Nghị định 200-CP của Hội đồng Chính phủ

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
173
lượt xem
22
download

Nghị định 200-CP của Hội đồng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 200-CP của Hội đồng Chính phủ về việc quy định một số điểm cụ thể về chính sách và biện pháp nhằm phát triển sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 200-CP của Hội đồng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA NghÞ   Þ nh   ® c ña H éi ® å n g  ch Ý n h  p h ñ  sè 200­C P  n g µ y 26 th¸ng  n¨ m  1981 q u y  5  ® Þ n h   ét sè ®i Ó m  c ô   Ó   Ò  ch Ý n h  s¸ch vµ bi Ö n   h¸p n h » m  p h¸t m th v p   triÓn s¶n xu Êt h µ n g   u Êt kh È u x H éi  å n g  chÝnh phñ ® Nh»m  khuyÕn  khÝch    c¸c ngµnh,c¸c ®Þa      ph¬ng  khaith¸cc¸ctiÒm        n¨ng  cña  nÒn  kinh tÕ        ®Ó t¨ngnhanh nguån hµng xuÊtkhÈu;   C¨n  NghÞ  cø  quyÕt  26  sè  ngµy  6­ 23­ 1980  cña  chÝnh    Bé  trÞ Trung  ¬ng  §¶ng; C¨n  t×nh  cø  h×nh thùc hiÖn    b¶n quy ®Þnh vÒ    chÝn  s¸ch vµ    biÖn  ph¸p  nh»m   khuyÕn khÝch    iÓn s¶n  ph¸ttr   xu©t  hµng xuÊt khÈu    ban  hµnh  kÌm  theo  NghÞ ®inh  40­   sè  CP ngµy  2­ 7­ 1980 cØa    Héi ®ång  chÝnh  phñ; C¨n  nghÞ  cø  quyÕt  cña    Héi ®ång  ChÝnh phñ  trong phiªnhäp      Thêng  vô  cña    Héi ®ång ChÝnh  phñ  ngµy  4­ 22­ 1981;xÐt ®Ò       nghÞ  cña  ®ång  chÝ  tr bé  ­ ëng  ngo¹i  ¬ng. Bé   th Ngh Þ   Þ nh ® §iÒu    toá  1.­C¸c  chøc  sau  ®©y   îctrùctiÕp kinh doanh  ®         xuÊt,nhËp    khÈu(d   íi®©y        îctrùctiÕp xuÊt,nhËp  gäit¾tlµ®         khÈu): 1. C¸c    tæng c«ng    ty,c«ng    ty chuyªn doanh    ngo¹ith   ¬ng  Bé  do  Ngo¹ith   ­ ¬ng    trùctiÕp qu¶n    lý; 2.C¸c    tæng c«ng    ty,c«ng    ªnhiÖp    nghiÖp,xÝ  ty,li   c¸cxÝ    nghiÖp  ªnhîp li     vµ  nghiÖp  xÝ  thuéc c¸cc¬      quan  qu¶n    lýngµnh s¶n xuÊtë    trung ¬ng  íi   (d  ®©y  goÞ        nghiÖp  t¾tlµc¸cxÝ  trung¬ng)cã c¸c®iÒu        kiÖn    §iÒu  díi ghië  2   ®©y. C¸c  ªnhiÖp  li   c«ng    ty xuÊt nhËp    khÈu  c«ng  ty   ªnhiÖp  vµ      li   xuÊt nhËp    khÈu thuéc c¸c ®Þa      ph¬ng  Uû  do  ban  nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc  Trung ¬ng    trùctiÕp qu¶n            c«ng      lý(gäit¾t lµ c¸c   tyxuÊt nhËp    khÈu  ®Þa   ph­ ¬ng) cã      c¸c®iÒu  kiÖn    ®iÒu  vµ  ghië  4  ®iÒu  díi 5   ®©y. §iÒu  2.­ C¸c  nghiÖp  xÝ  trung  ¬ng  îc trùc tiÕp  ®     kinh doanh xuÊt  khÈu  íi ®©y          (d    gäit¾tlµtrùctiÕp xuÊtkhÈu) ph¶icã            c¸c®iÒu  kiÖn sau  ®©y: 1. Cã     tr×nh    ®é chuyªn m«n   hãa  tËp  vµ  trung s¶n xuÊt cao, s¶n    xuÊt  chuyªn    ®Ò xoÊt khÈu    hoÆc  chñ yÕu    ®Ó xuÊt khÈu, hoÆc       s¶n phÈm  xuÊt  khÈu chiÕm    tûträng ®¸ng  trong tæng      ¬ng    kÓ    gi¸trÞth phÈm  cña ®¬n  . vÞ  2. Cã    n¾m     c¸n bé  v÷ng  êng    ® lèichÝnh  s¸ch cña    §¶ng  ph¸p    vµ  luËtcña  Nhµ    quan    nícvÒ  hÖ kinh tÕ        víi ngoµi,cã  níc   phÈm  chÊt chÝnh      cã    trÞ tÊtvµ  tr×nh ®é    chuyªn m«n  ngo¹ith   vÒ    ¬ng.
  2. 2 C¸c ®¬n  nãi trªnmuèn    vÞ      trùc tiÕp    kih doanh nhËp khÈu(díi®©y       gäi t¾tlµtrùctiÕp nhËp          khÈu)phaØ  c¸c®iÒu  cã    kiÖn sau ®©y: 1. Hµng    nhËp khÈu  ph¶i lµ t      liÖu s¶n xuÊt(th   iÕtbÞ, phô  tïng,nguyªn     liÖu,vËt liÖu,kh«ng  thiÕtbÞ        kÓ    toµn    tÝnh  bé),cã  chÊt chuyªn dïng      cho s¶n  xuÊt cña  nghiÖp    xÝ  m×nh  (hµng th«ng  dông ph¶inhËp    khÈu th«ng  qua    c¸c c«ng    tychuyªn doanh    ngo¹ith   ¬ng). Danh môc hµng hãa  thÞ  êng  nghiÖp  îc phÐp  vµ  tr xÝ  ®   xuÊt khÈu vµ  nhËp khÈu  Bé  do  Ngo¹ith   ¬ng  ®Þnh,  Ên  c¨n  vµo    cø  ®Ò nghÞ  cña  chñ  Bé  qu¶n. 2. §îc ph©n      phèi ngo¹itÖ        ®Ó nhËp  khÈu hoÆc   îc sö  ®   dông  ngo¹itÖ    theo    c¸c§iÒu  vµ  cña  32  34  b¶n  quy  ®Þnh  ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè  40­   CP ngµy  2­ 7­ 1980. §iÒu 3.­  C¸c  nghiÖp  xÝ  trung ¬ng  îc trùc tiÕp  ®     xuÊt,nhËp    khÈu  ph¶i tiÕn    hµnh xuÊt,hËp    khÈu  th«ng  quan  mét  chøc  tæ  chuyªn tr¸ch gän    nhÑ trùcthuéc cÝ        nghiÖp  íi (d  h×nh  thøc mét    c«ng    tyxuÊt nhËp    khÈu) hoÆc     th«ng qua x«ng    tyxuÊt,nhËp    khÈu  thuéc tæ    chøc  ªnhiÖp  li   s¶n xuÊt. §iÒu 4.­C¸c    ®Þa  ph¬ng  îc trùctiÕp  ®     xuÊt,nhËp    khÈu ph¶icã      c¸c ®iÒu  kiÖn sau  ®©y: 1. Cã    s¶n  hÈm   xuÊt khÈu      lµhµng  cña ®Þa  ph¬ng (hµng  xuÊt khÈu    cña  ®Þa  ph¬ng  gåm     Æt   c¸c m hµng  Nhµ    níc kh«ng giao chØ     tiªuxuÊt khÈu    cho  ®Þa  phêng,hoÆc       vîtchØ    tiªuxuÊt khÈu  îcgiao vµ    ®     hµng  Nhµ    nícgiao chØ    tiªunhng    kh«ng cung  cÊp  nguyªn liÖu,vËtt®Ó   ®ñ         s¶n  xuÊt,®Þa    ph¬ng  s¶n  suÊtb»ng    nguyªn liÖu,vËtttùloliÖu).            2.Cã    n¾m     c¸n bé  v÷ng  êng    ® lèicña §¶ng  Nhµ    quan      vµ  nícvÒ  hÖ kinh  tÕ      víiníc ngoµi,cã    phÈm   chÊt chÝnh      tr×nh    n¨ng      trÞ tèt,cã  ®é vµ  lùc cÇn  thiÕt®Ó     kinhdoanh    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. C¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung ¬ng  thùc hiÖn  viÖc trùc tiwps     xuÊt khÈu    th«ng quan  ªnhiÖp  li   c«ng    ty hoÆc  c«ng    ªnhiÖp  ty li   xuÊt,nhËp    khÈu cña ®Þa ph¬ng  m×nh. Danh  môc hµng hãa  thÞ  êng  vµ  tr xuÊt,nhËp    khÈu    trùc tiÕp c¶u ®Þa  ph¬ng  Uû   do  ban  nh©n d©n tØnh, thµnh    phè    ®Ò nghÞ    Ngo¹ith lªn Bé    ¬ng  xÐt duyÖt.   §iÒu    tØnh,thµnh  5.­Mçi    phè  îctrùctiÕp xuÊt,nhËp  ®         khÈu chØ  îc ®   thµnh lËp mét  ch÷c  tæ  chuyªn doanh xuÊt,nhËp    khÈu    ®Ó thèng nhÊt kinh  doanh    Æt   c¸cm hµng xuÊt,nhËp    khÈu cña  ®Þa ph¬ng. §iÒu 6.­C¸c    c«ng    ty xuÊt nhËp    khÈu  cña  trung    ¬ng  hoÆccña  ®Þa  ph¬ng  ®Òu   ph¶i  ®iÒu  quy   cã  lÖ  ®Þnh  ph¹m vi,®iÒu kiÖn    ho¹t®éng, quyÒn    h¹n  tr¸chnhiÖm   vµ    cña  nghiÖp,c«ng    xÝ    tytrong quan      hÖ kinh doanh        víiníc ngoµi.§iÒu  nµy    lÖ  ph¶itheo    ®óng      luËtlÖ,chÕ  qu¶n    ®é  lýxuÊt,nhËp    khÈu 
  3. 3 cña  Nhµ    îcBé, hoÆc   ban  níc,®     Uû  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè  chñ  qu¶n  phª  chuÈn,Bé    Ngo¹ith   ¬ng  nhÊt trÝvµ      ph¶i®¨ng  ë  Ngo¹i  ¬ng.   ký  Bé   th §iÒu        7.­§èivíihµng xuÊt khÈu    cña ®Þa  ph¬ng, Uû    ban nh©n d©n  ®Þa  ph¬ng  îcsù  ®   dông   tõ 70%  ®Õn  90%  ngo¹itÖ    thùc thu.Bé      Ngo¹ith   ¬ng  Ên  ®Þnh    cô  tûlÖ  thÓ cho tõng lo¹ hµng.   i   §iÒu    ®Þa  8.­C¸c  ph¬ng  c¸c xÝ  vµ    nghiÖp  îchëng  ®   quyÒn  dông  sù  ngo¹itÖ    hoÆc   ngo¹itÖ  nguån  cã    do  hµng xuÊt khÈu    ngoµikÕ    ho¹ch ®em   i   l¹   , ® îcb¶o    ®¶m   quyÒn  dông  ngo¹itÖ  sö  sè    cña m×nh. §Þa  ph¬ng hoÆc   nghiÖp  ngo¹itÖ   xÝ  cã    tb¶n  quyÒn    cã  rótngo¹itÖ    cña  m×nh      lócnµo    ra bÊt cø    ®Ó thanh      to¸nc¸ckho¶n  hµng nhËp  khÈu. C¸c ®Þa ph¬ng  hoÆc   nghiÖp  ngo¹itÖ    xÝ  cã    lµ®ång  ® îcthanh    róp    to¸n b»ng  hµng mua             tõ c¸c níc x∙ héi chñ nghÜa.  Ngo¹ith Bé    ¬ng  bµn    ban  víiUû  kÕ  ho¹ch Nhµ    níc lËp    kÕ ho¹ch  hµng  n¨m    vÒ quü hµng ho¸ nhËp khÈu    ®Ò cung  øng cho    c¸c ®Þa  ph¬ng  c¸c xÝ  vµ    nghiÖp  quyÒn  dông  cã  sö  ngo¹itÖ    vµ  nguån  co  ngo¹itÖ    riªng. §iÒu    hîp t¸c,   ®oµn  xuÊthoÆc   n«ng  9.­C¸c      tËp  c¸c s¶n    hé  d©n  riªng   lÎ  kh«ng thuéc diÖn  îcvung    ®   øngl¬ng thùc vµ       vËttquy  ®Þnh  trongc¸cch¬ng      IIvµ      IIcña  b¶n  quy ®Þnh ban hµnh  kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  40­     sè  CP mµ xã  n«ng s¶n,l©m    s¶n  xuÊt khÈu    bµn cho Nhµ      îcmua  nícth× ®   cña Nhµ    nícmét  sè ¬ng  l thùc,tliÖu s¶n       xuÊt   hoÆc  hµng    tiªudïng,nhiÒu    mÊt kh«ng    qu¸ 50%   gi¸trÞngo¹itÖ    îctõs¶n        thu ®     phÈm  xuÊtkhÈu      b¸n cho Nhµ níc. §iÒu 10.­  C¸c  nghiÖp, c«ng    îc trùc tiÕp  xÝ    ty ®     xuÊt,nhËp    khÈu,  chÞu  qu¶n    sù  lýcña  hoÆc     Bé  Uû ban nh©n d©n ®Þa  ph¬ng chñ qu¶n vÒ  kÕ  ho¹ch  s¶n  vµ  xuÊt.C¸c    Bé,    Uû ban nh©n d©n ®Þa  ph¬ngchñ qu¶n cã  tr¸chnhiÖm:   1. ChØ     ®¹o  ®¬n  xuÊt,nhËp  vÞ    khÈu    trùc thuéc    më réng  ph¸ttr   vµ    iÓn s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu, phïhîp víi             cÇu  yªu cña thÞ  êng  tr thÕ    víi gií vµ    i thÞ  hiÕu cña  kh¸ch hµng      nícngoµi. 2. Gióp  vµ      ®ì  t¹o®iÒu  kiÖn cho  ®¬n    vÞ b¶o ®¶m     chÊt l    îng hang xuÊt  khÈu, ph¸thuy      kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña    xuÊt khÈu  nhËp    vµ  khÈu, theo  h­   sù  íng dÉn    cña  Ngo¹i  ¬ng. Bé   th 3. Gióp  ®¬n  tham          iÓn l∙m    ®ì  vÞ  gia c¸c héi chî,tr   quèc  vµ    tÕ  c¸c h×nh  thøc tuyªntruyÒn      qu¶ng    c¸o kh¸cë      nícngoµi,theo  híng dÉn    sù    cña  Ngo¹i Bé    th¬ng. 4. Cïng    Ngo¹ith   víiBé    ¬ng b¶o  ®¶m  hoµn thµnh    c¸c nghÜa  cã  ªn vô  li   quan ®Õn  ng÷ng ®iÒu    íc Nhµ    víiníc ngoµi vµ  níc ký        giao  cho ®¬n  thùc vÞ    hiÖn. 5. ChØ     ®¹o ®¬n  chÊp  vÞ  hµnh  ®óng ®¾n     c¸c chÕ ®é, thÓ  qu¶n    lÖ  lý ngo¹ith   ¬ng,ngo¹ihèi,tµichÝnh  .         ..  thùc hiÖn    ®Çy  c¸cnghÜa  kÕ  ®ñ    vô  ho¹ch  vµ    tµichÝnh      ®èi víiNhµ    níc,theo sù    híng dÉn    cña    qu¶n    c¸cBé  lýngµnh.
  4. 4 6. Ên    ®Þnh  ph¹m    vi,h×nh thøc  ®iÒu  vµ  kiÖn  Æt     ® ®¹i diÖn  êng    th tró cña  ®¬n  ë    vÞ  nícngoµi(nÕu      cã)theo sù    híng dÉn    cña  Ngo¹ith Bé    ¬ng. §iÒu 11.­C¸c  nghiÖp, c¸c c«ng      xÝ      ty thuéc    kh¸c vµ    c¸c Bé    c¸c ®Þa   ph¬ng  ®îc    trùctiÕp xuÊt khÈu, nhËp        khÈu chÞu  qu¶n    sù  lýcña  Ngo¹ith Bé    ­ ¬ng  chÝnh  vÒ  s¸ch,chÕ  vµ    ®é  nghiÖp  kinhdoanh    ¬ng,Bé  vô    ngîith   Ngo¹ith   ­ ¬ng  tr¸chnhiÖm: cã    1. H íng    dÉn  gióp  ®¬n  trong c«ng    vµ  ®ì  vÞ    ty thuéc    kh¸c vµ    c¸c Bé    c¸c ®Þa  ph¬ng  ®îc    trùctiÕp xuÊt khÈu,vµ        nËp  khÈu  c¸c kÕ  vµ    ho¹ch xuÊt khÈu      vµ nhËp  khÈu  c¸c kÕ  vµ    ho¹ch  kh¸c cã  ªnquan    li   (kÓ  kÕ  c¶  ho¹ch  ng¾n   h¹n  vµ    ®× h¹n),hÖ     thèng    c¸c ®Þnh  gi¸vµ    møc  kinh tÕ    thuËttrong lÜnh    ­ kü      vùc  ngo¹ith   ¬ng, hÖ     thèng  biÓu mÉu     kÕ ho¹ch,chÕ       ®é b¸o  kÕ   c¸o  ho¹ch.Cïng    c¸c Bé, Uû      ban  chñ qu¶n    x¸c ®Þnh  chØ    ho¹ch xuÊt khÈu, nhËp  tiªukÕ        khÈu  cña  ®¬n  vÞ,gióp ®ì,gi¸m        s¸t,kiÓm     tra(®Þnh  vµ  kú  ®ét  xuÊt)®¬n  trong   vÞ    viÖc  thùc hiÖn      kÕ ho¹ch  Nhµ    c¸c nghÜa  cã  ªnquan  níc vµ    vô  li   ®Õn   nh÷ng  ®iÒu    hîp ®ång  víi   ícvµ    ký    ngoµi. níc   2. H íng    dÉn, gióp    ®ì,gi¸m s¸tvµ      kiÓm     tra®¬n  trong viÖc  vÞ    thùc hiÖn    chÝnh  s¸ch m Æt     hµng xuÊt khÈu, chÝnh        s¸ch thÞ  êng  th   tr vµ  ¬ng nh©n  (®èi   víi   tr thÞ  êng  tb¶n  chñ  nghÜa),chÝnh    s¸ch gi¸c¶      xuÊt,nhËp    khÈu . 3. H íng dÉn, gióp  vµ        ®ì  chØ  ®¹o ®¬n  tiÕn  vÞ  hµnh    c¸c nghiÖp  kinh vô    doanh :nghiªncøu,kh¶o        s¸tthÞ  êng,giao dÞch  tr     ®µm  ph¸n,ký    kÕt    hîp ®ång  mua       b¸n,gia c«ng, v.v. .hµng ho¸    .   xuÊt nhËp    khÈu  c¸c hîp  vµ    ®ång  dÞch vô  cã  ªnquan,khiÕu      li     n¹i, tông.. tè . 4. Gióp    ®µo    bé  båi dìng  nghiÖp  cho  bé  t¹oc¸n  vµ    vÒ  vô  c¸n  lµm c«ng  t¸cxuÊt,nhËp      khÈu. 5. Cóng      c¸c Bé,    Uû ban nh©n d©n ®Þa  ph¬ng chñ qu¶n    x¸c ®Þnh tæ  chøc  biªnchÕ    lµm  vµ    c¸n bé  c«ng    t¸cxuÊt,nhËp    khÈu . ViÖc    bæ nhiÖm,    thihµnh  luËt,thuyªn chuyÓn  kû      sang  ®¬n  kh¸c c¸c vÞ      Bé, c¸c®Þa      ph¬ng ph¶i® îcsù      tho¶ thuËn    cña  tr bé  ëng  Ngo¹ith Bé    ¬ng. §iÒu  12.