Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:58

1
1.717
lượt xem
569
download

Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N ghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 VÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 17/2003/QH11 ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2004 vµ NghÞ quyÕt sè 19/2003/QH11 ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ nhiÖm vô n¨m 2004 cña Quèc héi kho¸ XI; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vÒ viÖc phª chuÈn b¶ng l ¬ng chøc vô, b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cña Nhµ n íc; b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô vµ Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng gåm: møc l¬ng tèi thiÓu chung; c¸c b¶ng l¬ng; c¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng; chÕ ®é n©ng bËc l- ¬ng; chÕ ®é tr¶ l¬ng; nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l ¬ng; qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc; c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc x·, phêng, thÞ trÊn; sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, c«ng nh©n trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang (lùc l- îng vò trang gåm qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n). C¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc, c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang nãi trªn, sau ®©y gäi chung lµ c¬ quan, ®¬n vÞ. §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi tîng thuéc lùc lîng vò trang, bao gåm: 1. C¸c chøc danh l·nh ®¹o cña Nhµ níc vµ c¸c chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i b¶ng l¬ng chøc vô vµ b¶ng phô cÊp chøc vô ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11
 2. ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Uû ban Th êng vô Quèc héi vÒ viÖc phª chuÈn b¶ng l¬ng chøc vô, b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cña Nhµ níc; b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11). 2. C¸c chøc danh do bÇu cö ®Ó ®¶m nhiÖm chøc vô theo nhiÖm kú thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh. 3. C«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP). 4. C«ng chøc dù bÞ quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 115/2003/N§- CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é c«ng chøc dù bÞ (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 115/2003/N§-CP). 5. Viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP). 6. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ n íc vµ hëng l¬ng theo b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh ®îc cö ®Õn lµm viÖc t¹i c¸c héi, c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ, c¸c dù ¸n vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc quèc tÕ ®Æt t¹i ViÖt Nam. 7. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc cÊp x·) quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, ph - êng, thÞ trÊn (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP) vµ §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh D©n qu©n tù vÖ (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP). 8. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu. 9. SÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, c«ng nh©n trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang. §iÒu 3. Nguyªn t¾c xÕp l¬ng vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o, nguyªn t¾c tr¶ l¬ng vµ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng 1. Nguyªn t¾c xÕp l¬ng vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o a) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc nµo (sau ®©y viÕt t¾t lµ ng¹ch) hoÆc chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô nµo thuéc ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t (sau ®©y viÕt t¾t lµ chøc danh) th× xÕp l¬ng theo ng¹ch hoÆc chøc danh ®ã. b) C¸n bé gi÷ chøc danh do bÇu cö thuéc diÖn xÕp l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o th× xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc
 3. c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o cña chøc danh bÇu cö hiÖn ®ang ®¶m nhiÖm. c) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) nµo th× xÕp l¬ng chøc vô hoÆc hëng phô cÊp chøc vô theo chøc danh l·nh ®¹o ®ã. NÕu mét ng êi gi÷ nhiÒu chøc danh l·nh ®¹o kh¸c nhau th× xÕp l¬ng chøc vô hoÆc hëng phô cÊp chøc vô cña chøc danh l·nh ®¹o cao nhÊt. NÕu kiªm nhiÖm chøc danh l·nh ®¹o ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c mµ c¬ quan, ®¬n vÞ nµy ®îc bè trÝ biªn chÕ chuyªn tr¸ch ngêi ®øng ®Çu th× ®îc hëng thªm phô cÊp kiªm nhiÖm. d) C¸c ®èi tîng thuéc lùc lîng vò trang vµ c¬ yÕu quy ®Þnh hëng l¬ng theo b¶ng l¬ng nµo th× xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng ®ã. ®) ChuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ph¶i g¾n víi viÖc rµ so¸t, s¾p xÕp biªn chÕ cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ; rµ so¸t, hoµn thiÖn tiªu chuÈn chøc danh c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc; rµ so¸t l¹i viÖc xÕp l¬ng cò, nh÷ng trêng hîp ®· xÕp l¬ng hoÆc phô cÊp chøc vô cha ®óng quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× chuyÓn xÕp l¹i l¬ng vµ phô cÊp chøc vô (nÕu cã) theo ®óng quy ®Þnh. 2. Nguyªn t¾c tr¶ l¬ng ViÖc tr¶ l¬ng ph¶i g¾n víi kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ nguån tr¶ l¬ng (tõ ng©n s¸ch nhµ níc cÊp hoÆc hç trî vµ tõ c¸c nguån thu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt dïng ®Ó tr¶ l¬ng) cña c¬ quan, ®¬n vÞ. 3. Nguyªn t¾c thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng a) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi t îng thuéc lùc lîng vò trang khi thay ®æi c«ng viÖc th× ® îc chuyÓn xÕp l¹i l¬ng vµ phô cÊp chøc vô (nÕu cã) cho phï hîp víi c«ng viÖc míi ®¶m nhiÖm. Tr êng hîp th«i gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (trõ trêng hîp bÞ kû luËt b·i nhiÖm, c¸ch chøc hoÆc kh«ng ®îc bæ nhiÖm l¹i) ®Ó lµm c«ng viÖc kh¸c hoÆc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o kh¸c mµ cã møc l¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô thÊp h¬n th× ® îc b¶o lu møc l- ¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô cña chøc danh l·nh ®¹o cò trong 6 th¸ng, sau ®ã xÕp l¹i l¬ng hoÆc phô cÊp chøc vô (nÕu cã) theo c«ng viÖc míi ®¶m nhiÖm. b) Theo yªu cÇu nhiÖm vô, c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi tîng thuéc lùc lîng vò trang ®ang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o ®îc lu©n chuyÓn ®Õn gi÷ chøc danh l·nh ®¹o kh¸c cã møc l¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô thÊp h¬n, th× ®îc gi÷ møc l¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô theo chøc danh l·nh ®¹o cò. Trêng hîp c«ng viÖc míi ®îc lu©n chuyÓn ®Õn quy ®Þnh xÕp l¬ng theo ng¹ch hoÆc theo chøc danh thÊp h¬n th× ® îc gi÷ møc l¬ng cò (kÓ c¶ phô cÊp chøc vô nÕu cã) vµ ® îc thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l - ¬ng theo quy ®Þnh ë ng¹ch hoÆc chøc danh cò. c) C¸c ®èi tîng ®îc chuyÓn c«ng t¸c tõ lùc lîng vò trang, c¬ yÕu vµ c«ng ty nhµ níc vµo lµm viÖc trong c¬ quan nhµ níc hoÆc ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc th× ®îc chuyÓn xÕp l¹i ng¹ch, bËc l¬ng vµ hëng phô cÊp chøc vô (nÕu cã) theo c«ng viÖc míi ®¶m nhiÖm. Tr êng hîp xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan, h¹ sÜ quan h ëng l¬ng hoÆc theo b¶ng l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ
 4. chuyªn m«n kü thuËt thuéc c«ng an nh©n d©n, nÕu cã møc l¬ng cò cao h¬n so víi møc l¬ng míi ®îc xÕp th× ®îc b¶o lu phÇn chªnh lÖch cao h¬n nµy theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. d) Thùc hiÖn viÖc xÕp l¬ng, chÕ ®é phô cÊp l¬ng, n©ng bËc l¬ng, tr¶ l¬ng, qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ph¶i theo ®óng ®èi tîng, ph¹m vi, nguyªn t¾c, ®iÒu kiÖn, chÕ ®é ®îc hëng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. ®) Thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng ph¶i g¾n víi c¶i c¸ch hµnh chÝnh; b¶o ®¶m t¬ng quan gi÷a c¸c ngµnh, nghÒ vµ gi÷a c¸c lo¹i c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc; b¶o ®¶m æn ®Þnh chÝnh trÞ - x· héi. Ch¬ng II Møc l¬ng tèi thiÓu chung, c¸c b¶ng l¬ng vµ c¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng §iÒu 4. Møc l¬ng tèi thiÓu chung Møc l¬ng tèi thiÓu chung ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi tîng thuéc lùc lîng vò trang ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 203/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ møc l¬ng tèi thiÓu. §iÒu 5. C¸c b¶ng l¬ng; b¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ nghÜa vô vµ b¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy c¸c b¶ng l¬ng; b¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ nghÜa vô vµ b¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o nh sau: 1. C¸c b¶ng l¬ng: a) Quy ®Þnh 7 b¶ng l¬ng sau: B¶ng 1: B¶ng l¬ng chuyªn gia cao cÊp. B¶ng 2: B¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc (bao gåm c¶ c¸n bé gi÷ chøc danh do bÇu cö thuéc diÖn xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn). B¶ng 3: B¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. B¶ng 4: B¶ng l¬ng nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. B¶ng 5: B¶ng l¬ng c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, phêng, thÞ trÊn. B¶ng 6: B¶ng l¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n; sÜ quan, h¹ sÜ quan c«ng an nh©n d©n.
 5. B¶ng 7: B¶ng l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ chuyªn m«n kü thuËt thuéc c«ng an nh©n d©n. b) Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu, tuú theo tõng ®èi t - îng ®îc xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n (b¶ng 6) víi møc l¬ng cao nhÊt b»ng møc l¬ng cña cÊp bËc qu©n hµm ThiÕu tíng (trõ sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n vµ sÜ quan c«ng an nh©n d©n ®îc ®iÒu ®éng, biÖt ph¸i) vµ b¶ng l¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n (b¶ng 7). c) C«ng nh©n lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc l îng vò trang vµ tæ chøc c¬ yÕu ¸p dông thang l¬ng, b¶ng l¬ng quy ®Þnh trong c¸c c«ng ty nhµ níc. 2. B¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ nghÜa vô thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n. 3. B¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) trong c¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc; c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n. §iÒu 6. C¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng 1. Phô cÊp th©m niªn vît khung: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo b¶ng 2, b¶ng 3, b¶ng 4 vµ b¶ng 7 quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy vµ b¶ng l ¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11, ®· xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh. a) Møc phô cÊp nh sau: a1) C¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo c¸c ng¹ch tõ lo¹i A0 ®Õn lo¹i A3 cña b¶ng 2, b¶ng 3, c¸c chøc danh xÕp l¬ng theo b¶ng 7 vµ c¸c chøc danh xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t: Sau 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng) ®· xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh th× ®îc hëng phô cÊp th©m niªn vît khung b»ng 5% møc l¬ng cña bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®ã; tõ n¨m thø t trë ®i mçi n¨m ®îc tÝnh thªm 1%. a2) C¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo c¸c ng¹ch lo¹i B, lo¹i C cña b¶ng 2, b¶ng 3 vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô xÕp l¬ng theo b¶ng 4: Sau 2 n¨m (®ñ 24 th¸ng) ®· xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch th× ®îc hëng phô cÊp th©m niªn vît khung b»ng 5% møc l¬ng cña bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch ®ã; tõ n¨m thø ba trë ®i mçi n¨m ®îc tÝnh thªm 1%. b) C¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm a (a1 vµ a2) kho¶n 1 §iÒu nµy, nÕu kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao hµng n¨m hoÆc bÞ kû luËt mét trong c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc hoÆc bÞ b·i nhiÖm th× cø mçi n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô hoÆc bÞ kû luËt bÞ kÐo dµi thªm thêi gian tÝnh hëng phô cÊp th©m niªn vît khung 1 n¨m (®ñ 12 th¸ng) so víi thêi gian quy ®Þnh.
 6. c) Phô cÊp th©m niªn vît khung ®îc dïng ®Ó tÝnh ®ãng vµ hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. 2. Phô cÊp kiªm nhiÖm chøc danh l·nh ®¹o: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng ®ang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) ë mét c¬ quan, ®¬n vÞ, ®ång thêi ® îc bÇu cö hoÆc ®îc bæ nhiÖm kiªm nhiÖm chøc danh l·nh ®¹o ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c mµ c¬ quan, ®¬n vÞ nµy ®îc bè trÝ biªn chÕ chuyªn tr¸ch ngêi ®øng ®Çu nhng ho¹t ®éng kiªm nhiÖm. Møc phô cÊp b»ng 10% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). Trêng hîp kiªm nhiÖm nhiÒu chøc danh l·nh ®¹o còng chØ hëng mét møc phô cÊp. 3. Phô cÊp khu vùc: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng lµm viÖc ë nh÷ng n¬i xa x«i, hÎo l¸nh vµ khÝ hËu xÊu. Phô cÊp gåm 7 møc: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 vµ 1,0 so víi møc l ¬ng tèi thiÓu chung. §èi víi h¹ sÜ quan vµ chiÕn sÜ nghÜa vô thuéc lùc lîng vò trang, phô cÊp khu vùc ®îc tÝnh so víi møc phô cÊp qu©n hµm binh nh×. 4. Phô cÊp ®Æc biÖt: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng lµm viÖc ë ®¶o xa ®Êt liÒn vµ vïng biªn giíi cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®Æc biÖt khã kh¨n. Phô cÊp gåm 3 møc: 30%; 50% vµ 100% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã) hoÆc phô cÊp qu©n hµm hiÖn hëng ®èi víi h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ thuéc lùc lîng vò trang. 5. Phô cÊp thu hót: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®Õn lµm viÖc ë nh÷ng vïng kinh tÕ míi, c¬ së kinh tÕ vµ ®¶o xa ®Êt liÒn cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®Æc biÖt khã kh¨n. Phô cÊp gåm 4 møc: 20%; 30%; 50% vµ 70% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). Thêi gian hëng phô cÊp tõ 3 ®Õn 5 n¨m. 6. Phô cÊp lu ®éng: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc ë mét sè nghÒ hoÆc c«ng viÖc thêng xuyªn thay ®æi ®Þa ®iÓm lµm viÖc vµ n¬i ë. Phô cÊp gåm 3 møc: 0,2; 0,4 vµ 0,6 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung. 7. Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm nh÷ng nghÒ hoÆc c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng ®éc h¹i, nguy hiÓm vµ ®Æc biÖt ®éc h¹i, nguy hiÓm cha ®îc x¸c ®Þnh trong møc l¬ng. Phô cÊp gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,4 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung. 8. C¸c chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï theo nghÒ hoÆc c«ng viÖc: a) Phô cÊp th©m niªn nghÒ:
 7. ¸p dông ®èi víi sÜ quan vµ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n, sÜ quan vµ h¹ sÜ quan hëng l¬ng thuéc c«ng an nh©n d©n, c«ng chøc h¶i quan vµ ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu. Møc phô cÊp nh sau: Sau 5 n¨m (®ñ 60 th¸ng) t¹i ngò hoÆc lµm viÖc liªn tôc trong ngµnh h¶i quan, c¬ yÕu th× ® îc hëng phô cÊp th©m niªn nghÒ b»ng 5% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã); tõ n¨m thø s¸u trë ®i mçi n¨m ®îc tÝnh thªm 1%. b) Phô cÊp u ®·i theo nghÒ: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm nh÷ng nghÒ hoÆc c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng cao h¬n b×nh th êng, cã chÝnh s¸ch u ®·i cña Nhµ níc mµ cha ®îc x¸c ®Þnh trong møc l¬ng. Phô cÊp gåm 10 møc: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% vµ 50% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). c) Phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ: ¸p dông ®èi víi c¸c chøc danh xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ b¶ng l¬ng chøc vô thuéc ngµnh Tßa ¸n, KiÓm s¸t, Thanh tra vµ mét sè chøc danh t ph¸p. Phô cÊp gåm 5 møc: 10%; 15%; 20%, 25% vµ 30% møc l¬ng hiÖn h- ëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). §èi tîng ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy th× kh«ng hëng chÕ ®é phô cÊp u ®·i theo nghÒ quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 8 §iÒu nµy. d) Phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc: d1) Nh÷ng ngêi lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc b¶o vÖ c¬ mËt mËt m·. Phô cÊp gåm 3 møc: 0,1; 0,2 vµ 0,3 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung. d2) Nh÷ng ngêi lµm nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái tr¸ch nhiÖm cao hoÆc ®¶m nhiÖm c«ng t¸c qu¶n lý kh«ng thuéc chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) th× ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc. Phô cÊp gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,5 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung. ®) Phô cÊp phôc vô quèc phßng, an ninh: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng kh«ng thuéc diÖn xÕp l¬ng theo b¶ng 6 vµ b¶ng 7 quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang vµ c¬ yÕu. Phô cÊp gåm 2 møc: 30% vµ 50% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã).
 8. Ch¬ng III ChÕ ®é n©ng bËc l¬ng, ChÕ ®é tr¶ l¬ng, Qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp §iÒu 7. ChÕ ®é n©ng bËc l¬ng 1. Thùc hiÖn n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn trªn c¬ së kÕt qu¶ hoµn thµnh nhiÖm vô cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ thêi gian gi÷ bËc trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh. Thêi gian gi÷ bËc trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®Ó xem xÐt n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn quy ®Þnh nh sau: a) §èi víi chøc danh chuyªn gia cao cÊp, nÕu cha xÕp bËc l¬ng cuèi cïng cña b¶ng l¬ng th× sau 5 n¨m (®ñ 60 th¸ng) gi÷ bËc l¬ng trong b¶ng l- ¬ng chuyªn gia cao cÊp ®îc xÐt n©ng lªn mét bËc l¬ng. b) §èi víi c¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo b¶ng 2, b¶ng 3, b¶ng 4 quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy vµ b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11, nÕu cha xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh th× thêi gian gi÷ bËc trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®Ó xÐt n©ng bËc l ¬ng nh sau: b1) C¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo c¸c ng¹ch tõ lo¹i A0 ®Õn lo¹i A3 cña b¶ng 2, b¶ng 3 vµ c¸c chøc danh xÕp l ¬ng theo b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t: Sau 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng) gi÷ bËc l¬ng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®îc xÐt n©ng lªn mét bËc l¬ng. b2) C¸c ®èi tîng xÕp l¬ng theo c¸c ng¹ch lo¹i B, lo¹i C cña b¶ng 2, b¶ng 3 vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô xÕp l¬ng theo b¶ng 4: Sau 2 n¨m (®ñ 24 th¸ng) gi÷ bËc l¬ng trong ng¹ch ®îc xÐt n©ng lªn mét bËc l¬ng. c) C¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy, nÕu kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao hµng n¨m hoÆc bÞ kû luËt mét trong c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc hoÆc bÞ b·i nhiÖm th× cø mçi n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô hoÆc bÞ kû luËt bÞ kÐo dµi thªm thêi gian tÝnh n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn 1 n¨m (®ñ 12 th¸ng) so víi thêi gian quy ®Þnh. 2. Thùc hiÖn n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n nh sau: a) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô mµ cha xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh th× ®îc xÐt n©ng mét bËc l¬ng tríc thêi h¹n tèi ®a lµ 12 th¸ng so víi thêi gian quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy. Tû lÖ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®îc n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n trong mét n¨m kh«ng qu¸ 5% tæng sè c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l ¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ (trõ c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu nµy). b) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®· cã th«ng b¸o nghØ hu theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao, cha xÕp bËc l¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh vµ ch a ®ñ ®iÒu kiÖn thêi gian gi÷ bËc ®Ó ®îc n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn t¹i thêi ®iÓm cã th«ng b¸o nghØ h u, th× ®îc n©ng mét bËc l¬ng tríc thêi h¹n tèi ®a lµ 12 th¸ng so víi thêi gian quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy.
 9. 3. ViÖc th¨ng, gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm vµ n©ng l ¬ng, n©ng phô cÊp qu©n hµm ®èi víi sÜ quan, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ chuyªn m«n kü thuËt thuéc lùc lîng vò trang thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh ®èi víi lùc lîng vò trang. §iÒu 8. ChÕ ®é tr¶ l¬ng 1. ChÕ ®é tr¶ l¬ng g¾n víi kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc; nguån tr¶ l¬ng vµ theo quy chÕ tr¶ l¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ. Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ sau khi trao ®æi víi Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn cïng cÊp cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng, ban hµnh quy chÕ tr¶ l ¬ng ®Ó thùc hiÖn ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña c¬ quan, ®¬n vÞ. Quy chÕ tr¶ l¬ng ph¶i ®îc göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp ®Ó qu¶n lý, kiÓm tra vµ thùc hiÖn c«ng khai trong c¬ quan, ®¬n vÞ. ViÖc tr¶ l¬ng trong lùc lîng vò trang thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 2. ChÕ ®é tr¶ l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thùc hiÖn chÕ ®é trùc 12giê/24giê hoÆc 24giê/24giê ®îc thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l ¬ng hoÆc phô cÊp ®Æc thï do ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh. 3. ChÕ ®é tr¶ l¬ng trong nh÷ng ngµy nghØ lµm viÖc ® îc hëng l¬ng; chÕ ®é t¹m øng tiÒn l¬ng trong thêi gian bÞ ®×nh chØ c«ng t¸c, bÞ t¹m gi÷, t¹m giam, thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng. 4. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong biªn chÕ tr¶ l¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸c ®èi tîng hëng l¬ng thuéc lùc lîng vò trang ®îc cö ®i c«ng t¸c, lµm viÖc, häc tËp ë níc ngoµi tõ 30 ngµy liªn tôc trë lªn h ëng sinh ho¹t phÝ do Nhµ níc ®µi thä hoÆc hëng l¬ng, hëng sinh ho¹t phÝ do níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ ®µi thä th× trong thêi gian ë níc ngoµi ®îc hëng 40% møc l¬ng hiÖn hëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn v ît khung (nÕu cã). 5. C«ng chøc dù bÞ vµ nh÷ng ngêi trong thêi gian tËp sù hoÆc thö viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc (kÓ c¶ tËp sù c«ng chøc cÊp x·) vµ trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc ®îc hëng møc l¬ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè 115/2003/N§-CP, §iÒu 21 NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP, §iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP, §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§- CP vµ ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp, chÕ ®é tr¶ l¬ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 6. ChÕ ®é tr¶ l¬ng ¸p dông tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005 ®èi víi c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc cÊp x· lµ ngêi ®ang hëng chÕ ®é hu trÝ hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng nh sau: a) C¸n bé chuyªn tr¸ch cÊp x· lµ ngêi ®ang hëng chÕ ®é hu trÝ hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng, ngoµi l ¬ng hu hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng,
 10. hµng th¸ng ®îc hëng 90% møc l¬ng chøc danh hiÖn ®¶m nhiÖm quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ kh«ng ph¶i ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. b) C«ng chøc cÊp x· lµ ngêi ®ang hëng chÕ ®é hu trÝ hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng, ngoµi l¬ng hu hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng, hµng th¸ng ®îc hëng 90% møc l¬ng bËc 1 cña ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh cã cïng tr×nh ®é ®µo t¹o quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ kh«ng ph¶i ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. §iÒu 9. Nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng 1. TiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn (trõ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng) ®èi víi tõng c¬ quan hµnh chÝnh, tõng ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 2. Sö dông tèi thiÓu 40% sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu (kÓ c¶ c¸c ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu). Riªng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc ngµnh y tÕ sö dông tèi thiÓu 35%. 3. Sö dông tèi thiÓu 40% sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cã thu. 4. Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng sö dông 50% sè t¨ng thu gi÷a dù to¸n n¨m kÕ ho¹ch so víi dù to¸n n¨m tríc liÒn kÒ do Thñ t íng ChÝnh phñ giao vµ 50% sè t¨ng thu gi÷a thùc hiÖn so víi dù to¸n n¨m kÕ ho¹ch do Thñ t íng ChÝnh phñ giao. 5. Ng©n s¸ch Trung ¬ng bæ sung nguån kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng cho c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trong trêng hîp ®· thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 vµ 4 §iÒu nµy mµ vÉn cßn thiÕu. §iÒu 10. Qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp 1. C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn viÖc xÕp l¬ng, chÕ ®é phô cÊp l- ¬ng, n©ng bËc l¬ng, tr¶ l¬ng, qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ híng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. §èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh ®îc kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n vµ tù chñ tµi chÝnh, th× c¨n cø vµo kÕt qu¶ tiÕt kiÖm kinh phÝ hµnh chÝnh vµ møc t¨ng trëng c¸c nguån thu ®îc quyÒn quyÕt ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung vµ t¨ng thªm møc trÝch lËp c¸c quü khen thëng, quü phóc lîi ®Ó t¨ng thªm thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l ¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ theo quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 2. Thùc hiÖn ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm ®Ó ngêi ®øng ®Çu c¬ quan nhµ n- íc vµ ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc quyÕt ®Þnh viÖc xÕp l- ¬ng, n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn, n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n vµ phô cÊp th©m niªn vît khung ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc ph¹m vi qu¶n lý theo ph©n cÊp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.
 11. 3. §èi víi chøc danh chuyªn gia cao cÊp, chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng, thùc hiÖn ph©n cÊp viÖc quyÕt ®Þnh xÕp l ¬ng, n©ng bËc l¬ng vµ phô cÊp th©m niªn vît khung nh sau: a) §èi víi chøc danh chuyªn gia cao cÊp: ViÖc quyÕt ®Þnh xÕp l ¬ng, n©ng bËc l¬ng thêng xuyªn vµ n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n, thùc hiÖn theo ph©n cÊp hiÖn hµnh. b) §èi víi ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng (lo¹i A3): b1) ViÖc quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng vµo lo¹i A3 khi ®îc phª chuÈn kÕt qu¶ bÇu cö, khi ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch (hoÆc chøc danh), n©ng ng¹ch, chuyÓn ng¹ch, thùc hiÖn theo ph©n cÊp hiÖn hµnh. b2) ViÖc quyÕt ®Þnh n©ng bËc l ¬ng thêng xuyªn vµ phô cÊp th©m niªn vît khung trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh lo¹i A3 do Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé tr- ëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trùc tiÕp sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®ã ra quyÕt ®Þnh thùc hiÖn vµ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn vÒ Bé Néi vô. b3) ViÖc quyÕt ®Þnh n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n (khi lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô vµ khi cã th«ng b¸o nghØ hu) trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh lo¹i A3 do Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé tr ëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trùc tiÕp sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®ã ra quyÕt ®Þnh thùc hiÖn sau khi cã tho¶ thuËn cña Bé tr- ëng Bé Néi vô vµ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn vÒ Bé Néi vô. Ch¬ng IV §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 11. Tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn 1. Bé Néi vô chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan: a) Híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c trêng hîp cã thay ®æi vÒ ph©n lo¹i c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. b) Híng dÉn xÕp l¬ng, n©ng bËc l¬ng vµ phô cÊp ®èi víi nh÷ng ngêi lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. c) Híng dÉn xÕp l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸c ®èi t îng gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) thuéc diÖn xÕp l ¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc, b¶o ®¶m l¬ng míi (gåm l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o) kh«ng thÊp h¬n so víi l¬ng cò.
 12. d) Híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc khi thay ®æi c«ng viÖc vµ c¸c trêng hîp ®îc chuyÓn c«ng t¸c tõ lùc lîng vò trang, c¬ yÕu vµ c«ng ty nhµ níc vµo lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. ®) Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 vµ t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy. e) Híng dÉn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy. g) Híng dÉn chÕ ®é n©ng bËc l¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh nµy vµ ph©n cÊp thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xÕp l ¬ng, n©ng bËc l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy. h) KiÓm tra kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. 2. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô, c¸c Bé, ngµnh liªn quan vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: a) Híng dÉn thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n, c©n ®èi nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy. b) KiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ tù c©n ®èi ®îc nguån tr¶ l¬ng; ®ång thêi thÈm ®Þnh vµ tr×nh Thñ t- íng ChÝnh phñ cÊp bæ sung quü l ¬ng ®èi víi c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cßn thiÕu nguån ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng, b¶o ®¶m tæng quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm kh«ng vît qu¸ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m. c) Híng dÉn thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh vµ tù chñ tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy. 3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé chÞu tr¸ch nhiÖm: a) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t íng ChÝnh phñ söa ®æi chÕ ®é qu¶n lý, ph©n phèi vµ sö dông c¸c kho¶n thu, c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ thuéc thÈm quyÒn. b) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh rµ so¸t vµ x©y dùng chÕ ®é phô cÊp u ®·i theo nghÒ ®èi víi c¸c ®èi tîng thuéc ph¹m vi qu¶n lý tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt ban hµnh, söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 8 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy; ®ång thêi rµ so¸t tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung hoÆc b·i bá c¸c chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp kh¸c (bao gåm c¶ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp b»ng tiÒn) vµ chÕ ®é tr¶ l¬ng hoÆc phô cÊp ®Æc thï quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh nµy. c) TriÓn khai thùc hiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu thuéc ph¹m vi qu¶n lý. 4. Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé T ph¸p vµ Thanh tra ChÝnh phñ chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh rµ so¸t
 13. vµ x©y dùng chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ ®èi víi c¸c ®èi t îng thuéc ph¹m vi qu¶n lý tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt ban hµnh, söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 8 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy; ®ång thêi rµ so¸t tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung hoÆc b·i bá c¸c chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp kh¸c (bao gåm c¶ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp b»ng tiÒn). 5. Bé Quèc phßng, Bé C«ng an chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô vµ Bé Tµi chÝnh rµ so¸t vµ x©y dùng c¸c chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï ®èi víi Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh vµ híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy ®èi víi c¸c ®èi tîng thuéc ph¹m vi qu¶n lý. 6. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy. 7. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l îng vò trang trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi qu¶n lý, tÝnh to¸n x©y dùng quü tiÒn l ¬ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy vµ b¸o c¸o vÒ liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh ®Ó kiÓm tra vµ thÈm ®Þnh. § iÒu 12. HiÖu lùc thi hµnh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. ChÕ ®é tiÒn l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy ®îc tÝnh hëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. 2. §èi víi c¸c chÕ ®é phô cÊp u ®·i vµ båi dìng theo nghÒ hoÆc theo c«ng viÖc hiÖn ®ang ¸p dông, c¸c Bé, ngµnh ë Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh chÕ ®é phô cÊp u ®·i theo nghÒ hoÆc phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ cho phï hîp víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 8 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy vµ ® îc truy lÜnh theo møc phô cÊp míi kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. 3. NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp vµ lùc lîng vò trang. B·i bá c¸c quy ®Þnh vÒ tiÒn l¬ng vµ phô cÊp tr¸i víi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 4. Quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh n©ng bËc l ¬ng thêng xuyªn (kÓ c¶ phô cÊp th©m niªn vît khung) vµ n©ng bËc l¬ng tríc thêi h¹n ®èi víi ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng lo¹i A3 t¹i ®iÓm b (b2 vµ b3) kho¶n 3 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh n©ng bËc l¬ng ®èi víi ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ c¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc chuyªn ngµnh t¬ng ®¬ng ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp t¹i kho¶n 7
 14. §iÒu 41 NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP vµ kho¶n 8 §iÒu 46 NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP. 5. ChÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé X· ®éi quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ®îc tÝnh l¹i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ ®îc hëng tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005. 6. C¸ch tÝnh hëng c¸c chÕ ®é phô cÊp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 35/2001/N§-CP ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ®ang c«ng t¸c ë tr êng chuyªn biÖt, ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, ®îc tÝnh l¹i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 7. Huû bá hiÖu lùc thi hµnh c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n sau: a) §iÒu 2, §iÒu 3, c¸c kho¶n 1, 3, 4, 5, 6 vµ 8 §iÒu 4 vµ §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi vµ ®æi míi mét bíc c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l- ¬ng. b) C¸c ®iÓm a, b, c, d vµ ® kho¶n 1, ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu 4 vµ §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn. 8. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ngoµi c«ng lËp, nÕu thÊy phï hîp th× ®îc vËn dông c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 13. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
 15. B¶ng 1 B¶ng l¬ng chuyªn gia cao cÊp (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12 /2004 cña ChÝnh phñ) §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång BËc 1 BËc 2 BËc 3 HÖ sè l¬ng 8.80 9.40 10.00 Møc l¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 2,552.0 2,726.0 2,900.0 Ghi chó: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng kh«ng gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) trong c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, hµnh chÝnh, kinh tÕ, khoa häc - kü thuËt, gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸ - nghÖ thuËt.
 16. B¶ng 2 B¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång STT Nhãm ng¹ch BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc BËc 11 BËc 12 10 1 C«ng chøc lo¹i A3 a Nhãm 1 (A3.1) HÖ sè l¬ng 6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00 Møc l¬ng thùc hiÖn 1,798. 1,902.4 2,006.8 2,111. 2,215. 2,320. 01/10/2004 0 2 6 0 b Nhãm 2 (A3.2) HÖ sè l¬ng 5.75 6.11 6.47 6.83 7.19 7.55 Møc l¬ng thùc hiÖn 1,667. 1,771.9 1,876.3 1,980. 2,085. 2,189. 01/10/2004 5 7 1 5 2 C«ng chøc lo¹i A2 a Nhãm 1 (A2.1) HÖ sè l¬ng 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78 Møc l¬ng thùc hiÖn 1,276. 1,374.6 1,473.2 1,571. 1,670. 1,769. 1,867. 1,966. 01/10/2004 0 8 4 0 6 2 b Nhãm 2 (A2.2) HÖ sè l¬ng 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38 Møc l¬ng thùc hiÖn 1,160. 1,258.6 1,357.2 1,455. 1,554. 1,653. 1,751. 1,850.
 17. 01/10/2004 0 8 4 0 6 2 3 C«ng chøc lo¹i A1 HÖ sè l¬ng 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 Møc l¬ng thùc hiÖn 678.6 774.3 870.0 965.7 1,061. 1,157. 1,252. 1,348. 1,444. 01/10/2004 4 1 8 5 2 4 C«ng chøc lo¹i A0 HÖ sè l¬ng 2.10 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89 Møc l¬ng thùc hiÖn 609.0 698.9 788.8 878.7 968.6 1,058. 1,148. 1,238. 1,328. 1,418. 01/10/2004 5 4 3 2 1 5 C«ng chøc lo¹i B HÖ sè l¬ng 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 Møc l¬ng thùc hiÖn 539.4 597.4 655.4 713.4 771.4 829.4 887.4 945.4 1,003. 1,061. 1,119.4 1,177.4 01/10/2004 4 4 6 C«ng chøc lo¹i C a Nhãm 1 (C1) HÖ sè l¬ng 1.65 1.83 2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 3.45 3.63 Møc l¬ng thùc hiÖn 478.5 530.7 582.9 635.1 687.3 739.5 791.7 843.9 896.1 948.3 1,000.5 1,052.7 01/10/2004 b Nhãm 2 (C2) HÖ sè l¬ng 1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.40 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48 Møc l¬ng thùc hiÖn 435.0 487.2 539.4 591.6 643.8 696.0 748.2 800.4 852.6 904.8 957.0 1,009.2 01/10/2004 c Nhãm 3 (C3) HÖ sè l¬ng 1.35 1.53 1.71 1.89 2.07 2.25 2.43 2.61 2.79 2.97 3.15 3.33 Møc l¬ng thùc hiÖn 391.5 443.7 495.9 548.1 600.3 652.5 704.7 756.9 809.1 861.3 913.5 965.7 cc01/10/2004 Ghi chó:
 18. 1. Trong c¸c c¬ quan nhµ níc cã sö dông c¸c chøc danh c¸n bé, c«ng chøc theo ngµnh chuyªn m«n cã tªn ng¹ch thuéc ®èi t îng ¸p dông b¶ng 3 th× xÕp l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ®ã theo ng¹ch t¬ng øng quy ®Þnh t¹i b¶ng 3. ViÖc tr¶ l¬ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc mµ c¸n bé, c«ng chøc ®ã ®ang lµm viÖc. 2. Khi chuyÓn xÕp l¬ng cò sang ng¹ch, bËc l¬ng míi, nÕu ®· xÕp bËc l¬ng cò cao h¬n bËc l¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch th× nh÷ng bËc l¬ng cò cao h¬n nµy ®îc quy ®æi thµnh % phô cÊp th©m niªn v ît khung so víi møc l¬ng cña bËc l¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch. 3. HÖ sè l¬ng cña c¸c ng¹ch c«ng chøc lo¹i C (gåm C1, C2 vµ C3) ®· tÝnh yÕu tè ®iÒu kiÖn lao ®éng cao h¬n b×nh thêng. 4. C¸n bé, c«ng chøc cã ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn, vÞ trÝ c«ng t¸c phï hîp víi ng¹ch vµ cßn ng¹ch trªn trong cïng ngµnh chuyªn m«n, th× c¨n cø vµo thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch (kh«ng quy ®Þnh theo hÖ sè l ¬ng hiÖn hëng) ®Ó ®îc xem xÐt cö ®i thi n©ng ng¹ch nh sau: - §èi víi c¸n bé, c«ng chøc lo¹i B vµ lo¹i C: Kh«ng quy ®Þnh thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch. - §èi víi c¸n bé, c«ng chøc lo¹i A0 vµ lo¹i A1: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 9 n¨m (bao gåm c¶ thêi gian lµm viÖc trong c¸c ng¹ch kh¸c t¬ng ®¬ng). - §èi víi c¸n bé, c«ng chøc lo¹i A2: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 6 n¨m (bao gåm c¶ thêi gian lµm viÖc trong c¸c ng¹ch kh¸c t¬ng ®¬ng). 5. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã bæ sung vÒ chøc danh c¸n bé, c«ng chøc (ng¹ch) quy ®Þnh t¹i ®èi t îng ¸p dông b¶ng 2, th× c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé qu¶n lý ng¹ch c«ng chøc chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban hµnh chøc danh, tiªu chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch c«ng chøc vµ híng dÉn viÖc xÕp l¬ng phï hîp víi ng¹ch c«ng chøc ®ã.
 19. §èi tîng ¸p dông b¶ng 2 1- C«ng chøc lo¹i A3: - Nhãm 1 (A3.1): Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 1 Chuyªn viªn cao cÊp 2 Thanh tra viªn cao cÊp 3 KiÓm so¸t viªn cao cÊp thuÕ 4 KiÓm to¸n viªn cao cÊp 5 KiÓm so¸t viªn cao cÊp ng©n hµng 6 KiÓm tra viªn cao cÊp h¶i quan 7 ThÈm kÕ viªn cao cÊp 8 KiÓm so¸t viªn cao cÊp thÞ trêng - Nhãm 2 (A3.2): Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 1 KÕ to¸n viªn cao cÊp 2 KiÓm dÞch viªn cao cÊp ®éng - thùc vËt 2- C«ng chøc lo¹i A2: - Nhãm 1 (A2.1): Sè TT Ng¹ch c«ng chøc Chuyªn viªn chÝnh ChÊp hµnh viªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thanh tra viªn chÝnh KiÓm so¸t viªn chÝnh thuÕ KiÓm to¸n viªn chÝnh KiÓm so¸t viªn chÝnh ng©n hµng KiÓm tra viªn chÝnh h¶i quan ThÈm kÕ viªn chÝnh KiÓm so¸t viªn chÝnh thÞ trêng - Nhãm 2 (A2.2): Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 1 KÕ to¸n viªn chÝnh 2 KiÓm dÞch viªn chÝnh ®éng - thùc vËt KiÓm so¸t viªn chÝnh ®ª ®iÒu (*) 3
 20. 3- C«ng chøc lo¹i A1: Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 1 Chuyªn viªn 2 ChÊp hµnh viªn quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh 3 C«ng chøng viªn 4 Thanh tra viªn 5 KÕ to¸n viªn 6 KiÓm so¸t viªn thuÕ 7 KiÓm to¸n viªn 8 KiÓm so¸t viªn ng©n hµng 9 KiÓm tra viªn h¶i quan 10 KiÓm dÞch viªn ®éng- thùc vËt 11 KiÓm l©m viªn chÝnh KiÓm so¸t viªn ®ª ®iÒu (*) 12 13 ThÈm kÕ viªn 14 KiÓm so¸t viªn thÞ trêng 4- C«ng chøc lo¹i Ao: ¸p dông ®èi víi c¸c ng¹ch c«ng chøc yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o cao ®¼ng (hoÆc cö nh©n cao ®¼ng), c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé qu¶n lý ng¹ch c«ng chøc chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban hµnh chøc danh, tiªu chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch vµ híng dÉn xÕp l¬ng cho phï hîp (c«ng chøc lo¹i A0 khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc thi n©ng ng¹ch lªn c«ng chøc lo¹i A2 nhãm 2 trong cïng ngµnh chuyªn m«n). 5- C«ng chøc lo¹i B: Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 1 C¸n sù 2 KÕ to¸n viªn trung cÊp 3 KiÓm thu viªn thuÕ Thñ kho tiÒn, vµng b¹c, ®¸ quý (ng©n hµng) (*) 4 5 KiÓm tra viªn trung cÊp h¶i quan 6 Kü thuËt viªn kiÓm dÞch ®éng - thùc vËt 7 KiÓm l©m viªn KiÓm so¸t viªn trung cÊp ®ª ®iÒu (*) 8 9 Kü thuËt viªn kiÓm nghiÖm b¶o qu¶n 10 KiÓm so¸t viªn trung cÊp thÞ trêng 6- C«ng chøc lo¹i C: Nhãm 1 (C1): STT Ng¹ch c«ng chøc 1 Thñ quü kho b¹c, ng©n hµng
Đồng bộ tài khoản