Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: thanhuyen

Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 

 1. N gh Þ   ®Þ nh  cña ChÝnh phñ Sè 187/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004  VÒ viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn  ChÝnh  phñ  C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u   1.   Môc tiªu, yªu cÇu cña viÖc chuyÓn c«ng ty   nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn (sau ®©y gäi t¾t lµ cæ phÇn   ho¸) 1. ChuyÓn  ®æi nh÷ng c«ng ty nhµ  n íc mµ  Nhµ  níc kh«ng  cÇn gi÷ 100% vèn sang lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã nhiÒu chñ   së h÷u; huy ®éng vèn cña c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ   chøc x∙ héi trong níc vµ  ngoµi níc  ®Ó  t¨ng n¨ng lùc tµi  chÝnh, ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi ph¬ng thøc qu¶n lý nh»m  n©ng cao hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. 2. §¶m b¶o hµi hoµ lîi Ých cña Nhµ níc, doanh nghiÖp,  nhµ ®Çu t vµ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. 3. Thùc hiÖn c«ng khai, minh b¹ch theo nguyªn t¾c thÞ   trêng;   kh¾c   phôc   t×nh  tr¹ng   cæ   phÇn   hãa   khÐp   kÝn   trong   néi   bé   doanh   nghiÖp;   g¾n   víi   ph¸t  triÓn   thÞ   tr êng  vèn,  thÞ trêng chøng kho¸n. §i Ò u  2.  §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn cæ phÇn ho¸ 1.   NghÞ   ®Þnh   nµy   ¸p   dông   ®èi   víi   c«ng   ty   nhµ   níc  kh«ng  thuéc  diÖn Nhµ  níc n¾m gi÷  100% vèn  ®iÒu lÖ  thùc  hiÖn cæ phÇn ho¸, bao gåm: c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc (kÓ  c¶ ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ  níc vµ  c¸c tæ chøc tµi  chÝnh 
 2. 2 nhµ níc); c«ng ty nhµ níc ®éc lËp; c«ng ty thµnh viªn h¹ch  to¸n ®éc lËp cña tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t  vµ  thµnh lËp;  ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc cña c«ng ty nhµ   níc (díi ®©y gäi t¾t lµ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸). Danh môc c«ng ty nhµ  níc thuéc diÖn Nhµ  níc n¾m gi÷  100% vèn  ®iÒu lÖ  do Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh trong  tõng thêi kú. 2. C¸c c«ng ty nhµ  níc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy  ®îc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ khi cßn vèn nhµ  níc (cha bao  gåm gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt) sau khi gi¶m trõ  gi¸ trÞ  tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, tµi s¶n chê  thanh lý; c¸c kho¶n  tæn thÊt do lç, gi¶m gi¸ tµi s¶n, c«ng nî  kh«ng cã  kh¶  n¨ng thu håi vµ chi phÝ cæ phÇn ho¸. 3.  ViÖc cæ  phÇn ho¸   ®¬n vÞ   h¹ch to¸n  phô   thuéc  cña  c¸c c«ng ty nhµ  níc thuéc  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu nµy chØ ®îc tiÕn hµnh khi: a) §¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc cña doanh nghiÖp cã   ®ñ  ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp; b) Kh«ng g©y khã  kh¨n hoÆc ¶nh hëng xÊu  ®Õn hiÖu qu¶  s¶n   xuÊt,  kinh   doanh   cña   doanh   nghiÖp  hoÆc   c¸c   bé  phËn   cßn l¹i cña doanh nghiÖp. §i Ò u  3.  H×nh thøc cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ níc  1. Gi÷  nguyªn vèn nhµ  níc hiÖn cã  t¹i doanh nghiÖp,  ph¸t hµnh cæ phiÕu thu hót thªm vèn ¸p dông ®èi víi nh÷ng  doanh  nghiÖp  cæ phÇn ho¸ cã  nhu cÇu t¨ng thªm  vèn   ®iÒu  lÖ. Møc vèn huy ®éng thªm tuú thuéc vµo quy m« vµ nhu cÇu   vèn cña c«ng ty cæ phÇn. C¬  cÊu vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng ty  cæ phÇn ®îc ph¶n ¶nh trong ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸. 2. B¸n mét phÇn vèn nhµ  níc hiÖn cã  t¹i doanh nghiÖp  hoÆc kÕt hîp võa b¸n bít mét phÇn vèn nhµ níc võa ph¸t hµnh  thªm cæ phiÕu ®Ó thu hót vèn. 3. B¸n toµn bé  vèn nhµ  níc hiÖn cã  t¹i doanh nghiÖp  hoÆc kÕt hîp võa b¸n toµn bé  vèn nhµ  níc võa ph¸t hµnh  thªm cæ phiÕu ®Ó thu hót vèn. §i Ò u  4.  §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn mua cæ phÇn 1. C¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x∙ héi ho¹t ®éng theo  luËt   ph¸p   ViÖt   Nam   vµ   c¸   nh©n   ngêi   ViÖt   Nam   ®Þnh   c  ë  trong níc (sau  ®©y gäi t¾t lµ  nhµ   ®Çu t  trong níc)  ®îc  quyÒn mua cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ víi sè  lîng kh«ng h¹n chÕ. 
 3. 3 2. C¸c doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi, ngêi níc  ngoµi ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh  c ë níc ngoµi (sau ®©y gäi t¾t lµ nhµ ®Çu t níc ngoµi) ®­ îc mua cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   cã   nhu   cÇu   mua   cæ   phÇn   ë   c¸c  doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   ph¶i   më   tµi   kho¶n   t¹i   c¸c   tæ  chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n ®ang ho¹t ®éng trªn l∙nh   thæ   ViÖt   Nam   vµ   tu©n   thñ   ph¸p   luËt   ViÖt   Nam.   Mäi   ho¹t  ®éng mua, b¸n cæ phÇn; nhËn, sö  dông cæ tøc vµ  c¸c kho¶n  thu   kh¸c   tõ   ®Çu   t  mua   cæ   phÇn   ®Òu   ph¶i   th«ng   qua   tµi  kho¶n nµy. §i Ò u   5.   C¸c nhµ   ®Çu t  trong níc vµ  níc ngoµi mua  cæ phÇn cña doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ b»ng ®ång ViÖt Nam.   §i Ò u  6.  Chi phÝ thùc hiÖn cæ phÇn ho¸  Chi phÝ thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ ®îc trõ vµo vèn nhµ níc  t¹i doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. Néi dung vµ  møc chi phÝ  cæ  phÇn ho¸ thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. §i Ò u  7.  Cæ phÇn, cæ phiÕu vµ cæ ®«ng s¸ng lËp 1. Vèn ®iÒu lÖ chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ   cæ phÇn. MÖnh gi¸ 1 cæ phÇn quy ®Þnh thèng nhÊt lµ 10.000  ®ång. 2. Cæ phiÕu lµ chøng chØ do c«ng ty cæ phÇn ph¸t hµnh  x¸c nhËn quyÒn së h÷u mét hoÆc mét sè cæ phÇn cña cæ ®«ng   gãp vèn trong c«ng ty. Cæ phiÕu cã thÓ ghi tªn hoÆc kh«ng  ghi   tªn   nhng   ph¶i   cã   ®ñ   néi   dung   chñ   yÕu   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu 59 cña LuËt Doanh nghiÖp. Bé  Tµi chÝnh híng dÉn mÉu cæ phiÕu thèng nhÊt  ®Ó  c¸c  doanh nghiÖp in vµ qu¶n lý theo quy ®Þnh. 3. Cæ  ®«ng s¸ng lËp cña doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lµ  nh÷ng cæ ®«ng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Tham gia th«ng qua §iÒu lÖ  lÇn  ®Çu cña c«ng ty cæ  phÇn; b) Cïng nhau n¾m gi÷ Ýt nhÊt 20% sè cæ phÇn phæ th«ng ®­ îc quyÒn chµo b¸n; c) Së  h÷u sè  lîng cæ phÇn b¶o  ®¶m møc tèi thiÓu theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ C«ng ty.
 4. 4 Sè lîng cæ phÇn tèi thiÓu cña mçi cæ ®«ng s¸ng lËp vµ  sè  lîng cæ  ®«ng s¸ng lËp do §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng quyÕt  ®Þnh vµ quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ C«ng ty. §i Ò u   8.   Nguyªn t¾c kÕ  thõa quyÒn vµ  nghÜa vô  cña  c«ng ty cæ phÇn ®îc chuyÓn ®æi tõ c«ng ty nhµ níc 1. Doanh nghiÖp cæ phÇn hãa cã  tr¸ch nhiÖm s¾p xÕp,   sö  dông tèi  ®a sè  lao  ®éng t¹i thêi  ®iÓm quyÕt  ®Þnh cæ  phÇn ho¸ vµ  gi¶i quyÕt chÕ   ®é  cho ngêi lao  ®éng theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh.  C«ng ty cæ phÇn cã  tr¸ch nhiÖm kÕ  thõa mäi nghÜa vô  ®èi víi ngêi lao  ®éng tõ  c«ng ty nhµ  níc chuyÓn sang; cã  quyÒn tuyÓn chän, bè trÝ sö dông lao ®éng vµ phèi hîp víi  c¸c c¬  quan cã  liªn quan gi¶i quyÕt chÕ   ®é  cho ngêi lao  ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C«ng ty cæ phÇn  ®îc chñ   ®éng sö  dông toµn bé  tµi  s¶n, tiÒn vèn  ®∙ cæ phÇn ho¸  ®Ó  tæ chøc s¶n xuÊt, kinh  doanh; kÕ  thõa mäi quyÒn lîi, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña  c«ng   ty   nhµ   níc   tríc   khi   cæ   phÇn   ho¸   vµ   cã   c¸c   quyÒn,  nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng II xö lý tµi chÝnh khi cæ phÇn hãa §i Ò u   9.   Tr¸ch  nhiÖm cña doanh  nghiÖp cæ phÇn ho¸  trong viÖc xö lý tån t¹i vÒ tµi chÝnh   C¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp  víi   c¸c   c¬   quan   cã   liªn   quan   chñ   ®éng   xö   lý   theo   thÈm  quyÒn vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh÷ng tån t¹i vÒ tµi  chÝnh tríc khi x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸  vµ   trong   qu¸   tr×nh   cæ   phÇn   hãa.   Trêng   hîp   cã   víng   m¾c  hoÆc vît qu¸ thÈm quyÒn th× doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ph¶i   b¸o c¸o víi c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
 5. 5 § i Ò u   10.   Xö   lý   tµi   s¶n   thuª,   mîn,   nhËn   gãp   vèn  liªn doanh, liªn kÕt, tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, tµi s¶n ® îc  ®Çu t b»ng Quü khen thëng, phóc lîi 1. §èi víi tµi s¶n do doanh nghiÖp thuª, mîn, nhËn gãp  vèn liªn doanh, liªn kÕt vµ  c¸c tµi s¶n kh¸c kh«ng ph¶i   cña doanh nghiÖp th×  kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  ®Ó   cæ   phÇn   ho¸.   Tríc   khi   chuyÓn   sang   c«ng   ty   cæ   phÇn,  doanh nghiÖp ph¶i thanh lý  hîp  ®ång hoÆc tho¶ thuËn víi  chñ së h÷u tµi s¶n ®Ó c«ng ty cæ phÇn kÕ thõa c¸c hîp ®ång  ®∙ ký tríc ®©y hoÆc ký l¹i hîp ®ång míi. 2. §èi víi nh÷ng tµi s¶n cña doanh nghiÖp kh«ng cÇn   dïng, ø  ®äng, chê  thanh lý: doanh nghiÖp thanh lý, nh îng  b¸n hoÆc b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó ®iÒu chuyÓn cho  ®¬n vÞ  kh¸c theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh. §Õn thêi   ®iÓm  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp nÕu nh÷ng tµi s¶n trªn ch a kÞp  xö   lý   th×   ®îc   lo¹i   trõ   kh«ng   tÝnh   vµo   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp.   Trong   qu¸   tr×nh   cæ   phÇn   ho¸,   doanh   nghiÖp   tiÕp  tôc   xö   lý   nh÷ng   tµi   s¶n   nµy,   ®Õn   thêi   ®iÓm   quyÕt   ®Þnh  c«ng   bè   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   nÕu   cha   xö   lý   th×   chuyÓn  giao cho C«ng ty Mua b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh   nghiÖp ®Ó xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. §èi víi nh÷ng tµi s¶n thuéc c«ng tr×nh phóc lîi:   nhµ  trÎ, nhµ  mÉu gi¸o, bÖnh x¸ vµ  c¸c tµi s¶n phóc lîi  kh¸c ®Çu t b»ng nguån Quü khen thëng, phóc lîi th× chuyÓn  giao cho c«ng ty cæ phÇn qu¶n lý, sö  dông  ®Ó  phôc vô  tËp   thÓ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Riªng ®èi víi nhµ ë c¸n bé, c«ng nh©n viªn, kÓ c¶ nhµ  ë   ®îc   ®Çu   t  b»ng   vèn   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp   th×   chuyÓn  giao cho c¬  quan nhµ   ®Êt cña  ®Þa ph¬ng  ®Ó  qu¶n lý  hoÆc  b¸n cho ngêi ®ang sö dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4. §èi víi tµi s¶n  ®Çu t  b»ng nguån Quü  khen thëng,  Quü  phóc lîi cña doanh  nghiÖp   ®îc c«ng  ty cæ phÇn tiÕp  tôc dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh th×  tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ vµ  chuyÓn thµnh cæ phÇn  ®Ó  chia  cho   ngêi   lao   ®éng   trong   doanh   nghiÖp   t¹i   thêi   ®iÓm   cæ  phÇn   ho¸   theo   thêi   gian   thùc   tÕ   ®∙   lµm   viÖc   t¹i   doanh  nghiÖp cña tõng ngêi. §i Ò u  11.  C¸c kho¶n nî ph¶i thu 1. Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã tr¸ch nhiÖm ®èi chiÕu,   x¸c nhËn, thu håi c¸c kho¶n nî  ph¶i thu  ®Õn h¹n tríc khi  cæ phÇn ho¸. §Õn thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  cßn tån  ®äng nî  ph¶i thu khã   ®ßi th×  xö  lý  theo quy  ®Þnh   hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ xö lý nî tån ®äng.
 6. 6 2.   §Õn   thêi   ®iÓm   quyÕt   ®Þnh   c«ng   bè   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp, doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã  tr¸ch nhiÖm bµn giao  c¸c kho¶n c«ng nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi  ®∙ lo¹i khái  gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ (kÌm theo hå s¬, c¸c tµi  liÖu   liªn   quan)   cho   C«ng   ty   Mua   b¸n   nî   vµ   tµi   s¶n   tån  ®äng   cña   doanh   nghiÖp   ®Ó   xö   lý   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. 3.  §èi víi  c¸c kho¶n   ®∙ tr¶  tríc cho  ngêi  cung cÊp  hµng ho¸ dÞch vô  nh: tiÒn thuª nhµ, tiÒn thuª  ®Êt, tiÒn  mua hµng, tiÒn c«ng ph¶i ®èi chiÕu tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh   nghiÖp cæ phÇn ho¸. §i Ò u  12.   C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ 1.  Doanh nghiÖp ph¶i huy ®éng c¸c nguån ®Ó thanh to¸n  c¸c kho¶n nî   ®Õn h¹n tr¶ tríc khi cæ phÇn ho¸ hoÆc tho¶  thuËn víi c¸c chñ  nî   ®Ó  xö  lý  hoÆc chuyÓn thµnh vèn gãp  cæ phÇn. ViÖc   chuyÓn   nî   thµnh   vèn   gãp   cæ   phÇn   ®îc   x¸c   ®Þnh  th«ng   qua   kÕt   qu¶   ®Êu   gi¸   b¸n   cæ   phÇn   hoÆc   do   doanh   nghiÖp vµ  chñ  nî  tho¶ thuËn  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ tham gia  ®Êu  gi¸. 2. Trong qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa, nÕu doanh nghiÖp cã  khã  kh¨n vÒ  kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n do  kinh doanh thua lç  th×  xö  lý  nî  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña Nhµ níc vÒ xö lý nî tån ®äng. §i Ò u  13.  C¸c kho¶n dù phßng, lç hoÆc l∙i  1. C¸c kho¶n dù phßng: gi¶m gi¸ hµng tån kho, nî ph¶i   thu khã ®ßi, gi¶m gi¸ chøng kho¸n, chªnh lÖch tû gi¸ h¹ch   to¸n vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2. Kho¶n dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc lµm: doanh nghiÖp  sö  dông  ®Ó  trî  cÊp cho lao  ®éng d«i d  trong qu¸ tr×nh cæ  phÇn ho¸,  nÕu  cßn  th×  h¹ch  to¸n vµo kÕt qu¶ kinh doanh  cña doanh nghiÖp. 3. C¸c Quü dù phßng rñi ro, dù phßng nghiÖp vô cña hÖ  thèng   ng©n   hµng,   b¶o   hiÓm,   c¸c   tæ   chøc   tµi   chÝnh   ® îc  chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn tiÕp tôc qu¶n lý. 4. Quü  dù  phßng tµi chÝnh  ®Ó  bï  lç  (nÕu cã), bï   ®¾p  c¸c kho¶n tµi s¶n tæn thÊt, nî  kh«ng thu håi  ®îc, sè  cßn  l¹i tÝnh vµo gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp cæ  phÇn ho¸. 5.   C¸c   kho¶n   l∙i   ph¸t   sinh   ®Ó   bï   lç   n¨m   tríc   (nÕu  cã), bï ®¾p c¸c kho¶n tæn thÊt vÒ tµi s¶n kh«ng cÇn dïng,  chê  thanh lý, gi¶m gi¸ tµi s¶n, nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu 
 7. 7 håi, sè  cßn l¹i ph©n phèi  theo  quy  ®Þnh hiÖn hµnh  tríc  khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸.  6.   C¸c   kho¶n   lç   tÝnh   ®Õn   thêi   ®iÓm   doanh   nghiÖp   cæ  phÇn ho¸ chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp dïng  Quü  dù  phßng tµi chÝnh  vµ  lîi  nhuËn  tríc thuÕ   ®Õn  thêi  ®iÓm cæ phÇn ho¸ ®Ó bï ®¾p. Trêng hîp thiÕu th× thùc hiÖn  c¸c biÖn ph¸p xo¸ nî  ng©n s¸ch nhµ  níc, nî  ng©n hµng vµ  nî  Quü  hç  trî  ph¸t triÓn theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  níc vÒ xö lý nî tån ®äng. Sau   khi   ¸p   dông   c¸c   gi¶i   ph¸p   trªn   mµ   doanh   nghiÖp  vÉn cßn lç th× ®îc gi¶m trõ vµo vèn nhµ níc. §i Ò u   14.   Vèn  ®Çu t  dµi h¹n vµo doanh nghiÖp kh¸c  nh: gãp vèn liªn doanh,  liªn kÕt,  gãp  vèn  cæ phÇn,  gãp  vèn   thµnh   lËp   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   vµ   c¸c   h×nh  thøc ®Çu t dµi h¹n kh¸c 1. Trêng hîp doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ kÕ thõa vèn ®Çu   t dµi h¹n cña c«ng ty nhµ níc ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c  th×  toµn bé  sè  vèn nµy  ®îc tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  ®Ó  cæ phÇn ho¸ theo nguyªn t¾c quy  ®Þnh t¹i      §iÒu 20  NghÞ ®Þnh nµy. 2.   Trêng   hîp   c¸c   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   kh«ng   kÕ   thõa c¸c kho¶n   ®Çu t  dµi h¹n vµo doanh nghiÖp  kh¸c th×  b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý nh sau:  a) Tho¶ thuËn b¸n l¹i vèn  ®Çu t cho  ®èi t¸c hoÆc c¸c  nhµ ®Çu t kh¸c; b) ChuyÓn giao cho doanh nghiÖp kh¸c lµm ®èi t¸c. §i Ò u   15.   Sè  d b»ng tiÒn cña c¸c Quü  khen thëng vµ  Quü phóc lîi. Sè  d  b»ng tiÒn cña Quü  khen thëng, Quü  phóc lîi  ®îc  chia cho ngêi lao  ®éng  ®ang lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp  ®Ó   mua cæ phÇn. Ngêi lao  ®éng kh«ng ph¶i nép thuÕ  thu nhËp  ®èi víi kho¶n thu nhËp nµy. Ch¬ng III  X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ Môc 1 C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp
 8. 8 § i Ò u   16.  C¸c c«ng ty nhµ níc khi thùc hiÖn cæ phÇn  ho¸ ®îc ¸p dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp nh sau: 1. Ph¬ng ph¸p tµi s¶n. 2. Ph¬ng ph¸p dßng tiÒn chiÕt khÊu. 3. C¸c ph¬ng ph¸p kh¸c. Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   viÖc   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp cæ phÇn ho¸ theo c¸c ph¬ng ph¸p trªn. Môc 2 X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo ph¬ng ph¸p tµi s¶n §i Ò u  17.   Gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ theo ph­ ¬ng ph¸p tµi s¶n  1.  Gi¸ trÞ   thùc tÕ   cña doanh  nghiÖp  cæ  phÇn ho¸  lµ  gi¸ trÞ toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi  ®iÓm cæ phÇn ho¸ cã  tÝnh  ®Õn kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh  nghiÖp mµ ngêi mua, ngêi b¸n cæ phÇn ®Òu chÊp nhËn ®îc.  Gi¸ trÞ  thùc tÕ  vèn nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp lµ  gi¸  trÞ  thùc tÕ  cña doanh nghiÖp sau khi  ®∙ trõ  c¸c kho¶n nî  ph¶i tr¶, sè d Quü khen thëng, Quü phóc lîi vµ sè d nguån  kinh phÝ sù nghiÖp (nÕu cã). Trêng hîp cæ phÇn ho¸ toµn bé tæng c«ng ty do Nhµ níc  quyÕt   ®Þnh   ®Çu   t  vµ   thµnh   lËp   th×   gi¸   trÞ   vèn   nhµ   níc  toµn tæng c«ng ty  ®Ó  cæ phÇn ho¸ lµ  gi¸ trÞ  thùc tÕ  vèn  nhµ níc cña v¨n phßng tæng c«ng ty; cña c¸c c«ng ty thµnh  viªn vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc tæng c«ng ty (nÕu cã). Trêng   hîp   cæ   phÇn   ho¸   toµn   bé   tæng   c«ng   ty   do   c¸c  c«ng ty tù   ®Çu t vµ  thµnh lËp th×  gi¸ trÞ  vèn nhµ  níc  ®Ó  cæ phÇn ho¸ lµ  gi¸ trÞ  thùc tÕ  vèn nhµ  níc t¹i c«ng ty  mÑ. 2.   C¸c   kho¶n   sau   ®©y   kh«ng   tÝnh   vµo   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp ®Ó cæ phÇn ho¸: a) Gi¸ trÞ  nh÷ng tµi s¶n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3  §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh nµy; b) C¸c kho¶n nî ph¶i thu kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi; c)   Chi   phÝ   x©y   dùng   c¬   b¶n   dë   dang   cña   nh÷ng   c«ng  tr×nh   ®∙   bÞ   ®×nh   ho∙n   tríc   thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ  doanh nghiÖp; d) C¸c kho¶n  ®Çu t dµi h¹n vµo doanh nghiÖp kh¸c  ®îc  quy ®Þnh t¹i tiÕt b kho¶n 2 §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh nµy.
 9. 9 § i Ò u   18.   C¸c c¨n cø x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  thùc tÕ  cña  doanh nghiÖp 1. Sè  liÖu theo sæ kÕ  to¸n cña doanh nghiÖp t¹i thêi  ®iÓm cæ phÇn ho¸. 2. Tµi liÖu kiÓm kª, ph©n lo¹i vµ   ®¸nh gi¸ chÊt l îng  tµi s¶n cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸. 3.  Gi¸ thÞ   trêng  cña tµi  s¶n t¹i  thêi  ®iÓm cæ  phÇn  ho¸. §i Ò u   19.   Gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông ®Êt vµ gi¸ trÞ lîi  thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.   §èi   víi   diÖn   tÝch   ®Êt   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸  ®ang sö dông lµm mÆt b»ng x©y dùng trô së, v¨n phßng giao  dÞch; x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh; ®Êt ®Ó s¶n xuÊt  n«ng   nghiÖp,   l©m   nghiÖp,   nu«i   trång   thuû   s¶n,   lµm   muèi  (kÓ c¶ ®Êt ®∙ ®îc Nhµ níc giao cã thu hoÆc kh«ng thu tiÒn  sö  dông  ®Êt) th×  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸  ®îc quyÒn lùa  chän h×nh thøc thuª  ®Êt hoÆc giao  ®Êt theo quy  ®Þnh cña  LuËt §Êt ®ai.  a) Trêng hîp doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lùa chän h×nh  thøc thuª   ®Êt  th×  kh«ng  tÝnh gi¸ trÞ  quyÒn  sö  dông   ®Êt  vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸; b) Trêng hîp doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lùa chän h×nh  thøc giao ®Êt th× ph¶i tÝnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµo  gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. Gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lµ  gi¸ do  ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  quy  ®Þnh s¸t víi gi¸ chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông  ®Êt thùc  tÕ  trªn thÞ  trêng vµ  c«ng bè  vµo   ngµy 01 th¸ng 01 hµng  n¨m theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Tr×nh tù vµ thñ tôc giao  ®Êt, nép tiÒn sö dông ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh  vÒ ®Êt ®ai. 2.  §èi víi  diÖn tÝch   ®Êt  Nhµ  níc  ®∙ giao  cho  doanh  nghiÖp x©y dùng   nhµ   ®Ó  b¸n hoÆc cho thuª; x©y dùng kÕt  cÊu h¹  tÇng  ®Ó  chuyÓn nhîng hoÆc cho thuª th×  ph¶i tÝnh  gi¸   trÞ   quyÒn   sö   dông   ®Êt   vµo   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   cæ  phÇn   ho¸.   Gi¸   trÞ   quyÒn   sö   dông   ®Êt   tÝnh   vµo   gi¸   trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i tiÕt   b kho¶n 1 §iÒu nµy. 3.   Lîi   thÕ   kinh   doanh   cña   doanh   nghiÖp   gåm:   vÞ   trÝ  ®Þa lý, gi¸ trÞ th¬ng hiÖu, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn.
 10. 10 Gi¸ trÞ  lîi thÕ  kinh doanh cña doanh nghiÖp  ®îc x¸c  ®Þnh trªn c¬  së  tû  suÊt lîi nhuËn sau thuÕ  trªn gi¸ trÞ  vèn nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp tríc khi cæ phÇn ho¸ vµ  l∙i  suÊt   tr¶   tríc   cña   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   dµi   h¹n   ë   thêi  ®iÓm   gÇn   nhÊt   tríc   thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp. §i Ò u   20.   X¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  vèn  ®Çu t  dµi h¹n cña  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ t¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c 1. Gi¸ trÞ  vèn  ®Çu t dµi h¹n cña c«ng ty nhµ  níc t¹i  c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së: a) Gi¸ trÞ  vèn chñ  së  h÷u theo b¸o c¸o tµi chÝnh  ®∙  ®îc kiÓm to¸n cña doanh nghiÖp mµ  c«ng ty nhµ  níc cã   ®Çu  t vèn;  b) Tû  lÖ  vèn  ®Çu t  cña c«ng ty nhµ  níc tríc khi cæ  phÇn ho¸ t¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c; c) Trêng hîp c«ng ty nhµ  níc  ®Çu t vèn b»ng ngo¹i tÖ  th×  khi x¸c  ®Þnh vèn  ®Çu t  ®îc quy  ®æi thµnh  ®ång ViÖt  Nam theo tû  gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ  tr êng ngo¹i  tÖ  liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam c«ng bè  t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸. 2. Trêng hîp gi¸ trÞ  vèn  ®Çu t  dµi h¹n cña c«ng ty  nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp kh¸c  ®îc x¸c  ®Þnh thÊp h¬n gi¸  trÞ  ghi trªn sæ kÕ  to¸n th×  gi¸ trÞ  ghi trªn sæ kÕ  to¸n  cña c«ng ty nhµ  níc lµ  c¬  së   ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh  nghiÖp cæ phÇn ho¸.  3. Gi¸ trÞ vèn gãp cña c«ng ty nhµ níc vµo c«ng ty cæ  phÇn  ®∙ niªm yÕt trªn thÞ  trêng chøng kho¸n  ®îc x¸c  ®Þnh  trªn   c¬   së   gi¸   cæ   phÇn   giao   dÞch   trªn   thÞ   trêng   chøng  kho¸n t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. Môc 3 X ¸ c   ® Þ n h   g i ¸   t r Þ   d o a n h   n g h i Ö p   t h e o   p h ¬ n g   p h ¸ p   d ß n g   t i Ò n  chiÕt khÊu §i Ò u   21.  Gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo ph¬ng ph¸p dßng  tiÒn chiÕt khÊu 1. Gi¸ trÞ  thùc tÕ  phÇn vèn nhµ  n íc t¹i doanh nghiÖp  cæ phÇn ho¸  ®îc x¸c  ®Þnh theo ph¬ng ph¸p dßng tiÒn chiÕt  khÊu dùa trªn kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp trong t ­ ¬ng lai. Trêng hîp x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cña toµn tæng   c«ng ty nhµ níc theo ph¬ng ph¸p nµy th× kh¶ n¨ng sinh lêi  cña   tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   ®îc   x¸c   ®Þnh   trªn   c¬   së   lîi 
 11. 11 nhuËn cña tæng c«ng ty nhµ  níc theo quy  ®Þnh t¹i quy chÕ  tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ níc. Trêng hîp c«ng ty nhµ  níc  ®Çu t vèn vµo doanh nghiÖp  kh¸c th× c¨n cø vµo lîi nhuËn do viÖc ®Çu t  vèn vµo doanh  nghiÖp kh¸c mang l¹i  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ  phÇn ho¸. 2. Gi¸ trÞ  thùc tÕ  cña doanh nghiÖp bao gåm gi¸ trÞ  thùc   tÕ   phÇn   vèn   nhµ   níc,   nî   ph¶i   tr¶,   sè   d  b»ng   tiÒn  nguån Quü khen thëng, phóc lîi vµ sè d kinh phÝ sù nghiÖp  (nÕu cã). Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   lùa   chän   h×nh   thøc   giao   ®Êt  th×  ph¶i tÝnh bæ sung gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt vµo gi¸  trÞ  doanh  nghiÖp  cæ phÇn ho¸ theo  quy   ®Þnh  t¹i kho¶n 1  §iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  22.  C¨n cø x¸c ®Þnh   1. B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong 05 n¨m  liÒn kÒ tríc thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. 2. Ph¬ng ¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt,  kinh doanh cña doanh   nghiÖp trong 03  ®Õn 05 n¨m sau khi chuyÓn thµnh c«ng ty  cæ phÇn. 3. L∙i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  dµi h¹n  ë  thêi  ®iÓm  gÇn nhÊt tríc thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp vµ   hÖ sè chiÕt khÊu dßng tiÒn cña doanh nghiÖp ®îc ®Þnh gi¸. Môc 4  Tæ chøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp §i Ò u   23.  Ph¬ng thøc tæ chøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh   nghiÖp cæ phÇn ho¸ 1. Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã  tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n  theo sæ kÕ  to¸n tõ  30 tû   ®ång trë  lªn th×  viÖc x¸c  ®Þnh  gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ thùc hiÖn th«ng qua c¸c  tæ chøc cã  chøc n¨ng  ®Þnh gi¸ nh: c¸c c«ng ty kiÓm to¸n,  c«ng ty chøng kho¸n, tæ chøc thÈm ®Þnh gi¸, ng©n hµng ®Çu   t  trong níc vµ  ngoµi níc cã  n¨ng lùc  ®Þnh gi¸ (díi  ®©y  gäi t¾t lµ tæ chøc ®Þnh gi¸). C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp   cæ phÇn ho¸ lùa chän tæ chøc  ®Þnh gi¸ trong danh s¸ch do  Bé Tµi chÝnh c«ng bè. Trêng hîp lùa chän c¸c tæ chøc ®Þnh gi¸ níc ngoµi cha  ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam th×  ph¶i  ®îc sù  tho¶ thuËn cña Bé  Tµi chÝnh. 
 12. 12 Tæ chøc ®Þnh gi¸ khi thùc hiÖn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh   nghiÖp ph¶i b¶o  ®¶m c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh vµ  hoµn thµnh  ®óng thêi h¹n theo hîp  ®ång  ®∙ ký; ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm  vÒ tÝnh ®óng ®¾n, tÝnh hîp ph¸p cña kÕt qu¶ ®Þnh gi¸.  2. Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã  tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n  theo sæ kÕ  to¸n díi 30 tû   ®ång th×  kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i  thuª tæ chøc  ®Þnh gi¸  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp.  Trêng hîp kh«ng thuª tæ chøc ®Þnh gi¸ th× doanh nghiÖp tù   x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp vµ  b¸o c¸o c¬  quan cã  thÈm  quyÒn quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. 3.  Hå  s¬  x¸c  ®Þnh gi¸  trÞ  doanh  nghiÖp   ph¶i göi  Bé  Tµi   chÝnh   vµ   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ  doanh  nghiÖp.  C¬   quan  cã   thÈm  quyÒn   quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh nghiÖp thÈm tra tríc khi quyÕt  ®Þnh vµ  c«ng bè  gi¸  trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. §i Ò u   24.   Sö  dông kÕt   qu¶ x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh  nghiÖp KÕt   qu¶   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   theo   c¸c   quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy lµ  c¬  së   ®Ó  x¸c  ®Þnh quy m« vèn  ®iÒu   lÖ,   c¬   cÊu   cæ   phÇn   ph¸t   hµnh   lÇn   ®Çu   vµ   gi¸   khëi  ®iÓm ®Ó thùc hiÖn ®Êu gi¸ b¸n cæ phÇn. §i Ò u   25.   §iÒu chØnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn  ho¸ §Õn   thêi   ®iÓm   doanh   nghiÖp   chÝnh   thøc   chuyÓn   thµnh  c«ng ty cæ phÇn, c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, xö  lý  nh÷ng vÊn  ®Ò  vÒ   tµi   chÝnh   ph¸t   sinh   tõ   thêi   ®iÓm   ®Þnh   gi¸   ®Õn   thêi  ®iÓm c«ng ty cæ phÇn ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh  doanh ®Ó x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ níc. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn nhµ n ­ íc t¹i thêi ®iÓm doanh nghiÖp chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn   víi gi¸ trÞ  thùc tÕ  phÇn vèn nhµ  níc t¹i thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®îc xö lý nh sau: 1. Trêng hîp cã chªnh lÖch t¨ng th×: a) Nép vÒ  tæng c«ng ty nhµ  níc hoÆc c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp khi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp thµnh viªn tæng c«ng   ty nhµ  níc hoÆc cæ phÇn ho¸ bé  phËn c«ng ty nhµ  níc  ®éc  lËp vµ   ®îc sö  dông nh quy  ®Þnh t¹i §iÒu 35 cña NghÞ   ®Þnh   nµy; b) Nép vÒ  quü  hç  trî  s¾p xÕp doanh nghiÖp t¹i Bé  Tµi  chÝnh khi cæ phÇn ho¸ toµn bé  c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, 
 13. 13 toµn bé  tæng c«ng ty nhµ  níc vµ   ®îc sö  dông nh  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 35 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2.   Trêng   hîp   ph¸t   sinh   chªnh   lÖch   gi¶m   th×   doanh   nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn  ho¸  ®Ó  tæ chøc kiÓm tra, lµm râ  nguyªn nh©n, xö  lý  tr¸ch  nhiÖm båi thêng vËt chÊt (nÕu do nguyªn nh©n chñ  quan),  kho¶n chªnh lÖch gi¶m cßn l¹i ®îc xö lý nh sau: a) §îc dïng tiÒn thu tõ cæ phÇn ho¸ (bao gåm c¶ chªnh  lÖch gi¸ b¸n cæ phÇn) ®Ó bï ®¾p. b) NÕu kh«ng  ®ñ  th×   ®iÒu chØnh gi¶m vèn Nhµ  níc gãp  t¹i doanh nghiÖp vµ  ph¬ng ¸n b¸n cæ phÇn  u  ®∙i cho ngêi  lao ®éng trong doanh nghiÖp, ®ång thêi ®iÒu chØnh quy m«,   c¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn. c) Sau khi xö  lý  theo quy  ®Þnh t¹i tiÕt a, b kho¶n 2   §iÒu nµy mµ vÉn kh«ng ®ñ bï chªnh lÖch gi¶m th×: ­ C¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn ho¸ xem xÐt, quyÕt  ®Þnh  chuyÓn sang h×nh thøc b¸n hoÆc ph¸ s¶n doanh nghiÖp (®èi  víi   trêng   hîp   cha   ®¨ng   ký   kinh   doanh   theo   LuËt   Doanh   nghiÖp). ­ Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÊt  thêng (®èi víi trêng hîp  ®∙  ®¨ng ký  kinh doanh theo LuËt   Doanh nghiÖp) ®Ó biÓu quyÕt theo híng: + ChÊp nhËn kÕ thõa kho¶n lç cßn l¹i ®Ó tiÕp tôc ho¹t  ®éng. + Thùc hiÖn b¸n doanh nghiÖp víi ®iÒu kiÖn bªn mua kÕ   thõa nî vµ lç. + Tuyªn bè ph¸ s¶n, b¸n tµi s¶n ®Ó thanh to¸n nî. ­   Trêng   hîp   chuyÓn   sang   thùc   hiÖn   b¸n   hoÆc   ph¸   s¶n  th×  doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬  quan cã  liªn quan hoµn tr¶ l¹i c¸c nhµ   ®Çu t sè  tiÒn mua cæ phÇn  tríc khi thanh to¸n cho c¸c chñ nî kh¸c. Ch¬ng IV b ¸ n   c æ   p h Ç n   v µ   q u ¶ n   l ý ,   s ö   d ô n g   t i Ò n   b ¸ n   p h Ç n   v è n  Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp  Môc 1  B¸n cæ phÇn lÇn ®Çu §i Ò u  26.  §èi tîng mua cæ phÇn lÇn ®Çu. 1. Ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp
 14. 14 2. Nhµ ®Çu t chiÕn lîc lµ c¸c nhµ ®Çu t trong níc nh:  ngêi   s¶n   xuÊt   vµ   thêng   xuyªn   cung   cÊp   nguyªn   liÖu   cho  doanh nghiÖp; ngêi cam kÕt tiªu thô  l©u dµi s¶n phÈm cña  doanh nghiÖp; ngêi g¾n bã lîi Ých chiÕn lîc l©u dµi trong  kinh doanh,  cã  tiÒm n¨ng vÒ  tµi chÝnh  vµ  n¨ng  lùc  qu¶n  lý. Khi   x©y   dùng   ph¬ng   ¸n   cæ   phÇn   ho¸,   doanh   nghiÖp   cæ  phÇn   ho¸   lùa   chän   nhµ   ®Çu   t  chiÕn   lîc,   tr×nh   c¬   quan  quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ phª duyÖt. 3.   C¸c   nhµ   ®Çu   t  kh¸c   (bao   gåm   c¶   nhµ   ®Çu   t  níc  ngoµi). §i Ò u  27.   C¬ cÊu cæ phÇn lÇn ®Çu  1. Cæ phÇn Nhµ níc n¾m gi÷. 2. Ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp ®îc mua cæ phÇn u  ®∙i quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 cña NghÞ ®Þnh nµy.  3. Nhµ   ®Çu t chiÕn lîc  ®îc mua tèi  ®a 20% sè  cæ phÇn   b¸n ra theo gi¸  u  ®∙i. Møc cæ phÇn b¸n cho tõng nhµ   ®Çu  t  chiÕn lîc thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸  ®îc c¬  quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt.  4. Cæ phÇn b¸n  ®Êu gi¸ c«ng khai cho c¸c nhµ   ®Çu t  kh«ng thÊp h¬n 20% vèn  ®iÒu lÖ  (bao gåm c¶ cæ phÇn mua  thªm ngoµi cæ phÇn u  ®∙i cña nhµ   ®Çu t chiÕn lîc vµ  ngêi  lao ®éng trong doanh nghiÖp). §i Ò u  28.  Gi¸ b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu 1.   Gi¸   b¸n   cæ   phÇn  u   ®∙i   cho   ngêi   lao   ®éng   trong  doanh nghiÖp ®îc gi¶m 40% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. 2. Gi¸ b¸n cæ phÇn u  ®∙i cho c¸c nhµ   ®Çu t chiÕn lîc  ®îc gi¶m 20% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. 3. Gi¸ b¸n cho c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu  27 cña NghÞ   ®Þnh nµy thùc  hiÖn  theo gi¸  ®Êu thµnh  c«ng  cña tõng nhµ ®Çu t. §i Ò u   29.   Gi¸ trÞ  u ®∙i cho nhµ  ®Çu t chiÕn lîc vµ  ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸  Tæng   gi¸   trÞ  u   ®∙i   cho   ngêi   lao   ®éng   trong   doanh  nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   vµ   nhµ   ®Çu   t  chiÕn   lîc   ®îc   lÊy   tõ  nguån thu t¨ng thªm do ®Êu gi¸ cæ phÇn, nÕu thiÕu ®îc trõ  vµo phÇn vèn nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp  cæ phÇn ho¸ nhng  kh«ng vît qu¸ sè  vèn nhµ  níc cã  t¹i doanh nghiÖp sau khi 
 15. 15 trõ  gi¸ trÞ  cæ phÇn Nhµ  níc n¾m gi÷  vµ  chi phÝ  cæ phÇn  ho¸. §i Ò u   30.   Ph¬ng   thøc   tæ   chøc   b¸n   ®Êu   gi¸   cæ   phÇn  lÇn ®Çu 1.   §Êu   gi¸   trùc   tiÕp   t¹i   doanh   nghiÖp   ®èi   víi   c¸c  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã khèi lîng cæ phÇn b¸n ra tõ 1  tû ®ång trë xuèng (doanh nghiÖp tù tæ chøc ®Êu gi¸ b¸n cæ  phÇn). 2. §Êu gi¸ t¹i c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian  ®èi  víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã khèi lîng cæ phÇn b¸n  ra trªn 1 tû ®ång. Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   cã   khèi   lîng   cæ  phÇn b¸n ra trªn 10 tû   ®ång th×  tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ cæ  phÇn t¹i trung t©m giao dÞch chøng kho¸n  ®Ó  thu hót c¸c  nhµ ®Çu t. C¬   quan quyÕt   ®Þnh  cæ phÇn  ho¸  c«ng ty  nhµ  níc  lùa  chän ®Ó thuª c¸c tæ chøc b¸n ®Êu gi¸. 3. Trêng hîp doanh nghiÖp n»m ë vïng s©u, kh«ng cã tæ   chøc tµi chÝnh trung gian  ®¶m nhËn viÖc b¸n cæ phÇn th×  c¬   quan   quyÕt   ®Þnh   cæ   phÇn   ho¸   tho¶   thuËn   víi   Bé   Tµi  chÝnh vÒ ph¬ng thøc b¸n. §i Ò u  31.  Tr×nh tù tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ lÇn ®Çu 1.  Tríc  khi b¸n  ®Êu gi¸  tèi thiÓu  20 ngµy,  c¬   quan  thùc   hiÖn  b¸n   ®Êu  gi¸  (doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   tµi   chÝnh   trung gian, Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n) ph¶i th«ng  b¸o c«ng khai  t¹i  doanh  nghiÖp,  t¹i n¬i b¸n  ®Êu gi¸ vµ  trªn c¸c ph¬ng tiÖn  th«ng tin ®¹i chóng vÒ thêi gian, ®Þa   ®iÓm, h×nh thøc b¸n,  ®iÒu kiÖn tham gia, sè  l îng cæ phÇn  dù  kiÕn b¸n vµ  c¸c vÊn  ®Ò  kh¸c cã  liªn quan  ®Õn viÖc b¸n   cæ phÇn.  2. Tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ cho c¸c nhµ   ®Çu t  kh¸c theo  c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. X¸c  ®Þnh gi¸  ®Êu b×nh qu©n  ®Ó  tÝnh gi¸  u  ®∙i cho  nhµ ®Çu t chiÕn lîc vµ ngêi lao ®éng. 4. Tæ chøc viÖc ph©n phèi vµ b¸n cæ phÇn cho tõng nhµ  ®Çu t chiÕn lîc vµ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. 5. Trong thêi h¹n 4 th¸ng kÓ  tõ  ngµy quyÕt  ®Þnh phª  duyÖt ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸, doanh nghiÖp ph¶i hoµn thµnh  viÖc b¸n cæ phÇn. Trêng hîp cæ phÇn cha b¸n hÕt th× doanh  nghiÖp b¸o c¸o c¬  quan cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh cæ phÇn  ho¸  ®Ó   ®iÒu chØnh quy m« hoÆc c¬  cÊu vèn  ®iÒu lÖ  trong 
 16. 16 ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ vµ  thùc hiÖn chuyÓn c«ng ty nhµ  níc  thµnh c«ng ty cæ phÇn. §i Ò u  32.  §¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Sau  khi hoµn  thµnh  viÖc  b¸n cæ  phÇn vµ   tæ chøc  §¹i  héi ®ång cæ ®«ng theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp   th× doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ph¶i ®¨ng ký kinh doanh theo   quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  109/2004/N§­CP ngµy 02 th¸ng 4  n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký kinh doanh. §i Ò u   33.   Thùc hiÖn c«ng khai, minh b¹ch th«ng tin  vµ niªm yÕt trªn thÞ trêng chøng kho¸n 1. C«ng ty cæ phÇn ph¶i thùc hiÖn b¸o c¸o c«ng khai  vÒ tµi chÝnh cho c¸c cæ ®«ng vµ c¬ quan qu¶n lý theo ®óng   quy  ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña  ph¸p luËt. 2.   Nhµ   níc   cã   chÝnh   s¸ch  u   ®∙i   ®èi   víi   c¸c   doanh  nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   cã   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   thùc   hiÖn   niªm   yÕt  ngay trªn thÞ trêng chøng kho¸n.   §i Ò u   34.   Qu¶n lý  phÇn vèn nhµ  níc t¹i c«ng ty cæ  phÇn 1. PhÇn vèn nhµ  níc t¹i c¸c c«ng ty cæ phÇn  ®îc qu¶n  lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý vèn nhµ n íc ®Çu  t t¹i doanh nghiÖp kh¸c. 2. §èi víi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ kh«ng thuéc  ®èi   tîng Nhµ  níc n¾m gi÷  cæ phÇn chi phèi th×  tuú  theo  ®iÒu  kiÖn cô thÓ, c¬ quan ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn nhµ n íc  t¹i c«ng ty cæ phÇn ®îc quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc b¸n tiÕp cæ  phÇn thuéc së  h÷u nhµ  níc t¹i c«ng ty cæ phÇn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ §iÒu lÖ C«ng ty cæ phÇn. §i Ò u   35.   Qu¶n lý vµ sö dông sè tiÒn thu tõ cæ phÇn  ho¸ c«ng ty nhµ níc Sè tiÒn Nhµ níc thu ®îc tõ cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ n­ íc   (bao   gåm   tiÒn   thu   tõ   b¸n   phÇn   vèn   nhµ   níc   vµ   tiÒn  chªnh lÖch t¨ng do b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn ph¸t hµnh thªm t¹i  c¸c   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸),   sau   khi   trõ   chi   phÝ   cæ  phÇn ho¸ ®îc sö dông vµo c¸c môc ®Ých sau:  1.   Hç   trî   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   thùc   hiÖn   chÝnh  s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸.
 17. 17 a) Hç  trî  doanh nghiÖp thanh to¸n trî  cÊp cho sè  lao  ®éng   th«i   viÖc,   mÊt   viÖc     khi   chuyÓn   c«ng   ty   nhµ   níc  thµnh c«ng ty cæ phÇn; b) Hç  trî   ®µo t¹o l¹i lao  ®éng trong doanh nghiÖp cæ  phÇn ho¸ ®Ó bè trÝ viÖc lµm míi trong c«ng ty cæ phÇn. 2. Sè tiÒn cßn l¹i ®îc qu¶n lý vµ sö dông nh sau:  a) Trêng hîp cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp thµnh viªn tæng  c«ng ty nhµ  níc hoÆc cæ phÇn ho¸ bé  phËn c«ng ty nhµ  n íc  ®éc lËp th× tæng c«ng ty nhµ níc hoÆc c«ng ty nhµ níc ®éc  lËp  ®îc sö  dông vµo ho¹t  ®éng kinh doanh vµ  hç  trî  c¸c  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ tiÕp tôc gi¶i quyÕt lao ®éng d«i   d theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu 36 cña NghÞ ®Þnh nµy. b) Trêng hîp cæ phÇn ho¸ toµn bé  c«ng ty nhµ  níc  ®éc  lËp,   toµn   bé   tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   th×   sè   tiÒn   cßn   l¹i  chuyÓn vÒ quü hç trî s¾p xÕp doanh nghiÖp t¹i Bé Tµi chÝnh  ®Ó ®Çu t cho c«ng ty mµ Nhµ níc cÇn  n¾m gi÷ 100% vèn nhng  thiÕu vèn, c«ng ty cæ phÇn nhµ níc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi  nhng vèn nhµ  níc cã  t¹i doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ kh«ng  ®ñ  ®¶m b¶o sè  cæ phÇn cña Nhµ  níc vµ  hç  trî  c¸c doanh nghiÖp  cæ phÇn ho¸ tiÕp tôc gi¶i quyÕt lao  ®éng d«i d   theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu 36 cña NghÞ ®Þnh nµy. Sè cßn l¹i ®Çu  t vµo c¸c doanh nghiÖp th«ng qua Tæng c«ng ty §Çu t  vµ kinh  doanh vèn nhµ níc. Ch¬ng V c h Ý n h   s ¸ c h   ® è i   v í i   d o a n h   n g h i Ö p   v µ   n g ê i   l a o   ® é n g  sau cæ phÇn ho¸ §i Ò u  36.   Doanh nghiÖp sau cæ phÇn ho¸ ®îc hëng c¸c  u ®∙i sau: 1. §îc hëng  u  ®∙i nh  ®èi víi doanh nghiÖp thµnh lËp  míi theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  khuyÕn khÝch  ®Çu t mµ  kh«ng cÇn ph¶i lµm thñ tôc cÊp chøng nhËn u ®∙i ®Çu t. Trêng hîp doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ thùc hiÖn niªm yÕt   trªn thÞ  trêng chøng kho¸n th×  ngoµi c¸c  u  ®∙i trªn cßn  ®îc hëng thªm c¸c  u  ®∙i theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n. 2. §îc miÔn lÖ  phÝ  tríc b¹   ®èi víi viÖc chuyÓn nh÷ng   tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý  vµ  sö  dông cña doanh nghiÖp  cæ phÇn hãa thµnh së h÷u cña c«ng ty cæ phÇn. 3. §îc miÔn lÖ  phÝ  cÊp giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh  doanh   khi   chuyÓn   tõ   c«ng   ty   nhµ   níc   thµnh   c«ng   ty   cæ  phÇn. 
 18. 18 4.  §îc duy  tr×  c¸c  hîp  ®ång  thuª  nhµ  cöa,  vËt kiÕn  tróc cña c¸c c¬ quan Nhµ níc hoÆc ®îc u tiªn mua l¹i theo  gi¸ thÞ  trêng t¹i thêi  ®iÓm cæ phÇn ho¸  ®Ó  æn  ®Þnh ho¹t  ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. 5. §îc hëng c¸c quyÒn sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh cña  LuËt §Êt ®ai trong trêng hîp gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn  ho¸ ®∙ bao gåm c¶ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt.  6. §îc tiÕp tôc vay vèn t¹i ng©n hµng th ¬ng m¹i, c«ng  ty tµi chÝnh, c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c cña Nhµ  níc theo  c¬ chÕ nh ®èi víi c«ng ty nhµ níc. 7.  §îc duy  tr×  vµ  ph¸t  triÓn  Quü   phóc lîi  díi d¹ng  hiÖn vËt nh: c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa, c©u l¹c bé, bÖnh x¸,  nhµ   ®iÒu dìng, nhµ  trÎ   ®Ó   ®¶m b¶o phóc lîi cho ngêi lao  ®éng trong  c«ng ty cæ phÇn.  Nh÷ng  tµi  s¶n  nµy  thuéc  së  h÷u cña tËp thÓ ngêi lao ®éng do c«ng ty cæ phÇn qu¶n lý. 8.  Sau khi  c«ng  ty nhµ  níc chuyÓn  thµnh  c«ng  ty cæ  phÇn,  nÕu  do nhu cÇu tæ chøc l¹i ho¹t   ®éng  kinh doanh,  thay ®æi c«ng nghÖ dÉn ®Õn ngêi lao ®éng ë c«ng ty nhµ n­ íc chuyÓn  sang  bÞ  mÊt  viÖc  hoÆc th«i viÖc,  kÓ  c¶ trêng  hîp ngêi lao  ®éng tù  nguyÖn th«i viÖc th×   ® îc gi¶i quyÕt  nh sau:  a) Trong 12 th¸ng kÓ  tõ  ngµy c«ng ty cæ phÇn  ®îc cÊp  giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh, nÕu ngêi lao  ®éng bÞ  mÊt viÖc do c¬  cÊu l¹i c«ng ty thuéc  ®èi tîng hëng chÝnh  s¸ch  ®èi víi lao  ®éng d«i d  do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp  nhµ  níc theo NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP ngµy 11 th¸ng 4  n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  th×   ®îc Quü  hç  trî  lao  ®éng d«i d  hç trî. C¸c ®èi tîng lao ®éng mÊt viÖc, th«i viÖc cßn l¹i th×   ®îc hëng  trî  cÊp  mÊt  viÖc,  th«i viÖc  theo  quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt lao  ®éng hiÖn hµnh vµ   ®îc hç  trî  tõ  tiÒn   thu  cña Nhµ  níc do cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ  n íc quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 35 cña NghÞ ®Þnh nµy. b)  Trêng   hîp   ngêi   lao   ®éng   bÞ   mÊt   viÖc,   th«i   viÖc  trong 4 n¨m tiÕp theo th×  c«ng ty cæ phÇn cã  tr¸ch nhiÖm   thanh to¸n 50% tæng møc trî  cÊp theo quy  ®Þnh cña Bé  luËt   Lao ®éng, sè cßn l¹i ®îc thanh to¸n tõ tiÒn  thu cña Nhµ n­ íc do cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ níc quy ®Þnh t¹i §iÒu 35 cña  NghÞ   ®Þnh   nµy.   HÕt   thêi   h¹n   trªn,   c«ng   ty   cæ   phÇn   chÞu  tr¸ch nhiÖm thanh to¸n toµn bé trî cÊp cho ngêi lao ®éng.  §i Ò u   37.  Ngêi lao  ®éng trong doanh nghiÖp cæ phÇn  hãa ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch u ®∙i sau: 1. Ngêi lao  ®éng cã  tªn trong danh s¸ch thêng xuyªn  cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ ® îc 
 19. 19 mua tèi  ®a 100 cæ phÇn cho mçi n¨m thùc tÕ  lµm viÖc t¹i  khu   vùc   nhµ   níc   víi   gi¸   gi¶m  40   %   so  víi  gi¸   ®Êu  b×nh  qu©n b¸n cho nhµ ®Çu t kh¸c.  2.   §îc   tiÕp   tôc   tham   gia   vµ   hëng   quyÒn   lîi   vÒ   b¶o  hiÓm   x∙   héi   theo   chÕ   ®é   hiÖn   hµnh   nÕu   chuyÓn   sang   lµm  viÖc t¹i c«ng ty cæ phÇn. 3. §îc hëng chÕ   ®é  hu trÝ  vµ  c¸c quyÒn lîi theo chÕ  ®é hiÖn hµnh nÕu ®∙ cã ®ñ ®iÒu kiÖn t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn   hãa. 4. NÕu bÞ  mÊt viÖc, th«i viÖc t¹i thêi  ®iÓm cæ phÇn  ho¸  ®îc thanh to¸n trî  cÊp mÊt viÖc, th«i viÖc theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng VI QuyÒn vµ nghÜa vô cña cæ ®«ng  §i Ò u   38.   C¸c   cæ   ®«ng   chiÕn   lîc   cã   c¸c   quyÒn   vµ  nghÜa vô sau: 1. QuyÒn lîi: a)   §îc mua cæ phÇn  u  ®∙i theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3  §iÒu 27 vµ kho¶n 2 §iÒu 28 cña NghÞ ®Þnh nµy; b)  §îc quyÒn  tham  gia qu¶n  lý  c«ng  ty cæ  phÇn theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn; c) §îc sö dông cæ phiÕu ®Ó cÇm cè, thÕ chÊp trong c¸c  quan hÖ tÝn dông ë ViÖt Nam; d) §îc hëng c¸c quyÒn lîi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p   luËt vµ §iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn. 2. NghÜa vô: a) Thùc hiÖn c¸c cam kÕt khi tham gia mua cæ phÇn; b)  Kh«ng  ®îc chuyÓn  nhîng sè   cæ phÇn  ®îc mua  u  ®∙i  theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 27 cña NghÞ ®Þnh nµy trong  vßng   03   n¨m,   kÓ   tõ   ngµy   c«ng   ty   cæ   phÇn   ®îc   cÊp   giÊy  chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh.   Trêng   hîp   ®Æc   biÖt   cÇn  chuyÓn nhîng sè  cæ phÇn nµy tríc thêi h¹n trªn th×  ph¶i  ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn chÊp thuËn; c) C¸c nghÜa vô  kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  §iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn.
 20. 20 § i Ò u  39.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c cæ ®«ng kh¸c C¸c cæ  ®«ng kh¸c  ®îc hëng c¸c quyÒn lîi vµ  nghÜa vô  theo quy  ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp vµ  §iÒu lÖ  cña c«ng  ty cæ phÇn. Riªng ®èi víi cæ ®«ng níc ngoµi ®îc ®æi c¸c kho¶n thu  vÒ  cæ tøc, tiÒn chuyÓn nhîng cæ phÇn t¹i ViÖt Nam thµnh  ngo¹i tÖ   ®Ó  chuyÓn ra níc ngoµi sau khi  ®∙ thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  nghÜa vô  vÒ  thuÕ  theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt. Trêng  hîp dïng cæ tøc thu ®îc ®Ó t¸i ®Çu t t¹i ViÖt Nam th× ®îc  hëng c¸c u  ®∙i theo quy  ®Þnh cña LuËt KhuyÕn khÝch  ®Çu t  trong níc. Ch¬ng VII Tæ chøc thùc hiÖn §i Ò u   40.   QuyÒn h¹n vµ  tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé,  ñy  ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng,   Héi  ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty nhµ níc 1.  Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc  ChÝnh phñ, Chñ  tÞch  ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung ¬ng c¨n cø ph¬ng ¸n s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ n­ íc ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt: a) Tæ chøc x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc  thùc   hiÖn   cæ   phÇn   ho¸,   göi   kÕt   qu¶   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó  thÈm tra vµ quyÕt ®Þnh c«ng bè; b)   Tr×nh   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª   duyÖt   ph¬ng   ¸n   cæ  phÇn ho¸ toµn bé tæng c«ng ty nhµ níc; c) QuyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp thuéc ph¹m   vi   qu¶n   lý;   quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp;   phª   duyÖt   ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ ®Ó chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng  ty cæ phÇn; d) Rµ  so¸t, chñ   ®éng chuyÓn nh÷ng doanh nghiÖp trong  danh s¸ch thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ nhng kh«ng cßn vèn nhµ n­ íc sang thùc hiÖn  c¸c  h×nh  thøc kh¸c nh  giao, b¸n hoÆc  ph¸ s¶n doanh nghiÖp; ®) Gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c cho c¸c doanh nghiÖp cæ  phÇn ho¸ theo thÈm quyÒn  ®îc giao trong thêi h¹n tèi  ®a  15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬. Tr êng hîp vît qu¸ thÈm  quyÒn th×  cã  tr¸ch nhiÖm kÞp thêi b¸o c¸o Thñ  t íng ChÝnh  phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh; e)   Göi   vÒ   Ban   ChØ   ®¹o   ®æi   míi   vµ   Ph¸t   triÓn   doanh  nghiÖp, Bé  Tµi chÝnh c¸c quyÕt  ®Þnh c«ng bè  kÕt qu¶ x¸c 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản