Nghị định 20/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
2
download

Nghị định 20/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 20/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bổ sung danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo Nghị định số 106/2004/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 20/2005/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 20/2005/N§-CP ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2005 VÒ bæ sung danh môc dù ¸n vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc theo NghÞ ®Þnh sè 106/2004/N§-CP ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2002; XÐt ®Ò nghÞ cña c¸c ®Þa ph¬ng vµ V¨n phßng ChÝnh phñ, N ghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Bæ sung vµo kho¶n 1 Môc I thuéc Danh môc c¸c dù ¸n, ch - ¬ng tr×nh vay vèn ®Çu t ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 106/2004/N§-CP ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2004 vÒ tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc, nh sau: C¸c dù ¸n trång rõng nguyªn liÖu, c©y c«ng nghiÖp tËp trung ë vïng T©y Nguyªn, miÒn nói, vïng s©u, vïng xa khã kh¨n g¾n víi t¹o viÖc lµm cho ®ång bµo d©n téc vµ c¬ së chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n ë c¸c vïng nãi trªn ® îc vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. § iÒu 2. NghÞ ®Þnh cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ Héi ®ång qu¶n lý Quü Hç trî ph¸t triÓn chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy theo chøc n¨ng vµ thÈm quyÒn. §iÒu 4. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n lý Quü Hç trî ph¸t triÓn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản