Nghị định 195/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
521
lượt xem
15
download

Nghị định 195/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 195/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 195/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ Cñ A   Ý NH   ñ   è  CH PH S 195/CP  µ Y   12­ NG 31­ 1994  QUY   NH   ®Þ CHI  ÕT  TI Vµ   íNG  N   H É THI  µ NH   é T   è  ÒU  ñ A   é   Ë T   H M S §I C B LU LAO   NG   ®é V Ò   êI  ê  µ M   Ö C,  êI  ê  TH GI L VI TH GI NGH Ø   ¬ING CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  Ët Lao  ng  µy  th¸ng6  cø  Lu   ®é ng 23    n¨m  1994; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   x∙h NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG  I §èITîNG  µ   ¹M   ¸P  ô NG   V PH VI  D §iÒu    êigiê lµm  Öc,thêigiê nghØ   ¬i® îc¸p  ông  i  íingêi 1.­Th     vi       ng     d ®è v     lao®éng  µm  Öc    l vi trong c¸cdoanh     nghiÖp,c¬    quan,tæ    chøc  sau  y: ®© ­C¸c    doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n ­ C¸c    doanh nghiÖp  éc c¸c thµnh  Çn  thu     ph kinh tÕ    kh¸c,c¸c tæ      chøc,c¸    nh©n  ã    ínlao®éng; c thuªm     ­C¸c    doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,   c v ®Ç tn     doanh  c¸c nghiÖp trongkhu    chÕ   Êt,khu  xu   c«ng nghiÖp; c¸c c¬      quan, tæ   chøc  íc ngoµihoÆc   chøc  n    tæ  quèc  Õ  ¹  Öt Nam   ã  t ti Vi   c thuª m ín lao ®éng  µ ngêi ViÖt Nam,  õ tr ng  îp      l      tr   ê h   ®iÒu  cquèc  Õ  µ   éng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   ý  Õt  í  tm C ho x∙h   ngh Vi   k k hoÆc   tham  giacã    quy  nh  ®Þ kh¸c; ­ C¸c  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp, kinh    doanh, dÞch  ô  éc  ¬    v thu c quan  µnh  h chÝnh,sù    nghiÖp,®oµn  Ó  ©n  ©n, tæ    th nh d   chøc  Ýnh  Þ,x∙héikh¸c,lùcl ch tr          ­ îng Qu © n   i nh©n  ©n, C«ng  nh©n  ©n;   ®é   d   an  d ­ NghÞ   nh  µy  òng  îc ¸p  ông  i  íic«ng    ®Þ nc ® d ®è v   chøc, viªnchøc     trong  c¸c c¬    quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp,ngêigi÷ c¸c chøc  ô  îcbÇu, cö        v®    hoÆc   bæ   Ö m,  éc  nhi thu c¸c  oµn  Ó  ©n   ©n,  ® th nh d c¸c  chøc  Ýnh  Þ,x∙ héi tæ  ch tr       kh¸c,ngêi thuéc  ùc l ng  © n   i  ©n  ©n,      l  î Qu ®é nh d C«ng  nh©n  ©n,  õtr ng  an  d tr   ê hîp c¸cv¨n b¶n      ph¸p luËtriªngcho  õng ®èi t ng cã       t    î   quy  nh  ®Þ kh¸c.  §iÒu   NghÞ   nh   µy  2.­ ®Þ n kh«ng  dông  i  íingêi lµm  Öc  ¸p  ®è v     vi trong  doanh nghiÖp  Æc   ïthuéc  ùc l ng  © n   i  ©n  ©n,  ® th   l  î Qu ®é nh d C«ng  nh©n  an  d©n,  Ü   s quan, h¹  Ü     s quan, chiÕn  Ü     s trong  ùc l ng  © n   i  ©n  ©n, l  î Qu ®é nh d   C«ng  nh©n  ©n. an  d
  2. 2 C H ¬NG  II THêI GIê  µ M   Ö C   L VI §iÒu    êigiê lµm  Öc  3.­Th     vi theo  Òu  cña  é   Ët lao ®éng  îcquy  §i 68  B Lu     ®  ®Þnh    nh sau: 1­  êi giê  µm  Öc  Th   l vi trong  iÒu  Ön  ® ki lao  ng,  ®é m«i  êng  tr lao  ng  ®é b×nh  êng  µ: th l ­Kh«ng    giêtrong m ét  µy;   qu¸ t¸m      ng ­Kh«ng    giêtrong m ét  Çn.   qu¸ 48      tu 2. Thêi giê lµm  Öc       vi trong ®iÒu  Ön    ng  Æc   Öt nÆng   äc,   ki lao ®é ® bi   nh   ®éc  ¹i, h  nguy  Ó m   îc rótng ¾n   õ m ét  n     ê theo  hi ®   t  ®Õ hai gi   danh  ôc  Bé   m do  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héivµ  é  tÕ    X∙    B Y  ban  µnh. h 3­ Thêigiê® îctÝnh  µo  êigiêlµm  Öc  ã  ëng ¬ng        v th     vi c h l bao  å m: g ­ThêigiênghØ  ÷a ca  µm  Öc;      gi   l vi ­ThêigiênghØ           gi¶i theo tÝnh  Êtcña  lao   ch   c«ng  Öc; vi ­ Thêi giê nghØ   Çn  Õttrong qu¸  ×nh    ng  ∙  îc tÝnh       c thi     tr lao ®é ®®  trong  ®Þnh møc    ng  lao®é cho  nhu  Çu  c sinh lýtùnhiªncña         con  êi; ng ­ Thêigiê nghØ   çi  µy  phót ®èi  íingêilao ®éng  ÷       m ng 60    v     n nu«icon  íi   d  12  th¸ngtuæi;   ­  êi giê nghØ   çi  µy  phót ®èi  íingêi lao ®éng  ÷  Th     m ng 30    v     n trong  êi th   gian hµnh    kinh; ­Thêigiêph¶ingõng  Öc         vi kh«ng  lçi ña  êilao®éng; do   c ng     ­Thêigiêhäc  Ëp,huÊn  Ön  Ò   toµn    ng, vÖ        t  luy v an  lao®é   sinhlao®éng;    ­ Thêigiêhéihäp,häc  Ëp  yªu cÇu  ña  êisö  ông    ng          t do    c ng   d lao®é hoÆc   ® îcngêisö  ông    ng     d lao®é cho  Ðp. ph §iÒu    4.­C¨n  §iÒu  cña  é  Ët lao ®éng, ngêisö  ông    ng  cø  68  B Lu        d lao ®é cã  Òn  quy quy  nh  êigiê lµm  Öc  ®Þ th     vi theo  µy  ng hoÆc   theo  Çn  µ  µy  tu v ng nghØ   µng  Çn  ï  îp  íi®iÒu  Ön  h tu ph h v   ki s¶n  Êt, kinh  xu   doanh  ña  c doanh  nghiÖp  ng  nh kh«ng  îc tr¸ víiquy  nh  ¹  ®   i ®Þ tiKho¶n    1, Kho¶n  §iÒu  NghÞ   2  3  ®Þnh  µy  µ  n v ph¶i® îc thÓ  Ön     hi trong hîp  ng    ng, tho¶  c lao ®éng    ®å lao ®é   í    tËp  Ó,néiquy    ng  ña  th     lao®é c doanh  nghiÖp. §iÒu    êigiê lµm  5.­Th     thªm  theo  Òu  cña  é  Ët lao ®éng  îcquy  §i 69  B Lu     ®  ®Þnh    nh sau: 1­  êi giê  µm  Th   l thªm  kh«ng  îc vîtqu¸  ®   50%   è  ê  µm  Öc  îc quy  s gi l vi ®   ®Þnh  trong m çi  µy  i  íitõng  ¹    ng ®è v   lo ic«ng  Öc.Trong  êng  îp  vi   tr h quy  nh   ®Þ thêigiê lµm  Öc     vi theo  Çn  ×  tu th tæng  éng  êigiê lµm  Öc  ×nh  êng  µ  c th     vi b th v thêigiê lµm     thªm  trong m ét  µy    ng kh«ng  îtqu¸ 12  ê.Tæng   è  êigiê lµm  v     gi   s th     thªm trongm ét    n¨m  kh«ng  ît   v   200  ê. qu¸ gi 2­ Ng êisö  ông    ng  µ  êilao ®éng  ã  Ó     d lao ®é v ng     c th tho¶ thuËn  µm    l thªm  giêtrong c¸ctr ng  îp sau  y:      ê h   ®©
  3. 3 ­Xö  ýsù  è    l   c trong s¶n  Êt;   xu ­Gi¶iquyÕt c«ng  Öc  Êp       vi c b¸ch kh«ng  Ó  ×ho∙n;   th tr   ­  ö   ý kÞp  êic¸c m Æt   µng  ¬i sèng, c«ng  ×nh  ©y  ùng  µ    X l  th     h t    tr x d v s¶n phÈ m   yªu cÇu  do    nghiªm  ngÆt  ña  c c«ng  Ö   ngh kh«ng  Ó  á  ë  îc. th b d ® 3­ Trong  êng  îp ph¶i®èi phã    tr h     hoÆc   ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  nghiªm  äng tr   do thiªntai  ch  ¹,ho¶  ¹n,dÞch  Önh    µn th×  êi sö  ông      ,®Þ ho   ho   b lan tr   ng   d lao ®éng  ã  Òn  c quy huy  ng  µm  ®é l thªm  ê vîtqu¸  gi     quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  1  nµy  ng  nh ph¶i® îcsù      tho¶ thuËn  ña  êilao®éng.   c ng     §iÒu   Thêi giê  µm  Öc  6.­   l vi ban  ªm   ® theo  Òu  cña  é   Ët    §i 70  B Lu lao ®éng  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: ­Tõ  õa    Th Thiªn­Hu Õ   ëra phÝa  ¾ c  îctÝnh  õ22  ê®Õ n   giê.    tr     B ®  t   gi   6  ­ Tõ    Qu¶ng Nam     µ  ½ ng   ëvµo  Ýa  ­§ N tr   ph Nam   îctÝnh  õ 21  ê ®Õ n   ®  t   gi   5  ê. gi CH ¬NG   I II THêI GIê    NGH Ø   ¬I NG §iÒu   Thêi giê  7.­   nghØ  theo  Òu  cña  é   Ët  §i 71  B Lu Lao  ng  îc quy  ®é ®  ®Þnh    nh sau: ­ 30  ótn Õu  µm  Öc  giêli   ôctrong ®iÒu  Ön  ×nh  êng;hoÆc     ph   l vi 8    ªnt     ki b th   lµm  Öc  giê,6  êli   ôctrong tr ng  îp ® îcrótng ¾n  êigiêlµm  Öc. vi 7    gi   ªnt    ê h       th     vi ­ 45  ótn Õu  µm  Öc  ªntôc vµo    ph   l vi li     ban  ªm   õ 22  ê ®Õ n   giê hoÆc   ® t   gi   6    tõ21  ê®Õ n   giê.   gi   5  §iÒu    µi nh÷ng  µy  8.­Ngo   ng nghØ   Ô  îc hëng ¬ng  l®  l theo  Òu  cña  §i 73  Bé   Ët lao ®éng, ngêilao ®éng  µ ngêinícngoµilµm  Öc  Lu          l       vi trong c¸c doanh     nghiÖp,tæ    chøc  ña  êiViÖt Nam   îcnghØ   c ng     ®  thªm  ét  µy  Õ    m ng t cæ truyÒn  d©n  éc vµ  ét  µy  èc  t   m ng Qu kh¸nh  ña  íchä  Õu  ã) vµ  îchëng  c n   (n c   ®   nguyªn l  ­ ¬ng. §iÒu  9.­ 1­ Theo  Òu  cña  é  Ët lao®éng, thêigian sau  y  îccoilµthêi   §i 74  B Lu          ®© ®         gian lµm  Öc  ña  êilao ®éng  ¹  ét    vi c ng     ti m doanh  nghiÖp hoÆc   íim ét  êisö  v  ng   dông    ng    Ýnh  µy  lao®é ®Ó t ng nghØ  µng  h n¨m: ­ Thêigian häc  Ò,  Ëp  Ò     µm  Öc  ¹ doanh        ngh t ngh ®Ó l vi t   i nghiÖp  theo thêi    h¹n cam   Õt    k trong hîp ®ång  äc  Ò,  Ëp  Ò;    h ngh t ngh ­  êi gian  ö  Öc  Th   th vi theo  îp  ng  h ®å lao  ng    µm  Öc  ¹  ®é ®Ó l vi t idoanh  nghiÖp; ­Thêigian nghØ  Ò   Öc        v vi riªng;
  4. 4 ­ Thêigian nghØ  Öc        vi kh«ng  ëng ¬ng  Õu  îcngêisö  ông    ng  h l n ®   d lao ®é ®ång  ; ý ­  êi gian  Th   nghØ   tain¹n    ng,  Önh  do    lao ®é b nghÒ  nghiÖp  ng  éng  nh c dån  kh«ng    th¸ng; qu¸ 6  ­Thêigian nghØ  è m   au  ng  éng  ån        do  ® nh c d kh«ng    th¸ng; qu¸ 3  ­Thêigian nghØ        theo chÕ       ®é quy  nh  i víi   ng  ÷; ®Þ ®è     ®é n lao ­ Thêi gian      nghØ     µm    Üa  ô  ®Ó l c¸c ngh v c«ng  ©n  d theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   ­  êi gian  Th   nghØ     ¹t®éng  ®Ó ho   C«ng  oµn  ® theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt; ­ Thêi gian  éi häp, häc  Ëp      h    t theo yªu  Çu  ña  êi sö  ông    ng  c c ng   d lao ®é hoÆc   îcngêisö  ông    ng  ®   d lao®é cho  Ðp; ph ­Thêigian ph¶ingõng  Öc,nghØ  Öc          vi   vi kh«ng  lçi ña  êilao®éng; do   c ng     ­Thêigian nghØ  ×  Þ  ¹m  nh        v b t ®× chØ  c«ng  Öc; vi ­  êi gian  Þ   ¹m  ÷,t¹m  Th   b t gi   giam  ng  îc trë l¹  µm  Öc  bÞ     nh ®     i l vi do  oan hoÆc   îcmiÔn  è. ®  t 2. Ng êilao ®éng  îcnghØ  µng       ®  h n¨m  ngµy  14  hoÆc   ngµy  16  quy  nh   ®Þ t¹    iÓ m     Kho¶n  §iÒu  cña  é   Ët lao ®éng  i® c¸c b, c  1  34  B Lu     theo danh  ôc    m c¸c c«ng  Öc  vi nÆng   äc, ®éc  ¹i  nh   h ,nguy  Ó m   µ    ïng  ã  iÒu  Ön  hi v c¸c v c® ki sinh   sèng  ¾c  kh nghiÖt do  é     B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi vµ  é     Õ    v X∙    B Y t ban hµnh. 3. Khi nghØ   µng     h n¨m  Õu  i  n ® b»ng  ¬ng  Ön  t«,tµu  û,tµu    ph ti «­   thu   ho¶ m µ   è  µy  i  êng    i  µ  Ò)      µy  ×  õ ngµy  3  ë®i  îc s ng ® ® (c¶ ® v v trªnhaing th t   thø  tr   ®   tÝnh  thªm  êigian ®i  êng  µingµy  th    ® ngo   nghØ  µng  h n¨m. 4­ TiÒn  µu xe  µ  Òn l ng    t   v ti  ¬ trong nh÷ng  µy  i  êng  ngêisö  ông    ng ® ® do   d lao ®éng  µ  êilao ®éng    v ng     tho¶ thuËn;®èi víi êilao ®éng  µm  Öc    ïng        ng     l vi ë v   xa    Îo l¸nh(vïngnóicao,vïng s©u, h¶i®¶o)    i  x«ih               khi® nghØ  µng  h n¨m  × ® ­ th   îcngêisö  ông    ng     d lao ®é thanh    Òn tµu xe  µ  Òn l ng  to¸nti     v ti  ¬ cho  ÷ng  µy  nh ng ®i  êng. ® §iÒu    êilao ®éng  îctr¶l ng  ÷ng  µy  a  10.­Ng     ®    ¬ nh ng ch nghØ   µng    h n¨m hoÆc   µy  a  ng ch nghØ   Õt  è  µy  h s ng nghØ   µng  h n¨m theo Kho¶n  §iÒu    3  76 cña  é  Ët lao®éng  B Lu     trong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© 1­ T¹m    ho∙n thùc hiÖn  îp ®ång    ng    µm  Üa  ô  ©n  ù;     h  lao®é ®Ó l ngh v qu s 2.  Õt  ¹n  îp  ng  H h h ®å lao  ng;  n   ¬ng  Ê m   ®é ®¬ ph ch døt  îp  ng    h ®å lao ®éng; bÞ  Êt  Öc  µm  thay ® æi  ¬  Êu    m vi l do    c c c«ng  Ö;  Þ  th¶i  ngh b sa  ;nghØ  u; h  chÕt. §iÒu    êigian  11.­Th   nghØ  µng  h n¨m  theo Kho¶n  §iÒu  vµ  3  76  Kho¶n    2 §iÒu  cña  é  Ët lao®éng  îctÝnh    77  B Lu     ®  nh sau: LÊy  è  µy  s ng nghØ   µng  h n¨m  éng  íisè  µy  îcnghØ     c v   ng ®   t¨ng thªm  theo  th© m     ¹  niªn t idoanh nghiÖp  Õu  ã),chia cho  th¸ng (kh«ng  Êy sè  Ëp  (n c     12    l   th
  5. 5 ph©n)  ©n  íisè  nh v   th¸ng lµm  Öc  ùc tÕ    vi th   trong n¨m    Ýnh  µnh  è  µy    ®Ó t th s ng ® îcnghØ  µng    h n¨m  ã ¬ng. cl CH ¬NG  IV THêI  ê  µ M   ÖC,  êI GIê  GI L VI TH   NGH Ø   ¬I  I  íING êILµ M   NG ®è V     C¸C  C«NG   ÖC  ã   Ý NH   Ê T   Æ C   ÖT vI C T CH ® BI §iÒu    êigiê lµm  Öc,thêigiê nghØ  ¬icña  êilao ®éng  µm  12.­Th     vi       ng   ng     l c¸cc«ng  Öc    vi theo §iÒu  cña  é  Ët lao®éng  îcquy  nh      80  B Lu     ®  ®Þ nh sau: §èivíi       c«ng  Öc  ã  Ýnh  Êt ® Æc   Ötnh:vËn    êng  é, ® êng  c¸c vi c t ch   bi     t¶i® b  s ¾t,® êng  û;ngêil¸  Õp viªn, Óm        thu     iti   ,  ki so¸tviªnkh«ng u  µnh  µng  l ng h kh«ng;   th¨m  khaith¸cdÇu  Ý    Ón;trong c¸c lÜnh  ùc  Ö   Ët,¸p dông  dß     kh trªnbi      v ngh thu     kü  Ëtbøc  ¹vµ  ¹tnh©n, øng  ông  ü  Ëtsãng  thu   x  h     d k thu   cao  Çn,thîlÆn; thîm á   t       hÇ m     × c¸cBé  ùctiÕp qu¶n  ýquy  nh  ô  Ó  êigiêlµm  Öc  µ  êi lßth     tr     l  ®Þ c th th     vi v th   giênghØ  ¬isau      ng   khitho¶ thuËn  íi é    v   Lao  ng   ¬ng  B ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h §iÒu    13.­Kh«ng  îcsö  ông    ng  ÷  µm  ÷ng  ® d lao ®é n l nh c«ng  Öc  vi nÆng   nhäc,nguy  Ó m     hi hoÆc   Õp xóc  íi   Êt®éc  ¹icã  ti   v   ch   c¸c h   ¶nh  ëng  Êu  í chøc  h x t  i n¨ng sinh ®Î  µ    v nu«i con    theo quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n  §iÒu  1  113  ña  é   Ët  c B Lu Lao  ng. Trong  êng  îp  ang  ö  ông  µ   a  ®é   tr h® sd m ch chuyÓn  îc hä  ®   sang  µm l c«ng  Öc  vi kh¸c th×  êi lao ®éng  ÷  îc gi¶m  ítÝt  Êt    ê lµm  Öc    ng     n®  b   nh hai gi   vi hµng  µy  víi è  êlµm  Öc  ∙  ng so    gi   s vi ® quy  nh  µ   Én  îctr¶®ñ  ¬ng. ®Þ m v ®   l §iÒu    èi víingêi lao ®éng  14.­§        nam     tuæi,n÷    tuæi,vÉn  trªn60    trªn55    cßn  µm  Öc  ×  l vi th n¨m  èicïng  íc khinghØ   u  îc gi¶m  èn  ê lµm  Öc  cu   tr     h®  b gi   vi trongm ét  µy  µ  Én  îctr¶®ñ  ¬ng.   ng v v ®     l CH ¬NG   V §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §iÒu    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng 1  15.­Ngh ®Þ n c hi l     k t  1    n¨m 1995.Nh÷ng    quy  nh  íc®©y  Ò   êigiê lµm  Öc,thêigiê nghØ  ¬i ®Þ tr   v th     vi       ng   tr¸víi    i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §iÒu    é  ëng,Thñ  ëng  ¬  16.­B tr   tr c quan ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  thu   phñ,Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản