quan quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy mµ c¸c   bªn kh«ng khëi kiÖn ®óng h¹n). 5. §èi víi trêng hîp tµi s¶n kª biªn thuéc diÖn  ®¨ng   ký  quyÒn së  h÷u, sö  dông,  ®¨ng ký  giao dÞch b¶o  ®¶m th×  khi ra quyÕt  ®Þnh  kª biªn  tµi  s¶n,  ChÊp hµnh viªn  ph¶i  th«ng b¸o ngay cho c¸c c¬  quan sau  ®©y biÕt viÖc kª biªn  tµi s¶n: a)  V¨n phßng   ®¨ng  ký  quyÒn  sö  dông   ®Êt,  c¬  quan  cã  thÈm quyÒn vÒ   ®¨ng ký  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt trong tr­ êng hîp kª biªn quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt; b) Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam, trong trêng hîp tµi s¶n  kª biªn lµ tµu bay;
 18. 18 c) C¬  quan  ®¨ng ký  tµu biÓn vµ  thuyÒn viªn khu vùc,  trong trêng hîp tµi s¶n kª biªn lµ tµu biÓn; d)   Côc   C¶nh   s¸t   giao   th«ng   ®êng   bé,   Phßng   C¶nh   s¸t  giao th«ng   ®êng bé, trong  trêng hîp tµi s¶n kª biªn lµ  ph¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ®êng bé; ®)  C¬  quan  ®¨ng ký   thuéc  Côc §¨ng  ký  quèc  gia giao  dÞch b¶o  ®¶m thuéc Bé  T ph¸p, trong trêng hîp tµi s¶n kª  biªn kh«ng thuéc mét trong c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm a, b vµ  c cña kho¶n nµy, trõ  trêng hîp tµi s¶n kª  biªn lµ tµi s¶n cã gi¸ trÞ nhá hoÆc tµi s¶n kª biªn ®∙ ®­ îc giao cho c¸ nh©n, tæ chøc cã ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n hay ® ­ îc b¶o qu¶n t¹i kho cña c¬ quan thi hµnh ¸n. e) C¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö  dông kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. KÓ tõ thêi ®iÓm nhËn ®îc th«ng b¸o vÒ viÖc kª biªn  tµi s¶n, c¬  quan  ®¨ng ký  quyÒn së  h÷u, quyÒn sö  dông tµi  s¶n kh«ng thùc hiÖn viÖc  ®¨ng ký  chuyÓn dÞch tµi s¶n  ®ã,  trõ trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. ViÖc th«ng b¸o vÒ  quyÕt  ®Þnh kª biªn tµi s¶n cã  gi¸  trÞ   ®èi víi bªn thø ba, kÓ  tõ  ngµy th«ng b¸o  ®ã   ®îc c¬  quan cã thÈm quyÒn tiÕp nhËn. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy   gi¶i to¶ kª biªn tµi s¶n hay hoµn tÊt viÖc b¸n hoÆc giao  tµi s¶n kª biªn  ®Ó  thi hµnh ¸n, c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i   th«ng b¸o cho c¬ quan ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông  tµi s¶n, c¬  quan  ®¨ng ký  giao dÞch b¶o  ®¶m quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 5 cña §iÒu nµy biÕt.  7. ViÖc cìng chÕ  giao nhµ, chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 54 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n  sù còng ®îc ¸p dông trong trêng hîp chia tµi s¶n chung. §i Ò u  22.  Tµi s¶n kh«ng ®îc kª biªn 1.   Trêng   hîp   ngêi   ph¶i   thi   hµnh   ¸n   lµ   c¸   nh©n,   c¬  quan   thi   hµnh   ¸n   kh«ng   kª   biªn   c¸c   tµi   s¶n   sau   ®Ó   thi  hµnh ¸n: a)  Sè  l¬ng  thùc  ®¸p øng  nhu cÇu  thiÕt  yÕu cña  ngêi  ph¶i thi hµnh ¸n vµ  gia  ®×nh trong thêi gian cha cã  thu  nhËp,  thu  ho¹ch  míi; sè  thuèc  men  cÇn  dïng  cho nhu cÇu  phßng, ch÷a bÖnh cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n vµ gia ®×nh; b)   C«ng   cô   lao   ®éng   th«ng   thêng   cÇn   thiÕt   ®îc   dïng  lµm ph¬ng tiÖn sinh sèng chñ  yÕu hoÆc duy nhÊt cña ngêi  ph¶i thi hµnh ¸n vµ  gia  ®×nh nh cµy, bõa, cuèc, xÎng, xe  ®¹p thå, xÝch l« vµ c¸c c«ng cô cã gi¸ trÞ kh«ng lín. 
 19. 19 C¸c c«ng cô  lao  ®éng cã  gi¸ trÞ  nh  xe m¸y, « t«, tµu  thuyÒn, m¸y cµy, m¸y xay x¸t vµ  c¸c c«ng cô  cã  gi¸ trÞ  kh¸c th× ChÊp hµnh viªn vÉn kª biªn, ph¸t m¹i ®Ó thi hµnh  ¸n vµ  trÝch l¹i mét kho¶n tiÒn  ®Ó  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n  cã thÓ thay thÕ b»ng mét c«ng cô lao ®éng kh¸c cã gi¸ trÞ   thÊp h¬n; c)   Sè   quÇn   ¸o,   ®å   dïng   sinh   ho¹t   th«ng   th êng   cÇn  thiÕt cho ngêi ph¶i thi hµnh ¸n vµ  gia  ®×nh theo møc tèi  thiÓu ë tõng ®Þa ph¬ng nh nåi, xoong, b¸t ®Üa, giêng, tñ,  bµn ghÕ vµ c¸c vËt dông th«ng thêng kh¸c cã gi¸ trÞ kh«ng  lín.   Nh÷ng   ®å   dïng   sinh   ho¹t   hay   t  trang   nh  ti   vi,   tñ  l¹nh, m¸y ®iÒu hoµ, m¸y giÆt, m¸y vi tÝnh, nhÉn vµng, gi ­ êng, tñ vµ nh÷ng ®å dïng cã gi¸ trÞ, th× c¬ quan thi hµnh   ¸n vÉn kª biªn ®Ó b¶o ®¶m thi hµnh ¸n;  d)  §å  dïng thê  cóng th«ng thêng theo tËp qu¸n  ë   ®Þa  ph¬ng.  2. §èi víi doanh nghiÖp, hîp t¸c x∙, c¬  së  s¶n xuÊt  kinh doanh, dÞch vô  (gäi chung lµ  tæ chøc kinh tÕ) thuéc  mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¬  quan thi hµnh ¸n kh«ng  ®îc kª  biªn c¸c tµi s¶n sau ®Ó thi hµnh ¸n: a) Thuèc men ch÷a bÖnh, ph¬ng tiÖn, dông cô, tµi s¶n  thuéc c¬ së y tÕ, kh¸m ch÷a bÖnh, trõ trêng hîp ®©y lµ c¸c  tµi s¶n lu th«ng ®Ó kinh doanh; l¬ng thùc, thùc phÈm, dông  cô, tµi s¶n phôc vô ¨n gi÷a ca cho ngêi lao ®éng; b) Nhµ trÎ, trêng häc vµ c¸c thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn, ®å  dïng thuéc c¸c c¬  së  nµy, nÕu  ®©y kh«ng ph¶i lµ  tµi s¶n  lu th«ng kinh doanh cña doanh nghiÖp; c)   Trang   thiÕt   bÞ,   ph¬ng   tiÖn,   c«ng   cô   b¶o   ®¶m   an  toµn lao  ®éng; phßng chèng ch¸y næ, phßng chèng « nhiÔm   m«i trêng; d) C¬ së h¹ tÇng quan träng phôc vô lîi Ých c«ng céng,   an ninh, quèc phßng; ®) Nguyªn ­ vËt liÖu, thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm lµ  c¸c   ho¸   chÊt   ®éc   h¹i   nguy   hiÓm   hoÆc   tµi   s¶n   kh«ng   ®îc  phÐp lu hµnh; e) Sè nguyªn ­ vËt liÖu b¸n thµnh phÈm ®ang n»m trong   d©y chuyÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn; g) C¸c trêng hîp  ®Æc biÖt kh¸c do Bé  trëng Bé  T ph¸p  quy ®Þnh sau khi thèng nhÊt víi Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 3.   §èi   víi   c¬   quan   nhµ   níc,   tæ   chøc   chÝnh   trÞ,   tæ  chøc   chÝnh   trÞ   ­   x∙   héi,   tæ   chøc   x∙   héi   ­   nghÒ   nghiÖp  (gäi chung lµ  c¬  quan, tæ chøc) ho¹t  ®éng b»ng nguån vèn  do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp th× c¬ quan thi hµnh ¸n kh«ng kª  biªn c¸c tµi s¶n do ng©n s¸ch nhµ  níc trùc tiÕp cÊp mµ  yªu cÇu c¬ quan, tæ chøc ®ã cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ c¬ quan cã 
 20. 20 thÈm quyÒn hç  trî  tµi chÝnh  ®Ó  thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 33 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  vµ  §iÒu 4  cña NghÞ ®Þnh nµy. Trêng hîp c¬  quan, tæ chøc cã  nguån thu tõ  c¸c ho¹t  ®éng cã thu hîp ph¸p kh¸c th× c¬ quan thi hµnh ¸n kª biªn   c¸c tµi s¶n cã  nguån gèc tõ  nguån thu  ®ã   ®Ó  thi hµnh ¸n,   trõ c¸c tµi s¶n sau ®©y:  a) Thuèc men ch÷a bÖnh, ph¬ng tiÖn, dông cô, tµi s¶n  thuéc c¬  së  y tÕ, kh¸m ch÷a bÖnh, trõ  trêng hîp  ®©y lµ  c¸c tµi s¶n lu th«ng ®Ó kinh doanh; l¬ng thùc, thùc phÈm,  dông cô, tµi s¶n phôc vô viÖc ¨n gi÷a ca cho c¸n bé, c«ng   chøc; b) Nhµ trÎ, trêng häc vµ c¸c thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn, ®å  dïng thuéc c¸c c¬  së  nµy, nÕu  ®©y kh«ng ph¶i lµ  tµi s¶n  lu th«ng kinh doanh cña c¬ quan, tæ chøc; c)   Trang   thiÕt   bÞ,   ph¬ng   tiÖn,   c«ng   cô   b¶o   ®¶m   an  toµn lao  ®éng; phßng chèng ch¸y næ, phßng chèng « nhiÔm   m«i trêng; d) Trô së lµm viÖc. §i Ò u  23.  §Þnh gi¸ tµi s¶n 1.  Sau khi  kª biªn,  nÕu c¸c   ®¬ng sù   tho¶ thuËn   ®îc  gi¸ tµi s¶n  ®∙ kª biªn th×  ChÊp hµnh viªn lËp biªn b¶n  ghi râ tho¶ thuËn ®ã, cã ch÷ ký cña c¸c ®¬ng sù.  Thêi   h¹n   ®Ó   cho   c¸c   bªn   ®¬ng   sù   tho¶   thuËn   vÒ   gi¸  kh«ng qu¸ n¨m ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy kª biªn tµi s¶n.  §èi víi tµi s¶n t¬i sèng, mau háng th×  khi kª biªn, c¸c  bªn ®¬ng sù ph¶i tho¶ thuËn ngay vÒ gi¸. 2.   ChÊp   hµnh   viªn   lËp   Héi   ®ång   ®Þnh   gi¸   víi   thµnh   phÇn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 43 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh  ¸n d©n sù  do ChÊp hµnh viªn lµm Chñ  tÞch  ®Ó   ®Þnh gi¸ tµi   s¶n  ®∙ kª biªn khi c¸c  ®¬ng sù  kh«ng tho¶ thuËn  ®îc vÒ  gi¸ hoÆc viÖc  ®Þnh gi¸ tµi s¶n cÇn thiÕt ph¶i cã  sù  tham  gia   cña   c¸n   bé   chuyªn   m«n.   Trong   trêng   hîp   cÇn   thiÕt,  ChÊp hµnh viªn cã  quyÒn thuª hoÆc trng cÇu gi¸m  ®Þnh vÒ  gi¸ trÞ  cña tµi s¶n. Khi cã  yªu cÇu cña ChÊp hµnh viªn,  c¬  quan chuyªn m«n cã  tr¸ch nhiÖm cö  ngêi cã  chuyªn m«n  tham gia viÖc ®Þnh gi¸.  §¹i diÖn c¬  quan chuyªn m«n trong Héi  ®ång  ®Þnh gi¸   lµ   ngêi   cã   chuyªn   m«n,   kü   thuËt   thuéc   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn qu¶n lý  vÒ  mÆt chuyªn m«n ­ nghiÖp vô   ®èi víi tµi  s¶n  ®Þnh gi¸. NÕu tµi s¶n  ®Þnh gi¸ lµ  nhµ   ë  th×  ph¶i cã  ®¹i diÖn cña c¬  quan qu¶n lý  nhµ   ®Êt vµ  c¬  quan qu¶n lý  x©y dùng tham gia Héi ®ång ®Þnh gi¸.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản