Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: thanhuyen

Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ

N gh Þ   ®Þ nh 
cña ChÝnh phñ Sè 187/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004 
VÒ viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn 


ChÝnh  phñ 


C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  
2001;
C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999;
C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m  
2003;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh,


Ngh Þ   ®Þ nh:


Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung


§i Ò u   1.   Môc tiªu, yªu cÇu cña viÖc chuyÓn c«ng ty  
nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn (sau ®©y gäi t¾t lµ cæ phÇn  
ho¸)
1. ChuyÓn  ®æi nh÷ng c«ng ty nhµ  n íc mµ  Nhµ  níc kh«ng 
cÇn gi÷ 100% vèn sang lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã nhiÒu chñ  
së h÷u; huy ®éng vèn cña c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ  
chøc x∙ héi trong níc vµ  ngoµi níc  ®Ó  t¨ng n¨ng lùc tµi 
chÝnh, ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi ph¬ng thøc qu¶n lý nh»m 
n©ng cao hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ.
2. §¶m b¶o hµi hoµ lîi Ých cña Nhµ níc, doanh nghiÖp, 
nhµ ®Çu t vµ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp.
3. Thùc hiÖn c«ng khai, minh b¹ch theo nguyªn t¾c thÞ  
trêng;   kh¾c   phôc   t×nh  tr¹ng   cæ   phÇn   hãa   khÐp   kÝn   trong  
néi   bé   doanh   nghiÖp;   g¾n   víi   ph¸t  triÓn   thÞ   tr êng  vèn, 
thÞ trêng chøng kho¸n.


§i Ò u  2.  §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn cæ phÇn ho¸
1.   NghÞ   ®Þnh   nµy   ¸p   dông   ®èi   víi   c«ng   ty   nhµ   níc 
kh«ng  thuéc  diÖn Nhµ  níc n¾m gi÷  100% vèn  ®iÒu lÖ  thùc 
hiÖn cæ phÇn ho¸, bao gåm: c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc (kÓ 
c¶ ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ  níc vµ  c¸c tæ chøc tµi  chÝnh 
2

nhµ níc); c«ng ty nhµ níc ®éc lËp; c«ng ty thµnh viªn h¹ch 
to¸n ®éc lËp cña tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t 
vµ  thµnh lËp;  ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc cña c«ng ty nhµ  
níc (díi ®©y gäi t¾t lµ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸).
Danh môc c«ng ty nhµ  níc thuéc diÖn Nhµ  níc n¾m gi÷ 
100% vèn  ®iÒu lÖ  do Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh trong 
tõng thêi kú.


2. C¸c c«ng ty nhµ  níc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy 
®îc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ khi cßn vèn nhµ  níc (cha bao 
gåm gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt) sau khi gi¶m trõ  gi¸ trÞ 
tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, tµi s¶n chê  thanh lý; c¸c kho¶n 
tæn thÊt do lç, gi¶m gi¸ tµi s¶n, c«ng nî  kh«ng cã  kh¶ 
n¨ng thu håi vµ chi phÝ cæ phÇn ho¸.
3.  ViÖc cæ  phÇn ho¸   ®¬n vÞ   h¹ch to¸n  phô   thuéc  cña 
c¸c c«ng ty nhµ  níc thuéc  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 
§iÒu nµy chØ ®îc tiÕn hµnh khi:
a) §¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc cña doanh nghiÖp cã   ®ñ 
®iÒu kiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp;
b) Kh«ng g©y khã  kh¨n hoÆc ¶nh hëng xÊu  ®Õn hiÖu qu¶ 
s¶n   xuÊt,  kinh   doanh   cña   doanh   nghiÖp  hoÆc   c¸c   bé  phËn  
cßn l¹i cña doanh nghiÖp.


§i Ò u  3.  H×nh thøc cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ níc 
1. Gi÷  nguyªn vèn nhµ  níc hiÖn cã  t¹i doanh nghiÖp, 
ph¸t hµnh cæ phiÕu thu hót thªm vèn ¸p dông ®èi víi nh÷ng 
doanh  nghiÖp  cæ phÇn ho¸ cã  nhu cÇu t¨ng thªm  vèn   ®iÒu 
lÖ. Møc vèn huy ®éng thªm tuú thuéc vµo quy m« vµ nhu cÇu  
vèn cña c«ng ty cæ phÇn. C¬  cÊu vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng ty 
cæ phÇn ®îc ph¶n ¶nh trong ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸.
2. B¸n mét phÇn vèn nhµ  níc hiÖn cã  t¹i doanh nghiÖp 
hoÆc kÕt hîp võa b¸n bít mét phÇn vèn nhµ níc võa ph¸t hµnh 
thªm cæ phiÕu ®Ó thu hót vèn.
3. B¸n toµn bé  vèn nhµ  níc hiÖn cã  t¹i doanh nghiÖp 
hoÆc kÕt hîp võa b¸n toµn bé  vèn nhµ  níc võa ph¸t hµnh 
thªm cæ phiÕu ®Ó thu hót vèn.


§i Ò u  4.  §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn mua cæ phÇn
1. C¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x∙ héi ho¹t ®éng theo 
luËt   ph¸p   ViÖt   Nam   vµ   c¸   nh©n   ngêi   ViÖt   Nam   ®Þnh   c  ë 
trong níc (sau  ®©y gäi t¾t lµ  nhµ   ®Çu t  trong níc)  ®îc 
quyÒn mua cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ víi sè 
lîng kh«ng h¹n chÕ. 
3

2. C¸c doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi, ngêi níc 
ngoµi ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh 
c ë níc ngoµi (sau ®©y gäi t¾t lµ nhµ ®Çu t níc ngoµi) ®­
îc mua cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ theo quy 
®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.
Nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   cã   nhu   cÇu   mua   cæ   phÇn   ë   c¸c 
doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   ph¶i   më   tµi   kho¶n   t¹i   c¸c   tæ 
chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n ®ang ho¹t ®éng trªn l∙nh  
thæ   ViÖt   Nam   vµ   tu©n   thñ   ph¸p   luËt   ViÖt   Nam.   Mäi   ho¹t 
®éng mua, b¸n cæ phÇn; nhËn, sö  dông cæ tøc vµ  c¸c kho¶n 
thu   kh¸c   tõ   ®Çu   t  mua   cæ   phÇn   ®Òu   ph¶i   th«ng   qua   tµi 
kho¶n nµy.


§i Ò u   5.   C¸c nhµ   ®Çu t  trong níc vµ  níc ngoµi mua 
cæ phÇn cña doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ b»ng ®ång ViÖt Nam.
 
§i Ò u  6.  Chi phÝ thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ 
Chi phÝ thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ ®îc trõ vµo vèn nhµ níc 
t¹i doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. Néi dung vµ  møc chi phÝ  cæ 
phÇn ho¸ thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh.


§i Ò u  7.  Cæ phÇn, cæ phiÕu vµ cæ ®«ng s¸ng lËp
1. Vèn ®iÒu lÖ chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ  
cæ phÇn. MÖnh gi¸ 1 cæ phÇn quy ®Þnh thèng nhÊt lµ 10.000 
®ång.
2. Cæ phiÕu lµ chøng chØ do c«ng ty cæ phÇn ph¸t hµnh 
x¸c nhËn quyÒn së h÷u mét hoÆc mét sè cæ phÇn cña cæ ®«ng  
gãp vèn trong c«ng ty. Cæ phiÕu cã thÓ ghi tªn hoÆc kh«ng 
ghi   tªn   nhng   ph¶i   cã   ®ñ   néi   dung   chñ   yÕu   quy   ®Þnh   t¹i 
§iÒu 59 cña LuËt Doanh nghiÖp.
Bé  Tµi chÝnh híng dÉn mÉu cæ phiÕu thèng nhÊt  ®Ó  c¸c 
doanh nghiÖp in vµ qu¶n lý theo quy ®Þnh.
3. Cæ  ®«ng s¸ng lËp cña doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lµ 
nh÷ng cæ ®«ng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:
a) Tham gia th«ng qua §iÒu lÖ  lÇn  ®Çu cña c«ng ty cæ 
phÇn;
b) Cïng nhau n¾m gi÷ Ýt nhÊt 20% sè cæ phÇn phæ th«ng ®­
îc quyÒn chµo b¸n;
c) Së  h÷u sè  lîng cæ phÇn b¶o  ®¶m møc tèi thiÓu theo 
quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ C«ng ty.
4

Sè lîng cæ phÇn tèi thiÓu cña mçi cæ ®«ng s¸ng lËp vµ 
sè  lîng cæ  ®«ng s¸ng lËp do §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng quyÕt 
®Þnh vµ quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ C«ng ty.


§i Ò u   8.   Nguyªn t¾c kÕ  thõa quyÒn vµ  nghÜa vô  cña 
c«ng ty cæ phÇn ®îc chuyÓn ®æi tõ c«ng ty nhµ níc
1. Doanh nghiÖp cæ phÇn hãa cã  tr¸ch nhiÖm s¾p xÕp,  
sö  dông tèi  ®a sè  lao  ®éng t¹i thêi  ®iÓm quyÕt  ®Þnh cæ 
phÇn ho¸ vµ  gi¶i quyÕt chÕ   ®é  cho ngêi lao  ®éng theo quy 
®Þnh hiÖn hµnh. 
C«ng ty cæ phÇn cã  tr¸ch nhiÖm kÕ  thõa mäi nghÜa vô 
®èi víi ngêi lao  ®éng tõ  c«ng ty nhµ  níc chuyÓn sang; cã 
quyÒn tuyÓn chän, bè trÝ sö dông lao ®éng vµ phèi hîp víi 
c¸c c¬  quan cã  liªn quan gi¶i quyÕt chÕ   ®é  cho ngêi lao 
®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2. C«ng ty cæ phÇn  ®îc chñ   ®éng sö  dông toµn bé  tµi 
s¶n, tiÒn vèn  ®∙ cæ phÇn ho¸  ®Ó  tæ chøc s¶n xuÊt, kinh 
doanh; kÕ  thõa mäi quyÒn lîi, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña 
c«ng   ty   nhµ   níc   tríc   khi   cæ   phÇn   ho¸   vµ   cã   c¸c   quyÒn, 
nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Ch¬ng II
xö lý tµi chÝnh khi cæ phÇn hãa


§i Ò u   9.   Tr¸ch  nhiÖm cña doanh  nghiÖp cæ phÇn ho¸ 
trong viÖc xö lý tån t¹i vÒ tµi chÝnh  
C¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp 
víi   c¸c   c¬   quan   cã   liªn   quan   chñ   ®éng   xö   lý   theo   thÈm 
quyÒn vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh÷ng tån t¹i vÒ tµi 
chÝnh tríc khi x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ 
vµ   trong   qu¸   tr×nh   cæ   phÇn   hãa.   Trêng   hîp   cã   víng   m¾c 
hoÆc vît qu¸ thÈm quyÒn th× doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ph¶i  
b¸o c¸o víi c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
5


§ i Ò u   10.   Xö   lý   tµi   s¶n   thuª,   mîn,   nhËn   gãp   vèn 
liªn doanh, liªn kÕt, tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, tµi s¶n ® îc 
®Çu t b»ng Quü khen thëng, phóc lîi
1. §èi víi tµi s¶n do doanh nghiÖp thuª, mîn, nhËn gãp 
vèn liªn doanh, liªn kÕt vµ  c¸c tµi s¶n kh¸c kh«ng ph¶i  
cña doanh nghiÖp th×  kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp 
®Ó   cæ   phÇn   ho¸.   Tríc   khi   chuyÓn   sang   c«ng   ty   cæ   phÇn, 
doanh nghiÖp ph¶i thanh lý  hîp  ®ång hoÆc tho¶ thuËn víi 
chñ së h÷u tµi s¶n ®Ó c«ng ty cæ phÇn kÕ thõa c¸c hîp ®ång 
®∙ ký tríc ®©y hoÆc ký l¹i hîp ®ång míi.
2. §èi víi nh÷ng tµi s¶n cña doanh nghiÖp kh«ng cÇn  
dïng, ø  ®äng, chê  thanh lý: doanh nghiÖp thanh lý, nh îng 
b¸n hoÆc b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó ®iÒu chuyÓn cho 
®¬n vÞ  kh¸c theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh. §Õn thêi   ®iÓm  x¸c 
®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp nÕu nh÷ng tµi s¶n trªn ch a kÞp 
xö   lý   th×   ®îc   lo¹i   trõ   kh«ng   tÝnh   vµo   gi¸   trÞ   doanh 
nghiÖp.   Trong   qu¸   tr×nh   cæ   phÇn   ho¸,   doanh   nghiÖp   tiÕp 
tôc   xö   lý   nh÷ng   tµi   s¶n   nµy,   ®Õn   thêi   ®iÓm   quyÕt   ®Þnh 
c«ng   bè   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   nÕu   cha   xö   lý   th×   chuyÓn 
giao cho C«ng ty Mua b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh  
nghiÖp ®Ó xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
3. §èi víi nh÷ng tµi s¶n thuéc c«ng tr×nh phóc lîi:  
nhµ  trÎ, nhµ  mÉu gi¸o, bÖnh x¸ vµ  c¸c tµi s¶n phóc lîi 
kh¸c ®Çu t b»ng nguån Quü khen thëng, phóc lîi th× chuyÓn 
giao cho c«ng ty cæ phÇn qu¶n lý, sö  dông  ®Ó  phôc vô  tËp  
thÓ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp.
Riªng ®èi víi nhµ ë c¸n bé, c«ng nh©n viªn, kÓ c¶ nhµ 
ë   ®îc   ®Çu   t  b»ng   vèn   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp   th×   chuyÓn 
giao cho c¬  quan nhµ   ®Êt cña  ®Þa ph¬ng  ®Ó  qu¶n lý  hoÆc 
b¸n cho ngêi ®ang sö dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
4. §èi víi tµi s¶n  ®Çu t  b»ng nguån Quü  khen thëng, 
Quü  phóc lîi cña doanh  nghiÖp   ®îc c«ng  ty cæ phÇn tiÕp 
tôc dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh th×  tÝnh vµo gi¸ trÞ 
doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ vµ  chuyÓn thµnh cæ phÇn  ®Ó  chia 
cho   ngêi   lao   ®éng   trong   doanh   nghiÖp   t¹i   thêi   ®iÓm   cæ 
phÇn   ho¸   theo   thêi   gian   thùc   tÕ   ®∙   lµm   viÖc   t¹i   doanh 
nghiÖp cña tõng ngêi.


§i Ò u  11.  C¸c kho¶n nî ph¶i thu
1. Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã tr¸ch nhiÖm ®èi chiÕu,  
x¸c nhËn, thu håi c¸c kho¶n nî  ph¶i thu  ®Õn h¹n tríc khi 
cæ phÇn ho¸. §Õn thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp 
cßn tån  ®äng nî  ph¶i thu khã   ®ßi th×  xö  lý  theo quy  ®Þnh  
hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ xö lý nî tån ®äng.
6

2.   §Õn   thêi   ®iÓm   quyÕt   ®Þnh   c«ng   bè   gi¸   trÞ   doanh  
nghiÖp, doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã  tr¸ch nhiÖm bµn giao 
c¸c kho¶n c«ng nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi  ®∙ lo¹i khái 
gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ (kÌm theo hå s¬, c¸c tµi 
liÖu   liªn   quan)   cho   C«ng   ty   Mua   b¸n   nî   vµ   tµi   s¶n   tån 
®äng   cña   doanh   nghiÖp   ®Ó   xö   lý   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p 
luËt.
3.  §èi víi  c¸c kho¶n   ®∙ tr¶  tríc cho  ngêi  cung cÊp 
hµng ho¸ dÞch vô  nh: tiÒn thuª nhµ, tiÒn thuª  ®Êt, tiÒn 
mua hµng, tiÒn c«ng ph¶i ®èi chiÕu tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh  
nghiÖp cæ phÇn ho¸.


§i Ò u  12.   C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶
1.  Doanh nghiÖp ph¶i huy ®éng c¸c nguån ®Ó thanh to¸n 
c¸c kho¶n nî   ®Õn h¹n tr¶ tríc khi cæ phÇn ho¸ hoÆc tho¶ 
thuËn víi c¸c chñ  nî   ®Ó  xö  lý  hoÆc chuyÓn thµnh vèn gãp 
cæ phÇn.
ViÖc   chuyÓn   nî   thµnh   vèn   gãp   cæ   phÇn   ®îc   x¸c   ®Þnh 
th«ng   qua   kÕt   qu¶   ®Êu   gi¸   b¸n   cæ   phÇn   hoÆc   do   doanh  
nghiÖp vµ  chñ  nî  tho¶ thuËn  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ tham gia  ®Êu 
gi¸.
2. Trong qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa, nÕu doanh nghiÖp cã 
khã  kh¨n vÒ  kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n do 
kinh doanh thua lç  th×  xö  lý  nî  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh 
cña Nhµ níc vÒ xö lý nî tån ®äng.


§i Ò u  13.  C¸c kho¶n dù phßng, lç hoÆc l∙i 
1. C¸c kho¶n dù phßng: gi¶m gi¸ hµng tån kho, nî ph¶i  
thu khã ®ßi, gi¶m gi¸ chøng kho¸n, chªnh lÖch tû gi¸ h¹ch  
to¸n vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp.
2. Kho¶n dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc lµm: doanh nghiÖp 
sö  dông  ®Ó  trî  cÊp cho lao  ®éng d«i d  trong qu¸ tr×nh cæ 
phÇn ho¸,  nÕu  cßn  th×  h¹ch  to¸n vµo kÕt qu¶ kinh doanh 
cña doanh nghiÖp.
3. C¸c Quü dù phßng rñi ro, dù phßng nghiÖp vô cña hÖ 
thèng   ng©n   hµng,   b¶o   hiÓm,   c¸c   tæ   chøc   tµi   chÝnh   ® îc 
chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn tiÕp tôc qu¶n lý.
4. Quü  dù  phßng tµi chÝnh  ®Ó  bï  lç  (nÕu cã), bï   ®¾p 
c¸c kho¶n tµi s¶n tæn thÊt, nî  kh«ng thu håi  ®îc, sè  cßn 
l¹i tÝnh vµo gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp cæ 
phÇn ho¸.
5.   C¸c   kho¶n   l∙i   ph¸t   sinh   ®Ó   bï   lç   n¨m   tríc   (nÕu 
cã), bï ®¾p c¸c kho¶n tæn thÊt vÒ tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, 
chê  thanh lý, gi¶m gi¸ tµi s¶n, nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu 
7

håi, sè  cßn l¹i ph©n phèi  theo  quy  ®Þnh hiÖn hµnh  tríc 
khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. 
6.   C¸c   kho¶n   lç   tÝnh   ®Õn   thêi   ®iÓm   doanh   nghiÖp   cæ 
phÇn ho¸ chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp dïng 
Quü  dù  phßng tµi chÝnh  vµ  lîi  nhuËn  tríc thuÕ   ®Õn  thêi 
®iÓm cæ phÇn ho¸ ®Ó bï ®¾p. Trêng hîp thiÕu th× thùc hiÖn 
c¸c biÖn ph¸p xo¸ nî  ng©n s¸ch nhµ  níc, nî  ng©n hµng vµ 
nî  Quü  hç  trî  ph¸t triÓn theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ 
níc vÒ xö lý nî tån ®äng.
Sau   khi   ¸p   dông   c¸c   gi¶i   ph¸p   trªn   mµ   doanh   nghiÖp 
vÉn cßn lç th× ®îc gi¶m trõ vµo vèn nhµ níc.


§i Ò u   14.   Vèn  ®Çu t  dµi h¹n vµo doanh nghiÖp kh¸c 
nh: gãp vèn liªn doanh,  liªn kÕt,  gãp  vèn  cæ phÇn,  gãp 
vèn   thµnh   lËp   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   vµ   c¸c   h×nh 
thøc ®Çu t dµi h¹n kh¸c
1. Trêng hîp doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ kÕ thõa vèn ®Çu  
t dµi h¹n cña c«ng ty nhµ níc ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c 
th×  toµn bé  sè  vèn nµy  ®îc tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp 
®Ó  cæ phÇn ho¸ theo nguyªn t¾c quy  ®Þnh t¹i      §iÒu 20 
NghÞ ®Þnh nµy.
2.   Trêng   hîp   c¸c   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   kh«ng   kÕ  
thõa c¸c kho¶n   ®Çu t  dµi h¹n vµo doanh nghiÖp  kh¸c th× 
b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý nh sau: 
a) Tho¶ thuËn b¸n l¹i vèn  ®Çu t cho  ®èi t¸c hoÆc c¸c 
nhµ ®Çu t kh¸c;
b) ChuyÓn giao cho doanh nghiÖp kh¸c lµm ®èi t¸c.


§i Ò u   15.   Sè  d b»ng tiÒn cña c¸c Quü  khen thëng vµ 
Quü phóc lîi.
Sè  d  b»ng tiÒn cña Quü  khen thëng, Quü  phóc lîi  ®îc 
chia cho ngêi lao  ®éng  ®ang lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp  ®Ó  
mua cæ phÇn. Ngêi lao  ®éng kh«ng ph¶i nép thuÕ  thu nhËp 
®èi víi kho¶n thu nhËp nµy.


Ch¬ng III 
X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸


Môc 1
C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp
8


§ i Ò u   16.  C¸c c«ng ty nhµ níc khi thùc hiÖn cæ phÇn 
ho¸ ®îc ¸p dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ 
doanh nghiÖp nh sau:
1. Ph¬ng ph¸p tµi s¶n.
2. Ph¬ng ph¸p dßng tiÒn chiÕt khÊu.
3. C¸c ph¬ng ph¸p kh¸c.
Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   viÖc   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh 
nghiÖp cæ phÇn ho¸ theo c¸c ph¬ng ph¸p trªn.


Môc 2
X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo ph¬ng ph¸p tµi s¶n§i Ò u  17.   Gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ theo ph­
¬ng ph¸p tµi s¶n 
1.  Gi¸ trÞ   thùc tÕ   cña doanh  nghiÖp  cæ  phÇn ho¸  lµ 
gi¸ trÞ toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi 
®iÓm cæ phÇn ho¸ cã  tÝnh  ®Õn kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh 
nghiÖp mµ ngêi mua, ngêi b¸n cæ phÇn ®Òu chÊp nhËn ®îc. 


Gi¸ trÞ  thùc tÕ  vèn nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp lµ  gi¸ 
trÞ  thùc tÕ  cña doanh nghiÖp sau khi  ®∙ trõ  c¸c kho¶n nî 
ph¶i tr¶, sè d Quü khen thëng, Quü phóc lîi vµ sè d nguån 
kinh phÝ sù nghiÖp (nÕu cã).
Trêng hîp cæ phÇn ho¸ toµn bé tæng c«ng ty do Nhµ níc 
quyÕt   ®Þnh   ®Çu   t  vµ   thµnh   lËp   th×   gi¸   trÞ   vèn   nhµ   níc 
toµn tæng c«ng ty  ®Ó  cæ phÇn ho¸ lµ  gi¸ trÞ  thùc tÕ  vèn 
nhµ níc cña v¨n phßng tæng c«ng ty; cña c¸c c«ng ty thµnh 
viªn vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc tæng c«ng ty (nÕu cã).
Trêng   hîp   cæ   phÇn   ho¸   toµn   bé   tæng   c«ng   ty   do   c¸c 
c«ng ty tù   ®Çu t vµ  thµnh lËp th×  gi¸ trÞ  vèn nhµ  níc  ®Ó 
cæ phÇn ho¸ lµ  gi¸ trÞ  thùc tÕ  vèn nhµ  níc t¹i c«ng ty 
mÑ.
2.   C¸c   kho¶n   sau   ®©y   kh«ng   tÝnh   vµo   gi¸   trÞ   doanh  
nghiÖp ®Ó cæ phÇn ho¸:
a) Gi¸ trÞ  nh÷ng tµi s¶n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3 
§iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh nµy;
b) C¸c kho¶n nî ph¶i thu kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi;
c)   Chi   phÝ   x©y   dùng   c¬   b¶n   dë   dang   cña   nh÷ng   c«ng 
tr×nh   ®∙   bÞ   ®×nh   ho∙n   tríc   thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ 
doanh nghiÖp;
d) C¸c kho¶n  ®Çu t dµi h¹n vµo doanh nghiÖp kh¸c  ®îc 
quy ®Þnh t¹i tiÕt b kho¶n 2 §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh nµy.
9§ i Ò u   18.   C¸c c¨n cø x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  thùc tÕ  cña 
doanh nghiÖp
1. Sè  liÖu theo sæ kÕ  to¸n cña doanh nghiÖp t¹i thêi 
®iÓm cæ phÇn ho¸.
2. Tµi liÖu kiÓm kª, ph©n lo¹i vµ   ®¸nh gi¸ chÊt l îng 
tµi s¶n cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸.
3.  Gi¸ thÞ   trêng  cña tµi  s¶n t¹i  thêi  ®iÓm cæ  phÇn 
ho¸.


§i Ò u   19.   Gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông ®Êt vµ gi¸ trÞ lîi 
thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp
1.   §èi   víi   diÖn   tÝch   ®Êt   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸ 
®ang sö dông lµm mÆt b»ng x©y dùng trô së, v¨n phßng giao 
dÞch; x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh; ®Êt ®Ó s¶n xuÊt 
n«ng   nghiÖp,   l©m   nghiÖp,   nu«i   trång   thuû   s¶n,   lµm   muèi 
(kÓ c¶ ®Êt ®∙ ®îc Nhµ níc giao cã thu hoÆc kh«ng thu tiÒn 
sö  dông  ®Êt) th×  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸  ®îc quyÒn lùa 
chän h×nh thøc thuª  ®Êt hoÆc giao  ®Êt theo quy  ®Þnh cña 
LuËt §Êt ®ai. 
a) Trêng hîp doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lùa chän h×nh 
thøc thuª   ®Êt  th×  kh«ng  tÝnh gi¸ trÞ  quyÒn  sö  dông   ®Êt 
vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸;
b) Trêng hîp doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lùa chän h×nh 
thøc giao ®Êt th× ph¶i tÝnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµo 
gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. Gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông 
®Êt tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lµ  gi¸ do 
ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng 
quy  ®Þnh s¸t víi gi¸ chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông  ®Êt thùc 
tÕ  trªn thÞ  trêng vµ  c«ng bè  vµo   ngµy 01 th¸ng 01 hµng 
n¨m theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Tr×nh tù vµ thñ tôc giao 
®Êt, nép tiÒn sö dông ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö 
dông  ®Êt thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh 
vÒ ®Êt ®ai.
2.  §èi víi  diÖn tÝch   ®Êt  Nhµ  níc  ®∙ giao  cho  doanh 
nghiÖp x©y dùng   nhµ   ®Ó  b¸n hoÆc cho thuª; x©y dùng kÕt 
cÊu h¹  tÇng  ®Ó  chuyÓn nhîng hoÆc cho thuª th×  ph¶i tÝnh 
gi¸   trÞ   quyÒn   sö   dông   ®Êt   vµo   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   cæ 
phÇn   ho¸.   Gi¸   trÞ   quyÒn   sö   dông   ®Êt   tÝnh   vµo   gi¸   trÞ 
doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i tiÕt  
b kho¶n 1 §iÒu nµy.
3.   Lîi   thÕ   kinh   doanh   cña   doanh   nghiÖp   gåm:   vÞ   trÝ 
®Þa lý, gi¸ trÞ th¬ng hiÖu, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn.
10

Gi¸ trÞ  lîi thÕ  kinh doanh cña doanh nghiÖp  ®îc x¸c 
®Þnh trªn c¬  së  tû  suÊt lîi nhuËn sau thuÕ  trªn gi¸ trÞ 
vèn nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp tríc khi cæ phÇn ho¸ vµ  l∙i 
suÊt   tr¶   tríc   cña   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   dµi   h¹n   ë   thêi 
®iÓm   gÇn   nhÊt   tríc   thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh 
nghiÖp.


§i Ò u   20.   X¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  vèn  ®Çu t  dµi h¹n cña 
doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ t¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c
1. Gi¸ trÞ  vèn  ®Çu t dµi h¹n cña c«ng ty nhµ  níc t¹i 
c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së:
a) Gi¸ trÞ  vèn chñ  së  h÷u theo b¸o c¸o tµi chÝnh  ®∙ 
®îc kiÓm to¸n cña doanh nghiÖp mµ  c«ng ty nhµ  níc cã   ®Çu 
t vèn; 
b) Tû  lÖ  vèn  ®Çu t  cña c«ng ty nhµ  níc tríc khi cæ 
phÇn ho¸ t¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c;
c) Trêng hîp c«ng ty nhµ  níc  ®Çu t vèn b»ng ngo¹i tÖ 
th×  khi x¸c  ®Þnh vèn  ®Çu t  ®îc quy  ®æi thµnh  ®ång ViÖt 
Nam theo tû  gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ  tr êng ngo¹i 
tÖ  liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam c«ng bè 
t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸.
2. Trêng hîp gi¸ trÞ  vèn  ®Çu t  dµi h¹n cña c«ng ty 
nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp kh¸c  ®îc x¸c  ®Þnh thÊp h¬n gi¸ 
trÞ  ghi trªn sæ kÕ  to¸n th×  gi¸ trÞ  ghi trªn sæ kÕ  to¸n 
cña c«ng ty nhµ  níc lµ  c¬  së   ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh 
nghiÖp cæ phÇn ho¸. 
3. Gi¸ trÞ vèn gãp cña c«ng ty nhµ níc vµo c«ng ty cæ 
phÇn  ®∙ niªm yÕt trªn thÞ  trêng chøng kho¸n  ®îc x¸c  ®Þnh 
trªn   c¬   së   gi¸   cæ   phÇn   giao   dÞch   trªn   thÞ   trêng   chøng 
kho¸n t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp.


Môc 3
X ¸ c   ® Þ n h   g i ¸   t r Þ   d o a n h   n g h i Ö p   t h e o   p h ¬ n g   p h ¸ p   d ß n g   t i Ò n 
chiÕt khÊu


§i Ò u   21.  Gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo ph¬ng ph¸p dßng 
tiÒn chiÕt khÊu
1. Gi¸ trÞ  thùc tÕ  phÇn vèn nhµ  n íc t¹i doanh nghiÖp 
cæ phÇn ho¸  ®îc x¸c  ®Þnh theo ph¬ng ph¸p dßng tiÒn chiÕt 
khÊu dùa trªn kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp trong t ­
¬ng lai.
Trêng hîp x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cña toµn tæng  
c«ng ty nhµ níc theo ph¬ng ph¸p nµy th× kh¶ n¨ng sinh lêi 
cña   tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   ®îc   x¸c   ®Þnh   trªn   c¬   së   lîi 
11

nhuËn cña tæng c«ng ty nhµ  níc theo quy  ®Þnh t¹i quy chÕ 
tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ níc.
Trêng hîp c«ng ty nhµ  níc  ®Çu t vèn vµo doanh nghiÖp 
kh¸c th× c¨n cø vµo lîi nhuËn do viÖc ®Çu t  vèn vµo doanh 
nghiÖp kh¸c mang l¹i  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ 
phÇn ho¸.
2. Gi¸ trÞ  thùc tÕ  cña doanh nghiÖp bao gåm gi¸ trÞ 
thùc   tÕ   phÇn   vèn   nhµ   níc,   nî   ph¶i   tr¶,   sè   d  b»ng   tiÒn 
nguån Quü khen thëng, phóc lîi vµ sè d kinh phÝ sù nghiÖp 
(nÕu cã).
Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   lùa   chän   h×nh   thøc   giao   ®Êt 
th×  ph¶i tÝnh bæ sung gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt vµo gi¸ 
trÞ  doanh  nghiÖp  cæ phÇn ho¸ theo  quy   ®Þnh  t¹i kho¶n 1 
§iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh nµy.


§i Ò u  22.  C¨n cø x¸c ®Þnh
  1. B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong 05 n¨m 
liÒn kÒ tríc thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp.
2. Ph¬ng ¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt,  kinh doanh cña doanh  
nghiÖp trong 03  ®Õn 05 n¨m sau khi chuyÓn thµnh c«ng ty 
cæ phÇn.
3. L∙i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  dµi h¹n  ë  thêi  ®iÓm 
gÇn nhÊt tríc thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp vµ  
hÖ sè chiÕt khÊu dßng tiÒn cña doanh nghiÖp ®îc ®Þnh gi¸.


Môc 4
 Tæ chøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp§i Ò u   23.  Ph¬ng thøc tæ chøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh  
nghiÖp cæ phÇn ho¸
1. Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã  tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n 
theo sæ kÕ  to¸n tõ  30 tû   ®ång trë  lªn th×  viÖc x¸c  ®Þnh 
gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ thùc hiÖn th«ng qua c¸c 
tæ chøc cã  chøc n¨ng  ®Þnh gi¸ nh: c¸c c«ng ty kiÓm to¸n, 
c«ng ty chøng kho¸n, tæ chøc thÈm ®Þnh gi¸, ng©n hµng ®Çu  
t  trong níc vµ  ngoµi níc cã  n¨ng lùc  ®Þnh gi¸ (díi  ®©y 
gäi t¾t lµ tæ chøc ®Þnh gi¸).
C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp  
cæ phÇn ho¸ lùa chän tæ chøc  ®Þnh gi¸ trong danh s¸ch do 
Bé Tµi chÝnh c«ng bè.
Trêng hîp lùa chän c¸c tæ chøc ®Þnh gi¸ níc ngoµi cha 
ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam th×  ph¶i  ®îc sù  tho¶ thuËn cña Bé 
Tµi chÝnh. 
12

Tæ chøc ®Þnh gi¸ khi thùc hiÖn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh  
nghiÖp ph¶i b¶o  ®¶m c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh vµ  hoµn thµnh 
®óng thêi h¹n theo hîp  ®ång  ®∙ ký; ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm 
vÒ tÝnh ®óng ®¾n, tÝnh hîp ph¸p cña kÕt qu¶ ®Þnh gi¸. 
2. Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã  tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n 
theo sæ kÕ  to¸n díi 30 tû   ®ång th×  kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i 
thuª tæ chøc  ®Þnh gi¸  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp. 
Trêng hîp kh«ng thuª tæ chøc ®Þnh gi¸ th× doanh nghiÖp tù  
x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp vµ  b¸o c¸o c¬  quan cã  thÈm 
quyÒn quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp.
3.  Hå  s¬  x¸c  ®Þnh gi¸  trÞ  doanh  nghiÖp   ph¶i göi  Bé 
Tµi   chÝnh   vµ   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ 
doanh  nghiÖp.  C¬   quan  cã   thÈm  quyÒn   quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ  
doanh nghiÖp thÈm tra tríc khi quyÕt  ®Þnh vµ  c«ng bè  gi¸ 
trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸.


§i Ò u   24.   Sö  dông kÕt   qu¶ x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh 
nghiÖp
KÕt   qu¶   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   theo   c¸c   quy 
®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy lµ  c¬  së   ®Ó  x¸c  ®Þnh quy m« vèn 
®iÒu   lÖ,   c¬   cÊu   cæ   phÇn   ph¸t   hµnh   lÇn   ®Çu   vµ   gi¸   khëi 
®iÓm ®Ó thùc hiÖn ®Êu gi¸ b¸n cæ phÇn.


§i Ò u   25.   §iÒu chØnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn 
ho¸
§Õn   thêi   ®iÓm   doanh   nghiÖp   chÝnh   thøc   chuyÓn   thµnh 
c«ng ty cæ phÇn, c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ 
doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, xö  lý  nh÷ng vÊn  ®Ò 
vÒ   tµi   chÝnh   ph¸t   sinh   tõ   thêi   ®iÓm   ®Þnh   gi¸   ®Õn   thêi 
®iÓm c«ng ty cæ phÇn ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh 
doanh ®Ó x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ níc.
Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn nhµ n ­
íc t¹i thêi ®iÓm doanh nghiÖp chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn  
víi gi¸ trÞ  thùc tÕ  phÇn vèn nhµ  níc t¹i thêi  ®iÓm x¸c 
®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®îc xö lý nh sau:
1. Trêng hîp cã chªnh lÖch t¨ng th×:
a) Nép vÒ  tæng c«ng ty nhµ  níc hoÆc c«ng ty nhµ  níc 
®éc lËp khi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp thµnh viªn tæng c«ng  
ty nhµ  níc hoÆc cæ phÇn ho¸ bé  phËn c«ng ty nhµ  níc  ®éc 
lËp vµ   ®îc sö  dông nh quy  ®Þnh t¹i §iÒu 35 cña NghÞ   ®Þnh  
nµy;
b) Nép vÒ  quü  hç  trî  s¾p xÕp doanh nghiÖp t¹i Bé  Tµi 
chÝnh khi cæ phÇn ho¸ toµn bé  c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, 
13

toµn bé  tæng c«ng ty nhµ  níc vµ   ®îc sö  dông nh  quy  ®Þnh 
t¹i §iÒu 35 cña NghÞ ®Þnh nµy.
2.   Trêng   hîp   ph¸t   sinh   chªnh   lÖch   gi¶m   th×   doanh  
nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn 
ho¸  ®Ó  tæ chøc kiÓm tra, lµm râ  nguyªn nh©n, xö  lý  tr¸ch 
nhiÖm båi thêng vËt chÊt (nÕu do nguyªn nh©n chñ  quan), 
kho¶n chªnh lÖch gi¶m cßn l¹i ®îc xö lý nh sau:
a) §îc dïng tiÒn thu tõ cæ phÇn ho¸ (bao gåm c¶ chªnh 
lÖch gi¸ b¸n cæ phÇn) ®Ó bï ®¾p.
b) NÕu kh«ng  ®ñ  th×   ®iÒu chØnh gi¶m vèn Nhµ  níc gãp 
t¹i doanh nghiÖp vµ  ph¬ng ¸n b¸n cæ phÇn  u  ®∙i cho ngêi 
lao ®éng trong doanh nghiÖp, ®ång thêi ®iÒu chØnh quy m«,  
c¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn.
c) Sau khi xö  lý  theo quy  ®Þnh t¹i tiÕt a, b kho¶n 2  
§iÒu nµy mµ vÉn kh«ng ®ñ bï chªnh lÖch gi¶m th×:
­ C¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn ho¸ xem xÐt, quyÕt  ®Þnh 
chuyÓn sang h×nh thøc b¸n hoÆc ph¸ s¶n doanh nghiÖp (®èi 
víi   trêng   hîp   cha   ®¨ng   ký   kinh   doanh   theo   LuËt   Doanh  
nghiÖp).
­ Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÊt 
thêng (®èi víi trêng hîp  ®∙  ®¨ng ký  kinh doanh theo LuËt  
Doanh nghiÖp) ®Ó biÓu quyÕt theo híng:
+ ChÊp nhËn kÕ thõa kho¶n lç cßn l¹i ®Ó tiÕp tôc ho¹t 
®éng.
+ Thùc hiÖn b¸n doanh nghiÖp víi ®iÒu kiÖn bªn mua kÕ  
thõa nî vµ lç.
+ Tuyªn bè ph¸ s¶n, b¸n tµi s¶n ®Ó thanh to¸n nî.
­   Trêng   hîp   chuyÓn   sang   thùc   hiÖn   b¸n   hoÆc   ph¸   s¶n 
th×  doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬  quan cã 
liªn quan hoµn tr¶ l¹i c¸c nhµ   ®Çu t sè  tiÒn mua cæ phÇn 
tríc khi thanh to¸n cho c¸c chñ nî kh¸c.


Ch¬ng IV
b ¸ n   c æ   p h Ç n   v µ   q u ¶ n   l ý ,   s ö   d ô n g   t i Ò n   b ¸ n   p h Ç n   v è n 
Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp Môc 1
 B¸n cæ phÇn lÇn ®Çu


§i Ò u  26.  §èi tîng mua cæ phÇn lÇn ®Çu.
1. Ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp
14

2. Nhµ ®Çu t chiÕn lîc lµ c¸c nhµ ®Çu t trong níc nh: 
ngêi   s¶n   xuÊt   vµ   thêng   xuyªn   cung   cÊp   nguyªn   liÖu   cho 
doanh nghiÖp; ngêi cam kÕt tiªu thô  l©u dµi s¶n phÈm cña 
doanh nghiÖp; ngêi g¾n bã lîi Ých chiÕn lîc l©u dµi trong 
kinh doanh,  cã  tiÒm n¨ng vÒ  tµi chÝnh  vµ  n¨ng  lùc  qu¶n 
lý.
Khi   x©y   dùng   ph¬ng   ¸n   cæ   phÇn   ho¸,   doanh   nghiÖp   cæ 
phÇn   ho¸   lùa   chän   nhµ   ®Çu   t  chiÕn   lîc,   tr×nh   c¬   quan 
quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ phª duyÖt.
3.   C¸c   nhµ   ®Çu   t  kh¸c   (bao   gåm   c¶   nhµ   ®Çu   t  níc 
ngoµi).


§i Ò u  27.   C¬ cÊu cæ phÇn lÇn ®Çu 
1. Cæ phÇn Nhµ níc n¾m gi÷.
2. Ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp ®îc mua cæ phÇn u 
®∙i quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 cña NghÞ ®Þnh nµy. 
3. Nhµ   ®Çu t chiÕn lîc  ®îc mua tèi  ®a 20% sè  cæ phÇn  
b¸n ra theo gi¸  u  ®∙i. Møc cæ phÇn b¸n cho tõng nhµ   ®Çu 
t  chiÕn lîc thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸  ®îc c¬ 
quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 
4. Cæ phÇn b¸n  ®Êu gi¸ c«ng khai cho c¸c nhµ   ®Çu t 
kh«ng thÊp h¬n 20% vèn  ®iÒu lÖ  (bao gåm c¶ cæ phÇn mua 
thªm ngoµi cæ phÇn u  ®∙i cña nhµ   ®Çu t chiÕn lîc vµ  ngêi 
lao ®éng trong doanh nghiÖp).


§i Ò u  28.  Gi¸ b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu
1.   Gi¸   b¸n   cæ   phÇn  u   ®∙i   cho   ngêi   lao   ®éng   trong 
doanh nghiÖp ®îc gi¶m 40% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n.
2. Gi¸ b¸n cæ phÇn u  ®∙i cho c¸c nhµ   ®Çu t chiÕn lîc 
®îc gi¶m 20% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n.
3. Gi¸ b¸n cho c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 
27 cña NghÞ   ®Þnh nµy thùc  hiÖn  theo gi¸  ®Êu thµnh  c«ng 
cña tõng nhµ ®Çu t.


§i Ò u   29.   Gi¸ trÞ  u ®∙i cho nhµ  ®Çu t chiÕn lîc vµ 
ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ 
Tæng   gi¸   trÞ  u   ®∙i   cho   ngêi   lao   ®éng   trong   doanh 
nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   vµ   nhµ   ®Çu   t  chiÕn   lîc   ®îc   lÊy   tõ 
nguån thu t¨ng thªm do ®Êu gi¸ cæ phÇn, nÕu thiÕu ®îc trõ 
vµo phÇn vèn nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp  cæ phÇn ho¸ nhng 
kh«ng vît qu¸ sè  vèn nhµ  níc cã  t¹i doanh nghiÖp sau khi 
15

trõ  gi¸ trÞ  cæ phÇn Nhµ  níc n¾m gi÷  vµ  chi phÝ  cæ phÇn 
ho¸.


§i Ò u   30.   Ph¬ng   thøc   tæ   chøc   b¸n   ®Êu   gi¸   cæ   phÇn 
lÇn ®Çu
1.   §Êu   gi¸   trùc   tiÕp   t¹i   doanh   nghiÖp   ®èi   víi   c¸c 
doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã khèi lîng cæ phÇn b¸n ra tõ 1 
tû ®ång trë xuèng (doanh nghiÖp tù tæ chøc ®Êu gi¸ b¸n cæ 
phÇn).
2. §Êu gi¸ t¹i c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian  ®èi 
víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã khèi lîng cæ phÇn b¸n 
ra trªn 1 tû ®ång.
Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   cã   khèi   lîng   cæ 
phÇn b¸n ra trªn 10 tû   ®ång th×  tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ cæ 
phÇn t¹i trung t©m giao dÞch chøng kho¸n  ®Ó  thu hót c¸c 
nhµ ®Çu t.
C¬   quan quyÕt   ®Þnh  cæ phÇn  ho¸  c«ng ty  nhµ  níc  lùa 
chän ®Ó thuª c¸c tæ chøc b¸n ®Êu gi¸.
3. Trêng hîp doanh nghiÖp n»m ë vïng s©u, kh«ng cã tæ  
chøc tµi chÝnh trung gian  ®¶m nhËn viÖc b¸n cæ phÇn th× 
c¬   quan   quyÕt   ®Þnh   cæ   phÇn   ho¸   tho¶   thuËn   víi   Bé   Tµi 
chÝnh vÒ ph¬ng thøc b¸n.


§i Ò u  31.  Tr×nh tù tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ lÇn ®Çu
1.  Tríc  khi b¸n  ®Êu gi¸  tèi thiÓu  20 ngµy,  c¬   quan 
thùc   hiÖn  b¸n   ®Êu  gi¸  (doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   tµi   chÝnh  
trung gian, Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n) ph¶i th«ng 
b¸o c«ng khai  t¹i  doanh  nghiÖp,  t¹i n¬i b¸n  ®Êu gi¸ vµ 
trªn c¸c ph¬ng tiÖn  th«ng tin ®¹i chóng vÒ thêi gian, ®Þa  
®iÓm, h×nh thøc b¸n,  ®iÒu kiÖn tham gia, sè  l îng cæ phÇn 
dù  kiÕn b¸n vµ  c¸c vÊn  ®Ò  kh¸c cã  liªn quan  ®Õn viÖc b¸n  
cæ phÇn. 
2. Tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ cho c¸c nhµ   ®Çu t  kh¸c theo 
c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 cña NghÞ ®Þnh nµy.
3. X¸c  ®Þnh gi¸  ®Êu b×nh qu©n  ®Ó  tÝnh gi¸  u  ®∙i cho 
nhµ ®Çu t chiÕn lîc vµ ngêi lao ®éng.
4. Tæ chøc viÖc ph©n phèi vµ b¸n cæ phÇn cho tõng nhµ 
®Çu t chiÕn lîc vµ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp.
5. Trong thêi h¹n 4 th¸ng kÓ  tõ  ngµy quyÕt  ®Þnh phª 
duyÖt ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸, doanh nghiÖp ph¶i hoµn thµnh 
viÖc b¸n cæ phÇn. Trêng hîp cæ phÇn cha b¸n hÕt th× doanh 
nghiÖp b¸o c¸o c¬  quan cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh cæ phÇn 
ho¸  ®Ó   ®iÒu chØnh quy m« hoÆc c¬  cÊu vèn  ®iÒu lÖ  trong 
16

ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ vµ  thùc hiÖn chuyÓn c«ng ty nhµ  níc 
thµnh c«ng ty cæ phÇn.


§i Ò u  32.  §¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn
Sau  khi hoµn  thµnh  viÖc  b¸n cæ  phÇn vµ   tæ chøc  §¹i 
héi ®ång cæ ®«ng theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp  
th× doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ph¶i ®¨ng ký kinh doanh theo  
quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  109/2004/N§­CP ngµy 02 th¸ng 4 
n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký kinh doanh.


§i Ò u   33.   Thùc hiÖn c«ng khai, minh b¹ch th«ng tin 
vµ niªm yÕt trªn thÞ trêng chøng kho¸n
1. C«ng ty cæ phÇn ph¶i thùc hiÖn b¸o c¸o c«ng khai 
vÒ tµi chÝnh cho c¸c cæ ®«ng vµ c¬ quan qu¶n lý theo ®óng  
quy  ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña 
ph¸p luËt.
2.   Nhµ   níc   cã   chÝnh   s¸ch  u   ®∙i   ®èi   víi   c¸c   doanh 
nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   cã   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   thùc   hiÖn   niªm   yÕt 
ngay trªn thÞ trêng chøng kho¸n.  


§i Ò u   34.   Qu¶n lý  phÇn vèn nhµ  níc t¹i c«ng ty cæ 
phÇn
1. PhÇn vèn nhµ  níc t¹i c¸c c«ng ty cæ phÇn  ®îc qu¶n 
lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý vèn nhµ n íc ®Çu 
t t¹i doanh nghiÖp kh¸c.
2. §èi víi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ kh«ng thuéc  ®èi  
tîng Nhµ  níc n¾m gi÷  cæ phÇn chi phèi th×  tuú  theo  ®iÒu 
kiÖn cô thÓ, c¬ quan ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn nhµ n íc 
t¹i c«ng ty cæ phÇn ®îc quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc b¸n tiÕp cæ 
phÇn thuéc së  h÷u nhµ  níc t¹i c«ng ty cæ phÇn theo quy 
®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ §iÒu lÖ C«ng ty cæ phÇn.


§i Ò u   35.   Qu¶n lý vµ sö dông sè tiÒn thu tõ cæ phÇn 
ho¸ c«ng ty nhµ níc
Sè tiÒn Nhµ níc thu ®îc tõ cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ n­
íc   (bao   gåm   tiÒn   thu   tõ   b¸n   phÇn   vèn   nhµ   níc   vµ   tiÒn 
chªnh lÖch t¨ng do b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn ph¸t hµnh thªm t¹i 
c¸c   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸),   sau   khi   trõ   chi   phÝ   cæ 
phÇn ho¸ ®îc sö dông vµo c¸c môc ®Ých sau: 
1.   Hç   trî   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   thùc   hiÖn   chÝnh 
s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸.
17

a) Hç  trî  doanh nghiÖp thanh to¸n trî  cÊp cho sè  lao 
®éng   th«i   viÖc,   mÊt   viÖc     khi   chuyÓn   c«ng   ty   nhµ   níc 
thµnh c«ng ty cæ phÇn;
b) Hç  trî   ®µo t¹o l¹i lao  ®éng trong doanh nghiÖp cæ 
phÇn ho¸ ®Ó bè trÝ viÖc lµm míi trong c«ng ty cæ phÇn.
2. Sè tiÒn cßn l¹i ®îc qu¶n lý vµ sö dông nh sau: 
a) Trêng hîp cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp thµnh viªn tæng 
c«ng ty nhµ  níc hoÆc cæ phÇn ho¸ bé  phËn c«ng ty nhµ  n íc 
®éc lËp th× tæng c«ng ty nhµ níc hoÆc c«ng ty nhµ níc ®éc 
lËp  ®îc sö  dông vµo ho¹t  ®éng kinh doanh vµ  hç  trî  c¸c 
doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ tiÕp tôc gi¶i quyÕt lao ®éng d«i  
d theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu 36 cña NghÞ ®Þnh nµy.
b) Trêng hîp cæ phÇn ho¸ toµn bé  c«ng ty nhµ  níc  ®éc 
lËp,   toµn   bé   tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   th×   sè   tiÒn   cßn   l¹i 
chuyÓn vÒ quü hç trî s¾p xÕp doanh nghiÖp t¹i Bé Tµi chÝnh 
®Ó ®Çu t cho c«ng ty mµ Nhµ níc cÇn  n¾m gi÷ 100% vèn nhng 
thiÕu vèn, c«ng ty cæ phÇn nhµ níc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi 
nhng vèn nhµ  níc cã  t¹i doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ kh«ng  ®ñ 
®¶m b¶o sè  cæ phÇn cña Nhµ  níc vµ  hç  trî  c¸c doanh nghiÖp 
cæ phÇn ho¸ tiÕp tôc gi¶i quyÕt lao  ®éng d«i d   theo quy 
®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu 36 cña NghÞ ®Þnh nµy. Sè cßn l¹i ®Çu 
t vµo c¸c doanh nghiÖp th«ng qua Tæng c«ng ty §Çu t  vµ kinh 
doanh vèn nhµ níc.


Ch¬ng V
c h Ý n h   s ¸ c h   ® è i   v í i   d o a n h   n g h i Ö p   v µ   n g ê i   l a o   ® é n g 
sau cæ phÇn ho¸


§i Ò u  36.   Doanh nghiÖp sau cæ phÇn ho¸ ®îc hëng c¸c 
u ®∙i sau:
1. §îc hëng  u  ®∙i nh  ®èi víi doanh nghiÖp thµnh lËp 
míi theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  khuyÕn khÝch  ®Çu t mµ 
kh«ng cÇn ph¶i lµm thñ tôc cÊp chøng nhËn u ®∙i ®Çu t.
Trêng hîp doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ thùc hiÖn niªm yÕt  
trªn thÞ  trêng chøng kho¸n th×  ngoµi c¸c  u  ®∙i trªn cßn 
®îc hëng thªm c¸c  u  ®∙i theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ 
chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n.
2. §îc miÔn lÖ  phÝ  tríc b¹   ®èi víi viÖc chuyÓn nh÷ng  
tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý  vµ  sö  dông cña doanh nghiÖp 
cæ phÇn hãa thµnh së h÷u cña c«ng ty cæ phÇn.
3. §îc miÔn lÖ  phÝ  cÊp giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh 
doanh   khi   chuyÓn   tõ   c«ng   ty   nhµ   níc   thµnh   c«ng   ty   cæ 
phÇn. 
18

4.  §îc duy  tr×  c¸c  hîp  ®ång  thuª  nhµ  cöa,  vËt kiÕn 
tróc cña c¸c c¬ quan Nhµ níc hoÆc ®îc u tiªn mua l¹i theo 
gi¸ thÞ  trêng t¹i thêi  ®iÓm cæ phÇn ho¸  ®Ó  æn  ®Þnh ho¹t 
®éng s¶n xuÊt, kinh doanh.
5. §îc hëng c¸c quyÒn sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh cña 
LuËt §Êt ®ai trong trêng hîp gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn 
ho¸ ®∙ bao gåm c¶ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt. 
6. §îc tiÕp tôc vay vèn t¹i ng©n hµng th ¬ng m¹i, c«ng 
ty tµi chÝnh, c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c cña Nhµ  níc theo 
c¬ chÕ nh ®èi víi c«ng ty nhµ níc.
7.  §îc duy  tr×  vµ  ph¸t  triÓn  Quü   phóc lîi  díi d¹ng 
hiÖn vËt nh: c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa, c©u l¹c bé, bÖnh x¸, 
nhµ   ®iÒu dìng, nhµ  trÎ   ®Ó   ®¶m b¶o phóc lîi cho ngêi lao 
®éng trong  c«ng ty cæ phÇn.  Nh÷ng  tµi  s¶n  nµy  thuéc  së 
h÷u cña tËp thÓ ngêi lao ®éng do c«ng ty cæ phÇn qu¶n lý.
8.  Sau khi  c«ng  ty nhµ  níc chuyÓn  thµnh  c«ng  ty cæ 
phÇn,  nÕu  do nhu cÇu tæ chøc l¹i ho¹t   ®éng  kinh doanh, 
thay ®æi c«ng nghÖ dÉn ®Õn ngêi lao ®éng ë c«ng ty nhµ n­
íc chuyÓn  sang  bÞ  mÊt  viÖc  hoÆc th«i viÖc,  kÓ  c¶ trêng 
hîp ngêi lao  ®éng tù  nguyÖn th«i viÖc th×   ® îc gi¶i quyÕt 
nh sau: 
a) Trong 12 th¸ng kÓ  tõ  ngµy c«ng ty cæ phÇn  ®îc cÊp 
giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh, nÕu ngêi lao  ®éng bÞ 
mÊt viÖc do c¬  cÊu l¹i c«ng ty thuéc  ®èi tîng hëng chÝnh 
s¸ch  ®èi víi lao  ®éng d«i d  do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp 
nhµ  níc theo NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP ngµy 11 th¸ng 4 
n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  th×   ®îc Quü  hç  trî  lao  ®éng d«i d 
hç trî.
C¸c ®èi tîng lao ®éng mÊt viÖc, th«i viÖc cßn l¹i th×  
®îc hëng  trî  cÊp  mÊt  viÖc,  th«i viÖc  theo  quy  ®Þnh cña 
ph¸p luËt lao  ®éng hiÖn hµnh vµ   ®îc hç  trî  tõ  tiÒn   thu 
cña Nhµ  níc do cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ  n íc quy  ®Þnh t¹i 
§iÒu 35 cña NghÞ ®Þnh nµy.
b)  Trêng   hîp   ngêi   lao   ®éng   bÞ   mÊt   viÖc,   th«i   viÖc 
trong 4 n¨m tiÕp theo th×  c«ng ty cæ phÇn cã  tr¸ch nhiÖm  
thanh to¸n 50% tæng møc trî  cÊp theo quy  ®Þnh cña Bé  luËt  
Lao ®éng, sè cßn l¹i ®îc thanh to¸n tõ tiÒn  thu cña Nhµ n­
íc do cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ níc quy ®Þnh t¹i §iÒu 35 cña 
NghÞ   ®Þnh   nµy.   HÕt   thêi   h¹n   trªn,   c«ng   ty   cæ   phÇn   chÞu 
tr¸ch nhiÖm thanh to¸n toµn bé trî cÊp cho ngêi lao ®éng. 


§i Ò u   37.  Ngêi lao  ®éng trong doanh nghiÖp cæ phÇn 
hãa ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch u ®∙i sau:
1. Ngêi lao  ®éng cã  tªn trong danh s¸ch thêng xuyªn 
cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ ® îc 
19

mua tèi  ®a 100 cæ phÇn cho mçi n¨m thùc tÕ  lµm viÖc t¹i 
khu   vùc   nhµ   níc   víi   gi¸   gi¶m  40   %   so  víi  gi¸   ®Êu  b×nh 
qu©n b¸n cho nhµ ®Çu t kh¸c. 
2.   §îc   tiÕp   tôc   tham   gia   vµ   hëng   quyÒn   lîi   vÒ   b¶o 
hiÓm   x∙   héi   theo   chÕ   ®é   hiÖn   hµnh   nÕu   chuyÓn   sang   lµm 
viÖc t¹i c«ng ty cæ phÇn.
3. §îc hëng chÕ   ®é  hu trÝ  vµ  c¸c quyÒn lîi theo chÕ 
®é hiÖn hµnh nÕu ®∙ cã ®ñ ®iÒu kiÖn t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn  
hãa.
4. NÕu bÞ  mÊt viÖc, th«i viÖc t¹i thêi  ®iÓm cæ phÇn 
ho¸  ®îc thanh to¸n trî  cÊp mÊt viÖc, th«i viÖc theo quy 
®Þnh cña ph¸p luËt.


Ch¬ng VI
QuyÒn vµ nghÜa vô cña cæ ®«ng 
§i Ò u   38.   C¸c   cæ   ®«ng   chiÕn   lîc   cã   c¸c   quyÒn   vµ 
nghÜa vô sau:
1. QuyÒn lîi:
a)   §îc mua cæ phÇn  u  ®∙i theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 
§iÒu 27 vµ kho¶n 2 §iÒu 28 cña NghÞ ®Þnh nµy;
b)  §îc quyÒn  tham  gia qu¶n  lý  c«ng  ty cæ  phÇn theo 
quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn;
c) §îc sö dông cæ phiÕu ®Ó cÇm cè, thÕ chÊp trong c¸c 
quan hÖ tÝn dông ë ViÖt Nam;
d) §îc hëng c¸c quyÒn lîi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p  
luËt vµ §iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn.
2. NghÜa vô:
a) Thùc hiÖn c¸c cam kÕt khi tham gia mua cæ phÇn;
b)  Kh«ng  ®îc chuyÓn  nhîng sè   cæ phÇn  ®îc mua  u  ®∙i 
theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 27 cña NghÞ ®Þnh nµy trong 
vßng   03   n¨m,   kÓ   tõ   ngµy   c«ng   ty   cæ   phÇn   ®îc   cÊp   giÊy 
chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh.   Trêng   hîp   ®Æc   biÖt   cÇn 
chuyÓn nhîng sè  cæ phÇn nµy tríc thêi h¹n trªn th×  ph¶i 
®îc Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn chÊp thuËn;
c) C¸c nghÜa vô  kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ 
§iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn.
20


§ i Ò u  39.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c cæ ®«ng kh¸c
C¸c cæ  ®«ng kh¸c  ®îc hëng c¸c quyÒn lîi vµ  nghÜa vô 
theo quy  ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp vµ  §iÒu lÖ  cña c«ng 
ty cæ phÇn.


Riªng ®èi víi cæ ®«ng níc ngoµi ®îc ®æi c¸c kho¶n thu 
vÒ  cæ tøc, tiÒn chuyÓn nhîng cæ phÇn t¹i ViÖt Nam thµnh 
ngo¹i tÖ   ®Ó  chuyÓn ra níc ngoµi sau khi  ®∙ thùc hiÖn  ®Çy 
®ñ  nghÜa vô  vÒ  thuÕ  theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt. Trêng 
hîp dïng cæ tøc thu ®îc ®Ó t¸i ®Çu t t¹i ViÖt Nam th× ®îc 
hëng c¸c u  ®∙i theo quy  ®Þnh cña LuËt KhuyÕn khÝch  ®Çu t 
trong níc.


Ch¬ng VII
Tæ chøc thùc hiÖn


§i Ò u   40.   QuyÒn h¹n vµ  tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé,  ñy 
ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng,   Héi 
®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty nhµ níc
1.  Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc 
ChÝnh phñ, Chñ  tÞch  ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc 
thuéc Trung ¬ng c¨n cø ph¬ng ¸n s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ n­
íc ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt:
a) Tæ chøc x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc 
thùc   hiÖn   cæ   phÇn   ho¸,   göi   kÕt   qu¶   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó 
thÈm tra vµ quyÕt ®Þnh c«ng bè;
b)   Tr×nh   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª   duyÖt   ph¬ng   ¸n   cæ 
phÇn ho¸ toµn bé tæng c«ng ty nhµ níc;
c) QuyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp thuéc ph¹m  
vi   qu¶n   lý;   quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp;   phª   duyÖt  
ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ ®Ó chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng 
ty cæ phÇn;
d) Rµ  so¸t, chñ   ®éng chuyÓn nh÷ng doanh nghiÖp trong 
danh s¸ch thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ nhng kh«ng cßn vèn nhµ n­
íc sang thùc hiÖn  c¸c  h×nh  thøc kh¸c nh  giao, b¸n hoÆc 
ph¸ s¶n doanh nghiÖp;
®) Gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c cho c¸c doanh nghiÖp cæ 
phÇn ho¸ theo thÈm quyÒn  ®îc giao trong thêi h¹n tèi  ®a 
15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬. Tr êng hîp vît qu¸ thÈm 
quyÒn th×  cã  tr¸ch nhiÖm kÞp thêi b¸o c¸o Thñ  t íng ChÝnh 
phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh;
e)   Göi   vÒ   Ban   ChØ   ®¹o   ®æi   míi   vµ   Ph¸t   triÓn   doanh 
nghiÖp, Bé  Tµi chÝnh c¸c quyÕt  ®Þnh c«ng bè  kÕt qu¶ x¸c 
21

®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp, quyÕt  ®Þnh phª duyÖt ph¬ng ¸n 
cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n vÒ cæ phÇn ho¸ 
®Ó theo dâi, tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ.
Trêng hîp kh«ng thùc hiÖn ph¬ng ¸n  ®∙  ®îc phª duyÖt 
th×  Thñ  trëng c¸c c¬  quan qu¶n lý  doanh nghiÖp ph¶i chÞu 
c¸c h×nh thøc kû luËt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
2.   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   c¸c   tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   cã 
tr¸ch nhiÖm: 
a)   Tæ  chøc   thùc  hiÖn   s¾p   xÕp  c¸c   doanh   nghiÖp   thuéc  
tæng c«ng ty theo ®Ò ¸n s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ n íc ®∙ ®îc 
Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt;
b) ChØ  ®¹o c¸c c«ng ty thµnh viªn: xö  lý  c¸c vÊn  ®Ò 
tµi chÝnh  theo  quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ   ®Þnh nµy,  tæ 
chøc x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp, lËp ph¬ng ¸n cæ phÇn 
ho¸ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt;
c) Xö lý c¸c tån t¹i vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cæ 
phÇn ho¸ theo thÈm quyÒn.
Trêng hîp kh«ng thùc hiÖn ph¬ng ¸n  ®∙  ®îc phª duyÖt 
th×  Héi  ®ång qu¶n trÞ  tæng c«ng ty nhµ  níc ph¶i chÞu c¸c 
h×nh thøc kû luËt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
3. Ban ChØ ®¹o ®æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh nghiÖp, Bé  
Tµi   chÝnh  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   gióp   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ  chØ 
®¹o, kiÓm  tra,  gi¸m s¸t,  ®«n  ®èc c¸c Bé, c¬  quan ngang 
Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ,  ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh 
phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c tæng c«ng ty nhµ níc thùc 
hiÖn c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ 
ph¬ng ¸n s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ níc ®∙ ®îc phª duyÖt.


Ch¬ng VIII
§iÒu kho¶n thi hµnh


§i Ò u   41.   NghÞ   ®Þnh   nµy   thay   thÕ   NghÞ   ®Þnh   sè 
64/2002/N§­CP ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  vµ 
cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng 
b¸o. C¸c quy  ®Þnh tríc  ®©y vÒ  cæ phÇn hãa tr¸i víi NghÞ 
®Þnh nµy ®Òu kh«ng cßn hiÖu lùc thi hµnh.
C¸c   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   ®∙   cã   quyÕt   ®Þnh   phª 
duyÖt  ph¬ng ¸n chuyÓn  c«ng  ty nhµ  níc thµnh  c«ng ty cæ 
phÇn   cña   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   tríc   ngµy   NghÞ   ®Þnh   nµy   cã 
hiÖu lùc kh«ng ph¶i thay ®æi ph¬ng ¸n theo NghÞ ®Þnh nµy.
22


§ i Ò u   42.   Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ 
X∙ héi, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i 
trêng, c¸c Bé vµ c¬ quan kh¸c cã liªn quan cã tr¸ch nhiÖm 
híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy.


§i Ò u  43.   C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, 
Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n 
d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, Héi  ®ång qu¶n 
trÞ Tæng c«ng ty nhµ níc do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh 
thµnh lËp chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản