Nghị định 178/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
53
lượt xem
4
download

Nghị định 178/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 178/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 178/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 178/2004/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 178/2004/N -CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2004 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH PHÒNG, CH NG M I DÂM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm ã ư c y ban Thư ng v Qu c h i Khóa XI thông qua ngày 17 tháng 3 năm 2003 (sau ây g i t t là Pháp l nh). i u 2. i tư ng áp d ng theo quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Pháp l nh T ch c, cá nhân nư c ngoài ư c quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Pháp l nh bao g m: cơ quan, t ch c có tr s ho c văn phòng óng trên lãnh th Vi t Nam; ngư i nư c ngoài, ngư i không có qu c t ch thư ng trú ho c t m trú trên lãnh th Vi t Nam. Cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài trên lãnh th Vi t Nam có hành vi vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm thì s b x lý theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v phòng, ch ng m i dâm và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. N i dung chi ti t m t s t ng 1. "Cho thuê, cho mư n a i m, phương ti n ho t ng m i dâm" quy nh t i kho n 4 i u 3 c a Pháp l nh là hành vi c a t ch c, cá nhân có quy n qu n lý,
 2. chi m h u, s d ng ho c nh o t tài s n mà cho thuê, cho mư n ho t ng m i dâm. 2. "Các hành vi khác liên quan n ho t ng m i dâm" quy nh t i kho n 9 i u 4 c a Pháp l nh là nh ng hành vi ti p tay, che gi u, dung túng t o i u ki n, khuy n khích các ho t ng m i dâm. 3. "Cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm" quy nh t i kho n 1, 2 i u 15 c a Pháp l nh là nh ng cơ s kinh doanh d ch v lưu trú, d ch v văn hoá ho c các d ch v khác có s d ng lao ng là vũ n , ti p viên, nhân viên ph c v (sau ây g i chung là ngư i lao ng) nh m áp ng nhu c u ngh dư ng, ăn u ng, gi i trí, thư giãn, chăm sóc s c kh e, như: khách s n, nhà khách, nhà ngh , nhà hàng, nhà tr , bi t th kinh doanh du l ch, căn h kinh doanh du l ch, căn h cho thuê, vũ trư ng, karaokê, xoa bóp, t m hơi, t m nóng l nh, c t tóc - g i u máy l nh, cà phê èn m ... 4. " i tr y" quy nh t i i u 16 và kho n 1 i u 26 c a Pháp l nh là s th hi n b ng hành ng, b ng hình nh, b ng âm thanh l i s ng ăn chơi, tiêu khi n th p hèn, x u xa, hư h ng n m c t i t v o c, trái v i thu n phong, m t c c a dân t c. 5. "Khiêu dâm" quy nh t i i u 16 và kho n 1 i u 26 c a Pháp l nh là hành vi dùng c ch , hành ng, hình nh, âm thanh gây kích thích ham mu n tình d c. Chương 2: NH NG BI N PHÁP VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN, T CH C, GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG PHÒNG, CH NG M I DÂM i u 4. Tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng m i dâm k t h p v i phòng, ch ng ma tuý và phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS quy nh t i i u 10 c a Pháp l nh Nh ng n i dung tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng m i dâm v i phòng, ch ng ma tuý và phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS bao g m: 1. Tác h i nhi u m t c a t n n m i dâm, t n n ma tuý; 2. Nguy cơ cao c a b nh d ch HIV/AIDS i v i ngư i m i dâm, ngư i nghi n ma tuý; 3. Pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm, ma tuý và phòng, ch ng HIV/AIDS; 4. Các bi n pháp phòng, ch ng m i dâm, ma tuý và phòng, ch ng HIV/AIDS; 5. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c, gia ình và cá nhân trong phòng, ch ng m i dâm, ma tuý và phòng, ch ng HIV/AIDS. i u 5. Tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng m i dâm trong các cơ quan, t ch c, ơn v vũ trang nhân dân quy nh trong i u 11 c a Pháp l nh
 3. Cơ quan, t ch c, ơn v vũ trang nhân dân trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i cơ quan thông tin tuyên truy n t ch c tuyên truy n, giáo d c v truy n th ng văn hoá dân t c, o c xã h i, l i s ng lành m nh, tác h i c a t n n m i dâm, các ch trương, chính sách, bi n pháp và pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm, các hình th c x lý vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm cho cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c và ngư i thu c l c lư ng vũ trang nhân dân. i u 6. Tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng m i dâm trong trư ng h c quy nh t i kho n 1 i u 12 c a Pháp l nh N i dung tuyên truy n, giáo d c v phòng, ch ng m i dâm i v i h c sinh, sinh viên, h c viên trong các trư ng trung h c cơ s và trung h c ph thông, các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh bao g m: 1. Tác h i nhi u m t c a t n n m i dâm i v i xã h i, i v i danh d , nhân phNm, s c kh e con ngư i; nh hư ng n v n bình ng gi i, n chi n lư c phát tri n con ngư i Vi t Nam; 2. Các bi n pháp phòng, ch ng t n n m i dâm; 3. Chính sách và pháp lu t phòng, ch ng m i dâm; 4. Các hình th c x lý vi ph m pháp lu t v m i dâm; 5. Trách nhi m c a công dân trong phòng, ch ng t n n m i dâm. Căn c vào n i dung trên ây các trư ng xây d ng n i dung tuyên truy n, giáo d c v phòng, ch ng m i dâm c th cho phù h p v i lo i hình trư ng h c c a mình. i u 7. N i dung ph i h p gi a nhà trư ng, gia ình và chính quy n a phương quy nh t i kho n 2 i u 12 c a Pháp l nh N i dung ph i h p gi a nhà trư ng, gia ình và chính quy n a phương bao g m: 1. Thư ng xuyên liên l c, trao i v i gia ình c a h c sinh, sinh viên, h c viên và U ban nhân dân a phương nơi nhà trư ng óng trên a bàn ó v công tác phòng, ch ng m i dâm; 2. T ch c các cu c to àm trao i gi a các bên v công tác phòng, ch ng m i dâm, v bi n pháp và các ho t ng giáo d c phòng ng a phù h p v i l a tu i, gi i tính, tôn giáo c a h c sinh, sinh viên, h c viên; 3. T ch c các ho t ng xã h i trên a bàn v i s tham gia c a h c sinh, sinh viên, h c viên. i u 8. Trách nhi m c a cá nhân trong phòng, ch ng m i dâm quy nh t i kho n 1 i u 8 c a Pháp l nh M i cá nhân có trách nhi m:
 4. 1. Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm; 2. Tham gia tích c c các ho t ng phòng, ch ng m i dâm; 3. Giáo d c, qu n lý, ngăn ng a thành viên trong gia ình mình không tham gia t n n m i dâm; 4. Phát hi n, cung c p k p th i các thông tin v t n n m i dâm cho cơ quan Công an ho c cơ quan khác có thNm quy n. i u 9. Trách nhi m c a gia ình trong phòng, ch ng m i dâm quy nh t i i u 13 c a Pháp l nh 1. M i gia ình u ph i có trách nhi m: a) Tuyên truy n, giáo d c các thành viên trong gia ình mình v phòng, ch ng m i dâm; b) Xây d ng gia ình hoà thu n, s ng chung thu lành m nh; c) Tham gia tích c c các ho t ng phòng, ch ng m i dâm; d) Ph i h p ch t ch và giúp y ban nhân dân các c p, cơ quan, t ch c h u quan ti n hành qu n lý, giáo d c ngư i có hành vi mua dâm, bán dâm t i a phương. 2. Ngoài trách nhi m ư c quy nh t i kho n 1 c a i u này, gia ình có ngư i bán dâm còn có trách nhi m: a) Qu n lý, giúp , chăm sóc ngư i bán dâm ư c giáo d c t i xã, phư ng, th tr n theo s hư ng d n, giám sát c a t ch c, cá nhân ư c phân công giúp và c a chính quy n cơ s ; b) Qu n lý, giám sát, phòng ng a, ngăn ch n ngư i bán dâm tái ph m ho c có hành vi gây m t tr t t an toàn xã h i; c) ng viên, giúp ngư i bán dâm xoá b m c c m, t o i u ki n h hoà nh p c ng ng. i u 10. N i dung c th c a bi n pháp kinh t - xã h i trong vi c phòng, ch ng m i dâm quy nh t i i u 14 c a Pháp l nh N i dung c th c a bi n pháp kinh t - xã h i trong vi c phòng, ch ng m i dâm bao g m: 1. Gi i quy t vi c làm, t ch c d y ngh , hư ng nghi p, xoá ói, gi m nghèo cho nh ng gia ình nghèo, nh ng ngư i không có vi c làm. T o i u ki n tr giúp nh ng ph n nghèo ư c vay v n, t ch c tư v n và hư ng d n h ti p c n v i các d ch v s n xu t, kinh doanh, s d ng v n làm kinh t tăng thu nh p theo các chương trình, d án nh m ngăn ch n t n n m i dâm phát sinh, phát tri n;
 5. 2. T ch c ch a b nh, giáo d c, d y ngh , t o vi c làm cho ngư i bán dâm hoàn lương; tr c p khó khăn ho c t o i u ki n cho h vay v n, tư v n, hư ng d n phương pháp s n xu t, kinh doanh h có thu nh p n nh; 3. Th c hi n chính sách ưu ãi v tài chính, v thu i v i các cơ s ch a b nh, d y ngh , t o vi c làm cho ngư i bán dâm ho c các cơ s kinh doanh có ngư i bán dâm hoàn lương làm vi c. B Tài chính ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n quy nh này; 4. y ban nhân dân các c p ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c thành viên c a M t tr n cùng c p ch o, t ch c th c hi n các quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 c a i u này trên a bàn thu c ph m vi qu n lý c a mình. i u 11. Trách nhi m c a các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm quy nh t i i u 15 c a Pháp l nh Các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm có trách nhi m: 1. Ch p hành nghiêm ch nh các tiêu chuNn, i u ki n c p phép, i u ki n ho t ng theo quy nh c a pháp lu t; 2. ăng ký kinh doanh và có gi y phép kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; không ư c s d ng ngư i lao ng dư i 18 tu i làm nh ng công vi c ti p xúc tr c ti p v i khách hàng có nh hư ng x u n s phát tri n th l c, trí l c và nhân cách c a h ; ký k t h p ng lao ng b ng văn b n v i ngư i lao ng và qu n lý ho t ng c a các nhân viên này theo quy nh c a pháp lu t v h p ng lao ng. Ch cơ s , ngư i qu n lý, i u hành ph i ki m tra b ng c p, ch ng ch chuyên môn c a ngư i lao ng trư c khi th c hi n h p ng lao ng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c ngư i lao ng không có ch ng ch hành ngh ; 3. Ký cam k t v i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cơ s ho t ng kinh doanh v vi c không t n n m i dâm x y ra cơ s mình; th c hi n các quy nh v tiêu chuNn, i u ki n kinh doanh và ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm; 4. Qu n lý, ki m tra, hư ng d n ngư i lao ng, th c hi n ăng ký t m trú cho nh ng ngư i thu c di n ph i ăng ký t m trú v i cơ quan Công an có thNm quy n; xu t trình Gi y ch ng minh nhân dân, h p ng lao ng, gi y ch ng nh n c a chính quy n a phương nơi ngư i ó thư ng trú xác nh n là ngư i c a a phương ho c gi y báo t m v ng i làm ăn sinh s ng và b n cam k t không tham gia t n n m i dâm, khi ư c cơ quan, ngư i có thNm quy n yêu c u; 5. T ch c khám s c kho nh kỳ hàng qúy cho ngư i lao ng và theo dõi, giám sát vi c i u tr b nh; 6. Ngư i lao ng làm vi c trong các cơ s kinh doanh, d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm ph i có b ng c p, ch ng ch chuyên môn phù h p v i công vi c ư c giao theo quy nh c a pháp lu t; ch p hành các quy nh v qu n lý h khNu, khám s c kho theo nh kỳ và cam k t không vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm.
 6. i u 12. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra, thanh tra quy nh t i i u 18 c a Pháp l nh Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra, thanh tra quy nh t i i u 18 c a Pháp l nh là các cơ quan thanh tra c a các ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i, Văn hoá - Thông tin, Y t , Thương m i, Du l ch ho c các cơ quan chuyên trách v phòng, ch ng m i dâm c a các ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công an. Tuỳ theo tình hình th c t , Ch t ch y ban nhân dân các c p có th thành l p các i ki m tra liên ngành gi a các cơ quan trên ti n hành thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v phòng, ch ng t n n m i dâm. i u 13. Ch , chính sách n bù, tr c p i v i ngư i tham gia phòng, ch ng m i dâm b thi t h i v tài s n, s c kho và tính m ng quy nh t i kho n 2 i u 21 c a Pháp l nh 1. Ngư i phát hi n, t giác, u tranh phòng, ch ng m i dâm n u b thi t h i v tài s n thì ư c n bù giá tr tài s n b thi t h i. 2. Ngư i phát hi n, t giác, u tranh phòng, ch ng m i dâm n u b thương, b suy gi m kh năng lao ng thì ư c tr c p chi phí y t , tr c p m t kh năng lao ng theo m c suy gi m s c lao ng nhưng t i a không vư t quá 20.000.000 ng. 3. Ngư i phát hi n, t giác, u tranh phòng, ch ng m i dâm n u b ch t thì gia ình ho c ngư i i di n h p pháp ư c nh n tr c p m t l n b ng ti n, m c tr c p bao g m các chi phí th c t nhưng t i a không quá 50.000.000 ng. Kinh phí n bù và tr c p cho ngư i b thi t h i v tài s n, s c kho và tính m ng do ngân sách a phương m b o. B Tài chính ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n các quy nh trên. 4. Cán b , công ch c khi th c hi n nhi m v u tranh phòng, ch ng m i dâm n u b thương thì ư c hư ng chính sách, ch tương t như i v i thương binh; n u hy sinh thì ư c xem xét công nh n là li t s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: X LÝ VI PH M PHÁP LU T V PHÒNG, CH NG M I DÂM i u 14. Nguyên t c x lý vi ph m hành chính trong phòng, ch ng m i dâm ư c quy nh trong Pháp l nh 1. M i hành vi vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm ph i ư c phát hi n và x lý k p th i, nghiêm minh theo quy nh c a pháp lu t. T ch c có hành vi vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý vi ph m hành chính. Cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . 2. Vi c x lý vi ph m tùy thu c thNm quy n c a các ngành mà pháp lu t quy nh. Trư ng h p các hành vi vi ph m thu c thNm quy n x ph t c a nhi u ngư i thu c các
 7. ngành khác nhau, thì quy n x ph t thu c Ch t ch U ban nhân dân c p có thNm quy n x lý t i nơi x y ra hành vi vi ph m. 3. Vi c x lý vi ph m hành chính v hành vi vi ph m pháp lu t phòng, ch ng m i dâm do ngư i có thNm quy n ư c quy nh t i i u 15 và i u 16 c a Ngh nh này ti n hành. Cá nhân, t ch c b x lý vi ph m hành chính v hành vi vi ph m pháp lu t phòng, ch ng m i dâm khi th c hi n các hành vi vi ph m quy nh t i Chương III c a Ngh nh này. 4. M t hành vi vi ph m hành chính v phòng, ch ng m i dâm ch b x ph t m t l n. M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m thì m i ngư i vi ph m u b x ph t. 5. Vi c x lý vi ph m hành chính v phòng, ch ng m i dâm ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân ngư i vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng quy t nh hình th c x ph t chính, x ph t b sung và áp d ng các bi n pháp x lý thích h p. 6. Ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính v hành vi vi ph m pháp lu t phòng, ch ng m i dâm ph i x ph t úng thNm quy n, i v i nh ng vi ph m vư t quá thNm quy n x lý ho c nh ng vi ph m có d u hi u t i ph m thì ph i ti n hành l p biên b n và chuy n giao biên b n cùng các tài li u có liên quan, tang v t, phương ti n vi ph m (n u có) n cơ quan có thNm quy n x lý vi ph m hành chính ho c cơ quan t t ng hình s có thNm quy n. i u 15. ThNm quy n c a y ban nhân dân các c p trong x lý vi ph m hành chính v phòng, ch ng m i dâm 1. Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 500.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m có giá tr n 500.000 ng; d) Quy t nh áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n và các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i u 28 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m pháp lu t phòng, ch ng m i dâm ư c quy nh t i Ngh nh này thu c a bàn qu n lý a phương. 2. Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 20.000.000 ng;
 8. c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; d) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i u 29 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính; e) Quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh i v i i tư ng vi ph m pháp lu t phòng, ch ng m i dâm ư c quy nh t i Ngh nh này thu c a bàn qu n lý a phương. 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 30.000.000 ng; c) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i i u 30 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m pháp lu t phòng, ch ng m i dâm ư c quy nh t i Ngh nh này thu c a bàn qu n lý a phương. i u 16. ThNm quy n c a Công an nhân dân, B i biên phòng và các cơ quan thanh tra chuyên ngành trong x lý vi ph m hành chính v phòng, ch ng m i dâm 1. L c lư ng Công an nhân dân có quy n x ph t theo thNm quy n quy nh t i i u 31 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m pháp lu t phòng, ch ng m i dâm ư c quy nh t i Ngh nh này. 2. L c lư ng B i biên phòng có quy n x ph t theo thNm quy n quy nh t i i u 32 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m pháp lu t phòng, ch ng m i dâm ư c quy nh t i Ngh nh này. 3. L c lư ng thanh tra chuyên ngành c a các ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i, Văn hóa - Thông tin, Thương m i, Du l ch, Y t có quy n x ph t theo thNm quy n quy nh t i i u 38 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m pháp lu t phòng, ch ng m i dâm ư c quy nh t i Ngh nh này. i u 17. X lý vi ph m hành chính i v i ngư i có hành vi mua dâm quy nh t i i u 22 c a Pháp l nh 1. Ngư i nào có hành vi mua dâm thì b ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng trong trư ng h p mua dâm nhi u ngư i cùng m t lúc. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) Mua dâm có tính ch t i tr y; b) Lôi kéo, ép bu c ngư i khác cùng mua dâm.
 9. i u 18. X lý vi ph m hành chính i v i ngư i có hành vi bán dâm quy nh t i i u 23 c a Pháp l nh 1. Ngư i nào có hành vi bán dâm thì b ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng. 2. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng trong trư ng h p bán dâm cho nhi u ngư i cùng m t lúc. 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng trong trư ng h p bán dâm có tính ch t i tr y. 4. Ngư i bán dâm có tính ch t thư ng xuyên t 14 tu i tr lên, có nơi cư trú nh t nh thì b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n; ngư i bán dâm có tính ch t thư ng xuyên t 16 tu i tr lên, ã b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c chưa b áp d ng bi n pháp này nhưng không có nơi cư trú nh t nh thì b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh. Th t c áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n, ưa vào cơ s ch a b nh th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 5. Ngư i bán dâm là ngư i nư c ngoài thì tuỳ t ng trư ng h p mà b x ph t hành chính theo quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 c a i u này và b tr c xu t. i u 19. X lý i v i ngư i có hành vi vi ph m hành chính liên quan n m i dâm quy nh t i kho n 1 i u 24 c a Pháp l nh 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng thu c m t trong các trư ng h p sau mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s : a) L i d ng uy tín b o v , duy trì ho t ng m i dâm; b) e d a dùng vũ l c b o v , duy trì ho t ng m i dâm; c) Môi gi i m i dâm nhưng không thư ng xuyên; d) Góp v n s d ng vào m c ích ho t ng m i dâm. 2. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 30.000.000 ng thu c m t trong các trư ng h p sau mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s : a) L i d ng ch c v , quy n h n b o v , duy trì ho t ng m i dâm; b) Dùng vũ l c b o v , duy trì ho t ng m i dâm. 3. Ngư i có hành vi góp v n s d ng vào m c ích ho t ng m i dâm thì ngoài vi c b x ph t như quy nh t i kho n 1 c a i u này còn b t ch thu s v n ã góp s d ng vào m c ích ho t ng m i dâm.
 10. i u 20. X lý vi ph m hành chính i v i t ch c, cá nhân l i d ng kinh doanh, d ch v ho t ng m i dâm quy nh t i kho n 2 i u 25 c a Pháp l nh 1. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng thu c m t trong các trư ng h p sau ây mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s : a) S d ng vi c mua dâm, bán dâm và các ho t ng tình d c khác làm phương th c kinh doanh; b) Dùng các th o n kh ng ch , e d a ngư i mua dâm, bán dâm cư ng o t tài s n. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i ngư i ng u cơ s kinh doanh d ch v do thi u tinh th n trách nhi m ho t ng m i dâm x y ra cơ s do mình qu n lý mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 3. Ngoài vi c b ph t ti n, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các kho n 1 và 2 c a i u này còn b tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh . i u 21. X lý i v i t ch c, cá nhân ph bi n, lưu hành các s n phNm văn hoá có n i dung và hình th c khiêu dâm quy nh t i kho n 1 i u 26 c a Pháp l nh Cơ quan, t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c văn hoá, d ch v văn hóa, bưu chính, vi n thông mà có hành vi ph bi n, tàng tr , lưu hành các hình nh, v t phNm, s n phNm, thông tin có n i dung và hình th c i tru , khiêu dâm, kích ng tình d c thì b x ph t theo quy nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c văn hóa - thông tin. Ngoài vi c b ph t ti n, tuỳ theo tính ch t, m c cá nhân, t ch c vi ph m còn b tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh . i u 22. X lý i v i cán b , công ch c, ngư i thu c l c lư ng vũ trang nhân dân vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm quy nh t i kho n 1 i u 27 c a Pháp l nh 1. Cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c ho c ngư i thu c l c lư ng vũ trang nhân dân có hành vi vi ph m quy nh t i các i u 22, 23, 24, 25 và 26 c a Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm thì ngoài vi c b ph t ti n như quy nh t i các i u 17, 18, 19, 20 và 21 c a Ngh nh này còn b thông báo cho ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n qu n lý ngư i ó x lý k lu t. 2. Các cơ quan ch c năng khi phát hi n ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i các i u 22, 23, 24, 25 và 26 c a Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm là cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c ho c ngư i thu c l c lư ng vũ trang nhân dân thì ph i thông báo ngay cho ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n qu n lý ngư i ó; trư ng h p ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v có hành vi vi ph m thì ph i thông báo cho ngư i ng u cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p xem xét và quy t nh hình th c k lu t. 3. Ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v c a ngư i có hành vi vi ph m ph i th c hi n vi c x lý k lu t i v i ngư i vi ph m và t ch c qu n lý, giáo d c, phòng ng a, ngăn ch n ngư i ó tái ph m.
 11. B N i v ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c x lý k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c có hành vi vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm. Ngư i thu c l c lư ng vũ trang nhân dân có hành vi vi ph m thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t và i u l nh k lu t c a l c lư ng vũ trang. i u 23. X lý i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t khi th c hi n nhi m v u tranh phòng, ch ng m i dâm quy nh t i i u 28 c a Pháp l nh 1. Ngư i có nhi m v tr c ti p u tranh phòng, ch ng m i dâm mà có hành vi b o kê m i dâm, dung túng, bao che ho c không x lý k p th i cho ho t ng m i dâm x y ra trên a bàn qu n lý mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s thì tuỳ tính ch t, m c vi ph m ph i b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. Ngư i b x lý k lu t b ng hình th c c nh cáo, h b c lương, h ng ch ho c cách ch c ph i b chuy n làm công tác khác. 2. Ngư i thu c l c lư ng vũ trang nhân dân có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t và i u l nh k lu t c a l c lư ng vũ trang. i u 24. X lý i v i ngư i có hành vi bao che ho c không k p th i x lý k lu t ngư i vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm quy nh t i i u 29 c a Pháp l nh 1. Ngư i có ch c v , quy n h n có hành vi bao che ho c không k p th i x lý k lu t ngư i thu c quy n qu n lý tr c ti p c a mình có hành vi m i dâm, liên quan n ho t ng m i dâm mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s thì tuỳ tính ch t, m c vi ph m ph i b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. 2. Ngư i thu c l c lư ng vũ trang có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t và i u l nh k lu t c a l c lư ng vũ trang. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C TRONG PHÒNG, CH NG M I DÂM i u 25. Trách nhi m c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh t i i u 31 và i u 32 c a Pháp l nh 1. Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph th c hi n th ng nh t qu n lý nhà nư c v công tác phòng, ch ng m i dâm. 2. Xây d ng và ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan c p trên ban hành các văn b n pháp lu t, chi n lư c, ch trương, chính sách, k ho ch v phòng, ch ng m i dâm và hư ng d n t ch c th c hi n. 3. Thư ng tr c v công tác phòng, ch ng m i dâm c a y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm.
 12. 4. Th ng nh t qu n lý các cơ s ch a b nh, d y ngh , t o vi c làm cho ngư i bán dâm. 5. ào t o và b i dư ng i ngũ cán b làm công tác phòng, ch ng m i dâm; ch o h th ng t ch c phòng, ch ng t n n xã h i các c p trong công tác phòng, ch ng m i dâm thu c ngành qu n lý. 6. Th c hi n th ng kê nhà nư c v phòng, ch ng m i dâm. 7. Ch trì, ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan quy nh c th danh m c ch làm vi c, công vi c không ư c s d ng lao ng dư i 18 tu i. 8. H p tác qu c t v phòng, ch ng m i dâm và buôn bán ph n , tr em ph c v ho t ng m i dâm, theo s phân c p c a Chính ph . 9. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo v phòng, ch ng m i dâm. i u 26. Trách nhi m c a B Công an quy nh t i i u 31 và i u 33 c a Pháp l nh 1. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan trong vi c t ch c u tranh ch ng t i ph m v m i dâm, buôn bán ph n , tr em ph c v ho t ng m i dâm; t ch c ti p nh n và x lý thông tin v t i ph m m i dâm, buôn bán ph n , tr em ph c v ho t ng m i dâm. 2. B i dư ng, ào t o nâng cao năng l c i ngũ cán b , chi n sĩ chuyên trách trong ngành làm công tác u tranh phòng, ch ng m i dâm. 3. Th c hi n th ng kê nhà nư c v t i ph m m i dâm; t i ph m buôn bán ph n , tr em ph c v ho t ng m i dâm; qu n lý thông tin v t i ph m m i dâm. 4. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm ăng ký t m trú, t m v ng và cam k t th c hi n các quy nh v m b o an ninh tr t t an toàn xã h i. 5. Ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành liên quan hư ng d n, ch o vi c qu n lý giáo d c nh ng ngư i có hành vi m i dâm, liên quan n m i dâm t i c ng ng; l p h sơ ngh ưa i tư ng vào cơ s ch a b nh; ch o l c lư ng công an h tr gi gìn an ninh, tr t t t i các cơ s ch a b nh theo ngh c a ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i. 6. Ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành liên quan trong vi c ki m tra, thanh tra và x lý các cơ s kinh doanh d ch v có hành vi vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm. i u 27. Trách nhi m c a B Y t quy nh t i kho n 1 i u 34 c a Pháp l nh 1. Xây d ng và ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan c p trên ban hành các văn b n pháp lu t v xu t khNu, nh p khNu, mua bán, s d ng các lo i dư c phNm và d ng c có tác d ng kích thích tình d c.
 13. 2. Ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành liên quan hư ng d n c th tiêu chuNn, i u ki n kinh doanh c a các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm thu c ngành qu n lý. 3. Ch o l c lư ng y t t ch c khám s c kho nh kỳ hàng quý cho ngư i lao ng t i các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm; ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n ch kinh phí t ch c khám s c kho nh kỳ hàng quý cho ngư i lao ng t i các cơ s này. 4. Hư ng d n, ch o vi c ch a tr cho ngư i bán dâm trong các cơ s ch a b nh theo quy nh c a pháp lu t; ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh c th danh m c ch làm vi c, công vi c không ư c s d ng lao ng dư i 18 tu i. 5. T ch c thanh tra, ki m tra các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm thu c ngành qu n lý. i u 28. Trách nhi m c a B Văn hoá - Thông tin quy nh t i kho n 1 i u 34 c a Pháp l nh 1. Ch o và huy ng h th ng thông tin i chúng th c hi n các ho t ng truy n thông, giáo d c v phòng, ch ng m i dâm. 2. Tuyên truy n pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm; hư ng d n, k t h p v n ng nhân dân xây d ng i s ng văn hoá v i phòng, ch ng m i dâm, ma tuý và phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS, ng viên các t ng l p nhân dân t giác, u tranh ngăn ch n và xoá b t n n này. 3. T ch c th c hi n công tác phòng, ch ng m i dâm trong ho t ng xu t khNu, nh p khNu, lưu hành trên th trư ng các văn hoá phNm i tr y; qu n lý các cơ s kinh doanh d ch v văn hoá. 4. Ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành liên quan hư ng d n tiêu chuNn, i u ki n kinh doanh c a các cơ s kinh doanh d ch v văn hoá d b l i d ng ho t ng m i dâm; xây d ng cơ ch qu n lý, giám sát, ki m tra, thanh tra nh ng cơ s này; n i dung thông tin - giáo d c - truy n thông v phòng, ch ng m i dâm và phương pháp k t h p l ng ghép tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng m i dâm v i phòng, ch ng ma tuý và phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS. i u 29. Trách nhi m c a B Giáo d c và ào t o quy nh t i kho n 2 i u 34 c a Pháp l nh 1. T ch c, ch o, hư ng d n th c hi n vi c giáo d c phòng, ch ng m i dâm trong h th ng nhà trư ng phù h p v i trình h c sinh, sinh viên t ng c p h c, phù h p v i lo i hình nhà trư ng và phong t c, t p quán c a t ng dân t c. 2. Giáo d c l i s ng văn hoá lành m nh cho h c sinh, sinh viên, h c viên.
 14. 3. Ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i trong vi c xây d ng n i dung, phương pháp giáo d c phòng, ch ng m i dâm trong nhà trư ng. i u 30. Trách nhi m c a B Thương m i, T ng c c Du l ch quy nh t i kho n 1 i u 34 c a Pháp l nh 1. Ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành liên quan xây d ng các văn b n hư ng d n c th tiêu chuNn, i u ki n kinh doanh và ăng ký kinh doanh i v i các lo i hình kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm thu c ngành qu n lý. 2. Ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i trong vi c thanh tra, ki m tra các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm thu c ngành qu n lý. i u 31. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph quy nh t i kho n 3 i u 31 c a Pháp l nh 1. T ch c th c hi n công tác phòng, ch ng m i dâm theo s phân công và ch o c a Chính ph . 2. Ph i h p ch t ch v i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và các t ch c chính tr xã h i, các t ch c xã h i khác trong công tác phòng, ch ng m i dâm. i u 32. Trách nhi m c a y ban nhân dân các c p quy nh t i i u 35 c a Pháp l nh 1. Th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác phòng, ch ng m i dâm a phương; ti n hành rà soát, quy ho ch s p x p các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm; th c hi n vi c c p ăng ký kinh doanh theo úng các tiêu chuNn, i u ki n c th . 2. T ch c tri n khai th c hi n và tuyên truy n giáo d c pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm cho nhân dân a phương. 3. Ch o tri n khai th c hi n k ho ch ngăn ng a và phòng, ch ng m i dâm trong ph m vi a phương trên cơ s xây d ng và th c hi n các chương trình, d án d y ngh , t o vi c làm, xoá ói, gi m nghèo, xây d ng i s ng văn hoá. 4. B trí cán b và ngân sách cho công tác phòng, ch ng m i dâm áp ng yêu c u nhi m v ; v n ng s óng góp c a c ng ng cho ho t ng phòng, ch ng m i dâm. 5. Báo cáo k t qu th c hi n công tác phòng, ch ng m i dâm v i H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p trên tr c ti p; hàng năm, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo Chính ph v công tác phòng, ch ng m i dâm trên a bàn.
 15. 6. Xây d ng và qu n lý các cơ s ch a b nh giáo d c, ch a tr , lao ng và d y ngh cho ngư i bán dâm. 7. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm theo thNm quy n. i u 33. Thanh tra v phòng, ch ng m i dâm quy nh t i i u 36 c a Pháp l nh Trư ng h p thanh tra v ho t ng phòng, ch ng m i dâm trong các cơ s kinh doanh d ch v mà liên quan n nhi u ngành thì Ch t ch y ban nhân dân các c p thành l p thanh tra liên ngành c a c p mình thanh tra và x lý vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm a phương. c p t nh và c p huy n, cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i làm u m i ph i h p v i các cơ quan liên quan ti n hành các ho t ng thanh tra liên ngành. c p xã, y ban nhân dân c p xã tr c ti p ch o, ti n hành các ho t ng ki m tra, thanh tra v công tác phòng, ch ng m i dâm t i a phương. i u 34. Trách nhi m thanh tra v phòng, ch ng m i dâm quy nh t i i u 36 c a Pháp l nh Thanh tra liên ngành v phòng, ch ng m i dâm có trách nhi m: 1. Thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm; 2. Thanh tra vi c th c hi n chương trình, k ho ch, bi n pháp, nhi m v v phòng, ch ng m i dâm; vi c th c hi n các quy nh qu n lý nhà nư c v s d ng kinh phí, xây d ng và qu n lý ho t ng c a các cơ s ch a b nh; 3. Xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, t cáo trong ho t ng phòng, ch ng m i dâm; 4. X lý vi ph m ho c ki n ngh v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm; 5. Ki n ngh các bi n pháp b o m thi hành pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm; ngh b sung, s a i các chính sách và quy nh c a Nhà nư c v phòng, ch ng m i dâm. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH i u 35. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 36. Hư ng d n thi hành
 16. B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , B Công an, B Văn hoá - Thông tin, B Giáo d c và ào t o, B N i v , B Thương m i, B Tài chính và các B , ngành liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p hư ng d n chi ti t, ki m tra và báo cáo Th tư ng Chính ph vi c th c hi n Ngh nh này. i u 37. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản