Nghị định 19/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
88
lượt xem
3
download

Nghị định 19/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 19/2003/NĐ-CP về việc quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 19/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2003/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 3 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 19/2003 /N -CP NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2003 QUY NNH TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C CÁC C P TRONG VI C B O M CHO CÁC C P H I LIÊN HI P PH N VI T NAM THAM GIA QU N LÝ NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam ngày 26 tháng 6 năm 1999; Căn c Ngh quy t s 04 NQ/TW ngày 12 tháng 7 năm 1993 c a B Chính tr v i m i và tăng cư ng công tác v n ng ph n trong tình hình m i; Theo ngh c a B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. Ngh nh này quy nh trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p (sau ây g i chung là cơ quan hành chính nhà nư c các c p) trong vi c ph i h p và t o i u ki n thu n l i cho các c p H i Liên hi p Ph n Vi t Nam (sau ây g i chung là H i Ph n ) tham gia vào các ho t ng qu n lý nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v các v n liên quan n quy n và l i ích c a ph n , tr em. i u 2. Cơ quan hành chính nhà nư c các c p có trách nhi m ph i h p và t o i u ki n thu n l i cho H i Ph n cùng c p tham gia các ho t ng qu n lý nhà nư c liên quan n ph n , tr em như sau : 1. M i i di n H i Ph n cùng c p tham gia th o lu n ho c g i d th o văn b n H i Ph n góp ý ki n khi xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t; khi xây d ng, b sung chương trình, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, gi gìn an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i và chính sách liên quan n ph n , tr em. 2. M i i di n H i Ph n cùng c p tham gia v i tư cách là thành viên chính th c trong các t ch c tư v n cho cơ quan hành chính nhà nư c cùng c p (H i ng, y ban, Ban Ch o, Ban Qu n lý) v các v n có liên quan n ph n và tr em như: gi i quy t lao ng, vi c làm, i s ng, s c kho , t ai, nhà , khen thư ng, k lu t, ào t o, b i dư ng, s d ng và b nhi m, mi n nhi m cán b , công ch c gi ch c v lãnh o, qu n lý.
  2. 3. nh kỳ ph i h p v i H i Ph n cùng c p t ch c các cu c h p thu th p ý ki n v tình hình th c hi n ch trương, lu t pháp, chính sách và phát hi n nh ng hành vi vi ph m quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a ph n , tr em k p th i gi i quy t. 4. M i i di n c a H i Ph n cùng c p tham gia các oàn ki m tra nh ng v n có liên quan n quy n và l i ích c a ph n , tr em. Các cơ quan, ơn v ư c ki m tra có trách nhi m cung c p s li u, tài li u c n thi t liên quan n công tác ki m tra. i u 3. Cơ quan hành chính nhà nư c các c p có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho ho t ng c a các c p H i Ph n như h tr kinh phí, i u ki n và phương ti n làm vi c, các ho t ng gây qu H i, t ch c s n xu t, d ch v , h tr ph n gi i quy t nh ng v n xã h i liên quan n s ti n b và bình ng c a ph n phù h p v i lu t pháp, chính sách c a nhà nư c. i u 4. nh kỳ th i gian làm vi c hàng năm gi a cơ quan hành chính nhà nư c các c p và các c p H i Ph n như sau : 1. Sáu tháng m t l n, lãnh o B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph làm vi c v i Ban N công c a Công oàn cơ quan, Công oàn ngành v tình hình th c hi n ch , chính sách và xu t c a Ban N công v các v n liên quan n quy n l i c a ph n trong cơ quan, trong ngành thu c thNm quy n qu n lý theo quy nh. 2. Sáu tháng m t l n lãnh o y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; ba tháng m t l n lãnh o y ban nhân dân c p huy n, xã làm vi c v i Ban Thư ng v H i Ph n cùng c p v tình hình ho t ng c a H i Ph n , vi c th c hi n lu t pháp, chính sách và xu t c a H i Ph n v các v n liên quan n ph n , tr em; ki m i m vi c th c hi n Ngh nh này, ng th i th o lu n và xây d ng k ho ch ph i h p cho các ho t ng ti p theo. i u 5. Vi c ki m tra, ánh giá th c hi n Ngh nh này theo nh kỳ như sau: 1. M i năm m t l n sơ k t c p huy n, xã. Báo cáo sơ k t c a c p huy n g i v y ban nhân dân c p t nh, báo cáo sơ k t c a c p xã g i v y ban nhân dân c p huy n. 2. Hai năm m t l n sơ k t c p B , c p t nh và g i báo cáo sơ k t v B N i v . 3. Năm năm m t l n, B N i v ph i h p v i H i Liên hi p Ph n Vi t Nam ti n hành vi c t ng k t, ánh giá k t qu th c hi n Ngh nh này trong toàn qu c. i u 6. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 163/H BT ngày 19 tháng 10 năm 1988 c a H i ng B trư ng v quy nh trách nhi m c a các c p chính quy n trong vi c b o m cho các c p H i Liên hi p Ph n Vi t Nam tham gia qu n lý nhà nư c. B N i v có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, t ng h p và báo cáo Chính ph tình hình th c hi n Ngh nh này.
  3. i u 7. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản