Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: diemuyen

Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 

 1. N ghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 VÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 17/2003/QH11 ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2004 vµ NghÞ quyÕt sè 19/2003/QH11 ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ nhiÖm vô n¨m 2004 cña Quèc héi kho¸ XI; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vÒ viÖc phª chuÈn b¶ng l ¬ng chøc vô, b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cña Nhµ n íc; b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô vµ Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng gåm: møc l¬ng tèi thiÓu chung; c¸c b¶ng l¬ng; c¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng; chÕ ®é n©ng bËc l- ¬ng; chÕ ®é tr¶ l¬ng; nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l ¬ng; qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc; c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc x·, phêng, thÞ trÊn; sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, c«ng nh©n trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang (lùc l- îng vò trang gåm qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n). C¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc, c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang nãi trªn, sau ®©y gäi chung lµ c¬ quan, ®¬n vÞ. §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi tîng thuéc lùc lîng vò trang, bao gåm: 1. C¸c chøc danh l·nh ®¹o cña Nhµ níc vµ c¸c chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i b¶ng l¬ng chøc vô vµ b¶ng phô cÊp chøc vô ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11
 2. ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Uû ban Th êng vô Quèc héi vÒ viÖc phª chuÈn b¶ng l¬ng chøc vô, b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cña Nhµ níc; b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11). 2. C¸c chøc danh do bÇu cö ®Ó ®¶m nhiÖm chøc vô theo nhiÖm kú thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh. 3. C«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP). 4. C«ng chøc dù bÞ quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 115/2003/N§- CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é c«ng chøc dù bÞ (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 115/2003/N§-CP). 5. Viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP). 6. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ n íc vµ hëng l¬ng theo b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh ®îc cö ®Õn lµm viÖc t¹i c¸c héi, c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ, c¸c dù ¸n vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc quèc tÕ ®Æt t¹i ViÖt Nam. 7. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc cÊp x·) quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, ph - êng, thÞ trÊn (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP) vµ §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh D©n qu©n tù vÖ (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP). 8. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu. 9. SÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, c«ng nh©n trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang. §iÒu 3. Nguyªn t¾c xÕp l¬ng vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o, nguyªn t¾c tr¶ l¬ng vµ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng 1. Nguyªn t¾c xÕp l¬ng vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o a) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc nµo (sau ®©y viÕt t¾t lµ ng¹ch) hoÆc chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô nµo thuéc ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t (sau ®©y viÕt t¾t lµ chøc danh) th× xÕp l¬ng theo ng¹ch hoÆc chøc danh ®ã. b) C¸n bé gi÷ chøc danh do bÇu cö thuéc diÖn xÕp l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o th× xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc
 3. c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o cña chøc danh bÇu cö hiÖn ®ang ®¶m nhiÖm. c) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) nµo th× xÕp l¬ng chøc vô hoÆc hëng phô cÊp chøc vô theo chøc danh l·nh ®¹o ®ã. NÕu mét ng êi gi÷ nhiÒu chøc danh l·nh ®¹o kh¸c nhau th× xÕp l¬ng chøc vô hoÆc hëng phô cÊp chøc vô cña chøc danh l·nh ®¹o cao nhÊt. NÕu kiªm nhiÖm chøc danh l·nh ®¹o ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c mµ c¬ quan, ®¬n vÞ nµy ®îc bè trÝ biªn chÕ chuyªn tr¸ch ngêi ®øng ®Çu th× ®îc hëng thªm phô cÊp kiªm nhiÖm. d) C¸c ®èi tîng thuéc lùc lîng vò trang vµ c¬ yÕu quy ®Þnh hëng l¬ng theo b¶ng l¬ng nµo th× xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng ®ã. ®) ChuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ph¶i g¾n víi viÖc rµ so¸t, s¾p xÕp biªn chÕ cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ; rµ so¸t, hoµn thiÖn tiªu chuÈn chøc danh c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc; rµ so¸t l¹i viÖc xÕp l¬ng cò, nh÷ng trêng hîp ®· xÕp l¬ng hoÆc phô cÊp chøc vô cha ®óng quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× chuyÓn xÕp l¹i l¬ng vµ phô cÊp chøc vô (nÕu cã) theo ®óng quy ®Þnh. 2. Nguyªn t¾c tr¶ l¬ng ViÖc tr¶ l¬ng ph¶i g¾n víi kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ nguån tr¶ l¬ng (tõ ng©n s¸ch nhµ níc cÊp hoÆc hç trî vµ tõ c¸c nguån thu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt dïng ®Ó tr¶ l¬ng) cña c¬ quan, ®¬n vÞ. 3. Nguyªn t¾c thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng a) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi t îng thuéc lùc lîng vò trang khi thay ®æi c«ng viÖc th× ® îc chuyÓn xÕp l¹i l¬ng vµ phô cÊp chøc vô (nÕu cã) cho phï hîp víi c«ng viÖc míi ®¶m nhiÖm. Tr êng hîp th«i gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (trõ trêng hîp bÞ kû luËt b·i nhiÖm, c¸ch chøc hoÆc kh«ng ®îc bæ nhiÖm l¹i) ®Ó lµm c«ng viÖc kh¸c hoÆc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o kh¸c mµ cã møc l¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô thÊp h¬n th× ® îc b¶o lu møc l- ¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô cña chøc danh l·nh ®¹o cò trong 6 th¸ng, sau ®ã xÕp l¹i l¬ng hoÆc phô cÊp chøc vô (nÕu cã) theo c«ng viÖc míi ®¶m nhiÖm. b) Theo yªu cÇu nhiÖm vô, c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi tîng thuéc lùc lîng vò trang ®ang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o ®îc lu©n chuyÓn ®Õn gi÷ chøc danh l·nh ®¹o kh¸c cã møc l¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô thÊp h¬n, th× ®îc gi÷ møc l¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô theo chøc danh l·nh ®¹o cò. Trêng hîp c«ng viÖc míi ®îc lu©n chuyÓn ®Õn quy ®Þnh xÕp l¬ng theo ng¹ch hoÆc theo chøc danh thÊp h¬n th× ® îc gi÷ møc l¬ng cò (kÓ c¶ phô cÊp chøc vô nÕu cã) vµ ® îc thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l - ¬ng theo quy ®Þnh ë ng¹ch hoÆc chøc danh cò. c) C¸c ®èi tîng ®îc chuyÓn c«ng t¸c tõ lùc lîng vò trang, c¬ yÕu vµ c«ng ty nhµ níc vµo lµm viÖc trong c¬ quan nhµ níc hoÆc ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc th× ®îc chuyÓn xÕp l¹i ng¹ch, bËc l¬ng vµ hëng phô cÊp chøc vô (nÕu cã) theo c«ng viÖc míi ®¶m nhiÖm. Tr êng hîp xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan, h¹ sÜ quan h ëng l¬ng hoÆc theo b¶ng l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ
 4. chuyªn m«n kü thuËt thuéc c«ng an nh©n d©n, nÕu cã møc l¬ng cò cao h¬n so víi møc l¬ng míi ®îc xÕp th× ®îc b¶o lu phÇn chªnh lÖch cao h¬n nµy theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. d) Thùc hiÖn viÖc xÕp l¬ng, chÕ ®é phô cÊp l¬ng, n©ng bËc l¬ng, tr¶ l¬ng, qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ph¶i theo ®óng ®èi tîng, ph¹m vi, nguyªn t¾c, ®iÒu kiÖn, chÕ ®é ®îc hëng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. ®) Thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng ph¶i g¾n víi c¶i c¸ch hµnh chÝnh; b¶o ®¶m t¬ng quan gi÷a c¸c ngµnh, nghÒ vµ gi÷a c¸c lo¹i c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc; b¶o ®¶m æn ®Þnh chÝnh trÞ - x· héi. Ch¬ng II Møc l¬ng tèi thiÓu chung, c¸c b¶ng l¬ng vµ c¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng §iÒu 4. Møc l¬ng tèi thiÓu chung Møc l¬ng tèi thiÓu chung ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi tîng thuéc lùc lîng vò trang ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 203/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ møc l¬ng tèi thiÓu. §iÒu 5. C¸c b¶ng l¬ng; b¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ nghÜa vô vµ b¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy c¸c b¶ng l¬ng; b¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ nghÜa vô vµ b¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o nh sau: 1. C¸c b¶ng l¬ng: a) Quy ®Þnh 7 b¶ng l¬ng sau: B¶ng 1: B¶ng l¬ng chuyªn gia cao cÊp. B¶ng 2: B¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc (bao gåm c¶ c¸n bé gi÷ chøc danh do bÇu cö thuéc diÖn xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn). B¶ng 3: B¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. B¶ng 4: B¶ng l¬ng nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. B¶ng 5: B¶ng l¬ng c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn. B¶ng 6: B¶ng l¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n; sÜ quan, h¹ sÜ quan c«ng an nh©n d©n.
 5. B¶ng 7: B¶ng l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ chuyªn m«n kü thuËt thuéc c«ng an nh©n d©n. b) Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu, tuú theo tõng ®èi t - îng ®îc xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n (b¶ng 6) víi møc l¬ng cao nhÊt b»ng møc l¬ng cña cÊp bËc qu©n hµm ThiÕu tíng (trõ sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n vµ sÜ quan c«ng an nh©n d©n ®îc ®iÒu ®éng, biÖt ph¸i) vµ b¶ng l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n (b¶ng 7). c) C«ng nh©n lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc l îng vò trang vµ tæ chøc c¬ yÕu ¸p dông thang l¬ng, b¶ng l¬ng quy ®Þnh trong c¸c c«ng ty nhµ níc. 2. B¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ nghÜa vô thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n. 3. B¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) trong c¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc; c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n. §iÒu 6. C¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng 1. Phô cÊp th©m niªn vît khung: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo b¶ng 2, b¶ng 3, b¶ng 4 vµ b¶ng 7 quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy vµ b¶ng l ¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11, ®· xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh. a) Møc phô cÊp nh sau: a1) C¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo c¸c ng¹ch tõ lo¹i A0 ®Õn lo¹i A3 cña b¶ng 2, b¶ng 3, c¸c chøc danh xÕp l¬ng theo b¶ng 7 vµ c¸c chøc danh xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t: Sau 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng) ®· xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh th× ®îc hëng phô cÊp th©m niªn vît khung b»ng 5% møc l¬ng cña bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®ã; tõ n¨m thø t trë ®i mçi n¨m ®îc tÝnh thªm 1%. a2) C¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo c¸c ng¹ch lo¹i B, lo¹i C cña b¶ng 2, b¶ng 3 vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô xÕp l¬ng theo b¶ng 4: Sau 2 n¨m (®ñ 24 th¸ng) ®· xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch th× ®îc hëng phô cÊp th©m niªn vît khung b»ng 5% møc l¬ng cña bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch ®ã; tõ n¨m thø ba trë ®i mçi n¨m ®îc tÝnh thªm 1%. b) C¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm a (a1 vµ a2) kho¶n 1 §iÒu nµy, nÕu kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao hµng n¨m hoÆc bÞ kû luËt mét trong c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc hoÆc bÞ b·i nhiÖm th× cø mçi n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô hoÆc bÞ kû luËt bÞ kÐo dµi thªm thêi gian tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung 1 n¨m (®ñ 12 th¸ng) so víi thêi gian quy ®Þnh.
 6. c) Phô cÊp th©m niªn vît khung ®îc dïng ®Ó tÝnh ®ãng vµ hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. 2. Phô cÊp kiªm nhiÖm chøc danh l·nh ®¹o: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng ®ang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) ë mét c¬ quan, ®¬n vÞ, ®ång thêi ® îc bÇu cö hoÆc ®îc bæ nhiÖm kiªm nhiÖm chøc danh l·nh ®¹o ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c mµ c¬ quan, ®¬n vÞ nµy ®îc bè trÝ biªn chÕ chuyªn tr¸ch ngêi ®øng ®Çu nhng ho¹t ®éng kiªm nhiÖm. Møc phô cÊp b»ng 10% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). Trêng hîp kiªm nhiÖm nhiÒu chøc danh l·nh ®¹o còng chØ hëng mét møc phô cÊp. 3. Phô cÊp khu vùc: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng lµm viÖc ë nh÷ng n¬i xa x«i, hÎo l¸nh vµ khÝ hËu xÊu. Phô cÊp gåm 7 møc: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 vµ 1,0 so víi møc l ¬ng tèi thiÓu chung. §èi víi h¹ sÜ quan vµ chiÕn sÜ nghÜa vô thuéc lùc lîng vò trang, phô cÊp khu vùc ®îc tÝnh so víi møc phô cÊp qu©n hµm binh nh×. 4. Phô cÊp ®Æc biÖt: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng lµm viÖc ë ®¶o xa ®Êt liÒn vµ vïng biªn giíi cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®Æc biÖt khã kh¨n. Phô cÊp gåm 3 møc: 30%; 50% vµ 100% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) hoÆc phô cÊp qu©n hµm hiÖn hëng ®èi víi h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ thuéc lùc lîng vò trang. 5. Phô cÊp thu hót: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®Õn lµm viÖc ë nh÷ng vïng kinh tÕ míi, c¬ së kinh tÕ vµ ®¶o xa ®Êt liÒn cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®Æc biÖt khã kh¨n. Phô cÊp gåm 4 møc: 20%; 30%; 50% vµ 70% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). Thêi gian hëng phô cÊp tõ 3 ®Õn 5 n¨m. 6. Phô cÊp lu ®éng: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc ë mét sè nghÒ hoÆc c«ng viÖc thêng xuyªn thay ®æi ®Þa ®iÓm lµm viÖc vµ n¬i ë. Phô cÊp gåm 3 møc: 0,2; 0,4 vµ 0,6 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung. 7. Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm nh÷ng nghÒ hoÆc c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng ®éc h¹i, nguy hiÓm vµ ®Æc biÖt ®éc h¹i, nguy hiÓm cha ®îc x¸c ®Þnh trong møc l¬ng. Phô cÊp gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,4 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung. 8. C¸c chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï theo nghÒ hoÆc c«ng viÖc: a) Phô cÊp th©m niªn nghÒ:
 7. ¸p dông ®èi víi sÜ quan vµ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n, sÜ quan vµ h¹ sÜ quan hëng l¬ng thuéc c«ng an nh©n d©n, c«ng chøc h¶i quan vµ ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu. Møc phô cÊp nh sau: Sau 5 n¨m (®ñ 60 th¸ng) t¹i ngò hoÆc lµm viÖc liªn tôc trong ngµnh h¶i quan, c¬ yÕu th× ® îc hëng phô cÊp th©m niªn nghÒ b»ng 5% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã); tõ n¨m thø s¸u trë ®i mçi n¨m ®îc tÝnh thªm 1%. b) Phô cÊp u ®·i theo nghÒ: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm nh÷ng nghÒ hoÆc c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng cao h¬n b×nh th êng, cã chÝnh s¸ch u ®·i cña Nhµ níc mµ cha ®îc x¸c ®Þnh trong møc l¬ng. Phô cÊp gåm 10 møc: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% vµ 50% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). c) Phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ: ¸p dông ®èi víi c¸c chøc danh xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ b¶ng l¬ng chøc vô thuéc ngµnh Tßa ¸n, KiÓm s¸t, Thanh tra vµ mét sè chøc danh t ph¸p. Phô cÊp gåm 5 møc: 10%; 15%; 20%, 25% vµ 30% møc l¬ng hiÖn h- ëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). §èi tîng ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy th× kh«ng hëng chÕ ®é phô cÊp u ®·i theo nghÒ quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 8 §iÒu nµy. d) Phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc: d1) Nh÷ng ngêi lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc b¶o vÖ c¬ mËt mËt m·. Phô cÊp gåm 3 møc: 0,1; 0,2 vµ 0,3 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung. d2) Nh÷ng ngêi lµm nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái tr¸ch nhiÖm cao hoÆc ®¶m nhiÖm c«ng t¸c qu¶n lý kh«ng thuéc chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) th× ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc. Phô cÊp gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,5 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung. ®) Phô cÊp phôc vô quèc phßng, an ninh: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng kh«ng thuéc diÖn xÕp l¬ng theo b¶ng 6 vµ b¶ng 7 quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang vµ c¬ yÕu. Phô cÊp gåm 2 møc: 30% vµ 50% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã).
 8. Ch¬ng III ChÕ ®é n©ng bËc l¬ng, ChÕ ®é tr¶ l¬ng, Qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp §iÒu 7. ChÕ ®é n©ng bËc l¬ng 1. Thùc hiÖn n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn trªn c¬ së kÕt qu¶ hoµn thµnh nhiÖm vô cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ thêi gian gi÷ bËc trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh. Thêi gian gi÷ bËc trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®Ó xem xÐt n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn quy ®Þnh nh sau: a) §èi víi chøc danh chuyªn gia cao cÊp, nÕu cha xÕp bËc l¬ng cuèi cïng cña b¶ng l¬ng th× sau 5 n¨m (®ñ 60 th¸ng) gi÷ bËc l¬ng trong b¶ng l- ¬ng chuyªn gia cao cÊp ®îc xÐt n©ng lªn mét bËc l¬ng. b) §èi víi c¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo b¶ng 2, b¶ng 3, b¶ng 4 quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy vµ b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11, nÕu cha xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh th× thêi gian gi÷ bËc trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®Ó xÐt n©ng bËc l ¬ng nh sau: b1) C¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo c¸c ng¹ch tõ lo¹i A0 ®Õn lo¹i A3 cña b¶ng 2, b¶ng 3 vµ c¸c chøc danh xÕp l ¬ng theo b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t: Sau 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng) gi÷ bËc l¬ng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®îc xÐt n©ng lªn mét bËc l¬ng. b2) C¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo c¸c ng¹ch lo¹i B, lo¹i C cña b¶ng 2, b¶ng 3 vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô xÕp l¬ng theo b¶ng 4: Sau 2 n¨m (®ñ 24 th¸ng) gi÷ bËc l¬ng trong ng¹ch ®îc xÐt n©ng lªn mét bËc l¬ng. c) C¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy, nÕu kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao hµng n¨m hoÆc bÞ kû luËt mét trong c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc hoÆc bÞ b·i nhiÖm th× cø mçi n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô hoÆc bÞ kû luËt bÞ kÐo dµi thªm thêi gian tÝnh n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn 1 n¨m (®ñ 12 th¸ng) so víi thêi gian quy ®Þnh. 2. Thùc hiÖn n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n nh sau: a) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô mµ cha xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh th× ®îc xÐt n©ng mét bËc l¬ng tríc thêi h¹n tèi ®a lµ 12 th¸ng so víi thêi gian quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy. Tû lÖ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®îc n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n trong mét n¨m kh«ng qu¸ 5% tæng sè c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l ¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ (trõ c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu nµy). b) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®· cã th«ng b¸o nghØ hu theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao, cha xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh vµ ch a ®ñ ®iÒu kiÖn thêi gian gi÷ bËc ®Ó ®îc n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn t¹i thêi ®iÓm cã th«ng b¸o nghØ h u, th× ®îc n©ng mét bËc l¬ng tríc thêi h¹n tèi ®a lµ 12 th¸ng so víi thêi gian quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy.
 9. 3. ViÖc th¨ng, gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm vµ n©ng l ¬ng, n©ng phô cÊp qu©n hµm ®èi víi sÜ quan, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ chuyªn m«n kü thuËt thuéc lùc lîng vò trang thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh ®èi víi lùc lîng vò trang. §iÒu 8. ChÕ ®é tr¶ l¬ng 1. ChÕ ®é tr¶ l¬ng g¾n víi kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc; nguån tr¶ l¬ng vµ theo quy chÕ tr¶ l¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ. Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ sau khi trao ®æi víi Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn cïng cÊp cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng, ban hµnh quy chÕ tr¶ l ¬ng ®Ó thùc hiÖn ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña c¬ quan, ®¬n vÞ. Quy chÕ tr¶ l¬ng ph¶i ®îc göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp ®Ó qu¶n lý, kiÓm tra vµ thùc hiÖn c«ng khai trong c¬ quan, ®¬n vÞ. ViÖc tr¶ l¬ng trong lùc lîng vò trang thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 2. ChÕ ®é tr¶ l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thùc hiÖn chÕ ®é trùc 12giê/24giê hoÆc 24giê/24giê ®îc thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l ¬ng hoÆc phô cÊp ®Æc thï do ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh. 3. ChÕ ®é tr¶ l¬ng trong nh÷ng ngµy nghØ lµm viÖc ® îc hëng l¬ng; chÕ ®é t¹m øng tiÒn l¬ng trong thêi gian bÞ ®×nh chØ c«ng t¸c, bÞ t¹m gi÷, t¹m giam, thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng. 4. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸c ®èi tîng hëng l¬ng thuéc lùc lîng vò trang ®îc cö ®i c«ng t¸c, lµm viÖc, häc tËp ë níc ngoµi tõ 30 ngµy liªn tôc trë lªn h ëng sinh ho¹t phÝ do Nhµ níc ®µi thä hoÆc hëng l¬ng, hëng sinh ho¹t phÝ do níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ ®µi thä th× trong thêi gian ë níc ngoµi ®îc hëng 40% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn v ît khung (nÕu cã). 5. C«ng chøc dù bÞ vµ nh÷ng ngêi trong thêi gian tËp sù hoÆc thö viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc (kÓ c¶ tËp sù c«ng chøc cÊp x·) vµ trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc ®îc hëng møc l¬ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè 115/2003/N§-CP, §iÒu 21 NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP, §iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP, §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§- CP vµ ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp, chÕ ®é tr¶ l¬ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 6. ChÕ ®é tr¶ l¬ng ¸p dông tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005 ®èi víi c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc cÊp x· lµ ngêi ®ang hëng chÕ ®é hu trÝ hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng nh sau: a) C¸n bé chuyªn tr¸ch cÊp x· lµ ngêi ®ang hëng chÕ ®é hu trÝ hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng, ngoµi l ¬ng hu hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng,
 10. hµng th¸ng ®îc hëng 90% møc l¬ng chøc danh hiÖn ®¶m nhiÖm quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ kh«ng ph¶i ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. b) C«ng chøc cÊp x· lµ ngêi ®ang hëng chÕ ®é hu trÝ hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng, ngoµi l¬ng hu hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng, hµng th¸ng ®îc hëng 90% møc l¬ng bËc 1 cña ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh cã cïng tr×nh ®é ®µo t¹o quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ kh«ng ph¶i ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. §iÒu 9. Nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng 1. TiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn (trõ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng) ®èi víi tõng c¬ quan hµnh chÝnh, tõng ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 2. Sö dông tèi thiÓu 40% sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu (kÓ c¶ c¸c ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu). Riªng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc ngµnh y tÕ sö dông tèi thiÓu 35%. 3. Sö dông tèi thiÓu 40% sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cã thu. 4. Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng sö dông 50% sè t¨ng thu gi÷a dù to¸n n¨m kÕ ho¹ch so víi dù to¸n n¨m tríc liÒn kÒ do Thñ t íng ChÝnh phñ giao vµ 50% sè t¨ng thu gi÷a thùc hiÖn so víi dù to¸n n¨m kÕ ho¹ch do Thñ t íng ChÝnh phñ giao. 5. Ng©n s¸ch Trung ¬ng bæ sung nguån kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng cho c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trong trêng hîp ®· thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 vµ 4 §iÒu nµy mµ vÉn cßn thiÕu. §iÒu 10. Qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp 1. C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn viÖc xÕp l¬ng, chÕ ®é phô cÊp l- ¬ng, n©ng bËc l¬ng, tr¶ l¬ng, qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ híng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. §èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh ®îc kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n vµ tù chñ tµi chÝnh, th× c¨n cø vµo kÕt qu¶ tiÕt kiÖm kinh phÝ hµnh chÝnh vµ møc t¨ng trëng c¸c nguån thu ®îc quyÒn quyÕt ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung vµ t¨ng thªm møc trÝch lËp c¸c quü khen thëng, quü phóc lîi ®Ó t¨ng thªm thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l ¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ theo quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 2. Thùc hiÖn ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm ®Ó ngêi ®øng ®Çu c¬ quan nhµ n- íc vµ ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc quyÕt ®Þnh viÖc xÕp l- ¬ng, n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn, n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n vµ phô cÊp th©m niªn vît khung ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc ph¹m vi qu¶n lý theo ph©n cÊp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.
 11. 3. §èi víi chøc danh chuyªn gia cao cÊp, chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng, thùc hiÖn ph©n cÊp viÖc quyÕt ®Þnh xÕp l ¬ng, n©ng bËc l¬ng vµ phô cÊp th©m niªn vît khung nh sau: a) §èi víi chøc danh chuyªn gia cao cÊp: ViÖc quyÕt ®Þnh xÕp l ¬ng, n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn vµ n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n, thùc hiÖn theo ph©n cÊp hiÖn hµnh. b) §èi víi ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng (lo¹i A3): b1) ViÖc quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng vµo lo¹i A3 khi ®îc phª chuÈn kÕt qu¶ bÇu cö, khi ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch (hoÆc chøc danh), n©ng ng¹ch, chuyÓn ng¹ch, thùc hiÖn theo ph©n cÊp hiÖn hµnh. b2) ViÖc quyÕt ®Þnh n©ng bËc l ¬ng thêng xuyªn vµ phô cÊp th©m niªn vît khung trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh lo¹i A3 do Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé tr- ëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trùc tiÕp sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®ã ra quyÕt ®Þnh thùc hiÖn vµ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn vÒ Bé Néi vô. b3) ViÖc quyÕt ®Þnh n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n (khi lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô vµ khi cã th«ng b¸o nghØ hu) trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh lo¹i A3 do Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé tr ëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trùc tiÕp sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®ã ra quyÕt ®Þnh thùc hiÖn sau khi cã tho¶ thuËn cña Bé tr- ëng Bé Néi vô vµ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn vÒ Bé Néi vô. Ch¬ng IV §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 11. Tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn 1. Bé Néi vô chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan: a) Híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c trêng hîp cã thay ®æi vÒ ph©n lo¹i c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. b) Híng dÉn xÕp l¬ng, n©ng bËc l¬ng vµ phô cÊp ®èi víi nh÷ng ngêi lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. c) Híng dÉn xÕp l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸c ®èi t îng gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) thuéc diÖn xÕp l ¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc, b¶o ®¶m l¬ng míi (gåm l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o) kh«ng thÊp h¬n so víi l¬ng cò.
 12. d) Híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc khi thay ®æi c«ng viÖc vµ c¸c trêng hîp ®îc chuyÓn c«ng t¸c tõ lùc lîng vò trang, c¬ yÕu vµ c«ng ty nhµ níc vµo lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. ®) Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 vµ t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy. e) Híng dÉn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy. g) Híng dÉn chÕ ®é n©ng bËc l¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh nµy vµ ph©n cÊp thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xÕp l ¬ng, n©ng bËc l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy. h) KiÓm tra kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. 2. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô, c¸c Bé, ngµnh liªn quan vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: a) Híng dÉn thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n, c©n ®èi nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy. b) KiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ tù c©n ®èi ®îc nguån tr¶ l¬ng; ®ång thêi thÈm ®Þnh vµ tr×nh Thñ t- íng ChÝnh phñ cÊp bæ sung quü l ¬ng ®èi víi c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cßn thiÕu nguån ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng, b¶o ®¶m tæng quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm kh«ng vît qu¸ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m. c) Híng dÉn thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh vµ tù chñ tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy. 3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé chÞu tr¸ch nhiÖm: a) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t íng ChÝnh phñ söa ®æi chÕ ®é qu¶n lý, ph©n phèi vµ sö dông c¸c kho¶n thu, c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ thuéc thÈm quyÒn. b) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh rµ so¸t vµ x©y dùng chÕ ®é phô cÊp u ®·i theo nghÒ ®èi víi c¸c ®èi tîng thuéc ph¹m vi qu¶n lý tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt ban hµnh, söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 8 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy; ®ång thêi rµ so¸t tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung hoÆc b·i bá c¸c chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp kh¸c (bao gåm c¶ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp b»ng tiÒn) vµ chÕ ®é tr¶ l¬ng hoÆc phô cÊp ®Æc thï quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh nµy. c) TriÓn khai thùc hiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu thuéc ph¹m vi qu¶n lý. 4. Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé T ph¸p vµ Thanh tra ChÝnh phñ chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh rµ so¸t
 13. vµ x©y dùng chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ ®èi víi c¸c ®èi t îng thuéc ph¹m vi qu¶n lý tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt ban hµnh, söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 8 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy; ®ång thêi rµ so¸t tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung hoÆc b·i bá c¸c chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp kh¸c (bao gåm c¶ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp b»ng tiÒn). 5. Bé Quèc phßng, Bé C«ng an chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô vµ Bé Tµi chÝnh rµ so¸t vµ x©y dùng c¸c chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï ®èi víi Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh vµ híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy ®èi víi c¸c ®èi tîng thuéc ph¹m vi qu¶n lý. 6. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy. 7. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l îng vò trang trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi qu¶n lý, tÝnh to¸n x©y dùng quü tiÒn l ¬ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy vµ b¸o c¸o vÒ liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh ®Ó kiÓm tra vµ thÈm ®Þnh. § iÒu 12. HiÖu lùc thi hµnh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. ChÕ ®é tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy ®îc tÝnh hëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. 2. §èi víi c¸c chÕ ®é phô cÊp u ®·i vµ båi dìng theo nghÒ hoÆc theo c«ng viÖc hiÖn ®ang ¸p dông, c¸c Bé, ngµnh ë Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh chÕ ®é phô cÊp u ®·i theo nghÒ hoÆc phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ cho phï hîp víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 8 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy vµ ® îc truy lÜnh theo møc phô cÊp míi kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. 3. NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp vµ lùc lîng vò trang. B·i bá c¸c quy ®Þnh vÒ tiÒn l¬ng vµ phô cÊp tr¸i víi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 4. Quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh n©ng bËc l ¬ng thêng xuyªn (kÓ c¶ phô cÊp th©m niªn vît khung) vµ n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n ®èi víi ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng lo¹i A3 t¹i ®iÓm b (b2 vµ b3) kho¶n 3 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh n©ng bËc l¬ng ®èi víi ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ c¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc chuyªn ngµnh t¬ng ®¬ng ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp t¹i kho¶n 7
 14. §iÒu 41 NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP vµ kho¶n 8 §iÒu 46 NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP. 5. ChÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé X· ®éi quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ®îc tÝnh l¹i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ ®îc hëng tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005. 6. C¸ch tÝnh hëng c¸c chÕ ®é phô cÊp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 35/2001/N§-CP ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ®ang c«ng t¸c ë tr êng chuyªn biÖt, ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, ®îc tÝnh l¹i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 7. Huû bá hiÖu lùc thi hµnh c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n sau: a) §iÒu 2, §iÒu 3, c¸c kho¶n 1, 3, 4, 5, 6 vµ 8 §iÒu 4 vµ §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi vµ ®æi míi mét bíc c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l- ¬ng. b) C¸c ®iÓm a, b, c, d vµ ® kho¶n 1, ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu 4 vµ §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn. 8. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ngoµi c«ng lËp, nÕu thÊy phï hîp th× ®îc vËn dông c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 13. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
 15. B¶ng 1 B¶ng l¬ng chuyªn gia cao cÊp (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12 /2004 cña ChÝnh phñ) §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång BËc 1 BËc 2 BËc 3 HÖ sè l¬ng 8.80 9.40 10.00 Møc l¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 2,552.0 2,726.0 2,900.0 Ghi chó: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng kh«ng gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) trong c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, hµnh chÝnh, kinh tÕ, khoa häc - kü thuËt, gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸ - nghÖ thuËt.
 16. B¶ng 2 B¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång STT Nhãm ng¹ch BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc BËc 11 BËc 12 10 1 C«ng chøc lo¹i A3 a Nhãm 1 (A3.1) HÖ sè l¬ng 6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00 Møc l¬ng thùc hiÖn 1,798. 1,902.4 2,006.8 2,111. 2,215. 2,320. 01/10/2004 0 2 6 0 b Nhãm 2 (A3.2) HÖ sè l¬ng 5.75 6.11 6.47 6.83 7.19 7.55 Møc l¬ng thùc hiÖn 1,667. 1,771.9 1,876.3 1,980. 2,085. 2,189. 01/10/2004 5 7 1 5 2 C«ng chøc lo¹i A2 a Nhãm 1 (A2.1) HÖ sè l¬ng 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78 Møc l¬ng thùc hiÖn 1,276. 1,374.6 1,473.2 1,571. 1,670. 1,769. 1,867. 1,966. 01/10/2004 0 8 4 0 6 2 b Nhãm 2 (A2.2) HÖ sè l¬ng 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38 Møc l¬ng thùc hiÖn 1,160. 1,258.6 1,357.2 1,455. 1,554. 1,653. 1,751. 1,850.
 17. 01/10/2004 0 8 4 0 6 2 3 C«ng chøc lo¹i A1 HÖ sè l¬ng 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 Møc l¬ng thùc hiÖn 678.6 774.3 870.0 965.7 1,061. 1,157. 1,252. 1,348. 1,444. 01/10/2004 4 1 8 5 2 4 C«ng chøc lo¹i A0 HÖ sè l¬ng 2.10 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89 Møc l¬ng thùc hiÖn 609.0 698.9 788.8 878.7 968.6 1,058. 1,148. 1,238. 1,328. 1,418. 01/10/2004 5 4 3 2 1 5 C«ng chøc lo¹i B HÖ sè l¬ng 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 Møc l¬ng thùc hiÖn 539.4 597.4 655.4 713.4 771.4 829.4 887.4 945.4 1,003. 1,061. 1,119.4 1,177.4 01/10/2004 4 4 6 C«ng chøc lo¹i C a Nhãm 1 (C1) HÖ sè l¬ng 1.65 1.83 2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 3.45 3.63 Møc l¬ng thùc hiÖn 478.5 530.7 582.9 635.1 687.3 739.5 791.7 843.9 896.1 948.3 1,000.5 1,052.7 01/10/2004 b Nhãm 2 (C2) HÖ sè l¬ng 1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.40 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48 Møc l¬ng thùc hiÖn 435.0 487.2 539.4 591.6 643.8 696.0 748.2 800.4 852.6 904.8 957.0 1,009.2 01/10/2004 c Nhãm 3 (C3) HÖ sè l¬ng 1.35 1.53 1.71 1.89 2.07 2.25 2.43 2.61 2.79 2.97 3.15 3.33 Møc l¬ng thùc hiÖn 391.5 443.7 495.9 548.1 600.3 652.5 704.7 756.9 809.1 861.3 913.5 965.7 cc01/10/2004 Ghi chó:
 18. 1. Trong c¸c c¬ quan nhµ níc cã sö dông c¸c chøc danh c¸n bé, c«ng chøc theo ngµnh chuyªn m«n cã tªn ng¹ch thuéc ®èi t îng ¸p dông b¶ng 3 th× xÕp l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ®ã theo ng¹ch t¬ng øng quy ®Þnh t¹i b¶ng 3. ViÖc tr¶ l¬ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc mµ c¸n bé, c«ng chøc ®ã ®ang lµm viÖc. 2. Khi chuyÓn xÕp l¬ng cò sang ng¹ch, bËc l¬ng míi, nÕu ®· xÕp bËc l¬ng cò cao h¬n bËc l¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch th× nh÷ng bËc l¬ng cò cao h¬n nµy ®îc quy ®æi thµnh % phô cÊp th©m niªn v ît khung so víi møc l¬ng cña bËc l¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch. 3. HÖ sè l¬ng cña c¸c ng¹ch c«ng chøc lo¹i C (gåm C1, C2 vµ C3) ®· tÝnh yÕu tè ®iÒu kiÖn lao ®éng cao h¬n b×nh thêng. 4. C¸n bé, c«ng chøc cã ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn, vÞ trÝ c«ng t¸c phï hîp víi ng¹ch vµ cßn ng¹ch trªn trong cïng ngµnh chuyªn m«n, th× c¨n cø vµo thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch (kh«ng quy ®Þnh theo hÖ sè l ¬ng hiÖn hëng) ®Ó ®îc xem xÐt cö ®i thi n©ng ng¹ch nh sau: - §èi víi c¸n bé, c«ng chøc lo¹i B vµ lo¹i C: Kh«ng quy ®Þnh thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch. - §èi víi c¸n bé, c«ng chøc lo¹i A0 vµ lo¹i A1: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 9 n¨m (bao gåm c¶ thêi gian lµm viÖc trong c¸c ng¹ch kh¸c t¬ng ®¬ng). - §èi víi c¸n bé, c«ng chøc lo¹i A2: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 6 n¨m (bao gåm c¶ thêi gian lµm viÖc trong c¸c ng¹ch kh¸c t¬ng ®¬ng). 5. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã bæ sung vÒ chøc danh c¸n bé, c«ng chøc (ng¹ch) quy ®Þnh t¹i ®èi t îng ¸p dông b¶ng 2, th× c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé qu¶n lý ng¹ch c«ng chøc chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban hµnh chøc danh, tiªu chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch c«ng chøc vµ híng dÉn viÖc xÕp l¬ng phï hîp víi ng¹ch c«ng chøc ®ã.
 19. §èi tîng ¸p dông b¶ng 2 1- C«ng chøc lo¹i A3: - Nhãm 1 (A3.1): Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 1 Chuyªn viªn cao cÊp 2 Thanh tra viªn cao cÊp 3 KiÓm so¸t viªn cao cÊp thuÕ 4 KiÓm to¸n viªn cao cÊp 5 KiÓm so¸t viªn cao cÊp ng©n hµng 6 KiÓm tra viªn cao cÊp h¶i quan 7 ThÈm kÕ viªn cao cÊp 8 KiÓm so¸t viªn cao cÊp thÞ trêng - Nhãm 2 (A3.2): Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 1 KÕ to¸n viªn cao cÊp 2 KiÓm dÞch viªn cao cÊp ®éng - thùc vËt 2- C«ng chøc lo¹i A2: - Nhãm 1 (A2.1): Sè TT Ng¹ch c«ng chøc Chuyªn viªn chÝnh ChÊp hµnh viªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thanh tra viªn chÝnh KiÓm so¸t viªn chÝnh thuÕ KiÓm to¸n viªn chÝnh KiÓm so¸t viªn chÝnh ng©n hµng KiÓm tra viªn chÝnh h¶i quan ThÈm kÕ viªn chÝnh KiÓm so¸t viªn chÝnh thÞ trêng - Nhãm 2 (A2.2): Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 1 KÕ to¸n viªn chÝnh 2 KiÓm dÞch viªn chÝnh ®éng - thùc vËt KiÓm so¸t viªn chÝnh ®ª ®iÒu (*) 3
 20. 3- C«ng chøc lo¹i A1: Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 1 Chuyªn viªn 2 ChÊp hµnh viªn quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh 3 C«ng chøng viªn 4 Thanh tra viªn 5 KÕ to¸n viªn 6 KiÓm so¸t viªn thuÕ 7 KiÓm to¸n viªn 8 KiÓm so¸t viªn ng©n hµng 9 KiÓm tra viªn h¶i quan 10 KiÓm dÞch viªn ®éng- thùc vËt 11 KiÓm l©m viªn chÝnh KiÓm so¸t viªn ®ª ®iÒu (*) 12 13 ThÈm kÕ viªn 14 KiÓm so¸t viªn thÞ trêng 4- C«ng chøc lo¹i Ao: ¸p dông ®èi víi c¸c ng¹ch c«ng chøc yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o cao ®¼ng (hoÆc cö nh©n cao ®¼ng), c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé qu¶n lý ng¹ch c«ng chøc chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban hµnh chøc danh, tiªu chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch vµ híng dÉn xÕp l¬ng cho phï hîp (c«ng chøc lo¹i A0 khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc thi n©ng ng¹ch lªn c«ng chøc lo¹i A2 nhãm 2 trong cïng ngµnh chuyªn m«n). 5- C«ng chøc lo¹i B: Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 1 C¸n sù 2 KÕ to¸n viªn trung cÊp 3 KiÓm thu viªn thuÕ Thñ kho tiÒn, vµng b¹c, ®¸ quý (ng©n hµng) (*) 4 5 KiÓm tra viªn trung cÊp h¶i quan 6 Kü thuËt viªn kiÓm dÞch ®éng - thùc vËt 7 KiÓm l©m viªn KiÓm so¸t viªn trung cÊp ®ª ®iÒu (*) 8 9 Kü thuËt viªn kiÓm nghiÖm b¶o qu¶n 10 KiÓm so¸t viªn trung cÊp thÞ trêng 6- C«ng chøc lo¹i C: Nhãm 1 (C1): STT Ng¹ch c«ng chøc 1 Thñ quü kho b¹c, ng©n hµng
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản