Nghị định 19/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
71
lượt xem
3
download

Nghị định 19/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 19/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 19/2001/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  19/2001/N§­C P  n g µ y   11 th¸ng 5 n¨ m   2001  V Ò   ö  p h ¹t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   x p h trong  Ü nh v ù c  l a n  to µ n  µ  ki Ó m  so¸t b ø c  x ¹ v   ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 06    n¨m  1995; C¨n  Ph¸p  Önh  toµn  µ  Ó m     cø  l An  v Ki so¸tBøc  ¹ ngµy  th¸ng 6  x  25    n¨m   1996; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng, tr ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I c¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng,ph¹m      ông 1. §  î   vi¸p d 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  è       c ý hoÆc   ý  ùc hiÖn  µnh      ¹m      v«  th   h viviph c¸c quy ®Þnh  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   toµn  µ  Óm    l  n   an  v ki so¸tbøc  ¹ m µ   a  n   x   ch ®Õ møc    truy cøu tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù  ×  Þ   ö  ¹t hµnh  Ýnh    h s th b x ph   ch theo  quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. Vi  ¹m  µnh  Ýnh    ph h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   toµn  µ  l  n   an  v kiÓm    so¸tbøc  ¹bao  å m: x  g a) Hµnh      ¹m    viviph quy  nh  Ò   ®Þ v khaib¸o,®¨ng  ý,giÊy phÐp     k    quy  nh   ®Þ t¹ Ph¸p  Önh  toµn  µ  Ó m       i l An  v Ki so¸tBøc  ¹; x b) Hµnh      ¹m      viviph c¸cquy  nh  Ò   ü  Ët®¶m   ®Þ v k thu   b¶o  toµn  an  bøc  ¹; x c)  µnh      ¹m  H vi vi ph c¸c quy  nh   ô  Ó   ña  ®Þ c th c Ph¸p  Önh    µn  µ  l An to v KiÓ m  so¸tBøc  ¹  µ    x v NghÞ   nh   è  ®Þ s 50/1998/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 16  7  1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    iÕtviÖc    µnh  ®Þ chi t   thih Ph¸p  Önh  toµn  µ  l An  v KiÓm       ¹. so¸tBøc x
 2. 2 §i Ò u      Ých  õng÷ 2. Gi¶ith t  Trong  NghÞ   nh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ®Þ n      d  ®© ®   nh sau: 1.ThiÕtbÞ      bøc  ¹lµthiÕtbÞ  ã  Ó      x      c th ph¸tra bøc  ¹ionho¸,bao  å m     x      g c¸c thiÕtbÞ     chØ    ph¸tbøc  ¹ khië  Õ     ¹t®éng      x     ch ®é ho   (nh c¸c m¸y      m¸y  ph¸ttiaX,  gia tèc..   µ  ÕtbÞ    .v thi   bøc  ¹ cã  ¾n  ån  ãng  ¹ ë  trong (nh  ÕtbÞ  ) x  g ngu ph x   bªn    thi   x¹ trÞ tõ xa, thiÕtbÞ   ¹ trÞ ¸p               x     s¸t, m¸y      dïng  c¸c ph¸ttiaX  trong ph©n  Ých      t ë c¸ccöa  µng  µng  ¹c,c¸cc¬  ë  Õu  ¹,lßph¶n    h v b     s chi x     øng  ¹tnh©n... . h  ) 2. Nguån  ãng  ¹ hiÖu  ông    ph x  d (trong NghÞ   nh  µy  äi t¾t lµ nguån    ®Þ n g      phãng  ¹)bao  å m   ån  ãng  ¹kÝn  µ  ån  ãng  ¹hë.Nguån  ãng  x  g ngu ph x  v ngu ph x    ph x¹ lµc¸c chÊt phãng  ¹ ® îcsö  ông  ïng víi        x    d c    m¸y  ãc  ÕtbÞ   m thi   hoÆc   ö  ông  sd m ét  × nh  m trong viÖc    øng  ông  ü  Ëth¹tnh©n  µo  ét  ôc      nh. d k thu     vmm tiªux¸c®Þ 3. Nguån  ãng  ¹ kÝn  µ nguån  ãng  ¹ trong ®ã   Êt phãng  ¹ ® îc   ph x  l  ph x    ch   x    bao  Ýn  k trong  ípvá  äc  ã  Êu  óc ® Æc   Öt ®¶m   l  b c c tr   bi   b¶o kh«ng cho  Êt ch   phãng  ¹  ña  ã  x c n tho¸tra    m«i  êng  tr trong  iÒu  Ön  µm  Öc  ×nh  êng  ® ki l vi b th hoÆc  trongtr ng  îp cã  ù  è    ê h   s c bøc  ¹. x 4. Nguån  ãng  ¹ hë  µ nguån  ãng  ¹ kh«ng  îcbao  Ýn    ph x  l  ph x  ®  k trong m ét    lípvá  äc  µ   ã  ã  Êu  óc® Æc   Ötnh  ån  ãng  ¹ kÝn, chÊt phãng    b m n c c tr   bi   ngu ph x      x¹cã  Ó  Þ  rØ    ã  ù  è    th b rß  khic s c bøc  ¹. x 5. C«ng  Öc    vi bøc  ¹ ® Æc   Ötlµnh÷ng  x  bi     c«ng  Öc  ¾p  Æt,  Ën  µnh, vi l ® vh   söa  ÷a,kh ¾c  ôc  ù  è  ch   ph s c bøc  ¹,háng  ãc    x  h lß ph¶n  øng  ¹tnh©n,  h  m¸y    gia tèc,m¸y  ¹trÞ,thiÕtbÞ  Õu  ¹b¸n c«ng    x      chi x     nghiÖp  µ  v c«ng nghiÖp,c¸cm¸y  ¹    x  h×nh  c«ng  nghiÖp  µ    v c¸c c«ng  Öc  vi bøc  ¹ cã  ªnquan  n   x   li   ®Õ søc  Îvµ  ßi  kho   ® háim«i  êng  µm  Öc  Æc   Öt.   tr l vi ® bi 6.D Þch  ô  toµn    v an  bøc  ¹lµc¸cho¹t®éng  ôc  ô    x        ph v c¸cc«ng  Öc  Ò     vi v an toµn bøc  ¹ cho    ¬  ë  x  c¸c c s bøc  ¹,lµm  Þch  ô  o   Òu x¹ c¸ nh©n,  ÕtkÕ   x  d v ® li       thi   x©y  ùng    ¹o,m ë   éng,n©ng  Êp    ¬  ë  d c¶it   r   c c¸c c s bøc  ¹ nh  x   phßng    X quang,  khoa  häc  ¹tnh©n, c¬  ë  ¹ trÞ tõ xa,kho  y  h    s x        chøa  ån  ãng  ¹,kho  ngu ph x  chøa  chÊt phãng  ¹ vµ  Êt th¶iphãng  ¹,thÈm  nh  toµn    x   ch     x  ®Þ an  bøc  ¹,®¸nh      x  gi¸t¸c ®éng  bøc  ¹ ®èi víim«i  êng, kiÓm  nh  Êt l ng cña    ÕtbÞ   x      tr   ®Þ ch  î   c¸c thi   bøc  ¹, x  hiÖu  Èn  ÕtbÞ  o êng  chu thi   ® l bøc  ¹vµ  ÕtbÞ  x   thi   bøc  ¹.x 7. ChØ   è  Ën    s v chuyÓn  µ chØ   è  ïng    Óm     ù  Õu  ¹,®Ó   l  sd ®Ó ki so¸ts chi x   quy  nh îng chÊt phãng  ¹ ®ùng  ®Þ l    x  trong kiÖn  µng  ãng  ¹ nh»m   ¶m       h ph x  ® b¶o an  µn  to trong qu¸ tr×nh vËn       chuyÓn. 8. C¬     quan  qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   toµn  µ  Óm     l  n   an  v ki so¸tbøc  ¹ lµ Ban    x    An toµn  Bøc  ¹vµ  ¹tnh©n  éc Bé  x  H   thu   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng. tr   §i Ò u  3. Nguyªn  ¾c  dông  h×nh  t ¸p  c¸c  thøc  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  x ph     h chÝnh 1.  Öc  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  Vi x l     h ch ph¶i do  êi cã  Èm     ng   th quyÒn  Õn ti   hµnh  theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2.Tæ     chøc,c¸nh©n     chØ  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  b x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v an  µn  µ  Óm   to v ki so¸tbøc  ¹ khi cã    µnh      ¹m    x     c¸c h vi vi ph theo quy  nh   ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  2  1.
 3. 3 3. M äi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch trong lÜnh  ùc  toµn  µ  Óm      v an  v ki so¸t bøc  ¹ ph¶i® îc ph¸thiÖn  Þp  êivµ  x      k th   ph¶ibÞ   nh    ®× chØ ngay.ViÖc  ö  ¹t   x ph   ph¶i® îctiÕn hµnh       nhanh  ãng,c«ng  ch   minh;m äi  Ëu    h qu¶  hµnh      ¹m   do  viviph hµnh  Ýnh  Ò   toµn  µ  Óm    ch v an  v ki so¸tbøc  ¹ g©y    x  ra ph¶i® îckh ¾c  ôc     ph theo   ®óng  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  µy. Tæ   ®Þ n  chøc, c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m     ch vi vi ph hµnh  Ýnh  Ò   toµn  µ  Óm     ch v an  v ki so¸tbøc  ¹ g©y  Öth¹ivÒ   Ët chÊt,søc  x  thi     v     khoÎcon  êiph¶ibåith ng    ng       ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4. M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   toµn  µ  Óm      h viviph h ch v an  v ki so¸tbøc  ¹chØ   x  bÞ  ö  ¹t1  Çn. x ph   l M ét  êi thùc  Ön  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   toµn  µ  ng   hi nhi h viviph h ch v an  v kiÓm    so¸tbøc  ¹th× bÞ  ö  ¹ttõng hµnh      ¹m. x     x ph     viviph NhiÒu  êicïng thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   toµn  ng       mh viviph h ch v an  vµ  Óm    ki so¸tbøc  ¹th× m äi  êiviph¹m  u   Þ  ö  ¹t. x    ng     ®Ò b x ph 5.  Öc  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   toµn  µ  Óm   Vi x ph     h ch v an  v ki so¸tbøc  ¹   x  ph¶i c¨n  vµo  Ýnh  Êt,møc       ¹m,  ©n  ©n  µ  ÷ng  ×nh  Õt   cø  t ch   ®é viph nh th v nh t ti   gi¶m  Ñ,    nh t¨ngnÆng     Õt  nh  ×nh  ®Ó quy ®Þ h thøc xö  ¹tvµ    Ön    ph   c¸c bi ph¸p  ö  x lýthÝch  îp theo quy  nh  ña    h    ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n Kh«ng  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc  toµn  µ  Óm      v an  v ki so¸t bøc  ¹ trong c¸c tr ng  îp  éc  ×nh  Õ  Êp  Õt,phßng  Ö   Ýnh  ¸ng, x      ê h thu t th c thi   v ch ®   sù  Ön  Êt  ê  ki b ng hoÆc     µnh      ¹m  µnh  Ýnh  c¸c h viviph h ch trong khi®ang  ¾ c      m b Önh  ©m  Çn  t th hoÆc     Önh  c¸c b kh¸clµm  Êt    m kh¶  n¨ng  Ën  nh thøc hoÆc       kh¶ n¨ng  iÒu  Ón  µnh    ña  ×nh. ® khi h vic m 6. Trong  êng  îp xö  ¹tb»ng  Òn,møc  ¹tcô  Ó  i  íim ét  µnh    tr h   ph   ti   ph   th ®è v   h viviph¹m     quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ møc  ®Þ n l  trung b×nh  ña    c khung  Ònti   ph¹tquy  nh  i víi µnh    .  êng  îp hµnh      ¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m    ®Þ ®è     h vi®ã Tr h  viviph c t ti   nhÑ   ×  th møc   Òn  ¹tcô  Ó  Êp  ¬n  ti ph   th th h møc  trung  ×nh, nhng  b   kh«ng  îc ®  thÊp  ¬n  h møc   Êp  Êt  ña  th nh c khung  Òn  ¹t.Trêng  îp  µnh      ¹m  ã  ti ph   hh viviph c t×nh  Õtt¨ngnÆng   × møc  Òn ph¹tcô  Ó  ti     th   ti     th cao  ¬n h møc  trung b×nh,nhng      kh«ng  îccao  ¬n  ®  h møc  cao  Êt cña  nh   khung  Òn ph¹t. ti   7. T×nh  Õtgi¶m  Ñ,    ti   nh t¨ng nÆng   îc ¸p  ông    ® d theo  Òu  vµ  Òu    §i 7  §i 8 cña  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §i Ò u 4.  ×nh  H thøc  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong  Ünh  ùc    l v an toµn  µ  Óm    v ki so¸tbøc  ¹ x 1.H×nh    thøc xö  ¹tchÝnh:c¶nh      ph     c¸o hoÆc   ¹ttiÒn. ph   2.H×nh    thøc ph¹tbæ       sung: a) Tíccã  êih¹n      th   hoÆc   kh«ng  êih¹n  Òn  ö  ông  Êy phÐp  c¬  th   quy sd gi   do  quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   toµn  µ  Óm    l  n   an  v ki so¸tbøc  ¹cÊp; x  b)  Þch    T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch tronglÜnh  ùc  toµn  µ  Óm      v an  v ki so¸tbøc  ¹. x 3.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p kh¸c:   a) Buéc  Èy x¹nh÷ng  ïng bÞ  Ô m  ¹;   t    v   nhi x
 4. 4 b)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y  ch g ra; c) Buéc    û,ch«n  Êt vËt phÈ m,  µng      tiªuhu   c    h ho¸ chøa  Êt phãng  ¹ theo  ch   x  ®óng quy  nh  toµn  ®Þ an  bøc  ¹; x d)Buéc    ¹ol¹kÕt cÊu  ©y  ùng,che  ¾n    i   Èn  toµn bøc  ¹   c¶it       i xd   ch theot ªuchu an    x   ®Ó   ¶m   m«i tr ng  ® b¶o    ê xung  quanh. ®)  éc    Êt theo  Bu t¸ xu   i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö   v m«i  êng  tr tang  vËtviph¹m  ∙  Ëp  Èu;    ® nh kh e) Buéc  è  Ý c«ng  Öc  Ých  îp ®èi víingêidíi tuæi,ngêibÞ       b tr   vi th h        18      c¸c b Önh  Ê m   c theo quy  nh  ña  é  tÕ;phô  ÷  ã    ®Þ c B Y    n c thaihoÆc   ang  ® trong thêi    gian cho  con  ó  b theo quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  kho¶n  §iÒu  cña  1  6,  3  10  NghÞ   nh  è  ®Þ s 50/1998/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 16    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v LuËt M«i  êng.   tr g)  éc  åi th ng  Öth¹i: Öc  åi th ng  Öth¹ido  µnh      ¹m  Bu b   ê thi     vi b   ê thi     h viviph hµnh  Ýnh  ©y  ® îc tiÕn  µnh  ch g ra    h theo nguyªn  ¾c  t tho¶  Ën  ÷a c¸c bªn. thu gi       §èi víinh÷ng  Öth¹icã    Þ ®Õ n      thi     gi¸tr   1.000.000  ng  µ     ®å m c¸c bªn  kh«ng  ù t  tho¶  Ën  îc th×  thu ®   møc   åi th ng  ngêi cã  Èm   b  ê do    th quyÒn  ö  ¹t quyÕt  x ph   ®Þnh;  ÷ng  Öth¹icã    Þ trªn1.000.000  ng  Õu     nh thi     gi¸tr     ®å n c¸c bªn kh«ng  ù t  tho¶ thuËn  îcth× gi¶i   ®       Õt theo thñ tôctètông d©n  ù. quy            s §i Ò u  ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ  êih¹n  îccoilµ 5.    x ph     h ch v th   ®       cha  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh b x ph     h ch 1.  êi hiÖu  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  Th   x ph     h ch trong  Ünh  ùc  toµn  µ  l v an  v kiÓm    so¸tbøc  ¹lµm ét  x    n¨m  Ó   õngµy  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  îcthùc k t  h viviph h ch ®    hiÖn. Thêi h¹n    îc tÝnh  µ hai n¨m  i  íihµnh      ¹m  µnh  Ýnh      trªn®   l    ®è v   viviph h ch trong  Êt khÈu, nhËp  Èu  ån  xu     kh ngu bøc  ¹,b¶o  Ö   x  v m«i  êng. N Õ u   tr   qu¸    c¸c thêih¹n  ãitrªnth× tæ    n       chøc,c¸ nh©n  ∙  ùc hiÖn  µnh      ¹m     ® th   h viviph kh«ng  Þ   b xö  ¹t, ng  ã  Ó  Þ     ông    Ön  ph   nh c th b ¸p d c¸c bi ph¸p  quy  nh  ¹  iÓ m           ®Þ ti ® a, b, c,d, ®,  kho¶n  §iÒu  cña  e  3  4  NghÞ   nh  µy. ®Þ n  2. §èi víic¸ nh©n  ùc  Ön  µnh      ¹m        th hi h vi vi ph ph¸p  Ët vÒ   toµn  µ  lu   an  v kiÓm    so¸tbøc  ¹ bÞ   ëitè,truytè hoÆc   ã  Õt  nh  a  ô      Ðt xö  x   kh         c quy ®Þ ® v ¸n ra x   theo  ñ  ôc tè tông  ×nh  ù  µ   ã  Õt  nh  nh  th t     h s m c quy ®Þ ®× chØ   iÒu    ® trahoÆc   ®×nh  chØ  ô    × bÞ  ö  ¹thµnh  Ýnh  Õu    ¹m    v ¸n,th   x ph   ch n viph c¸cquy  nh  t¹ ®Þ nªu    i nghÞ  nh  µy;thêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µba  ®Þ n   x ph     h ch l   th¸ngkÓ   õngµy    t  cã  Õt ®Þnh  nh  quy   ®× chØ. 3. Trong  êih¹n    th   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  1  kho¶n  §iÒu  µy, n Õu     2  n  tæ chøc, c¸ nh©n  ã    ¹m  µnh  Ýnh  íi hoÆc   è  ×nh  èn tr¸nh,c¶n  ë    c vi ph h ch m  ct tr     tr   viÖc  ö  ¹tth× thêihiÖu  îctÝnh  ¹kÓ   õkhithùc hiÖn    ¹m  µnh  Ýnh  x ph       ®  l  t     i   viph h ch míihoÆc   õkhihµnh    èntr¸nh,   t    vitr    c¶n  ëviÖc  ö  ¹tchÊ m   tr   x ph   døt. 4.    Tæ chøc, c¸  ©n  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   toµn  µ    nh b x ph     h ch v an  v kiÓm    so¸tbøc  ¹,n Õu  x  qua  ét  m n¨m  Ó   õngµy    µnh  k t  thih xong  Õt ®Þnh  ö  quy   x ph¹thoÆc   õ ngµy  Õt  Öu  ùc thihµnh  Õt  nh  ö  ¹tm µ     t  h hi l     quy ®Þ x ph   kh«ng    t¸i ph¹m  × ® îccoinh  a  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   toµn  µ  Óm   th       ch b x ph     h ch v an  v ki so¸tbøc  ¹.   x
 5. 5 C h ¬ n g  II c¸c h µ n h  vi vi p h ¹ m, h × n h  thøc v µ  m ø c  p h ¹t §i Ò u    µnh      ¹m  ®Þnh  Ò     6. H viviph quy  v khaib¸o 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  n   ph   ®Õ 200.000  ng  i víitæ  ®å ®è     chøc,c¸    nh©n  khaib¸o  Ë m   ng    ch nh kh«ng    ngµy  víithêigian  qu¸ 30  so      quy  nh  i ®Þ ®è   víim ét    trong c¸c ®èi îng     t sau  y:  ¬  ë  ®© c s bøc  ¹,nguån  ãng  ¹,thiÕtbÞ  x  ph x    bøc  ¹,chÊtth¶iphãng  ¹. x     x 2. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi chøc,c¸   ®è     tæ     nh©n  ã  ét  c m trongc¸chµnh      ¹m     viviph sau  y: ®© a) Gian  èitrong khaib¸o,khaib¸o kh«ng  y  ;   d          ®Ç ®ñ b)  öa  ÷a,tÈy    å  ¬    ã    iÒu  Ön  îc ¸p  ông  Ôn  õ S ch   xo¸ h s ®Ó c ®ñ ® ki ®   d mi tr   khaib¸o,®¨ng  ý  Êp  Êy phÐp;    k c gi   c)Kh«ng    khaib¸o c¬  ë      s bøc  ¹; x d) Kh«ng    khaib¸o nguån  ãng  ¹,chÊtth¶iphãng  ¹;    ph x     x ®)  Kh«ng  khaib¸o  ÕtbÞ    thi   bøc  ¹. x §i Ò u    µnh      ¹m  ®Þnh  Ò   ¨ng  ý 7. H viviph quy  v® k Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n     t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc,c¸    nh©n kh«ng  ¨ng  ý  ® k theo  quy  nh:  ¬  ë  ®Þ c s bøc  ¹,thiÕtbÞ   x    bøc  ¹,nguån  x  phãng  ¹,chÊt th¶iphãng  ¹ hoÆc   a   iÓ m   Êt gi÷,xö  ýchÊt th¶iphãng  x     x  ®Þ ® c     l     x¹. §i Ò u    µnh      ¹m  Ò   Êt khÈu, nhËp  Èu  ÕtbÞ   8. H viviph v xu     kh thi   bøc  ¹, x  nguån  ãng  ¹,nhËp  Èu  Êtth¶iphãng  ¹ ph x  kh ch     x 1. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc,   c¸ nh©n  Êt khÈu, nhËp  Èu    xu     kh kh«ng  ng    ®ó c¸c tham  è  ü  Ët cña  Õt s k thu   thi   bÞ  bøc  ¹,nguån  ãng  ¹ghitrong giÊy phÐp. x  ph x        2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 50.000.000  ng   n   ®å ®Õ 100.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc,c¸nh©n  Ëp  Èu  Êtth¶iphãng  ¹.    nh kh ch     x 3. ¸ dông    Ön   p  c¸c bi ph¸p  kh¸c:buéc  i Êt tang  Ët viph¹m    t¸ xu   v    theo  ng   ®ó quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  bøc  ¹. x §i Ò u  Hµnh      ¹m  9.  viviph quy  nh  Ò  u  ÷,mua   ®Þ v l gi   b¸n  ÕtbÞ     thi   bøc x¹ 1. Ph¹ttiÒn tõ 30.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi chøc,   ®è     tæ    c¸nh©n  ùc hiÖn m ét    th     trongc¸chµnh       visau  y: ®© a) Mua  b¸n,ph©n  èi thiÕtbÞ     ph     bøc  ¹ m µ   x  kh«ng  ã  Êy  Ðp  c¬  c gi ph do  quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   toµn  µ  Óm    l  n   an  v ki so¸tbøc  ¹cÊp; x  b) Lu  ÷thiÕtbÞ    gi     bøc  ¹,chÊt th¶iphãng  ¹ m µ   x     x   kh«ng  ã  Êy phÐp    c gi   do c¬  quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   toµn  µ  Óm    l  n   an  v ki so¸tbøc  ¹cÊp. x 
 6. 6 2.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung:  Þch     t thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m.    ti     §i Ò u 10. Hµnh      ¹m  quy  nh  Ò   Ën    viviph   ®Þ v v chuyÓn  ån  ãng  ngu ph x¹,chÊtth¶iphãng  ¹      x 1. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc,  c¸  ©n  ùc  Ön  ét  nh th hi m trong c¸c  µnh    h vi sau  y   Ò   Ën  ®© v v chuyÓn  ån  ngu phãng  ¹,vµ  Êtth¶iphãng  ¹: x   ch     x a) VËn    chuyÓn  kh«ng  ng  Õn  êng  ®ó tuy ® quy  nh  ®Þ trong giÊy phÐp;     b) Sö  ông   d bao  ×  b kh«ng  ng    Èn  ®ó tiªuchu quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  bøc  ¹; x c)§ãng  ãikh«ng  ng    Èn    g  ®ó tiªuchu quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  bøc  ¹; x d) Sö   ông   d nh∙n kiÖn  µng  ãng  ¹ kh«ng  ng    h ph x  ®ó quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  bøc  ¹; x ®)  ö   ông  ¬ng  Ön vËn  Sd ph ti   chuyÓn kh«ng  ng  ®ó quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  bøc  ¹; x e)  Ën  V chuyÓn  µ   m kh«ng  ã  ©n    Þu  c nh viªn ch tr¸chnhiÖm   Ò   toµn    v an  bøc  ¹  i  Ìm  õtr ng  îp  Ën  x ® k (tr   ê hv chuyÓn c¸c  Õt bÞ   thi   bøc  ¹  x chØ     ¹t khi ho   ®éng  íiph¸tra bøc  ¹); m     x g)  Ën   V chuyÓn c¸c  Ön  µng  µ  ki h v c¸c chuyÕn  µng  h qu¸ chØ   è  Ën  sv chuyÓn quy  nh; ®Þ h)  Ën  V chuyÓn trong ®iÒu  Ön  Òu bøc  ¹ t¹  ång    µ  ¹  ç  êi   ki li   x  i bu l¸ v t i i ch ng   ngåivît       quy  nh  Ò   toµn  qu¸ ®Þ v an  bøc  ¹. x 2. Ph¹ttiÒn tõ 20.000.000 ®ång  n            ®Õ 40.000.000 ®ång  i víi chøc,   ®è     tæ    c¸ nh©n    ¬iv∙inguån  ãng  ¹,chÊt th¶iphãng  ¹ trong    ®Ó r     ph x     x  qu¸  ×nh  Ën  tr v chuyÓn. 3. ¸ dông    Ön   p  c¸c bi ph¸p  kh¸c:buéc  Èy  ¹ nh÷ng  ïng bÞ   Ô m   ¹ ®èi   t x  v   nhi x    víi êng  îp nªu     tr h   ë kho¶n  §iÒu  µy. 2  n §i Ò u 11. Hµnh      ¹m    vi vi ph quy  nh  Ò   Êy  Ðp  ö  ông  c¬  ®Þ v gi ph sd do  quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   toµn  µ  Óm    l  n   an  v ki so¸tbøc  ¹cÊp x  1. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc,   c¸nh©n    ¹m  ét    viph m trong c¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© a)  ö   ông  ÕtbÞ   Sd thi   bøc  ¹ trong kh¸m, ch÷a  Önh  µ   x      b m kh«ng  ã  Êy c gi   phÐp; b) Sö  ông  ÕtbÞ   d thi   bøc  ¹®Ó   ©n  Ých  Êu  óc, µnh  Çn    äc  x   ph t c tr   th ph ho¸ h cña    Ët liÖu (kÓ  x¸c ®Þnh  µ m  îng vµng),®Ó   Óm     µng    µ   c¸c v     c¶    h l    ki trah ho¸ m kh«ng  ã  Êy phÐp; c gi   c) Sö   ông  ÕtbÞ    d thi   bøc  ¹ ®Ó   x  nghiªncøu    khoa  äc  µ   h m kh«ng  ã  Êy  c gi phÐp; 2. Ph¹ttiÒn  õ 8.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc,  c¸ nh©n  ö  ông  ÕtbÞ     sd thi   bøc  ¹ ®Ó   Óm     x  ki trakh«ng    É u   µ   ph¸ m m kh«ng  ã  c giÊy phÐp.  
 7. 7 3.¸p dông    Ön     c¸cbi ph¸p kh¸c:     Buéc  åith ng  Öth¹ido  µnh      ¹m  b   ê thi     h viviph quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  ®Þ ti ® a  1  Òu  µy  ©y    n   §i n g ra ®Õ 1.000.000 ®ång.   §i Ò u 12. Hµnh      ¹m    viviph quy  nh  Ò   ©ng  Êp, m ë   éng  ¬  ë  ®Þ vn c  r cs bøc  ¹ x Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n     t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc,c¸    nh©n    ¹m  ét  viph m trongc¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© 1. N © ng  Êp,m ë   éng  ¹m    ¹t®éng  ña  ¬  ë    c r ph viho   c c s bøc  ¹ m µ   x   kh«ng  ã  c giÊy phÐp  c¬    do  quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   toµn  µ  Óm    l  n   an  v ki so¸tbøc  ¹cÊp; x  2.  a  ¬  ë  § c s bøc  ¹  ¹t ®éng  ë l¹  x ho   tr   isau    ©ng  Êp,  ë   éng  µ   khi n c mr m kh«ng  ã  Êy  Ðp  ¹t®éng  ël¹ do  ¬  c gi ph ho   tr     c quan  i qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   toµn  l  n   an  vµ  Óm    ki so¸tbøc  ¹cÊp. x  §i Ò u    µnh    µm  13. H vil c«ng  Öc  vi bøc  ¹ ® Æc   Ötm µ   x  bi   kh«ng  ã  Êy  c gi phÐp  c¬  do  quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   toµn  µ  Óm    l  n   an  v ki so¸tbøc  ¹cÊp x  Ph¹ttiÒn tõ2.000.000 ®ång  n          ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi ©n        ®è    nh viªnbøc x¹ kh«ng  ã  Êy  Ðp  µm    c gi ph l c«ng  Öc  vi bøc  ¹ ® Æc   Öt theo  x  bi   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  toµn  µ  Ó m     1  24  l An  v Ki so¸tBøc  ¹. x §i Ò u    µnh      ¹m  ®Þnh  µm  Þch  ô  toµn  14. H viviph quy  ld v an  bøc  ¹ x Ph¹t tiÒn  õ 2.000.000  ng  n     t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc, c¸    nh©n  ã  ét  c m trongc¸chµnh      ¹m     viviph sau  y: ®© 1. Lµ m     Þch  ô  toµn    c¸c d v an  bøc  ¹ khicha  îcphÐp  ña  ¬  x    ®  c c quan qu¶n  lýnhµ  ícvÒ   toµn  µ  Óm      n   an  v ki so¸tbøc  ¹; x 2.Kh«ng  öikÕt    g  qu¶  o  Òu bøc  ¹c¸nh©n  Ò   ¬  ® li   x    v c quan  qu¶n  ýnhµ  ­ l  n íc vÒ   toµn  µ  Óm       an  v ki so¸tbøc  ¹ theo  x  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   2  13  ®Þnh  è  s 50/1998/N§­   µy  th¸ng7  CP ng 16    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph 3. H×nh    thøc  ¹tbæ   ph   sung: t c quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ã  êih¹n  í   sd gi ph c th     ®Õ n   th¸ng®èi víi µnh      ¹m  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. 6       h viviph t   i 1  n §i Ò u    µnh      ¹m  iÒu  Ön  îcquy  nh  15. H viviph ® ki ®   ®Þ trong giÊy  Ðp    ph do  ¬  c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   toµn  µ  Óm    l  n   an  v ki so¸tbøc  ¹cÊp x  1. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi chøc,c¸   ®è     tæ     nh©n    ¹m  ét  viph m trongc¸c®iÒu  Ön  ∙       ki ® ghitrong giÊy phÐp.     2. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc,   c¸nh©n  ö  ông  ån    sd ngu bøc  ¹vµo  ôc  ch  x  m ®Ý kh¸cvíi Êy phÐp  ∙  Êp.    gi   ®c 3. H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung:t cquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  ã  êih¹n   í   sd gi   c th   ®Õ n   th¸ng ®èi  íihµnh      ¹m  3    v  vi vi ph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy  µ  íc 1  n v t  quyÒn  ö  ông  Êy phÐp  sd gi   kh«ng  êih¹n ®èi víi µnh      ¹m  th         h viviph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy. 2  n
 8. 8 §i Ò u    µnh    ö  ông  Êy phÐp    êih¹n 16. H vis d gi   qu¸ th   1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  n   ph   ®Õ 200.000  ng  i víitæ  ®å ®è     chøc,c¸    nh©n  ö  ông  Êy  Ðp  ¹t®éng, giÊy  Ðp  Õn  µnh  sd gi ph ho     ph ti h c«ng  Öc  vi bøc  ¹ x  ®∙  Õt  ¹n sö  ông  ng  h h d nh kh«ng    ngµy  Ó   õngµy  Êy phÐp  Õt  ¹n. qu¸ 30  k t  gi   hh 2. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi chøc,c¸   ®è    tæ     nh©n  ö  ông  Êy  Ðp  ¹t®éng, giÊy  Ðp  Õn  µnh  sd gi ph ho     ph ti h c«ng  Öc  vi bøc  ¹ x  ®∙  Õt  ¹n sö  ông  h h d kh«ng  éc tr ng  îp quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. thu   ê h   ®Þ t i 1  n §i Ò u    µnh      ¹m  ®Þnh  Ò     Ó  ¬  ë  17. H viviph quy  v gi¶ith c s bøc  ¹ x Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n          ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi chøc,c¸   ®è     tæ     nh©n  ùc hiÖn  Öc    Ó  ¬  ë  th   vi gi¶ith c s bøc  ¹ kh«ng  ng  ñ tôc,tr×nh tù quy  x  ®ó th        ®Þnh   ¹  Òu  cña  t i§i 15  NghÞ   nh   è  ®Þ s 50/1998/N§­   µy  th¸ng 7    CP ng 16    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u    µnh      ¹m  ®Þnh  Ò   ö  ývµ  18. H viviph quy  v x l   qu¶n  ýchÊtth¶i ãng  l     ph x¹ 1. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc, c¸    nh©n  ùc hiÖn  ét  th   m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a) Kh«ng  Ëp hå  ¬ u  ÷® Æc   ng  Êtth¶iphãng  ¹cña  çi lÇn    l   s l gi   tr ch     x  m   th¶i ; b) Kh«ng  ö  ý hoÆc   ö  ý chÊt    ãng  ¹  x l  x l  th¶iph x kh«ng theo  ng    ®ó tiªu chuÈn  quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  bøc  ¹. x 2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi chøc,c¸   ®è     tæ     nh©n  ö  ông  Ó   sd b chøa,kho    chøa  Êt th¶iphãng  ¹ kh«ng  ng    Èn  ch     x  ®ó tiªuchu quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  bøc  ¹. x 3. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc,   c¸nh©n    kh«ng  chøc    tæ  thu gom   Êtth¶iphãng  ¹. ch     x 4. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000®  n          ®Õ 20.000.000®  i víi chøc,c¸ nh©n   ®è     tæ     th¶ichÊtth¶iphãng  ¹ra m«i  êng         x    tr qu¸ møc  cho  Ðp. ph 5.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p kh¸c:     a) Buéc    ¹ol¹ kÕt  Êu  ©y  ùng  i víi µnh      ¹m    c¶it    i cxd ®è     h viviph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy; 2  n b)  éc  Èy  ¹  ÷ng  ïng  Þ   Ô m   ¹  i  íihµnh      ¹m    Bu t x nh v b nhi x ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ kho¶n  vµ  t i 3  kho¶n  §iÒu  µy; 4  n c)  éc  åi th ng  Öt h¹ido  µnh      ¹m  Bu b  ê thi     h vi vi ph quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® b kho¶n    1,kho¶n  vµ  3  kho¶n  §iÒu  µy  ©y    n   4  n g ra ®Õ 1.000.000 ®ång.   §i Ò u    µnh      ¹m  ®Þnh  Ò   a  iÓ m   ¬  ë  19. H viviph quy  v ®Þ ® c s bøc  ¹ x 1. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi chøc,c¸   ®è     tæ     nh©n  è  Ýc¬  ë  b tr   s bøc  ¹kh«ng  ng  ¬iquy  nh. x  ®ó n   ®Þ 2.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p kh¸c:  
 9. 9 Buéc ph¶i di chuyÓn  n   a   iÓ m      ®Õ ®Þ ® quy  nh  µ  Èy  ¹ nh÷ng  ïng ®Þ v t x  v  bÞ  Ô m  ¹. nhi x §i Ò u 20. µnh      ¹m   H vi vi ph quy  nh  Ò   Ých  íc phßng    Õn ®Þ vk th   ®Ó ti   hµnh  c«ng  Öc  vi bøc  ¹x 1. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000®  n          ®Õ 5.000.000®  i víi chøc,c¸ nh©n  ö  ®è     tæ     s dông phßng    Õn  µnh  ®Ó ti h c«ng  Öc  vi bøc  ¹  µ   Ých  íc kh«ng  t tiªu xm k th   ®¹     chuÈn quy  nh. ®Þ 2.¸p dông    Ön     c¸cbi ph¸p kh¸c:buéc    ¹ol¹ .     c¶it   i §i Ò u    µnh      ¹m  ®Þnh  vÖ   ch¾n 21. H viviph quy  b¶o  che  1. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi chøc,c¸   ®è     tæ     nh©n  ùc hiÖn  ét  th   m trongc¸chµnh       visau: a) § Ó   ättiabøc  ¹qu¸ møc  Òu giíh¹n    l    x    li     cho  Ðp; i ph b) Sö  ông   d phßng    Õn hµnh  ®Ó ti   c«ng  Öc  vi bøc  ¹m µ   ã  Òu  µy  ña  x   c chi d c t ng, trÇn  µ, sµn  µ, cöa  vµo, cöa    ê  nh   nh   ra    sæ kh«ng    µy  ®ñ d theo  quy  nh   ®Þ vÒ   toµn  an  bøc  ¹,chiÒu  x  cao  ña  Ð p   íicöa  cm d  sæ,  öa  c th«ng  ã kh«ng    gi   cao qu¸ 2  Ðt  víi Òn    Ýa  µi.  m so   n ë ph ngo 2. H×nh    thøc  ¹tbæ   ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  kh¸c:t c quyÒn  ö  ông   í   sd giÊy phÐp  n   th¸ng,buéc    ¹ol¹kÕt  Êu  ©y  ùng.   ®Õ 3    c¶it     icxd §i Ò u    µnh      ¹m    ®Þnh  Ò   vÖ   tr ng 22. H viviph c¸cquy  v b¶o  m«i  ê 1. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc,   c¸  ©n   ©y  Ô m   ¹  nh g nhi x m«i  êng  tr qu¸ møc  cho  Ðp   ph trong qu¸  ×nh    tr s¶n xuÊt,chÕ   Õn,sö  ông  Êtphãng  ¹,nguån  ãng  ¹.   bi   d ch   x  ph x 2. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi chøc,   ®è     tæ    c¸ nh©n    kh«ng  ã  Ön  c bi ph¸p  ¾c  ôc  Þp  êikhiph¸thiÖn  kh ph k th       m«i  êng  Þ  tr b nhiÔ m  ¹. x 3. ¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p kh¸c:Buéc      ph¶itÈy x¹ nh÷ng  ïng bÞ  Ô m   ¹      v   nhi x  ®èi víi µnh      ¹m     h viviph quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  ®Þ t i 1  kho¶n  §iÒu  µy. 2  n §i Ò u 23.  µnh      ¹m    H vi vi ph c¸c quy  nh  ô  Ó  ña  ®Þ c th c Ph¸p  Önh    l An toµn  µ  Ó m     v Ki so¸tBøc  ¹vµ  x   NghÞ   nh  è  ®Þ s 50/1998/N§­ CP 1. C¶nh c¸o hoÆc   ¹t tiÒn  n   ph   ®Õ 200.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc, c¸    nh©n    ¹m  ét  viph m trongc¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© a) Kh«ng  ã  Ón      c bi b¸o bøc  ¹g ¾n  ¹ nh÷ng  ¬iquy  nh; x  t  i n  ®Þ b) Kh«ng  ã  éiquy  Ò   toµn    cn  v an  bøc  ¹®èi víi ¬  ë  x       s bøc  ¹; c x c)Kh«ng  ã    c quy  ×nh vËn  µnh  ÕtbÞ  tr   h thi   bøc  ¹. x 2. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc, c¸    nh©n kh«ng  chøc u  ÷m ét  tæ  l gi   trongc¸chå  ¬      s sau  y: ®© a) Hå   ¬  Óm  ¹m«i  êng;   s ki x  tr
 10. 10 b)Hå   ¬  dìng®Þnh  ú    s b¶o    k m¸y  ãc  µ  Ö   èng ®¶m   an  µn bøc  ¹; m v h th   b¶o  to   x c)Hå   ¬    s søc  Îcña  ©n    kho   nh viªnbøc  ¹; x d) Hå   ¬  Òu c¸nh©n  ña  ©n      s li     c nh viªnbøc  ¹; x ®) C¸c  å  ¬  Ò   ©ng  Êp, m ë   éng  ¹m    ¹t®éng  ña  ¬  ë    hsvn c r ph viho   c c s bøc x¹,kiÓm     Êt l ng  nh  ú, kiÓm   Èn  µng    tra ch  î ®Þ k  chu h n¨m    ÕtbÞ   c¸c thi   bøc  ¹, x  nguån  ãng  ¹theo quy  nh; ph x    ®Þ e) NhËt  ý  Ën  µnh  ÕtbÞ;   kv h thi   g) Hå   ¬    tth¶ichÊtth¶iphãng  ¹;   s c¸c®î        x h) Hå   ¬  Ò   ÕtbÞ    s v thi   bøc  ¹vµ  ån  ãng  ¹; x   ngu ph x i) å   ¬  Ò     tkiÓm      s v c¸c®î   H tra,thanh  tra. 3. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi chøc,c¸   ®è     tæ     nh©n    ¹m  ét  viph m trongc¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© a) Kh«ng    Ö m  êiphô    bæ nhi ng   tr¸chan  µn    to bøc  ¹; x b)    Öm   êi phô  Bæ nhi ng   tr¸chan  µn    to bøc  ¹ kh«ng  ã  x  c chøng chØ   o   ®µ t¹ovÒ   toµn    an  bøc  ¹theo  ng  x  ®ó quy  nh  ¹ §iÒu    vµ  NghÞ   nh  è  ®Þ ti  5, 8  26  ®Þ s 50/1998/N§­   µy  th¸ng7  CP ng 16    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph c) Kh«ng  chøc  o  ¹o vµ  o  ¹o l¹ c¸c kiÕn    tæ  ®µ t   ®µ t   i     thøc  toµn  an  bøc  ¹ x  cho  ©n   nh viªn bøc  ¹    x theo  quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh   è  ®Þ s 50/1998/N§­   CP ngµy    16 th¸ng7    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 4. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi chøc,c¸   ®è     tæ     nh©n    ¹m  ét  viph m trongc¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© a) Kh«ng  Óm    ån    ki kª ngu bøc  ¹theo ®Þnh  ú  µng  x    kh n¨m; b) Kh«ng  c¸o t×nh  ×nh  toµn    b¸o    h an  bøc  ¹hµng  x  n¨m  íi ¬  v   quan  c qu¶n  ý l  nhµ  ícvÒ   toµn  µ  Óm    n   an  v ki so¸tbøc  ¹; x c)Kh«ng  ã  Õ   ¹ch phßng  èng  ù  è    c k ho   ch s c bøc  ¹; x d) Kh«ng  Óm  ¹®Þnh  ú    ki x  k m«i  êng  tr xung  quanh  ¬  ë  c s bøc  ¹; x ®)  Kh«ng  Óm  ¹®Þnh  ú  ¹ n¬ilµm  Öc  ña  ©n    ki x  k t   i vi c nh viªnbøc  ¹; x e) Kh«ng  ã  c m¸y  c¶nh  b¸o  bøc  ¹ ®èi  íic¸c c¬  ë  ã    x  v     s c lß ph¶n  øng, m¸y    gia tèc,chiÕu  ¹,c¬  ë  ¹ trÞ tõ xa, c¸c c¬  ë     x   s x           s khaith¸cvµ  Õ   Õn      ch bi quÆng   phãng  ¹. x 5. Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n            ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi chøc,c¸   ®è     tæ     nh©n kh«ng  ùc hiÖn  th   b¶o  ìng thiÕtbÞ  d    bøc  ¹theo ®Þnh  ú. x    k 6. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi chøc,c¸   ®è     tæ     nh©n    ¹m  ét  viph m trongc¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© a) TuyÓn  ông  êidíi tuæilµm  ©n      d ng     18    nh viªnbøc  ¹; x b) TuyÓn  ông  êibÞ  Önh  Ê m   þ    d ng   b c k bøc  ¹lµm  ©n    x  nh viªnbøc  ¹; x c)Kh«ng  Óm      ki trasøc  ÎkhituyÓn  ông  ©n    kho     d nh viªnbøc  ¹; x d) Kh«ng  Óm      ki trasøc  ήÞnh  ú  ©n    kho   k nh viªnbøc  ¹theo quy  nh; x    ®Þ ®)  Ó   ô  ÷  ã  § ph n c thai,   trong thêigian cho       con  ó  µm  Öc  íi b l vi v   bøc  ¹; x e) Kh«ng    trang bÞ  Òu x¹kÕ     ©n    li     c¸nh cho  ©n    nh viªnbøc  ¹; x
 11. 11 g) Kh«ng  chøc  nh  ú  ¸nh    Òu bøc  ¹c¸nh©n    tæ  ®Þ k® gi¸li   x    theo quy  nh;   ®Þ h) Kh«ng    trang bÞ    b¶o  é    ng  Ých  îp cho  ©n    h lao®é th h  nh viªnbøc  ¹; x i)Kh«ng    trang bÞ   ñ hót thÝch  îp cho    t    h  c«ng  Öc  íi Êt phãng  ¹ sinh vi v   ch   x    ra d¹ng  Ý,h¬i,   Ý;   kh     kh sol k) Kh«ng  ã    ông  ô    c c¸c d c che  ¾n   Ých  îp  ch th h cho  õng  ¹  t lo ic«ng  Öc  vi øng  ông  ü  Ëth¹tnh©n; d k thu     l)Kh«ng  nh  ú  Óm     Êt l ng  ña    ÕtbÞ     ®Þ k ki tra ch  î c c¸c thi   bøc  ¹ sö  ông  x  d trongy  Õ;  t m)  Kh«ng  Óm  Èn  µng  ki chu h n¨m  i ví    ÕtbÞ  o  iÒubøc  ¹,nguån  ®è   i thi   ® l   c¸c x  x¹trÞ;   n) S÷a  ÷a  µm    Öch      ch l sail c¸cth«ng  è  ña  ÕtbÞ  s c thi   bøc  ¹ m µ   x   kh«ng  ­ ® îckiÓm  Èn  µ    chu v cho  Ðp  ö  ông  ël¹ . ph sd tr   i 7. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 15.000.000 ®ång  i víi chøc,   ®è     tæ    c¸nh©n  ùc hiÖn  ét    th   m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a) Tù  ng  ¾t  á  Ö   èng    ®é c b h th b¶o  ¶m   toµn  ® an  bøc  ¹; x b) Kh«ng  chøc    tæ  b¶o  ìng ®Þnh  ú  Ö   èng  d  k h th b¶o  ¶m   toµn  ® an  bøc  ¹. x 8.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p kh¸c.   Buéc  è  Ý c«ng  Öc  Ých  îp cho  ©n    b tr   vi th h  nh viªnbøc  ¹ ®èi víi µnh      x      h vivi ph¹m  quy  nh  ¹ ®iÓ m         ®Þ t i a,b,® kho¶n  §iÒu  µy. 6  n C h ¬ n g  III th È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m §i Ò u    È m   Òn  ö  ¹tcña  y  24. Th quy x ph   ñ ban  ©n  ©n    Êp nh d c¸cc 1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  nh d huy qu   x∙,th ph thu tØnh  ã  Òn: c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c)TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  ã       ti   d ®Ó viph h ch c gi¸ trÞ®Õ n     100.000.000 ®ång;   d) Ra  Õt  nh  nh    quy ®Þ ®× chØ  µnh      ¹m  µ    Þ  ¬  h viviph v ®Ò ngh c quan  µ  nh níccã  Èm  Òn    åigiÊy phÐp;   th quy thu h     ®) p  ông  ét  ¸d m hoÆc     Ön  c¸c bi ph¸p kh¸c quy  nh  ¹    ®Þ ti kho¶n  §iÒu    3  4 cña  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c quyÒn: a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         100.000.000 ®ång;  
 12. 12 c)TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti     d ®Ó viph h ch d) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  Së     sd gi   do  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  ­ tr êng  Êp  n   th¸nghoÆc   c ®Õ 6    kh«ng  êih¹n; th   Trêng  îp t cquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  ªnquan  n   Ünh  ùc  toµn  h  í   sd gi   li   ®Õ l v an  vµ  Óm    ki so¸tbøc  ¹ do  ¬  x   c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   toµn  µ  Óm      l  n   an  v ki so¸tbøc x¹  Êp    Êp  ×  ñ   Þch  y  c trªn c th Ch t ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  quyÕt  nh   ra  ®Þ ®×nh  chØ  µnh      ¹m, thu håigiÊy  Ðp  µ    Þ  ¬  h viviph       ph v ®Ò ngh c quan  ã  Èm   c th quyÒn ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  . t  sd gi   ®ã ®)  dông  ét  ¸p  m hoÆc     Ön  c¸c bi ph¸p kh¸c quy  nh  ¹    ®Þ ti kho¶n  §iÒu    3  4 NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    È m   Òn  ö  ¹tcña  ¬  25. Th quy x ph   c quan thanh    trachuyªn ngµnh    vÒ   toµn  µ  Óm    an  v ki so¸tbøc  ¹ x 1. Thanh        tra viªnchuyªn  µnh  Ò   toµn  µ  Óm     ng v an  v ki so¸tbøc  ¹ thuéc x    Bé  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  µ  ë   tr v S Khoa  äc,C«ng  Ö   µ    h  ngh v M«i tr ng  ang    µnh  ê® thih c«ng  ô  ã  Òn: v c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch cã    Þ®Õ n   gi¸tr   500.000  ng; ®å d) p  ông  ét  ¸d m hoÆc     Ön  c¸c bi ph¸p kh¸c quy  nh  ¹    ®Þ ti kho¶n  §iÒu    3  4 cña  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. Ch¸nh    Thanh    trachuyªn ngµnh  Ò   toµn  µ  Óm      v an  v ki so¸tbøc  ¹ thuéc  x  Së  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ã  Òn: tr c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång;   c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông    ©y      ¹m  ã    v  ti     d ®Ó g ra viph c gi¸ trÞ®Õ n     100.000.000 ®ång;   d) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  Gi¸m  c  ë     sd gi   do  ®è S Khoa  äc,C«ng  Ö   h  ngh vµ  M«i  êng  Êp  n   th¸nghoÆc   tr c ®Õ 6    kh«ng  êih¹n; th   ®)  dông  ét  ¸p  m hoÆc     Ön  c¸c bi ph¸p kh¸c quy  nh  ¹    ®Þ ti kho¶n  §iÒu    3  4 cña  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. Ch¸nh    Thanh    trachuyªn ngµnh  Ò   toµn  µ  Óm      v an  v ki so¸tbøc  ¹ thuéc  x  Bé  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ã  Òn: tr c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c) Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ña  ¬     sd gi ph c c quan  qu¶n  ý nhµ  íc vÒ     l  n   an toµn  µ  Óm     v ki so¸tbøc  ¹ thuéc  é   x  B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  µ  tr v Gi¸m  c  ë   ®è S Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  Êp  n   th¸ng hoÆc   tr c ®Õ 6    kh«ng  êih¹n; th  
 13. 13 d) TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông    ©y      ¹m;    ti     d ®Ó g ra viph ®) p  ông  ét  ¸d m hoÆc     Ön  c¸c bi ph¸p kh¸c quy  nh  ¹    ®Þ ti kho¶n  §iÒu    3  4 NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 26. ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  ¬    quy x ph   c quan C«ng    ¬  an, c quan    H¶i quan,c¬    quan  Qu¶n  ýthÞ  êng,Thanh    tÕ,Thanh    l   tr   traY    traLao  ng, Thanh  ®é   traM«i  êng  µ    tr v Thanh    trachuyªn ngµnh    kh¸c C¬  quan C«ng    ¬  an,c quan    H¶i quan,c¬    quan  qu¶n  ýthÞ  êng,Thanh  l  tr   trachuyªn ngµnh  Ò   tÕ,Thanh        v Y    trachuyªn ngµnh  Ò     v Lao  ng, Thanh    ®é   tra chuyªn ngµnh  Ò     v M«i  êng  µ  tr v Thanh   trachuyªn ngµnh    kh¸c cã  Èm  Òn    th quy xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch theo quy  nh  ¹    Òu        Ph¸p  ®Þ t i §i 29, 30, 33, 34  c¸c lÖnh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  i  íinh÷ng    ¹m  µnh  Ýnh  ªnquan  X l    h ch ®è v   viph h ch li   ®Õ n   toµn  µ  Óm    an  v ki so¸tbøc  ¹ thuéc ph¹m    x    viqu¶n  ýnhµ  íccña  é, ngµnh  l  n  B  m × nh. §i Ò u 27. Tr¸ch nhiÖm   ña  ¬      c c quan  qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   toµn  µ  l  n   an  v kiÓm    so¸tbøc  ¹trong viÖc  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh x    x l    h ch C¬   quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   toµn  µ  Óm    l  n   an  v ki so¸tbøc  ¹thuéc Bé  x    Khoa  häc, C«ng    nghÖ   µ  v M«i  êng  ùc  Ön  tr th hi chøc  n¨ng  qu¶n  ý nhµ  íc vÒ     l  n   an toµn  µ  Óm    v ki so¸tbøc  ¹ theo  x  ph¸p  Ëtvµ  ã  lu   c tr¸chnhiÖm   èihîp víic¸c c¬    ph         quan  kh¸c  ã  Èm   c th quyÒn   ë Trung  ng  µ  a   ¬ng  ¬ v ®Þ ph trong  Öc  ö  ý vi vi x l     ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   toµn  µ  Óm     h ch v an  v ki so¸tbøc  ¹ khi c¸c c¬  x       quan  µy   n yªu cÇu. §i Ò u    ñ  ôcxö  ¹t 28. Th t   ph 1.Khiph¸thiÖn  µnh      ¹m      h viviph hoÆc   ã  Êu  Öu    ¹m  µnh  Ýnh  c d hi viph h ch vÒ   toµn  µ  Óm     an  v ki so¸tbøc  ¹,ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶i ra  Önh  x    th quy x ph    l ®×nh  chØ  ngay  µnh      ¹m  µ    Çu  chøc,c¸nh©n  ùc hiÖn  ng  h viviph v yªu c tæ     th   ®ó c¸cquy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   toµn  µ  Óm        an  v ki so¸tbøc  ¹. x 2. Trêng  îp    nh  îc râ  µng  µnh      ¹m  éc  Ön  dông    h x¸c ®Þ ® r h viviph thu di ¸p  h×nh  thøc  ¹tc¶nh  th×  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tquyÕt  nh  ph   c¸o  ng   th quy x ph   ®Þ b»ng  v¨n b¶n    ngay  ¹ n¬ix¶y      ¹m. t     ra viph i Trêng  îp xÐt thÊy    ¹m  ã  Ó  h    viph c th ph¶i¸p dông  ×nh     h thøc  ¹ttiÒn th×  ph     ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶ilËp      th quy x ph     biªnb¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh  ©n  v viph h ch tu theo quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   ®Þ t i 47  l X l    h ch 3.Sau    Ëp biªnb¶n  Ò     ¹m, n Õu  Ðt thÊy  Öc  ö  ýviph¹m  Çn    khil     v viph   x  vi x l     c cã    Õn  ¸nh    Õt  Ën  ña  c¬  ý ki ® gi¸,k lu c   quan  chuyªn m«n   Ò   toµn  µ  Óm     v an  v ki so¸tbøc  ¹ th× ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶igöihå  ¬,chøng  viph¹m     x      th quy x ph       s  cø    vµ    v¨n b¶n  ng  Çu  tr c gi¸m  nh  Õu  ã) cho  ¬  ®Þ (n c   c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     l  n   an toµn  µ  Óm     v ki so¸tbøc  ¹ hoÆc   ë   x  S Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr theo  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy    ®Þ t  i 28  ®Þ n ®Ó cho    Õn  ¸nh    Õt  Ën  Ò     ý ki ® gi¸,k lu v vi ph¹m  µ    ×nh  v c¸ch thøc,biÖn    ph¸p xö  ýphïhîp víi µnh      ¹m.   l        h viviph
 14. 14 Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcv¨n b¶n  cÇu  µ  å  ¬, th   10  k t  nh ®     yªu  vhs  chøng  viph¹m, c¬  cø      quan qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   toµn  µ  Óm     l  n   an  v ki so¸tbøc  ¹ x  hoÆc   ë  S Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr ph¶icã    Õn    ý ki b»ng   v¨n b¶n  öi g  cho  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m. ng   th quy x ph     4. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ëp      th   15  k t  l biªnb¶n  Ò     ¹m, ngêi cã  v viph     thÈm  Òn  quy ph¶ira quyÕt  nh  ö  ¹t®èi víihµnh      ¹m, tr ng  îp vi    ®Þ x ph       viviph   ê h     ph¹m nghiªm  äng,cã  Òu  ×nh  Õtphøc  ¹p,thêih¹n    ã  Ó  Ðo  µi tr   nhi t ti   t    trªnc th k d  nhng kh«ng    ngµy.ViÖc  Õt  nh  ö  ¹tvµ  éidung  Õt  nh   qu¸ 30    quy ®Þ x ph   n   quy ®Þ xö  ¹ttu©n  ph   theo quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   ®Þ t i 48  l X l    h ch Ngµy  ã  Öu  ùc cña  Õt  nh  ö  ¹tlµ ngµy  ý  c hi l   quy ®Þ x ph     k hoÆc   µy  ng kh¸c   ® îc quy  nh    ®Þ trong  Õt  nh  ö  ¹tnhng  quy ®Þ x ph   kh«ng  îc qu¸  ngµy    ®  15  sau ngµy  ý  Õt ®Þnh  ö  ¹t. k quy   x ph Quy Õt  nh  ö  ¹tph¶i® îcgöicho  chøc,c¸nh©n  Þ  ö  ¹tvµ  ¬  ®Þ x ph       tæ     b x ph   c quan    Òn ph¹ttrong thêih¹n 3  µy  Ó   õngµy  ý,®ång  êiph¶i® îcgöi thu ti           ng k t   k  th       cho  ¬  c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   toµn  µ  Óm     l  n   an  v ki so¸tbøc  ¹ thuéc Bé   x    Khoa  häc,C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng    èihîp theo  âivµ  ùc hiÖn    ñ tôc tr ®Ó ph     d   th   c¸c th     vÒ     Ëp,söa  æi,®×nh  x¸cl   ®   chØ,  û  á  Êy phÐp. hu b gi   §i Ò u    ñ  ôcph¹ttiÒn 29. Th t     ViÖc  ¹ttiÒn ph¶itu©n  ph       theo c¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© 1. Møc   ¹ttiÒn,thêih¹n  µ  ¬i nép    ph      vn  ph¶i® îc ghirâ        trong quyÕt  nh     ®Þ xö  ¹t. ph 2.Tæ     chøc,c¸nh©n  Þ  ¹ttiÒn ph¶inép  Òn ph¹t®óng  êih¹n  ¹ n¬i    b ph       ti     th   t     i ghitrong quyÕt  nh  ö  ¹tvµ  îcnhËn        Òn ph¹t;     Ën      ®Þ x ph   ®   biªnlaithu ti     thu nh khi tiÒn ph¹tph¶isö  ông        Òn do  é  µichÝnh    µnh.     d biªnlai ti   B T   thu ph¸th 3.Nghiªm  Ê m   êixö  ¹tthu tiÒn ph¹tt¹ chç.   c ng   ph          i 4. TiÒn  ¹tthu ® îcph¶inép  µo  ©n    ph         v ng s¸ch nhµ  íc qua  µikho¶n  ë     n  t  m t¹ kho  ¹c Nhµ   íc.   i b  n 5.Quy Õt  nh  ¹ttiÒn tõmøc    ®Þ ph      2.000.000 ®ång  ëlªnph¶i® îcgöicho    tr         ViÖn  Ó m     ©n  ©n  ïng cÊp. Ki s¸tnh d c  §i Ò u    ñ  ôct cquyÒn  ö  ông  Êy phÐp 30. Th t  í   sd gi   1. Thñ  ôc t c quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp    t  í   sd gi ph ph¶i tu©n    theo quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. 50  l X l    h ch Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tquyÕt  nh  dông  ×nh    th quy x ph   ®Þ ¸p  h thøc íc quyÒn  t  sö  ông  Êy  Ðp  d gi ph ph¶ighirâ trong quyÕt  nh  ö  ¹tvÒ     ¹   è  Êy         ®Þ x ph   tªn,lo is gi , phÐp  µ  êih¹n íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp,  ng  êiph¶i cã  v th   t  sd gi ph ®å th     v¨n    b¶n th«ng  ngay  b¸o  cho  ¬  c quan  ∙  Êp  Êy phÐp    Õt,trong ®ã     â lýdo  ® c gi   ®ã bi     ghir     vµ  êih¹n giÊy phÐp  Þ ícquyÒn  ö  ông. th       b t  sd Trêng  îp xÐt thÊy  ¹ giÊy phÐp  h    lo i     hoÆc   êih¹n ícquyÒn  ö  ông  Çn  th   t   sd c ¸p dông  îtqu¸ thÈm  Òn  Õt  nh  ña  × nh,  êicã  Èm  Òn  ö    v    quy quy ®Þ cm ng   th quy x ph¹tph¶ira quyÕt  nh  nh       ®Þ ®× chØ  µnh      ¹m  µ  cÇu  ¬  h viviph v yªu  c quan  Êp  c trªncã  Èm   Òn  ö  ¹thoÆc   ¬    th quy x ph   c quan  ∙  Êp  Êy  Ðp    quyÕt ®c gi ph ®ã ra    ®Þnh ícquyÒn  ö  ông  t  sd hoÆc     åigiÊy phÐp. thu h    
 15. 15 2.  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn   ö  ¹t quyÕt  nh   dông  ×nh  x ph   ®Þ ¸p  h thøc  íc t  quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ã  êih¹n  i  íitr ng  îp  Ðt  Êy  chøc,c¸ sd gi ph c th   ®è v   ê h x th tæ     nh©n    ¹m  ã  Ó  ùc hiÖn    Ön  viph c th th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc,h¹n  Õ   Ëu    kh ph   ch h qu¶ do    ¹m  ©y    Ê m       ¹m  µ  ¹  á    viph g ra,ch døt viph v lo i c¸c nguyªn nh©n,  iÒu  Ön  b   ® ki tiÕp tôcviph¹m       sau  ét  êih¹n  Êt ®Þnh. m th   nh   K Õt  óc thêih¹n    th     ghitrong quyÕt  nh  ö  ¹t, êicã  Èm  Òn  ∙    ®Þ x ph   ng   th quy ® ra  Õt  nh íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  quy ®Þ t  sd gi ph ph¶itrao tr¶l¹ giÊy  Ðp           i ph cho tæ chøc,c¸nh©n  ö  ông  Êy phÐp     sd gi   ®ã 3.  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn   ö  ¹t quyÕt  nh   dông  ×nh  x ph   ®Þ ¸p  h thøc  íc t  quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  sd gi ph kh«ng  êih¹n  th   hoÆc   Õn  Þ   ¬  ki ngh c quan  ∙  Êp  ®c giÊy phÐp      åigiÊy phÐp  i víi êng  îp viph¹m  ã  chøc,quy      ®ã thu h     ®è     tr h    c tæ    m« línhoÆc     ¹m  Òu  Çn.   t¸ ph nhi l i Trêng  îp ph¸thiÖn  Êy  Êy  Ðp  îccÊp  h    th gi ph ®  kh«ng  ng  Èm  Òn, ®ó th quy   kh«ng  ©n  tu theo  ñ  ôc quy  nh  th t   ®Þ hoÆc   ã  éi dung    cn  tr¸ ph¸p  Ëtth×  êi i lu   ng   cã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ithu håingay  Êy phÐp, ®ång  êith«ng    Þp  th quy x ph       gi     th   b¸o k thêicho  ¬    c quan  ∙  Êp  Êy  Ðp,  ¬  ®c gi ph c quan  ã  Èm   Òn  Êp, qu¶n  ý c th quy c  l  giÊy phÐp    Õt.   ®ã bi §i Ò u    ñ  ôct¹m  ÷tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh 31. Th t   gi   v  ti     h ch 1. ThÈ m   Òn  µ  ñ  ôc ¸p  ông  Ön    quy v th t   d bi ph¸p  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  t gi   v  tiÖn    ¹m  µnh  Ýnh  ©n  viph h ch tu theo quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ývi ®Þ ti §i 41  l X l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch 2. BiÖn    ph¸p  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  îc ¸p t gi   v  ti vi ph h ch ®    dông trong  êng  îp  Çn  tr hc ph¶i ng¨n    chÆn  ngay  µnh      ¹m  h vi vi ph hoÆc     b¶o ®¶m  chøng  cÇn  Õt®Ó     cø  thi   x¸c minh  ×nh  Õtlµm  t ti   c¨n  cho  Öc  Õt  cø  vi quy ®Þnh  ö  ýviph¹m. x l    3. K Õt  óc  êih¹n  ¹m  ÷ tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh    th th   t gi   v  ti viph h ch theo quy  nh,  Õu  Ðt thÊy  Çn  ®Þ n x  c ph¶i¸p dông  Ön     bi ph¸p  Þch    t thu tang  Ët, v  ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh, th×  êicã  Èm  Òn  ∙    Õt  nh   ti viph h ch   ng   th quy ® ra quy ®Þ ¸p dông  Ön    bi ph¸p t¹m  ÷tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  ã  Ó      gi      ti     h ch c th ra quyÕt  nh   ®Þ hoÆc   Õn  ki nghÞ   ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn   ö  ¹t ra  x ph   quyÕt   ®Þnh  Þch  tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  t thu  v  ti viph h ch theo quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ  Òu  NghÞ   nh  µy. 51  l X ph     h ch v §i 32  ®Þ n §i Ò u    ñ  ôctÞch    32. Th t   thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh    ti     h ch Thñ  ôc tÞch  t  thu tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  v  ti viph h ch trong lÜnh    vùc  toµn  µ  Óm     an  v ki so¸tbøc  ¹ tu©n  x  theo quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ®Þ ti §i 51  l Xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l    h ch §i Ò u 33.  ñ  ôc xö  ýtang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  Þ  Th t   l   v  ti viph h ch b tÞch  thu Thñ   ôc  ö  ý tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  Þ   Þch    t x l  v  ti vi ph h ch bt thu trong lÜnh  ùc  toµn  µ  Óm       v an  v ki so¸tbøc  ¹ tu©n  x  theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 52 Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  l X l    h ch v quy  nh  ®Þ sau  y: ®©
 16. 16 ¸ dông  Ön  p  bi ph¸p    û  tiªuhu trong tr ng  îp tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m   ê h   v  ti     lµnh÷ng  i t ng sau:   ®è  î   1.Hµng      ¹m  ã  Ó  ©y  ¹icho  Ýnh  ¹ng,søc  Îcon  êivµ    ho¸ viph c th g h   t m   kho   ng   m«i  êng. tr 2.Hµng  ãa,vËtphÈ m     ¹m    h   viph kh«ng  ã    Þsö  ông. c gi¸tr   d §i Ò u      µnh  Õt  nh  ö  ¹t 34. Thih quy ®Þ x ph 1. Trêng  îp  îtqu¸  ngµy  Ó   õ ngµy  chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹t   h v  05  k t  tæ     b x ph   nhËn  îcquyÕt  nh  ö  ¹tm µ   ®  ®Þ x ph   kh«ng  ù gi¸cchÊp  µnh  ×  êicã  Èm   t    h th ng   th quyÒn  ö  ¹tra quyÕt ®Þnh  ìng chÕ     µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹t. x ph       c  thih quy   x ph 2. ViÖc    µnh  Õt  nh  ö  ¹t, ìng chÕ     µnh  Õt  nh  ö    thih quy ®Þ x ph  c  thih quy ®Þ x ph¹t,thêihiÖu    µnh  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  îc thùc hiÖn     thih quy ®Þ x ph     ®    theo    quy ®Þnh  ¹ c¸c§iÒu      Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. t    i 54,55,56  l X l    h ch C h ¬ n g  IV Gi¶i q u y Õ t k hi Õ u n ¹i, è c¸o, ö  l ý   t  x vi p h ¹ m  v µ  k h e n  thë n g §i Ò u    Õu  ¹i, èc¸o vµ    Õt  Õu  ¹i, èc¸o 35. Khi n       gi¶iquy khi n     t t 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     b x ph     h ch trong lÜnh  ùc      v an toµn  µ  Óm   v ki so¸tbøc  ¹    x hoÆc   êi ®¹i diÖn  îp  ng     h ph¸p  ña  ä   ã  c h c quyÒn  khiÕu  ¹i®èi víi n       Õt ®Þnh  ö  ¹tcña  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  quy   x ph   ng   th quy x ph     hµnh  Ýnh. ch 2.C«ng  ©n  ã  Òn  èc¸o víi   ¬    d c quy t       c quan,tæ  c¸c   chøc,c¸nh©n  ã  Èm      c th quyÒn  ÷ng    ¹m  µnh  Ýnh  nh viph h ch trong lÜnh  ùc  toµn  µ  Óm         v an  v ki so¸tbøc x¹ cña    c«ng  ©n, tæ  d   chøc  kh¸c hoÆc   è c¸o hµnh        t    vitr¸ph¸p  Ëtcña  êicã  i lu   ng   thÈm  Òn  ö  ¹tviph¹thµnh  Ýnh  quy x ph       ch trong lÜnh  ùc  toµn  µ  Óm       v an  v ki so¸t bøc  ¹. x Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îc ®¬n  Õu  ¹i  è c¸o,c¬  th   10    t  nh ®  khi n ,     t quan, tæ    chøc, c¸ nh©n  Õp  Ën  n  Õu  ¹i  è c¸o  éc  Èm  Òn     ti nh ®¬ khi n ,   thu th t quy cña  ×nh  m ph¶i thô  ý ®Ó     Õt    l  gi¶iquy theo  ng  ×nh  ù,thñ  ôc quy  nh   ®ó tr t  t  ®Þ cña  Ët KhiÕu  ¹i, èc¸o. Lu   n    t §i Ò u 36. Xö   ýviph¹m  i  íingêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m    l    ®è v     th quy x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  toµn  µ  Óm      v an  v ki so¸tbøc  ¹ x Ng êi cã  Èm     th quyÒn  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong  Ünh  ùc    l v an toµn  µ  Óm     v ki so¸tbøc  ¹ n Õu  ã  µnh      ¹m    x  ch viviph c¸c quy  nh  Ò   ö  ¹t ®Þ v x ph   hµnh  Ýnh,s¸ch nhiÔu,dung  óng,bao  ch       t   che cho  êiviph¹m, kh«ng  ö  ¹t ng       x ph   hoÆc   ö  ¹tkh«ng  ng  Èm   Òn,  ×  ú  x ph   ®ó th quy th tu theo  Ýnh  Êt,møc       t ch   ®é vi ph¹m  ÏbÞ   ö  ýkû  ËthoÆc     s   x l   lu   truycøu tr¸chnhiÖm   ×nh  ù.Trêng  îp g©y    h s  h  thiÖth¹ivËt chÊt cho  µ   íc,tæ         Nh n   chøc, c«ng  ©n  ×    d th ph¶i båi th ng      ê theo   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.  
 17. 17 §i Ò u    37. Khen  ëng th Tæ  chøc, c¸ nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong  Öc  vi cung  Êp  c th«ng      tin,ph¸t hiÖn,ng¨n    chÆn,  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   toµn  µ  Óm     x l    h ch v an  v ki so¸tbøc  ¹ x  ® îckhen  ëng    th theo chÕ       ®é chung  ña  µ  íc. c nh n C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 38. Hi l     1.NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15    t  k 2. B∙ibá        c¸c quy  nh  ¹  Òu    Òu  cña  ®Þ ti§i 13, §i 14  NghÞ   nh  è  ®Þ s 26/CP  ngµy  th¸ng 4  26    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  ®Þ x ph     h chÝnh  Ò   v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr §i Ò u    íng dÉn    µnh  Þ   nh 39. H   thih Ngh ®Þ Bé   ëng  é   tr B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  ã  tr c tr¸ch nhiÖ m   íng   h  dÉn    Õtvµ  chøc    µnh  chiti   tæ  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    40. Tr¸chnhiÖm    µnh  Þ   nh   thih Ngh ®Þ C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     n  ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ
Đồng bộ tài khoản