Nghị định 19/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
268
lượt xem
6
download

Nghị định 19/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 19/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 19/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H   C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  19/CP N G µ Y  06 T H¸ N G  4 N¨ M  1996 B A N  H µ N H   C P Q U Y  C H Õ  GI¸O D ô C  T ¹I X∙, H ê N G, T H Þ  T R Ê N  ® è I V íI H ÷ N G  N G êI VI     P  N P H ¹ M  P H¸ P  L U Ë T CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 6    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é    ®Ò ngh c B tr B T ph¸p vµ  é  ëng  é  éi vô,   B tr BN  NGH Þ   NH: ®Þ §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   ch Gi¸o dôc  ¹      ti x∙, phêng,thÞ  Ên ®èi víi ÷ng  êiviph¹m    tr       nh ng     ph¸p luËt".   §i Ò u    Bé  ëng  é    2. C¸c  tr B T ph¸p,Bé  éi vô,Bé    N     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  vµ  héi,Bé   µi chÝnh, Bé   ëng, Chñ   Ö m   û   X∙    T     tr   nhi U ban  B¶o  Ö   µ  v v Ch¨m  ãc  s trÎ   Öt Nam   ã    Vi   em c tr¸chnhiÖm   íng  Én  ùc hiÖn    h d th   Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo nghÞ  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 3.  Þ   nh  µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  Ngh ®Þ n c hi l     ban  µnh. Bé   ëng    h   tr c¸c Bé,  ñ   ëng    ¬  Th tr c¸c c quan  ngang  é,  ñ   ëng    ¬  B Th tr c¸c c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n   ©n    Nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chÞu  tr¸chnhiÖ m     µnh  Þ  nh  µy.Nh÷ng    thih ngh ®Þ n  quy  Þnh  íc®©y     íi d tr   tr¸ v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b Q U Y  C H Õ GI¸O  ô C  T ¹I D  X∙, H ê N G, T H Þ  T R Ê N  ® è I V íI N H ÷ N G  N G êI VI  H ¹ M    P   P P H¸ P  L U Ë T   (Ban  µnh  Ìm    Þ  nh  è  h k theoNgh ®Þ s 19/CP  µy  th¸ng4  1996  ña  ng 06    n¨m  c ChÝnh  ñ) ph CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u      ôc  ¹    êng,thÞ  Ên ®èi víi ÷ng  êiviph¹m  1. Gi¸od t i ph x∙,   tr       nh ng     ph¸p   luËt(gäit¾tlµGi¸o dôc  ¹ x∙,phêng,thÞ  Ên)lµbiÖn           t    i   tr     ph¸p xö  ýhµnh  Ýnh    l  ch do  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n   ©n    êng, thÞ  Ên  Nh d x∙,ph   tr (sau  y   äi chung  µ ®© g   l  cÊp    Õt  nh    ông  i víinh÷ng  x∙)quy ®Þ ¸p d ®è     quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 2  Quy  Õ   ch nµy  ¹ n¬ic  ócña  ä  t     tr   i h trong thêih¹n  õ ba      t   th¸ng®Õ n       s¸u th¸ng.Chñ   Þch  û     t U ban  ©n   ©n  Êp    ã  Nh d c x∙ c tr¸chnhiÖ m   chøc, phèi hîp  íic¸c c¬    tæ      v     quan, tæ    chøc    éi,®¬n  Þ  ©n      ¬  ë  µ    nh  x∙h   vd c ë c s v gia ®× qu¶n  ý,gi¸odôc  ÷ng  êi l    nh ng   nãitrªnnh»m   óp ®ì  ä  öa  ÷a    ¹m    ëthµnh  êicã  ch     gi   h s ch saiph ®Ó tr   ng   Ý trongx∙    héi, ã      ý thøc tu©n  c   theo ph¸p luËtvµ          c¸cquy  ¾c  ña  éc  èng  éng  ng. t c cu s c ®å
  2. 2 §i Ò u 2.  Ön  Bi ph¸p    ôc  ¹    êng, thÞ  Ên ® îc ¸p  ông  i  íi gi¸od t i ph x∙,   tr     d ®è v   nh÷ng  i t ng sau  y: ®è  î   ®© 1/ Ng êitõ ®ñ   tuæi ®Õ n   tuæi thùc hiÖn  ÷ng  µnh    ã    Êu         12    16      nh h vic c¸c d hiÖu  ña  ét  éiph¹m  t  c m t  Ý nghiªm  äng quy  nh  ¹  é   ËtH×nh  ù, nhng  tr   ®Þ t i lu   B s  xÐt  ©n  ©n, hoµn  nh th   c¶nh    nh  ña  êi ®ã   a  n   gia ®× c ng   ch ®Õ møc   Çn  Õt c thi   ph¶i® a  µo  êng    v Tr Gi¸odìng;   2/ Ng êitõ ®ñ   tuæi trëlªnnhiÒu  Çn  ã  µnh    µn  Êy, trém  ¾p         12      l ch vic qu   c vÆt, cê  ¹c,g©y  èitrËttù c«ng  éng, ®∙  îc chÝnh  Òn  µ  ©n  ©n    b  r     c  ®  quy v nh d ®Þa  ¬ng    ôc  µ   a  Þu  öa  ÷a,nhng  Ðt nh©n  ©n,hoµn  ph gi¸od m ch ch s ch   x  th   c¶nh  gia ®×nh  ña  êi ®ã   a  n     c ng   ch ®Õ møc   Çn  Õtph¶i® a  µo  êng  c thi     v Tr Gi¸o dìng     hoÆc   ¬  ë    ôc; c s gi¸od 3/ Ng êim¹id© m,  êinghiÖn    ý®∙  îcgia ®×nh, chÝnh  Òn  µ       ng   ma tu   ®       quy v ®oµn  Ó  a   ¬ng  ¾c  ë, gi¸odôc  µ   a  Þu  öa  ÷a,nhng  Ðt th ®Þ ph nh nh     m ch ch s ch   x  nh©n  ©n  µ  µn  th v ho c¶nh    nh  ña  êi®ã   a  n   gia ®× c ng   ch ®Õ møc  Çn  Õtph¶i c thi     ® a  µo  ¬   ¬  ÷a  Önh. v C s ch b BiÖn ph¸p    ôc  ¹    êng, thÞ  Ên kh«ng    ông  i víingêidíi gi¸od t i ph x∙,   tr   ¸p d ®è        12  tuæi. §i Ò u    ñ  Þch  û   3. Ch t U ban  ©n  ©n  Êp      vµo  Ýnh  Êt,møc   nh d c x∙c¨n cø  t ch   ®é     ¹m, tr×nh ®é       Ò   viph     v¨n ho¸,ngh nghiÖp,®é     tuæi,hoµn    c¶nh    nh  µ  gia ®× v quan  Ö     éicña  êi ® îc gi¸odôc  ¹    êng, thÞ  Ên ®Ó   Õt  nh   h x∙ h   ng       t i ph x∙,   tr   quy ®Þ ¸p dông  ×nh    h thøc gi¸odôc  ¹ x∙vµ  êih¹n    ông  Ön     t     th   ¸p d i bi ph¸p nµy.   §i Ò u    Öc  ùc hiÖn  Ön  4. Vi th   bi ph¸p    ôc  ¹    êng, thÞ  Ên ph¶i gi¸od t i ph x∙,   tr     ® îc tiÕn  µnh  êng    h th xuyªn,kiªn tr× víitinh thÇn          tr¸chnhiÖm   µ  ×nh  ¬ng    vt th ®èi víi êi® îc¸p dông  Ön     ng       bi ph¸p nµy.   §i Ò u    5. Nghiªm  Ê m   Öc  © m   ¹m  c vi x ph søc  Î,danh  ù, nh©n  È m   kho   d  ph cña  êi ® îc gi¸o dôc  ¹    êng, thÞ  Ên  ng       t i ph x∙,   tr hoÆc   éc  êi ®ã   bu ng   ph¶i thùc     hiÖn  ÷ng  Üa  ô  µ   nh ngh v m ph¸p luËtkh«ng     quy  nh. ®Þ §i Ò u    éi ®ång  ©n   ©n,  Æt   Ën Tæ   èc  Êp    µ  äi  6. H   Nh d M tr   qu c x∙v m c«ng  d©n  gi¸m    Öc  Õt  nh  µ    µnh  Ön  s¸tvi quy ®Þ v thih bi ph¸p    ôc  ¹    êng, gi¸od t i ph x∙,   thÞ  Ên,ph¸thiÖn  µ  è c¸o m äi  µnh      ¹m  tr     v t    h viviph ph¸p  Ëtcña  êicã  Èm   lu   ng   th quyÒn    ông  Ön  ¸p d bi ph¸p nµy.   CH ¬NG   II THñ   ôC  T QUY Õ T   NH   ÖN  ®Þ BI PH¸P GI¸O  ô C   ¹IX∙,PH êNG,  Þ   Ê N.  D T    TH TR H× NH   THøC   µ   × NH   ù  Dô NG. V TR T ¸P  §i Ò u    ëng  7. Tr c«ng  cÊp    idiÖn  Æt   Ën Tæ   èc  ïng cÊp, an  x∙,®¹   M tr   qu c     ®¹idiÖn    ¬    c¸c c quan, tæ    chøc    éi,®¬n  Þ  ©n      ¬  ë  x∙ h   vd c ë c s hoÆc   idiÖn  ®¹   gia ®×nh  ã  Ó    Þ  ñ   Þch  û     c th ®Ò ngh Ch t U ban  ©n   ©n  Êp    Nh d c x∙xem   Ðt viÖc  x  ¸p  ông  Ön  d bi ph¸p    ôc  ¹    êng, thÞ  Ên ®èi  íinh÷ng  i îng  îc gi¸od t i ph x∙,   tr   v  ®è t ®   quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 2  Quy  Õ   µy. ch n § Ò   Þ  ã  Ó  µm  ngh c th l b»ng    v¨n b¶n  öiChñ  Þch  û   g  t U ban  ©n  ©n  Êp  Nh d c x∙hoÆc   ×nh bµy  ùctiÕp víi®¹idiÖn  ña  û     tr   tr        c U ban  ©n   ©n  Êp    Nh d c x∙;trong  tr ng  îp tr×nh bµy  ùctiÕp,th× ph¶i® îcghithµnh    ê h    tr          biªnb¶n. Néi dung  ña  c v¨n  b¶n    Þ   ®Ò ngh hoÆc     biªn b¶n ph¶i ghi râ  a   iÓ m       ®Þ ® lËp    biªnb¶n,ngµy,th¸ng,n¨m    Þ; hä    a        ®Ò ngh   tªn,®Þ chØ  ña  êi®Ò   Þ  c ng   ngh
  3. 3 hoÆc     ña  ¬  tªnc c quan,tæ    chøc    Þ; hä, tªn,ngµy,th¸ng,n¨m  ®Ò ngh           sinh,n¬i    c  ónh©n  ©n  ña  êi ® îc ®Ò   Þ     ôc  ¹    êng, thÞ  Ên vµ  ý tr   th c ng     ngh gi¸od t i phx∙,   tr   l   do    Þ; v¨n b¶n  ®Ò ngh     hoÆc     biªnb¶n ph¶icã  ÷  ý  ña  êi®Ò   Þ, biªn   ch k c ng   ngh     b¶n ph¶ighirâ hä          tªn,chøc  ô  µ  ã  ÷  ý  ña  êighibiªnb¶n. v v c ch k c ng       V¨n  b¶n    Þ  µ    ®Ò ngh v biªnb¶n  ph¶itu©n    theo m É u     quy  nh. ®Þ §i Ò u  .Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îc ®Ò   Þ,  ñ  8  th   10    t  nh ®  ngh Ch tÞch  û   U ban  ©n  ©n  Êp    iÖutËp  µ  ñ  ×cuéc  äp  å m   ëng  Nh d c x∙tr   v ch tr   hg Tr c«ng  an  Êp    ñ   Þch  Æt   Ën Tæ   èc  ïng  Êp, ®¹idiÖn  n  Þ  ©n      c x∙,Ch t M tr   qu c c    ®¬ v d cë c¬  ë.Tuú  s  theo  õng  i t ng ® îc®Ò   Þ    ôc  ã  Ó  êi  idiÖn  ña  t ®è  î     ngh gi¸od c th m ®¹   c Nhµ   êng, §oµn  tr   thanh niªn,Héi  ô  ÷, Héi    ph n   N«ng  ©n,  d Ban ch¨m  ãc, gi¸o s   dôc  Î tr em, Thanh    ©n  ©n,    µ    ¹  ¬  ë  µ  idiÖn    nh  tranh d Tæ ho gi¶it i s v ®¹   c gia ®× hoÆc   êigi¸m  é  ña  êi® îc®Ò   Þ  ng   h c ng     ngh tham    éc  äp. giacu h T¹icuéc  äp, ngêi ®Ò   Þ   ×nh  µy  ý do, nªu  ÷ng    ¹m    h    ngh tr b l    nh vi ph ph¸p  luËtcña  êi® îc ®Ò   Þ    ôc  ¹    êng, thÞ  Ên,nh÷ng  Ön    ng     ngh gi¸od t i ph x∙,   tr   bi ph¸p  gióp  , gi¸o dôc  ∙  dông  i  íingêi ®ã   Õu  ã).Trong  êng  îp  Çn  ®ì     ® ¸p  ®è v     (n c   tr hc thiÕtngêi® îc®Ò   Þ    ôc  ã  Ó    Çu  îccã  Æt   µ  îctr×nh bµy        ngh gi¸od c th yªu c ®   m v®    ý  Õn  ña  ×nh. C¸c  ibiÓu  ki c m   ®¹   tham    éc  äp    Óu    Õn,th¶o luËn  giacu h ph¸tbi ý ki     vÒ   Öc    ông  Ön  vi ¸p d bi ph¸p gi¸odôc  i víi êi® îc®Ò   Þ.    ®è     ng     ngh Néi dung  éc  äp    cu h ph¶i® îcghithµnh        biªnb¶n. Trong  êng  îp cÇn  Õt, ñ   Þch  û   tr h  thi  Ch t U ban  ©n  ©n  Êp    Nh d c x∙giao cho    Trëng c«ng  cïng cÊp    an    x¸cminh  µm  â nh÷ng  µnh      ¹m  l r  h viviph ph¸p luËtcña     ngêi® îc®Ò   Þ    ôc.     ngh gi¸od §i Ò u    9. Trªn c¬  ë    Õn    Êt cña  éc  äp    s ý ki ®Ò xu   cu h quy  nh  ¹ §iÓu    ®Þ ti  8 cña Quy  Õ   µy, chñ  Þch  û   ch n   t U ban  ©n   ©n  Êp    Nh d c x∙ xem   Ðt, ra  x   quyÕt  ®Þnh    ông  Ön  ¸p d bi ph¸p gi¸odôc  i víi êi® îc®Ò   Þ; tuú tõng ®èi t ng,    ®è    ng     ngh        î   Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp    Õt ®Þnh  Öc  nh d c x∙quy   vi giao tr¸chnhiÖm      cho  ¬  c quan c«ng    µ  êng,tæ  an,nh tr   chøc    éi,®¬n  Þ  ©n      ¬  ë  x∙h   vd c ë c s (sau  y  äi ®© g   chung  µTæ   l   chøc  îcgiao)hoÆc     nh  ®    gia®× qu¶n  ý,   ôc  êi®ã. l  gi¸od ng   Quy Õt  nh  îc göi cho  êi ® îc gi¸o dôc, gia ®×nh  êi ®ã   µ    ®Þ ®   ng          ng   v Tæ chøc  îcgiao tr¸chnhiÖ m  ®      qu¶n  ý,   ôc. l  gi¸od Quy Õt  nh    ôc  ¹ x∙,phêng,thÞ  Ên cã  éidung  ®Þ gi¸od t i       tr   n   theo  quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   i 58  l X l    h ch §i Ò u      10. Tæ chøc  îcgiao  ã  ®  c tr¸chnhiÖ m   ©n    ph c«ng  êi trùctiÕp ng       gióp ®ì  êi® îcgi¸odôc  µ  c¸o víi ñ  Þch  û     ng       v b¸o      Ch t U ban  ©n  ©n  Êp    Nh d c x∙. Ng êi® îcph©n     c«ng  óp ®ì  gi   ph¶ith ng    ê xuyªn gÆp   ì ngêi® îcgi¸odôc;   g        th«ng qua    nh, b¹n  Ì t×m  Óu  gia ®×   b  hi nguyªn  ©n,  µn  nh ho c¶nh  Én  êi ®ã   d ng   ®Õ n     ¹m  viph ph¸p luËtvµ  ©n       t tnguyÖn  äng  ña  êi® îcgi¸odôc;gióp ngêi v c ng             ®ã   µm  l b¶n  cam   Õt  öa  ÷a    ¹m  µ  k s ch saiph v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  d  th   b¶n cam   kÕt  ; ®ã Khi ngêi ® îc ph©n       c«ng  óp    gi ®ì kh«ng  cßn  iÒu  Ön  óp    ×    ® ki gi ®ì th tæ chøc  îc giao  ®  tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý,gi¸o dôc  l    ph¶i kÞp  êiph©n    th   c«ng  êi ng   kh¸cthay thÕ  µ      íi ñ  Þch  û   ©n  ©n  Êp      v b¸o c¸o v   Ch t U Nh d c x∙. §i Ò u 11. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Õt  nh  ã  Öu  ùc   th   7    t  quy ®Þ c hi l   thihµnh, Tæ       chøc  îc giao  ®  qu¶n  ý,gi¸o dôc  l    ph¶i tæ    chøc  éc  äp  Óm   cu h ki ®iÓ m   êi® îcgi¸odôc. ng      
  4. 4 Tuú  õng  i t ng ® îc gi¸odôc,Tæ   t ®è  î         chøc  îc giao m êi  idiÖn  ña    ®    ®¹   c c¸c c¬ quan,tæ    chøc  ÷u  h quan    ¬  ë    Æt   Ën Tæ   èc,C«ng    éi Phô  ë c s nh M tr   qu   an,H   n÷, Héi N«ng  ©n,  µn     d §o thanh  niªn,®¬n  Þ  ©n  ,®¹idiÖn    nh, dßng    vd c    gia ®×   hä, nh÷ng  êi l¸ng giÒng    ng     tham  ù  éc  äp  Óm   iÓ m   êi ® îc gi¸odôc. d cu h ki ® ng         Ng êi ® îc gi¸o dôc      ph¶i tù m ×nh  c     ®ä b¶n  Óm   iÓ m   íc cuéc  äp. C¸c  i ki ® tr   h  ®¹   biÓu  tham  ù  éc  äp  ©n  Ých  ÷ng    ¹m  ña  êi® îc gi¸odôc  µ  d cu h ph t nh saiph c ng       v gãp    Õn  ©y  ùng,gióp ®ì  êi®ã   öa  ÷a    Õn bé. ý ki x d     ng   s ch ®Ó ti   §èivíi êim¹id© m   × viÖc  Óm  iÓ m   îcthùc hiÖn  íc®¹idiÖn       ng     th   ki ® ®    tr     tæ chøc  ô  ÷    ¬  ë, ngêi ® îc ph©n  ph n ë c s      c«ng  ùc tiÕp  óp    µ  idiÖn    tr   gi ®ì v ®¹   gia ®×nh  ña  êi®ã. c ng   §i Ò u    12. Ngay  sau  éc  äp  Óm   iÓ m,  êi® îcgi¸odôc  cu h ki ® ng       ph¶ilµm    ban cam   Õt  íiChñ   Þch  û   k v  t U ban  ©n   ©n  Êp    Nh d c x∙,trong ®ã     nªu  â  Õt  r quy t©m   µ  íng söa  ÷a    ¹m  ña  × nh.  vh   ch saiph c m B¶n cam   Õt  ña  êicha  µnh  k c ng   th niªntõ 12  n   tuæi ph¶icã    Õn  ña      ®Õ 16      ý ki c cha, m Ñ     hoÆc   êi gi¸m  é. §èi ng   h   víi êikh«ng  Õtch÷  × viÖc   ng   bi   th   cam   Õt  k ph¶i® îclËp thµnh        biªnb¶n. B¶n  cam   Õt  k ph¶icã    Õn  ña  êi ® îc ph©n    ý ki c ng     c«ng  óp  ,ngêi ® îc gi ®ì      gi¸o dôc    ph¶i trùc tiÕp  a      ® b¶n cam   Õt  ña  ×nh   kcm cho  ñ   Þch  û     Ch t U ban Nh ©n  ©n  Êp  d c x∙. §i Ò u    êi® øng  u     13. Ng   ®Ç Tæ chøc  îcgiao tr¸chnhiÖ m   ®      qu¶n  ý,gi¸o l    dôc  ph¶ith ng    ê xuyªn  trao ® æi, bµn  ¹c víingêi ® îc ph©n      b      c«ng  óp      gi ®ì ®Ó n ¾ m   ×nh  ×nh, tiÕn  é  ña  êi® îcgi¸odôc,kÞp  êigióp ®ì  êi®ã     t h   b c ng         th     ng   gi¶i quyÕt  ÷ng  íng  ¾ c   nh v m trong    Êp  µnh  Ön  khi ch h bi ph¸p  µy; kiÕn  Þ   víi n  ngh     Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n  Êp    Ò     ×nh  Nh d c x∙ v c¸c h thøc  óp    Ých  îp ®èi  gi ®ì th h  víingêi® îcgi¸odôc    äc  Ò,    Õt  Öc  µm, cho        nh h ngh gi¶iquy vi l   vay  èn,trî óp v    gi   c«ng  ô,ph¬ng  Ön;t¹o®iÒu  Ön  µm  sinh sèng;®éng    c  ti     ki l ¨n      viªnth¨m  áikhi h   è m   au  ® hoÆc       nh  êi ® îc gi¸odôc  ã  Öc  Õu  khigia ®× ng       c vi hi hØ;  µng  h th¸ng  b¸o    íiChñ   Þch  û   c¸o v   t U ban  ©n   ©n  Êp    Ò   Nh d c x∙v c«ng  Öc  ∙  µm  µ  ù    vi ® l v s tu dìng cña  êi® îcgi¸odôc.   ng       §i Ò u 14. Ng êi ® îc gi¸odôc  ã        c tr¸chnhiÖ m   ùc  Ön    th hi nghiªm  chØnh  b¶n cam   Õt  ña  × nh,  Ých  ùc  öa  ÷a    ¹m; ph¶ihäc  Ëp,lµm   ­ kcm t c s ch saiph     t  ¨n l ¬ng  Ön  µ  thi v tham      ¹t®éng  gia c¸c ho   chung    a   ¬ng; m çi  ë ®Þ ph   th¸ng m ét  Çn    l ph¶ikiÓm   iÓ m   íc Tæ     ® tr   chøc  îc giao  ®  tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýgi¸odôc  µ  Õt  l    vk qu¶  öa  ÷a    ¹m, sù  Õn bé  ña  × nh. s ch saiph   ti   c m §i Ò u 15.  Trong  êng  îp  êi ® îc gi¸o dôc  µ ngêi nghiÖn    ý, tr h ng       l    ma tu   hoÆc  nghiÖn    Êt kÝch  Ých  c¸c ch   th kh¸c dÉn  n     ®Õ ph¸  µis¶n  ña    nh  t  c gia ®× th× ngêicã  Òn, lîÝch  ªnquan      quy   i li   hoÆc   ¬  c quan,tæ    chøc  ÷u  h quan  ã  Ó  c th ®Ò   Þ  µ    ngh To ¸n xem   Ðt viÖc  ¹n  Õ   x  h ch n¨ng  ùchµnh    ©n  ù  ña  êi®ã,  l  vid s c ng   sau    ®ã th«ng  cho  ñ  Þch  û   b¸o  Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  Nh d c x∙. §i Ò u    16. Trong  êigian  Êp  µnh  Ön  th   ch h bi ph¸p    ôc,ngêi® îcgi¸o gi¸od       dôc  ã  Ó  ¾ng  Æt   ¹  ¬i c  ón Õu  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng, nhng  çi  Çn  c th v m t i   tr   n c l   ch ®   ml v ¾ng  Æt   m kh«ng  îcqua  th¸ngvµ  ®  1    tæng  è  êigian v ¾ng  Æt   s th     m kh«ng  îc ®  vîtqu¸ m ét  Çn  (1/3)thêih¹n  dông  Ön     ph ba     ¸p  bi ph¸p    ôc; vµ  gi¸od   ph¶itu©n    theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®© a) Trong  êng  îp  ¾ng  Æt   ¹  ¬i c  ó   n   ngµy, th×  tr hv m t i   tr   ®Õ 10  n   ph¶i xin    phÐp  ñ  Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Êp    ¬ic  ó; Nh d c x∙n   tr b) Trong  êng  îp v ¾ng  Æt   ¹  ¬i c  ótõ trªn10  µy  n   th¸ng, tr h  m t i   tr       ng ®Õ 1  n   th× ph¶ilµm  n    Ðp  Ìm    ®¬ xin ph k theo    Õn  ña  êi® îcph©n  ý ki c ng     c«ng  óp ®ì  gi  
  5. 5 trùc tiÕp;®èi  íingêi díi16      v      tuæi th×    ph¶i cã    Õn  ña  è  Ñ     ý ki c b m hoÆc   êi ng   gi¸m  é  µ  îc Chñ   Þch  û  hv®  t u ban  ©n   ©n  Êp    ¬i c  ócho  Ðp.  ñ  Nh d c x∙ n   tr   ph Ch tÞch  û   U ban  ©n   ©n  Êp    ¬i ngêi ® îc gi¸o dôc   tró cã  Nh d c x∙ n        c   tr¸ch nhiÖ m     th«ng  b¸o b»ng    v¨n b¶n cho  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n   ©n  Êp    ¬ingêi®ã   Nh d c x∙n     ®Õ n   ¹m  ó®Ó   èihîp qu¶n  ý,   ôc.Khi h Õt  êih¹n  t tr   ph     l  gi¸od     th   cho  Ðp  ¹m  ó, ph t tr   ngêi® îcgi¸odôc      ph¶ilµm    b¶n  Óm  iÓ m   ã    Ën  ña  ñ  Þch  û     ki ® c x¸cnh c Ch t U ban Nh ©n  ©n  Êp    ¬it¹m  ó. d c x∙n   tr Thêigian ngêi® îcgi¸odôc  ¾ng  Æt   ¹ n¬ic  ó® îctÝnh  µo  êigian         v m t     tr     i v th     chÊp  µnh  Õt  nh  Õu  êi®ã   h quy ®Þ n ng   kh«ng    ¹m  viph ph¸p  Ëtt¹  a   ¬ng  lu   i®Þ ph n¬i®Õ n   ¹m  ó; Õu  ã    ¹m  × thêigian v ¾ng  Æt     t tr   n c viph th       m kh«ng  îctÝnh  µo  ®  v thêigian chÊp  µnh  Õt ®Þnh;     h quy   c)Trong  êng  îp v×    ýdo  Ýnh  ¸ng      tr h   c¸cl   ch ® nh thay ® æi  ¬ic  ó, i  äc    n   tr   h® hoÆc   ã  Öc  µm    nh    a   ¬ng  c vi l æn ®Þ ë ®Þ ph kh¸c th×  êi ® îc gi¸o dôc    ng       ph¶i   lµm  n    Þ  µ  ã    Õn  ña  êi® îcph©n  ®¬ ®Ò ngh v c ý ki c ng     c«ng  óp ®ì  ùctiÕp,cã  gi   tr     sù    Ën  ña  û   x¸c nh c U ban  ©n   ©n  Êp    µ  ¬  Nh d c x∙v c quan, tæ    chøc  ¬ingêi®ã   n    sÏ®Õ n     ó, äc  Ëp    c tr   h t hoÆc   µm  Öc.C¨n  vµo  n    Þ  µ      Õn  l vi   cø  ®¬ ®Ò ngh v c¸cý ki x¸c nhËn  ,  ñ   Þch  û     ®ã Ch t U ban  ©n   ©n  Êp    ¬ingêi® îc gi¸odôc    ó Nh d c x∙ n       c tr   cho  Ðp, ®ång  êith«ng  ph   th   b¸o b»ng  b¶n  µ  öi toµn  é  å  ¬  ña  êi v¨n  vg  b h s c ng   ® îcgi¸odôc     cho  ñ  Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Êp    ¬ingêi®ã   Ï®Õ n     ó Nh d c x∙n     s  c tr   vµ  th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan,tæ    chøc  ¬ingêi®ã   Ïlµm  Öc    Õp tôc qu¶n  n    s  vi ®Ó ti     lý,   ôc.   gi¸od §i Ò u 17. Ng êi ® îc gi¸odôc  ã  Ó    t nguyÖn  äng, kiÕn  Þ        c th ®Ò ®¹   v   ngh cña  ×nh  íi   m v   chøc  îcgiao tr¸chnhiÖm   Tæ ®      qu¶n  ý,   ôc  l  gi¸od hoÆc   íi Ýnh  v  ch quyÒn  a   ¬ng; cã  Òn  Õu  ¹i  è c¸o  Ò   ÷ng  Öc  µm    ®Þ ph   quy khi n ,t   v nh vi l tr¸ ph¸p  i luËt cña  ÷ng  êi cã  ªnquan  n   Öc    nh ng   li   ®Õ vi quyÕt  nh   µ    µnh  Ön  ®Þ v thih bi ph¸p gi¸odôc  ¹ x∙,phêng,thÞ  Ên theo quy  nh  ña     t    i   tr     ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 18. §èi víingêi ® îc gi¸odôc  µ vÞ  µnh    ×             l   th niªn th Tæ chøc  îc®  giao tr¸chnhiÖ m       qu¶n  ýgi¸odôc  l    ph¶iphèihîp chÆt  Ïvíi   nh, nhµ  ­      ch     ®×   gia tr êng, §oµn    thanh  niªn hoÆc   éi thiÕu    §  niªn ®Ó   ã    c c¸c  ×nh  h thøc gi¸o dôc    thÝch  îp nh  h   sinh ho¹tc©u  ¹cbé, c¸c ho¹t®éng        Ö,    ng,    l        v¨n ho¸ v¨n ngh lao ®é   thÓ  ôc  Ó  d th thao vµ    ¹t®éng    ¬igi¶i Ýlµnh m¹nh    c¸cho   vuich      tr   kh¸c. §i Ò u    ëng  19. Tr c«ng  cÊp    ã  an  x∙c tr¸chnhiÖm   óp Chñ   Þch  û       gi   t U ban Nh ©n  ©n  ïng cÊp  d c  trong viÖc  Ëp,qu¶n  ýhå  ¬  µ    l  l   s v theo  âisù  Õn bé  ña  d   ti   c ngêi® îcgi¸odôc.Hå   ¬  å m   ã:       sg c a) S¬   Õu  ýlÞch;  y l  b) V¨n    b¶n    Þ    ông  Ön  ®Ò ngh ¸p d bi ph¸p gi¸odôc;    c) Biªnb¶n  éc  äp  Ò   Öc    Þ    ông  Ön      cu h v vi ®Ò ngh ¸p d bi ph¸p gi¸odôc;b¶n       x¸c minh  ña  ëng    c Tr c«ng  cÊp    an  x∙quy  nh  ¹ ®o¹n  §iÒu  Quy  Õ   µy  ®Þ ti   4  8  ch n (nÕu  ã); c d) Quy Õt  nh   ña  ñ   Þch  û   ®Þ c Ch t U ban  ©n   ©n   Êp    Ò   dông  Nh d c x∙ v ¸p  biÖn  ph¸p gi¸odôc;    ®) Biªn b¶n    éc  äp  Óm   iÓ m,      c¸c cu h ki ® c¸c b¸o c¸o  µng  h th¸ng cña      Tæ chøc  îcgiao tr¸chnhiÖ m  ®      qu¶n  ý,   ôc; l  gi¸od e) C¸c b¶n  Óm   iÓ m,  ki ® b¶n cam   Õt  öa  ÷a    ¹m  ña  êi ® îc k s ch saiph c ng     gi¸odôc;  
  6. 6 g) C¸c  Êy  gi chøng  Ën  ∙  Êp  µnh  nh ® ch h xong hoÆc   Õt  nh      quy ®Þ th«i¸p dông  Ön  bi ph¸p    ôc  ¹    êng, thÞ  Ên  ña  êi ® îc ¸p  ông  Ön  gi¸o d t ix∙,ph   tr c ng     d bi ph¸p nµy.   Hå   ¬  Ò     ôc  ¹ x∙,phêng,thÞ  Ên ph¶i® îcqu¶n  ýchÆt  Ïtheo s v gi¸od t i       tr      l  ch     chÕ     Ò   ®é v qu¶n  ýhå  ¬,tµiliÖu,c«ng    ña  µ   íc. l  s       v¨n c Nh n §i Ò u      Õt  êih¹n  Êp  µnh  Ön  20. Khih th   ch h bi ph¸p    ôc  × Chñ   Þch  gi¸od th   t Uû  ban  ©n  ©n  Êp    Êp  Êy chøng  Ën  ∙  Êp  µnh  Nh d c x∙c gi   nh ® ch h xong  cho  êi ng   ® îcgi¸odôc.    Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n  Êp    öigiÊy  Nh d c x∙g   chøng  Ën  ∙  Êp  µnh  nh ® ch h xong  Ön  bi ph¸p  gi¸o dôc  ¹    êng, thÞ  Ên    t ix∙,ph   tr cho  êi ® îc ¸p  ông  Ön  ng     d bi ph¸p  µy, l 1  n  u  b¶n  ¹  å  ¬, ®ång  êith«ng  ti s   h th   b¸o cho  chøc, c¸ nh©n  îc tæ     ®  giao tr¸chnhiÖ m      qu¶n  ý,   ôc  µ    nh  êi® îcgi¸odôc. l  gi¸od v gia®× ng       §i Ò u 21. Kinh  Ý     ph cho  Öc  ùc hiÖn  Ön  vi th   bi ph¸p    ôc  ¹    ­ gi¸o d t i ph x∙, êng, thÞ  Ên  îc trÝch  ét  Çn  õ ng©n    tr ®   m ph t  s¸ch  ña    êng, thÞ  Ên;tõ c x∙,ph   tr     kinh phÝ  ña    ¬ng  ×nh phßng  èng  Ö  ¹n    éivµ  îchuy  ng  õ   c c¸c Ch tr   ch t n x∙h   ®   ®é t  sù  ng  ãp  ùnguyÖn  ña    chøc  ®ã g t   c c¸ctæ  kinh tÕ,tæ      chøc    éivµ  ña  ©n  x∙h   c nh d©n. Kinh  Ý   ph ph¶i ® îc sö  ông  ng  ôc  ch    d ®ó m ®Ý cho  Öc:lËp  å  ¬, cho  vi   hs  vay  èn,hç  î µm    v   tr  l ¨n sinh sèng,®iÒu  Þ,ch÷a  Önh      tr   b cho  êi® îcgi¸odôc; ng         phô  Êp  c cho  êi ® îc ph©n  ng     c«ng  óp    ùc tiÕp  µ    gi ®ì tr   v c¸c c«ng  Öc  vi kh¸c   phôc  ô  v cho  c«ng      ôc  ¹ x∙, êng,thÞ  Ên. t¸cgi¸od t     i ph   tr §èi víingêi nghiÖn    ý,ngêi m¹i d© m,    nh  ña  êi ® îc gi¸o      ma tu      gia ®× c ng       dôc  ¹    êng, thÞ  Ên hoÆc   t i ph x∙,   tr   b¶n  ©n  êi®ã   ã  th ng   c tr¸chnhiÖ m   ng  ãp    ®ã g m ét  Çn    Ý   ph chiph cho  Öc  iÒu  Þ,ch÷a  Önh; trong tr ng  îp thùc sù  ã  vi ® tr   b    ê h    c khã kh¨n th×  ä  µm  n    Þ  ñ   Þch  û     h l ®¬ ®Ò ngh Ch t U ban  ©n   ©n  Êp    Nh d c x∙xem   xÐt,quyÕt ®Þnh  îcmiÔn, gi¶m.     ®    Bé  µichÝnh  ã  T  c tr¸chnhiÖ m  íng dÉn,kiÓm    Öc      µ    h    travi thu,chiv qu¶n  ý l  kinhphÝ  ãitrªn.   n  CH ¬NG   I II KHEN   ëNG    ö  ý  PH¹M TH ­X L VI  §i Ò u 22. Tæ     chøc, c¸ nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong  Öc  ùc  Ön    vi th hi c¸c quy  nh   Ò     ôc  ¹    êng, thÞ  Ên  îc khen  ëng  ®Þ v gi¸o d t ix∙,ph   tr ®   th theo  Õ     ch ®é khen  ëng  th chung  ña  µ   íc. c Nh n Trong  êigian  Êp  µnh  Ön  th   ch h bi ph¸p    ôc  ¹    êng, thÞ  Ên, gi¸o d t ix∙,ph   tr   n Õu  êi ® îc gi¸o dôc  ã  Õn  é  â  Öt th×    ng       c ti b r r   Tæ chøc  îc giao  ®  tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,gi¸odôc  µm    l    l v¨n b¶n    Þ  µ  ñ   Þch  û   ®Ò ngh v Ch t U ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c x∙ ra  Õt  nh    dông  Ön    quy ®Þ th«i¸p  bi ph¸p    ôc  i  íingêi ®ã.  Öc    gi¸od ®è v     Vi ban hµnh  Õt  nh  ãitrªn® îcthùc hiÖn  quy ®Þ n        theo quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   ®Þ ti§i 20  ch nµy. §i Ò u    êicã  Èm  Òn  23. Ng   th quy trong viÖc  Õt  nh,    µnh  Ön    quy ®Þ thih bi ph¸p    ôc  ¹    êng, thÞ  Ên m µ   gi¸od t i ph x∙,   tr   dung  óng,bao  t   che, x© m   ¹m      ph søc khoÎ,danh  ù,nh©n  È m   ña  êi® îcgi¸odôc    d  ph c ng       hoÆc     ¹m    viph c¸cquy  nh   ®Þ kh¸c vÒ     ôc  ¹    êng, thÞ  Ên  ×  ú    gi¸o d t ix∙,ph   tr th tu theo  Ýnh  Êt,møc       t ch   ®é vi ph¹m  Ï bÞ   ö  ý kû  ËthoÆc   Þ     s   x l   lu   b truy cøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù; n Õu   ©y    h s  g thiÖth¹ivËtchÊtth× ph¶ibåith ng              ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
  7. 7 Trong  êigian  Êp  µnh  Ön  th   ch h bi ph¸p  gi¸o dôc  ¹    êng, thÞ  Ên   t ix∙,ph   tr   n Õu  êi® îcgi¸odôc  ¹ viph¹m  ng       l    i ph¸p  Ëtth× tuú theo  Ýnh  Êt,møc      lu       t ch   ®é vi ph¹m  µ   Þ   ö  ¹t hµnh  Ýnh    m b x ph   ch ë møc  cao  ¬n  h hoÆc   Þ   b truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù. h s
Đồng bộ tài khoản