Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: thanhuyen

Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 

 1. N gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 205/2004/N§­CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004  Quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é  phô cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12 n¨m   2001; C¨n   cø   Bé   luËt   Lao   ®éng   ngµy   23   th¸ng   6   n¨m   1994;   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Bé  luËt Lao  ®éng   ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n  cø   NghÞ  quyÕt   sè   19/2003/QH11   ngµy   16   th¸ng  11   n¨m 2003 vÒ nhiÖm vô n¨m 2004 cña Quèc héi kho¸ XI; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ   X∙ héi, ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u   1.  Ph¹m vi ¸p dông hÖ  thèng thang l¬ng, b¶ng  l¬ng vµ  chÕ   ®é  phô  cÊp l¬ng quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy,  bao gåm: 1. C«ng ty nhµ níc: ­ Tæng c«ng ty nhµ níc; ­ C«ng ty nhµ níc ®éc lËp. 2. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng   ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp. C¸c   Tæng   c«ng   ty,   c«ng   ty   nªu   trªn   ®îc   gäi   t¾t   lµ  c«ng ty. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông: 1.   C«ng   nh©n,   nh©n   viªn   trùc   tiÕp   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh; 2. Thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm   so¸t;
 2. 3.  Tæng gi¸m   ®èc,  Gi¸m  ®èc, Phã  Tæng  gi¸m  ®èc,  Phã  Gi¸m   ®èc,   KÕ   to¸n   trëng   (kh«ng   kÓ   Tæng   gi¸m   ®èc,   Gi¸m  ®èc, Phã  Tæng gi¸m  ®èc, Phã  Gi¸m  ®èc, KÕ  to¸n tr ëng lµm  viÖc theo hîp ®ång);  4.   Viªn   chøc   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô;   nh©n   viªn   thõa  hµnh, phôc vô. §i Ò u   3.   Ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh nµy hÖ  thèng  thang   l¬ng,   b¶ng   l¬ng,   b¶ng   phô   cÊp   gi÷   chøc   vô   Trëng  phßng, Phã trëng phßng, bao gåm: 1. C¸c thang l¬ng c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n  xuÊt, kinh doanh; 2. C¸c b¶ng l¬ng c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n  xuÊt, kinh doanh; 3.   B¶ng   l¬ng   cña   thµnh   viªn   chuyªn   tr¸ch   Héi   ®ång  qu¶n trÞ; 4.  B¶ng l¬ng cña  Tæng  gi¸m  ®èc,  Gi¸m   ®èc,  Phã  Tæng  gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng; 5. B¶ng l¬ng chuyªn gia cao cÊp vµ nghÖ nh©n; 6. B¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô  vµ  b¶ng  phô cÊp gi÷ chøc vô Trëng phßng, Phã trëng phßng; 7. B¶ng l¬ng nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô. §i Ò u  4.  C¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng, bao gåm: 1. Phô  cÊp khu vùc: ¸p dông  ®èi víi ngêi lµm viÖc  ë  vïng xa x«i, hÎo l¸nh vµ khÝ hËu xÊu.  Phô  cÊp gåm 7 møc: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 vµ  1,0 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung. 2.   Phô   cÊp   tr¸ch   nhiÖm   c«ng   viÖc:   ¸p   dông   ®èi   víi   thµnh   viªn   kh«ng   chuyªn   tr¸ch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   thµnh  viªn   Ban   kiÓm   so¸t   (kh«ng   kÓ   Trëng   Ban   kiÓm   so¸t)   vµ  nh÷ng ngêi lµm mét sè  c«ng viÖc  ®ßi hái tr¸ch nhiÖm cao  hoÆc   ph¶i   ®¶m   nhiÖm   c«ng   t¸c   qu¶n   lý   kh«ng   thuéc   chøc  danh l∙nh ®¹o.  Phô cÊp gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,5 so víi møc l­ ¬ng tèi thiÓu chung. 3. Phô  cÊp  ®éc h¹i, nguy hiÓm: ¸p dông  ®èi víi ng êi  lµm nghÒ  hoÆc c«ng viÖc cã   ®iÒu kiÖn lao  ®éng  ®éc h¹i,  nguy   hiÓm,   ®Æc   biÖt   ®éc   h¹i,   nguy   hiÓm   mµ   cha   ®îc   x¸c  ®Þnh trong møc l¬ng.  Phô cÊp gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,4 so víi møc l­ ¬ng tèi thiÓu chung. 2
 3. 4.   Phô   cÊp   lu   ®éng:   ¸p   dông   ®èi   víi   ngêi   lµm   nghÒ  hoÆc c«ng viÖc thêng xuyªn thay  ®æi  ®Þa  ®iÓm lµm viÖc vµ  n¬i ë.  Phô  cÊp gåm 3 møc: 0,2; 0,4 vµ  0,6 so víi møc l¬ng  tèi thiÓu chung. 5. Phô cÊp thu hót: ¸p dông ®èi víi ngêi ®Õn lµm viÖc  ë  vïng kinh tÕ  míi, c¬  së  kinh tÕ  vµ   ®¶o xa  ®Êt liÒn cã   ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®Æc biÖt khã kh¨n.  Phô  cÊp gåm 4 møc: 20%; 30%; 50% vµ  70% møc l¬ng cÊp  bËc, chøc vô hoÆc l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô.  Thêi gian hëng tõ 3 ®Õn 5 n¨m. §i Ò u   5.  HÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng, phô cÊp l­ ¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 vµ §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy lµm c¬ së  ®Ó: 1. Tho¶ thuËn tiÒn l¬ng trong hîp ®ång lao ®éng; 2. X©y dùng  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng; thùc hiÖn chÕ   ®é  n©ng  bËc l¬ng theo tho¶ thuËn trong hîp  ®ång lao  ®éng vµ  tho¶   íc lao ®éng tËp thÓ; 3. §ãng vµ  hëng c¸c chÕ   ®é  b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm  y tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. Tr¶ l¬ng ngõng viÖc vµ  c¸c chÕ   ®é  kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng; 5. Gi¶i quyÕt c¸c quyÒn lîi kh¸c theo tho¶ thuËn cña  ngêi sö  dông lao  ®éng vµ  ngêi lao  ®éng vµ  quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt lao ®éng. §i Ò u   6.   ViÖc   chuyÓn,   xÕp   l¬ng   ph¶i   b¶o   ®¶m   theo  nguyªn t¾c lµm c«ng viÖc g×  xÕp l¬ng theo c«ng viÖc  ®ã,  gi÷   chøc   vô   g×   xÕp   l¬ng   theo   chøc  vô   hoÆc  phô  cÊp  gi÷  chøc vô   ®ã  trªn c¬  së  tiªu chuÈn cÊp bËc kü  thuËt c«ng   nh©n;   tiªu   chuÈn   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô   viªn   chøc,   nh©n  viªn; tiªu chuÈn xÕp h¹ng c«ng ty. §i Ò u   7.   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   cã  tr¸ch nhiÖm: 1. Híng dÉn viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi  víi Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc, Phã  Tæng gi¸m  ®èc, Phã  Gi¸m   ®èc,   KÕ   to¸n   trëng   vµ   c«ng   nh©n,   viªn   chøc,   nh©n   viªn  theo c¸c thang l¬ng, b¶ng l¬ng quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1,  2, 4, 5, 6 vµ kho¶n 7 §iÒu 3; híng dÉn thùc hiÖn c¸c chÕ  ®é  phô  cÊp l¬ng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ   ®Þnh nµy; híng  3
 4. dÉn ph¬ng ph¸p x©y dùng tiªu chuÈn cÊp bËc kü  thuËt c«ng   nh©n vµ  tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô  viªn chøc, nh©n  viªn trong c¸c c«ng ty; 2.   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   Néi   vô   híng   dÉn   viÖc  chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang l¬ng míi  ®èi víi c¸c thµnh viªn   Héi ®ång qu¶n trÞ (kh«ng kÓ Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc) theo   b¶ng l¬ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy;  3.   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   c¸c   Bé,  ngµnh liªn quan: a) Tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chÕ   ®é   ®Æc thï   cã tÝnh chÊt l¬ng cña mét sè ngµnh, nghÒ;  b)  Ban hµnh  tiªu  chuÈn  xÕp h¹ng  c«ng  ty. Riªng   ®èi  víi c«ng ty h¹ng  ®Æc biÖt, tr×nh Thñ  t íng ChÝnh phñ  xem  xÐt, quyÕt ®Þnh; c) Híng dÉn c«ng ty x¸c  ®Þnh h¹ng vµ   ®¨ng ký  víi  ®¹i  diÖn chñ  së  h÷u;  ®¨ng ký  víi Bé  Lao  ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙ héi  ®èi víi c«ng ty tõ  h¹ng I trë  lªn; tr×nh Thñ  t íng  ChÝnh phñ ®èi víi c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt. §i Ò u   8.  NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  NghÞ   ®Þnh sè   26/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m  thêi chÕ   ®é  tiÒn l¬ng míi trong  c¸c  doanh  nghiÖp,  NghÞ  ®Þnh   sè   110/1997/N§­CP   ngµy   18   th¸ng   11   n¨m   1997   cña  ChÝnh phñ  vÒ  viÖc bæ sung hÖ  sè møc l¬ng chøc vô  qu¶n lý  vµ   phô   cÊp   chøc   vô   l∙nh   ®¹o   doanh   nghiÖp   ban   hµnh   kÌm  theo   NghÞ   ®Þnh   sè   26/CP   ngµy   23   th¸ng   5   n¨m   1993   cña  ChÝnh phñ, QuyÕt  ®Þnh sè  83/1998/Q§­TTg ngµy 15 th¸ng 4  n¨m 1998 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tiÒn l¬ng vµ  phô   cÊp   ®èi   víi   c¸c   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Ban  kiÓm so¸t Tæng c«ng ty nhµ  níc vµ  doanh nghiÖp nhµ  níc  ®éc lËp quy m« lín. C¸c quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy  ®îc thùc hiÖn tõ  ngµy  01 th¸ng 10 n¨m 2004. §i Ò u   9.  C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n   d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 4
 5. c¸c thang l¬ng c«ng nh©n, nh©n viªn  trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§­CP  ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ) A.1. Thang l¬ng 7 bËc §¬n   vÞ   tÝnh:   1000  ®ång Ngµnh/Nhãm ngµnh BËc/HÖ sè, møc l¬ng I II III IV V VI VII 1. du lÞch, DÞch vô kh¸c               Nhãm I               ­ HÖ sè 1,35 1,59 1,87 2,20 2,59 3,05 3,60 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  391, 461, 542, 638, 751, 884, 1044 01/10/2004 5 1 3 0 1 5 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,45 1,71 2,03 2,39 2,83 3,34 3,95 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  420, 495, 588, 693, 820, 968, 1145 01/10/2004 5 9 7 1 7 6 ,5 Nhãm III                   ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 2. V¨n ho¸               Nhãm I               ­ HÖ sè 1,45 1,71 2,03 2,39 2,83 3,34 3,95 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  420, 495, 588, 693, 820, 968, 1145 01/10/2004 5 9 7 1 7 6 ,5 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218 01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0 Nhãm III                ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 3. Dîc phÈm               Nhãm I               ­ HÖ sè 1,45 1,71 2,03 2,39 2,83 3,34 3,95 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  420, 495, 588, 693, 820, 968, 1145 01/10/2004 5 9 7 1 7 6 ,5 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 5
 6. Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218 01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0 Nhãm III                ­ HÖ sè 1,85 2,18 2,56 3,01 3,54 4,17 4,90 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  536, 632, 742, 872, 1026 1209 1421 01/10/2004 5 2 4 9 ,6 ,3 ,0 4. ChÕ biÕn l©m s¶n Nhãm I               ­ HÖ sè 1,45 1,71 2,03 2,39 2,83 3,34 3,95 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  420, 495, 588, 693, 820, 968, 1145 01/10/2004 5 9 7 1 7 6 ,5 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218 01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0 Nhãm III                ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 5. c«ng tr×nh ®« thÞ               Nhãm I               ­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218 01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 Nhãm III               ­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392 01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0 6. C¬  khÝ,  ®iÖn,  ®iÖn tö  ­                tin häc  Nhãm I               ­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218 01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 Nhãm III               ­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392 01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0 7. Kü thuËt viÔn th«ng 6
 7. Nhãm I               ­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218 01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392 01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0 8.   x©y   dùng   c¬   b¶n;   VËt  liÖu   x©y   dùng,   sµnh   sø,              thuû tinh Nhãm I               ­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218 01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 Nhãm III               ­ HÖ sè 1,85 2,18 2,56 3,01 3,54 4,17 4,90 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  536, 632, 742, 872, 1026 1209 1421 01/10/2004 5 2 4 9 ,6 ,3 ,0 9. LuyÖn kim, ho¸ chÊt, ®Þa                chÊt, ®o ®¹c c¬ b¶n Nhãm I               ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392 01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0 Nhãm III               ­ HÖ sè 2,05 2,40 2,81 3,29 3,85 4,51 5,28 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  594, 696, 814, 954, 1116 1307 1531 01/10/2004 5 0 9 1 ,5 ,9 ,2 10.  khai th¸c má lé thiªn               Nhãm I               ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392 01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0 Nhãm III               ­ HÖ sè 1,95 2,27 2,66 3,11 3,65 4,27 5,00 7
 8. Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  565, 658, 771, 901, 1058 1238 1450 01/10/2004 5 3 4 9 ,5 ,3 ,0 11. in tiÒn               Nhãm I               ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 Nhãm II               ­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392 01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0 12. chØnh h×nh               ­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40 Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276 01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0 8
 9. §èi tîng ¸p dông thang l¬ng 7 bËc (a.1): 1. Du lÞch, dÞch vô kh¸c: a) Nhãm I: ­ ChÕ biÕn kem, níc gi¶i kh¸t, b¸nh ngät; ­ VÖ  sinh c«ng nghiÖp (lau bÕp, cöa kÝnh trong siªu   thÞ, vÖ sinh n¬i s¶n xuÊt tinh bét s¾n); ­ S¬ chÕ, ®ãng gãi nguyªn liÖu trong c¸c siªu thÞ; ­ Phôc vô bµn, phô bÕp (trõ phô bÕp trong kh¸ch s¹n,   nhµ hµng). b) Nhãm II: ­ NÊu ¨n trong c¸c  ®¬n vÞ, c«ng ty cã  tæ chøc riªng  bé phËn phôc vô vµ cã h¹ch to¸n; ­ Phôc vô  bµn, nÊu vµ  chÕ  biÕn thøc ¨n trªn tµu vËn  t¶i ®êng s¾t; ­   Phô   bÕp,   chÕ   biÕn  thùc   phÈm,   phô   kh¸c  t¹i  kh¸ch   s¹n, nhµ hµng. c) Nhãm III: ChÕ  biÕn   mãn   ¨n  (trùc   tiÕp   nÊu   bÕp)  t¹i  c¸c  kh¸ch   s¹n, nhµ hµng. 2. V¨n ho¸: a) Nhãm I: ­ §i nÐt, t« mµu trong s¶n xuÊt phim ho¹t h×nh; ­ B¶o qu¶n, tu söa phim; ­   Ngµnh  in:  Lµm  s¸ch   thñ   c«ng,   quay  l«,   ®Õm  giÊy,   vËn   chuyÓn,   ®ãng   gãi,   m¸y   dç   giÊy,   ®ôc   r¨ng   c a,   bÊm,  ph¬i giÊy  èp xÐt, in líi, mµi b¶n kÏm, xay nghiÒn mùc   in; mµi dao b»ng m¸y; ­ In sang b¨ng; ­ Dµn dùng triÓn l∙m, qu¶ng c¸o. b) Nhãm II: ­   Pha   mµu;   pha   chÕ   mµu   trong   s¶n   xuÊt   phim   ho¹t  h×nh; ­ Kü  thuËt chiÕu phim; kü  thuËt tiÕng; kü  thuËt tr ­ êng quay; kü thuËt ¸nh s¸ng, bèi c¶nh; ­ Kh¾c b¶n in tranh d©n gian; ­ In tranh thñ c«ng, tranh d©n gian; 9
 10. ­ Lµm vãc vµ s¬n son thiÕp vµng; ­ VËn hµnh thiÕt bÞ ®iÖn ¶nh; ­ Phôc vô trêng quay; ­ S¶n xuÊt ®Üa h¸t, b¨ng tr¾ng; ­ Ngµnh in: S¾p ch÷  ch×; s¾p ch÷   ®iÖn tö, söa bµi;   ®iÒu   khiÓn   m¸y   gÊp,   m¸y   b¾t,   m¸y   vµo   b×a   vµ   m¸y   ®ãng  s¸ch c¸c lo¹i;  ®iÒu khiÓn c¸c lo¹i m¸y in; pha mùc in;   ®iÒu khiÓn m¸y dao; b×nh b¶n; m¸y led¬tÝp; kiÓm tra chÊt  lîng s¶n phÈm; vËn hµnh m¸y l¸ng bãng; ­ S¶n xuÊt c¸c phï ®iªu kim lo¹i; ­ L¾p r¸p nh¹c cô. c) Nhãm III: ­ Ch¹m ®ôc tîng gç, ®¸ vµ kiÕn tróc cæ; ­ NÒ (ngo∙) kiÕn tróc cæ; ­ Ngµnh in: Ph¬i b¶n in èp xÐt; chÕ t¹o khu«n in èng  ®ång; vËn hµnh m¸y in flªx«; ph¬i b¶n in flªx«; ph©n mµu  ®iÖn tö;  ®iÒu khiÓn m¸y in  èp xÐt 4 mÇu trë  lªn, m¸y in   cuèn, m¸y in èng ®ång, ®óc ch÷ ch× vµ ®æ b¶n ch×. 3. Dîc phÈm: a) Nhãm I: ­ VÖ sinh c«ng nghiÖp, phôc vô, giao nhËn. b) Nhãm II: ­ Röa tuýp, röa chai, röa vÈy èng; ­ ñ èng, c¾t èng, xö lý bao b×, hÊp tiÖt trïng; ­   Soi   thuèc,   in  trªn   èng   thuèc,  in   nang,   ®ãng   gãi  thµnh phÈm; ­ VËn hµnh thiÕt bÞ x¨ng. c) Nhãm III: ­   Xay,   r©y   nguyªn   liÖu;   pha   chÕ   thuèc   tiªm,   thuèc  viªn, thuèc mì, thuèc níc,   thuèc d¹ng kem; ­   §ãng   hµn   thuèc   tiªm;   dËp   thuèc   viªn,   bao   viªn;  ®ãng thuèc vµo nang; Ðp vØ; ­ VËn hµnh m¸y xö lý níc v« kho¸ng vµ níc cÊt; ­ ChiÕt xuÊt cao dîc liÖu; nÊu cao; ­ ChiÕt xuÊt ho¸ thùc vËt; ­ B¸n tæng hîp vµ tæng hîp nguyªn liÖu ho¸ dîc; 10
 11. ­ S¶n xuÊt nguyªn liÖu lµm thuèc kh¸ng sinh; ­ S¶n xuÊt vacxin. 4. ChÕ biÕn l©m s¶n: a) Nhãm I: ­ ChÕ biÕn dÇu th¶o méc; ­ Trang trÝ bÒ mÆt gç. b) Nhãm II: ­ S¶n xuÊt cãt Ðp; ­ S¶n xuÊt hµng m©y, tre, tróc; ­ ChÕ biÕn c¸nh kiÕn ®á. c) Nhãm III: ­ S¶n xuÊt v¸n d¨m, v¸n sîi, gç d¸n; ­ Ca xΠm¸y, méc m¸y; ­ S¶n xuÊt keo d¸n gç; ­ Méc tay; ­ Ch¹m kh¶m, kh¾c gç; ­ Hµn, mµi, söa ch÷a lìi ca. 5. C«ng tr×nh ®« thÞ: a) Nhãm I: ­ Qu¶n lý, b¶o dìng c¸c c«ng tr×nh cÊp níc; ­ Duy tu m¬ng, s«ng tho¸t níc; ­ Qu¶n lý c«ng viªn; ­ Ghi sè ®ång hå vµ thu tiÒn níc. b) Nhãm II: ­ B¶o qu¶n, ph¸t triÓn c©y xanh; ­ Qu¶n lý vên thó; ­ Qu¶n lý hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng c«ng céng; ­ N¹o vÐt m¬ng, s«ng tho¸t níc; ­ N¹o vÐt cèng ngang; thu gom  ®Êt; thu gom r¸c (trõ   vít r¸c trªn kªnh vµ ven kªnh); ­ VËn hµnh hÖ thèng chuyªn dïng cÈu n©ng r¸c, ®Êt; ­ Nu«i chim, c¸ c¶nh; ¬m trång c©y. c) Nhãm III: ­ N¹o vÐt cèng ngÇm; 11
 12. ­ Thu gom ph©n; ­ Nu«i vµ thuÇn ho¸ thó d÷; ­ X©y ®Æt vµ söa ch÷a cèng ngÇm; ­ QuÐt dän nhµ vÖ sinh c«ng céng; ­ San lÊp b∙i r¸c; ­ Vít r¸c trªn kªnh vµ ven kªnh; ­ ChÕ biÕn ph©n, r¸c; ­ Xö  lý  r¸c sinh ho¹t, xö  lý  chÊt th¶i y tÕ, chÊt  th¶i c«ng nghiÖp; ­ C«ng nh©n mai t¸ng, ®iÖn t¸ng; ­ ChÆt h¹ c©y trong thµnh phè. 6. C¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö ­ tin häc: a) Nhãm I: ­ Ca kim lo¹i; ­ Thñ kho; lao ®éng phæ th«ng; ­ GiÆt quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, giÎ; ­ Kim khÝ d©n dông; ­ VËn hµnh m¸y b¬m níc cã c«ng suÊt díi 8.000m3/h; ­ Trùc tr¹m ®iÖn; ­   KiÓm   tra,   kiÓm   ®Þnh,   hiÖu   chØnh,   treo   th¸o   c«ng  t¬; ghi chØ sè, thu tiÒn ®iÖn; ­ Qu¶n lý, vËn hµnh  ®êng d©y vµ  tr¹m biÕn ¸p  ≤   35  Kv; ­ Söa ch÷a ®iÖn d©n dông; ­ Lµm mui, ®Öm, b¹t « t«; ­ VËn chuyÓn néi bé, vÖ sinh c«ng nghiÖp; ­ QuÊn m« t¬. b) Nhãm II: ­ QuÊn ®éng c¬; ­ Mµi; mµi kh« kim lo¹i; ­ Thñ kho ho¸ chÊt; ­ L¾p r¸p; Ðp nhùa; ­ KÐo trung, kÐo nhá d©y kim lo¹i; xo¾n d©y nhá; ­ Gi¸p giÊy d©y mang ®iÖn tõ; sang, ®¸nh cuén vµ bao  gãi d©y ®iÖn; 12
 13. ­ L¾p r¸p khÝ cô ®iÖn; ­ Söa khu«n kÐo d©y, khu«n  Ðp, khu«n bäc d©y, khu«n   tr¸ng men; ­   TiÖn,   phay,   bµo,   doa,   mµi   bãng,   ®¸nh   bãng,   mµi  s¾c; ­ Gia c«ng b¸nh r¨ng, nguéi, gß, hµn ®iÖn, hµn h¬i; ­ §iÒu khiÓn cÇn trôc ®iÖn b¸nh lèp, b¸nh xÝch; ­ Söa ch÷a dông cô ga tµu; ­ VËn hµnh m¸y nÐn khÝ, m¸y diezel; ­ Söa ch÷a « t«; ­ Méc mÉu, m¹ ®iÖn; ­ Söa ch÷a c¬; söa ch÷a  ®iÖn; söa ch÷a, l¾p  ®Æt  èng   níc; ­ Khoan, xäc, mµi ren, v¹ch dÊu, s¬n, nÒ, tuèt lç; ­ Ðp ph«i, pha trén, dËp, c¾t s¾t; ­ §óc mÉu ch¶y, b¬m dÇu mì, sµng c¸t, l¸i cÇu trôc; ­ KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm; ­   Söa   ch÷a   ®êng  d©y  cao  thÕ  cã   ®iÖn  ¸p   =  <   35   Kv  (kh«ng mang ®iÖn); ­ Qu¶n lý, vËn hµnh  ®êng d©y cao thÕ  cã   ®iÖn ¸p tõ  66 Kv ®Õn díi 500 Kv; ­ L¾p r¸p, c©n chØnh, vËn hµnh thiÕt bÞ ®iÖn tö, tin  häc; ­ S¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö, söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn   tö tin häc; ­ Söa ch÷a, chÕ t¹o m¸y vµ thiÕt bÞ má; ­ VËn hµnh m¸y b¬m thuû  lîi cã  c«ng suÊt tõ 8.000m3/ h trë lªn; ­ ChÕ t¹o tô ®iÖn; ­ Söa ch÷a: Van h¬i; kiÓm nhiÖt; b¨ng t¶i than; b¶o   «n lß h¬i; turbine níc;      ®iÖn trong nhµ  m¸y  ®iÖn; m¸y  diezel;   m¸y   nÐn   khÝ;   thiÕt   bÞ   tr¹m   biÕn   thÕ;   ¾c   qui  trong hang hÇm; ­ ThÝ nghiÖm: ThiÕt bÞ ®iÖn; ®iÖn cao ¸p; ho¸; ­ HiÖu chØnh: Lß h¬i; thiÕt bÞ  thuû  lùc; turbine n­ íc; ­ Phãng n¹p ¾c qui trong hang hÇm; ­ Hµn mµi c¸nh híng níc, c¸nh turbine níc; 13
 14. ­  VÖ  sinh c«ng nghiÖp (trong c¸c nhµ  m¸y  ®iÖn; tr¹m   biÕn ¸p 500 Kv); ­ L¸i cÇn trôc 350 tÊn trong hÇm nhµ m¸y thuû ®iÖn; ­ Khoan phun bª t«ng b»ng m¸y nÐn khÝ cÇm tay (ngoµi   hang hÇm); ­ Läc dÇu m¸y biÕn thÕ trong hang hÇm; ­   S¶n   xuÊt:   ThiÕt   bÞ   ®iÖn;   hßm   c«ng   t¬   vËt   liÖu  coposite; vËt liÖu c¸ch ®iÖn; ­   VËn   hµnh   m¸y   bÖn   c¸p   nh«m;   m¸y   ®óc   cét   ®iÖn   bª  t«ng ly t©m; ­ Söa ch÷a, sÊy m¸y biÕn ¸p cã  c«ng suÊt tõ  200 KVA  trë lªn; ­ §Þa chÊt quan tr¾c ®Þa h×nh. c) Nhãm III: ­   RÌn   bóa   lín,   lµm   s¹ch   vËt   ®óc;   nhiÖt   luyÖn   kim  lo¹i; ­ S¬n trong buång kÝn; hµn trong buång kÝn; ­ Söa ch÷a c¬ khÝ ®iÖn t¹i má; söa ch÷a m¸y xóc; söa  ch÷a   «  t«  má,  m¸y   khoan      xoay   cÇu,   m¸y  g¹t,   c¸c   m¸y  sµng tuyÓn; ­ N¹p ¾c quy; söa ch÷a ®Ìn lß; ­ Söa ch÷a ®Çu tÇu ho¶ vµ toa xe; ­ §iÒu khiÓn cÇn trôc ch©n ®Õ; ­ Söa ch÷a c¬, ®iÖn trong c¸c nhµ m¸y ho¸ chÊt; ­ Söa ch÷a tÇu biÓn, tÇu s«ng; ­ T¸n ®inh cÇu, tÇu, m¸y bay; ­ §ãng tÇu vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuû; ­ Söa ch÷a: Lß h¬i trong nhµ  m¸y nhiÖt  ®iÖn; thiÕt  bÞ ®iÖn; thiÕt bÞ thuû lùc, thiÕt bÞ chÝnh m¸y, thiÕt bÞ  trong   nhµ  m¸y   ®iÖn;   turbine  khÝ;   thiÕt   bÞ  c¬   khÝ   thuû  lùc cöa nhËn níc, cöa ®Ëp trµn; m¸y b¬m níc nhµ m¸y thuû  ®iÖn; cÇn trôc trong hÇm m¸y ph¸t  ®iÖn; hÖ  thèng th«ng  giã  trong hÇm nhµ  m¸y thuû   ®iÖn; c¸p th«ng tin, c¸p lùc   trong hang hÇm; ­ HiÖu chØnh thiÕt bÞ ®iÖn; ­ Tù ®éng ®iÖn vµ nhiÖt trong c¸c nhµ m¸y ®iÖn; 14
 15. ­   VËn   hµnh:   CÇn   trôc   trong   hÇm   m¸y   ph¸t   ®iÖn;   hÖ  thèng th«ng giã trong hÇm nhµ m¸y thuû ®iÖn; ­ C¹o rØ, s¬n, phun c¸t tÈy rØ trong thïng kÝn vµ   trong hang hÇm; ­ Khoan phun bª t«ng trong hang hÇm; ­ KiÓm tra kim lo¹i b»ng quang phæ, siªu ©m; ­ Qu¶n lý, vËn hµnh ®êng d©y 500 Kv; ­   Söa   ch÷a:  §êng  d©y  cao  thÕ   ®ang   mang   ®iÖn;   ®êng  d©y 66 Kv trë lªn   (kh«ng mang ®iÖn); ­ NÊu, trén tÈm, Ðp nhùa bakelite; ­ S¬n, hµn trong nhµ m¸y ho¸ chÊt; ­ Tù ®éng ®iÖn vµ nhiÖt ®iÖn trong nhµ m¸y ho¸ chÊt; ­ C«ng nh©n ho¸ ë c¸c nhµ m¸y ®iÖn. 7. Kü thuËt viÔn th«ng: a) Nhãm I: ­ VËn hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a thiÕt bÞ viba analog; ­ VËn hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a m¸y thu ph¸t VT§; ­ VËn hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a m¸y t¶i ba; ­ VËn hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a ®êng thuª bao; ­   VËn   hµnh,  b¶o  dìng   thiÕt  bÞ   nguån,   thiÕt  bÞ   ®Çu  cuèi. b) Nhãm II: ­ VËn hµnh, b¶o dìng m¸y ph¸t h×nh; ­ VËn hµnh, b¶o dìng m¸y ph¸t thanh; ­ VËn hµnh, b¶o dìng tæng ®µi quang; ­ VËn hµnh, b¶o dìng tæng ®µi ®iÖn tö; ­ VËn hµnh, b¶o dìng thiÕt bÞ viba sè; ­ VËn hµnh, b¶o dìng thiÕt bÞ th«ng tin vÖ tinh; ­ B¶o dìng, söa ch÷a c¸p sîi quang; ­ B¶o dìng, söa ch÷a c¸p kim lo¹i; ­ B¶o dìng, söa ch÷a c¸p biÓn; ­ VËn hµnh, b¶o dìng thiÕt bÞ ®iÖn tö, tin häc. 8. X©y dùng c¬  b¶n; vËt liÖu x©y dùng, sµnh sø, thuû   tinh:  15
 16. 8.1. X©y dùng c¬ b¶n: a) Nhãm I: ­ Méc, nÒ, s¾t; ­ L¾p ghÐp cÊu kiÖn; thÝ nghiÖm hiÖn trêng; ­ S¬n v«i vµ c¾t l¾p kÝnh; ­ Bª t«ng; ­ Duy tu, b¶o dìng ®êng b¨ng s©n bay; ­ Söa ch÷a c¬ khÝ t¹i hiÖn trêng; ­ C«ng viÖc thñ c«ng kh¸c. b) Nhãm II: ­ VËn hµnh c¸c lo¹i m¸y x©y dùng; ­ Kh¶o s¸t, ®o ®¹c x©y dùng; ­ L¾p ®Æt m¸y mãc, thiÕt bÞ, ®êng èng; ­ B¶o dìng m¸y thi c«ng; ­ X©y dùng ®êng giao th«ng; ­ L¾p ®Æt turbine cã c«ng suÊt <  25 Mw; ­   G¸c   ch¾n   ®êng   ngang,   g¸c   ch¾n   cÇu   chung   thuéc  ngµnh ®êng s¾t; ­ Qu¶n lý, söa ch÷a thêng xuyªn  ®êng bé,  ®êng s¾t,  ®êng thuû néi ®Þa; ­ TuÇn ®êng, tuÇn cÇu, tuÇn hÇm ®êng s¾t, ®êng bé; ­ KÐo phµ, l¾p cÇu phao thñ c«ng. c) Nhãm III: ­ X©y l¾p ®êng d©y ®iÖn cao thÕ; ­ X©y l¾p thiÕt bÞ tr¹m biÕn ¸p; ­ X©y l¾p cÇu; ­ X©y l¾p c«ng tr×nh thuû; ­ X©y dùng ®êng b¨ng s©n bay; ­ C«ng nh©n ®Þa vËt lý; ­ L¾p ®Æt turbine cã c«ng suÊt >  = 25 Mw; ­ X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm; ­ X©y dùng c«ng tr×nh ngoµi biÓn; ­ X©y dùng c«ng tr×nh thuû   ®iÖn, c«ng tr×nh  ®Çu mèi   thuû lîi; ­ §¹i tu, lµm míi ®êng s¾t. 16
 17. 8.2. VËt liÖu x©y dùng: a) Nhãm I: ­ Khai th¸c c¸t sái; b¶o dìng vËt liÖu x©y dùng;  ­ S¶n xuÊt xi m¨ng:  + S¶n xuÊt vá bao xi m¨ng b»ng giÊy grat; + VÖ sinh c«ng nghiÖp vµ c¸c lo¹i lao ®éng phæ th«ng   kh¸c; + LÊy mÉu, vËn hµnh m¸y b¬m níc trong nhµ m¸y; + Thñ kho vËt t, thiÕt bÞ phô tïng. b) Nhãm II: ­ S¶n xuÊt g¹ch, ngãi ®Êt sÐt nung;  ­ S¶n xuÊt ®¸ ba, ®¸ d¨m;  ­ S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n;  ­ ThÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng;  ­ S¶n xuÊt tÊm ®an c¸ch nhiÖt tõ sîi bazan; ­ S¶n xuÊt ®¸ nguyªn liÖu bazan; ­ S¶n xuÊt matic; ­ S¶n xuÊt xi m¨ng: VÖ  sinh c«ng nghiÖp trong ph©n  xëng   s¶n   xuÊt   chÝnh;   söa   ch÷a   c¬   khÝ,   ®iÖn   trong   nhµ   m¸y;   ph©n  tÝch   thÝ   nghiÖm   trong   s¶n  xuÊt   xi  m¨ng;  vËn  hµnh thiÕt bÞ  xuÊt xi m¨ng, clinker; vËn hµnh hÖ  thèng  c¸c   thiÕt   bÞ   vËn   chuyÓn;   vËn   hµnh   trung   t©m   côm;   s¶n   xuÊt   v÷a   x©y   dùng,   c¸t   dïng   thÝ   nghiÖm   vËt   liÖu   x©y  dùng; x©y v¸ lß nung; s¶n xuÊt vá  bao xi m¨ng b»ng bao  b× PP, PE. c) Nhãm III: ­ S¶n xuÊt ®¸ héc;  ­ S¶n xuÊt ®¸ èp l¸t;  ­ S¶n xuÊt tÊm lîp;  ­ S¶n xuÊt tÊm panen c¸ch nhiÖt;  ­ S¶n xuÊt khu«n méc mÉu;  ­   §øng   lß   nÊu   ch¶y   ®¸   bazan   vµ   t¹o   sîi   siªu   m¶nh  (BOCAN); ­ Söa ch÷a lß nÊu ch¶y  ®¸ bazan vµ  c¸c m¸y dÖt tÊm  ®an tõ sîi bazan; 17
 18. ­  S¶n xuÊt xi m¨ng: VËn hµnh hÖ  thèng läc bôi, ph©n   ly,   b¨ng   c©n   ®Þnh   lîng;   vËn   hµnh   cÇu   trôc   kho   nguyªn   liÖu, cÇn trôc ch©n ®Õ, cÇu r¶i, m¸y cµo, m¸y ®¸nh ®èng;   vËn hµnh hÖ  thèng b¬m vËn chuyÓn bét liÖu, xi m¨ng; vËn   hµnh hÖ thèng m¸y nghiÒn bi; vËn hµnh thiÕt bÞ cÊp liÖu;   vËn hµnh trung t©m nhµ  m¸y; vËn hµnh m¸y sÊy, lß nung,   th¸p  ®iÒu hoµ, trao  ®æi nhiÖt, buång  ®èt canxin¬, thiÕt   bÞ lµm nguéi clinker; vËn hµnh m¸y nÐn khÝ côm; vËn hµnh   m¸y r¬nghen (QCX); vËn hµnh m¸y ®ãng bao xi m¨ng;  ­ Nung v«i c«ng nghiÖp. 8.3. Sµnh sø, thuû tinh: a) Nhãm I: ­ VÏ s¶n phÈm sø, gèm;  ­ In, dÊu, ®Ò can trªn mÆt s¶n phÈm; ­ §ãng gãi sµnh, sø, gèm;  ­ VËn hµnh tr¹m «­xy trong s¶n xuÊt bãng ®Ìn ®iÖn;  ­ §Öm a­mi­¨ng trong s¶n xuÊt phÝch níc nãng l¹nh;  ­ §ãng gãi s¶n phÈm. b) Nhãm II: ­ VËn chuyÓn nguyªn liÖu t¹i n¬i lµm viÖc; ­ T¹o h×nh khu«n con trong s¶n xuÊt sø, gèm;  ­ X©y sø c¸ch ®iÖn lo¹i nhá;  ­ Söa, lËt khu«n sø c¸ch ®iÖn lo¹i nhá;  ­ §æ rãt s¶n phÈm sø lo¹i nhá;  ­ Söa lËt khu«n sø, gèm d©n dông;  ­ Tr¸ng men sø gèm;  ­ G¾n, r¸p s¶n phÈm sø gèm;  ­ S¶n xuÊt giÊy hoa, mµu in cho sø, gèm;  ­ §ãng gãi s¶n phÈm;  ­ ChËp b×nh phÝch, bèc dì b×nh phÝch; ­ Gi÷ khu«n, söa khu«n thuû tinh; ­ ñ b¸n thµnh phÈm lß hÊp thuû tinh; ­ KiÓm tra b¸n thµnh phÈm thuû tinh;  ­   Pha   chÕ   tr¸ng   bét   huúnh   quang;   lµm   loa,   lµm   tô  ®Ìn;  ­ Hµn ®iÖn cùc d©y dÉn bãng ®Ìn;  18
 19. ­ Ch¨ng tãc, gia c«ng ho¸ chÊt s¶n phÈm bãng ®Ìn;  ­ C¾t vá, vÝt miÖng bãng ®Ìn;  ­ Rót khÝ, g¾n ®Çu bãng ®Ìn;  ­ Th«ng ®iÖn, ®èt ®Ìn thö s¸ng;  ­ VËn hµnh lß arg«ng;  ­   Thu   håi,   ®iÒu   chÕ   ni­t­rat   b¹c   trong   s¶n   xuÊt  phÝch níc;  ­ C¾t cæ, c¾t ®¸y b×nh phÝch;  ­ N¹p dung dÞch tr¸ng b¹c;  ­ Rót khÝ phÝch;  ­ SÊy, ñ ruét phÝch;  ­ KiÓm tra ruét phÝch;  ­ Phô kÐo ®¸y, phô vÝt miÖng phÝch. c) Nhãm III: ­ VËn hµnh m¸y nghiÒn sa­mèt, th¹ch cao, th¹ch anh,  trêng th¹ch, ho¹t th¹ch...  trong s¶n xuÊt gèm sø;  ­ Läc, Ðp cao lanh;  ­ VËn hµnh m¸y nghiÒn bi;  ­ Ðp tinh vµ luyÖn tinh ph«i liÖu;  ­ S¶n xuÊt khu«n ®Çu;  ­ S¶n xuÊt khu«n mÉu;  ­ T¹o h×nh bao chÞu löa;  ­ X©y theo ph¬ng ph¸p dÎo sø, gèm d©n dông;  ­ X©y theo ph¬ng ph¸p dÎo sø c¸ch ®iÖn lo¹i lín;  ­ Söa sø c¸ch ®iÖn lo¹i lín;  ­ LËt khu«n sø c¸ch ®iÖn lo¹i lín; ­ T¹o h×nh b»ng ph¬ng ph¸p rãt sø lo¹i lín;  ­ VËn hµnh lß khÝ than; hµn thiÕc, ch×;  ­ Rót khÝ bãng ®Ìn huúnh quang;  ­ VÝt phÝch níc nãng l¹nh;  ­ Xö lý, pha chÕ nguyªn liÖu nÊu thuû tinh;  ­ VËn hµnh m¸y ly t©m, tr¸ng b¹c ruét phÝch; ­ XÕp dì s¶n phÈm sø, gèm ra vµo lß;  ­ KÐo, thæi, Ðp thuû tinh; 19
 20. ­ C©n nguyªn liÖu con; ­ C©n trén nguyªn liÖu. 9. LuyÖn kim, ho¸ chÊt, ®Þa chÊt, ®o ®¹c c¬ b¶n:  9.1. LuyÖn kim: a) Nhãm I: ­ Thñ kho ®óc, luyÖn kim vµ lao ®éng phæ th«ng; ­ Phô c¸n thÐp; vËn chuyÓn néi bé; ­ Bèc s¾t, chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß; ­ Phô trî, phôc vô, vÖ sinh c«ng nghiÖp;  ­ VËn hµnh lß h¬i ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nhÑ  ®èt lß dÇu. b) Nhãm II: ­ Th¨m têng lß cao; nguyªn liÖu luyÖn thÐp; thao t¸c  sµn lµm nguéi; ­ Tinh chØnh thÐp c¸n; lµm s¹ch v¶y c¸n; ca c¾t thÐp  nguéi;  ­ N¾n thÐp; kÐo d©y thÐp; röa a­xÝt; gia c«ng khu«n;  ­ Sµng than cèc, söa ch÷a lß luyÖn cèc; söa ch÷a lß   luyÖn kim; coi níc lß cao; ­   L¸i   xe   c©n   liÖu   lß   cao;   thao   t¸c   ®µi   B,   ®µi   A  luyÖn gang;  ­ L¸i m¸y c¸n thÐp; xö lý khuyÕt tËt thÐp c¸n;  ­   HÇm   than   luyÖn   than   cèc;   läc,  röa  khÝ  than,   vËn  hµnh nåi h¬i;  ­ Mµi c¾t g¹ch chÞu löa; vËn hµnh b¨ng t¶i;  ­ VËn hµnh xe høng, dì liÖu; vËn hµnh tr¹m ®iÖn tõ; ­ Phèi liÖu thiªu kÕt; vËn hµnh m¸y nghiÒn; vËn hµnh  m¸y hót giã; b¬m mì,   b¬m dÇu; b¬m níc; ­   §iÒu   chØnh   van   h¬i   níc;   bao   gãi   s¶n   phÈm   luyÖn  kim;  ­ Söa ch÷a c¸c lo¹i  ®ång hå   ®o trong thiÕt bÞ  luyÖn   kim;  ­ KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm; ­ VËn hµnh lß h¬i  ë  c¸c c«ng ty c«ng nghiÖp nhÑ   ®èt  lß than; ­ Dµn khu«n kim lo¹i cho xëng ®óc; ­ SÊy khu«n, ruét ®óc khu«n ®óc; ­ VËn hµnh lß t«i, ñ kim lo¹i; 20
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản