Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: diemuyen

Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ

N ghÞ ®Þnh
cña chÝnh phñ Sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004
VÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc,
viªn chøc vµ lùc lîng vò trang


ChÝnh phñ


C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø NghÞ quyÕt sè 17/2003/QH11 ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ
dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2004 vµ NghÞ quyÕt sè 19/2003/QH11 ngµy
16 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ nhiÖm vô n¨m 2004 cña Quèc héi kho¸ XI;
C¨n cø NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m
2004 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vÒ viÖc phª chuÈn b¶ng l ¬ng chøc vô,
b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cña Nhµ n íc; b¶ng l¬ng chuyªn
m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô vµ Bé trëng Bé Tµi chÝnh,


NghÞ ®Þnh:

Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung


§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng gåm: møc l¬ng tèi
thiÓu chung; c¸c b¶ng l¬ng; c¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng; chÕ ®é n©ng bËc l-
¬ng; chÕ ®é tr¶ l¬ng; nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l ¬ng; qu¶n
lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong c¸c c¬
quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc; c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng
chøc x·, phêng, thÞ trÊn; sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan,
chiÕn sÜ, c«ng nh©n trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang (lùc l-
îng vò trang gåm qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n).
C¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc, c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc
lùc lîng vò trang nãi trªn, sau ®©y gäi chung lµ c¬ quan, ®¬n vÞ.


§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông
NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi
tîng thuéc lùc lîng vò trang, bao gåm:
1. C¸c chøc danh l·nh ®¹o cña Nhµ níc vµ c¸c chøc danh chuyªn m«n,
nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i b¶ng l¬ng chøc vô vµ b¶ng
phô cÊp chøc vô ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11
ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Uû ban Th êng vô Quèc héi vÒ viÖc phª
chuÈn b¶ng l¬ng chøc vô, b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cña
Nhµ níc; b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t
(sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11).
2. C¸c chøc danh do bÇu cö ®Ó ®¶m nhiÖm chøc vô theo nhiÖm kú
thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, huyÖn,
quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh.
3. C«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ
®Þnh sè 117/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ
viÖc tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan
nhµ níc (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP).
4. C«ng chøc dù bÞ quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 115/2003/N§-
CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é c«ng chøc dù bÞ
(sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 115/2003/N§-CP).
5. Viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc quy ®Þnh t¹i
§iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña
ChÝnh phñ vÒ viÖc tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong
c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè
116/2003/N§-CP).
6. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ n íc vµ hëng l¬ng
theo b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh ®îc cö ®Õn lµm viÖc t¹i c¸c héi, c¸c tæ
chøc phi ChÝnh phñ, c¸c dù ¸n vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc quèc tÕ ®Æt t¹i ViÖt
Nam.
7. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi
chung lµ c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc cÊp x·) quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ
kho¶n 2 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003
cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, ph -
êng, thÞ trÊn (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP) vµ §iÒu
22 NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2004 cña ChÝnh
phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh D©n qu©n tù vÖ (sau ®©y
viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP).
8. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu.
9. SÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, c«ng
nh©n trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang.


§iÒu 3. Nguyªn t¾c xÕp l¬ng vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o, nguyªn
t¾c tr¶ l¬ng vµ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng
1. Nguyªn t¾c xÕp l¬ng vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o
a) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc,
viªn chøc nµo (sau ®©y viÕt t¾t lµ ng¹ch) hoÆc chøc danh chuyªn m«n,
nghiÖp vô nµo thuéc ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t (sau ®©y viÕt t¾t lµ
chøc danh) th× xÕp l¬ng theo ng¹ch hoÆc chøc danh ®ã.
b) C¸n bé gi÷ chøc danh do bÇu cö thuéc diÖn xÕp l¬ng chuyªn m«n,
nghiÖp vô vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o th× xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc
c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o cña chøc danh
bÇu cö hiÖn ®ang ®¶m nhiÖm.
c) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ
nhiÖm) nµo th× xÕp l¬ng chøc vô hoÆc hëng phô cÊp chøc vô theo chøc
danh l·nh ®¹o ®ã. NÕu mét ng êi gi÷ nhiÒu chøc danh l·nh ®¹o kh¸c nhau th×
xÕp l¬ng chøc vô hoÆc hëng phô cÊp chøc vô cña chøc danh l·nh ®¹o cao
nhÊt. NÕu kiªm nhiÖm chøc danh l·nh ®¹o ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c
mµ c¬ quan, ®¬n vÞ nµy ®îc bè trÝ biªn chÕ chuyªn tr¸ch ngêi ®øng ®Çu
th× ®îc hëng thªm phô cÊp kiªm nhiÖm.
d) C¸c ®èi tîng thuéc lùc lîng vò trang vµ c¬ yÕu quy ®Þnh hëng l¬ng
theo b¶ng l¬ng nµo th× xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng ®ã.
®) ChuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ph¶i g¾n víi viÖc rµ so¸t, s¾p
xÕp biªn chÕ cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ; rµ so¸t, hoµn thiÖn tiªu chuÈn chøc
danh c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc; rµ so¸t l¹i viÖc xÕp l¬ng cò, nh÷ng trêng
hîp ®· xÕp l¬ng hoÆc phô cÊp chøc vô cha ®óng quy ®Þnh cña c¬ quan cã
thÈm quyÒn th× chuyÓn xÕp l¹i l¬ng vµ phô cÊp chøc vô (nÕu cã) theo
®óng quy ®Þnh.
2. Nguyªn t¾c tr¶ l¬ng
ViÖc tr¶ l¬ng ph¶i g¾n víi kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸n bé,
c«ng chøc, viªn chøc vµ nguån tr¶ l¬ng (tõ ng©n s¸ch nhµ níc cÊp hoÆc hç
trî vµ tõ c¸c nguån thu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt dïng ®Ó tr¶ l¬ng) cña c¬
quan, ®¬n vÞ.
3. Nguyªn t¾c thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng
a) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi t îng thuéc lùc lîng vò trang
khi thay ®æi c«ng viÖc th× ® îc chuyÓn xÕp l¹i l¬ng vµ phô cÊp chøc vô
(nÕu cã) cho phï hîp víi c«ng viÖc míi ®¶m nhiÖm. Tr êng hîp th«i gi÷ chøc
danh l·nh ®¹o (trõ trêng hîp bÞ kû luËt b·i nhiÖm, c¸ch chøc hoÆc kh«ng ®îc
bæ nhiÖm l¹i) ®Ó lµm c«ng viÖc kh¸c hoÆc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o kh¸c mµ
cã møc l¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô thÊp h¬n th× ® îc b¶o lu møc l-
¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô cña chøc danh l·nh ®¹o cò trong 6
th¸ng, sau ®ã xÕp l¹i l¬ng hoÆc phô cÊp chøc vô (nÕu cã) theo c«ng viÖc
míi ®¶m nhiÖm.
b) Theo yªu cÇu nhiÖm vô, c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi tîng
thuéc lùc lîng vò trang ®ang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o ®îc lu©n chuyÓn ®Õn
gi÷ chøc danh l·nh ®¹o kh¸c cã møc l¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô
thÊp h¬n, th× ®îc gi÷ møc l¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô theo chøc
danh l·nh ®¹o cò. Trêng hîp c«ng viÖc míi ®îc lu©n chuyÓn ®Õn quy ®Þnh
xÕp l¬ng theo ng¹ch hoÆc theo chøc danh thÊp h¬n th× ® îc gi÷ møc l¬ng
cò (kÓ c¶ phô cÊp chøc vô nÕu cã) vµ ® îc thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l -
¬ng theo quy ®Þnh ë ng¹ch hoÆc chøc danh cò.
c) C¸c ®èi tîng ®îc chuyÓn c«ng t¸c tõ lùc lîng vò trang, c¬ yÕu vµ
c«ng ty nhµ níc vµo lµm viÖc trong c¬ quan nhµ níc hoÆc ®¬n vÞ sù
nghiÖp cña Nhµ níc th× ®îc chuyÓn xÕp l¹i ng¹ch, bËc l¬ng vµ hëng phô
cÊp chøc vô (nÕu cã) theo c«ng viÖc míi ®¶m nhiÖm. Tr êng hîp xÕp l¬ng
theo b¶ng l¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan, h¹ sÜ quan h ëng l¬ng hoÆc
theo b¶ng l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ
chuyªn m«n kü thuËt thuéc c«ng an nh©n d©n, nÕu cã møc l¬ng cò cao h¬n
so víi møc l¬ng míi ®îc xÕp th× ®îc b¶o lu phÇn chªnh lÖch cao h¬n nµy
theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
d) Thùc hiÖn viÖc xÕp l¬ng, chÕ ®é phô cÊp l¬ng, n©ng bËc l¬ng, tr¶
l¬ng, qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ph¶i theo ®óng ®èi tîng, ph¹m vi, nguyªn
t¾c, ®iÒu kiÖn, chÕ ®é ®îc hëng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña c¬ quan cã
thÈm quyÒn.
®) Thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng ph¶i g¾n víi c¶i c¸ch hµnh chÝnh; b¶o
®¶m t¬ng quan gi÷a c¸c ngµnh, nghÒ vµ gi÷a c¸c lo¹i c¸n bé, c«ng chøc, viªn
chøc; b¶o ®¶m æn ®Þnh chÝnh trÞ - x· héi.
Ch¬ng II
Møc l¬ng tèi thiÓu chung, c¸c b¶ng l¬ng
vµ c¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng


§iÒu 4. Møc l¬ng tèi thiÓu chung
Møc l¬ng tèi thiÓu chung ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc
vµ c¸c ®èi tîng thuéc lùc lîng vò trang ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ
®Þnh sè 203/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ
møc l¬ng tèi thiÓu.


§iÒu 5. C¸c b¶ng l¬ng; b¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ quan, chiÕn
sÜ nghÜa vô vµ b¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o
Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy c¸c b¶ng l¬ng; b¶ng phô cÊp qu©n
hµm h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ nghÜa vô vµ b¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o nh
sau:
1. C¸c b¶ng l¬ng:
a) Quy ®Þnh 7 b¶ng l¬ng sau:
B¶ng 1: B¶ng l¬ng chuyªn gia cao cÊp.
B¶ng 2: B¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc
trong c¸c c¬ quan nhµ níc (bao gåm c¶ c¸n bé gi÷ chøc danh do bÇu cö
thuéc diÖn xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô
cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn).
B¶ng 3: B¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, viªn chøc
trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc.
B¶ng 4: B¶ng l¬ng nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô trong c¸c c¬ quan nhµ
níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc.
B¶ng 5: B¶ng l¬ng c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn.
B¶ng 6: B¶ng l¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n;
sÜ quan, h¹ sÜ quan c«ng an nh©n d©n.
B¶ng 7: B¶ng l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n
d©n vµ chuyªn m«n kü thuËt thuéc c«ng an nh©n d©n.
b) Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu, tuú theo tõng ®èi t -
îng ®îc xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan qu©n ®éi
nh©n d©n (b¶ng 6) víi møc l¬ng cao nhÊt b»ng møc l¬ng cña cÊp bËc qu©n
hµm ThiÕu tíng (trõ sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n vµ sÜ quan c«ng an nh©n
d©n ®îc ®iÒu ®éng, biÖt ph¸i) vµ b¶ng l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp
thuéc qu©n ®éi nh©n d©n (b¶ng 7).
c) C«ng nh©n lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc l îng vò
trang vµ tæ chøc c¬ yÕu ¸p dông thang l¬ng, b¶ng l¬ng quy ®Þnh trong c¸c
c«ng ty nhµ níc.
2. B¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ nghÜa vô thuéc
qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n.
3. B¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) trong c¸c c¬
quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc; c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n
®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n.


§iÒu 6. C¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng
1. Phô cÊp th©m niªn vît khung:
¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo b¶ng 2, b¶ng 3, b¶ng 4 vµ
b¶ng 7 quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy vµ b¶ng l ¬ng chuyªn
m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè
730/2004/NQ-UBTVQH11, ®· xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc
trong chøc danh.
a) Møc phô cÊp nh sau:
a1) C¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo c¸c ng¹ch tõ lo¹i A0 ®Õn lo¹i A3 cña
b¶ng 2, b¶ng 3, c¸c chøc danh xÕp l¬ng theo b¶ng 7 vµ c¸c chøc danh xÕp
l¬ng theo b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t:
Sau 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng) ®· xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong
chøc danh th× ®îc hëng phô cÊp th©m niªn vît khung b»ng 5% møc l¬ng
cña bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®ã; tõ n¨m thø t
trë ®i mçi n¨m ®îc tÝnh thªm 1%.
a2) C¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo c¸c ng¹ch lo¹i B, lo¹i C cña b¶ng 2, b¶ng
3 vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô xÕp l¬ng theo b¶ng 4: Sau 2 n¨m (®ñ 24
th¸ng) ®· xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch th× ®îc hëng phô cÊp th©m
niªn vît khung b»ng 5% møc l¬ng cña bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch ®ã; tõ
n¨m thø ba trë ®i mçi n¨m ®îc tÝnh thªm 1%.
b) C¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm a (a1 vµ a2) kho¶n 1 §iÒu nµy, nÕu
kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao hµng n¨m hoÆc bÞ kû luËt mét trong
c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc hoÆc bÞ b·i nhiÖm th× cø
mçi n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô hoÆc bÞ kû luËt bÞ kÐo dµi thªm thêi
gian tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung 1 n¨m (®ñ 12 th¸ng) so víi thêi
gian quy ®Þnh.
c) Phô cÊp th©m niªn vît khung ®îc dïng ®Ó tÝnh ®ãng vµ hëng chÕ
®é b¶o hiÓm x· héi.
2. Phô cÊp kiªm nhiÖm chøc danh l·nh ®¹o:
¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng ®ang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ
nhiÖm) ë mét c¬ quan, ®¬n vÞ, ®ång thêi ® îc bÇu cö hoÆc ®îc bæ nhiÖm
kiªm nhiÖm chøc danh l·nh ®¹o ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c mµ c¬
quan, ®¬n vÞ nµy ®îc bè trÝ biªn chÕ chuyªn tr¸ch ngêi ®øng ®Çu nhng
ho¹t ®éng kiªm nhiÖm.
Møc phô cÊp b»ng 10% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh
®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). Trêng hîp kiªm nhiÖm nhiÒu
chøc danh l·nh ®¹o còng chØ hëng mét møc phô cÊp.
3. Phô cÊp khu vùc:
¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng lµm viÖc ë nh÷ng n¬i xa x«i, hÎo l¸nh vµ khÝ
hËu xÊu.
Phô cÊp gåm 7 møc: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 vµ 1,0 so víi møc l ¬ng
tèi thiÓu chung. §èi víi h¹ sÜ quan vµ chiÕn sÜ nghÜa vô thuéc lùc lîng vò
trang, phô cÊp khu vùc ®îc tÝnh so víi møc phô cÊp qu©n hµm binh nh×.
4. Phô cÊp ®Æc biÖt:
¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng lµm viÖc ë ®¶o xa ®Êt liÒn vµ vïng biªn giíi
cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®Æc biÖt khã kh¨n.
Phô cÊp gåm 3 møc: 30%; 50% vµ 100% møc l¬ng hiÖn hëng céng
phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) hoÆc phô
cÊp qu©n hµm hiÖn hëng ®èi víi h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ thuéc lùc lîng vò trang.
5. Phô cÊp thu hót:
¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®Õn lµm viÖc ë nh÷ng
vïng kinh tÕ míi, c¬ së kinh tÕ vµ ®¶o xa ®Êt liÒn cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t
®Æc biÖt khã kh¨n.
Phô cÊp gåm 4 møc: 20%; 30%; 50% vµ 70% møc l¬ng hiÖn hëng
céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã).
Thêi gian hëng phô cÊp tõ 3 ®Õn 5 n¨m.
6. Phô cÊp lu ®éng:
¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc ë mét sè nghÒ
hoÆc c«ng viÖc thêng xuyªn thay ®æi ®Þa ®iÓm lµm viÖc vµ n¬i ë.
Phô cÊp gåm 3 møc: 0,2; 0,4 vµ 0,6 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung.
7. Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm:
¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm nh÷ng nghÒ hoÆc
c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng ®éc h¹i, nguy hiÓm vµ ®Æc biÖt ®éc h¹i,
nguy hiÓm cha ®îc x¸c ®Þnh trong møc l¬ng.
Phô cÊp gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,4 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung.
8. C¸c chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï theo nghÒ hoÆc c«ng viÖc:
a) Phô cÊp th©m niªn nghÒ:
¸p dông ®èi víi sÜ quan vµ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi
nh©n d©n, sÜ quan vµ h¹ sÜ quan hëng l¬ng thuéc c«ng an nh©n d©n,
c«ng chøc h¶i quan vµ ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu.
Møc phô cÊp nh sau: Sau 5 n¨m (®ñ 60 th¸ng) t¹i ngò hoÆc lµm viÖc
liªn tôc trong ngµnh h¶i quan, c¬ yÕu th× ® îc hëng phô cÊp th©m niªn nghÒ
b»ng 5% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp
th©m niªn vît khung (nÕu cã); tõ n¨m thø s¸u trë ®i mçi n¨m ®îc tÝnh thªm
1%.
b) Phô cÊp u ®·i theo nghÒ:
¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm nh÷ng nghÒ hoÆc
c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng cao h¬n b×nh th êng, cã chÝnh s¸ch u ®·i
cña Nhµ níc mµ cha ®îc x¸c ®Þnh trong møc l¬ng.
Phô cÊp gåm 10 møc: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%,
45% vµ 50% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp
th©m niªn vît khung (nÕu cã).
c) Phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ:
¸p dông ®èi víi c¸c chøc danh xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng chuyªn m«n,
nghiÖp vô vµ b¶ng l¬ng chøc vô thuéc ngµnh Tßa ¸n, KiÓm s¸t, Thanh tra
vµ mét sè chøc danh t ph¸p.
Phô cÊp gåm 5 møc: 10%; 15%; 20%, 25% vµ 30% møc l¬ng hiÖn h-
ëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu
cã).
§èi tîng ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ quy ®Þnh t¹i
®iÓm nµy th× kh«ng hëng chÕ ®é phô cÊp u ®·i theo nghÒ quy ®Þnh t¹i
®iÓm b kho¶n 8 §iÒu nµy.
d) Phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc:
d1) Nh÷ng ngêi lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu ®îc hëng phô cÊp tr¸ch
nhiÖm c«ng viÖc b¶o vÖ c¬ mËt mËt m·.
Phô cÊp gåm 3 møc: 0,1; 0,2 vµ 0,3 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung.
d2) Nh÷ng ngêi lµm nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái tr¸ch nhiÖm cao hoÆc
®¶m nhiÖm c«ng t¸c qu¶n lý kh«ng thuéc chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ
nhiÖm) th× ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc.
Phô cÊp gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,5 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung.
®) Phô cÊp phôc vô quèc phßng, an ninh:
¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng kh«ng thuéc diÖn xÕp l¬ng theo b¶ng 6 vµ
b¶ng 7 quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy lµm viÖc trong c¸c c¬
quan, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang vµ c¬ yÕu.
Phô cÊp gåm 2 møc: 30% vµ 50% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp
chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã).
Ch¬ng III
ChÕ ®é n©ng bËc l¬ng, ChÕ ®é tr¶ l¬ng,
Qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp


§iÒu 7. ChÕ ®é n©ng bËc l¬ng
1. Thùc hiÖn n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn trªn c¬ së kÕt qu¶ hoµn
thµnh nhiÖm vô cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ thêi gian gi÷ bËc trong
ng¹ch hoÆc trong chøc danh.
Thêi gian gi÷ bËc trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®Ó xem xÐt
n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn quy ®Þnh nh sau:
a) §èi víi chøc danh chuyªn gia cao cÊp, nÕu cha xÕp bËc l¬ng cuèi
cïng cña b¶ng l¬ng th× sau 5 n¨m (®ñ 60 th¸ng) gi÷ bËc l¬ng trong b¶ng l-
¬ng chuyªn gia cao cÊp ®îc xÐt n©ng lªn mét bËc l¬ng.
b) §èi víi c¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo b¶ng 2, b¶ng 3, b¶ng 4 quy ®Þnh t¹i
kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy vµ b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh
Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11,
nÕu cha xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh th× thêi
gian gi÷ bËc trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®Ó xÐt n©ng bËc l ¬ng nh
sau:
b1) C¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo c¸c ng¹ch tõ lo¹i A0 ®Õn lo¹i A3 cña
b¶ng 2, b¶ng 3 vµ c¸c chøc danh xÕp l ¬ng theo b¶ng l¬ng chuyªn m«n,
nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t: Sau 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng) gi÷ bËc
l¬ng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®îc xÐt n©ng lªn mét bËc l¬ng.
b2) C¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo c¸c ng¹ch lo¹i B, lo¹i C cña b¶ng 2, b¶ng
3 vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô xÕp l¬ng theo b¶ng 4: Sau 2 n¨m (®ñ 24
th¸ng) gi÷ bËc l¬ng trong ng¹ch ®îc xÐt n©ng lªn mét bËc l¬ng.
c) C¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy, nÕu
kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao hµng n¨m hoÆc bÞ kû luËt mét trong
c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc hoÆc bÞ b·i nhiÖm th× cø mçi
n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô hoÆc bÞ kû luËt bÞ kÐo dµi thªm thêi gian
tÝnh n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn 1 n¨m (®ñ 12 th¸ng) so víi thêi gian quy ®Þnh.
2. Thùc hiÖn n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n nh sau:
a) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc
hiÖn nhiÖm vô mµ cha xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong
chøc danh th× ®îc xÐt n©ng mét bËc l¬ng tríc thêi h¹n tèi ®a lµ 12 th¸ng so
víi thêi gian quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy. Tû lÖ c¸n
bé, c«ng chøc, viªn chøc ®îc n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n trong mét n¨m
kh«ng qu¸ 5% tæng sè c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l ¬ng
cña c¬ quan, ®¬n vÞ (trõ c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu nµy).
b) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®· cã th«ng b¸o nghØ hu theo quy
®Þnh cña Nhµ níc, hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao, cha xÕp bËc l¬ng cuèi
cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh vµ ch a ®ñ ®iÒu kiÖn thêi gian gi÷
bËc ®Ó ®îc n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn t¹i thêi ®iÓm cã th«ng b¸o nghØ h u,
th× ®îc n©ng mét bËc l¬ng tríc thêi h¹n tèi ®a lµ 12 th¸ng so víi thêi gian quy
®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy.
3. ViÖc th¨ng, gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm vµ n©ng l ¬ng, n©ng phô cÊp
qu©n hµm ®èi víi sÜ quan, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, qu©n nh©n chuyªn
nghiÖp vµ chuyªn m«n kü thuËt thuéc lùc lîng vò trang thùc hiÖn theo quy
®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh ®èi víi lùc lîng vò trang.


§iÒu 8. ChÕ ®é tr¶ l¬ng
1. ChÕ ®é tr¶ l¬ng g¾n víi kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸n bé,
c«ng chøc, viªn chøc; nguån tr¶ l¬ng vµ theo quy chÕ tr¶ l¬ng cña c¬ quan,
®¬n vÞ. Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ sau khi trao ®æi víi Ban ChÊp hµnh
C«ng ®oµn cïng cÊp cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng, ban hµnh quy chÕ tr¶ l ¬ng
®Ó thùc hiÖn ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña c¬ quan, ®¬n vÞ.
Quy chÕ tr¶ l¬ng ph¶i ®îc göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp ®Ó qu¶n lý,
kiÓm tra vµ thùc hiÖn c«ng khai trong c¬ quan, ®¬n vÞ.
ViÖc tr¶ l¬ng trong lùc lîng vò trang thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt hiÖn hµnh.
2. ChÕ ®é tr¶ l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê ®èi víi c¸n bé,
c«ng chøc, viªn chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng.
C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thùc hiÖn chÕ ®é trùc 12giê/24giê hoÆc
24giê/24giê ®îc thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l ¬ng hoÆc phô cÊp ®Æc thï do
ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh.
3. ChÕ ®é tr¶ l¬ng trong nh÷ng ngµy nghØ lµm viÖc ® îc hëng l¬ng;
chÕ ®é t¹m øng tiÒn l¬ng trong thêi gian bÞ ®×nh chØ c«ng t¸c, bÞ t¹m gi÷,
t¹m giam, thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngµy
31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn thi
hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng.
4. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¬ quan,
®¬n vÞ vµ c¸c ®èi tîng hëng l¬ng thuéc lùc lîng vò trang ®îc cö ®i c«ng t¸c,
lµm viÖc, häc tËp ë níc ngoµi tõ 30 ngµy liªn tôc trë lªn h ëng sinh ho¹t phÝ
do Nhµ níc ®µi thä hoÆc hëng l¬ng, hëng sinh ho¹t phÝ do níc ngoµi, tæ
chøc quèc tÕ ®µi thä th× trong thêi gian ë níc ngoµi ®îc hëng 40% møc l¬ng
hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn v ît khung
(nÕu cã).
5. C«ng chøc dù bÞ vµ nh÷ng ngêi trong thêi gian tËp sù hoÆc thö
viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc (kÓ c¶ tËp sù c«ng chøc cÊp x·) vµ trong c¸c
®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc ®îc hëng møc l¬ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu
18 NghÞ ®Þnh sè 115/2003/N§-CP, §iÒu 21 NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP,
§iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP, §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-
CP vµ ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp, chÕ ®é tr¶ l¬ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ
®Þnh nµy.
6. ChÕ ®é tr¶ l¬ng ¸p dông tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005 ®èi víi c¸n bé
chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc cÊp x· lµ ngêi ®ang hëng chÕ ®é hu trÝ hoÆc trî
cÊp mÊt søc lao ®éng nh sau:
a) C¸n bé chuyªn tr¸ch cÊp x· lµ ngêi ®ang hëng chÕ ®é hu trÝ hoÆc
trî cÊp mÊt søc lao ®éng, ngoµi l ¬ng hu hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng,
hµng th¸ng ®îc hëng 90% møc l¬ng chøc danh hiÖn ®¶m nhiÖm quy ®Þnh
t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ kh«ng ph¶i ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ.
b) C«ng chøc cÊp x· lµ ngêi ®ang hëng chÕ ®é hu trÝ hoÆc trî cÊp
mÊt søc lao ®éng, ngoµi l¬ng hu hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng, hµng
th¸ng ®îc hëng 90% møc l¬ng bËc 1 cña ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh cã
cïng tr×nh ®é ®µo t¹o quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ kh«ng ph¶i ®ãng b¶o
hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ.


§iÒu 9. Nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng
1. TiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn (trõ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh
chÊt l¬ng) ®èi víi tõng c¬ quan hµnh chÝnh, tõng ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc
c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng.
2. Sö dông tèi thiÓu 40% sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é cña c¸c ®¬n
vÞ sù nghiÖp cã thu (kÓ c¶ c¸c ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi
víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu). Riªng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc ngµnh y tÕ
sö dông tèi thiÓu 35%.
3. Sö dông tèi thiÓu 40% sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é cña c¸c c¬
quan hµnh chÝnh cã thu.
4. Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng sö dông 50% sè t¨ng thu gi÷a dù to¸n n¨m kÕ
ho¹ch so víi dù to¸n n¨m tríc liÒn kÒ do Thñ t íng ChÝnh phñ giao vµ 50% sè
t¨ng thu gi÷a thùc hiÖn so víi dù to¸n n¨m kÕ ho¹ch do Thñ t íng ChÝnh phñ
giao.
5. Ng©n s¸ch Trung ¬ng bæ sung nguån kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é
tiÒn l¬ng cho c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc
Trung ¬ng trong trêng hîp ®· thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1,
2, 3 vµ 4 §iÒu nµy mµ vÉn cßn thiÕu.


§iÒu 10. Qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp
1. C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn viÖc xÕp l¬ng, chÕ ®é phô cÊp l-
¬ng, n©ng bËc l¬ng, tr¶ l¬ng, qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp theo quy ®Þnh
t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ híng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.
§èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh ®îc kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý
hµnh chÝnh vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch
to¸n vµ tù chñ tµi chÝnh, th× c¨n cø vµo kÕt qu¶ tiÕt kiÖm kinh phÝ hµnh
chÝnh vµ møc t¨ng trëng c¸c nguån thu ®îc quyÒn quyÕt ®Þnh hÖ sè ®iÒu
chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung vµ t¨ng thªm møc
trÝch lËp c¸c quü khen thëng, quü phóc lîi ®Ó t¨ng thªm thu nhËp cho c¸n
bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l ¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ theo
quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.
2. Thùc hiÖn ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm ®Ó ngêi ®øng ®Çu c¬ quan nhµ n-
íc vµ ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc quyÕt ®Þnh viÖc xÕp l-
¬ng, n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn, n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n vµ phô cÊp
th©m niªn vît khung ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc ph¹m vi qu¶n lý
theo ph©n cÊp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.
3. §èi víi chøc danh chuyªn gia cao cÊp, chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng
®¬ng, thùc hiÖn ph©n cÊp viÖc quyÕt ®Þnh xÕp l ¬ng, n©ng bËc l¬ng vµ
phô cÊp th©m niªn vît khung nh sau:
a) §èi víi chøc danh chuyªn gia cao cÊp: ViÖc quyÕt ®Þnh xÕp l ¬ng,
n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn vµ n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n, thùc hiÖn theo
ph©n cÊp hiÖn hµnh.
b) §èi víi ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng (lo¹i A3):
b1) ViÖc quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng vµo lo¹i A3 khi ®îc phª chuÈn kÕt qu¶
bÇu cö, khi ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch (hoÆc chøc danh), n©ng ng¹ch,
chuyÓn ng¹ch, thùc hiÖn theo ph©n cÊp hiÖn hµnh.
b2) ViÖc quyÕt ®Þnh n©ng bËc l ¬ng thêng xuyªn vµ phô cÊp th©m
niªn vît khung trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh lo¹i A3 do Ch¸nh ¸n Toµ
¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé tr-
ëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trùc tiÕp
sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®ã ra quyÕt ®Þnh thùc hiÖn
vµ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn vÒ Bé Néi vô.
b3) ViÖc quyÕt ®Þnh n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n (khi lËp thµnh tÝch
xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô vµ khi cã th«ng b¸o nghØ hu) trong ng¹ch
hoÆc trong chøc danh lo¹i A3 do Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn
trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé tr ëng, Thñ trëng c¬ quan ngang
Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh,
thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trùc tiÕp sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng
chøc, viªn chøc ®ã ra quyÕt ®Þnh thùc hiÖn sau khi cã tho¶ thuËn cña Bé tr-
ëng Bé Néi vô vµ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn vÒ Bé Néi vô.


Ch¬ng IV
§iÒu kho¶n thi hµnh


§iÒu 11. Tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn
1. Bé Néi vô chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan:
a) Híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng
chøc, viªn chøc vµ c¸c trêng hîp cã thay ®æi vÒ ph©n lo¹i c¸n bé, c«ng chøc,
viªn chøc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
b) Híng dÉn xÕp l¬ng, n©ng bËc l¬ng vµ phô cÊp ®èi víi nh÷ng ngêi lµm
viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i
NghÞ ®Þnh nµy.
c) Híng dÉn xÕp l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸c ®èi t îng gi÷
chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) thuéc diÖn xÕp l ¬ng chuyªn m«n,
nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o trong c¸c
c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc, b¶o ®¶m l¬ng míi
(gåm l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô céng víi phô cÊp
chøc vô l·nh ®¹o) kh«ng thÊp h¬n so víi l¬ng cò.
d) Híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc khi
thay ®æi c«ng viÖc vµ c¸c trêng hîp ®îc chuyÓn c«ng t¸c tõ lùc lîng vò
trang, c¬ yÕu vµ c«ng ty nhµ níc vµo lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ
c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc.
®) Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ
nhiÖm) quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 vµ t¹i kho¶n
3 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy.
e) Híng dÉn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 6
NghÞ ®Þnh nµy.
g) Híng dÉn chÕ ®é n©ng bËc l¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh
nµy vµ ph©n cÊp thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xÕp l ¬ng, n©ng bËc l¬ng ®èi víi
c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬
yÕu quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy.
h) KiÓm tra kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµ viÖc thùc
hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng.
2. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô, c¸c Bé, ngµnh liªn quan
vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng:
a) Híng dÉn thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n, c©n ®èi nguån kinh phÝ ®Ó
thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy.
b) KiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸c c¬ quan,
®¬n vÞ tù c©n ®èi ®îc nguån tr¶ l¬ng; ®ång thêi thÈm ®Þnh vµ tr×nh Thñ t-
íng ChÝnh phñ cÊp bæ sung quü l ¬ng ®èi víi c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ
c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cßn thiÕu nguån ®Ó thùc hiÖn
chÕ ®é tiÒn l¬ng, b¶o ®¶m tæng quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm kh«ng vît qu¸ dù
to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m.
c) Híng dÉn thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh
®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh vµ tù chñ tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù
nghiÖp cña Nhµ níc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy.
3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé chÞu tr¸ch nhiÖm:
a) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t íng ChÝnh
phñ söa ®æi chÕ ®é qu¶n lý, ph©n phèi vµ sö dông c¸c kho¶n thu, c¸c
kho¶n phÝ, lÖ phÝ thuéc thÈm quyÒn.
b) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh rµ so¸t vµ x©y dùng chÕ
®é phô cÊp u ®·i theo nghÒ ®èi víi c¸c ®èi tîng thuéc ph¹m vi qu¶n lý tr×nh
ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt ban hµnh, söa ®æi, bæ sung cho phï
hîp víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 8 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy; ®ång thêi rµ so¸t
tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung hoÆc b·i bá c¸c chÕ
®é phô cÊp, trî cÊp kh¸c (bao gåm c¶ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp b»ng tiÒn) vµ
chÕ ®é tr¶ l¬ng hoÆc phô cÊp ®Æc thï quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 8 NghÞ
®Þnh nµy.
c) TriÓn khai thùc hiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp
cã thu thuéc ph¹m vi qu¶n lý.
4. Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé T ph¸p
vµ Thanh tra ChÝnh phñ chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh rµ so¸t
vµ x©y dùng chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ ®èi víi c¸c ®èi t îng
thuéc ph¹m vi qu¶n lý tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt ban
hµnh, söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 8 §iÒu 6
NghÞ ®Þnh nµy; ®ång thêi rµ so¸t tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ söa
®æi, bæ sung hoÆc b·i bá c¸c chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp kh¸c (bao gåm c¶ c¸c
kho¶n phô cÊp, trî cÊp b»ng tiÒn).
5. Bé Quèc phßng, Bé C«ng an chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô vµ Bé Tµi
chÝnh rµ so¸t vµ x©y dùng c¸c chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï ®èi víi Qu©n ®éi
nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ
quyÕt ®Þnh vµ híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy ®èi víi c¸c ®èi tîng thuéc
ph¹m vi qu¶n lý.
6. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch
nhiÖm triÓn khai c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ
®é tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy.
7. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc
ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -
¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng
míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l îng vò trang trong c¸c c¬ quan,
®¬n vÞ thuéc ph¹m vi qu¶n lý, tÝnh to¸n x©y dùng quü tiÒn l ¬ng theo quy
®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy vµ b¸o c¸o vÒ liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh ®Ó
kiÓm tra vµ thÈm ®Þnh.


§ iÒu 12. HiÖu lùc thi hµnh
1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng
C«ng b¸o.
ChÕ ®é tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy ®îc tÝnh hëng kÓ tõ
ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004.
2. §èi víi c¸c chÕ ®é phô cÊp u ®·i vµ båi dìng theo nghÒ hoÆc theo
c«ng viÖc hiÖn ®ang ¸p dông, c¸c Bé, ngµnh ë Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm
tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh chÕ ®é phô cÊp u ®·i theo
nghÒ hoÆc phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ cho phï hîp víi quy ®Þnh t¹i
®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 8 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy vµ ® îc truy lÜnh theo
møc phô cÊp míi kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004.
3. NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m
1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng
chøc, viªn chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp vµ lùc lîng vò trang.
B·i bá c¸c quy ®Þnh vÒ tiÒn l¬ng vµ phô cÊp tr¸i víi quy ®Þnh t¹i NghÞ
®Þnh nµy.
4. Quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh n©ng bËc l ¬ng thêng xuyªn
(kÓ c¶ phô cÊp th©m niªn vît khung) vµ n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n ®èi víi
ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng lo¹i A3 t¹i ®iÓm b (b2 vµ b3) kho¶n
3 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh
n©ng bËc l¬ng ®èi víi ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ c¸c ng¹ch c«ng chøc,
viªn chøc chuyªn ngµnh t¬ng ®¬ng ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp t¹i kho¶n 7
§iÒu 41 NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP vµ kho¶n 8 §iÒu 46 NghÞ ®Þnh sè
116/2003/N§-CP.
5. ChÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé X· ®éi quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 NghÞ
®Þnh sè 184/2004/N§-CP ®îc tÝnh l¹i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ
®îc hëng tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005.
6. C¸ch tÝnh hëng c¸c chÕ ®é phô cÊp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè
35/2001/N§-CP ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch
®èi víi nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ®ang c«ng t¸c ë tr êng chuyªn biÖt, ë
vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, ®îc tÝnh l¹i theo quy
®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
7. Huû bá hiÖu lùc thi hµnh c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n sau:
a) §iÒu 2, §iÒu 3, c¸c kho¶n 1, 3, 4, 5, 6 vµ 8 §iÒu 4 vµ §iÒu 5 NghÞ
®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc
®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi vµ ®æi míi mét bíc c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l-
¬ng.
b) C¸c ®iÓm a, b, c, d vµ ® kho¶n 1, ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu 4 vµ §iÒu 6
NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ
vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn.
8. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ngoµi c«ng lËp, nÕu thÊy phï hîp th× ®îc vËn
dông c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.


§iÒu 13. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh
C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc
ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -
¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
B¶ng 1

B¶ng l¬ng chuyªn gia cao cÊp
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12 /2004 cña ChÝnh phñ)


§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång


BËc 1 BËc 2 BËc 3
HÖ sè l¬ng 8.80 9.40 10.00
Møc l¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 2,552.0 2,726.0 2,900.0


Ghi chó:
¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng kh«ng gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) trong c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, hµnh chÝnh,
kinh tÕ, khoa häc - kü thuËt, gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸ - nghÖ thuËt.
B¶ng 2

B¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc
trong c¸c c¬ quan nhµ níc
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ)


§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång


STT Nhãm ng¹ch BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc BËc 11 BËc 12
10
1 C«ng chøc lo¹i A3
a Nhãm 1 (A3.1)
HÖ sè l¬ng 6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00
Møc l¬ng thùc hiÖn 1,798. 1,902.4 2,006.8 2,111. 2,215. 2,320.
01/10/2004 0 2 6 0
b Nhãm 2 (A3.2)
HÖ sè l¬ng 5.75 6.11 6.47 6.83 7.19 7.55
Møc l¬ng thùc hiÖn 1,667. 1,771.9 1,876.3 1,980. 2,085. 2,189.
01/10/2004 5 7 1 5
2 C«ng chøc lo¹i A2
a Nhãm 1 (A2.1)
HÖ sè l¬ng 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78
Møc l¬ng thùc hiÖn 1,276. 1,374.6 1,473.2 1,571. 1,670. 1,769. 1,867. 1,966.
01/10/2004 0 8 4 0 6 2
b Nhãm 2 (A2.2)
HÖ sè l¬ng 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38
Møc l¬ng thùc hiÖn 1,160. 1,258.6 1,357.2 1,455. 1,554. 1,653. 1,751. 1,850.
01/10/2004 0 8 4 0 6 2
3 C«ng chøc lo¹i A1
HÖ sè l¬ng 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98
Møc l¬ng thùc hiÖn 678.6 774.3 870.0 965.7 1,061. 1,157. 1,252. 1,348. 1,444.
01/10/2004 4 1 8 5 2
4 C«ng chøc lo¹i A0
HÖ sè l¬ng 2.10 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89
Møc l¬ng thùc hiÖn 609.0 698.9 788.8 878.7 968.6 1,058. 1,148. 1,238. 1,328. 1,418.
01/10/2004 5 4 3 2 1
5 C«ng chøc lo¹i B
HÖ sè l¬ng 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06
Møc l¬ng thùc hiÖn 539.4 597.4 655.4 713.4 771.4 829.4 887.4 945.4 1,003. 1,061. 1,119.4 1,177.4
01/10/2004 4 4
6 C«ng chøc lo¹i C
a Nhãm 1 (C1)
HÖ sè l¬ng 1.65 1.83 2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 3.45 3.63
Møc l¬ng thùc hiÖn 478.5 530.7 582.9 635.1 687.3 739.5 791.7 843.9 896.1 948.3 1,000.5 1,052.7
01/10/2004
b Nhãm 2 (C2)
HÖ sè l¬ng 1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.40 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48
Møc l¬ng thùc hiÖn 435.0 487.2 539.4 591.6 643.8 696.0 748.2 800.4 852.6 904.8 957.0 1,009.2
01/10/2004
c Nhãm 3 (C3)
HÖ sè l¬ng 1.35 1.53 1.71 1.89 2.07 2.25 2.43 2.61 2.79 2.97 3.15 3.33
Møc l¬ng thùc hiÖn 391.5 443.7 495.9 548.1 600.3 652.5 704.7 756.9 809.1 861.3 913.5 965.7
cc01/10/2004

Ghi chó:
1. Trong c¸c c¬ quan nhµ níc cã sö dông c¸c chøc danh c¸n bé, c«ng chøc theo ngµnh chuyªn m«n cã tªn ng¹ch thuéc ®èi t îng
¸p dông b¶ng 3 th× xÕp l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ®ã theo ng¹ch t¬ng øng quy ®Þnh t¹i b¶ng 3. ViÖc tr¶ l¬ng thùc hiÖn theo
quy ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc mµ c¸n bé, c«ng chøc ®ã ®ang lµm viÖc.

2. Khi chuyÓn xÕp l¬ng cò sang ng¹ch, bËc l¬ng míi, nÕu ®· xÕp bËc l¬ng cò cao h¬n bËc l¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch th×
nh÷ng bËc l¬ng cò cao h¬n nµy ®îc quy ®æi thµnh % phô cÊp th©m niªn v ît khung so víi møc l¬ng cña bËc l¬ng míi cuèi cïng
trong ng¹ch.
3. HÖ sè l¬ng cña c¸c ng¹ch c«ng chøc lo¹i C (gåm C1, C2 vµ C3) ®· tÝnh yÕu tè ®iÒu kiÖn lao ®éng cao h¬n b×nh thêng.

4. C¸n bé, c«ng chøc cã ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn, vÞ trÝ c«ng t¸c phï hîp víi ng¹ch vµ cßn ng¹ch trªn trong cïng ngµnh chuyªn
m«n, th× c¨n cø vµo thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch (kh«ng quy ®Þnh theo hÖ sè l ¬ng hiÖn hëng) ®Ó ®îc xem xÐt cö ®i
thi n©ng ng¹ch nh sau:
- §èi víi c¸n bé, c«ng chøc lo¹i B vµ lo¹i C: Kh«ng quy ®Þnh thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch.

- §èi víi c¸n bé, c«ng chøc lo¹i A0 vµ lo¹i A1: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 9 n¨m (bao gåm c¶ thêi gian lµm viÖc
trong c¸c ng¹ch kh¸c t¬ng ®¬ng).
- §èi víi c¸n bé, c«ng chøc lo¹i A2: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 6 n¨m (bao gåm c¶ thêi gian lµm viÖc trong c¸c
ng¹ch kh¸c t¬ng ®¬ng).
5. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã bæ sung vÒ chøc danh c¸n bé, c«ng chøc (ng¹ch) quy ®Þnh t¹i ®èi t îng ¸p dông b¶ng 2,
th× c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé qu¶n lý ng¹ch c«ng chøc chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban hµnh chøc danh, tiªu chuÈn nghiÖp
vô cña ng¹ch c«ng chøc vµ híng dÉn viÖc xÕp l¬ng phï hîp víi ng¹ch c«ng chøc ®ã.
§èi tîng ¸p dông b¶ng 2


1- C«ng chøc lo¹i A3:
- Nhãm 1 (A3.1):


Sè TT Ng¹ch c«ng chøc
1 Chuyªn viªn cao cÊp
2 Thanh tra viªn cao cÊp
3 KiÓm so¸t viªn cao cÊp thuÕ
4 KiÓm to¸n viªn cao cÊp
5 KiÓm so¸t viªn cao cÊp ng©n hµng
6 KiÓm tra viªn cao cÊp h¶i quan
7 ThÈm kÕ viªn cao cÊp
8 KiÓm so¸t viªn cao cÊp thÞ trêng

- Nhãm 2 (A3.2):
Sè TT Ng¹ch c«ng chøc
1 KÕ to¸n viªn cao cÊp
2 KiÓm dÞch viªn cao cÊp ®éng - thùc vËt


2- C«ng chøc lo¹i A2:
- Nhãm 1 (A2.1):
Sè TT Ng¹ch c«ng chøc
Chuyªn viªn chÝnh
ChÊp hµnh viªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng
Thanh tra viªn chÝnh
KiÓm so¸t viªn chÝnh thuÕ
KiÓm to¸n viªn chÝnh
KiÓm so¸t viªn chÝnh ng©n hµng
KiÓm tra viªn chÝnh h¶i quan
ThÈm kÕ viªn chÝnh
KiÓm so¸t viªn chÝnh thÞ trêng


- Nhãm 2 (A2.2):
Sè TT Ng¹ch c«ng chøc
1 KÕ to¸n viªn chÝnh
2 KiÓm dÞch viªn chÝnh ®éng - thùc vËt
KiÓm so¸t viªn chÝnh ®ª ®iÒu (*)
3
3- C«ng chøc lo¹i A1:
Sè TT Ng¹ch c«ng chøc
1 Chuyªn viªn
2 ChÊp hµnh viªn quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh
3 C«ng chøng viªn
4 Thanh tra viªn
5 KÕ to¸n viªn
6 KiÓm so¸t viªn thuÕ
7 KiÓm to¸n viªn
8 KiÓm so¸t viªn ng©n hµng
9 KiÓm tra viªn h¶i quan
10 KiÓm dÞch viªn ®éng- thùc vËt
11 KiÓm l©m viªn chÝnh
KiÓm so¸t viªn ®ª ®iÒu (*)
12
13 ThÈm kÕ viªn
14 KiÓm so¸t viªn thÞ trêng


4- C«ng chøc lo¹i Ao: ¸p dông ®èi víi c¸c ng¹ch c«ng chøc yªu cÇu
tr×nh ®é ®µo t¹o cao ®¼ng (hoÆc cö nh©n cao ®¼ng), c¸c Bé, c¬ quan
ngang Bé qu¶n lý ng¹ch c«ng chøc chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban
hµnh chøc danh, tiªu chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch vµ híng dÉn xÕp l¬ng cho
phï hîp (c«ng chøc lo¹i A0 khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc thi n©ng ng¹ch lªn c«ng
chøc lo¹i A2 nhãm 2 trong cïng ngµnh chuyªn m«n).


5- C«ng chøc lo¹i B:


Sè TT Ng¹ch c«ng chøc
1 C¸n sù
2 KÕ to¸n viªn trung cÊp
3 KiÓm thu viªn thuÕ
Thñ kho tiÒn, vµng b¹c, ®¸ quý (ng©n hµng) (*)
4
5 KiÓm tra viªn trung cÊp h¶i quan
6 Kü thuËt viªn kiÓm dÞch ®éng - thùc vËt
7 KiÓm l©m viªn
KiÓm so¸t viªn trung cÊp ®ª ®iÒu (*)
8
9 Kü thuËt viªn kiÓm nghiÖm b¶o qu¶n
10 KiÓm so¸t viªn trung cÊp thÞ trêng


6- C«ng chøc lo¹i C:

Nhãm 1 (C1):
STT Ng¹ch c«ng chøc
1 Thñ quü kho b¹c, ng©n hµng
2 KiÓm ng©n viªn
3 Nh©n viªn h¶i quan
4 KiÓm l©m viªn s¬ cÊp
5 Thñ kho b¶o qu¶n nhãm I
6 Thñ kho b¶o qu¶n nhãm II
7 B¶o vÖ, tuÇn tra canh g¸c


- Nhãm 2 (C2):
Sè TT Ng¹ch c«ng chøc
1 Thñ quü c¬ quan, ®¬n vÞ
2 Nh©n viªn thuÕ


- Nhãm 3 (C3): Ng¹ch kÕ to¸n viªn s¬ cÊp


Ghi chó: C¸c ng¹ch ®¸nh dÊu (*) lµ cã thay ®æi vÒ ph©n lo¹i c«ng chøc.
B¶ng 3

B¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô
®èi víi c¸n bé, viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ níc

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ)


§¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång
STT Nhãm ng¹ch BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc BËc 11 BËc 12
10
1 Viªn chøc lo¹i A3
a Nhãm 1 (A3.1)
HÖ sè l¬ng 6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00
Møc l¬ng thùc hiÖn 1,798. 1,902. 2,006. 2,111. 2,215. 2,320.
01/10/2004 0 4 8 2 6 0
b Nhãm 2 (A3.2)
HÖ sè l¬ng 5.75 6.11 6.47 6.83 7.19 7.55
Møc l¬ng thùc hiÖn 1,667. 1,771. 1,876. 1,980. 2,085. 2,189.
01/10/2004 5 9 3 7 1 5
2 Viªn chøc lo¹i A2
a Nhãm 1 (A2.1)
HÖ sè l¬ng 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78
Møc l¬ng thùc hiÖn 1,276. 1,374. 1,473. 1,571. 1,670. 1,769. 1,867. 1,966.
01/10/2004 0 6 2 8 4 0 6 2
b Nhãm 2 (A2.2)
HÖ sè l¬ng 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38
Møc l¬ng thùc hiÖn 1,160. 1,258. 1,357. 1,455. 1,554. 1,653. 1,751. 1,850.
01/10/2004 0 6 2 8 4 0 6 2
3 Viªn chøc lo¹i A1
HÖ sè l¬ng 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98
Møc l¬ng thùc hiÖn 678.6 774.3 870.0 965.7 1,061. 1,157. 1,252. 1,348. 1,444.2
01/10/2004 4 1 8 5
4 Viªn chøc lo¹i A0
HÖ sè l¬ng 2.10 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89
Møc l¬ng thùc hiÖn 609.0 698.9 788.8 878.7 968.6 1,058. 1,148. 1,238. 1,328.2 1,418.
01/10/2004 5 4 3 1
5 Viªn chøc lo¹i B
HÖ sè l¬ng 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06
Møc l¬ng thùc hiÖn 539.4 597.4 655.4 713.4 771.4 829.4 887.4 945.4 1,003.4 1,061. 1,119.4 1,177.4
01/10/2004 4
6 Viªn chøc lo¹i C
a Nhãm 1 (C1)
HÖ sè l¬ng 1.65 1.83 2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 3.45 3.63
Møc l¬ng thùc hiÖn 478.5 530.7 582.9 635.1 687.3 739.5 791.7 843.9 896.1 948.3 1,000.5 1,052.7
01/10/2004
b Nhãm 2: Nh©n viªn nhµ x¸c
(C2)
HÖ sè l¬ng 2.00 2.18 2.36 2.54 2.72 2.90 3.08 3.26 3.44 3.62 3.80 3.98
Møc l¬ng thùc hiÖn 580.0 632.2 684.4 736.6 788.8 841.0 893.2 945.4 997.6 1,049. 1,102.0 1,154.2
01/10/2004 8
c Nhãm 3: Y c«ng (C3)
HÖ sè l¬ng 1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.40 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48
Møc l¬ng thùc hiÖn 435.0 487.2 539.4 591.6 643.8 696.0 748.2 800.4 852.6 904.8 957.0 1,009.2
01/10/2004

Ghi chó:
1. Trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã sö dông c¸c chøc danh c¸n bé, viªn chøc theo ngµnh chuyªn m«n cã tªn ng¹ch thuéc ®èi t -
îng ¸p dông b¶ng 2 th× xÕp l¬ng ®èi víi c¸n bé, viªn chøc ®ã theo ng¹ch t¬ng øng quy ®Þnh t¹i b¶ng 2. ViÖc tr¶ l¬ng thùc hiÖn
theo quy ®Þnh cña ®¬n vÞ sù nghiÖp mµ c¸n bé, viªn chøc ®ã ®ang lµm viÖc.

2. Khi chuyÓn xÕp l¬ng cò sang ng¹ch, bËc l¬ng míi, nÕu ®· xÕp bËc l¬ng cò cao h¬n bËc l¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch th×
nh÷ng bËc l¬ng cò cao h¬n nµy ®îc quy ®æi thµnh % phô cÊp th©m niªn vît khung so víi møc l¬ng cña bËc l¬ng míi cuèi cïng
trong ng¹ch.
3. HÖ sè l¬ng cña c¸c ng¹ch viªn chøc lo¹i C (gåm C1, C2 vµ C3) ®· tÝnh yÕu tè ®iÒu kiÖn lao ®éng cao h¬n b×nh thêng.

4. C¸n bé, viªn chøc cã ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn, vÞ trÝ c«ng t¸c phï hîp víi ng¹ch vµ cßn ng¹ch trªn trong cïng ngµnh chuyªn
m«n, th× c¨n cø vµo thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch (kh«ng quy ®Þnh theo hÖ sè l ¬ng hiÖn hëng) ®Ó ®îc xem xÐt cö ®i
thi n©ng ng¹ch nh sau:
- §èi víi c¸n bé, viªn chøc lo¹i B vµ lo¹i C: Kh«ng quy ®Þnh thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch.

- §èi víi c¸n bé, viªn chøc lo¹i A0 vµ lo¹i A1: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 9 n¨m (bao gåm c¶ thêi gian lµm viÖc
trong c¸c ng¹ch kh¸c t¬ng ®¬ng).
- §èi víi c¸n bé, viªn chøc lo¹i A2: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 6 n¨m (bao gåm c¶ thêi gian lµm viÖc trong c¸c
ng¹ch kh¸c t¬ng ®¬ng).
5. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã bæ sung vÒ chøc danh c¸n bé, viªn chøc (ng¹ch) quy ®Þnh t¹i ®èi t îng ¸p dông b¶ng 3,
th× c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé qu¶n lý ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban hµnh chøc danh, tiªu chuÈn nghiÖp
vô cña ng¹ch viªn chøc vµ híng dÉn viÖc xÕp l¬ng phï hîp víi ng¹ch viªn chøc ®ã.
§èi tîng ¸p dông b¶ng 3

1- Viªn chøc lo¹i A3:
- Nhãm 1 (A3.1):
Sè TT Ng¹ch viªn chøc
1 KiÕn tróc s cao cÊp
2 Nghiªn cøu viªn cao cÊp
3 Kü s cao cÊp
4 §Þnh chuÈn viªn cao cÊp
5 Gi¸m ®Þnh viªn cao cÊp
6 Dù b¸o viªn cao cÊp
7 Gi¸o s- Gi¶ng viªn cao cÊp
8 B¸c sÜ cao cÊp
9 Dîc sÜ cao cÊp
10 Biªn tËp – Biªn kÞch - Biªn dÞch viªn cao cÊp
11 Phãng viªn- B×nh luËn viªn cao cÊp
12 §¹o diÔn cao cÊp
13 DiÔn viªn h¹ng I
14 Häa sÜ cao cÊp
15 HuÊn luyÖn viªn cao cÊp- Nhãm 2 (A3.2):
STT Ng¹ch viªn chøc
1 Lu tr÷ viªn cao cÊp
2 ChÈn ®o¸n viªn cao cÊp bÖnh ®éng vËt
3 Dù b¸o viªn cao cÊp b¶o vÖ thùc vËt
4 Gi¸m ®Þnh viªn cao cÊp thuèc b¶o vÖ thùc vËt -thó y
5 KiÓm nghiÖm viªn cao cÊp gièng c©y trång
6 Ph¸t thanh viªn cao cÊp
Quay phim viªn cao cÊp (*)
7
8 B¶o tµng viªn cao cÊp
9 Th viÖn viªn cao cÊp
Ph¬ng ph¸p viªn cao cÊp (*)
10
¢m thanh viªn cao cÊp (*)
11
Th môc viªn cao cÊp (*)
12


2- Viªn chøc lo¹i A2:
- Nhãm 1 (A2.1):
STT Ng¹ch viªn chøc
1 KiÕn tróc s chÝnh
2 Nghiªn cøu viªn chÝnh
3 Kü s chÝnh
4 §Þnh chuÈn viªn chÝnh
5 Gi¸m ®Þnh viªn chÝnh
6 Dù b¸o viªn chÝnh
7 Phã gi¸o s- Gi¶ng viªn chÝnh
8 B¸c sÜ chÝnh
9 Dîc sÜ chÝnh
10 Biªn tËp- Biªn kÞch- Biªn dÞch viªn chÝnh
11 Phãng viªn- B×nh luËn viªn chÝnh
12 §¹o diÔn chÝnh
13 Ho¹ sÜ chÝnh
14 HuÊn luyÖn viªn chÝnh

- Nhãm 2 (A2.2):
Sè TT Ng¹ch viªn chøc
1 Lu tr÷ viªn chÝnh
2 ChÈn ®o¸n viªn chÝnh bÖnh ®éng vËt
3 Dù b¸o viªn chÝnh b¶o vÖ thùc vËt
4 Gi¸m ®Þnh viªn chÝnh thuèc b¶o vÖ thùc vËt- thó y
5 KiÓm nghiÖm viªn chÝnh gièng c©y trång
6 Gi¸o viªn trung häc cao cÊp
7 Ph¸t thanh viªn chÝnh
Quay phim viªn chÝnh (*)
8
9 Dùng phim viªn cao cÊp
10 DiÔn viªn h¹ng II
11 B¶o tµng viªn chÝnh
12 Th viÖn viªn chÝnh
Ph¬ng ph¸p viªn chÝnh (*)
13
¢m thanh viªn chÝnh (*)
14
Th môc viªn chÝnh (*)
153- Viªn chøc lo¹i A1:

Sè TT Ng¹ch viªn chøc
1 Lu tr÷ viªn
2 ChÈn ®o¸n viªn bÖnh ®éng vËt
3 Dù b¸o viªn b¶o vÖ thùc vËt
4 Gi¸m ®Þnh viªn thuèc b¶o vÖ thùc vËt-thó y
5 KiÓm nghiÖm viªn gièng c©y trång
6 KiÕn tróc s
7 Nghiªn cøu viªn
8 Kü s
9 §Þnh chuÈn viªn
10 Gi¸m ®Þnh viªn
11 Dù b¸o viªn
12 Quan tr¾c viªn chÝnh
13 Gi¶ng viªn
Gi¸o viªn trung häc (1)
14
B¸c sÜ (2)
15
16 Y t¸ cao cÊp
17 N÷ hé sinh cao cÊp
18 Kü thuËt viªn cao cÊp y
19 Dîc sÜ
20 Biªn tËp- Biªn kÞch- Biªn dÞch viªn
1 Phãng viªn- B×nh luËn viªn
Quay phim viªn (*)
22
23 Dùng phim viªn chÝnh
24 §¹o diÔn
25 Häa sÜ
26 B¶o tµng viªn
2 Th viÖn viªn
Ph¬ng ph¸p viªn (*)
28
29 Híng dÉn viªn chÝnh
30 Tuyªn truyÒn viªn chÝnh
31 HuÊn luyÖn viªn
¢m thanh viªn (*)
32
Th môc viªn (*)
334- Viªn chøc lo¹i Ao:

Sè TT Ng¹ch viªn chøc
Gi¸o viªn trung häc c¬ së (cÊp 2) (*)
1
Ph¸t thanh viªn (*)
2


C¸c ng¹ch viªn chøc sù nghiÖp kh¸c yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o cao
®¼ng (hoÆc cö nh©n cao ®¼ng), c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé qu¶n lý ng¹ch
viªn chøc chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban hµnh chøc danh, tiªu chuÈn
nghiÖp vô cña ng¹ch vµ híng dÉn xÕp l¬ng cho phï hîp (viªn chøc lo¹i A0 khi
cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc thi n©ng ng¹ch lªn viªn chøc lo¹i A2 nhãm 2 trong cïng
ngµnh chuyªn m«n).5- Viªn chøc lo¹i B:
Sè TT Ng¹ch viªn chøc
1 Lu tr÷ viªn trung cÊp
2 Kü thuËt viªn lu tr÷
3 Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n bÖnh ®éng vËt
4 Kü thuËt viªn dù b¸o b¶o vÖ thùc vËt
5 Kü thuËt viªn gi¸m ®Þnh thuèc b¶o vÖ thùc vËt – thó y
6 Kü thuËt viªn kiÓm nghiÖm gièng c©y trång
7 Kü thuËt viªn
8 Quan tr¾c viªn
9 Gi¸o viªn tiÓu häc
Gi¸o viªn mÇm non (3)
10
11 Y sÜ
12 Y t¸ chÝnh
13 N÷ hé sinh chÝnh
14 Kü thuËt viªn chÝnh y
15 Dîc sÜ trung cÊp
16 Kü thuËt viªn chÝnh dîc
17 Dùng phim viªn
18 DiÔn viªn h¹ng III
19 Ho¹ sü trung cÊp
20 Kü thuËt viªn b¶o tån, b¶o tµng
21 Th viÖn viªn trung cÊp
22 Híng dÉn viªn (ngµnh v¨n ho¸ - th«ng tin)
23 Tuyªn truyÒn viªn
24 Híng dÉn viªn (ngµnh thÓ dôc thÓ thao)


6- Viªn chøc lo¹i C:
- Nhãm 1 (C1):

Sè TT Ng¹ch viªn chøc
1 Quan tr¾c viªn s¬ cÊp
2 Y t¸
3 N÷ hé sinh
4 Kü thuËt viªn y
5 Hé lý
6 Dîc t¸
7 Kü thuËt viªn dîc


- Nhãm 2 (C2): Ng¹ch nh©n viªn nhµ x¸c
- Nhãm 3 (C3): Ng¹ch Y c«ng
__________________
Ghi chó:
C¸c ng¹ch ®¸nh dÊu (*) lµ cã thay ®æi vÒ ph©n lo¹i viªn chøc.
(1) Gi¸o viªn trung häc c¬ së xÕp l¬ng theo ng¹ch viªn chøc lo¹i A0.
(2) §èi víi ng¹ch b¸c sÜ: Trêng hîp häc néi tró khi tèt nghiÖp ®îc tuyÓn
dông vµo ng¹ch b¸c sÜ th× trong thêi gian thö viÖc ®îc hëng l¬ng thö viÖc tÝnh
trªn c¬ së møc l¬ng bËc 2 cña ng¹ch b¸c sÜ; hÕt thêi gian thö viÖc ®îc bæ
nhiÖm vµo ng¹ch b¸c sÜ th× ®îc xÕp l¬ng vµo bËc 2 cña ng¹ch b¸c sÜ, thêi
gian xÐt n©ng bËc l¬ng lÇn sau ®îc tÝnh kÓ tõ ngµy ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch
b¸c sÜ.
L¬ng y xÕp l¬ng nh y, b¸c sÜ cã cïng yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o.
(3) Gi¸o viªn mÇm non ch a ®¹t chuÈn th× xÕp l ¬ng theo ng¹ch viªn
c høc lo¹i C nhãm 1.
B¶ng 4


B¶ng l¬ng nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô trong c¸c c¬ quan nhµ níc
vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ níc
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ)


§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång

STT Nhãm ng¹ch nh©n viªn BËc BËc 2 BËc BËc BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc 10 BËc 11 BËc 12
1 3 4
1 L¸i xe c¬ quan
Kü thuËt viªn ®¸nh m¸y
HÖ sè l¬ng 2.05 2.23 2.41 2.59 2.77 2.95 3.13 3.31 3.49 3.67 3.85 4.03
Møc l¬ng thùc hiÖn 594. 646.7 698.9 751. 803.3 855.5 907.7 959.9 1,012. 1,064.3 1,116.5 1,168.7
01/10/2004 5 1 1
2 Nh©n viªn kü thuËt
HÖ sè l¬ng 1.65 1.83 2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 3.45 3.63
Møc l¬ng thùc hiÖn 478. 530.7 582.9 635. 687.3 739.5 791.7 843.9 896.1 948.3 1,000.5 1,052.7
01/10/2004 5 1
3 Nh©n viªn ®¸nh m¸y
Nh©n viªn b¶o vÖ
HÖ sè l¬ng 1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.40 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48
Møc l¬ng thùc hiÖn 435. 487.2 539.4 591. 643.8 696.0 748.2 800.4 852.6 904.8 957.0 1,009.2
01/10/2004 0 6
4 Nh©n viªn v¨n th
HÖ sè l¬ng 1.35 1.53 1.71 1.89 2.07 2.25 2.43 2.61 2.79 2.97 3.15 3.33
Møc l¬ng thùc hiÖn 391. 443.7 495.9 548. 600.3 652.5 704.7 756.9 809.1 861.3 913.5 965.7
01/10/2004 5 1
5 Nh©n viªn phôc vô
HÖ sè l¬ng 1.00 1.18 1.36 1.54 1.72 1.90 2.08 2.26 2.44 2.62 2.80 2.98
Møc l¬ng thùc hiÖn 290. 342.2 394.4 446. 498.8 551.0 603.2 655.4 707.6 759.8 812.0 864.2
01/10/2004 0 6
Ghi chó:
1. Khi chuyÓn xÕp l¬ng cò sang ng¹ch, bËc l¬ng míi, nÕu ®· xÕp bËc l¬ng cò cao h¬n bËc l¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch th×
nh÷ng bËc l¬ng cò cao h¬n nµy ®îc quy ®æi thµnh % phô cÊp th©m niªn v ît khung so víi møc l¬ng cña bËc l¬ng míi cuèi cïng
trong ng¹ch.
2. HÖ sè l¬ng cña c¸c ng¹ch nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô trong c¸c c¬ quan nhµ n íc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n íc
quy ®Þnh t¹i b¶ng l¬ng nµy ®· tÝnh yÕu tè ®iÒu kiÖn lao ®éng cao h¬n b×nh thêng.

3. C«ng chøc cÊp x· ®ang c«ng t¸c cha tèt nghiÖp ®µo t¹o chuyªn m«n theo quy ®Þnh th× ®îc hëng hÖ sè l¬ng b»ng 1,18.

4. Theo ph©n lo¹i c«ng chøc, viªn chøc:

- Nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô thuéc biªn chÕ cña c¸c c¬ quan nhµ níc lµ c«ng chøc ng¹ch nh©n viªn vµ t¬ng ®¬ng.

- Nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô thuéc biªn chÕ cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc lµ viªn chøc ng¹ch nh©n viªn.

5. Nh©n viªn theo c¸c ng¹ch quy ®Þnh t¹i b¶ng l¬ng nµy cã ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn, vÞ trÝ c«ng t¸c phï hîp víi ng¹ch, th× ®îc
xem xÐt ®Ó cö ®i thi n©ng ng¹ch trªn liÒn kÒ hoÆc thi n©ng ng¹ch lªn c¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc lo¹i A0 vµ lo¹i A1 mµ kh«ng
quy ®Þnh thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch vµ kh«ng quy ®Þnh theo hÖ sè l¬ng hiÖn hëng.
B¶ng 5
B¶ng l¬ng c¸n bé chuyªn tr¸ch
ë x·, phêng, thÞ trÊn
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP
ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ)


§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
STT Chøc danh l·nh ®¹o BËc 1 BËc 2
1 BÝ th ®¶ng uû
HÖ sè l¬ng 2.35 2.85
Møc l¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 681.5 826.5
2 Phã BÝ th ®¶ng uû
Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n
Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n
HÖ sè l¬ng 2.15 2.65
Møc l¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 623.5 768.5
3 Thêng trùc ®¶ng uû
Chñ tÞch Uû ban MÆt trËn tæ quèc
ViÖt Nam
Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n
Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n
HÖ sè l¬ng 1.95 2.45
Møc l¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 565.5 710.5
4 Trëng c¸c ®oµn thÓ
Uû viªn Uû ban nh©n d©n
HÖ sè l¬ng 1.75 2.25
Møc l¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 507.5 652.5

Ghi chó:
1. C¸c ®oµn thÓ ë cÊp x· bao gåm: §oµn Thanh niªn, Héi Phô n÷, Héi
N«ng d©n, Héi Cùu chiÕn binh.
2. Nh÷ng ngêi tèt nghiÖp tõ trung cÊp trë lªn ®îc bÇu gi÷ chøc danh c¸n
bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn, nÕu xÕp l¬ng theo ®óng chøc danh
chuyªn tr¸ch hiÖn ®¶m nhiÖm mµ thÊp h¬n so víi møc l ¬ng bËc 1 cña c«ng
chøc cã cïng tr×nh ®é ®µo t¹o, th× vÉn thùc hiÖn xÕp l¬ng theo chøc danh
chuyªn tr¸ch hiÖn ®¶m nhiÖm vµ ®îc hëng hÖ sè chªnh lÖch gi÷a hÖ sè l¬ng
bËc 1 cña c«ng chøc cã cïng tr×nh ®é ®µo t¹o so víi hÖ sè l ¬ng chøc vô. Khi
®îc xÕp lªn bËc 2 cña chøc danh chuyªn tr¸ch hiÖn ®¶m nhiÖm (tõ nhiÖm kú
thø 2 trë lªn) th× gi¶m t¬ng øng hÖ sè chªnh lÖch. Khi th«i gi÷ chøc danh
chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn, nÕu ®îc tuyÓn dông vµo lµm c«ng chøc
trong c¬ quan nhµ níc (tõ Trung ¬ng ®Õn x·, phêng, thÞ trÊn) vµ viªn chøc
trong ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc th× thêi gian gi÷ chøc danh chuyªn tr¸ch
ë x·, phêng, thÞ trÊn ®îc tÝnh ®Ó xÕp bËc l¬ng chuyªn m«n theo chÕ ®é
n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn.
3. C«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn ®îc bÇu gi÷ chøc danh chuyªn
tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm e kho¶n 1
§iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña
ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, ph êng, thÞ
trÊn.
4. ChÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé X· ®éi quy ®Þnh t¹i §iÒu 22
NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ngµy 02/11/2004 cña ChÝnh phñ ® îc tÝnh l¹i
møc l¬ng míi ®Ó hëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005 theo møc l¬ng míi
cña c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy
(Riªng hÖ sè l¬ng 1,46 cña x· ®éi phã quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 22 NghÞ
®Þnh sè 184/2004/N§-CP ®îc chuyÓn xÕp sang hÖ sè l¬ng míi lµ 1,86).
B¶ng 6
B¶ng l¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan qu©n ®éi
nh©n d©n; sÜ quan, h¹ sÜ quan c«ng an nh©n d©n
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP
ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ)
1. B¶ng l¬ng cÊp bËc qu©n hµm
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè TT CÊp bËc qu©n hµm HÖ sè l¬ng Møc l¬ng thùc
hiÖn 01/10/2004
1 §¹i tíng 10.40 3,016.0
2 Thîng tíng 9.80 2,842.0
3 Trung tíng 9.20 2,668.0
4 ThiÕu tíng 8.60 2,494.0
5 §¹i t¸ 8.00 2,320.0
6 Thîng t¸ 7.30 2,117.0
7 Trung t¸ 6.60 1,914.0
8 ThiÕu t¸ 6.00 1,740.0
9 §¹i uý 5.40 1,566.0
10 Thîng uý 5.00 1,450.0
11 Trung uý 4.60 1,334.0
12 ThiÕu uý 4.20 1,218.0
13 Thîng sÜ 3.80 1,102.0
14 Trung sÜ 3.50 1,015.0
15 H¹ sÜ 3.20 928.0

2. B¶ng n©ng l¬ng qu©n hµm sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n vµ sÜ
quan c«ng an nh©n d©n
§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång
STT CÊp bËc qu©n hµm N©ng l¬ng lÇn 1 N©ng l¬ng lÇn 2

1 §¹i t¸
HÖ sè l¬ng 8.40 8.60
Møc l¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 2,436.0 2,494.0
2 Thîng t¸
HÖ sè l¬ng 7.70 8.10
Møc l¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 2,233.0 2,349.0
3 Trung t¸
HÖ sè l¬ng 7.00 7.40
Møc l¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 2,030.0 2,146.0
4 ThiÕu t¸
HÖ sè l¬ng 6.40 6.80
Møc l¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 1,856.0 1,972.0
5 §¹i uý
HÖ sè l¬ng 5.80 6.20
Møc l¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 1,682.0 1,798.0
6 Thîng uý
HÖ sè l¬ng 5.35 5.70
Møc l¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 1,551.5 1,653.0

Ghi chó: CÊp bËc qu©n hµm tõ ThiÕu tíng trë lªn kh«ng thùc hiÖn
n©ng l¬ng lÇn 1 vµ lÇn 2
B¶ng 7

B¶ng l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n
vµ chuyªn m«n kü thuËt thuéc c«ng an nh©n d©n
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ)


§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång

STT Chøc danh BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc BËc BËc
10 11 12
1 Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp
cao cÊp
a Nhãm 1
HÖ sè l¬ng 3.85 4.20 4.55 4.90 5.25 5.60 5.95 6.30 6.65 7.00 7.35 7.70
Møc l¬ng thùc hiÖn 1,116. 1,218. 1,319.5 1,421. 1,522.5 1,624. 1,725. 1,827. 1,928. 2,030. 2,131. 2,233.
01/10/2004 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0
b Nhãm 2
HÖ sè l¬ng 3.65 4.00 4.35 4.70 5.05 5.40 5.75 6.10 6.45 6.80 7.15 7.50
Møc l¬ng thùc hiÖn 1,058. 1,160. 1,261.5 1,363. 1,464.5 1,566. 1,667. 1,769. 1,870. 1,972. 2,073. 2,175.
01/10/2004 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0
2 Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp
trung cÊp
a Nhãm 1
HÖ sè l¬ng 3.50 3.80 4.10 4.40 4.70 5.00 5.30 5.60 5.90 6.20
Møc l¬ng thùc hiÖn 1,015. 1,102. 1,189.0 1,276. 1,363.0 1,450. 1,537. 1,624. 1,711. 1,798.
01/10/2004 0 0 0 0 0 0 0 0
b Nhãm 2
HÖ sè l¬ng 3.20 3.50 3.80 4.10 4.40 4.70 5.00 5.30 5.60 5.90
Møc l¬ng thùc hiÖn 928.0 1,015. 1,102.0 1,189. 1,276.0 1,363. 1,450. 1,537. 1,624. 1,711.
01/10/2004 0 0 0 0 0 0 0
3 Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp
s¬ cÊp
a Nhãm 1
HÖ sè l¬ng 3.20 3.45 3.70 3.95 4.20 4.45 4.70 4.95 5.20 5.45
Møc l¬ng thùc hiÖn 928.0 1,000. 1,073.0 1,145. 1,218.0 1,290. 1,363. 1,435. 1,508. 1,580.
01/10/2004 5 5 5 0 5 0 5
b Nhãm 2
HÖ sè l¬ng 2.95 3.20 3.45 3.70 3.95 4.20 4.45 4.70 4.95 5.20
Møc l¬ng thùc hiÖn 855.5 928.0 1,000.5 1,073. 1,145.5 1,218. 1,290. 1,363. 1,435. 1,508.
01/10/2004 0 0 5 0 5 0
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATAB¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ nghÜa vô thuéc
qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP
ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ)
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång


STT CÊp bËc qu©n HÖ Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004
hµm sè
1 Thîng sÜ 0.70 203.0
2 Trung sÜ 0.60 174.0
3 H¹ sÜ 0.50 145.0
4 Binh nhÊt 0.45 130.5
5 Binh nh× 0.40 116.0
v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
B¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) trong c¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ
sù nghiÖp cña nhµ níc; c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ)


I. phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) c¬ quan
Nhµ níc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc: XÕp l¬ng theo c¸c ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh hoÆc c¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn
chøc chuyªn ngµnh.


1. Bé, c¬ quan ngang Bé
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ångSè Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn
TT 01/10/2004
1 Thø trëng, Phã thñ trëng c¬ quan ngang Bé 1.30 377.0
2 Vô trëng vµ t¬ng ®¬ng, Ch¸nh v¨n phßng Bé, c¬ quan ngang Bé 1.00 290.0
3 Phã vô trëng vµ t¬ng ®¬ng, Phã ch¸nh v¨n phßng Bé, c¬ quan ngang Bé 0.80 232.0
4 Trëng phßng thuéc Vô vµ c¸c tæ chøc t¬ng ®¬ng 0.60 174.0
5 Phã trëng phßng thuéc Vô vµ c¸c tæ chøc t¬ng ®¬ng 0.40 116.0
402. C¬ quan thuéc ChÝnh phñ
§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång

Sè Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn
TT 01/10/2004
1 Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 1.30 377.0
2 Phã thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 1.10 319.0
3 Trëng ban (hoÆc Vô trëng) vµ t¬ng ®¬ng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 0.90 261.0
4 Phã trëng ban (hoÆc Phã Vô trëng) vµ t¬ng ®¬ng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 0.70 203.0
5 Trëng phßng thuéc Ban (hoÆc thuéc Vô) trong c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 0.50 145.0
6 Phã Trëng phßng thuéc Ban (hoÆc thuéc Vô) trong c¬ quan thuéc ChÝnh 0.40 116.0
phñ

Ghi chó: ViÖn Khoa häc thuéc ChÝnh phñ ¸p dông phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o quy ®Þnh ®èi víi c¸c chøc danh l·nh ®¹o thuéc
ngµnh nghiªn cøu khoa häc.


3. Tæng côc vµ c¸c tæ chøc t¬ng ®¬ng thuéc Bé, c¬ quan ngang Bé (gäi chung lµ Tæng côc thuéc Bé)


§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn
TT 01/10/2004
1 Tæng côc trëng thuéc Bé 1.25 362.5
2 Phã tæng côc trëng thuéc Bé 1.05 304.5
3 Trëng ban (hoÆc Vô trëng) vµ t¬ng ®¬ng thuéc Tæng côc thuéc Bé 0.90 261.0
4 Phã trëng ban (hoÆc Phã Vô trëng) vµ t¬ng ®¬ng thuéc Tæng côc thuéc 0.70 203.0

415 Trëng phßng thuéc Ban (hoÆc thuéc Vô) trong Tæng côc thuéc Bé 0.50 145.0
6 Phã trëng phßng thuéc Ban (hoÆc thuéc Vô) trong Tæng côc thuéc Bé 0.40 116.0

4. Côc vµ c¸c tæ chøc t¬ng ®¬ng thuéc Bé, c¬ quan ngang Bé (gäi chung lµ Côc thuéc Bé)
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè Chøc danh l·nh ®¹o H¹ng I H¹ng II H¹ng III
TT
HÖ sè Møc phô cÊp HÖ sè Møc phô cÊp HÖ sè Møc phô cÊp
thùc hiÖn thùc hiÖn thùc hiÖn
01/10/2004 01/10/2004 01/10/2004
1 Côc trëng thuéc Bé 1.25 362.5 1.10 319.0 1.00 290.0
2 Phã côc trëng thuéc Bé 1.05 304.5 0.90 261.0 0.80 232.0
3 Trëng ban (hoÆc Trëng phßng) 0.90 261.0 0.60 174.0 0.60 174.0
vµ t¬ng ®¬ng thuéc Côc thuéc Bé
4 Phã trëng ban (hoÆc Phã trëng phßng) 0.70 203.0 0.40 116.0 0.40 116.0
vµ t¬ng ®¬ng thuéc Côc thuéc Bé
5 Trëng phßng thuéc Ban trong Côc thuéc Bé 0.50 145.0 0.30 87.0
(nÕu cã)
6 Phã trëng phßng thuéc Ban trong Côc 0.40 116.0 0.20 58.0
thuéc Bé (nÕu cã)


Ghi chó: H¹ng I: ¸p dông ®èi víi Côc xÕp lo¹i 1 (cò).
H¹ng II: ¸p dông ®èi víi Côc xÕp lo¹i 2 (cò).
H¹ng III: ¸p dông ®èi víi Côc t¬ng ®¬ng cÊp Vô thuéc Bé.
42- Chi côc thuéc Côc thuéc Bé vµ c¸c tæ chøc t¬ng ®¬ng: C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã
tho¶ thuËn cña
Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh.
435. Côc vµ c¸c tæ chøc t¬ng ®¬ng thuéc c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Côc thuéc Tæng côc thuéc Bé (gäi chung lµ Côc
thuéc Tæng côc)
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn
TT 01/10/2004
1 Côc trëng thuéc Tæng côc 0.90 261.0
2 Phã côc trëng thuéc Tæng côc 0.70 203.0
3 Trëng ban (hoÆc Trëng phßng) thuéc Côc thuéc Tæng côc 0.50 145.0
4 Phã trëng ban (hoÆc Phã trëng phßng) thuéc Côc thuéc Tæng 0.30 87.0
côc

Ghi chó: Chi côc thuéc Côc thuéc Tæng côc vµ c¸c tæ chøc t ¬ng ®¬ng: C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé quy ®Þnh cô thÓ sau khi
cã tho¶ thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh.


6. Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp.
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè Chøc danh l·nh ®¹o H¹ng I H¹ng II
TT
HÖ sè Møc phô HÖ sè Møc
1 Trëng ban 1.10 319.0 1.00 290.0
2 Phã trëng ban 0.90 261.0 0.80 232.0
3 Trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng 0.60 174.0 0.60 174.0
4 Phã trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng 0.40 116.0 0.40 116.0
447. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
STT Chøc danh l·nh ®¹o §« thÞ lo¹i §« thÞ
HÖ sè M HÖ sè Møc
1 Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n 1.25 362.5
2 Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n 1.20 348.0 1.05 304.5
3 Ch¸nh v¨n phßng Uû ban nh©n d©n, Gi¸m ®èc Së vµ t ¬ng ®- 1.00 290.0 0.90 261.0
¬ng
4 Phã ch¸nh v¨n phßng Uû ban nh©n d©n, Phã Gi¸m ®èc Së vµ 0.80 232.0 0.70 203.0
t¬ng ®¬ng
5 Trëng phßng Së vµ t¬ng ®¬ng 0.60 174.0 0.50 145.0
6 Phã trëng phßng Së vµ t¬ng ®¬ng 0.40 116.0 0.30 87.0

Ghi chó:
1) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh xÕp møc l ¬ng chøc
vô b»ng møc l¬ng chøc vô cña Bé trëng: bËc 1 cã hÖ sè l¬ng b»ng 9,7; bËc 2 cã hÖ sè l¬ng b»ng 10,3.
2) V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr êng vµ c¸c chi nh¸nh cña V¨n phßng: Bé Tµi nguyªn
vµ M«i trêng quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tháa thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh.
458. Chi côc vµ c¸c tæ chøc t¬ng ®¬ng thuéc Së (gäi chung lµ chi côc thuéc Së)
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè Chøc danh l·nh ®¹o Së Së
TT thuéc thuéc
HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn HÖ sè Møc phô cÊp thùc
01/10/2004 hiÖn 01/10/2004
1 Chi côc trëng thuéc Së 0.80 232.0 0.70 203.0
2 Phã chi côc trëng thuéc Së 0.60 174.0 0.50 145.0
3 Trëng phßng chi côc vµ t¬ng ®¬ng 0.40 116.0 0.30 87.0
4 Phã trëng phßng chi côc vµ t¬ng ®- 0.25 72.5 0.20 58.0
¬ng

9. Uû ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè Chøc danh l·nh ®¹o Thµnh phè thuéc tØnh Thµnh phè thuéc tØnh lµ HuyÖn, thÞ x· vµ c¸c
TT lµ ®« ®« thÞ lo¹i III, quËn thuéc quËn cßn l¹i
thÞ lo¹i II Hµ Néi, quËn thuéc TP Hå
ChÝ Minh
HÖ sè Møc phô cÊp HÖ sè Møc phô cÊp thùc HÖ sè Møc phô cÊp
thùc hiÖn hiÖn 01/10/2004 thùc hiÖn
01/10/2004 01/10/2004
1 Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n 0.90 261.0 0.80 232.0 0.70 203.0
2 Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n 0.70 203.0 0.65 188.5 0.60 174.0
3 Ch¸nh v¨n phßng, Trëng phßng c¬ quan chuyªn 0.50 145.0 0.40 116.0 0.30 87.0
m«n thuéc Uû ban nh©n d©n
4 Phã ch¸nh v¨n phßng, Phã trëng phßng c¬ 0.30 87.0 0.25 72.5 0.20 58.0
quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n
46
Ghi chó: V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng quy
®Þnh cô thÓ sau khi cã tháa thuËn cña liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh
10. C¬ quan thi hµnh ¸n
10.1. C¬ quan thi hµnh ¸n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè Chøc danh l·nh ®¹o §« thÞ §« thÞ lo¹i I,
TT lo¹i c¸c tØnh vµ
HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn
01/10/2004 01/10/2004
1 Thñ trëng c¬ quan thi hµnh ¸n 0.90 261.0 0.80 232.0
2 Phã thñ trëng c¬ quan thi hµnh ¸n 0.70 203.0 0.60 174.0

10.2. C¬ quan thi hµnh ¸n quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè Chøc danh l·nh ®¹o Thµnh Thµnh HuyÖn,
TT phè phè thuéc thÞ x· vµ
HÖ sè Møc phô cÊp HÖ sè Møc phô HÖ sè Møc phô cÊp
thùc hiÖn cÊp thùc thùc hiÖn
01/10/2004 hiÖn 01/10/2004
01/10/200
1 Thñ trëng c¬ quan thi hµnh ¸n 0.50 145.0 0.45 130.5 0.40 116.0
4 101.5
2 Phã thñ trëng c¬ quan thi hµnh ¸n 0.40 116.0 0.35 0.30 87.0
4711. Thanh tra
11.1. Thanh tra thuéc Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, tæng côc, côc
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè Chøc danh l·nh ®¹o Bé, c¬ quan ngang Bé C¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Tæng Côc h¹ng II, h¹ng III thuéc Bé vµ
TT côc vµ Côc h¹ng I thuéc Bé Côc thuéc Tæng côc
HÖ sè Møc phô cÊp thùc HÖ sè Møc phô cÊp thùc HÖ sè Møc phô cÊp thùc
hiÖn 01/10/2004 hiÖn 01/10/2004 hiÖn 01/10/2004
290. Ch¸nh thanh tra 1.00 0.90 261.0 B»ng phô cÊp cña Trëng ban
0 (hoÆc trëng phßng) thuéc Côc
2 Phã ch¸nh thanh tra 0.80 232.0 0.70 203.0 B»ng phô cÊp cña Phã trëng ban
(hoÆc phã trëng phßng) thuéc Côc
3 Trëng phßng 0.60 174.0 0.50 145.0
4 Phã trëng phßng 0.40 116.0 0.40 116.0

11.2. Thanh tra tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè Chøc danh l·nh ®¹o §« thÞ §« thÞ lo¹i I,
TT lo¹i c¸c tØnh vµ
HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn HÖ sè Møc phô cÊp thùc
01/10/2004 hiÖn 01/10/2004
1 Ch¸nh thanh tra 1.00 290.0 0.90 261.0
2 Phã ch¸nh thanh tra 0.80 232.0 0.70 203.0
3 Trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng 0.60 174.0 0.50 145.0
4 Phã trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng 0.40 116.0 0.30 87.0
4811.3. Thanh tra Së, ngµnh thuéc tØnh, thµnh phè thuéc Trung ¬ng (gäi chung lµ Thanh tra Së)
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè Chøc danh l·nh ®¹o Së Së thuéc ®«
TT thuéc thÞ lo¹i I, c¸c
HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn HÖ sè Møc phô cÊp thùc
01/10/2004 hiÖn 01/10/2004
1 Ch¸nh thanh tra 0.60 174.0 0.50 145.0
2 Phã ch¸nh thanh tra 0.40 116.0 0.30 87.0

11.4. Thanh tra quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè Chøc danh l·nh ®¹o Thµnh Thµnh HuyÖn,
TT phè phè thuéc thÞ x·
HÖ sè Møc phô cÊp HÖ sè Møc phô HÖ sè Møc phô cÊp
thùc hiÖn cÊp thùc thùc hiÖn
01/10/2004 hiÖn 01/10/2004
01/10/200
1 Ch¸nh thanh tra 0.50 145.0 0.40 116.0 0.30 87.0
4
2 Phã ch¸nh thanh tra 0.40 116.0 0.30 87.0 0.20 58.0

12. Côc thuéc Tæng côc H¶i quan
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc
hiÖn 01/10/2004 Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã
tho¶ thuËn cña Bé Néi vô
C¸c chøc danh l·nh ®¹o tõ Côc trëng trë xuèng thuéc Tæng Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 43,5 ®Õn 290,0
côc H¶i quan
4913. Côc thuéc Tæng côc ThuÕ vµ kho b¹c Nhµ níc cÊp tØnh trë xuèng thuéc Kho b¹c Nhµ níc
§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång


Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè
Møc phô cÊp thùc
hiÖn 01/10/2004 Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ
sau khi cã tho¶ thuËn cña Bé
C¸c chøc danh l·nh ®¹o tõ Côc trëng trë xuèng Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 43,5 ®Õn 290,0
Néi vô
thuéc Tæng côc ThuÕ vµ Gi¸m ®èc kho b¹c Nhµ n íc
cÊp tØnh trë xuèng thuéc Kho b¹c Nhµ níc

14. Chi côc thuéc Côc Dù tr÷ quèc gia
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sèMøc phô cÊp thùc
Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô
hiÖn 01/10/2004
thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña
C¸c chøc danh l·nh ®¹o tõ Chi côc trëng trë xuèng Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 43,5 ®Õn 290,0
Bé Néi vô
thuéc Côc dù tr÷ quèc gia

15. C¬ quan b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n; c¬ quan qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vÖ sinh vµ thó y thuû s¶n
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc
hiÖn 01/10/2004 Bé Thuû s¶n quy ®Þnh cô thÓ
C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c c¬ quan b¶o vÖ Tõ 0,15 ®Õn 0,7 Tõ 43,5 ®Õn 203,0 sau khi cã tho¶ thuËn cña Liªn Bé
Néi vô - Tµi chÝnh
nguån lîi thuû s¶n; c¬ quan qu¶n lý chÊt l îng,
an toµn vÖ sinh vµ thó y thuû s¶n
5016. KiÓm l©m
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè
Møc phô cÊp thùc hiÖn Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn
01/10/2004 n«ng th«n quy ®Þnh cô thÓ
sau khi cã tho¶ thuËn cña
C¸c chøc danh l·nh ®¹o thuéc ngµnh KiÓm l©m ë ®Þa ph- Tõ 0,15 ®Õn Tõ 43,5 ®Õn 232,0
Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh
¬ng 0,8

17. KhÝ tîng thuû v¨n
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc Bé Tµi nguyªn vµ
TT hiÖn 01/10/2004 M«i trêng quy ®Þnh
cô thÓ sau khi cã
1 C¸c chøc danh l·nh ®¹o Trung t©m KhÝ tîng thuû v¨n Quèc gia Tõ 0,2 ®Õn Tõ 58,0 ®Õn 362,5
tho¶ thuËn cña Liªn
1,25
Bé Néi vô - Tµi
2 C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tæ chøc thuéc §µi khÝ t îng thñy Tõ 0,2 ®Õn Tõ 58,0 ®Õn 290,0
chÝnh
v¨n 1,0
3 C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tæ chøc thuéc Tr¹m khÝ tîng thuû Tõ 0,15 ®Õn Tõ 43,5 ®Õn 174,0
v¨n 0,6

18. Nghiªn cøu khoa häc
18.1. ViÖn nghiªn cøu khoa häc thuéc ChÝnh phñ (ViÖn Khoa häc Quèc gia):
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
STT Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè M
1 Chñ tÞch ViÖn 1.40 406.0
2 Phã Chñ tÞch ViÖn 1.15 333.5
3 Trëng ban vµ t¬ng ®¬ng 1.00 290.0
514 Phã trëng ban vµ t¬ng ®¬ng 0.80 232.0
5 Trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng 0.60 174.0
6 Phã trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng 0.40 116.0

18.2. C¸c viÖn nghiªn cøu khoa häc cßn l¹i:
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ quy ®Þnh cô thÓ sau
khi cã tho¶ thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh
C¸c chøc danh l·nh ®¹otrong c¸c ViÖn nghiªn cøu khoa Tõ 0,2 ®Õn 1,0
häc

19. Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
19.1. §¹i häc Quèc gia
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
STT Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè
1 Gi¸m ®èc 1.30 377.0
2 Phã Gi¸m ®èc 1.10 319.0
3 Trëng ban vµ t¬ng ®¬ng 0.90 261.0
4 Phã trëng ban vµ t¬ng ®¬ng 0.70 203.0
5 Trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng 0.50 145.0
6 Phã trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng 0.40 116.0

19.2. C¸c trêng kh¸c
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
STT C¬ së ®µo t¹o Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc Bé Gi¸o dôc vµ
hiÖn 01/10/2004 §µo t¹o quy ®Þnh
521 §¹i häc vïng vµ trêng §¹i C¸c chøc danh l·nh ®¹o thuéc §¹i Tõ 0,15 ®Õn 1,1 Tõ 43,5 ®Õn 319,0
häc träng ®iÓm häc vïng vµ trêng §¹i häc träng ®iÓm
2 Trêng §¹i häc cßn l¹i C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tr- Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 43,5 ®Õn 290,0
êng §¹i häc cßn l¹i
3 Trêng Cao ®¼ng C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tr- Tõ 0,15 ®Õn 0,9 Tõ 43,5 ®Õn 261,0
cô thÓ sau khi cã
êng Cao ®¼ng
tho¶ thuËn cña
4 Trêng Trung häc chuyªn C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tr- Tõ 0,15 ®Õn 0,8 Tõ 43,5 ®Õn 232,0 Liªn Bé Néi vô -
nghiÖp vµ d¹y nghÒ êng Trung häc chuyªn nghiÖp vµ Tµi chÝnh
d¹ynghÒ
5 Trêng phæ th«ng C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tr- Tõ 0,15 ®Õn 0,7 Tõ 43,5 ®Õn 203,0
êng phæ th«ng
7 Trêng mÇm non C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c trêng Tõ 0,15 ®Õn 0,5 Tõ 43,5 ®Õn 145,0
mÇm non

20. Y tÕ
20.1. HÖ ®iÒu trÞ
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
STT C¬ së kh¸m ch÷a bÖnh Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc Bé Y tÕ quy
hiÖn 01/10/2004 ®Þnh cô thÓ sau
C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong bÖnh Tõ 0,15 ®Õn 1,1 Tõ 43,5 ®Õn 319,0 khi cã tho¶ thuËn
1 ViÖn
cña Liªn Bé Néi
viÖn
vô - Tµi chÝnh
2 Trung t©m y tÕ C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong Trung Tõ 0,15 ®Õn 0,7 Tõ 43,5 ®Õn 203,0
t©m y tÕ
3 Tr¹m chuyªn khoa, ®éi y C¸c chøc danh l·nh ®¹o tr¹m chuyªn Tõ 0,15 ®Õn 0,5 Tõ 43,5 ®Õn 145,0
53tÕ lu ®éng khoa, ®éi lu ®éng y tÕ, tr¹m y tÕ
5420.2. HÖ dù phßng
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
STT C¸c ViÖn vµ Trung t©m Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc
hiÖn 01/10/2004
1 ViÖn C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 43,5 ®Õn 290,0 Bé Y tÕ quy
ViÖn ®Þnh cô thÓ sau
khi cã tho¶ thuËn
2 Trung t©m C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c Tõ 0,15 ®Õn 0,7 Tõ 43,5 ®Õn 203,0
cña Liªn Bé Néi
Trung t©m
vô - Tµi chÝnh
3 §éi Y tÕ dù phßng C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c Tõ 0,15 ®Õn 0,5 Tõ 43,5 ®Õn 145,0
§éi


21. V¨n ho¸ - Th«ng tin
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè C¸c tæ chøc ngµnh v¨n ho¸ Chøc danh l·nh ®¹o Møc phô cÊp thùc
TT hiÖn 01/10/2004
Bé V¨n ho¸ - Th«ng
1 Th viÖn C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong th viÖn Tõ 0,15 ®Õn 1,0
tin quy ®Þnh cô thÓ
2 B¶o tµng C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong b¶o tµng Tõ 0,15 ®Õn 1,0
sau khi cã tho¶ thuËn
3 Nhµ h¸t C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong nhµ h¸t Tõ 0,15 ®Õn 0,8
cña Liªn Bé Néi vô -
4 Trung t©m v¨n ho¸- th«ng tin C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong trung t©m v¨n hãa – Tõ 0,15 ®Õn 0,7
Tµi chÝnh
th«ng tin
5 §oµn nghÖ thuËt C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong ®oµn nghÖ thuËt Tõ 0,15 ®Õn 0,6
5522. B¸o, ®µi thuéc Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång


Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn Bé V¨n ho¸ -Th«ng tin quy ®Þnh
01/10/2004 cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña
Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh
C¸c chøc danh l·nh ®¹o cña c¸c b¸o, Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 43,5 ®Õn 290,0
®µi thuéc Bé,
ngµnh, ®Þa ph¬ng

23. ThÓ dôc thÓ thao
§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
C¸c trung t©m Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp Uû ban ThÓ dôc ThÓ
thùc hiÖn thao quy ®Þnh cô
01/10/2004 thÓ sau khi cã tho¶
Tõ 43,5 ®Õn thuËn cña Liªn Bé Néi
Trung t©m thÓ thao vµ c¸c c©u C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c Trung Tõ 0,15 ®Õn
vô - Tµi chÝnh
l¹c bé thÓ dôc thÓ thao t©m thÓ thao vµ c©u l¹c bé thÓ dôc 0,90 290,0
thÓ thao

24. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ níc ®îc cö sang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o chuyªn tr¸ch Héi vµ c¸c
tæ chøc phi ChÝnh phñ
24.1. Héi vµ tæ chøc phi ChÝnh phñ ë Trung ¬ng:


§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
STT Chøc danh l·nh ®¹o H¹ng I H¹ng II
HÖ sè Møc phô cÊp thùc HÖ sè Møc phô cÊp thùc
56hiÖn 01/10/2004 hiÖn 01/10/2004
1 Chñ tÞch 1.30 377,0 1.10 319.0
2 Phã Chñ tÞch 1.10 319,0 0.90 261.0
3 Trëng ban vµ t¬ng ®¬ng 0.90 261,0 0.60 174.0
4 Phã trëng ban vµ t¬ng ®¬ng 0.70 203,0 0.40 116.0
5 Trëng phßng (thuéc ban) vµ t¬ng ®¬ng 0.50 145,0
6 Phã trëng phßng 0.40 116,0

Ghi chó:
1. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ níc ®îc cö sang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o chuyªn tr¸ch Héi vµ c¸c tæ chøc
phi ChÝnh phñ th× xÕp l¬ng theo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n ®ang h ëng vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o. Trêng
hîp Chñ tÞch Héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë Trung ¬ng ®· ®îc xÕp l¬ng theo chøc danh Bé trëng vµ t¬ng ®¬ng trë lªn th×
kh«ng hëng phô cÊp chøc vô.
2. Trêng hîp theo §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña tæ chøc mµ cã c¸c chøc danh l·nh ®¹o kh¸c ch a nªu ë b¶ng trªn, th× Héi hoÆc tæ
chøc phi ChÝnh phñ tho¶ thuËn víi Bé Néi vô ®Ó ¸p dông møc phô cÊp chøc vô cho phï hîp.

3. C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tæ chøc trùc thuéc Héi vµ trùc thuéc c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë Trung ¬ng (gäi lµ Ban,
phßng vµ t¬ng ®¬ng) ®îc hëng phô cÊp chøc vô khi ®îc Bé Néi vô tho¶ thuËn thµnh lËp.


24.2. Héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng

§¬n vÞ tÝnh:
1.000®ång
STT Chøc danh l·nh ®¹o H¹ng I H¹ng II
HÖ sè Møc phô cÊp thùc HÖ sè Møc phô cÊp thùc
hiÖn 01/10/2004 hiÖn 01/10/2004
571 Chñ tÞch 1.00 290,0 0.90 261,0
2 Phã Chñ tÞch 0.80 232,0 0.70 203,0
3 Trëng ban vµ t¬ng ®¬ng 0.60 174,0 0.50 145,.0
4 Phã trëng ban vµ t¬ng ®¬ng 0.40 116,0 0.30 87,0
Ghi chó:
1. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ n íc ®îc cö sang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o chuyªn tr¸ch Héi vµ c¸c tæ chøc
phi ChÝnh phñ th× xÕp l¬ng theo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n ®ang hëng vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o.
2. C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tæ chøc trùc thuéc Héi vµ trùc thuéc c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë tØnh, thµnh phè trùc
thuéc Trung ¬ng (gäi lµ Ban, phßng vµ t¬ng ®¬ng) ®îc hëng phô cÊp chøc vô khi ®îc Uû ban nh©n d©n tØnh thµnh lËp.
3. Trêng hîp theo §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña tæ chøc mµ cã c¸c chøc danh l·nh ®¹o kh¸c ch a nªu ë b¶ng trªn, th× Héi hoÆc tæ
chøc phi ChÝnh phñ tho¶ thuËn víi Së Néi vô ®Ó tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh møc phô cÊp chøc vô cho phï hîp.
58II. phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n


§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång
Sè TT Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004

1 Bé trëng Tuú bè trÝ nh©n sù ®Ó xÕp l¬ng
2 Tæng tham mu trëng 1.40 406.0
3 T lÖnh qu©n khu 1.20 348.0
4 T lÖnh qu©n ®oµn 1.10 319.0
5 Phã t lÖnh qu©n ®oµn 1.00 290.0
6 S ®oµn trëng 0.90 261.0
7 L÷ ®oµn trëng 0.80 232.0
8 Trung ®oµn trëng 0.70 203.0
9 Phã trung ®oµn trëng 0.60 174.0
10 TiÓu ®oµn trëng 0.50 145.0
11 Phã tiÓu ®oµn trëng 0.40 116.0
12 §¹i ®éi trëng 0.30 87.0
13 Phã ®¹i ®éi trëng 0.25 72.5
14 Trung ®éi trëng 0.20 58.0

Ghi chó: C¸c chøc danh l·nh ®¹o kh¸c thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n ® îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c t¬ng
®¬ng, Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña liªn Bé Néi vô - Bé Tµi chÝnh.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản