Nghị định 182/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
174
lượt xem
35
download

Nghị định 182/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 182/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 182/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N GH Þ  § Þ NH  cña CHÝNH PHñ Sè 182/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004  VÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai CHÝNH  PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002;  Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, NGH Þ  § Þ NH: Ch¬ng I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh vÒ  xö  ph¹t hµnh chÝnh  ®èi  víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  ®Êt  ®ai. Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   ®Êt   ®ai   quy   ®Þnh  trong   NghÞ   ®Þnh   nµy   lµ   hµnh   vi   cè   ý   hoÆc   v«   ý   cña   c¸  nh©n, tæ chøc vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ   ®Êt  ®ai mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m vµ  theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt ph¶i bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh.   2. Hµnh vi vi ph¹m vÒ   ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å  bÞ  xö  lý  theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc ®o ®¹c vµ b¶n ®å.   §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1.   §èi   tîng   ¸p   dông   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy   bao   gåm   c¸  nh©n, c¬  quan, tæ chøc (sau  ®©y gäi chung lµ  c¸ nh©n, tæ  chøc) cña ViÖt Nam, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ sö dông ®Êt ®ai, thùc hiÖn c¸c ho¹t  ®éng dÞch vô vÒ ®Êt ®ai trªn l∙nh thæ ViÖt Nam.  Trêng hîp  ®iÒu íc quèc tÕ  mµ  Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  
 2. 2 kÕt hoÆc gia nhËp cã  quy  ®Þnh kh¸c th×  ¸p dông  ®iÒu  íc  quèc tÕ ®ã. 2. Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý   ®Êt  ®ai cña  c¸n bé, c«ng chøc trong khi thi hµnh c«ng vô  sÏ  bÞ  xö  lý   kû  luËt theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  c¸n bé, c«ng chøc  vµ  NghÞ   ®Þnh vÒ  thi hµnh LuËt §Êt  ®ai; trêng hîp hµnh vi  cã dÊu hiÖu cÊu thµnh téi ph¹m sÏ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm  h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  3.  Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  1. C¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong sö  dông  ®Êt  bao gåm: a) Sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých; b) LÊn, chiÕm ®Êt; c) Huû ho¹i ®Êt; d) G©y c¶n trë cho viÖc sö dông ®Êt cña ngêi kh¸c; ®) ChuyÓn  ®æi, chuyÓn nhîng, cho thuª, cho thuª l¹i,  thõa kÕ, tÆng  cho  quyÒn  sö  dông  ®Êt hoÆc thÕ  chÊp,  b¶o  l∙nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt mµ  kh«ng thùc hiÖn  ®óng thñ  tôc hµnh  chÝnh  theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt vÒ  ®Êt ®ai; e) Tù  chuyÓn  ®æi, chuyÓn nhîng, tÆng cho  ®èi víi  ®Êt  kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt;  g)  Cè   ý   ®¨ng  ký  kh«ng   ®óng  lo¹i  ®Êt,  kh«ng   ®¨ng  ký  khi chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt; h) ChËm thùc hiÖn båi thêng; i) ChËm nép tiÒn sö  dông  ®Êt, tiÒn thuª  ®Êt mµ  kh«ng  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt  cho phÐp; k) Cè   ý  g©y c¶n trë  cho viÖc giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt,  thu håi ®Êt; l)   Kh«ng   thùc   hiÖn   ®óng   thêi   h¹n   tr¶   l¹i   ®Êt   theo  quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; m) Tù  tiÖn di chuyÓn, lµm sai lÖch mèc chØ giíi quy  ho¹ch   sö   dông   ®Êt;   mèc   chØ   giíi   hµnh   lang   an   toµn   cña  c«ng tr×nh; n) Lµm sai lÖch c¸c giÊy tê, chøng tõ  trong viÖc sö  dông ®Êt. 2.   C¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   ho¹t   ®éng  dÞch vô vÒ ®Êt ®ai bao gåm:
 3. 3 a) Hµnh vi vi ph¹m trong  hµnh nghÒ  t  vÊn vÒ  gi¸  ®Êt  mµ kh«ng ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp;  b) Hµnh vi vi ph¹m trong hµnh nghÒ  t  vÊn vÒ  lËp quy  ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt mµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®¨ng ký  ho¹t ®éng hµnh nghÒ;  c) Hµnh vi vi ph¹m trong hµnh nghÒ  dÞch vô  vÒ  th«ng  tin ®Êt ®ai, dÞch vô ®o ®¹c vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh. §i Ò u  4.  Gi¶i thÝch tõ ng÷  Trong NghÞ   ®Þnh nµy, c¸c tõ  ng÷  díi  ®©y  ®îc hiÓu nh  sau: 1. Sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých lµ hµnh vi sö dông  ®Êt kh«ng  ®óng víi môc  ®Ých sö  dông, lo¹i  ®Êt ghi trong  giÊy   chøng   nhËn   quyÒn  sö   dông   ®Êt  hoÆc   quyÕt   ®Þnh  giao   ®Êt, quyÕt  ®Þnh cho thuª  ®Êt, quyÕt  ®Þnh cho phÐp chuyÓn  môc  ®Ých sö  dông  ®Êt hoÆc giÊy tê  kh¸c vÒ  quyÒn sö  dông  ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50 cña LuËt §Êt  ®ai. 2.  LÊn  ®Êt  lµ  viÖc  ngêi  ®ang sö   dông  ®Êt  tù  chuyÓn  dÞch mèc giíi thöa ®Êt ®Ó më réng diÖn tÝch ®Êt. 3. ChiÕm ®Êt lµ viÖc sö dông ®Êt mµ kh«ng ®îc c¬ quan  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cho phÐp hoÆc chñ  sö  dông  ®Êt cho  phÐp   sö   dông   hoÆc   viÖc   sö   dông   ®Êt   do   ®îc   Nhµ   níc   t¹m  giao hoÆc mîn  ®Êt nhng hÕt thêi h¹n t¹m giao, mîn  ®Êt mµ  kh«ng tr¶ l¹i ®Êt.  4. G©y c¶n trë  cho viÖc sö  dông  ®Êt cña ngêi kh¸c lµ  hµnh vi  ®a vËt liÖu x©y dùng, chÊt th¶i hay c¸c vËt kh¸c  lªn thöa  ®Êt cña ngêi kh¸c hoÆc  ®µo bíi mµ  hµnh vi nµy  g©y c¶n trë, lµm gi¶m kh¶ n¨ng sö  dông  ®Êt cña ngêi kh¸c  hoÆc g©y thiÖt h¹i cho viÖc sö dông ®Êt cña ngêi kh¸c.  5.  ChËm thùc hiÖn båi thêng  lµ  hµnh vi cña tæ chøc,  c¸ nh©n kh«ng thùc hiÖn  ®óng thêi h¹n båi thêng cho ngêi  cã   ®Êt bÞ  thu håi theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh vÒ  båi th ­ êng, hç trî, t¸i ®Þnh khi Nhµ níc thu håi ®Êt. §i Ò u  5.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc ®Êt ®ai lµ hai (02) n¨m kÓ tõ ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh   ®îc thùc hiÖn. 2. §èi víi c¸ nh©n  ®∙ bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc  ®∙ cã   quyÕt ®Þnh ®a ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù, nh ­ ng sau  ®ã  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ  vô  ¸n mµ  hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh,  
 4. 4 th× thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ba (03) th¸ng  kÓ tõ ngµy ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t nhËn ®îc quyÕt ®Þnh  ®×nh chØ vµ hå s¬ vô vi ph¹m.   3. Trêng hîp hÕt thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   mµ  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cha bÞ  xö  ph¹t th×  ngêi cã  thÈm quyÒn kh«ng thùc hiÖn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh mµ  ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3  §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. 4. Trong thêi h¹n ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2  §iÒu   nµy   mµ   ngêi   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   l¹i   cã   hµnh   vi   vi  ph¹m hµnh  chÝnh  míi quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh  nµy hoÆc cè  t×nh trèn  tr¸nh,  c¶n trë  viÖc  xö  ph¹t  th×  thêi  hiÖu xö  ph¹t ®îc tÝnh l¹i kÓ tõ thêi ®iÓm cã hµnh vi vi ph¹m hµnh   chÝnh míi hoÆc tõ  thêi  ®iÓm chÊm døt hµnh vi trèn tr¸nh,  c¶n trë viÖc xö ph¹t. §i Ò u   6.   H×nh thøc xö ph¹t, biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu  qu¶  1. C¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh bao gåm: a) C¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn. 2.  H×nh thøc  xö  ph¹t  bæ sung  lµ  tÞch  thu  tang vËt,  ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶  ®îc ¸p dông trong xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ   ®Êt  ®ai lµ  buéc kh«i phôc l¹i  t×nh tr¹ng cña ®Êt tríc khi vi ph¹m. §i Ò u   7.  Nguyªn t¾c xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc ®Êt ®ai 1.   Mäi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ph¶i   ®îc   ph¸t   hiÖn,   ®×nh  chØ, xö  lý  kÞp thêi g¾n víi tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn  cÊp c¬ së, víi c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra ®Êt ®ai. ViÖc  xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ph¶i   ®îc   tiÕn   hµnh   nhanh  chãng, c«ng minh, triÖt  ®Ó; mäi hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh  chÝnh  g©y  ra ph¶i   ®îc kh¾c phôc theo  quy   ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh nµy vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan. 2. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh khi cã  vi  ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh nµy. 3.  ViÖc xö   ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh  ph¶i  do ngêi  cã  thÈm quyÒn quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 25, 26 vµ  27 cña NghÞ  ®Þnh nµy thùc hiÖn. 4. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh chØ bÞ xö ph¹t hµnh  chÝnh mét lÇn.
 5. 5 NhiÒu   ngêi   cïng   thùc   hiÖn   mét   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh th× tõng ngêi vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t. Mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  th× bÞ xö ph¹t vÒ tõng hµnh vi vi ph¹m. 5. Kh«ng xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c tr êng hîp  thuéc  t×nh   thÕ   cÊp   thiÕt,  phßng   vÖ   chÝnh   ®¸ng,   sù  kiÖn   bÊt ngê  hoÆc vi ph¹m hµnh chÝnh trong khi  ®ang m¾c bÖnh  t©m thÇn hoÆc  c¸c  bÖnh  kh¸c lµm mÊt kh¶ n¨ng nhËn  thøc  hoÆc kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh. 6. H×nh thøc xö  ph¹t chÝnh  ®îc ¸p dông  ®éc lËp; h×nh  thøc xö ph¹t bæ sung, biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ chØ ®îc  ¸p dông kÌm theo h×nh  thøc  xö  ph¹t  chÝnh  ®èi víi nh÷ng  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cã  quy  ®Þnh h×nh thøc xö  ph¹t  bæ sung, biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶  ®îc quy  ®Þnh trong  NghÞ   ®Þnh nµy trõ  trêng hîp quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 5  cña NghÞ ®Þnh nµy.  7. H×nh thøc, møc  ®é  xö  ph¹t  ®îc x¸c  ®Þnh c¨n cø vµo  tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m, hËu qu¶ cña hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh,  nh©n th©n  cña  ngêi cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh, t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng. T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng  ®îc ¸p dông  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 vµ §iÒu 8 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi  ph¹m hµnh chÝnh. 8. Møc ph¹t cô  thÓ   ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m lµ  møc   trung b×nh cña møc xö ph¹t quy ®Þnh ®èi víi hµnh vi ®ã; nÕu  vi ph¹m cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ th× møc tiÒn ph¹t cã thÓ gi¶m  xuèng møc thÊp h¬n, nhng kh«ng  ®îc gi¶m qu¸ møc tèi thiÓu  cña møc xö ph¹t; nÕu hµnh vi vi ph¹m cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng  th×  møc tiÒn ph¹t cã  thÓ  t¨ng lªn cao h¬n, nhng kh«ng  ®îc  vît qu¸ møc tèi ®a cña møc xö ph¹t. §i Ò u   8.   X¸c   ®Þnh   møc   ®é   hËu   qu¶   cña   hµnh   vi   vi   ph¹m hµnh chÝnh 1. Møc  ®é  hËu qu¶ cña hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc  x¸c  ®Þnh theo  nguyªn  t¾c quy  ®æi gi¸ trÞ  quyÒn  sö  dông  ®èi víi diÖn tÝch  ®Êt bÞ  vi ph¹m thµnh tiÒn theo gi¸  ®Êt  do Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  n¬i cã ®Êt ®ã quy ®Þnh vµ chia thµnh 4 møc sau ®©y: a) Møc mét (1): Trêng hîp gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®èi  víi diÖn tÝch  ®Êt bÞ  vi ph¹m quy  ®æi thµnh tiÒn díi hai  triÖu (2.000.000)  ®ång  ®èi víi  ®Êt n«ng nghiÖp, díi mêi  triÖu (10.000.000) ®ång ®èi víi ®Êt phi n«ng nghiÖp; b) Møc hai (2): Trêng hîp gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®èi  víi diÖn tÝch  ®Êt bÞ  vi ph¹m quy  ®æi thµnh tiÒn tõ  hai  triÖu (2.000.000) ®ång ®Õn díi n¨m triÖu (5.000.000) ®ång 
 6. 6 ®èi víi  ®Êt n«ng nghiÖp, tõ  mêi triÖu (10.000.000)  ®ång  ®Õn díi hai m¬i l¨m triÖu (25.000.000)  ®ång  ®èi víi  ®Êt  phi n«ng nghiÖp; c)  Møc ba (3):  Trêng hîp  gi¸ trÞ  quyÒn  sö  dông   ®èi  víi diÖn tÝch  ®Êt bÞ  vi ph¹m quy  ®æi thµnh tiÒn tõ  n¨m  triÖu   (5.000.000)   ®ång   ®Õn   díi   m¬i   triÖu   (10.000.000)  ®ång   ®èi   víi   ®Êt   n«ng   nghiÖp,   tõ   hai   m¬i   l¨m   triÖu  (25.000.000) ®ång ®Õn díi n¨m m¬i triÖu (50.000.000) ®ång  ®èi víi ®Êt phi n«ng nghiÖp; d) Møc bèn (4): Trêng hîp gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®èi  víi diÖn tÝch  ®Êt bÞ  vi ph¹m quy  ®æi thµnh tiÒn tõ  mêi  triÖu (10.000.000)  ®ång trë  lªn  ®èi víi  ®Êt n«ng nghiÖp,  tõ   n¨m   m¬i   triÖu   (50.000.000)   ®ång   trë   lªn   ®èi   víi   ®Êt   phi n«ng nghiÖp. 2.   §èi   víi   diÖn   tÝch   ®Êt   bÞ   vi   ph¹m   lµ   ®Êt   cha   sö  dông th×  ¸p dông gi¸  ®Êt n«ng nghiÖp thÊp nhÊt cña tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng t¹i thêi ®iÓm xö ph¹t. Ch¬ng II  HµNH VI VI PH¹M HµNH CHÝNH, H×NH THøC, MøC Xö PH¹T  Môc 1 HµNH VI VI PH¹M HµNH CHÝNH TRONG Sö DôNG §ÊT  Vµ H×NH THøC, MøC Xö PH¹T  §i Ò u  9.  Sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých 1. Sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých mµ kh«ng thuéc tr ­ êng hîp quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3, 4 vµ  5 §iÒu nµy th×   h×nh thøc vµ møc xö ph¹t nh sau: a)   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   mét   tr¨m   ngh×n   (100.000)  ®ång  ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000)  ®ång nÕu hËu  qu¶ cña hµnh vi thuéc møc mét (1);  b) Ph¹t tiÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn n¨m   tr¨m ngh×n (500.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc   møc hai (2); c) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn hai   triÖu (2.000.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc  ba (3); d)   Ph¹t   tiÒn   tõ   hai   triÖu   (2.000.000)   ®ång   ®Õn   mêi  triÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc   bèn (4). 2.   ChuyÓn   ®Êt   chuyªn   trång   lóa   níc   cã   hÖ   thèng   tíi  tiªu chñ   ®éng,  cã  n¨ng  suÊt cao sang  ®Êt trång  c©y l©u 
 7. 7 n¨m, sang  ®Êt nu«i trång thuû  s¶n g©y hËu qu¶ kh«ng thÓ  kh«i phôc l¹i  ®Ó  trång lóa khi cÇn thiÕt mµ  kh«ng  ®îc Uû  ban nh©n d©n cÊp cã  thÈm quyÒn cho phÐp th×  h×nh thøc vµ  møc xö ph¹t nh sau: a) Ph¹t tiÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ®Õn n¨m   tr¨m ngh×n (500.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc   møc mét (1); b) Ph¹t tiÒn tõ  n¨m tr¨m ngh×n (500.000)  ®ång  ®Õn ba  triÖu (3.000.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc  hai (2); c)   Ph¹t   tiÒn   tõ   ba   triÖu   (3.000.000)   ®ång   ®Õn   n¨m   triÖu (5.000.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc  ba (3); d) Ph¹t tiÒn tõ n¨m triÖu (5.000.000) ®ång ®Õn hai m­ ¬i triÖu (20.000.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc  møc bèn (4). 3. ChuyÓn  ®Êt cã  rõng  ®Æc dông,  ®Êt cã  rõng phßng hé  sang sö  dông vµo môc  ®Ých kh¸c mµ  kh«ng  ®îc Uû  ban nh©n  d©n cÊp cã  thÈm quyÒn cho phÐp th×  h×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t nh sau: a) Ph¹t tiÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn n¨m   tr¨m ngh×n (500.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc   møc mét (1); b) Ph¹t tiÒn tõ  n¨m tr¨m ngh×n (500.000)  ®ång  ®Õn ba  triÖu (3.000.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc  hai (2); c) Ph¹t tiÒn tõ ba triÖu (3.000.000) ®ång ®Õn mêi l¨m  triÖu (15.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc   ba (3); d) Ph¹t tiÒn tõ  mêi l¨m triÖu (15.000.000)  ®ång  ®Õn  ba   m¬i   triÖu   (30.000.000)   ®ång   nÕu   hËu   qu¶   cña   hµnh   vi   thuéc møc bèn (4). 4.   ChuyÓn   tõ   ®Êt   phi   n«ng   nghiÖp   ®îc   Nhµ   níc   giao  kh«ng thu tiÒn sö  dông  ®Êt sang  ®Êt phi n«ng nghiÖp theo  quy ®Þnh ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt hoÆc chuyÓn tõ ®Êt phi  n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i  ®Êt  ë  sang  ®Êt  ë  mµ  kh«ng  ®îc Uû  ban nh©n d©n cÊp cã  thÈm quyÒn cho phÐp th×  h×nh thøc vµ  møc xö ph¹t nh sau: a) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn hai   triÖu (2.000.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc  mét (1); b)   Ph¹t   tiÒn   tõ   hai   triÖu   (2.000.000)   ®ång   ®Õn   mêi  triÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc   hai (2);
 8. 8 c) Ph¹t tiÒn tõ  mêi triÖu (10.000.000)  ®ång  ®Õn hai  m¬i triÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc   møc ba (3); d) Ph¹t tiÒn tõ  hai m¬i triÖu (20.000.000)  ®ång  ®Õn  ba   m¬i   triÖu   (30.000.000)   ®ång   nÕu   hËu   qu¶   cña   hµnh   vi   thuéc møc bèn (4). 5. Sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh, ®Çu t bÊt ®éng  s¶n thuéc khu vùc  ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, khu c«ng nghÖ  cao, khu kinh tÕ tr¸i víi quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt,  kÕ   ho¹ch   sö   dông   ®Êt   chi   tiÕt   ®∙   ®îc   c«ng   bè   th×   h×nh  thøc vµ møc xö ph¹t nh sau: a) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn hai   triÖu  (2.000.000)   ®ång   nÕu   hËu   qu¶   cña   hµnh   vi   vi  ph¹m   thuéc møc mét (1); b)   Ph¹t   tiÒn   tõ   hai   triÖu   (2.000.000)   ®ång   ®Õn   mêi  triÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc   hai (2); c) Ph¹t tiÒn tõ  mêi triÖu (10.000.000)  ®ång  ®Õn hai  m¬i triÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc   møc ba (3); d) Ph¹t tiÒn tõ  hai m¬i triÖu (20.000.000)  ®ång  ®Õn  ba   m¬i   triÖu   (30.000.000)   ®ång   nÕu   hËu   qu¶   cña   hµnh   vi   thuéc møc bèn (4). 6. Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña  ®Êt tr íc khi vi  ph¹m  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3,   4 vµ 5 §iÒu nµy. §i Ò u  10.  LÊn, chiÕm ®Êt 1.   LÊn,   chiÕm   ®Êt   mµ   kh«ng   thuéc   c¸c   tr êng   hîp   quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy th× h×nh thøc vµ møc   xö ph¹t nh sau: a) Ph¹t tiÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ®Õn n¨m   tr¨m ngh×n (500.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc   møc mét (1); b) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn hai   triÖu (2.000.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc  hai (2); c)   Ph¹t   tiÒn   tõ   hai   triÖu   (2.000.000)   ®ång   ®Õn   mêi  triÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc   ba (3); d) Ph¹t tiÒn tõ  mêi triÖu (10.000.000)  ®ång  ®Õn hai  m¬i triÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc   møc bèn (4).
 9. 9 2. LÊn, chiÕm ®Êt thuéc hµnh lang b¶o vÖ an toµn c«ng   tr×nh, ®Êt thuéc khu vùc ®« thÞ, ®Êt cã di tÝch lÞch sö ­   v¨n ho¸, danh lam th¾ng c¶nh  ®∙  ®îc xÕp h¹ng hoÆc  ®îc Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng quyÕt  ®Þnh b¶o vÖ  th×  h×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t theo quy  ®Þnh  t¹i nghÞ   ®Þnh  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc chuyªn ngµnh liªn quan  ®Õn hµnh lang b¶o vÖ  an toµn  c«ng tr×nh,  ®« thÞ, di tÝch lÞch sö  ­ v¨n ho¸, danh lam  th¾ng c¶nh; trêng hîp ph¸p luËt vÒ chuyªn ngµnh liªn quan  cha quy ®Þnh th× h×nh thøc vµ møc xö ph¹t nh sau: a) Ph¹t tiÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn n¨m   tr¨m ngh×n (500.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc   møc mét (1); b) Ph¹t tiÒn tõ  n¨m tr¨m ngh×n (500.000)  ®ång  ®Õn ba  triÖu (3.000.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc  hai (2); c)   Ph¹t   tiÒn   tõ   ba   triÖu   (3.000.000)   ®ång   ®Õn   m êi  triÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc   ba (3); d) Ph¹t tiÒn tõ mêi triÖu (10.000.000) ®ång ®Õn ba m­ ¬i triÖu (30.000.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc  møc bèn (4). 3. LÊn, chiÕm ®Êt sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng th×   h×nh thøc xö  ph¹t, møc ph¹t thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  nghÞ   ®Þnh  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc  quèc phßng. 4. Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña  ®Êt tr íc khi vi  ph¹m ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu   nµy. §i Ò u  11.  Huû ho¹i ®Êt 1. Lµm suy gi¶m chÊt lîng  ®Êt hoÆc lµm biÕn d¹ng  ®Þa  h×nh g©y hËu qu¶ lµm cho  ®Êt gi¶m hoÆc mÊt kh¶ n¨ng sö  dông theo môc  ®Ých sö  dông  ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh th×  h×nh thøc  vµ møc xö ph¹t nh sau: a) Ph¹t tiÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn n¨m   tr¨m ngh×n (500.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc   møc mét (1); b) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn hai   triÖu (2.000.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc  hai (2); c)   Ph¹t   tiÒn   tõ   hai   triÖu   (2.000.000)   ®ång   ®Õn   mêi  triÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc   ba (3);
 10. 10 d) Ph¹t tiÒn tõ  mêi triÖu (10.000.000)  ®ång  ®Õn hai  m¬i triÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc   møc bèn (4). 2. G©y « nhiÔm ®Êt mµ g©y hËu qu¶ lµm cho ®Êt mÊt kh¶   n¨ng sö  dông theo môc  ®Ých  ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh th×  h×nh thøc  vµ møc xö ph¹t nh sau: a) Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn hai   triÖu (2.000.000)  ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc  mét (1); b)   Ph¹t   tiÒn   tõ   hai   triÖu   (2.000.000)   ®ång   ®Õn   mêi  triÖu (10.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc møc   hai (2); c) Ph¹t tiÒn tõ  mêi triÖu (10.000.000)  ®ång  ®Õn hai  m¬i triÖu (20.000.000) ®ång nÕu hËu qu¶ cña hµnh vi thuéc   møc ba (3); d) Ph¹t tiÒn tõ  hai m¬i triÖu (20.000.000)  ®ång  ®Õn  ba   m¬i   triÖu   (30.000.000)   ®ång   nÕu   hËu   qu¶   cña   hµnh   vi   thuéc møc bèn (4). 3. TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  thùc  hiÖn hµnh  vi vi ph¹m hµnh  chÝnh  hoÆc buéc  cã  biÖn  ph¸p  kh¾c phôc ho¹t  ®éng g©y « nhiÔm, buéc kh«i phôc l¹i  ®Þa  h×nh cña  ®Êt tríc khi vi ph¹m  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. §i Ò u   12.  G©y c¶n trë cho viÖc sö dông ®Êt cña ngêi  kh¸c 1. Ph¹t tiÒn tõ mét tr¨m ngh×n (100.000) ®ång ®Õn n¨m   tr¨m   ngh×n   (500.000)   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   tù   ý   ®Ó   vËt  liÖu x©y dùng,  chÊt th¶i hay c¸c vËt kh¸c  lªn  thöa   ®Êt  cña ngêi kh¸c g©y c¶n trë  cho viÖc sö  dông  ®Êt cña ngêi  kh¸c.  2. Ph¹t tiÒn tõ  n¨m tr¨m ngh×n (500.000)  ®ång  ®Õn ba  triÖu (3.000.000)  ®ång  ®èi víi hµnh vi tù   ý   ®a vËt liÖu  x©y dùng, chÊt th¶i hay c¸c vËt kh¸c lªn thöa ®Êt cña ng­ êi kh¸c lµm gi¶m kh¶ n¨ng sö  dông  ®Êt cña ngêi kh¸c hoÆc  lµm thiÖt h¹i cho viÖc sö dông ®Êt cña ngêi kh¸c.  3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   mét   triÖu   (1.000.000)   ®ång   ®Õn   n¨m  triÖu (5.000.000)  ®ång  ®èi víi hµnh vi tù   ý   ®µo bíi g©y  c¶n trë  hoÆc lµm thiÖt h¹i cho viÖc sö  dông  ®Êt cña ngêi  kh¸c.  4. TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  thùc  hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, buéc kh«i phôc l¹i t×nh  tr¹ng cña  ®Êt tríc khi vi ph¹m  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh  t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy.
 11. 11 § i Ò u   13.   ChuyÓn   ®æi, chuyÓn  nhîng,  cho thuª, cho  thuª l¹i,  thõa  kÕ, tÆng cho quyÒn  sö  dông   ®Êt  hoÆc  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh, gãp vèn b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt mµ  kh«ng  thùc hiÖn  ®óng thñ  tôc hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ ®Êt ®ai  Ph¹t   tiÒn   tõ   hai   tr¨m   ngh×n   (200.000)   ®ång   ®Õn   n¨m  tr¨m   ngh×n   (500.000)   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   chuyÓn   ®æi,  chuyÓn nhîng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ, tÆng cho  quyÒn sö  dông  ®Êt hoÆc thÕ  chÊp, b¶o l∙nh, gãp vèn b»ng  quyÒn  sö  dông   ®Êt  mµ  kh«ng  thùc hiÖn  ®óng  thñ  tôc  hµnh  chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.  §i Ò u   14.  Tù chuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, tÆng cho ®èi  víi ®Êt kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt  1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   n¨m   triÖu   (5.000.000)   ®ång   ®Õn   mêi  triÖu   (10.000.000)   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   tù   chuyÓn   ®æi,  chuyÓn   nhîng,   tÆng   cho   ®èi   víi   ®Êt   kh«ng   ®ñ   ®iÒu   kiÖn  chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt quy  ®Þnh t¹i §iÒu 106 cña LuËt  §Êt ®ai.  2. Ph¹t tiÒn tõ  mêi triÖu (10.000.000)  ®ång  ®Õn hai  m¬i triÖu (20.000.000)  ®ång  ®èi víi hµnh vi sö  dông  ®Êt  lÊn, chiÕm mµ ®em chuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, tÆng cho. 3. Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña  ®Êt tr íc khi vi  ph¹m, buéc tr¶ l¹i phÇn ®Êt lÊn, chiÕm. §i Ò u   15.   Cè   ý   ®¨ng ký  kh«ng  ®óng lo¹i  ®Êt, kh«ng  ®¨ng ký khi chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt  Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   mét   tr¨m   ngh×n  (100.000)  ®ång  ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000)  ®ång  ®èi víi  hµnh vi cè   ý   ®¨ng ký  kh«ng  ®óng lo¹i  ®Êt, kh«ng  ®¨ng ký  khi chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt.  §i Ò u  16.  ChËm thùc hiÖn båi thêng Ph¹t tiÒn  ë  møc 0,04% sè  tiÒn ph¶i båi th êng cho mçi  ngµy chËm thùc hiÖn båi thêng kÓ  tõ  ngµy c¬  quan nhµ  níc  cã  thÈm quyÒn quy  ®Þnh ph¶i thùc hiÖn båi thêng  ®èi víi  hµnh vi chËm thùc hiÖn båi thêng. §i Ò u   17.   ChËm nép tiÒn sö  dông  ®Êt, tiÒn thuª  ®Êt  mµ  kh«ng  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn giao  ®Êt, cho  thuª ®Êt cho phÐp
 12. 12 Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ë møc 0,02% sè tiÒn ph¶i   nép cho mçi ngµy chËm nép kÓ  tõ  ngµy c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn quy  ®Þnh ph¶i nép tiÒn sö  dông  ®Êt, tiÒn thuª  ®Êt  ®èi víi hµnh vi chËm thùc hiÖn nép tiÒn sö  dông  ®Êt,  tiÒn thuª ®Êt. §i Ò u   18.   Cè   ý  g©y c¶n trë  cho viÖc giao  ®Êt, cho  thuª ®Êt, thu håi ®Êt  1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   mét   tr¨m   ngh×n   (100.000)  ®ång  ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000)  ®ång  ®èi víi  hµnh vi kh«ng cã  mÆt t¹i  ®Þa  ®iÓm  ®Ó  bµn giao  ®Êt theo  yªu cÇu cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn mµ  kh«ng cã  lý  do chÝnh ®¸ng.  2. Ph¹t tiÒn tõ hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång ®Õn n¨m   tr¨m   ngh×n   (500.000)   ®ång   ®èi  víi  hµnh   vi  ng¨n   c¶n   c¸n   bé, c«ng chøc cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh  x¸c  ®Þnh mèc giíi,  bµn giao  ®Êt, cho thuª   ®Êt,  thu håi  ®Êt trªn thùc ®Þa. §i Ò u   19.  Kh«ng thùc hiÖn ®óng thêi h¹n tr¶ l¹i ®Êt  theo quyÕt  ®Þnh thu håi  ®Êt cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn Ph¹t   tiÒn   tõ   n¨m   tr¨m   ngh×n   (500.000)   ®ång   ®Õn   ba  triÖu (3.000.000)  ®ång  ®èi víi hµnh vi cè   ý  trèn tr¸nh,   ch©y  ×  kh«ng tr¶ l¹i  ®Êt  ®óng thêi h¹n tr¶ l¹i  ®Êt theo  quyÕt  ®Þnh thu håi  ®Êt cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  mµ  ph¬ng ¸n båi thêng  ®∙  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. §i Ò u   20.   Tù  tiÖn di chuyÓn, lµm sai lÖch, h  háng  mèc   chØ   giíi   quy   ho¹ch   sö   dông   ®Êt,   mèc   chØ   giíi   hµnh  lang an toµn cña c«ng tr×nh 1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   mét   tr¨m   ngh×n   (100.000)  ®ång  ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000)  ®ång  ®èi víi  hµnh vi tù  tiÖn di chuyÓn, lµm sai lÖch mèc chØ giíi quy  ho¹ch   sö   dông   ®Êt,   mèc   chØ   giíi   hµnh   lang   an   toµn   cña  c«ng tr×nh. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   mét   triÖu   (1.000.000)   ®ång   ®Õn   n¨m  triÖu  (5.000.000)   ®ång   ®èi víi hµnh vi cè   ý  lµm h  háng  mèc   chØ   giíi   quy   ho¹ch   sö   dông   ®Êt,   mèc   chØ   giíi   hµnh  lang an toµn cña c«ng tr×nh. 3. TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  thùc  hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.
 13. 13 § i Ò u   21.  Lµm sai lÖch c¸c giÊy tê, chøng tõ  trong  viÖc sö dông ®Êt 1. Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn mét   triÖu (1.000.000)  ®ång  ®èi víi hµnh vi tÈy xo¸, söa ch÷a  giÊy tê, chøng tõ  trong viÖc sö  dông  ®Êt kh«ng thuéc c¸c  trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 2. Ph¹t tiÒn tõ n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång ®Õn hai   triÖu (2.000.000)  ®ång  ®èi víi hµnh vi tÈy xo¸, söa ch÷a  giÊy tê, chøng tõ trong viÖc sö dông ®Êt lµm cho viÖc cÊp  giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­ îng, cho thuª, thõa kÕ, tÆng cho, thÕ chÊp, b¶o l∙nh, gãp   vèn   b»ng   quyÒn   sö   dông   ®Êt   bÞ   sai   lÖch   mµ   cha   ®Õn   møc  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.  Môc 2 HµNH VI VI PH¹M HµNH CHÝNH TRONG HO¹T §éNG DÞCH Vô  VÒ §ÊT §AI Vµ H×NH THøC, MøC Xö PH¹T, BIÖN PH¸P  KH¾C PHôC HËU QU¶  §i Ò u   22.   Hµnh nghÒ  t  vÊn vÒ  gi¸  ®Êt mµ  kh«ng  ®îc  c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp 1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   mét   tr¨m   ngh×n   (100.000)  ®ång  ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000)  ®ång  ®èi víi  hµnh vi hµnh nghÒ  t  vÊn vÒ  gi¸  ®Êt mµ  kh«ng  ®îc c¬  quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp. 2. Ph¹t tiÒn tõ  mêi triÖu (10.000.000)  ®ång  ®Õn hai  m¬i  triÖu (20.000.000)  ®ång  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh t¹i   kho¶n 1 §iÒu nµy mµ  g©y thiÖt h¹i cho Nhµ  níc hoÆc cho  ngêi kh¸c. 3.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   mét   tr¨m   ngh×n   (100.000)  ®ång  ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000)  ®ång  ®èi víi  hµnh vi hµnh nghÒ t vÊn vÒ gi¸ ®Êt ®îc c¬ quan nhµ níc cã  thÈm quyÒn cho phÐp nhng kh«ng thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c,  ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   n¨m  triÖu   (5.000.000)   ®ång   ®Õn   mêi  triÖu   (10.000.000)   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 3 §iÒu nµy mµ  g©y thiÖt h¹i cho Nhµ  níc hoÆc cho  ngêi kh¸c. §i Ò u   23.   Hµnh   nghÒ   t  vÊn   vÒ   lËp   quy   ho¹ch,   kÕ  ho¹ch sö dông ®Êt mµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®¨ng ký ho¹t ®éng  hµnh nghÒ  Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   hai   tr¨m   ngh×n  (200.000)  ®ång  ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000)  ®ång  ®èi víi 
 14. 14 hµnh   vi   hµnh   nghÒ   t  vÊn   vÒ   lËp   quy   ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   sö  dông   ®Êt   mµ   kh«ng   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   ®¨ng   ký   ho¹t   ®éng   hµnh  nghÒ  t  vÊn vÒ  lËp quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   24.  Hµnh nghÒ dÞch vô vÒ th«ng tin ®Êt ®ai mµ  kh«ng  ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng, hµnh nghÒ  dÞch vô  vÒ ®o ®¹c vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh mµ kh«ng ®îc c¬ quan nhµ n­ íc cã thÈm quyÒn cho phÐp  1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   mét   tr¨m   ngh×n   (100.000)  ®ång  ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000)  ®ång  ®èi víi  hµnh vi hµnh nghÒ  dÞch vô  vÒ  th«ng tin  ®Êt  ®ai mµ  kh«ng  ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng hoÆc hµnh nghÒ  dÞch vô  vÒ  ®o  ®¹c vµ  b¶n  ®å   ®Þa chÝnh mµ  kh«ng  ®îc c¬  quan nhµ  níc  cã thÈm quyÒn cho phÐp. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   n¨m   triÖu   (5.000.000)   ®ång   ®Õn   mêi  triÖu   (10.000.000)   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 1 §iÒu nµy mµ  g©y thiÖt h¹i cho Nhµ  níc hoÆc cho  ngêi kh¸c. Ch¬ng III THÈM QUYÒN Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH  §i Ò u   25.   ThÈm quyÒn cña Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  c¸c cÊp trong viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  1.  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n  x∙, phêng,  thÞ  trÊn  cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000) ®ång; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh cã  gi¸ trÞ   ®Õn n¨m tr¨m ngh×n (500.000)   ®ång; d) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña  ®Êt tr íc khi vi  ph¹m. 2.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   huyÖn,   quËn,   thÞ   x∙,   thµnh phè thuéc tØnh cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn hai m¬i triÖu (20.000.000) ®ång; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh;
 15. 15 d) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña  ®Êt tr íc khi vi  ph¹m. 3.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc trung ¬ng cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn ba m¬i triÖu (30.000.000) ®ång;  c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; d) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña  ®Êt tr íc khi vi  ph¹m. §i Ò u   26.  ThÈm quyÒn cña Thanh tra chuyªn ngµnh vÒ  ®Êt ®ai trong viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  1.  Thanh  tra viªn   ®Êt  ®ai   ®ang  thi hµnh  c«ng  vô  cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn hai tr¨m ngh×n (200.000) ®ång; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m   hµnh   chÝnh   cã   gi¸   trÞ   ®Õn   hai   triÖu   (2.000.000)   ®ång. 2.   Ch¸nh   Thanh   tra   Së   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   tr êng   cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn hai m¬i triÖu (20.000.000) ®ång; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; d) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña  ®Êt tr íc khi vi  ph¹m. 3.   Ch¸nh   Thanh   tra   Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   tr êng   cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn ba m¬i triÖu (30.000.000) ®ång; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; d) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cña  ®Êt tr íc khi vi  ph¹m.
 16. 16 § i Ò u   27.   Uû   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vµ  nguyªn t¾c x¸c ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ViÖc   uû   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vµ   nguyªn  t¾c x¸c  ®Þnh thÈm  quyÒn  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   ®îc  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 41 vµ  §iÒu 42 cña Ph¸p  lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  cã liªn quan. §i Ò u   28.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh   ®èi víi trêng hîp ph¶i thu håi  ®Êt, ph¶i t¹m ®×nh chØ hoÆc ®×nh chØ ho¹t ®éng dÞch vô vÒ  ®Êt ®ai 1. Khi xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh mµ vi ph¹m hµnh chÝnh  ®ã  thuéc trêng hîp ph¶i thu håi  ®Êt quy  ®Þnh t¹i §iÒu 38  cña LuËt §Êt ®ai th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y:  a) Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu  25, 26 vµ  27 cña NghÞ   ®Þnh nµy mµ  cã  thÈm quyÒn thu håi  ®Êt quy  ®Þnh t¹i §iÒu 44 cña LuËt §Êt  ®ai th×  thùc hiÖn  ®ång thêi viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ viÖc thu håi  ®Êt. b) Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu  25, 26 vµ  27 cña NghÞ   ®Þnh nµy nhng kh«ng cã  thÈm quyÒn  thu håi  ®Êt th×  thùc hiÖn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  cã tr¸ch nhiÖm göi v¨n b¶n ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n cÊp cã   thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt. Uû ban nh©n d©n cÊp  cã  thÈm quyÒn cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc thu håi  ®Êt  ®èi víi trêng hîp  ®ñ  c¨n cø; trêng hîp kh«ng  ®ñ  c¨n cø  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai th× ph¶i th«ng b¸o  cho ngêi  ®Ò  nghÞ, ngêi bÞ  xö  ph¹t, Uû  ban nh©n d©n x∙,  phêng, thÞ trÊn n¬i cã ®Êt biÕt râ lý do. c) Trêng hîp hÕt thêi hiÖu xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i §iÒu   5 cña NghÞ   ®Þnh nµy, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t cã  tr¸ch  nhiÖm lËp biªn b¶n vÒ vi ph¹m hµnh chÝnh vµ ra quyÕt ®Þnh  thu håi ®Êt trong trêng hîp thuéc thÈm quyÒn hoÆc ®Ò nghÞ  Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn thu håi ®Êt trong trêng  hîp kh«ng thuéc thÈm quyÒn. 2. Khi xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh mµ vi ph¹m hµnh chÝnh  ®ã  thuéc trêng hîp quy  ®Þnh t¹i §iÒu 22 vµ  §iÒu 24 cña  NghÞ ®Þnh nµy th× ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh   cã   tr¸ch   nhiÖm   th«ng   b¸o   cho   c¬   quan   nhµ   níc   cã  thÈm quyÒn  ®∙ cÊp phÐp hµnh nghÒ   ®Ó  tiÕp tôc xö  lý  theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Khi xem xÐt vô  vi ph¹m  ®Ó  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t hµnh  chÝnh, nÕu xÐt thÊy hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu téi ph¹m,  th×  ngêi cã  thÈm quyÒn  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh chÝnh  ph¶i 
 17. 17 chuyÓn ngay hå  s¬  cho c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông h×nh sù  cã thÈm quyÒn mµ kh«ng ®îc gi÷ l¹i ®Ó xö ph¹t hµnh chÝnh.  Trêng hîp  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, nÕu sau  ®ã  ph¸t  hiÖn hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu téi ph¹m mµ ch a hÕt thêi  hiÖu truy  cøu  tr¸ch  nhiÖm  h×nh  sù  th×  ngêi  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t ph¶i huû  quyÕt  ®Þnh  ®ã  vµ  trong thêi h¹n ba  (03) ngµy, kÓ tõ ngµy huû quyÕt ®Þnh xö ph¹t, ph¶i chuyÓn   hå s¬ vô vi ph¹m cho c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù cã  thÈm quyÒn. Ch¬ng IV THñ TôC Xö PH¹T VI PH¹M HµNH CHÝNH Vµ  THI HµNH QUYÕT §ÞNH Xö PH¹T §i Ò u   29.  Thñ  tôc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc ®Êt ®ai Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt   ®ai thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m  hµnh chÝnh vµ  NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng  11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc quy  ®Þnh chi tiÕt thi  hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   30.   Thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc ®Êt ®ai 1. Ngêi bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc   ®Êt  ®ai ph¶i chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t trong thêi h¹n  mêi (10) ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh xö ph¹t. 2. Qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy mµ ngêi  bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh kh«ng tù  nguyÖn chÊp hµnh  quyÕt ®Þnh xö ph¹t th× bÞ cìng chÕ thi hµnh b»ng c¸c biÖn  ph¸p sau ®©y: a)   KhÊu   trõ   mét   phÇn   tiÒn   l¬ng   hoÆc   mét   phÇn   thu  nhËp, khÊu trõ tiÒn göi ë ng©n hµng; b)   Kª   biªn   tµi   s¶n   cã   gi¸   trÞ   t¬ng   øng   ®Ó   b¸n   ®Êu  gi¸; c) C¸c biÖn ph¸p cìng chÕ kh¸c ®Ó thi hµnh quyÕt ®Þnh  xö ph¹t. 3. C¸ nh©n bÞ  ph¹t tiÒn tõ  n¨m tr¨m ngh×n (500.000)   ®ång trë lªn cã thÓ ®îc ho∙n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t  theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   65   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m  hµnh chÝnh. 4. ThÈm quyÒn, thñ  tôc vµ  viÖc tæ chøc cìng chÕ  thi  hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh thùc hiÖn theo  
 18. 18 quy  ®Þnh t¹i §iÒu 66 vµ  §iÒu 67 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi  ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u  31.  KhiÕu n¹i, tè c¸o, khëi kiÖn   1.  Ngêi bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  ®Êt  ®ai hoÆc ngêi  ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä  cã  quyÒn khiÕu   n¹i quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. Mäi c«ng d©n cã  quyÒn tè  c¸o vÒ  hµnh vi tr¸i ph¸p  luËt trong xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 3.   ThÈm   quyÒn,   thñ   tôc,   thêi   h¹n   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i, tè  c¸o  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  khiÕu n¹i, tè c¸o.   4. ViÖc khëi kiÖn  ®èi víi quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  ®Êt  ®ai  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  thñ  tôc gi¶i quyÕt c¸c vô  ¸n hµnh  chÝnh.  Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  32.  HiÖu lùc thi hµnh NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau mêi l¨m ngµy  kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. NghÞ   ®Þnh   nµy   thay   thÕ   NghÞ   ®Þnh   sè   04/CP   ngµy   10  th¸ng 01 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai. B∙i  bá  c¸c  quy  ®Þnh  tríc  ®©y  tr¸i víi  quy  ®Þnh  cña  NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  33.  Tr¸ch nhiÖm thi hµnh Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc  ChÝnh  phñ,  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản