Nghị định 198-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
263
lượt xem
25
download

Nghị định 198-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 198-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 198-CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  198­C P  N G µ Y  31­12­1994 Q U Y  ® Þ N H  C HI TI Õ T C P V µ   í N G  D É N  T HI H µ N H   é T  S è  §I Ò U  C ñ A  B é  L U Ë T  L A O   é N G H M ® V Ò   î P ® å N G  L A O  ® é N G H CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  Ët Lao  ng  µy  th¸ng6  cø  Lu   ®é ng 23    n¨m  1994; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ    éi,   x∙h NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I §èITîNG  µ   ¹M   ¸P  ô NG   îP  NG     V PH VI  D H ®å LAO   NG ®é §i Ò u 1 1­ C¸c  chøc,c¸ nh©n  tæ     sau  y     ö  ông    ng  ®© khis d lao ®é ph¶ithùc hiÖn      giao kÕt  îp ®ång    ng:   h  lao®é a) C¸c    doanh nghiÖp  µ   íc,doanh  Nh n   nghiÖp   ©n, c«ng      Çn, tnh   tycæ ph   c«ng    ty tr¸ch nhiÖm   ÷u  ¹n; hîp      í  êi lao  ng    hh  t¸cx∙ (v ing   ®é kh«ng ph¶i lµ x∙     viªn)    ©n  µ  é    nh  ã      ng; , nh c¸ v h gia®× c thuªlao®é b) C¸c  ¬    c quan  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp,c¸c®oµn  Ó  ©n  ©n, c¸ctæ     th nh d    chøc  Ýnh  Þ,x∙ héikh¸c sö  ông    ng  ch tr        d lao ®é kh«ng ph¶ilµ c«ng     chøc,viªn    chøc  µ   íc; Nh n c) C¸c  chøc  tæ  kinh  Õ  éc  ùc l ng  ©n   i  ©n   ©n,  t thu l  î qu ®é nh d c«ng    an nh©n  ©n  ö  ông    ng  d sd lao®é kh«ng  ph¶ilµsÜ      quan,h¹ sÜ      quan  µ  Õn  Ü; v chi s d) C¸c    doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµitheo  Ët §Çu   ícngoµi c v ®Ç t n     Lu   tn     t¹  Öt  iVi Nam;  c¸c doanh nghiÖp  trong khu  Õ   Êt,khu  ch xu   c«ng nghiÖp; c¸    nh©n, tæ    chøc,c¬    quan  ícngoµihoÆc   chøc  èc  Õ  ng  ¹ ViÖtNam; n    tæ  qu t ®ã t   i   e) C¸c doanh nghiÖp,tæ    chøc  µ    ©n  Öt Nam       v c¸ nh Vi   trªnl∙nhthæ  Öt Vi   Nam   ö  ông  êilao ®éng  ícngoµitrõtr ng  îp ®iÒu  cquèc  Õ  µ   éng  sd ng     n     ê h   í  tm C hoµ    éichñ  Üa  ÖtNam   ý  Õt  x∙h   ngh Vi   k k hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c; g) C¸c  chøc, c¸ nh©n  ö  ông    ng  µ ngêi nghØ   u, ngêi gióp tæ     sd lao ®é l    h      viÖc    nh, c«ng  gia ®×   chøc, viªnchøc  µ   íc lµm  ÷ng     Nh n   nh c«ng  Öc  µ   vi m Quy  chÕ   C«ng  chøc kh«ng  Ê m. c 2­ C¸c  êng  îp kh«ng  dông  îp ®ång    ng  tr h  ¸p  h  lao ®é theo  Òu  cña  é   §i 4  B LuËt Lao  ng  îcquy  nh      ®é ®   ®Þ nh sau: a) C«ng  chøc, viªn chøc  µm  Öc     l vi trong    ¬  c¸c c quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp  µ   íc; Nh n b) Ng êi® îcNhµ   ícbæ   Ö m   ÷ chøc  ô       n   nhi gi   v gi¸m  c, phã  ®è   gi¸m  c, kÕ   ®è   to¸ntr ng    ë trong doanh    nghiÖp  µ  íc; nh n
  2. 2 c) §¹ibiÓu  èc  éi,§¹ibiÓu  éi ®ång  ©n  ©n    Êp     Qu h     H  nh d c¸c c chuyªn tr¸ch;     ngêigi÷ c¸c chøc  ô      v trong c¬    quan  Ëp  l ph¸p,hµnh    ph¸p,tph¸p  îcQuèc  éi    ®  h  hoÆc   éi ®ång  ©n  ©n    Êp  Çu  H  nh d c¸cc b hoÆc   ö    c ra theo nhiÖm  ú;   k d) S Ü     quan,h¹ sü      quan  µ  Õn  ü  v chi s trong lùcl ng qu©n  i nh©n  ©n,    î   ®é   d   c«ng  nh©n  ©n; an  d e) Ng êilµm  Öc      vi trong m ét  è  µnh  Ò     s ng ngh hoÆc     a  µn  Æc   Öt ë ®Þ b ® bi   thuéc  é   èc  B Qu phßng, Bé   éi  ô  Bé   èc    N v do  Qu phßng, Bé   éi  ô  íng  Én,   N vh d  sau    khitho¶ thuËn  íi é    v   Lao  ng   ¬ng  B ®é ­Th binh vµ    éi;   X∙ h g)  êi thuéc    oµn  Ó  ©n  ©n,    chøc  Ýnh  Þ,x∙ héi Ng   c¸c ® th nh d c¸c tæ  ch tr       kh¸c,x∙ viªn hîp      Ó   c¸c c¸n  é       t¸c x∙,k c¶    b chuyªn tr¸ch c«ng    ¶ng,    t¸c ® c«ng  ®oµn, thanh      niªntrongc¸cdoanh     nghiÖp. CH ¬NG   II H× NH   THøC,  éI  N DUNG,  ¹IHîP  NG   LO   ®å LAO   NG ®é §i Ò u 2 H×nh thøc,néidung, giao  Õt  îp ®ång    ng       k h  lao ®é theo    Òu      c¸c §i 28, 29 cña  é  ËtLao  ng  îcquy  nh    B lu   ®é ®   ®Þ nh sau: ­ Hîp  ng    ng  ý  Õt    ®å lao ®é k k b»ng  v¨n b¶n ph¶itheo    b¶n  îp  ng    h ®å lao ®éng  Bé  do  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héiÊn  µnh  µ  èng  Êt qu¶n  ý.   X∙    h v th nh   l ­  îp  ng  H ®å lao  ng  ý  Õt  ®é k k b»ng  v¨n b¶n hay giao  Õt  k b»ng  Öng  mi ph¶ib¶o  ¶m   éidung    ® n  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët Lao  ng. ®Þ t i 29  B Lu   ®é Trong  êng  îp giao kÕt  îp ®ång  tr h    h  b»ng  Öng  Õu  Çn  ã  êithø    mi n c c ng   ba chøng  Õn  × do    tho¶ thuËn. ki th   haibªn    §i Ò u 3 C¸c  ¹ hîp ®ång    ng, theo §iÒu  cña  é  lo i     lao®é     27  B Lao  ng  å m: ®é g 1­  îp  ng    ng  H ®å lao ®é kh«ng    nh  êih¹n  µ hîp  ng  x¸c ®Þ th   l  ®å kh«ng  n   Ê ®Þnh  ícthêih¹n  Õt  óc trongb¶n  îp ®ång    ng. tr     k th     h  lao®é Lo¹ihîp ®ång    ng     lao ®é kh«ng    nh  êih¹n  îc¸p dông  x¸c®Þ th   ®     cho  ÷ng  nh c«ng  Öc  ã  Ýnh  Êtth ng  vi c t ch   ê xuyªn,æn   nh  õ1    ®Þ t   n¨m  ëlªn. tr   2­ Hîp  ng    ng    nh  êih¹n  õ 1    ®å lao ®é x¸c ®Þ th   t   n¨m  n   n¨m  µ lo¹  îp ®Õ 3  l  i   h ®ång  îcÊn  nh  ícthêih¹n  n¨m, 2  ®   ®Þ tr     1    n¨m hoÆc   n¨m  3  trong b¶n  îp ®ång     h  lao®éng; lo¹ hîp ®ång  µy  îc¸p dông     i    n ®    cho  ÷ng  nh c«ng  Öc  ∙    nh  ­ vi ® x¸c®Þ ® îcthêih¹n kÕt  óc.     th 3­  îp  ng  H ®å lao  ng  ®é theo  ïa  ô  m v hoÆc   theo  ét  m c«ng  Öc  Êt vi nh   ®Þnh  µ   êih¹n  íi1  m th   d   n¨m  îc ¸p  ông  ® d cho  ÷ng  nh c«ng  Öc  ã  Ýnh  Êt vi c t ch   t¹m  êim µ   êigian hoµn  µnh  th   th     th trong m ét  µingµy,m ét  µith¸ng ®Õ n   íi     v    v    d  1 n¨m  hoÆc     ¹m  êithay  Õ  êi lao ®éng  i  µm  ®Ó t th   th ng     ® l nghÜa  ô  ©n  ù, v qu s  lµm    Üa  ô  c¸c ngh v c«ng  ©n  d kh¸c do    ph¸p  Ëtquy  nh,  lu   ®Þ nghØ  theo  Õ     ch ®é thais¶n,ngêilao®éng  Þ  ¹m  ÷,t¹m         b t gi   giam  hoÆc     êng  îp t¹m  c¸ctr h   ho∙n thùc     hiÖn  îp ®ång    ng  h  lao®é kh¸cdo    tho¶ thuËn.   haibªn   
  3. 3 C H ¬NG   I II GIAO   Õ T,  K THAY   æI, T¹M  ®   HO∙N  Ê M   CH DøT  îP  NG   H ®å LAO   NG ®é §i Ò u 4 Giao  Õt  îp ®ång    ng  k h  lao ®é theo  Òu  vµ  Òu  §i 30  §i 120  ña  é   ËtLao  c B lu   ®éng  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: 1­ Hîp  ng    ng  îcgiao kÕt  ùctiÕp gi÷a ngêilao ®éng  íi êi   ®å lao ®é ®    tr          v ng   sö  ông    ng  d lao®é hoÆc   ã  Ó  îcký  Õt  ÷a ngêisö  ông    ng  íi ­ c th ®   k gi    d lao®é v   ng êi ® îc uû  Òn  îp      quy h ph¸p thay m Æt     cho  ã m   êi lao ®éng. Trêng  îp    nh ng       h do ngêi uû  Òn  îp    quy h ph¸p  ý  Õt  k k ph¶i kÌm    theo danh s¸ch  ä    h tªn,tuæi,®Þa     chØ  êng  ó,nghÒ   th tr   nghiÖp  µ  ÷  ý  ña  õng  êilao ®éng. Hîp  ng    v ch k c t ng       ®å lao ®éng  µy  ã  Öu  ùcnh  ý  Õt  íi õng ngêivµ  n c hi l   k k v   t    chØ  ã  Ó    ông  c th ¸p d trong c¸c    tr ng  îp sau:Ng êisö  ông    ng  Çn    ng      Õt  ét  ê h     d lao ®é c lao ®é ®Ó gi¶iquy m c«ng  viÖc  Êt ®Þnh, theo  ïa  ô  µ   êih¹n  Õt  óc díi n¨m  nh     m v m th   k th     1  hoÆc  c«ng  Öc  vi x¸c®Þnh  îcthêigian kÕt  óc tõ1    ®      th     n¨m  n   n¨m. ®Õ 3  2­  êi lao ®éng  ã  Ó  Ng     c th giao  Õt  Òu  îp  ng    ng  íinhiÒu  k nhi h ®å lao ®é v  ngêisö  ông    ng  Õu  ã   d lao®é n c kh¶  n¨ng  ùc hiÖn  Òu  îp ®ång. §èivíi îp th   nhi h          h ®ång    ng  ý  íingêi nghØ   u, víi®¬n  Þ, c¸ nh©n  ö  ông  íi10    lao ®é k v    h   v    sd d   lao ®éng  hoÆc   µm  l c«ng  Öc  ã  êih¹n  íi3  vi c th   d   th¸ng th×    Òn  î cña  êi   c¸c quy l i ng   lao®éng  îctÝnh  ép  µo  Òn l ng  iÒnc«ng).   ®  g v ti  ¬ (t   3­ §èivíi µnh  Ò   µ       ng ngh v c«ng  Öc  îcnhËn  Î   a    tuæivµo  vi ®   tr  ch ®ñ 15  em   lµm  Öc  vi theo  quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 120  ña  é   Ët  c B Lu Lao  ng, th×  Öc  ®é   vi giao  kÕt  îp  ng    ng  h ®å lao ®é ph¶icã  ù  ng      s ®å ý b»ng  b¶n  ña  v¨n  c cha  Ñ   m hoÆc   ngêi®ì  u   ña  êi®ã   íicã    Þ.   ®Ç c ng   m   gi¸tr §i Ò u 5 Ng êi sö  ông    ng  µ  êi lao ®éng   d lao ®é v ng     tho¶  Ën  Ò   Öc  µm  ö thu v vi l th   theo §iÒu  cña  é  Ëtlao®éng  îcquy  nh      32  B lu     ®  ®Þ nh sau: 1­  êigian thö viÖc  Th      kh«ng  îcqu¸ 60  µy  i  íic«ng  Öc  ã  ®     ng ®è v   vi c chøc  danh  Ò   Çn  ×nh ®é   ngh c tr   chuyªn m«n,  ü  ËtbËc  ihäc  µ    ihäc.   k thu   ®¹   v trªn®¹   2­  êigian thö viÖc  Th      kh«ng  îcqu¸ 30  µy  i  íic«ng  Öc  ã  ®     ng ®è v   vi c chøc  danh  Ò   Çn  ×nh ®é   ngh c tr   trung cÊp, c«ng  ©n  ü  Ët,nh©n        nh k thu   viªnnghiÖp  vô. 3­ Thêigian thö viÖc         kh«ng    ngµy  i víi ÷ng    ng  qu¸ 6  ®è     nh lao®é kh¸c. 4­  Õt  êigian  ö  Öc  ãi t¹  H th   th vi n   iKho¶n  2,  trªn,ngêi sö  ông    1,  3     d lao ®éng  ã  c tr¸chnhiÖm     th«ng  kÕt  b¸o  qu¶  ö viÖc  th   cho  êilao ®éng  Õu  t ng     n ®¹   yªu  Çu  c hoÆc   êilao ®éng  ng     kh«ng  îcth«ng  m µ   Én  Õp tôc lµm  Öc  ®  b¸o  v ti     vi th× ngêi®ã   ¬ng     ® nhiªn® îclµm  Öc  Ýnh     vi ch thøc,haibªn      ph¶itiÕn hµnh      giao  kÕt  îp ®ång    ng. h  lao®é §i Ò u 6 HiÖu  ùc vµ  Öc  l   vi thay  æi  éi dung  îp  ng    ng  ® n  h ®å lao ®é theo  Òu    §i 33 cña  é  Ët lao®éng  îcquy  nh    B Lu     ®  ®Þ nh sau:
  4. 4 1­  îp  ng  H ®å lao  ng  ®é b»ng v¨n b¶n  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ý  c hi l     k hoÆc   õ t  ngµy  haibªn  do    tho¶ thuËn;hîp ®ång    ng       lao®é giao kÕt    b»ng  Öng  ã  Öu  mi c hi lùctõngµy  êilao®éng  ¾t  u   µm  Öc.    ng     b ®Ç l vi 2­ Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  îp  ng    ng  Õu   ét  tr th hi h ®å lao ®é n m bªn  ã    c yªu cÇu  thay ® æi  éidung  îp ®ång  µ   kiakh«ng  Êp  Ën  × hîp ®ång     n  h  m bªn    ch thu th     lao ®éng  ∙    ® giao kÕt  Õp tôc® îcthùc hiÖn    ti         hoÆc     còng  ã  Ó  Ê m   haibªn  c th ch døt  îp  ng    ng  h ®å lao ®é theo quy  nh  ¹    Òu    cña  é   Ët    ®Þ tic¸c §i 37, 38  B Lu lao ®éng. §i Ò u 7 ViÖc  ¹m  êichuyÓn  êi lao ®éng  µm  Öc  t th   ng     l vi kh¸c tr¸ nghÒ      i theo  Òu  §i 34  ña  é  Ët lao®éng  îcquy  nh    c B Lu     ®  ®Þ nh sau: 1­    êi sö  ông  ®éng  Khi ng   d lao  gÆp   ã  kh kh¨n  t  Êt  ®é xu trong  c«ng    t¸c, trong s¶n  Êt kinh doanh  kh ¾c  ôc  Ëu    xu     do  ph h qu¶ thiªntai   , ho¶  ¹n;do    ho   ¸p dông  c¸c  Ön  bi ph¸p ng¨n  õa, kh ¾c   ôc    ¹n  ng   ph tain lao  ng,  Önh   ®é b nghÒ   nghiÖp,do  ù  è  iÖn, níchoÆc   nhu  Çu    sc®    do  c s¶n  Êt ­ kinh doanh  × ngêi xu       th     sö  ông    ng  ã  Òn  ¹m  êichuyÓn  êilao ®éng  µm  Öc  d lao ®é c quy t th   ng     l vi kh¸c tr¸   i nghÒ,  ng  nh kh«ng  îcqu¸ 60  µy  éng  ån) trong m ét  ®     ng (c d    n¨m. Trong  êih¹n    th   nµy,n Õu  êilao ®éng    ng     kh«ng  Êp  µnh  Õt  nh  ña  êisö  ông    ch h quy ®Þ c ng   d lao ®éng  ×  th kh«ng  îc hëng ¬ng  õng  Öc  ®  l ng vi theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  2  62  ña  é   Ët lao ®éng  µ  ã  Ó  Þ   ö  ýkû  Ëttheo  c B Lu     v c th b x l   lu   quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 84  ña  é  Ët lao®éng. c B Lu     2­ Trong  êng  îp  êi sö  ông  tr h ng   d lao  ng  ¹m  êichuyÓn  êi lao ®é t th   ng     ®éng  µm  Öc  l vi kh¸c tr¸nghÒ     ngµy  éng  ån) trong m ét     i qu¸ 60  (c d    n¨m  × ph¶i th     cã  ù  s tho¶  Ën  ña  êi lao ®éng; n Õu  êi lao ®éng  thu c ng       ng     kh«ng  Êp  Ën  ch thu m µ   ä  h ph¶ingõng  Öc  × ngêi®ã   îchëng ¬ng    vi th     ®  l theo quy  nh  ¹ Kho¶n    ®Þ t  i 1 §iÒu  cña  é  Ët lao®éng. 62  B Lu     §i Ò u 8 T¹m  ho∙n  ùc  Ön  îp  ng    ng  th hi h ®å lao ®é theo  Òu  cña  é   Ët    §i 35  B Lu lao ®éng  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: 1­ C¸c  êng  îp t¹m  tr h  ho∙n thùc hiÖn  îp ®ång    ng  haibªn      h  lao ®é do    tho¶  thuËn  bao  å m: g a) Ng êilao®éng    i  äc         xin® h ë tronghoÆc   µiníc.   ngo   b)  êi lao ®éng    i  µm  Öc  ã  êih¹n  Ng     xin ® l vi c th   cho  chøc, c¬  tæ    quan, c¸    nh©n    ë trongníchoÆc   µiníc.    ngo   c)Ng êilao®éng  îcchuyÓn  µm    é       ®  l c¸n b chuyªn tr¸chtrong c¸chéi®ång          cña  doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n d)  êi lao ®éng    Ng     xin nghØ  kh«ng  ëng  Òn ¬ng      Õt  ÷ng  h ti l ®Ó gi¶iquy nh c«ng  Öc  vi kh¸ccña    b¶n  ©n. th 2­  Õt  êih¹n  ¹m  H th   t ho∙n  îp  ng  h ®å lao  ng  ®é trong c¸c  êng  îp    tr h quy ®Þnh  ¹  iÓ m       ti ® a, c, Kho¶n  §iÒu  cña  é   Ët lao ®éng, ngêi lao ®éng  1  35  B Lu          ph¶icã  Æt   ¹ n¬ilµm  Öc;ngêisö  ông    ng  ã   m ti     vi    d lao ®é c tr¸chnhiÖ m   ¾p  Õp     s x viÖc  µm  l cho  êi lao ®éng, n Õu  êi lao ®éng  n   n  Þ    µm  Öc  ng       ng     ®Õ ®¬ v ®Ó l vi
  5. 5 ®óng  êih¹n  th   quy  nh  µ   ®Þ m ph¶inghØ  ê  Öc  ×  îchëng ¬ng    ch vi th ®   l theo    quy ®Þnh  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña  é  Ët lao®éng. t i 1  62  B Lu     Trêng  îp ngêilao ®éng  ∙    ngµy,kÓ   õ ngµy  Õt  ¹n  ¹m  h     ® qu¸ 7    t  h h t ho∙n hîp   ®ång    ng  lao ®é kh«ng  n   a   iÓ m   µm  Öc  µ   ®Õ ®Þ ® l vi m kh«ng  ã  ý do  Ýnh  c l   ch ®¸ng,th×  îcxö  ýtheo    ®   l  quy  nh  ¹  iÓ m   Kho¶n  §iÒu  cña  é   Ët ®Þ ti ® c  1  85  B Lu   lao®éng.   3­  êi lao  ng  Þ   ¹m  ÷,t¹m  Ng   ®é b t gi   giam    Õt  êigian  ¹m  khi h th   t ho∙n  îp h  ®ång    ng  îcgi¶i lao®é ®     Õt nh  quy   sau: a) ViÖc  ¹m  ÷,t¹m    t gi   giam  ã  ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   c li   tr     quan  Ö     ng: h lao®é ­ Khi h Õt  ¹n  ¹m  ÷,t¹m     h t gi   giam  hoÆc     µ    Ðt xö  Õt  Ën  µngêi khiTo ¸n x   k lu l     lao ®éng  Þ    b oan  × ngêisö  ông    ng  th    d lao ®é ph¶inhËn  ä  ël¹ lµm  Öc  ò,   h tr     i vi c   tr¶®ñ   Òn l ng  µ    Òn  îkh¸ctrong thêigian lao ®éng  Þ  ¹m  ÷,t¹m    ti  ¬ v c¸cquy l i         b t gi   giam  theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 197­   µy  12­ CP ng 31­ 1994  ña  Ýnh  c Ch phñ  quy  nh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  Òu  ña  é   Ët    ®Þ chi ti   h d thih m s §i c B Lu lao ®éng  Ò   Òn l ng. v ti  ¬ ­Trêng  îp,® ¬ng  ù  µngêiph¹m    h  s l    ph¸p,nhng  µ    Ðt xö    To ¸n x   cho  Ôn  è mi t  kh«ng  Þ  ïgiam  b t  hoÆc  kh«ng  Þ  µ    Ê m   µm  b To ¸n c l c«ng  Öc  ò,th× tuú theo vi c         tÝnh  Êt saiph¹m,  êi sö  ông    ng  è  Ý cho  êi ®ã   µm  Öc  ò  ch     ng   d lao ®é b tr   ng   l vi c hoÆc   ¾p  Õp  s x c«ng  Öc  íi. vi m b) Trong  êng  îp  êi lao ®éng  Þ   ¹m  ÷,t¹m  tr h ng     b t gi   giam kh«ng  ªnquan  li   trùctiÕp  n     ®Õ quan  Ö     ng  ×    Õt  êih¹n  ¹m  ÷,t¹m  h lao ®é th khih th   t gi   giam, ngêi     sö  ông    ng  è  Ý cho  êi®ã   µm  Öc  ò  d lao ®é b tr   ng   l vi c hoÆc   ¾p  Õp  s x c«ng  Öc  vi míi. §i Ò u 9 Ng êilao ®éng  n  ¬ng  Ê m     îp ®ång    ng     ®¬ ph ch døt h   lao ®é ph¶ibåith ng     ê phÝ  o  ¹onghÒ   ®µ t   theo Kho¶n  §iÒu  cña  é  Ët lao®éng.   3  41  B Lu     §i Ò u 10 TrîcÊp    Öc    Ê m     îp ®ång    ng    th«ivi khich døt h   lao ®é theo  Òu  cña  é  §i 42  B LuËt lao®éng:    1­ Ng êilao ®éng  îctrî Êp    Öc    Ê m     îp ®ång    ng       ®    c th«ivi khich døt h   lao ®é theo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu      hoÆc     ®Þ t    i 36,37,38  Kho¶n  §iÒu  cña  é  Ët lao 1  41  B Lu     ®éng  ×  êi sö  ông    ng  ã  th ng   d lao ®é c tr¸ch nhiÖ m     îcÊp    Öc    tr¶ tr  th«ivi trong  thêigian  êi lao  ng  ∙  µm  Öc    ng   ®é ® l vi cho  doanh  nghiÖp, c¬    quan, tæ    chøc  hoÆc     ©n. c¸nh Trêng  îp,chÊ m     h  døt quan  Ö     ng  h lao®é theo quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu    ®Þ ti   1  17, Kho¶n  §iÒu    iÓ m   vµ  Ó m   Kho¶n  §iÒu  vµ  Òu    2  41, ® a  di b  1  85  §i 145  ña  c Bé  Ët Lao  ng, th× ngêilao®éng  Lu   ®é        kh«ng  îctrî Êp    Öc. ®    c th«ivi 2­ Nguån    kinhphÝ      î Êp    Öc:   chitr¶tr  c th«ivi a) §èivíi      doanh  nghiÖp,® îch¹ch to¸nvµo    µnh        gi¸th hoÆc   Ý u  ph l th«ng. b) §èivíic¬        quan,tæ    chøc,c¸ nh©n     kh«ng  ph¶ilµdoanh     nghiÖp  ×  ù th t   longuån    kinhphÝ.  
  6. 6 3­ Thêigian lµm  Öc    Ýnh  î Êp    Öc:       vi ®Ó t tr c th«ivi a) Thêigian lµm  Öc    Ýnh  î Êp    Öc  µtæng  êigian ®∙  µm        vi ®Ó t tr c th«ivi l   th    l theo    c¸c b¶n  îp ®ång    ng  ∙  h  lao ®é ® giao kÕt,kÓ   hîp ®ång      c¶    giao kÕt    b»ng  miÖng  µ   êilao®éng  ùc tÕ  µm  Öc  m ng     th   l vi cho  êisö  ông    ng  . ng   d lao®é ®ã b)  êi lao ®éng  íc ®©y   ∙  µ c«ng  ©n    Ng     tr   ® l  nh viªnchøc  µ   íc nay  Én  Nh n   v lµm  Öc    n   Þ   ò  ×  êigian  µm  Öc    Ýnh  îcÊp    Öc  µ vi ë ®¬ v c th th   l vi ®Ó t tr  th«ivi l   tæng  êigian lµm  Öc    n  Þ  . th     vi ë ®¬ v ®ã c)  êng  îp  êi lao  ng  íc khi lµm  Öc  Tr h ng   ®é tr     vi cho  doanh  nghiÖp, c¬    quan,tæ    chøc,m µ   ∙  ã  êigian lµm  Öc      n  Þ    ® c th     vi ë c¸c ®¬ v kh¸c thuéc khu  ùc      v Nhµ   íc,th×    n  Þ  µy  ã  n  c¸c ®¬ v n c tr¸chnhiÖm     îcÊp    Öc    tr¶ tr  th«ivi trong  êith   gian ngêilao ®éng  ∙  µm  Öc  ¹  n  Þ. Kho¶n  Òn nµy  îcchuyÓn       ® l vi t i ®¬ v   ti   ®  theo  th«ng  b¸o  ña  n  Þ  µ   êi lao ®éng  ang  µm  Öc    n  Þ  ò    c ®¬ v m ng     ® l vi ®Ó ®¬ v c tr¶ cho  êi lao ®éng. Trêng  îp  n  Þ  ò  ∙    Ó  ng       h ®¬ v c ® gi¶ith hoÆc   ùc sù  ã  th   kh kh¨n   vÒ   µichÝnh  × kho¶n  î Êp    Öc  ng©n  t  th   tr  c th«ivi do  s¸ch Nhµ   ícchitr¶.   n   d) Ngoµi thêigian  ãi trªn,n Õu  ã  ÷ng  êigian     n    c nh th   sau  y   òng  îc ®© c ®  tÝnh  µthêigian lµm  Öc  l      vi cho  êisö  ông    ng: ng   d lao®é ­ Thêi gian  ö  Öc      th vi hoÆc   Ëp  ù  ¹  t s ti doanh nghiÖp, c¬    quan, tæ    chøc  (nÕu  ã); c ­ Thêi gian      doanh nghiÖp, c¬    quan, tæ    chøc  ©ng  n cao  ×nh ®é   Ò   tr   ngh nghiÖp hoÆc   ö  i  o  ¹onghÒ   c ® ®µ t   cho  êilao®éng; ng     ­ Thêigian ngêilao ®éng           nghØ   theo  Õ     ch ®é b¶o  Ó m     éi,thêigian  hi x∙h     nghØ  ¬itheo Bé  Ët Lao  ng  ng     Lu   ®é quy  nh; ®Þ ­ Thêigian chê  Öc    Õt  ¹n  ¹m        vi khih h t ho∙n hîp ®éng    ng     lao ®é hoÆc   êi ng   lao®éng    ph¶ingõng  Öc  ã  ëng ¬ng;   vi c h l ­Thêigian häc  Ò,  Ëp  Ò   ¹ doanh        ngh t ngh t   i nghiÖp; ­ Thêigian t¹m        ho∙n thùc hiÖn  îp ®ång    ng      h  lao ®é quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 35 cña  é  Ët Lao  ng, th× do    tho¶ thuËn; B Lu   ®é     haibªn    ­ Thêi gian  Þ   ö  ýsaivÒ   û  Ëtsa        b x l     k lu   th¶ihoÆc   Ò   n  ¬ng  Ê m   v ®¬ ph ch døt hîp ®ång    ng;    lao®é ­ Thêigian ngêilao®éng  Þ  ¹m  nh           b t ®× chØ  c«ng  Öc  vi theo  quy  nh  ¹ ®Þ t  i §iÒu  cña  é  Ët Lao  ng. 92  B Lu   ®é 4­ Møc ¬ng  éng  ô  Êp ¬ng  Õu  ã) ®Ó   Ýnh  î Êp    Öc    l c ph c l (n c   t tr c th«ivi theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 197­   µy  12­ CP ng 31­ 1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  Òu  ña  é   Ët  chiti   h d thih m s §i c B Lu Lao  ng  Ò   ®é v tiÒn l ng.  ¬ 5­ Thêigian lµm  Öc  i víi ÷ng        vi ®è     nh th¸nglÎ îctÝnh         ® nh sau: ­Tõ  th¸ng®Õ n   íi th¸ng® îctÝnh    1    d  7     b»ng  th¸nglµm  Öc; 6    vi ­Tõ    th¸ng®Õ n   th¸ng® îctÝnh    ®ñ 7    12     b»ng  n¨m  µm  Öc. 1  l vi 6­ Ng êilao ®éng  îctr¶trî Êp    Öc       ®      c th«ivi theo  møc  quy  nh  ¹ Kho¶n  ®Þ ti   1  Òu  cña  é   Ët Lao  ng, ® îctr¶trùctiÕp,m ét  Çn,t¹  ¬ilµm  Öc  §i 42  B Lu   ®é           l  i   n vi vµ  ng  êih¹n theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët lao®éng. ®ó th       ®Þ t i 43  B Lu     §i Ò u 11
  7. 7 Tr¸ch nhiÖm   ña  çi  khichÊ m     îp ®éng    ng    c m bªn    døt h   lao ®é theo  Òu    §i 43 cña  é  Ëtlao®éng. B lu     Thêih¹n    thanh      to¸nc¸ckho¶n  ã  ªnquan  n   Òn  îcña  çi bªn  ­ c li   ®Õ quy l i m  ® îcthùc hiÖn      theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  Ëtlao®éng.   ®Þ t  i 43  B lu     §èi víic¸c tr ng  îp  Æc   Öt sau: tr¶trî Êp    Öc  i  íingêi lao      ê h ® bi        c th«ivi ®è v      ®éng  ∙  µm  Öc  ® l vi trong nhiÒu    doanh nghiÖp  îcquy  nh  ¹ ®iÓ m   Kho¶n  ®  ®Þ t i c  3  Òu  NghÞ   nh   µy; doanh  §i 10  ®Þ n  nghiÖp  Ê m   ch døt  ¹t®éng  ho   hoÆc   ét  m tronghaibªn      gÆp   thiªntai ho¶  ¹n m µ    ,   ho   ph¶ithanh        to¸nc¸ckho¶n  î Êp    tr  c th«i viÖc,båith ng  µ      ê v kho¶n  îkh¸cth× viÖc  ùc hiÖn  n     th   thanh    to¸nkh«ng  îckÐo  ®  dµiqu¸ 30  µy  Ó   õngµy  Ê m     îp ®ång    ng.     ng k t   ch døt h   lao®é CH ¬NG   IV §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u 12 Nh÷ng  îp  ng    ng  ∙  h ®å lao ®é ® giao  Õt  íc ngµy  é   Ët    ng  ã  k tr   B Lu lao ®é c hiÖu  ùc,n Õu  éidung  l  n  kh«ng  ï hîp víi é   Ëtlao ®éng  × ph¶isöa  æi, ph       lu     B th     ®   bæ  sung; nh÷ng  iÒu    ® kho¶n  µo  ã  î h¬n  n c li  cho  êi lao  ng  víiquy  ng   ®é so    ®Þnh  ña  é  Ët lao®éng  × vÉn  îctiÕp tôcthihµnh.ViÖc  öa  æi,bæ   c B Lu     th   ®         s®   sung  îp ®ång    ng  h  lao ®é ph¶ithùc hiÖn  Ë m   Êt trong vßng  th¸ng,kÓ   õ     ch nh     6    t  ngµy NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh; n Õu    êih¹n  ®Þ n c hi l       qu¸ th   trªn, ×    îp    c¸c h th ®ång  lao  ng  ∙  ®é ® giao  Õt  íc ngµy  th¸ng 1  k tr   1    n¨m  1995  ¬ng  ® nhiªn ph¶i     tu©n theo c¸cquy  nh  ña  é  Ëtlao®éng  µ  ña     ®Þ c B lu     v c NghÞ   nh  µy. ®Þ n C«ng  nh©n, viªn chøc thuéc lùc l ng th ng xuyªn trong c¸c doanh  î ê nghiÖp  µ   íc chuyÓn  Nh n   sang giao  Õt  k theo  îp  ng  h ®é lao  ng  ®é kh«ng    x¸c ®Þnh  êih¹n. th   §i Ò u 13 NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  th¸ng 1  ®Þ n c hi l     1    n¨m  1995  µ    á  v b∙ib NghÞ   ®Þnh   è  s 165­ H§BT   µy  5­ ng 12­ 1992  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr quy  nh     ®Þ chi tiÕtthihµnh     Ph¸p  Önh  îp  ng    ng  µ    l H ®å lao ®é v c¸c v¨n b¶n kh¸c cña  Ýnh    Ch phñ  Ò   îp ®ång    ng. vh  lao®é §i Ò u 14 Bé   ëng,Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,Chñ   thu   ph   tÞch  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản