Nghị định 20/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
171
lượt xem
7
download

Nghị định 20/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 20/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 20/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  20/CP N G µ Y  13 T H¸ N G  4 N¨ M  1996  B A N   µ N H   S H Q U Y  C H Õ  V Ò  C ¬  S ë  C H ÷ A  B Ö N H  T H E O  P H¸ P  L Ö N H  X ö   ý  VI P H ¹ M   L H µ N H  C H Ý N H  N G µ Y   T H¸ N G   N¨ M  1995 6  7  CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X ph     h ch ng 6    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé  ­   X∙    tr ëng  é  tÕ,Bé  ëng  é  éi vô, B Y    tr BN  NGH Þ   NH: ®Þ §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   Ò   ¬  ë  ÷a  ch v c s ch b Önh"  i víi ÷ng  êinghiÖn    ý,nh÷ng  êim¹id© m   Þ   ö  ýhµnh  ®è     nh ng   ma tu   ng     b x l  chÝnh.  §i Ò u    é  ëng  é  2. B tr B Lao  ng   ¬ng    µ    éi,Bé  tÕ,Bé  éi ®é ­Th binh v X∙ h   Y    N   vô,Bé  µichÝnh  ã    T  c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn    h    travi th   Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 3.  Þ   nh  µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  Ngh ®Þ n c hi l     ban  µnh. Bé   ëng    h   tr c¸c Bé, c¬    quan  ngang  é, Thñ  ëng    ¬  B  tr c¸cc quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m     thihµnh    NghÞ   nh  µy. Nh÷ng  ®Þ n  quy  nh  íc ®©y   ña  Ýnh  ñ    íi ®Þ tr   c Ch ph tr¸ v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b Q U Y  C H Õ V Ò  C ¬  S ë  C H ÷ A  B Ö N H  T H E O  P H¸ P   Ö N H  X ö  L ý  VI  H ¹ M  H µ N H   L P C H Ý N H  N G µ Y  6/7/1995 (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh     ®Þ sè  20/CP  µy  th¸ng4  ng 13    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1. C¬   ë  ÷a  Önh  îc quy  nh   s ch b ®  ®Þ trong Quy  Õ   µy  µ n¬i ch n l     ch÷a  Önh, häc  Ëp,lao ®éng, d¹y nghÒ   µ  íng nghiÖp  i víi êinghiÖn  b   t      vh   ®è     ng   ma   ý,ngêi m¹i d© m   ∙  îc quy  nh  tu      ®®  ®Þ trong Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh    l x l    h chÝnh  µy  th¸ng7  ng 6    n¨m  1995. §i Ò u    a  µo  ¬  ë  ÷a  Önh  µ biÖn  2. § v c s ch b l  ph¸p  ö  ýhµnh  Ýnh  x l  ch chØ   thùc  Ön  hi theo  Quy Õt  nh   ña  ñ   Þch  û   ®Þ c Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng.Ng êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  îcch÷a  Önh, tr     ¬      v C s ch b ®  b  
 2. 2 häc  Ëp,lao ®éng, d¹y nghÒ   µ  íng  t      vh nghiÖp  íisù  d   qu¶n  ýcña  ¬   ë  ÷a  l  C s ch b Önh  trongthêih¹n tõba          th¸ng®Õ n   ét    m n¨m. §i Ò u    a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  îc¸p  ông  i  íic¸c ®èi îng    3. § v C s ch b ® d ®è v     t sau ®©y: a)  êinghiÖn    ý:§∙ ® îcgi¸odôc  ¹    êng, thÞ  Ên nhng  Én  Ng   ma tu         t i ph x∙,   tr   v cha    cai nghiÖn  îc;®∙  îc ® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh      ®   ®   v C s ch b ®Ó cai nghiÖn  ng  nh vÉn  i t¸ nghiÖn; ngêi nghiªnnÆng         kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng      ®Ó cainghiÖn  ¹  µ  ti nh hoÆc     cainghiÖn  ¹ céng  ng. t i ®å b) Ng êim¹id© m:    îcgi¸odôc  ¹ x∙,phêng,thÞ  Ên nhng  Én       §∙ ®     ti       tr   v kh«ng  chÞu  öa  ÷a;®∙  îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  ng  Én  i ¹m  s ch   ®   v C s ch b nh v t¸ ph hoÆc   ­   ng êim¹id© m   ã  Ýnh  Êtth ng     ct ch   ê xuyªn. Kh«ng  a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  êi cha    tuæi,n÷    tuæi, ® v C s ch b ng   ®ñ 18    trªn55    nam     tuæi. trªn60  §i Ò u 4.  Öc  dông  Ön  Vi ¸p  bi ph¸p  a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  ® v C s ch b ph¶itheo    ®óng  Èm   Òn,  ñ  ôc,tr×nh  ù quy  nh  ¹  th quy th t   t  ®Þ t iPh¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  l X l    hµnh  Ýnh  µ  ch v Quy  Õ   µy. ch n Nghiªm  Ê m   äi  µnh    © m   ¹m  ©n  Ó,søc  Î,danh  ù, nh©n   c mh vix ph th th   kho   d  phÈ m   êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh. ng     v C s ch b §i Ò u    ¬   ë  ÷a  Önh  µ ®¬n  Þ  ù  5. C s ch b l  v s nghiÖp,cã     t c¸ch ph¸p  ©n    nh ® îccÊp    kinh phÝ  ù    s nghiÖp.Nguån  µichÝnh    t  b¶o  ¶m   ¹t®éng  ña  ¬   ë  ® ho   c Cs ch÷a  Önh  b bao  å m: g ­Kinh  Ý  µ   íccÊp;   ph Nh n   ­Kinh  Ý  ña  a  ¬ng  ç  î   ph c ®Þ ph h tr ; ­ M ét  Çn  Õt    ph k qu¶    ng  lao ®é s¶n  Êt cña  êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  xu   ng     v C s ch b Önh; ­ Sù   ng  ãp  ù nguyÖn  ña    nh  êi ® îc ® a  µo  ¬   ë  ÷a    ®ã g t  c gia ®× ng     v C s ch b Önh; ­ Sù   ng  é  ña      ©n, ®¬n  Þ    ñ h c c¸cc¸ nh   v kinh tÕ,tæ      chøc    éië  x∙h   trong níc    vµ      ©n, tæ  c¸cc¸nh   chøc  ícngoµi. n  CH ¬NG   II THñ   ôC  A  êIVµ O   ¬   ë  ÷ A   Ö NH T ® NG   C S CH B §i Ò u    Öc  Ëp  å  ¬  Ðt  Öt  µ  Õt  nh  a  êivµo  ¬   ë  6. Vi l h s x duy v quy ®Þ ® ng   Cs ch÷a  Önh  b ph¶ib¶o  ¶m   ng  ×nh  ù,thñ  ôc,thÈm   Òn    ® ®ó tr t  t   quy quy  nh  ¹  ®Þ ti c¸c§iÒu    vµ  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   74,75  76  l X l    h ch C¬  quan Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiphèihîp víi ¬    X∙          quan  c C«ng    an, c¬ quan  tÕ  ã  Y  c tr¸chnhiÖ m   óp Uû     gi   ban  ©n  ©n  ïng cÊp  nh d c  trong viÖc      thu thËp  µiliÖu ®Ó   Ëp hå  ¬  êi® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh. t     l   s ng   v C s ch b §i Ò u 7 1­ Hå   ¬    Þ  a  êivµo  ¬   ë  ÷a  Önh  öiChñ   Þch  û       s ®Ò ngh ® ng   C s ch b g  t U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  å m:  g ­S¬  Õu  ýlÞch;  y l 
 3. 3 ­TµiliÖu vÒ       ¹m        c¸cviph ph¸p luËt;   ­ GiÊy    Ën  ×nh  ¹ngsøc  Î hoÆc   å  ¬  Önh  cña  êi ® îc   x¸c nh t tr   kho   hsb ¸n  ng     ® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh; v C s ch b ­C¸c  Ön    bi ph¸p gi¸odôc  ∙    ông;    ® ¸p d ­Nh÷ng  µi Öu kh¸ccã  ªnquan  n   ©n  ©n  êi®ã   Õu  ã).   t   li   li   ®Õ nh th ng   (n c 2­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khi nh©n  îc hå  ¬    Þ   a  êi th   5  k t    ®   s ®Ò ngh ® ng   vµo  ¬   ë  ÷a  Önh, Chñ   Þch  û   C s ch b   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  chuyÓn  å  ¬  hs ®ã  cho  éi ®ång    Ên.Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  H  Tv   th   25  k t  k t  nh ® îchå  ¬,th ng  ùcHéi ®ång    Ên    s   ê tr     T v ph¶itr ÖutËp    i   phiªnhäp.Phiªnhäp  éi       H  ®ång   vÊn  ã  i diÖn  Ön  Óm     ©n  ©n  ïng  Êp  T c ®¹   Vi ki s¸tnh d c c tham  ù. Héi d    ®ång  xem   Ðt  µ  Óu  Õt  õng  êng  îp cô  Ó, tr×nh Chñ   Þch  û     x v bi quy t tr h   th     t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh.   ph tr     ¬ quy     Biªnb¶n  äp  éi ®ång    Ên    h H  T v ph¶ighirâ ý  Õn    Óu  ña    µnh        ki ph¸tbi c c¸cth viªncña  éi ®ång    Ên  µ  idiÖn  Ön  Óm    ©n  ©n.   H  T v v ®¹   Vi ki s¸tnh d 3­  êng  ùcHéi  ng    Ên  ã  Th tr   ®å T v c tr¸chnhiÖ m   µm  b¶n  ã  öi kÌm    l v¨n  (c g   theo    biªnb¶n  äp  éi ®ång    Ên) tr×nh Chñ   Þch  û   h H  Tv     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh  Öc  a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh. ph tr     ¬ quy   vi ® v C s ch b §i Ò u 8. 1­  éi  ng   vÊn  µ c¬  H ®å T l   quan  óp  ñ   Þch  û   gi Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ðt  Öt  å  ¬    Þ  a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh.  éi ®ång    Ên  x duy h s ®Ò ngh ® v C s ch b H  Tv do  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ ra quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp.   th l 2­  éi  ng    Ên  å m:  ¹idiÖn    o  ¬  H ®å Tv g §  l∙nh ®¹ c quan  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,c¬  v X∙    quan  C«ng    ¬  an, c quan    T ph¸p,Héi  ªnhiÖp  ô  ÷  Êp    li   ph n c tØnh.§¹idiÖn    o  ¬     l∙nh®¹ c quan Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éilµth ng  ùc   X∙ h     ê tr   Héi  ng    Ên. Thêng  ùc Héi  ng    Ên  ã  ®å Tv   tr   ®å T v c tr¸chnhiÖm   Èn  Þ,      chu b tæ chøc,chñ  ×phiªnhäp.   tr     3­  éi  ng    Ên  µm  Öc  H ®å Tv l vi theo  Õ     Ëp  Ó, c¸c thµnh    éi ch ®é t th     viªn H   ®ång    Ên  µm  Öc  Tv l vi theo  Õ     ch ®é kiªm  Ö m   µ  îc hëng  ô  Êp  nhi v®  ph c theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   4­ Kinh  Ý   ¹t®éng  ña  éi ®ång    Ên  îc ng©n  ph ho   c H  Tv ®   s¸ch ®Þa   ¬ng    ph b¶o  ¶m   ® trongkinh phÝ  ña  ë    ng   ¬ng      c S lao®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h §i Ò u  9. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Ën  îc v¨n  th   10  k t ng nh ®  b¶n    ®Ò nghÞ   ña  éi  ng   vÊn,  ñ   Þch  û   c H ®å T Ch t U ban  ©n  ©n   Êp  nh d c tØnh quyÕt  ®Þnh  Öc  a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh. vi ® v C s ch b §i Ò u 10. Khi nhËn  îc quyÕt  nh  a  êi vµo  ¬   ë  ÷a  Önh,    ®  ®Þ ® ng   C s ch b   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  nh d c huy chØ  o  ¬  ®¹ c quan  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,C«ng  cïng  Êp  µ  û   v X∙    an  c v U ban  ©n  ©n  Êp    ã  Õ   ¹ch  nh d c x∙ c k ho qu¶n  ý,gi¸m    êi cã    l  s¸tng   tªn trong  Õt  nh   a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh, quy ®Þ ® v C s ch b   ®ång  êiphèihîp víic¬  th         quan  C«ng  cÊp  an  tØnh trong viÖc    µnh  Õt    thih quy ®Þnh. §i Ò u    êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  11. Ng     v C s ch b hoÆc   êi®¹idiÖn  îp ng     h  ph¸p  ña  êi®ã   ã  Òn  Õu  ¹iquyÕt  nh  a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  c ng   c quy khi n   ®Þ ® v C s ch b theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 89  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch
 4. 4 §i Ò u 12. 1­ Hå   ¬  ña  êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  å m:   s c ng     v C s ch b g ­TrÝch  Õu  å  ¬    Þ  a  êicµo  ¬   ë  ÷a  Önh;   y h s ®Ò ngh ® ng   C s ch b ­ Quy Õt  nh  a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  ña  ñ   Þch  û   ®Þ ® v C s ch b c Ch t U ban  ©n  nh d©n  Êp  c tØnh. 2­  å   ¬  ña  êi ® îc ® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  îc lËp  µnh    é, H s c ng     v C s ch b ®  th hai b   m ét  é  Thêng  ùcHéi ®ång    Ên  ÷,m ét  é  C¬   ë  ÷a  Önh  ÷. b do  tr     T v gi   b do  s ch b gi   Hå   ¬  s ph¶i® îcqu¶n  ýchÆt  Ïtheo chÕ     Ò      l  ch     ®é v qu¶n  ýhå  ¬,tµiliÖu,c«ng  l  s       v¨n cña  µ   íc.   Nh n 3­ ViÖc  Õp nhËn  êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh    ti   ng     v C s ch b ph¶i® îclËp thµnh      biªnb¶n,C¬   ë  ÷a  Önh      s ch b ph¶ikiÓm    å  ¬,c¨n cíccña  êi® îc® a  µo    trah s       ng     v C¬   ë    µm  ñ tôctiÕp nhËn. s khil th       §i Ò u 13. Trêng  îp  êi ® îc ® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  á  èn,Ban    h ng     v C s ch b b tr   Gi¸m  c  ¬   ë  ®è C s ph¶i lËp    biªn b¶n, th«ng      b¸o  µy  ng cho    nh  µ  Ýnh  gia ®× v ch quyÒn  a  ¬ng  ¬ingêi®ã     óvµ  ¬  ®Þ ph n    c tr   c quan  C«ng  cÊp  an  tØnh  Õt.Ban  bi   Gi¸m  c  ¬  ë  ÷a  Önh  ã  ®è c s ch b c tr¸chnhiÖ m   èihîp víic¬    ph       quan  C«ng  vµ  an  gia ®×nh  chøc  a  êi ®ã   ël¹ C¬   ë    Õp  ôc ch÷a  Önh,  äc  Ëp    tæ  ® ng   tr     s ®Ó ti t   i b ht vµ    ng. lao®é CH ¬NG   I II Tæ   CHøC   ¬   ë   ÷ A   Ö NH C S CH B §i Ò u    ¬   ë  ÷a  Önh  îcthµnh  Ëp  14. C s ch b ®  l theo  a   µn  ®Þ b tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng, chÞu  ù  ¬  s qu¶n  ýtrùctiÕp  ña  ë   l    c S Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng  binh vµ  héi. çi tØnh,thµnh  è  µnh  Ëp m ét  ¬   ë  ÷a  Önh.   X∙     M   ph th l  C s ch b Sau    ã  ù  khic s tho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n  íi é  v   Lao  ng    ¬ng  B ®é ­ Th binh vµ    X∙  éi,Uû   h   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  Öc  µnh  Ëp,gi¶ithÓ  ¬   quy ®Þ vi th l   C së  ÷a  Önh  éc ®Þa  ¬ng. ch b thu   ph Nh÷ng  tØnh, thµnh  è  äng ®iÓ m   ã  è îng  ínngêi nghiÖn    ý,   ph tr   c s l l    ma tu   ngêim¹i d© m   ã  Ó  µnh  Ëp  ét  ¬   ë  ÷a  Önh     c th th l m C s ch b riªngcho  êinghiÖn    ng   ma   ývµ  ét  ¬   ë  ÷a  Önh  tu   m C s ch b riªngcho  êim¹id© m.   ng     Nh÷ng  a   ¬ng  ã  è îng  t  êi nghiÖn    ý,ngêi m¹i d© m   ã  ®Þ ph c s l Ý ng   ma tu      c thÓ  öi®èi t ng ®Õ n   ¬   ë  ÷a  Önh  ña  a   ¬ng  g    î   C s ch b c ®Þ ph kh¸c trªnc¬  ë      s tho¶  thuËn  ÷a c¸c®Þa  ¬ng  ¬igöivµ  Ën. gi     ph n     nh §i Ò u  ­C¬   ë  ÷a  Önh  ã  15.   s ch b c chøc  n¨ng,nhiÖm  ô:   v ­ TiÕp  Ën, ch÷a  Önh, phôc  åisøc  Îcho  ÷ng  êi® îc® a  µo    nh   b   h  kho   nh ng     v c¬  ë  ÷a  Önh; s ch b   ­    Tæ chøc  äc  Ëp, gi¸o dôc, d¹y  ht      nghÒ;  b¶o  ¶m     iÒu  Ön  Ët ® c¸c ® ki v   chÊt,sinh ho¹ttinh thÇn         cho  êi ® îc ® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  ng     v C s ch b theo  ng  ®ó quy  nh; ®Þ ­Tæ     chøc    ng  lao®é s¶n  Êtcho  êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh; xu   ng     v C s ch b ­  èi hîp  íic¸c c¬  Ph   v     quan, ®¬n   Þ   ã  ªnquan    chøc    v c li   ®Ó tæ  qu¶n  ý, l  ch÷a  Önh,    ôc, lao ®éng,  ¹y  b gi¸o d     d nghÒ   µ  íng  vh nghiÖp cho  êi ® îc ® a  ng     vµo  ¬   ë  ÷a  Önh. C s ch b
 5. 5 §i Ò u    ¬   ë  ÷a  Önh  chøc  16. C s ch b tæ  khu  ùc  v riªngcho  êinhiÖn      ng   ma tuývµ    khu  ùc  v riªngcho  êim¹id© m.   ng     C¬   ë  ÷a  Önh  chøc  ¬itiÕp nhËn  i t ng,n¬ikh¸m  ÷a  Önh, s ch b tæ  n    ®è  î     ch b   häc  Ëp,d¹y nghÒ,    ng, n¬i ¨n  , sinh ho¹t®¶m   t   lao ®é     ë     b¶o  Ö   v sinh,an  µn,   to   n¬ivuich¬igi¶i Ýlµnh m¹nh        tr   cho  êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh; t¸chn¬i ng     v C s ch b     ë  ña  c nam,  ÷  n riªng;  c¸ch lyngêim ¾ c   Önh       b truyÒn  Ô m. nhi §i Ò u 17. C¬   Êu  chøc  ña  ¬   ë  ÷a  Önh    c tæ  c C s ch b bao  å m   g Ban Gi¸m  ®èc  µ    v c¸cphßng  qu¶n  ýnghiÖp  ô: l  v  1­ Ban    Gi¸m  c  å m   ã: ®è g c ­Gi¸m  c;   ®è ­C¸c  ã    Ph Gi¸m  c. ®è 2­ C¸c    phßng  qu¶n  ýnghiÖp  ô  å m   ã: l  vg c ­Phßng  tÕ   ôc  åisøc  Î;   Y  ­ph h   kho ­Phßng    Gi¸odôc  µ  ¹y nghÒ;   vd  ­Phßng    Qu¶n  ýlao®éng  l    s¶n  Êt; xu ­Phßng      Tæ chøc   µnh  Ýnh   Õ   ­H ch ­k to¸n; ­Phßng    B¶o  Ö. v Tuú theo  quy    chøc  µ  è îng ngêi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh, m« tæ  vsl       v C s ch b   Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  è îng c¸c phßng  µ    Õ   Çn  quy ®Þ sl     v biªnch c thiÕtcho  ïhîp víi ¬   ë  ÷a  Önh  éc ®Þa  ¬ng  ×nh.   ph       s ch b C thu   ph m §i Ò u 18. 1­    ã  ×nh  ×nh  Khi c t h phøc  ¹p vÒ   tÕ, an  t   y    ninh  Ëttù m µ   ¬   ë  ÷a  tr     C s ch b Önh kh«ng  b¶o  ¶m   îcth× Gi¸m  c  ë  ® ®   ®è S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    lµm v¨n b¶n    Þ, Gi¸m  c  ë     Õ, Gi¸m  c  ®Ò ngh   ®è S Y t   ®è C«ng  cÊp  an  tØnh  ã  c tr¸chnhiÖm   ö  bé, chiÕn  ü  ña  µnh  × nh    êng, hç  î phèihîp   c c¸n    s c ng m t¨ng c   tr  ,    trong viÖc    b¶o  ¶m   ninh trËttùvµ  ÷a  Önh, ®iÒu  Þt¹ c¸cC¬   ë  ÷a  ® an        ch b   tr       s ch i b Önh. 2­ Trong  êigian c«ng    ¹ C¬   ë  ÷a  Önh      é,chiÕn  Ü  ña    th     t¸ct   s ch b i c¸cc¸n b   sc ngµnh  tÕ, C«ng  lµm  Öc  Y    an  vi theo  ù  ©n  s ph c«ng  µ  iÒu  µnh  ña  v® h c Gi¸m  ®èc  ¬   ë  ÷a  Önh. C s ch b 3­ C¸n  é, nh©n    b  viªn,chiÕn  ü  ña  ¬   ë  ÷a  Önh  îchëng  Õ       s c C s ch b ®  ch ®é phô  Êp  c tr¸chnhiÖ m,  ô  Êp  c  ¹i, ô  Êp    ph c ®é h   ph c nguy  Ó m   hi theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   §i Ò u    19. Gi¸m  c  ¬   ë  ÷a  Önh  Chñ  Þch  û   ®è C s ch b do  t U ban  ©n  ©n   nh d cÊp  tØnh  Õt ®Þnh    Öm,  Ôn  Öm     ¬  ë    Þ  ña  quy   bæ nhi mi nhi trªnc s ®Ò ngh c Gi¸m  ®èc  ë  S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  Phã  gi¸m  c  ¬   ë  ÷a  Önh  Gi¸m  c  ë    ng    ¬ng  ®è C s ch b do  ®è S lao ®é ­ Th binh  vµ  héiquyÕt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m     ¬  ë    Þ  ña  X∙    ®Þ bæ nhi mi nhi trªnc s ®Ò ngh c Gi¸m  ®èc  ¬   ë  ÷a  Önh. C s ch b §i Ò u  20. Gi¸m  c  ¬   ë  ÷a  Önh  Þu   ­  ®è C s ch b ch tr¸ch nhiÖm   Ò   ¹t   v ho   ®éng  ña  ¬  ë  ÷a  Önh    ¬  ë    c c s ch b trªnc s c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.  
 6. 6 C¸c  ã   Ph Gi¸m  c  óp  ®è gi Gi¸m  c  ùc  Ön  Öm   ô  ®è th hi nhi v theo  ù  ©n  s ph c«ng  ña  c Gi¸m  c. ®è §i Ò u 21. Y   Õ  ña  ¬   ë  ÷a  Önh  ã    t c C s ch b c tr¸chnhiÖ m     kh¸m søc  Î kho   cho  êimíi® îc® a  µo  ¬   ë      nh  ×nh  ¹ngsøc  Î,b Önh  Ëtvµ  ng       v C s ®Ó x¸c®Þ t tr   kho   t  lËp  å  ¬  h s søc  Îphôc  ô  kho   v cho  Öc  ÷a  Önh, d¹y nghÒ   µ  ©n  vi ch b    v ph c«ng    lao ®éng. Gi¸m  c  ë   tÕ    ®è S Y  tØnh, thµnh  è  ã    ph c tr¸chnhiÖ m     chØ  o  tÕ  ña  ®¹ y  c C¬   ë  ÷a  Önh  µ    Önh  Ön, trung  ©m   tÕ  ã  ªnquan  chøc  s ch b v c¸c b vi   t y  c li   tæ  ®iÒu  Þcho  ÷ng  êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh. tr   nh ng     v C s ch b Ban Gi¸m  c  ¬   ë  ÷a  Önh    vµo  iÒu  Ön  ®è C s ch b c¨n cø  ® ki søc  Î,nghÒ   kho   nghiÖp,gií tÝnh  ña  êi® îc® a  µo  ¬   ë  µ  ×nh  ×nh     i c ng     v C s v t h c«ng  Öc  ña  ¬   vi c C së  ¾p  Õp  s x c«ng  Öc  ï hîp.N Õ u   êi ® îc ® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  a  vi ph     ng     v C s ch b ch cã  Ò   ngh nghiÖp  hoÆc   ã  Ò   c ngh nghiÖp  ng  nh kh«ng  ï hîp  ×  ã  Ó  îc ph   th c th ®   häc  Ò. ngh §i Ò u    22. Ban  Gi¸m  c  ¬   ë  ÷a  Önh  ã  ®è C s ch b c tr¸chnhiÖ m   chøc      tæ  c¸c líphäc    ócv¨n ho¸,xo¸mï  ÷    bæ t         ch theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  é  ®Þ hi h c B Gi¸o dôc    vµ  µo  ¹o,tæ  § t   chøc  gi¸o dôc    ph¸p  Ët cho  ÷ng  êi ® îc ® a  µo  ¬   ë  lu   nh ng     v C s ch÷a  Önh. b §i Ò u 23. Hµng  ­  th¸ng,Ban    Gi¸m  c  ¬   ë  ÷a  Önh  Ën  Ðt, ®è C s ch b nh x  ®¸nh    Õt  gi¸k qu¶    ng,  äc  Ëp  ña  ÷ng  êi ® îc ® a  µo  ¬   ë    lao ®é h t c nh ng     v C s ®Ó theo  âi qu¸  ×nh  ÌnluyÖn, tu dìng  ña  êi ®ã.  èi víingêi cã  Õn  é  â d  tr r     c ng   §     ti b r   rÖttrong viÖc  Êp  µnh  Õt  nh,      ch h quy ®Þ Ban Gi¸m  c  ¬   ë  ÷a  Önh  Ðt, ®è C s ch b x  ®Ò   Þ  ñ   Þch  û   ngh Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  Öc  quy ®Þ vi gi¶m  êi th   h¹n    ¬   ë.§èivíi êicã  µnh    èng  êithihµnh  ëC s       ng   h vich ng     c«ng  ô,kh«ng  Êp  v  ch hµnh  Õt  nh, bá  ènhoÆc   ã  ÷ng  µnh      ¹m  quy ®Þ   tr   c nh h viviph kh¸cm µ   a  n     ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù  × Gi¸m  c  ¬   ë  ÷a  Önh    Þ    h s th   ®è C s ch b ®Ò ngh Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  xem  Ðt quyÕt ®Þnh  Ön  x    bi ph¸p xö  ý.   l  §i Ò u 24. Trong    kho¶ng  êigian  ngµy  íc khi h Õt  êih¹n  Êp  th   10  tr     th   ch hµnh  Õt  nh  a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh. Ban  quy ®Þ ® v C s ch b   Gi¸m  c  ¬   ë  ®è C s ph¶ith«ng    b¸o cho  êi®ã   Õt.Khih Õt  ¹n chÊp  µnh  Õt ®Þnh, Ban    ng   bi     h  h quy     Gi¸m  c  Êp  ®è c giÊy chøng  Ën  Õt  ¹n  nh h h cho  êi ®ã   µ  öib¶n  ng   v g   sao  Êy  gi chøng  Ën    nh cho Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ¬i®∙    Õt  nh  a  êi®ã   µo  n   ra quy ®Þ ® ng   v C¬   ë,Uû   s   ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ¬i®Ò   Þ, Uû   nh d c huy n  ngh   ban  ©n  ©n  Êp    nh d c x∙ n¬ingêi®ã     ó®Ó   Õp tôc qu¶n  ý,gi¸odôc,c¬      c tr   ti     l      quan  tÕ,c¬  Y    quan  C«ng   an  ∙  Ëp hå  ¬,®ång  êith«ng    ®l  s  th   b¸o cho    nh  êi®ã. gia®× ng   §i Ò u    ©n     µ   ícb¶o  ¶m     Ý    25. Ng s¸ch Nh n   ® kinh ph ®Ó duy  ×tæ  tr   chøc,   ho¹t®éng, trang bÞ   ¬  ë  Ët chÊt cña  ¬   ë  ÷a  Önh, trî Êp  Òn thuèc       csv    C s ch b    c ti     ®iÒu  Þ,tiÒn  äc  tr   h nghÒ,  Òn  ti mua   ¾ m   Ët  ông  s vd sinh  ¹t c¸  ©n  Çn  ho   nh c thiÕtcña  êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  µ  ét  Çn  Òn ¨n cña  ÷ng    ng     v C s ch b v m ph ti     nh ngêido  µn    ho c¶nh  ã  kh kh¨n hoÆc   ×  iÒu  Ön    v® ki søc  Îkh«ng  kho   tham      gialao ®éng  îc. ®  §i Ò u    ¬   ë  ÷a  Önh  ã  Ó  Õp nhËn  êinghiÖn    ý,ng­ 26. C s ch b c th ti   ng   ma tu   êi m¹i d© m     a  n      tuy ch ®Õ møc   Þ   ö  ý ® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  ng  ù b x l   v C s ch b nh t   nguyÖn    µo  ¬   ë    îcch÷a  Önh    ôc  åisøc  Î.ViÖc  chøc  xinv C s ®Ó ®   b ­ ph h   kho   tæ  ch÷a  Önh    ôc  åisøc  Î nµy  b ­ ph h   kho   ph¶ithùc hiÖn      theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtvÒ     kh¸m  ÷a  Önh. ch b
 7. 7 C H ¬NG   IV CH Õ     I  íING êI® îC  A  µ O   ¬   ë   ÷ A   Ö NH ®é ®è V     ®V C S CH B §i Ò u27. Ng êi ® îc ® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh        v C s ch b ph¶i chÊp  µnh    h nghiªm  chØnh  ph¸p luËtcña  µ   ícvµ  éiquy  ña  ¬   ë,chÞu  ù     Nh n   n   c C s  s qu¶n  ý,   ôc  l  gi¸od cña  ¬   ë, tu©n  C s  theo  Õ     iÒu  Þ,ch÷a  Önh  µ    ng  C¬   ë  ch ®é ® tr   b v lao ®é do  s ch÷a  Önh  b quy  nh. ®Þ §i Ò u  28. êi ® îc ® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh   Ng     v C s ch b ph¶i tr¶ tiÒn  theo     ¨n  ®Þnh  møc  Bé  do  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héiquy  nh.   X∙    ®Þ Trêng  îp  µn  h ho c¶nh qu¸  ã  kh kh¨n  îc Uû   ®   ban  ©n  ©n   Êp      nh d c x∙ x¸c nhËn  hoÆc   ×  iÒu  Ön  v® ki søc  Î,b Önh  Ëtkh«ng  kho   t  tham      ng  gialao®é hoÆc   lao ®éng    kh«ng    nh  ®ñ ®Þ møc  × C¬   ë  ÷a  Önh  ã  Ó  Ðt hç  î Òn ¨n th   s ch b c th x   tr  ti     trong 3    th¸ng dÇu    b»ng  70%   Òn ¬ng  èithiÓu,sau    Õu  a  ã  ån  ti l t    ®ã n ch c ngu thu nhËp  µo    n kh¸c ®Ó   ¶m     ® b¶o  i sèng  ×  îchç  î Òn ¨n trong 3  ®ê   th ®   tr  ti       th¸ng   tiÕp theo b»ng      50%   Òn l ng  èi Óu. ti  ¬ t   thi §i Ò u 29. Ng êi ® îc ® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  îc ®em         v C s ch b ®  theo    ïng ®å d   sinh ho¹tc¸ nh©n  ÕtyÕu; ® îc gÆp   ©n  ©n,  îc göith hoÆc   ¾n          thi      th nh ®      nh tin cho    nh; ® îcnhËn  Òn,ch¨n m µ n,  Çn    èc ch÷a  Önh, ®å     µ  gia ®×     ti     qu ¸o,thu   b   ¨n v c¸c ®å   ïng   d sinh ho¹tc¸ nh©n  ÕtyÕu       thi   kh¸c do  ©n  ©n  öití   îctham    th nh g   i®   ; gia c¸c ho¹t®éng      Ó       v¨n ho¸,th thao,gi¶itrÝ,sinh ho¹ttinhthÇn  µnh m¹nh            l  do Ban  Gi¸m  c  ¬   ë  ÷a  Önh  chøc;® îc ®äc  ®è C s ch b tæ     s¸ch,b¸o,nghe  i     ®µ theo  híng dÉn  ña    c Ban  Gi¸m  c  ¬   ë  ÷a  Önh. ®è C s ch b §i Ò u    êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  îctrang bÞ   30. Ng     v C s ch b ®    b¶o  é    h lao ®éng, b¶o  ¶m   Ö     ® v sinh,an  µn    ng  µ  dông  Õ     Ò   êigian    to lao ®é v ¸p  ch ®é v th   lµm  Öc  vi theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtlao®éng.      Ng êi ® îc ® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  ® îc hëng  Òn      v C s ch b    ti c«ng    ng  lao ®é theo  ®Þnh  møc    ng  µ  Õt  lao ®é v k qu¶  c«ng  Öc  µn  µnh.TiÒn  vi ho th   c«ng    ng  lao ®é ® îc dïng      ®Ó trang tr¶i   Ý   uèng, sinh ho¹ttheo      ph ¨n  chi      quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 28 cña  Quy  Õ   µy.Sau    õc¸c kho¶n  ãitrªn, è  Òn cßn  ¹ (nÕu  ã) C¬   ch n   khitr     n    ti   s l i c  së  ÷a  Önh  îcgöitiÕtkiÖm  ch b ®     cho  êi  ã  è  Òn ®ã. ng  c s ti   Ng êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  îcnghØ    ng  µo    µy  ñ      v C s ch b ®  lao®é v c¸cng ch nhËt,ngµy  Ô,ngµy  Õt.   l  t §i Ò u 31. êi ® îc ® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  îc trîcÊp  Òn  èc  Ng     v C s ch b ®    ti thu   ch÷a  Önh,  Òn  äc  b ti h nghÒ,  Òn  ti mua   ¾ m   Ët dông  s v  sinh ho¹tc¸ nh©n  Çn       c thiÕt theo  nh     ®Þ møc   Bé   do  Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi vµ  é   µi v X∙    B T   chÝnh  quy  nh. ®Þ §i Ò u    êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  îc®Ò   tnguyÖn  äng  32. Ng     v C s ch b ®   ®¹   v hoÆc   Õn  Þ   ña  × nh  íiBan  ki ngh c m v  gi¸m  c  Ò   Öc  ®è v vi qu¶n  ý,ch÷a  Önh, l  b   häc  Ëp  µ    ng  ¹  ¬   ë; cã  Òn  Õu  ¹i  è c¸o  ÷ng  µnh      t v lao ®é t i s   quy C khi n ,t   nh h vivi ph¹m ph¸p luËtvµ        c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 33. Ng êi ® îc ® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh    ∙  Êp  µnh        v C s ch b khi® ch h xong  quyÕt ®Þnh  ã  Üa  ô  µ  Òn  îsau:   c ngh v v quy l   i ­ Ph¶i tr¶ l¹  ÷ng  Ët  ông, trang  Õt bÞ      i nh vd   thi   lao  ng  µ  ®é v b¶o  é    h lao ®éng  ∙  îccho  în,tr ng  îp lµm  Êt  ®®   m  ê h   m hoÆc     áng  × ph¶ibåith ng; hh th      ê ­  îc cÊp  Êy  §  gi chøng  Ën  Õt  êih¹n  ÷a  Önh,  äc  Ëp  µ    nh h th   ch b h t v lao ®éng;
 8. 8 ­§îccÊp  Êy chøng  Ën  äc  Ò   Õu  ã);    gi   nh h ngh (n c ­§îcnhËn  Òn tiÕtkiÖm  ña  × nh  Õu  ã);    ti     cm (n c ­ Nh÷ng  êng  îp khã    tr h  kh¨n ® îctrî Êp  Òn ¨n ® êng,tiÒn tµu xe    ë      c ti           ®Ó tr   vÒ   ¬ic  ó. n   tr §i Ò u    êng  îp  è, m Ñ     vîvµ  chång),vîhoÆc   ång, 34. Tr h b  (c¶ bªn    bªn     ch   con  ña  êi® îcvµo  ¬   ë  ÷a  Önh  Õt  µ  ã  n    Þ  îcUû     c ng     C s ch b ch v c ®¬ ®Ò ngh ®   ban nh©n  ©n  Êp      Ën  ×  d c x∙ x¸c nh th Ban gi¸m  c  ¬   ë  ã  Ó  Ðt  ®è C s c th x cho  êi®ã   ng   vÒ   µ  Þu  nh ch tang kh«ng    ngµy    qu¸ 3  (kh«ng  Ýnh  µy  i  êng). t ng ® ® §i Ò u 35. 1­ Ng êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh          v C s ch b khisinh ®Î  îct¹m    ®   ho∙n b ¾t  éc    bu ch÷a  Önh, häc  Ëp  µ    ng, cho  Ò   a   ¬ng  ¬i c  ó,giao  b   t v lao ®é   v ®Þ ph n   tr   cho    gia ®×nh  hoÆc   Ýnh  ch quyÒn,  chøc  a   ¬ng  tæ  ®Þ ph qu¶n  ý trong  êigian    l  th   12 th¸ng.Thêigian nµy        kh«ng  îctÝnh  µthêigian chÊp  µnh  Õt ®Þnh. ®  l      h quy   a)    Õt  êigian  ¹m  Khi h th   t ho∙n th×  êi ®ã   îc tr Öu tËp  n   ¬   ë      ng   ®   i   ®Õ C s ®Ó tiÕp tôcch÷a  Önh, häc  Ëp  µ    ng.    b   t v lao®é b) Trong  êigian ® îct¹m    th       ho∙n,n Õu  êi®ã   ã  Õn bé, chÊp  µnh  èt   ng   c ti     h t  ph¸p  Ëtcña  µ   íc,c¸c quy  nh  ña  a   ¬ng  ×  ã  Ó  îc miÔn  lu   Nh n     ®Þ c ®Þ ph th c th ®   tiÕp tôcchÊp  µnh  Õt ®Þnh.    h quy   2­  Trêng  îp  ãi t¹  iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy, Chñ   Þch  û       h n  i ® b  1  §i n   t U ban nh©n  ©n  Êp    ¬i ngêi ®ã    tró lµm  d c x∙ n    c   v¨n b¶n, b¸o    c¸o  ñ   Þch  û     Ch t U ban nh©n  ©n cÊp  Ön  µ  d   huy v trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcb¸o        5  k t  nh ®   c¸o, Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  nh d c huy xem   Ðt,®Ò   Þ  ñ  Þch  û     x  ngh Ch t U ban nh©n   ©n    Êp  d c tØnh  xem   Ðt, quyÕt  nh   Öc  Ôn  Êp  µnh  x  ®Þ vi mi ch h quyÕt  ®Þnh. Quy Õt  nh   Ôn  Êp  µnh  ®Þ mi ch h ph¶i ® îc göi cho  ßi  îc miÔn  Êp      ng ®   ch hµnh, Së     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,c¬  v X∙    quan  C«ng  cÊp  an  tØnh, Uû     ban  ©n  ©n  Êp  Ön, Uû   nh d c huy   ban  ©n  ©n  Êp    ¬ingêi®ã     óvµ  ¬   nh d c x∙n     c tr   C së  ÷a  Önh  ¬ingêi®ã   ang  Êp  µnh  Õt ®Þnh. ch b n   ® ch h quy   §i Ò u  36. êng hîp ngêi ® îc ® a vµo C¬  së ch÷a bÖnh  bÞ  bÖnh   Tr nÆng   îtqu¸  v  kh¶ n¨ng  iÒu  Þ cña  ¬   ë  ×  îc C¬   ë  ® tr   C s th ®   s chuyÓn  í b Önh  ti  viÖn  ña  µ   íc ®Ó   ÷a  Þ.Thêi gian  iÒu  Þ ® îc tÝnh  µo  êigian c Nh n   ch tr     ® tr     v th     chÊp  µnh  Õt ®Þnh. h quy   Chi phÝ   tÕ    y  trong thêigian     n»m   Ön  b¶n  ©n  êi ®ã     èivíi vi do  th ng   tr¶.§     nh÷ng  êiv×  iÒu  Ön,hoµn  ng   ® ki   c¶nh    ã  qu¸ kh kh¨n kh«ng    îc,n Õu  ã  n     tr¶®   c ®¬ ®Ò   Þ  × Ban  ngh th   gi¸m  c  ¬   ë  ÷a  Önh  ã  Ó  ®è C s ch b c th thanh      Ý  tÕ  to¸nchiph y  víib Önh  Ön.Møc   µ  ån    vi   v ngu thanh    to¸n theo quy  nh  ña  é   ®Þ c B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ    éivµ  é  µichÝnh.   X∙ h   B T  
 9. 9 §i Ò u    37. Trong  êigian  ang  Êp  µnh  Õt  nh  a  µo  ¬   ë  th   ® ch h quy ®Þ ®v Cs ch÷a  Önh,   Õu  êi® îc® a  µo  ¬   ë  Õt  ×  b  n ng     v C s ch th Ban  gi¸m  c  ¬   ë  ÷a  ®è C s ch b Önh ph¶ib¸o      ngay  cho  ¬  c quan  iÒu    Ön  Óm    Çn  Êt ®Õ n   Ëp  ® tra,Vi ki s¸tg nh   l biªnb¶n    Ën    x¸c nh nguyªn nh©n  Õt,cã    ch   chøng  Õn  ña  êilµm  ki c ng   chøng  µ  v cã  Ó   ng  Çu  th tr c gi¸m  nh   ®Þ ph¸p  cña  y  tØnh  n   ®Õ gi¸m  nh   ®Þ x¸c  nh   ®Þ nguyªn nh©n  ö vong,®ång  êith«ng  cho  ©n  ©n  êichÕt  Õt®Ó     t    th   b¸o  th nh ng   bi   mai  t¸ng.Trong  êng  îp  êi chÕt    tr h ng   kh«ng  ã    µ th©n  ©n  c ai l   nh hoÆc   ©n  th nh©n  kh«ng  n   Þp, hoÆc   Õt  tain¹n    ng  ×  ®Õ k   ch do    lao ®é th Ban  gi¸m  c  ¬   ®è C së  ÷a  Önh  ã  ch b c tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  mai t¸ng,chi phÝ      mai t¸ng do  ©n     ng s¸ch Nhµ   íccÊp    n  theo  quy  nh  ña  é  ®Þ c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ    X∙    Bé  µichÝnh. T  Trêng  îp  êi ® îc ® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  Þ   ¬ng  tain¹n    h ng     v C s ch b b th do    lao ®éng  ×  ¬   ë  th C s ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm         tr¶c¸c kho¶n    Ý  tÕ  õ s¬  chiph y  t   cøu,   cÊp  cøu  n     iÒu  Þæn   nh  ¬ng  Ëtcho  êibÞ    ¹n lao®éng. ®Õ khi® tr   ®Þ th t  ng   tai     n §i Ò u    38. Trong  êigian chÊp  µnh  ¹  ¬   ë  ÷a  Önh, nÕu  êi® ­ th     h t i s ch b C   ng   îc ® a  µo  ¬   ë    ¹m    v C s viph ph¸p  Ëtth×  ú  lu   tu theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  t ch   ®é viph m µ   Þ  ö  ¹thµnh  Ýnh  b x ph   ch hoÆc   Þ    b truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s Trêng  îp ngêi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  ã  Õn bé  h      v C s ch b c ti   hoÆc   ã  µnh  c th tÝch  × ® îc®éng  th     viªn,  khen  ëng  Þp  êi th k th . CH ¬NG   V TR¸CH  NHIÖ M   ñ A   C C¸C  ¬   C QUAN   µ   íC  NH N TRON G   QU¶N   ý  ¬   ë   ÷ A   L C S CH B Ö NH   §i Ò u    é  39. B Lao  ng   ¬ng    µ    éicã  ®é ­Th binh v X∙ h   tr¸chnhiÖm:   ­Thèng  Êt qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi   ¬   ë  ÷a  Önh;   nh   l  n       C s ch b c¸c ­ H íng dÉn    Õtchøc      chiti   n¨ng  Ö m  ô,c¬  Êu  chøc,chøc  nhi v   c tæ    danh    tiªu chuÈn    é  ¬   ë  ÷a  Önh, tr¸chnhiÖ m,  Òn  ¹n cña  c¸n b C s ch b     quy h  gi¸m  c; ®è ­ H íng  Én    d quy  ¹ch  ©y  ùng  ¬   ë  ÷a  Önh    nh  ho x d C s ch b (x¸c®Þ quy    m«, m«   ×nh  ÕtkÕ,  Êt®Ç u    h thi   su   tv.v. . ; .) ­ Phèi hîp víiBé   tÕ,Bé   éi vô          Y    N   trong viÖc  ÷a  Önh, b¶o  Ö     ¬     ch b   v c¸c C së  ÷a  Önh; gi¸odôc,lao ®éng  ï hîp víi õng  ¹ ®èi t ng ® îc® a  µo  ¬   ch b       ph      t lo i  î     v C   së; ­ Phèi hîp  íiBé   µi chÝnh, Bé   tÕ      v  T     Y  quy  nh  ®Þ møc   î Êp  Òn  èc  tr c ti thu ch÷a  Önh,  Òn  äc  b ti h nghÒ,  Òn  ti mua   ¾ m   Ët dông  s v  sinh ho¹tc¸ nh©n  Çn       c thiÕtvµ      c¸ckho¶n    Ý  chiph kh¸ccho  êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh;   ng     v C s ch b ­ Phèihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  íng dÉn  a  ¬ng          K ho   § B t  T   h  ®Þ ph lËp  Õ   ¹ch  k ho kinh  Ý   µng  ph h n¨m cho    ¬   ë  ÷a  Önh.  c¸c C s ch b Tæng   îp  Õ   hk ho¹ch    kinh phÝ  µng    h n¨m; ­Thanh    Óm    chøc  ¹t®éng  ña    ¬   ë  ÷a  Önh;   tra,ki tratæ  ho   c c¸cC s ch b ­ Thùc  Ön  îp t¸cquèc  Õ    hi h     t trong lÜnh  ùc      v cainghiÖn  µ  ÷a  Önh    v ch b x∙ héi. §i Ò u    é  tÕ  ã  40. B Y  c tr¸chnhiÖm:   ­ H íng dÉn, chØ  o  Öc  iÒu  ÞcainghiÖn    ý,ch÷a  Önh    éi       ®¹ vi ® tr     ma tu   b x∙h   trongc¸cC¬   ë  ÷a  Önh;     s ch b
 10. 10 ­ Cö     é, nh©n    ña  µnh    c¸n b   viªnc ng tham    ÷a  Önh  gia ch b cho  êi® îc® a  ng     vµo  ¬   ë  ÷a  Önh  C s ch b theo ®Ò   Þ  ña  µnh    ngh c ng Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ      X∙ héi; ­ Quy  nh  Õ     iÒu  Þ,cainghiÖn    ý,ch÷a  Önh    éicho    ®Þ ch ®é ® tr     ma tu   b x∙h   ngêi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh;     v C s ch b ­Nghiªncøu,x¸c®Þnh    ¹ thuèc vµ  ¬ng         c¸clo i     ph ph¸p ch÷a  Önh.   b §i Ò u    é  éi   ô  ã  41. B N  v c tr¸chnhiÖm:   ­ H íng  Én  ¬    d c quan C«ng  c¸c cÊp  èi hîp  íic¬  an    ph   v   quan  Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héi,c¬  quan  tÕ  óp  û   v X∙      Y  gi U ban  ©n  ©n  ïng  Êp  nh d c c trong   viÖc    Ëp  µiliÖu ®Ó   Ëp hå  ¬; thu th t     l   s ­ H íng  Én  Öc  chøc  a  êi ph¶ichÊp  µnh  Õt  nh  µo  ¬     d vi tæ  ® ng     h quy ®Þ vC së  ÷a  Önh; ch b ­ Cö     é,chiÕn  Ü  ña  µnh    c¸n b   s c ng tham    gia b¶o  Ò     ¬   ë  ÷a  Önh   v c¸cC s ch b theo ®Ò   Þ  ña  µnh    ngh c ng Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi;   X∙ h ­ Tæ     chøc  o  ¹o,híng dÉn  ®µ t     nghiÖp  ô  v cho  ùcl ng b¶o  Ö   ña    ¬   l  î   v c c¸c C së  ÷a  Önh; ch b ­Phèihîp   Óm    Öc  chøc       ki travi tæ  b¶o  Ö     ¬   ë  ÷a  Önh. v c¸cC s ch b §i Ò u    é  µichÝnh  ã  42. B T   c tr¸chnhiÖm:   ­ Quy  nh  Õ     Êp    ®Þ ch ®é c ph¸tkinh phÝ   ¹t®éng      ho   cho    ¬   ë  ÷a  c¸c C s ch b Önh; ­ H íng  Én  Öc  Êp    d vi c ph¸tkinh phÝ   y     µ  Þp  êicho    ¬   ë      ®Ç ®ñ v k th   c¸c C s ch÷a  Önh  b theo kÕ   ¹ch ®∙  îcphª duyÖt;   ho   ®     ­Phèihîp kiÓm    Öc  ö  ông       travi s d kinh phÝ  ña    ¬   ë  ÷a  Önh.   c c¸cC s ch b §i Ò u    û   43. U ban  ©n  ©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc  nh d     ph tr   trung ¬ng  ã    c tr¸chnhiÖ m:   ­ Phèi hîp víiBé           Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héivµ    é,  µnh  ã  v X∙    c¸c B ng c li   ªnquan  trong viÖc  chøc  µ    tæ  v qu¶n  ýc¸c C¬   ë  ÷a  Önh  ¹  a   ¬ng  l     s ch b ti ®Þ ph m × nh; ­ Cã   Õ   ¹ch  ¾ m   ÷ng  ×nh  ×nh  ÷a  Önh,  äc  Ëp,lao ®éng  µ    k ho n v t h ch b ht   v sù  Õn bé  ña  ÷ng  êi® îc® a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh; ti   c nh ng     v C s ch b ­ Phèi hîp víiBé           Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé   éi vô  íng dÉn,   X∙    N   h     chØ  o  û   ®¹ U ban  ©n  ©n  Êp  Ön, cÊp    Õt  îp víingµnh  nh d c huy   x∙k h     Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ  héi,ngµnh    X∙    C«ng  cã  an  tr¸chnhiÖ m   ¹o®iÒu  Ön  ç        t  ki ch ¨n,ë cho  ÷ng  i îng  nh ®è t kh«ng  ã  ¬i c  ónhÊt  nh  c n   tr   ®Þ trong thêigian  Ëp  å  ¬,    l hs  chê  Õt  nh  ña  ñ   Þch  û   quy ®Þ c Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  a  µo  ¬   ë  ®vCs ch÷a  Önh. b ­  íng  Én,  H d chØ   o  û   ®¹ U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  µ  û   nh d c huy v U ban  ©n   nh d©n  Êp    ã  c x∙c tr¸chnhiÖm   ¹o®iÒu  Ön    t  ki cho  ÷ng  êi®∙  Êp  µnh  nh ng   ch h xong  quyÕt  nh  a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh  ×m  Õm  Öc  µm,t¸ hoµ  Ëp  éng  ®Þ ® v C s ch b t ki vi l   i   nh c ®ång.
 11. 11 Uû  ban  ©n  ©n  Êp  Ön  µ  û   nh d c huy v U ban  ©n  ©n  Êp    ¬ic  ócña  nh d c x∙n   tr   ngêi ®∙  Êp  µnh    ch h xong  quyÕt  nh   a  µo  ¬   ë  ÷a  Önh   ã  ®Þ ®v C s ch b c tr¸ch   nhiÖ m   Õp tôcqu¶n  ý,   ôc  êi®ã,  ¹o  iÒu  Ön    êi®ã   ã  Öc  ti     l  gi¸od ng   t  ® ki ®Ó ng   c vi lµm  µ    nh  éc  èng,t¸ hoµ  Ëp  éng  ng. v æn ®Þ cu s   i nh c ®å §i Ò u    é  44. B Lao  ng    ¬ng    µ  héi,Bé  tÕ,Bé  éi vô,Bé  ®é ­ Th binh v X∙    Y    N     TµichÝnh  ã    c tr¸chnhiÖ m  èihîp híng dÉn    Õtthi µnh    ph       chiti    h Quy  Õ   µy. ch n
Đồng bộ tài khoản