­C¸c  nghiÖp,c«ng        xÝ    ty trùctiÕp xuÊt,nhËp    khÈu, ngoµi     viÖc chÞu  qu¶n    sù  lýcña  quan  c¬  chñ qu¶n  cña  Ngo¹ith vµ  Bé    ¬ng theo quy  ®Þnh  §iÒu  vµ  ë  10  §iÒu   11,cßn ph¶ithùc hiÖn      nghiªm    luËtph¸p cña    Nhµ n­ íc,nhÊt lµ c¸c chÕ          ®é, thÓ  vÒ  lÖ  qu¶n   lýngo¹ihèi,tµichÝnh, ph¶ichÞu            sù  gi¸m    s¸t,kiÓm    tracña    quan  c¸cc¬  Nhµ    nícqu¶n      lýc¸clÜnh vùc    nãitrªn. §iÒu  13.­Mäi    viÖc  xuÊt khÈu  nhËp    vµ  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu,hµng    mÉu,  hµng  iÓn l∙m  tr   qu¶ng    c¸o,hµng t¹m  xuÊt khÈu, t¹m      nhËp khÈu, hµng    vËn      t¶iqu¸ c¶nh  . c¶      .. kÓ  c¸c v¨n hãa phÈm   b»ng  vµ  s¸ng chÕ    ph¸tminh  cã  tÝnh chÊt hµng    hãa  a  ® vµo  hoÆc   a  kháil∙nhthæ  ® ra      Céng hßa      x∙ héi chñ  nghÜaViÖtNam     ®Òu   ph¶icã    giÊy phÐp    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. Bé Ngo¹i th   ¬ng    quan  lµ c¬  duy nhÊt  thÈm   cã  quyÒn cÊp giÊy phÐp  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. Thñ      cÊp  tôc xin vµ  giÊy phÐp xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  bé  ëng  do  tr Bé  Ngo¹ith   ¬ng quy ®Þnh  .
  5. 5 Mäi ho¹t ®éng      vi ph¹m chР   ®é giÊy phÐp xuÊt khÈu, nhËp    khÈu vµ  ®iÒu  h¶iquan    xö    lÖ    sÏbÞ  lýtheo ph¸p luËthiÖn        hµnh. §iÒu  14.­NghÞ    ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõ ngµy  kÓ    ban  hµnh.  C¸c quy ®Þnh ban hµnh  íc ®©y     tr   vÒ qu¶n    lý xuÊt,nhËp    khÈu      tr¸ víinghÞ  i ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá. §iÒu 15.­ C¸c    ®ång chÝ  tr Bé  ëng  Ngo¹ith Bé    ¬ng, Chñ    nhiÖm  Uû  ban    KÕ ho¹ch Nhµ    tr níc,Bé  ëng  Tµi chÝnh, Tæng   Bé      gi¸m ®èc  Ng©n  hµng  Nhµ    níc trong ph¹m    vi quyÒn h¹n cña m×nh, cã  tr¸ch nhiÖm     híng dÉn    thi hµnh NghÞ  ®Þnh nµy. §iÒu 16.­C¸c    ®ång chÝ  tr Bé  ëng, thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang Bé, c¬  quan    trùcthuéc    Héi ®ång  ChÝnh  phñ  chØ  vµ  tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh,   thµnh phè, ® Æc     khu trùc thuéc    Trung ¬ng  tr¸ch nhiÖm     cã    thihµnh NghÞ  ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản