Nghị định 179/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
46
lượt xem
4
download

Nghị định 179/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 179/2004/NĐ-CP về việc quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 179/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 179/2004/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 179/2004/N -CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2004 QUY NNH QU N LÝ NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Theo ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c, các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh, các t ch c ho t ng trong lĩnh v c tiêu chuNn, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này áp d ng i v i các s n phNm, hàng hoá trong quá trình s n xu t, lưu thông trên th trư ng trong nư c, xu t khNu, nh p khNu. 2. Vi c qu n lý nhà nư c v ch t lư ng i v i các s n phNm, hàng hoá thu c lĩnh v c an ninh, qu c phòng, bí m t qu c gia ư c quy nh t i các văn b n khác. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. S n ph m là k t qu c a các ho t ng, các quá trình, bao g m d ch v , ph n m m, ph n c ng và v t li u ch bi n ho c ã ư c ch bi n. Hàng hoá là s n phNm ư c ưa vào tiêu dùng thông qua trao i, buôn bán.
 2. 2. Ch t lư ng s n ph m, hàng hoá là t ng th nh ng thu c tính (nh ng ch tiêu k thu t, nh ng c trưng) c a chúng, ư c xác nh b ng các thông s có th o ư c, so sánh ư c phù h p v i các i u ki n k thu t hi n có, th hi n kh năng áp ng nhu c u c a xã h i và c a cá nhân trong nh ng i u ki n s n xu t tiêu dùng xác nh, phù h p v i công d ng c a s n phNm, hàng hoá. Ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ư c th hi n thông qua các ch tiêu k thu t, nh ng c trưng c a chúng. 3. Qu n lý ch t lư ng s n ph m, hàng hoá là ho t ng c a m t t ch c nh m nh hư ng phát tri n, nâng cao và ki m soát ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. 4. Qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa là ho t ng c a các cơ quan qu n lý nhà nư c nh m nh hư ng phát tri n, nâng cao và ki m soát ch t lư ng s n phNm, hàng hoá áp ng các m c tiêu kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ. Chương 2: BAN HÀNH VÀ ÁP D NG TIÊU CHU N CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ i u 4. Tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. Tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá là văn b n k thu t quy nh các c tính, yêu c u k thu t i v i s n phNm, hàng hoá, phương pháp th các c tính, yêu c u k thu t c a s n phNm, hàng hoá, các yêu c u v bao gói, ghi nhãn, v n chuy n, b o qu n s n phNm, hàng hoá, các yêu c u i v i h th ng qu n lý ch t lư ng và các v n khác có liên quan n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá (trách nhi m i v i ngư i tiêu dùng, ti t ki m tài nguyên, b o v môi trư ng v.v...). 2. Tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá do Th trư ng các cơ quan, t ch c có thNm quy n ban hành theo th t c xác nh. Tiêu chuNn ư c xây d ng d a trên thành t u khoa h c, công ngh và tham kh o tiêu chuNn qu c t , khu v c và nư c ngoài, có tính n i u ki n kinh t - xã h i th c t c a Vi t Nam. 3. Tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ph i thư ng xuyên ư c soát xét, i u ch nh cho phù h p v i s phát tri n c a khoa h c, công ngh và h i nh p kinh t qu c t . i u 5. H th ng tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. H th ng tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c a Vi t Nam bao g m: a) Tiêu chuNn Vi t Nam là văn b n k thu t ư c xây d ng do yêu c u qu n lý nhà nư c v ch t lư ng và thương m i, ư c áp d ng th ng nh t trong ph m vi c nư c, do B trư ng B Khoa h c và Công ngh ch o xây d ng và ban hành; b) Tiêu chuNn ngành là văn b n k thu t ư c xây d ng do nhu c u qu n lý nhà nư c v ch t lư ng i v i các s n phNm, hàng hoá chưa xây d ng ư c tiêu chuNn Vi t
 3. Nam tương ng, ư c áp d ng th ng nh t trong ph m vi c nư c, do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B (sau ây g i chung là B ) ch o xây d ng và ban hành; c) Tiêu chuNn cơ s là văn b n k thu t do Th trư ng ơn v cơ s ban hành áp d ng trong cơ s . Tiêu chuNn cơ s không ư c trái v i quy nh có liên quan c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Tiêu chuNn qu c t , khu v c và tiêu chuNn nư c ngoài ư c s d ng xây d ng các tiêu chuNn trong h th ng tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ho c ư c áp d ng tr c ti p khi c n thi t. i u 6. Xây d ng tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy nh th t c xây d ng, ban hành và áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam; hư ng d n xây d ng và áp d ng tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn cơ s ; quy nh th t c ăng ký tiêu chuNn ngành và ph i h p v i B qu n lý chuyên ngành quy nh vi c áp d ng tiêu chuNn qu c t , khu v c và tiêu chuNn nư c ngoài; soát xét, quy t nh các tiêu chuNn ngành ph i nâng c p thành Tiêu chuNn Vi t Nam cho phù h p v i danh m c s n phNm, hàng hoá ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam (quy nh t i kho n 1 i u 9 c a Ngh nh này), danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ư c ch ng nh n ch t lư ng phù h p Tiêu chuNn Vi t Nam (quy nh t i kho n 1 i u 13 c a Ngh nh này), danh m c hàng hoá ph i ki m tra v ch t lư ng (quy nh t i kho n 1 i u 24 c a Ngh nh này) ư c ban hành hàng năm. 2. B qu n lý chuyên ngành có trách nhi m xây d ng tiêu chuNn ngành và tham gia xây d ng Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn qu c t , khu v c; ch o vi c áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn qu c t , khu v c và tiêu chuNn nư c ngoài. 3. B qu n lý chuyên ngành xu t nhu c u xây d ng Tiêu chuNn Vi t Nam i v i các i tư ng c n qu n lý; th ng nh t v i B Khoa h c và Công ngh v k ho ch xây d ng tiêu chuNn ngành. 4. B Khoa h c và Công ngh và các B qu n lý chuyên ngành gi i thi u r ng rãi k ho ch xây d ng Tiêu chuNn Vi t Nam và tiêu chuNn ngành hàng năm các t ch c, cá nhân quan tâm bi t và tham gia óng góp ý ki n. 5. Tiêu chuNn Vi t Nam do các Ban k thu t Tiêu chuNn Vi t Nam xây d ng d th o và hoàn thi n trư c khi trình B trư ng B Khoa h c và Công ngh ban hành. B trư ng B Khoa h c và Công ngh trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban k thu t Tiêu chuNn Vi t Nam. i u 7. Nghĩa v trong xây d ng tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá M i t ch c, cá nhân có quy n ngh xây d ng Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành; có nghĩa v góp ý ki n và cung c p thông tin cho vi c xây d ng Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn qu c t và khu v c. i u 8. Nguyên t c áp d ng tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá
 4. 1. Tiêu chuNn Vi t Nam và tiêu chuNn ngành là tiêu chuNn t nguy n áp d ng. 2. Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành ch b t bu c áp d ng i v i nh ng s n phNm, hàng hóa thu c danh m c s n phNm, hàng hoá ph i áp d ng tiêu chuNn quy nh t i i u 9 c a Ngh nh này. 3. B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy nh n i dung, th t c công b s n phNm, hàng hoá phù h p tiêu chuNn và pháp quy k thu t (technical regulations - quy nh k thu t do các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ban hành có tính ch t b t bu c áp d ng). i u 9. Danh m c s n phNm, hàng hoá ph i áp d ng tiêu chuNn 1. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành xây d ng và ban hành danh m c s n phNm, hàng hoá ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam trong t ng th i kỳ i v i các s n phNm, hàng hóa liên quan n th c phNm, an toàn, v sinh, s c kho con ngư i, môi trư ng và các i tư ng khác thu c di n áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam. Danh m c s n phNm hàng hoá này ư c soát xét hàng năm b sung các s n phNm, hàng hoá b t bu c ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam do các B qu n lý ngành quy nh áp d ng theo yêu c u qu n lý ch t lư ng trên th trư ng. 2. B qu n lý chuyên ngành ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh xây d ng và ban hành danh m c s n phNm, hàng hoá ph i áp d ng tiêu chuNn ngành ho c tiêu chuNn khác (bao g m tiêu chuNn qu c t , khu v c, tiêu chuNn nư c ngoài và Tiêu chuNn Vi t Nam) theo nhu c u qu n lý nhà nư c v ch t lư ng i v i s n phNm, hàng hoá chưa n m trong danh m c quy nh t i kho n 1 i u này. i u 10. B n quy n, xu t b n và ăng b Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành 1. Cơ quan ban hành Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành gi b n quy n và ch u trách nhi m xu t b n, phát hành văn b n tiêu chuNn. 2. B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m th c hi n vi c ăng b Tiêu chuNn Vi t Nam và tiêu chuNn ngành. Chương 3: CH NG NH N CH T LƯ NG VÀ CÔNG NH N H TH NG QU N LÝ CH T LƯ NG i u 11. Ch ng nh n ch t lư ng, công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng 1. Ch ng nh n ch t lư ng là ho t ng ánh giá và xác nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p v i tiêu chuNn. 2. Công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng là ho t ng ánh giá và xác nh n năng l c c a các t ch c sau ây phù h p v i yêu c u quy nh trong các tiêu chuNn tương ng: a) Phòng th nghi m ch t lư ng s n phNm, hàng hoá;
 5. b) T ch c giám nh ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; c) T ch c ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; d) T ch c ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng. i u 12. Phương th c ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. Ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ư c ti n hành theo m t trong các phương th c sau: a) Th nghi m m u i n hình; b) Th nghi m m u i n hình và giám sát m u th nghi m l y trên th trư ng ho c cơ s s n xu t; c) Th nghi m m u i n hình và ánh giá i u ki n m b o ch t lư ng; d) Th nghi m lô s n phNm, hàng hoá; ) Th nghi m ho c ki m nh toàn b s n phNm, hàng hoá. 2. Tùy theo nhu c u qu n lý, B qu n lý chuyên ngành l a ch n phương th c ch ng nh n quy nh t i kho n 1 i u này ti n hành vi c ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá theo quy nh t i i u 18 c a Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá. i u 13. Danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ch ng nh n ch t lư ng 1. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành xây d ng và ban hành danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ư c ch ng nh n ch t lư ng phù h p Tiêu chuNn Vi t Nam trong t ng th i kỳ trên cơ s danh m c s n phNm, hàng hoá thu c di n ph i áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam quy nh t i kho n 1 i u 9 c a Ngh nh này và hư ng d n n i dung và th t c ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. 2. Các B qu n lý chuyên ngành ban hành danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ư c ch ng nh n ch t lư ng phù h p tiêu chuNn ngành ho c tiêu chuNn khác (không bao g m tiêu chuNn Vi t Nam). i u 14. T ch c ch ng nh n ch t lư ng 1. T ch c ch ng nh n ch t lư ng th c hi n vi c ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng. 2. T ch c quy nh t i kho n 1 i u này, k c t ch c nư c ngoài ho t ng h p pháp t i Vi t Nam ph i áp ng các i u ki n sau ây: a) Là t ch c ho t ng d ch v k thu t bao g m: T ch c s nghi p ho t ng d ch v k thu t thu c các B qu n lý chuyên ngành;
 6. Doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p, Lu t Doanh nghi p nhà nư c; Doanh nghi p nư c ngoài ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam th c hi n ch ng nh n ch t lư ng theo các lĩnh v c ã ghi trong gi y phép u tư; Chi nhánh t i Vi t Nam c a t ch c ch ng nh n nư c ngoài ư c thành l p theo Lu t Thương m i th c hi n vi c ch ng nh n ch t lư ng theo các lĩnh v c ã ghi trong gi y phép thành l p chi nhánh. b) Là t ch c ho t ng c l p, khách quan, ư c t ch c công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này công nh n có năng l c qu n lý, k thu t áp ng các yêu c u quy nh trong Tiêu chuNn Vi t Nam tương ng. 3. T ch c ch ng nh n ch t lư ng ph i ăng ký lĩnh v c ho t ng và m u d u, m u bi u tư ng, m u gi y ch ng nh n ch t lư ng t i B Khoa h c và Công ngh . i u 15. T ch c công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng 1. T ch c công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng là t ch c s nghi p ho t ng d ch v k thu t ánh giá, công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng c a các i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 11 c a Ngh nh này. 2. T ch c công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng ph i áp ng các i u ki n sau ây: a) áp ng các yêu c u quy nh trong Tiêu chuNn Vi t Nam tương ng; b) Ho t ng c l p, khách quan. c) B Khoa h c và Công ngh trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch thành l p và ho t ng c a t ch c công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng. 3. B trư ng B Khoa h c và Công ngh trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng qu c gia v công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng. B Khoa h c và Công ngh thành l p và qu n lý ho t ng c a H i ng này và qu n lý ho t ng c a t ch c công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng. i u 16. ánh giá và công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng 1. T ch c, cá nhân có phòng th nghi m ch t lư ng s n phNm, hàng hoá, t ch c giám nh ch t lư ng s n phNm, hàng hoá, t ch c ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và t ch c ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng có quy n ngh v i t ch c công nh n quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này ánh giá và công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng. 2. Căn c ti n hành ánh giá và công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng là các yêu c u chung v năng l c và ho t ng áp ng ư c yêu c u c a Tiêu chuNn Vi t Nam và phù h p v i các chuNn m c qu c t .
 7. 3. K t qu th nghi m, giám nh, ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và h th ng qu n lý ch t lư ng c a các t ch c th nghi m, giám nh và ch ng nh n tương ng ã ư c công nh n, ư c ưu tiên s d ng như nh ng văn b n có tính pháp lý trong ho t ng qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá trong nư c và quan h thương m i v i nư c ngoài. i u 17. Tham gia h p tác qu c t v ch ng nh n ch t lư ng và công nh n h th ng qu n lý ch t lư ng Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n cho t ch c công nh n và các t ch c ư c công nh n quy nh t i kho n 1 i u 15 và kho n 1 i u 16 c a Ngh nh này tham gia vào ho t ng c a các t ch c qu c t và khu v c v công nh n và ch ng nh n; tham gia vào các tho thu n th a nh n l n nhau v tiêu chuNn và ánh giá s phù h p. Chương 4: TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN S N XU T, KINH DOANH I V I CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ i u 18. Công b ch t lư ng s n phNm, hàng hoá T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh s n phNm, hàng hóa thu c danh m c quy nh t i i u 9 c a Ngh nh này ph i công b ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c a mình phù h p v i tiêu chuNn b t bu c áp d ng. i u 19. B t bu c ch ng nh n và ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh các s n phNm, hàng hoá thu c danh m c s n phNm, hàng hoá b t bu c ph i ch ng nh n ch t lư ng quy nh i u 13 c a Ngh nh này và danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ki m tra ch t lư ng quy nh t i kho n 1 i u 24 c a Ngh nh này ph i th c hi n vi c ch ng nh n ho c ki m tra ch t lư ng i v i s n phNm, hàng hoá trư c khi ưa ra lưu thông trên th trư ng. Chương 5: PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ i u 20. N i dung qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá B Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n nhi m v th ng nh t vi c qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t khNu, nh p khNu v i các nhi m v c th sau ây: 1. Xây d ng trình c p có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n và t ch c th c hi n các chính sách, quy ho ch và k ho ch v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; 2. Ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và t ch c th c hi n các văn b n ó;
 8. 3. Ph i h p t ch c và qu n lý ho t ng c a các cơ quan qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c a các B , ngành và a phương; 4. Quy nh nguyên t c, i u ki n, tiêu chí ho t ng c a các t ch c công nh n, ch ng nh n, giám nh và th nghi m ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và qu n lý ho t ng c a các t ch c này; 5. Ban hành và quy nh th t c xây d ng, áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam; hư ng d n xây d ng và áp d ng tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn cơ s ; quy nh th t c ăng ký tiêu chuNn ngành và ph i h p v i B qu n lý chuyên ngành quy nh vi c áp d ng tiêu chuNn qu c t , khu v c và tiêu chuNn nư c ngoài; 6. Ch trì và ph i h p v i các B , ngành có liên quan ký k t và th c hi n các th a thu n, i u ư c qu c t v vi c th a nh n l n nhau trong ho t ng công nh n và ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; 7. T ch c nghiên c u khoa h c, áp d ng ti n b k thu t trong lĩnh v c ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; thư ng xuyên cung c p thông tin v k t qu nghiên c u khoa h c và áp d ng ti n b k thu t cho các B , ngành và các cơ s s n xu t kinh doanh. 8. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan, các a phương t ch c tuyên truy n, ph bi n ki n th c và pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; 9. Th c hi n các ho t ng h p tác qu c t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; 10. Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; 11. Ch trì t ch c gi i quy t các tranh ch p v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t; T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng thu c B Khoa h c và Công ngh là cơ quan giúp B trư ng B Khoa h c và Công ngh th c hi n qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. i u 21. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c a các B qu n lý chuyên ngành b o m tính th ng nh t trong qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá, phù h p v i các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia và yêu c u h i nh p kinh t qu c t , các B qu n lý chuyên ngành theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh th c hi n các nhi m v sau ây: 1. Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá thu c ph m vi qu n lý c a ngành phù h p v i các văn b n quy ph m pháp lu t chung c a nhà nư c v qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; xây d ng và ban hành các văn b n pháp quy k thu t quy nh các ch tiêu k thu t b t bu c áp d ng i v i các s n phNm, hàng hoá liên quan n th c phNm, an toàn, v sinh, s c kho con
 9. ngư i, môi trư ng và các i tư ng khác do nhu c u ph i qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ban hành tiêu chuNn ngành và ăng ký tiêu chuNn ngành t i B Khoa h c và Công ngh , quy nh danh m c s n phNm, hàng hoá thu c di n ph i áp d ng tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn khác quy nh t i i u 9 c a Ngh nh này; hư ng d n xây d ng, áp d ng tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn cơ s trong lĩnh v c ư c phân công qu n lý. 3. T ch c vi c công b và ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá phù h p tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn khác thu c ph m vi ngành, lĩnh v c ư c phân công qu n lý phù h p v i các quy nh c a Ngh nh này. 4. Ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành các cơ ch , chính sách c n thi t cho vi c qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; xây d ng và th c hi n các chương trình nâng cao ch t lư ng s n phNm, hàng hoá trong ph m vi qu n lý. 5. Thanh tra, ki m tra các ho t ng v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c a ngành, c a cơ s b o m vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá, x lý các vi ph m pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. i u 22. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình th c hi n qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá t i a phương v i các nhi m v sau ây: a) Ban hành các văn b n hư ng d n i v i công tác qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; b) Xây d ng và t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch và dành kinh phí thích h p xây d ng cơ s v t ch t, k thu t và mua s m trang thi t b c n thi t cho vi c qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; c) T ch c th c hi n và tuyên truy n, giáo d c nhân dân th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; d) Ch o, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa; x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t; ) T ch c ti p nh n và gi i quy t ho c chuy n n các cơ quan có trách nhi m gi i quy t các khi u n i, t cáo và các ki n ngh v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. 2. S Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các S , Ban, ngành có liên quan giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá t i a phương. Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng thu c S Khoa h c và Công ngh là cơ quan tr c ti p giúp S Khoa h c và Công ngh th c hi n qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá t i a phương.
 10. i u 23. Phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng i v i s n phNm, hàng hoá c thù 1. Các B qu n lý chuyên ngành th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao. i v i các s n phNm, hàng hoá c thù Chính ph phân công c th như sau: a) B Y t : các lo i nguyên li u làm thu c và các lo i thu c phòng và ch a b nh cho ngư i, các lo i v c xin, sinh phNm y t ; các lo i v t tư v sinh, trang thi t b y t , xà phòng và hoá ch t gia d ng, ph n rôm, thu c ánh răng, m phNm; v sinh an toàn th c phNm, nư c ăn u ng, nư c sinh ho t. b) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, các ch phNm sinh h c ph c v tr ng tr t và chăn nuôi; thu c thú y; v t tư nông nghi p, lâm nghi p và diêm nghi p, ch t b o qu n nông s n, lâm s n và công trình th y l i. c) B Th y s n: th y s n, th c phNm th y s n xu t khNu, gi ng th y s n, th c ăn nuôi tr ng th y s n, thu c thú y th y s n, các lo i v t tư, hóa ch t, ch phNm sinh h c dùng trong nuôi tr ng th y s n; ngư lư i, d ng c ánh b t th y s n; các thi t b òi h i yêu c u nghiêm ng t v an toàn trong ngành th y s n. d) B Giao thông v n t i: phương ti n giao thông cơ gi i và các thi t b liên quan n an toàn cho ngư i và phương ti n giao thông v n t i ( ư ng không, ư ng th y, ư ng b , ư ng s t); phương ti n, thi t b x p d , thi công chuyên dùng; container, n i hơi, bình ch u áp l c và các phương ti n, thi t b chuyên dùng khác s d ng trong giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, hàng h i, hàng không dân d ng; phương ti n, thi t b , công trình thăm dò và khai thác d u khí trên bi n; các công trình h t ng giao thông. ) B Xây d ng: công trình xây d ng, v t li u xây d ng. e) B Công nghi p: hóa ch t, v t li u n công nghi p; máy, trang thi t b k thu t dùng cho công nghi p và tiêu dùng; các phương ti n, trang thi t b chuyên dùng s d ng trong thăm dò, khai thác m và luy n kim; các thi t b s n xu t hoá ch t, v t li u n ; các thi t b s n xu t trong công nghi p ch bi n th c phNm. f) B Lao ng, Thương binh và Xã h i: máy, thi t b , v t tư và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, an toàn i v i công trình vui chơi công c ng. g) B Bưu chính, Vi n thông: s n phNm bưu chính, vi n thông, s n phNm công ngh thông tin. h) B Văn hóa - Thông tin: s n phNm văn hóa, văn h c, ngh thu t, thông tin báo chí. i) B Tài nguyên và Môi trư ng: các s n phNm v o c b n và a ch t khoáng s n, các s n phNm i u tra cơ b n và d báo v tài nguyên môi trư ng; các thành ph n môi trư ng như t, nư c, không khí. k) B Thương m i: d ch v thương m i, thương m i i n t ;
 11. l) B Giáo d c và ào t o: sách giáo khoa, dùng d y h c và thi t b k thu t dùng trong nhà trư ng, sách nghiên c u, sách khoa h c k thu t. m) B Tài chính: các s n phNm liên quan n d tr qu c gia, kinh doanh x s , ho t ng ch ng khoán; d ch v b o hi m, k toán, ki m toán, tư v n tài chính, thu , thNm nh giá, h i quan. n) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: ti n t , ho t ng ngân hàng, các thi t b chuyên dùng cho ngân hàng. o) y ban Th d c Th thao: công trình th thao, trang thi t b luy n t p, thi uc a các cơ s th d c th thao và c a các môn th thao. p) B Khoa h c và Công ngh : thi t b an toàn b c x h t nhân; các ngu n phóng x ; phương ti n, d ng c o lư ng và các s n phNm, hàng hoá khác (tr các s n phNm, hàng hoá ã nêu t i các i m a, b, c, d, , e, f, g, h, i, k, l, m, n, o nói trên và các s n phNm, hàng hóa thu c lĩnh v c qu c phòng, an ninh, bí m t qu c gia). 2. Trong trư ng h p có s ch ng chéo và trùng l p v lĩnh v c ư c phân công qu n lý gi a các B qu n lý chuyên ngành quy nh t i kho n 1 i u này, B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Chương 6: QUY CH KI M TRA CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ i u 24. Danh m c và căn c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. Căn c yêu c u qu n lý ch t lư ng trong t ng th i kỳ, B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành có liên quan xây d ng và trình Th tư ng Chính ph ban hành danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ki m tra v ch t lư ng, kèm theo căn c ki m tra và danh sách các t ch c ư c ch nh th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. Hàng năm, B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B soát xét, b sung danh m c s n phNm, hàng hoá và danh m c các t ch c nói trên trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. Căn c ki m tra ch t lư ng i v i s n phNm, hàng hoá thu c danh m c quy nh t i kho n 1 i u này là các quy nh c a pháp lu t liên quan n các yêu c u v m b o ch t lư ng, an toàn, v sinh, s c kho con ngư i, môi trư ng và các i tư ng khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. Phương pháp và vi c s d ng k t qu công b và ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá trong ho t ng ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. Vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ư c ti n hành theo phương pháp do các B qu n lý chuyên ngành quy nh, phù h p v i lĩnh v c ư c phân công qu n lý quy nh t i kho n 1 i u 23 c a Ngh nh này và hư ng d n c a các t ch c tiêu chuNn hoá qu c t ho c khu v c có liên quan có tính n các i u ki n th c t c a Vi t Nam.
 12. 2. Khuy n khích s d ng các k t qu công b phù h p tiêu chuNn c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh ư c cơ quan qu n lý nhà nư c xác nh n và k t qu ch ng nh n phù h p tiêu chuNn c a các t ch c ch ng nh n ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ph c v vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. i u 26. T ch c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. Các t ch c ư c ch nh th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá bao g m: a) Các t ch c s nghi p ho t ng d ch v k thu t c a các B qu n lý chuyên ngành; b) Các t ch c kinh doanh d ch v giám nh ư c thành l p phù h p v i Ngh nh s 20/1999/N -CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph v kinh doanh d ch v giám nh hàng hóa và ư c t ch c công nh n quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này ánh giá và công nh n phù h p v i chuNn m c qu c t i v i t ch c giám nh ch t lư ng. Các t ch c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ph i áp ng các i u ki n quy nh c a B Khoa h c và Công ngh và các B qu n lý chuyên ngành. 2. B Khoa h c và Công ngh ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành quy nh c th i u ki n và th t c ch nh t ch c th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. i u 27. Ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá lưu thông trên th trư ng, hàng hoá xu t khNu và nh p khNu 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá căn c danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ki m tra v ch t lư ng quy nh t i i u 24 c a Ngh nh này có trách nhi m t ch c th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá lưu thông trên th trư ng trong nư c và hàng hoá nh p khNu. 2. S n phNm, hàng hoá nh p khNu tiêu th t i Vi t Nam ph i tuân th các quy nh v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá lưu thông trong nư c. Trư ng h p ch t lư ng s n phNm, hàng hoá lưu thông trên th trư ng và nh p khNu không phù h p v i quy nh, cơ quan qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá quy nh t i Chương V c a Ngh nh này có quy n ình ch vi c lưu thông s n phNm, hàng hoá ó trên th trư ng và x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ch t lư ng s n phNm, hàng hoá xu t khNu t Vi t Nam ra nư c ngoài do các bên th a thu n nhưng không trái v i các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t. S n phNm, hàng hoá c a Vi t Nam xu t khNu ra nư c ngoài b tr v ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá lưu thông trong nư c. i u 28. Mi n ho c gi m ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá
 13. 1. S n phNm, hàng hoá thu c danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ki m tra ch t lư ng quy nh t i kho n 1 i u 24 c a Ngh nh này s ư c mi n ho c gi m ki m tra ch t lư ng trong các trư ng h p sau ây: a) S n phNm, hàng hoá ã ư c các t ch c ch ng nh n ch t lư ng quy nh t i i u 14 c a Ngh nh này ch ng nh n ch t lư ng phù h p Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành ho c tiêu chuNn khác. b) S n phNm, hàng hoá nh p khNu có gi y ch ng nh n ho c d u phù h p tiêu chuNn c a nư c xu t khNu ư c Vi t Nam th a nh n theo hi p nh ho c tho thu n th a nh n l n nhau v tiêu chuNn và s phù h p mà Vi t Nam tham gia ký k t. c) S n phNm, hàng hoá c a t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh có h th ng qu n lý ch t lư ng ư c ch ng nh n b i t ch c ch ng nh n quy nh t i i u 14 c a Ngh nh này. 2. S n phNm, hàng hoá ư c mi n ho c gi m ki m tra nói trên có th b ki m tra t xu t n u phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. Căn c k t qu ki m tra, cơ quan qu n lý quy nh t i Chương V c a Ngh nh này quy t nh h y b ho c ti p t c vi c mi n ho c gi m ki m tra i v i s n phNm, hàng hoá ó. i u 29. Hư ng d n th c hi n cơ ch ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành có liên quan hư ng d n vi c th c hi n quy ch ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá quy nh t i Chương VI c a Ngh nh này. Chương 7: THANH TRA CHUYÊN NGÀNH V CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ i u 30. Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. Thanh tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá là thanh tra chuyên ngành. 2. N i dung thanh tra chuyên ngành ch t lư ng s n phNm, hàng hoá là thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá, x ph t, áp d ng ho c ki n ngh áp d ng theo thNm quy n các bi n pháp phòng ng a và ch m d t các hành vi vi ph m pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá. Vi c thanh tra do oàn thanh tra ho c thanh tra viên th c hi n. 3. Phương th c, th t c thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v thanh tra. i u 31. Nhi m v c a Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá có nhi m v sau:
 14. 1. Tham gia xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá, xây d ng chương trình, k ho ch, công tác thanh tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá trình cơ quan có thNm quy n quy t nh; 2. B i dư ng nghi p v công tác thanh tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá cho Thanh tra viên chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; 3. Ti p nh n ơn, thư khi u n i, t cáo, xác minh, k t lu n và ki n ngh bi n pháp gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t; 4. Thanh tra, k t lu n v vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; 5. X ph t vi ph m hành chính v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá theo quy nh c a pháp lu t. i u 32. Quy n h n c a Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá có quy n: 1. Ki n ngh v i th trư ng cơ quan cùng c p, t ch c thanh tra c p trên v bi n pháp ngăn ch n, x lý sau khi thanh tra; 2. Yêu c u cá nhân, t ch c liên quan cung c p thông tin, tài li u c n thi t ph c v cho công tác thanh tra, yêu c u cơ quan, t ch c liên quan c ngư i tham gia công tác thanh tra; 3. T m ình ch vi c thi hành quy t nh c a cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a cơ quan cùng c p ho c c a c p dư i liên quan n v , vi c, i tư ng thanh tra n u xét th y vi c thi hành quy t nh ó gây tr ng i cho công tác thanh tra; 4. T m ình ch hành vi vi ph m các quy nh v ch t lư ng và qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hóa n u xét th y hành vi ó vi ph m pháp lu t, gây tác h i ho c có nguy cơ gây tác h i n l i ích c a nhà nư c ho c quy n và l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, công dân; 5. Niêm phong tài li u, kê biên tài s n; yêu c u cơ quan có thNm quy n t m gi ti n, v t, ình ch ho c thu h i gi y ch ng nh n, ch ng ch có liên quan trong trư ng h p có căn c xác nh là có vi ph m pháp lu t và c n ph i ngăn ch n, tìm bi n pháp x lý k p th i; 6. Trưng c u giám nh; 7. áp d ng các bi n pháp ngăn ch n, x ph t theo các quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính; 8. Chuy n h sơ v hành vi vi ph m pháp lu t sang cơ quan i u tra hình s x lý theo quy nh c a pháp lu t n u xét th y có d u hi u c u thành t i ph m;
 15. 9. Thanh tra viên chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ư c c p th Thanh tra viên, ư c trang b trang ph c th ng nh t; 10. Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ư c s d ng con d u riêng trong ho t ng thanh tra và ư c m tài kho n t m gi t i kho b c nhà nư c; 11. Th c hi n các quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 33. Th c hi n các yêu c u và quy t nh c a Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá Các t ch c, cá nhân là i tư ng thanh tra ho c liên quan n vi c thanh tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa có trách nhi m th c hi n yêu c u, ki n ngh và quy t nh v thanh tra theo quy nh c a pháp lu t, t o i u ki n t ch c thanh tra và thanh tra viên hoàn thành nhi m v ; các i tư ng thanh tra nói t i i u này có quy n gi i trình, khi u n i i v i k t lu n, ki n ngh , quy t nh c a thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. i u 34. T ch c Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá 1. Thanh tra chuyên ngành c a các B , ngành th c hi n ch c năng thanh tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá theo ph m vi, lĩnh v c ư c phân công qu n lý quy nh t i i u 23 c a Ngh nh này. 2. B Khoa h c và Công ngh th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c phân c p; xây d ng h th ng thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá trình Chính ph xem xét, quy t nh. 3. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i Thanh tra Nhà nư c hư ng d n chi ti t ho t ng thanh tra v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá c a các B , ngành theo quy nh t i kho n 1 c a i u này và Thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá quy nh t i kho n 2 c a i u này. Chương 8: X PH T VI PH M PHÁP LU T V CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ i u 35. X ph t vi ph m i v i t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh 1. Cá nhân, t ch c vi ph m các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hoá thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t; 2. Vi c x ph t vi ph m hành chính v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ư c th c hi n theo Ngh nh riêng c a Chính ph . i u 36. X ph t vi ph m i v i t ch c, cá nhân thu c cơ quan qu n lý nhà nư c
 16. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n c n tr ho t ng h p pháp ho c vi ph m pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 37. Gi i quy t khi u n i, t cáo T ch c, cá nhân có thNm quy n có trách nhi m gi i quy t các khi u n i, t cáo v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo, pháp lu t v ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Chương 9: I U KHO N THI HÀNH i u 38. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . B trư ng B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 39. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản