Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: thanhuyen

Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ

N gh Þ   ®Þ nh 
cña chÝnh phñ Sè 205/2004/N§­CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 
Quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é 
phô cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc


chÝnh phñ


C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12 n¨m  
2001;
C¨n   cø   Bé   luËt   Lao   ®éng   ngµy   23   th¸ng   6   n¨m   1994;  
LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Bé  luËt Lao  ®éng  
ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m  
2003;
C¨n  cø   NghÞ  quyÕt   sè   19/2003/QH11   ngµy   16   th¸ng  11  
n¨m 2003 vÒ nhiÖm vô n¨m 2004 cña Quèc héi kho¸ XI;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ  
X∙ héi,


ngh Þ   ®Þ nh:

§i Ò u   1.  Ph¹m vi ¸p dông hÖ  thèng thang l¬ng, b¶ng 
l¬ng vµ  chÕ   ®é  phô  cÊp l¬ng quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy, 
bao gåm:
1. C«ng ty nhµ níc:
­ Tæng c«ng ty nhµ níc;
­ C«ng ty nhµ níc ®éc lËp.
2. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng  
ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp.
C¸c   Tæng   c«ng   ty,   c«ng   ty   nªu   trªn   ®îc   gäi   t¾t   lµ 
c«ng ty.


§i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông:
1.   C«ng   nh©n,   nh©n   viªn   trùc   tiÕp   s¶n   xuÊt,   kinh  
doanh;
2. Thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm  
so¸t;
3.  Tæng gi¸m   ®èc,  Gi¸m  ®èc, Phã  Tæng  gi¸m  ®èc,  Phã 
Gi¸m   ®èc,   KÕ   to¸n   trëng   (kh«ng   kÓ   Tæng   gi¸m   ®èc,   Gi¸m 
®èc, Phã  Tæng gi¸m  ®èc, Phã  Gi¸m  ®èc, KÕ  to¸n tr ëng lµm 
viÖc theo hîp ®ång); 
4.   Viªn   chøc   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô;   nh©n   viªn   thõa 
hµnh, phôc vô.


§i Ò u   3.   Ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh nµy hÖ  thèng 
thang   l¬ng,   b¶ng   l¬ng,   b¶ng   phô   cÊp   gi÷   chøc   vô   Trëng 
phßng, Phã trëng phßng, bao gåm:
1. C¸c thang l¬ng c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n 
xuÊt, kinh doanh;
2. C¸c b¶ng l¬ng c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n 
xuÊt, kinh doanh;
3.   B¶ng   l¬ng   cña   thµnh   viªn   chuyªn   tr¸ch   Héi   ®ång 
qu¶n trÞ;
4.  B¶ng l¬ng cña  Tæng  gi¸m  ®èc,  Gi¸m   ®èc,  Phã  Tæng 
gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng;
5. B¶ng l¬ng chuyªn gia cao cÊp vµ nghÖ nh©n;
6. B¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô  vµ  b¶ng 
phô cÊp gi÷ chøc vô Trëng phßng, Phã trëng phßng;
7. B¶ng l¬ng nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô.


§i Ò u  4.  C¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng, bao gåm:
1. Phô  cÊp khu vùc: ¸p dông  ®èi víi ngêi lµm viÖc  ë 
vïng xa x«i, hÎo l¸nh vµ khÝ hËu xÊu. 
Phô  cÊp gåm 7 møc: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 vµ 
1,0 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung.
2.   Phô   cÊp   tr¸ch   nhiÖm   c«ng   viÖc:   ¸p   dông   ®èi   víi  
thµnh   viªn   kh«ng   chuyªn   tr¸ch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   thµnh 
viªn   Ban   kiÓm   so¸t   (kh«ng   kÓ   Trëng   Ban   kiÓm   so¸t)   vµ 
nh÷ng ngêi lµm mét sè  c«ng viÖc  ®ßi hái tr¸ch nhiÖm cao 
hoÆc   ph¶i   ®¶m   nhiÖm   c«ng   t¸c   qu¶n   lý   kh«ng   thuéc   chøc 
danh l∙nh ®¹o. 
Phô cÊp gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,5 so víi møc l­
¬ng tèi thiÓu chung.
3. Phô  cÊp  ®éc h¹i, nguy hiÓm: ¸p dông  ®èi víi ng êi 
lµm nghÒ  hoÆc c«ng viÖc cã   ®iÒu kiÖn lao  ®éng  ®éc h¹i, 
nguy   hiÓm,   ®Æc   biÖt   ®éc   h¹i,   nguy   hiÓm   mµ   cha   ®îc   x¸c 
®Þnh trong møc l¬ng. 
Phô cÊp gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,4 so víi møc l­
¬ng tèi thiÓu chung.


2
4.   Phô   cÊp   lu   ®éng:   ¸p   dông   ®èi   víi   ngêi   lµm   nghÒ 
hoÆc c«ng viÖc thêng xuyªn thay  ®æi  ®Þa  ®iÓm lµm viÖc vµ 
n¬i ë. 
Phô  cÊp gåm 3 møc: 0,2; 0,4 vµ  0,6 so víi møc l¬ng 
tèi thiÓu chung.
5. Phô cÊp thu hót: ¸p dông ®èi víi ngêi ®Õn lµm viÖc 
ë  vïng kinh tÕ  míi, c¬  së  kinh tÕ  vµ   ®¶o xa  ®Êt liÒn cã  
®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®Æc biÖt khã kh¨n. 
Phô  cÊp gåm 4 møc: 20%; 30%; 50% vµ  70% møc l¬ng cÊp 
bËc, chøc vô hoÆc l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô. 
Thêi gian hëng tõ 3 ®Õn 5 n¨m.


§i Ò u   5.  HÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng, phô cÊp l­
¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 vµ §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy lµm c¬ së 
®Ó:
1. Tho¶ thuËn tiÒn l¬ng trong hîp ®ång lao ®éng;
2. X©y dùng  ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng; thùc hiÖn chÕ   ®é  n©ng 
bËc l¬ng theo tho¶ thuËn trong hîp  ®ång lao  ®éng vµ  tho¶  
íc lao ®éng tËp thÓ;
3. §ãng vµ  hëng c¸c chÕ   ®é  b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm 
y tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
4. Tr¶ l¬ng ngõng viÖc vµ  c¸c chÕ   ®é  kh¸c theo quy 
®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng;
5. Gi¶i quyÕt c¸c quyÒn lîi kh¸c theo tho¶ thuËn cña 
ngêi sö  dông lao  ®éng vµ  ngêi lao  ®éng vµ  quy  ®Þnh cña 
ph¸p luËt lao ®éng.


§i Ò u   6.   ViÖc   chuyÓn,   xÕp   l¬ng   ph¶i   b¶o   ®¶m   theo 
nguyªn t¾c lµm c«ng viÖc g×  xÕp l¬ng theo c«ng viÖc  ®ã, 
gi÷   chøc   vô   g×   xÕp   l¬ng   theo   chøc  vô   hoÆc  phô  cÊp  gi÷ 
chøc vô   ®ã  trªn c¬  së  tiªu chuÈn cÊp bËc kü  thuËt c«ng  
nh©n;   tiªu   chuÈn   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô   viªn   chøc,   nh©n 
viªn; tiªu chuÈn xÕp h¹ng c«ng ty.


§i Ò u   7.   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   cã 
tr¸ch nhiÖm:
1. Híng dÉn viÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi 
víi Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc, Phã  Tæng gi¸m  ®èc, Phã  Gi¸m  
®èc,   KÕ   to¸n   trëng   vµ   c«ng   nh©n,   viªn   chøc,   nh©n   viªn 
theo c¸c thang l¬ng, b¶ng l¬ng quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 
2, 4, 5, 6 vµ kho¶n 7 §iÒu 3; híng dÉn thùc hiÖn c¸c chÕ 
®é  phô  cÊp l¬ng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ   ®Þnh nµy; híng 3
dÉn ph¬ng ph¸p x©y dùng tiªu chuÈn cÊp bËc kü  thuËt c«ng  
nh©n vµ  tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô  viªn chøc, nh©n 
viªn trong c¸c c«ng ty;
2.   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   Néi   vô   híng   dÉn   viÖc 
chuyÓn xÕp l¬ng cò  sang l¬ng míi  ®èi víi c¸c thµnh viªn  
Héi ®ång qu¶n trÞ (kh«ng kÓ Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc) theo  
b¶ng l¬ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy; 
3.   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   c¸c   Bé, 
ngµnh liªn quan:
a) Tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chÕ   ®é   ®Æc thï  
cã tÝnh chÊt l¬ng cña mét sè ngµnh, nghÒ; 
b)  Ban hµnh  tiªu  chuÈn  xÕp h¹ng  c«ng  ty. Riªng   ®èi 
víi c«ng ty h¹ng  ®Æc biÖt, tr×nh Thñ  t íng ChÝnh phñ  xem 
xÐt, quyÕt ®Þnh;
c) Híng dÉn c«ng ty x¸c  ®Þnh h¹ng vµ   ®¨ng ký  víi  ®¹i 
diÖn chñ  së  h÷u;  ®¨ng ký  víi Bé  Lao  ®éng ­ Th ¬ng binh vµ 
X∙ héi  ®èi víi c«ng ty tõ  h¹ng I trë  lªn; tr×nh Thñ  t íng 
ChÝnh phñ ®èi víi c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt.


§i Ò u   8.  NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 
ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  NghÞ   ®Þnh sè  
26/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m 
thêi chÕ   ®é  tiÒn l¬ng míi trong  c¸c  doanh  nghiÖp,  NghÞ 
®Þnh   sè   110/1997/N§­CP   ngµy   18   th¸ng   11   n¨m   1997   cña 
ChÝnh phñ  vÒ  viÖc bæ sung hÖ  sè møc l¬ng chøc vô  qu¶n lý 
vµ   phô   cÊp   chøc   vô   l∙nh   ®¹o   doanh   nghiÖp   ban   hµnh   kÌm 
theo   NghÞ   ®Þnh   sè   26/CP   ngµy   23   th¸ng   5   n¨m   1993   cña 
ChÝnh phñ, QuyÕt  ®Þnh sè  83/1998/Q§­TTg ngµy 15 th¸ng 4 
n¨m 1998 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tiÒn l¬ng vµ 
phô   cÊp   ®èi   víi   c¸c   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Ban 
kiÓm so¸t Tæng c«ng ty nhµ  níc vµ  doanh nghiÖp nhµ  níc 
®éc lËp quy m« lín.
C¸c quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy  ®îc thùc hiÖn tõ  ngµy 
01 th¸ng 10 n¨m 2004.


§i Ò u   9.  C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, 
Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  
d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch 
nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
4
c¸c thang l¬ng c«ng nh©n, nh©n viªn 
trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§­CP 
ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ)


A.1. Thang l¬ng 7 bËc


§¬n   vÞ   tÝnh:   1000 
®ång


Ngµnh/Nhãm ngµnh BËc/HÖ sè, møc l¬ng
I II III IV V VI VII
1. du lÞch, DÞch vô kh¸c              
Nhãm I              
­ HÖ sè 1,35 1,59 1,87 2,20 2,59 3,05 3,60
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy 
391, 461, 542, 638, 751, 884, 1044
01/10/2004 5 1 3 0 1 5 ,0
Nhãm II              
­ HÖ sè 1,45 1,71 2,03 2,39 2,83 3,34 3,95
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy 
420, 495, 588, 693, 820, 968, 1145
01/10/2004 5 9 7 1 7 6 ,5
Nhãm III                  
­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy 
484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276
01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0
2. V¨n ho¸              
Nhãm I              
­ HÖ sè 1,45 1,71 2,03 2,39 2,83 3,34 3,95
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy 
420, 495, 588, 693, 820, 968, 1145
01/10/2004 5 9 7 1 7 6 ,5
Nhãm II              
­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy 
449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218
01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0
Nhãm III               
­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy 
484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276
01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0
3. Dîc phÈm              
Nhãm I              
­ HÖ sè 1,45 1,71 2,03 2,39 2,83 3,34 3,95
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy 
420, 495, 588, 693, 820, 968, 1145
01/10/2004 5 9 7 1 7 6 ,5
Nhãm II              
­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20


5
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218
01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0
Nhãm III               
­ HÖ sè 1,85 2,18 2,56 3,01 3,54 4,17 4,90
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  536, 632, 742, 872, 1026 1209 1421
01/10/2004 5 2 4 9 ,6 ,3 ,0
4. ChÕ biÕn l©m s¶n
Nhãm I              
­ HÖ sè 1,45 1,71 2,03 2,39 2,83 3,34 3,95
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  420, 495, 588, 693, 820, 968, 1145
01/10/2004 5 9 7 1 7 6 ,5
Nhãm II              
­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218
01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0
Nhãm III               
­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276
01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0
5. c«ng tr×nh ®« thÞ              
Nhãm I              
­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218
01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0
Nhãm II              
­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276
01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0
Nhãm III              
­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392
01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0
6. C¬  khÝ,  ®iÖn,  ®iÖn tö  ­ 
             
tin häc 
Nhãm I              
­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218
01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0
Nhãm II              
­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276
01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0
Nhãm III              
­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392
01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0
7. Kü thuËt viÔn th«ng6
Nhãm I              
­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218
01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0
Nhãm II              
­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392
01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0
8.   x©y   dùng   c¬   b¶n;   VËt 
liÖu   x©y   dùng,   sµnh   sø,             
thuû tinh
Nhãm I              
­ HÖ sè 1,55 1,83 2,16 2,55 3,01 3,56 4,20
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  449, 530, 626, 739, 872, 1032 1218
01/10/2004 5 7 4 5 9 ,4 ,0
Nhãm II              
­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276
01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0
Nhãm III              
­ HÖ sè 1,85 2,18 2,56 3,01 3,54 4,17 4,90
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  536, 632, 742, 872, 1026 1209 1421
01/10/2004 5 2 4 9 ,6 ,3 ,0
9. LuyÖn kim, ho¸ chÊt, ®Þa 
             
chÊt, ®o ®¹c c¬ b¶n
Nhãm I              
­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276
01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0
Nhãm II              
­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392
01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0
Nhãm III              
­ HÖ sè 2,05 2,40 2,81 3,29 3,85 4,51 5,28
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  594, 696, 814, 954, 1116 1307 1531
01/10/2004 5 0 9 1 ,5 ,9 ,2
10.  khai th¸c má lé thiªn              
Nhãm I              
­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276
01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0
Nhãm II              
­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy  516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392
01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0
Nhãm III              
­ HÖ sè 1,95 2,27 2,66 3,11 3,65 4,27 5,00


7
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy 
565, 658, 771, 901, 1058 1238 1450
01/10/2004 5 3 4 9 ,5 ,3 ,0
11. in tiÒn              
Nhãm I              
­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy 
484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276
01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0
Nhãm II              
­ HÖ sè 1,78 2,10 2,48 2,92 3,45 4,07 4,80
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy 
516, 609, 719, 846, 1000 1180 1392
01/10/2004 2 0 2 8 ,5 ,3 ,0
12. chØnh h×nh              
­ HÖ sè 1,67 1,96 2,31 2,71 3,19 3,74 4,40
Møc l¬ng thùc hiÖn tõ  ngµy 
484, 568, 669, 785, 925, 1084 1276
01/10/2004 3 4 9 9 1 ,6 ,0
8
§èi tîng ¸p dông thang l¬ng 7 bËc (a.1):


1. Du lÞch, dÞch vô kh¸c:
a) Nhãm I:
­ ChÕ biÕn kem, níc gi¶i kh¸t, b¸nh ngät;
­ VÖ  sinh c«ng nghiÖp (lau bÕp, cöa kÝnh trong siªu  
thÞ, vÖ sinh n¬i s¶n xuÊt tinh bét s¾n);
­ S¬ chÕ, ®ãng gãi nguyªn liÖu trong c¸c siªu thÞ;
­ Phôc vô bµn, phô bÕp (trõ phô bÕp trong kh¸ch s¹n,  
nhµ hµng).
b) Nhãm II:
­ NÊu ¨n trong c¸c  ®¬n vÞ, c«ng ty cã  tæ chøc riªng 
bé phËn phôc vô vµ cã h¹ch to¸n;
­ Phôc vô  bµn, nÊu vµ  chÕ  biÕn thøc ¨n trªn tµu vËn 
t¶i ®êng s¾t;
­   Phô   bÕp,   chÕ   biÕn  thùc   phÈm,   phô   kh¸c  t¹i  kh¸ch  
s¹n, nhµ hµng.
c) Nhãm III:
ChÕ  biÕn   mãn   ¨n  (trùc   tiÕp   nÊu   bÕp)  t¹i  c¸c  kh¸ch  
s¹n, nhµ hµng.
2. V¨n ho¸:
a) Nhãm I:
­ §i nÐt, t« mµu trong s¶n xuÊt phim ho¹t h×nh;
­ B¶o qu¶n, tu söa phim;
­   Ngµnh  in:  Lµm  s¸ch   thñ   c«ng,   quay  l«,   ®Õm  giÊy,  
vËn   chuyÓn,   ®ãng   gãi,   m¸y   dç   giÊy,   ®ôc   r¨ng   c a,   bÊm, 
ph¬i giÊy  èp xÐt, in líi, mµi b¶n kÏm, xay nghiÒn mùc  
in; mµi dao b»ng m¸y;
­ In sang b¨ng;
­ Dµn dùng triÓn l∙m, qu¶ng c¸o.
b) Nhãm II:
­   Pha   mµu;   pha   chÕ   mµu   trong   s¶n   xuÊt   phim   ho¹t 
h×nh;
­ Kü  thuËt chiÕu phim; kü  thuËt tiÕng; kü  thuËt tr ­
êng quay; kü thuËt ¸nh s¸ng, bèi c¶nh;
­ Kh¾c b¶n in tranh d©n gian;
­ In tranh thñ c«ng, tranh d©n gian;9
­ Lµm vãc vµ s¬n son thiÕp vµng;
­ VËn hµnh thiÕt bÞ ®iÖn ¶nh;
­ Phôc vô trêng quay;
­ S¶n xuÊt ®Üa h¸t, b¨ng tr¾ng;
­ Ngµnh in: S¾p ch÷  ch×; s¾p ch÷   ®iÖn tö, söa bµi;  
®iÒu   khiÓn   m¸y   gÊp,   m¸y   b¾t,   m¸y   vµo   b×a   vµ   m¸y   ®ãng 
s¸ch c¸c lo¹i;  ®iÒu khiÓn c¸c lo¹i m¸y in; pha mùc in;  
®iÒu khiÓn m¸y dao; b×nh b¶n; m¸y led¬tÝp; kiÓm tra chÊt 
lîng s¶n phÈm; vËn hµnh m¸y l¸ng bãng;
­ S¶n xuÊt c¸c phï ®iªu kim lo¹i;
­ L¾p r¸p nh¹c cô.
c) Nhãm III:
­ Ch¹m ®ôc tîng gç, ®¸ vµ kiÕn tróc cæ;
­ NÒ (ngo∙) kiÕn tróc cæ;
­ Ngµnh in: Ph¬i b¶n in èp xÐt; chÕ t¹o khu«n in èng 
®ång; vËn hµnh m¸y in flªx«; ph¬i b¶n in flªx«; ph©n mµu 
®iÖn tö;  ®iÒu khiÓn m¸y in  èp xÐt 4 mÇu trë  lªn, m¸y in  
cuèn, m¸y in èng ®ång, ®óc ch÷ ch× vµ ®æ b¶n ch×.
3. Dîc phÈm:
a) Nhãm I:
­ VÖ sinh c«ng nghiÖp, phôc vô, giao nhËn.
b) Nhãm II:
­ Röa tuýp, röa chai, röa vÈy èng;
­ ñ èng, c¾t èng, xö lý bao b×, hÊp tiÖt trïng;
­   Soi   thuèc,   in  trªn   èng   thuèc,  in   nang,   ®ãng   gãi 
thµnh phÈm;
­ VËn hµnh thiÕt bÞ x¨ng.
c) Nhãm III:
­   Xay,   r©y   nguyªn   liÖu;   pha   chÕ   thuèc   tiªm,   thuèc 
viªn, thuèc mì, thuèc níc,   thuèc d¹ng kem;
­   §ãng   hµn   thuèc   tiªm;   dËp   thuèc   viªn,   bao   viªn; 
®ãng thuèc vµo nang; Ðp vØ;
­ VËn hµnh m¸y xö lý níc v« kho¸ng vµ níc cÊt;
­ ChiÕt xuÊt cao dîc liÖu; nÊu cao;
­ ChiÕt xuÊt ho¸ thùc vËt;
­ B¸n tæng hîp vµ tæng hîp nguyªn liÖu ho¸ dîc;10
­ S¶n xuÊt nguyªn liÖu lµm thuèc kh¸ng sinh;
­ S¶n xuÊt vacxin.
4. ChÕ biÕn l©m s¶n:
a) Nhãm I:
­ ChÕ biÕn dÇu th¶o méc;
­ Trang trÝ bÒ mÆt gç.
b) Nhãm II:
­ S¶n xuÊt cãt Ðp;
­ S¶n xuÊt hµng m©y, tre, tróc;
­ ChÕ biÕn c¸nh kiÕn ®á.
c) Nhãm III:
­ S¶n xuÊt v¸n d¨m, v¸n sîi, gç d¸n;
­ Ca xΠm¸y, méc m¸y;
­ S¶n xuÊt keo d¸n gç;
­ Méc tay;
­ Ch¹m kh¶m, kh¾c gç;
­ Hµn, mµi, söa ch÷a lìi ca.
5. C«ng tr×nh ®« thÞ:
a) Nhãm I:
­ Qu¶n lý, b¶o dìng c¸c c«ng tr×nh cÊp níc;
­ Duy tu m¬ng, s«ng tho¸t níc;
­ Qu¶n lý c«ng viªn;
­ Ghi sè ®ång hå vµ thu tiÒn níc.
b) Nhãm II:
­ B¶o qu¶n, ph¸t triÓn c©y xanh;
­ Qu¶n lý vên thó;
­ Qu¶n lý hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng c«ng céng;
­ N¹o vÐt m¬ng, s«ng tho¸t níc;
­ N¹o vÐt cèng ngang; thu gom  ®Êt; thu gom r¸c (trõ  
vít r¸c trªn kªnh vµ ven kªnh);
­ VËn hµnh hÖ thèng chuyªn dïng cÈu n©ng r¸c, ®Êt;
­ Nu«i chim, c¸ c¶nh; ¬m trång c©y.
c) Nhãm III:
­ N¹o vÐt cèng ngÇm;11
­ Thu gom ph©n;
­ Nu«i vµ thuÇn ho¸ thó d÷;
­ X©y ®Æt vµ söa ch÷a cèng ngÇm;
­ QuÐt dän nhµ vÖ sinh c«ng céng;
­ San lÊp b∙i r¸c;
­ Vít r¸c trªn kªnh vµ ven kªnh;
­ ChÕ biÕn ph©n, r¸c;
­ Xö  lý  r¸c sinh ho¹t, xö  lý  chÊt th¶i y tÕ, chÊt 
th¶i c«ng nghiÖp;
­ C«ng nh©n mai t¸ng, ®iÖn t¸ng;
­ ChÆt h¹ c©y trong thµnh phè.


6. C¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö ­ tin häc:
a) Nhãm I:
­ Ca kim lo¹i;
­ Thñ kho; lao ®éng phæ th«ng;
­ GiÆt quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, giÎ;
­ Kim khÝ d©n dông;
­ VËn hµnh m¸y b¬m níc cã c«ng suÊt díi 8.000m3/h;
­ Trùc tr¹m ®iÖn;
­   KiÓm   tra,   kiÓm   ®Þnh,   hiÖu   chØnh,   treo   th¸o   c«ng 
t¬; ghi chØ sè, thu tiÒn ®iÖn;
­ Qu¶n lý, vËn hµnh  ®êng d©y vµ  tr¹m biÕn ¸p  ≤   35 
Kv;
­ Söa ch÷a ®iÖn d©n dông;
­ Lµm mui, ®Öm, b¹t « t«;
­ VËn chuyÓn néi bé, vÖ sinh c«ng nghiÖp;
­ QuÊn m« t¬.
b) Nhãm II:
­ QuÊn ®éng c¬;
­ Mµi; mµi kh« kim lo¹i;
­ Thñ kho ho¸ chÊt;
­ L¾p r¸p; Ðp nhùa;
­ KÐo trung, kÐo nhá d©y kim lo¹i; xo¾n d©y nhá;
­ Gi¸p giÊy d©y mang ®iÖn tõ; sang, ®¸nh cuén vµ bao 
gãi d©y ®iÖn;

12
­ L¾p r¸p khÝ cô ®iÖn;
­ Söa khu«n kÐo d©y, khu«n  Ðp, khu«n bäc d©y, khu«n  
tr¸ng men;
­   TiÖn,   phay,   bµo,   doa,   mµi   bãng,   ®¸nh   bãng,   mµi 
s¾c;
­ Gia c«ng b¸nh r¨ng, nguéi, gß, hµn ®iÖn, hµn h¬i;
­ §iÒu khiÓn cÇn trôc ®iÖn b¸nh lèp, b¸nh xÝch;
­ Söa ch÷a dông cô ga tµu;
­ VËn hµnh m¸y nÐn khÝ, m¸y diezel;
­ Söa ch÷a « t«;
­ Méc mÉu, m¹ ®iÖn;
­ Söa ch÷a c¬; söa ch÷a  ®iÖn; söa ch÷a, l¾p  ®Æt  èng  
níc;
­ Khoan, xäc, mµi ren, v¹ch dÊu, s¬n, nÒ, tuèt lç;
­ Ðp ph«i, pha trén, dËp, c¾t s¾t;
­ §óc mÉu ch¶y, b¬m dÇu mì, sµng c¸t, l¸i cÇu trôc;
­ KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm;
­   Söa   ch÷a   ®êng  d©y  cao  thÕ  cã   ®iÖn  ¸p   =  <   35   Kv 
(kh«ng mang ®iÖn);
­ Qu¶n lý, vËn hµnh  ®êng d©y cao thÕ  cã   ®iÖn ¸p tõ 
66 Kv ®Õn díi 500 Kv;
­ L¾p r¸p, c©n chØnh, vËn hµnh thiÕt bÞ ®iÖn tö, tin 
häc;
­ S¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö, söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn  
tö tin häc;
­ Söa ch÷a, chÕ t¹o m¸y vµ thiÕt bÞ má;
­ VËn hµnh m¸y b¬m thuû  lîi cã  c«ng suÊt tõ 8.000m3/
h trë lªn;
­ ChÕ t¹o tô ®iÖn;
­ Söa ch÷a: Van h¬i; kiÓm nhiÖt; b¨ng t¶i than; b¶o  
«n lß h¬i; turbine níc;      ®iÖn trong nhµ  m¸y  ®iÖn; m¸y 
diezel;   m¸y   nÐn   khÝ;   thiÕt   bÞ   tr¹m   biÕn   thÕ;   ¾c   qui 
trong hang hÇm;
­ ThÝ nghiÖm: ThiÕt bÞ ®iÖn; ®iÖn cao ¸p; ho¸;
­ HiÖu chØnh: Lß h¬i; thiÕt bÞ  thuû  lùc; turbine n­
íc;
­ Phãng n¹p ¾c qui trong hang hÇm;
­ Hµn mµi c¸nh híng níc, c¸nh turbine níc;13
­  VÖ  sinh c«ng nghiÖp (trong c¸c nhµ  m¸y  ®iÖn; tr¹m  
biÕn ¸p 500 Kv);
­ L¸i cÇn trôc 350 tÊn trong hÇm nhµ m¸y thuû ®iÖn;
­ Khoan phun bª t«ng b»ng m¸y nÐn khÝ cÇm tay (ngoµi  
hang hÇm);
­ Läc dÇu m¸y biÕn thÕ trong hang hÇm;
­   S¶n   xuÊt:   ThiÕt   bÞ   ®iÖn;   hßm   c«ng   t¬   vËt   liÖu 
coposite; vËt liÖu c¸ch ®iÖn;
­   VËn   hµnh   m¸y   bÖn   c¸p   nh«m;   m¸y   ®óc   cét   ®iÖn   bª 
t«ng ly t©m;
­ Söa ch÷a, sÊy m¸y biÕn ¸p cã  c«ng suÊt tõ  200 KVA 
trë lªn;
­ §Þa chÊt quan tr¾c ®Þa h×nh.
c) Nhãm III:
­   RÌn   bóa   lín,   lµm   s¹ch   vËt   ®óc;   nhiÖt   luyÖn   kim 
lo¹i;
­ S¬n trong buång kÝn; hµn trong buång kÝn;
­ Söa ch÷a c¬ khÝ ®iÖn t¹i má; söa ch÷a m¸y xóc; söa 
ch÷a   «  t«  má,  m¸y   khoan      xoay   cÇu,   m¸y  g¹t,   c¸c   m¸y 
sµng tuyÓn;
­ N¹p ¾c quy; söa ch÷a ®Ìn lß;
­ Söa ch÷a ®Çu tÇu ho¶ vµ toa xe;
­ §iÒu khiÓn cÇn trôc ch©n ®Õ;
­ Söa ch÷a c¬, ®iÖn trong c¸c nhµ m¸y ho¸ chÊt;
­ Söa ch÷a tÇu biÓn, tÇu s«ng;
­ T¸n ®inh cÇu, tÇu, m¸y bay;
­ §ãng tÇu vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuû;
­ Söa ch÷a: Lß h¬i trong nhµ  m¸y nhiÖt  ®iÖn; thiÕt 
bÞ ®iÖn; thiÕt bÞ thuû lùc, thiÕt bÞ chÝnh m¸y, thiÕt bÞ 
trong   nhµ  m¸y   ®iÖn;   turbine  khÝ;   thiÕt   bÞ  c¬   khÝ   thuû 
lùc cöa nhËn níc, cöa ®Ëp trµn; m¸y b¬m níc nhµ m¸y thuû 
®iÖn; cÇn trôc trong hÇm m¸y ph¸t  ®iÖn; hÖ  thèng th«ng 
giã  trong hÇm nhµ  m¸y thuû   ®iÖn; c¸p th«ng tin, c¸p lùc  
trong hang hÇm;
­ HiÖu chØnh thiÕt bÞ ®iÖn;
­ Tù ®éng ®iÖn vµ nhiÖt trong c¸c nhµ m¸y ®iÖn;
14
­   VËn   hµnh:   CÇn   trôc   trong   hÇm   m¸y   ph¸t   ®iÖn;   hÖ 
thèng th«ng giã trong hÇm nhµ m¸y thuû ®iÖn;
­ C¹o rØ, s¬n, phun c¸t tÈy rØ trong thïng kÝn vµ  
trong hang hÇm;
­ Khoan phun bª t«ng trong hang hÇm;
­ KiÓm tra kim lo¹i b»ng quang phæ, siªu ©m;
­ Qu¶n lý, vËn hµnh ®êng d©y 500 Kv;
­   Söa   ch÷a:  §êng  d©y  cao  thÕ   ®ang   mang   ®iÖn;   ®êng 
d©y 66 Kv trë lªn   (kh«ng mang ®iÖn);
­ NÊu, trén tÈm, Ðp nhùa bakelite;
­ S¬n, hµn trong nhµ m¸y ho¸ chÊt;
­ Tù ®éng ®iÖn vµ nhiÖt ®iÖn trong nhµ m¸y ho¸ chÊt;
­ C«ng nh©n ho¸ ë c¸c nhµ m¸y ®iÖn.
7. Kü thuËt viÔn th«ng:
a) Nhãm I:
­ VËn hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a thiÕt bÞ viba analog;
­ VËn hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a m¸y thu ph¸t VT§;
­ VËn hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a m¸y t¶i ba;
­ VËn hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a ®êng thuª bao;
­   VËn   hµnh,  b¶o  dìng   thiÕt  bÞ   nguån,   thiÕt  bÞ   ®Çu 
cuèi.
b) Nhãm II:
­ VËn hµnh, b¶o dìng m¸y ph¸t h×nh;
­ VËn hµnh, b¶o dìng m¸y ph¸t thanh;
­ VËn hµnh, b¶o dìng tæng ®µi quang;
­ VËn hµnh, b¶o dìng tæng ®µi ®iÖn tö;
­ VËn hµnh, b¶o dìng thiÕt bÞ viba sè;
­ VËn hµnh, b¶o dìng thiÕt bÞ th«ng tin vÖ tinh;
­ B¶o dìng, söa ch÷a c¸p sîi quang;
­ B¶o dìng, söa ch÷a c¸p kim lo¹i;
­ B¶o dìng, söa ch÷a c¸p biÓn;
­ VËn hµnh, b¶o dìng thiÕt bÞ ®iÖn tö, tin häc.


8. X©y dùng c¬  b¶n; vËt liÖu x©y dùng, sµnh sø, thuû  
tinh: 15
8.1. X©y dùng c¬ b¶n:
a) Nhãm I:
­ Méc, nÒ, s¾t;
­ L¾p ghÐp cÊu kiÖn; thÝ nghiÖm hiÖn trêng;
­ S¬n v«i vµ c¾t l¾p kÝnh;
­ Bª t«ng;
­ Duy tu, b¶o dìng ®êng b¨ng s©n bay;
­ Söa ch÷a c¬ khÝ t¹i hiÖn trêng;
­ C«ng viÖc thñ c«ng kh¸c.
b) Nhãm II:
­ VËn hµnh c¸c lo¹i m¸y x©y dùng;
­ Kh¶o s¸t, ®o ®¹c x©y dùng;
­ L¾p ®Æt m¸y mãc, thiÕt bÞ, ®êng èng;
­ B¶o dìng m¸y thi c«ng;
­ X©y dùng ®êng giao th«ng;
­ L¾p ®Æt turbine cã c«ng suÊt <  25 Mw;
­   G¸c   ch¾n   ®êng   ngang,   g¸c   ch¾n   cÇu   chung   thuéc 
ngµnh ®êng s¾t;
­ Qu¶n lý, söa ch÷a thêng xuyªn  ®êng bé,  ®êng s¾t, 
®êng thuû néi ®Þa;
­ TuÇn ®êng, tuÇn cÇu, tuÇn hÇm ®êng s¾t, ®êng bé;
­ KÐo phµ, l¾p cÇu phao thñ c«ng.
c) Nhãm III:
­ X©y l¾p ®êng d©y ®iÖn cao thÕ;
­ X©y l¾p thiÕt bÞ tr¹m biÕn ¸p;
­ X©y l¾p cÇu;
­ X©y l¾p c«ng tr×nh thuû;
­ X©y dùng ®êng b¨ng s©n bay;
­ C«ng nh©n ®Þa vËt lý;
­ L¾p ®Æt turbine cã c«ng suÊt >  = 25 Mw;
­ X©y dùng c«ng tr×nh ngÇm;
­ X©y dùng c«ng tr×nh ngoµi biÓn;
­ X©y dùng c«ng tr×nh thuû   ®iÖn, c«ng tr×nh  ®Çu mèi  
thuû lîi;
­ §¹i tu, lµm míi ®êng s¾t.16
8.2. VËt liÖu x©y dùng:
a) Nhãm I:
­ Khai th¸c c¸t sái; b¶o dìng vËt liÖu x©y dùng; 
­ S¶n xuÊt xi m¨ng: 
+ S¶n xuÊt vá bao xi m¨ng b»ng giÊy grat;
+ VÖ sinh c«ng nghiÖp vµ c¸c lo¹i lao ®éng phæ th«ng  
kh¸c;
+ LÊy mÉu, vËn hµnh m¸y b¬m níc trong nhµ m¸y;
+ Thñ kho vËt t, thiÕt bÞ phô tïng.
b) Nhãm II:
­ S¶n xuÊt g¹ch, ngãi ®Êt sÐt nung; 
­ S¶n xuÊt ®¸ ba, ®¸ d¨m; 
­ S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n; 
­ ThÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng; 
­ S¶n xuÊt tÊm ®an c¸ch nhiÖt tõ sîi bazan;
­ S¶n xuÊt ®¸ nguyªn liÖu bazan;
­ S¶n xuÊt matic;
­ S¶n xuÊt xi m¨ng: VÖ  sinh c«ng nghiÖp trong ph©n 
xëng   s¶n   xuÊt   chÝnh;   söa   ch÷a   c¬   khÝ,   ®iÖn   trong   nhµ  
m¸y;   ph©n  tÝch   thÝ   nghiÖm   trong   s¶n  xuÊt   xi  m¨ng;  vËn 
hµnh thiÕt bÞ  xuÊt xi m¨ng, clinker; vËn hµnh hÖ  thèng 
c¸c   thiÕt   bÞ   vËn   chuyÓn;   vËn   hµnh   trung   t©m   côm;   s¶n  
xuÊt   v÷a   x©y   dùng,   c¸t   dïng   thÝ   nghiÖm   vËt   liÖu   x©y 
dùng; x©y v¸ lß nung; s¶n xuÊt vá  bao xi m¨ng b»ng bao 
b× PP, PE.
c) Nhãm III:
­ S¶n xuÊt ®¸ héc; 
­ S¶n xuÊt ®¸ èp l¸t; 
­ S¶n xuÊt tÊm lîp; 
­ S¶n xuÊt tÊm panen c¸ch nhiÖt; 
­ S¶n xuÊt khu«n méc mÉu; 
­   §øng   lß   nÊu   ch¶y   ®¸   bazan   vµ   t¹o   sîi   siªu   m¶nh 
(BOCAN);
­ Söa ch÷a lß nÊu ch¶y  ®¸ bazan vµ  c¸c m¸y dÖt tÊm 
®an tõ sîi bazan;
17
­  S¶n xuÊt xi m¨ng: VËn hµnh hÖ  thèng läc bôi, ph©n  
ly,   b¨ng   c©n   ®Þnh   lîng;   vËn   hµnh   cÇu   trôc   kho   nguyªn  
liÖu, cÇn trôc ch©n ®Õ, cÇu r¶i, m¸y cµo, m¸y ®¸nh ®èng;  
vËn hµnh hÖ  thèng b¬m vËn chuyÓn bét liÖu, xi m¨ng; vËn  
hµnh hÖ thèng m¸y nghiÒn bi; vËn hµnh thiÕt bÞ cÊp liÖu;  
vËn hµnh trung t©m nhµ  m¸y; vËn hµnh m¸y sÊy, lß nung,  
th¸p  ®iÒu hoµ, trao  ®æi nhiÖt, buång  ®èt canxin¬, thiÕt  
bÞ lµm nguéi clinker; vËn hµnh m¸y nÐn khÝ côm; vËn hµnh  
m¸y r¬nghen (QCX); vËn hµnh m¸y ®ãng bao xi m¨ng; 
­ Nung v«i c«ng nghiÖp.
8.3. Sµnh sø, thuû tinh:
a) Nhãm I:
­ VÏ s¶n phÈm sø, gèm; 
­ In, dÊu, ®Ò can trªn mÆt s¶n phÈm;
­ §ãng gãi sµnh, sø, gèm; 
­ VËn hµnh tr¹m «­xy trong s¶n xuÊt bãng ®Ìn ®iÖn; 
­ §Öm a­mi­¨ng trong s¶n xuÊt phÝch níc nãng l¹nh; 
­ §ãng gãi s¶n phÈm.
b) Nhãm II:
­ VËn chuyÓn nguyªn liÖu t¹i n¬i lµm viÖc;
­ T¹o h×nh khu«n con trong s¶n xuÊt sø, gèm; 
­ X©y sø c¸ch ®iÖn lo¹i nhá; 
­ Söa, lËt khu«n sø c¸ch ®iÖn lo¹i nhá; 
­ §æ rãt s¶n phÈm sø lo¹i nhá; 
­ Söa lËt khu«n sø, gèm d©n dông; 
­ Tr¸ng men sø gèm; 
­ G¾n, r¸p s¶n phÈm sø gèm; 
­ S¶n xuÊt giÊy hoa, mµu in cho sø, gèm; 
­ §ãng gãi s¶n phÈm; 
­ ChËp b×nh phÝch, bèc dì b×nh phÝch;
­ Gi÷ khu«n, söa khu«n thuû tinh;
­ ñ b¸n thµnh phÈm lß hÊp thuû tinh;
­ KiÓm tra b¸n thµnh phÈm thuû tinh; 
­   Pha   chÕ   tr¸ng   bét   huúnh   quang;   lµm   loa,   lµm   tô 
®Ìn; 
­ Hµn ®iÖn cùc d©y dÉn bãng ®Ìn; 


18
­ Ch¨ng tãc, gia c«ng ho¸ chÊt s¶n phÈm bãng ®Ìn; 
­ C¾t vá, vÝt miÖng bãng ®Ìn; 
­ Rót khÝ, g¾n ®Çu bãng ®Ìn; 
­ Th«ng ®iÖn, ®èt ®Ìn thö s¸ng; 
­ VËn hµnh lß arg«ng; 
­   Thu   håi,   ®iÒu   chÕ   ni­t­rat   b¹c   trong   s¶n   xuÊt 
phÝch níc; 
­ C¾t cæ, c¾t ®¸y b×nh phÝch; 
­ N¹p dung dÞch tr¸ng b¹c; 
­ Rót khÝ phÝch; 
­ SÊy, ñ ruét phÝch; 
­ KiÓm tra ruét phÝch; 
­ Phô kÐo ®¸y, phô vÝt miÖng phÝch.
c) Nhãm III:
­ VËn hµnh m¸y nghiÒn sa­mèt, th¹ch cao, th¹ch anh, 
trêng th¹ch, ho¹t th¹ch...  trong s¶n xuÊt gèm sø; 
­ Läc, Ðp cao lanh; 
­ VËn hµnh m¸y nghiÒn bi; 
­ Ðp tinh vµ luyÖn tinh ph«i liÖu; 
­ S¶n xuÊt khu«n ®Çu; 
­ S¶n xuÊt khu«n mÉu; 
­ T¹o h×nh bao chÞu löa; 
­ X©y theo ph¬ng ph¸p dÎo sø, gèm d©n dông; 
­ X©y theo ph¬ng ph¸p dÎo sø c¸ch ®iÖn lo¹i lín; 
­ Söa sø c¸ch ®iÖn lo¹i lín; 
­ LËt khu«n sø c¸ch ®iÖn lo¹i lín;
­ T¹o h×nh b»ng ph¬ng ph¸p rãt sø lo¹i lín; 
­ VËn hµnh lß khÝ than; hµn thiÕc, ch×; 
­ Rót khÝ bãng ®Ìn huúnh quang; 
­ VÝt phÝch níc nãng l¹nh; 
­ Xö lý, pha chÕ nguyªn liÖu nÊu thuû tinh; 
­ VËn hµnh m¸y ly t©m, tr¸ng b¹c ruét phÝch;
­ XÕp dì s¶n phÈm sø, gèm ra vµo lß; 
­ KÐo, thæi, Ðp thuû tinh;19
­ C©n nguyªn liÖu con;
­ C©n trén nguyªn liÖu.
9. LuyÖn kim, ho¸ chÊt, ®Þa chÊt, ®o ®¹c c¬ b¶n: 
9.1. LuyÖn kim:
a) Nhãm I:
­ Thñ kho ®óc, luyÖn kim vµ lao ®éng phæ th«ng;
­ Phô c¸n thÐp; vËn chuyÓn néi bé;
­ Bèc s¾t, chuÈn bÞ nguyªn liÖu cho lß;
­ Phô trî, phôc vô, vÖ sinh c«ng nghiÖp; 
­ VËn hµnh lß h¬i ë c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nhÑ 
®èt lß dÇu.
b) Nhãm II:
­ Th¨m têng lß cao; nguyªn liÖu luyÖn thÐp; thao t¸c 
sµn lµm nguéi;
­ Tinh chØnh thÐp c¸n; lµm s¹ch v¶y c¸n; ca c¾t thÐp 
nguéi; 
­ N¾n thÐp; kÐo d©y thÐp; röa a­xÝt; gia c«ng khu«n; 
­ Sµng than cèc, söa ch÷a lß luyÖn cèc; söa ch÷a lß  
luyÖn kim; coi níc lß cao;
­   L¸i   xe   c©n   liÖu   lß   cao;   thao   t¸c   ®µi   B,   ®µi   A 
luyÖn gang; 
­ L¸i m¸y c¸n thÐp; xö lý khuyÕt tËt thÐp c¸n; 
­   HÇm   than   luyÖn   than   cèc;   läc,  röa  khÝ  than,   vËn 
hµnh nåi h¬i; 
­ Mµi c¾t g¹ch chÞu löa; vËn hµnh b¨ng t¶i; 
­ VËn hµnh xe høng, dì liÖu; vËn hµnh tr¹m ®iÖn tõ;
­ Phèi liÖu thiªu kÕt; vËn hµnh m¸y nghiÒn; vËn hµnh 
m¸y hót giã; b¬m mì,   b¬m dÇu; b¬m níc;
­   §iÒu   chØnh   van   h¬i   níc;   bao   gãi   s¶n   phÈm   luyÖn 
kim; 
­ Söa ch÷a c¸c lo¹i  ®ång hå   ®o trong thiÕt bÞ  luyÖn  
kim; 
­ KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm;
­ VËn hµnh lß h¬i  ë  c¸c c«ng ty c«ng nghiÖp nhÑ   ®èt 
lß than;
­ Dµn khu«n kim lo¹i cho xëng ®óc;
­ SÊy khu«n, ruét ®óc khu«n ®óc;
­ VËn hµnh lß t«i, ñ kim lo¹i;


20
­ Pha trén hçn hîp lµm khu«n ®óc;
­ Hµn ®iÖn, hµn h¬i;
­ C¾t ®iÖn, c¾t h¬i ph«i ®óc vµ phèi liÖu cho lß;
­ L¸i cÇn trôc;
­ Söa ch÷a lß t«i, ñ, lß xÊy;
­ LÊy mÉu, ph©n tÝch quÆng vµ s¶n phÈm kim lo¹i;
­ Ph©n tÝch hçn hîp lµm khu«n ®óc;
­ KÐo d©y lín kim lo¹i mµu;
­ ñ ®ång; « xi ho¸ kim lo¹i mµu;
­ Xo¾n c¸p; tr¸ng men d©y  ®iÖn tõ  (PVF; PEW; PU..);  
bäc   nhùa   d©y   ®iÖn   (PVC;   PE;   XLPE../   trung   thÕ,   h¹ 
thÕ/ngÇm, treo); Ðp nhùa.
c) Nhãm III:
­ NhiÖt luyÖn hîp kim bét;
­ N¹p liÖu lß ®iÖn, lß b»ng;
­ §iÒu khiÓn m¸y thiªu kÕt; quÆng ph¶n thiªu kÕt;
­ Thuû luyÖn hîp kim bét;
­ Trùc lß ®iÖn;
­ §Ëp côc thiªu kÕt, m¹ kÏm;
­ NÊu gang, nÊu thÐp ë nhµ m¸y c¬ khÝ; nÊu luyÖn kim 
lo¹i mÇu;
­ Lµm s¹ch vËt ®óc; ph¸ khu«n, lµm khu«n;
­ LuyÖn ®«l«mÝt, luyÖn co lanh ®«ng;
­ Thao t¸c tríc lß cao; sµn ®óc gang lß cao;
­ LuyÖn gang lß cao; ®óc thái thÐp, dì thái thÐp; 
­ Thao t¸c c¸n thÐp; lß nung thÐp ®Ó c¸n;
­ §óc liªn tôc gang, thÐp;
­ Thao t¸c lß giã nãng; thao t¸c lß ñ thÐp;
­ LuyÖn thÐp lß ®iÖn, lß b»ng; ®Çm lß ®iÖn, lß b»ng; 
­ LuyÖn hîp kim s¾t (fer« hîp kim);
­ LuyÖn gang lß ®iÖn, hå ®iÖn cùc;
­ §ãng cöa lß luyÖn cèc; ®iÒu khiÓn xe tèng cèc;
­ §iÒu khiÓn xe rãt than;
­ §iÒu khiÓn xe chÆn cèc;
­ §iÒu khiÓn xe dËp cèc; bån dËp cèc; 


21
­ §iÒu nhiÖt; 
­ VËn hµnh m¸y giao ho¸n;
­ Chng dÇu cèc;
­ DÖt líi thÐp; dÖt kÏm gai;
­ DËp ®inh; nÊu bét kÐo d©y;
­ NÊu rãt kim lo¹i;
­ NÊu, ®óc, c¸n, Ðp kim lo¹i mµu vµ hîp kim;
­   NhiÖt   luyÖn   kim   lo¹i,   n¹p   liÖu   vµ   vËn   hµnh   lß 
mitxe, lß chuyÓn.
9.2. Ho¸ chÊt:
a) Nhãm I:
­ Phô trî, phôc vô, vÖ sinh c«ng nghiÖp;
­ Thî kim hoµn (chÕ t¸c vµng, b¹c, hµng trang søc).
b) Nhãm II:
­ Xö lý nguyªn liÖu thuèc bäc que hµn;
­ VËn hµnh thiÕt bÞ s¶n xuÊt s÷a v«i, bét nhÑ;
­ Pha chÕ xi, s¸p, hå ®iÖn dÞch;
­ Gãi, quÊn chØ cùc d¬ng;
­ VËn hµnh m¸y c¾t, chuèt lâi que hµn;
­ VËn hµnh thiÕt bÞ khuÊy, trén s¬n;
­ VËn hµnh hÖ  thèng thiÕt bÞ  phèi liÖu, tinh luyÖn 
dÇu mì;
­   VËn   hµnh   thiÕt   bÞ   s¶n   xuÊt   kem   giÆt,   kem   ®¸nh 
r¨ng, xµ phßng b¸nh c¸c lo¹i;
­ S¶n xuÊt mót nguyªn liÖu;
­ VËn hµnh thiÕt bÞ tuyÓn träng lùc;
­ VËn hµnh m¸y sinh khÝ, n¹p khÝ C2H2; 
­ Chèng ¨n mßn thiÕt bÞ ho¸ chÊt;
­ L¾p r¸p, hoµn chØnh c¸c lo¹i pin;
­ VËn hµnh thiÕt bÞ ®«ng l¹nh, nåi h¬i, m¸y nÐn khÝ;
­ VËn hµnh hÖ thèng n¹p ®iÖn ¾c quy; 
­ DËp mò   ®ång, lau, c¾t, cÆp, m¹,  ®¸nh bãng  èng kim  
lo¹i;
­ VËn hµnh lß sÊy, bao gãi que hµn ®iÖn;
22
­   VËn   hµnh   thiÕt   bÞ   trén  ít,   Ðp   b¸nh,   Ðp   que   hµn 
®iÖn; 
­ VËn hµnh thiÕt bÞ thu håi glucerin; 
­ VËn hµnh thiÕt bÞ c« l¹i, c« ®Æc phÌn;
­ S¶n xuÊt phÌn kÐp;
­ VËn hµnh hÖ  thèng thiÕt bÞ  hoµ  tan, tinh chÕ  n íc 
muèi;
­ VËn hµnh hÖ thèng thiÕt bÞ s¶n xuÊt bao b× PP, PE;
­ Thñ kho nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm ho¸ chÊt;
­ S¶n xuÊt zeolite;
­ ChÕ t¸c ®¸ quý vµ hµng mü nghÖ.
c) Nhãm III:
­ VËn hµnh b¨ng t¶i urª, b¨ng t¶i lß khÝ than; 
­ VËn hµnh m¸y ®ãng bao urª vµ ph©n l©n;
­ VËn hµnh m¸y nÐn khÝ  nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt ho¸  
chÊt;
­   VËn   hµnh   m¸y   b¬m   dung  dÞch,   khÝ   ®èt,   qu¹t  trong  
s¶n xuÊt ho¸ chÊt;
­ VËn hµnh m¸y thiÕt bÞ läc bôi ®iÖn, läc tói;
­ VËn hµnh th¸p ph©n ly «­xy; nitr« vµ hy®r«;
­ Ph©n tÝch ho¸ nghiÖm, kiÓm tra chÊt lîng ho¸ chÊt;
­ S¶n xuÊt c¸c lo¹i ®iÖn cùc;
­ VËn hµnh m¸y chØnh lu;
­ C« ®Æc dung dÞch sót; phèi liÖu trïng hîp PVC;
­   VËn   hµnh   m¸y   ®Ëp,   nghiÒn,   sÊy   quÆng;   b¸n   thµnh 
phÈm vo viªn NPK; 
­ NghiÒn, nung graphÝt;
­ Trung hoµ, xuÊt toa ph©n bãn super phèt ph¸t; 
­ Xay trén than, v«i, ®Êt ®Ìn, ®ãng thïng ®Êt ®Ìn; 
­ VËn hµnh thiÕt bÞ ®iÖn gi¶i s¶n xuÊt xót; 
­ Phèi liÖu cao su, trén bét PVC; 
­ ChÕ t¹o èng x¸t g¹o, èng hót 203; 
­   VËn   hµnh   m¸y   c¸n,  tr¸ng   v¶i   mµnh,  v¶i  phin,   v¶i 
PVC vµ cuèn tÊm cao su;
­ Ðp xuÊt c¸c mÆt hµng cao su; 
­ §¾p v¸ lèp « ­ t«; 


23
­ ChÕ t¹o cèt h¬i, cèt níc; 
­ S¶n xuÊt b¨ng t¶i c«ng nghiÖp, d©y curoa; 
­ ChÕ t¹o cao su t¸i sinh; 
­ Phèi liÖu ho¸ chÊt cao su sèng; 
­ Bèc xÕp vËn chuyÓn than ®en (than ho¹t tÝnh); 
­ S¶n xuÊt vá b×nh, n¾m nót ¾c quy ch×; 
­ S¶n xuÊt l¸ c¸ch ¾c quy ch×; 
­ L¾p r¸p, söa ch÷a ¾c quy ch×; 
­ Phèi liÖu dÇu, nhùa trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¬n; 
­ Muèi s¬n, pha mÇu s¬n, mùc in;
­ VËn hµnh thiÕt bÞ nghiÒn c¸n s¬n, mùc in, s¶n xuÊt  
keo s¬n, mùc in; 
­ Gia c«ng thuèc bäc que hµn; 
­ Phèi liÖu, vËn hµnh lß s¶n xuÊt phÌn;
­ VËn hµnh hÖ  thèng thiÕt bÞ  s¶n xuÊt bét giÆt tæng  
hîp;
­ VËn hµnh hÖ thèng thiÕt bÞ tuyÓn næi; 
­ VËn hµnh hÖ  thèng thiÕt bÞ  s¶n xuÊt chÊt phô  gia,  
thuèc trõ s©u vi sinh; 
­ Lu ho¸ c¸c s¶n phÈm cao su; 
­ VËn hµnh thiÕt bÞ thµnh h×nh s¨m, lèp c¸c lo¹i; 
­ VËn hµnh lß s¶n xuÊt than ho¹t tÝnh; 
­ VËn hµnh hÖ thèng thiÕt bÞ s¶n xuÊt thuèc tuyÓn; 
­ C¾t v¶i d¸n èng lèp m¸y bay; 
­ VËn hµnh thiÕt bÞ  s¶n xuÊt tanh «­t«, xe m¸y, xe  
®¹p; 
­ VËn hµnh hÖ thèng thµnh h×nh s¶n phÈm cao su; 
­ ChÕ  t¹o c¸c lo¹i  èng dÉn,  èng dÑt, lu ho¸ c¸c phô 
tïng m¸y b»ng cao su;
­  VËn   hµnh   lß   khÝ   than   trong   s¶n   xuÊt   ph©n   ®¹m  
(urª); 
­ Tinh chÕ khÝ than; 
­ VËn hµnh thiÕt bÞ tæng hîp am«niac (NH3); 
­ VËn hµnh thiÕt bÞ tæng hîp urª; 
­ §ãng b×nh c¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt ®éc; 24
­  VËn hµnh m¸y nÐn cao ¸p trong  s¶n xuÊt ph©n  ®¹m  
(urª);
­ VËn hµnh m¸y nÐn khÝ am«niac (NH3); 
­ VËn hµnh hÖ  thèng thiÕt bÞ  cacbon¸t ho¸ trong s¶n  
xuÊt so®a; 
­ VËn hµnh hÖ thèng thiÕt bÞ thu håi am«niac (NH3);
­ VËn hµnh hÖ thèng läc, nung so®a; 
­ VËn hµnh hÖ thèng thiÕt bÞ c« ®Æc, kÕt tinh clorua  
amon (NH4Cl) 
  trong s¶n xuÊt cacbon¸t natri (Na2CO3); 
­ VËn hµnh thiÕt bÞ s¶n xuÊt clorua amon (NH4Cl);
­ VËn hµnh hÖ  thèng thiÕt bÞ  läc, sÊy c¸c s¶n phÈm  
®éc h¹i;
­ VËn hµnh thiÕt bÞ luyÖn (kÝn, hë) cao su;
­   VËn   hµnh   hÖ   thèng   thiÕt   bÞ   lu   ho¸   x¨m,   lèp   c¸c 
lo¹i; 
­ VËn hµnh hÖ  thèng thiÕt bÞ  s¶n xuÊt axit nit¬ric 
(HNO3); axÝt clohy®ric (HCl); 
­ VËn hµnh hÖ  thèng thiÕt bÞ  s¶n xuÊt thuèc trõ  s©u  
vµ chÊt phô gia; 
­   VËn   hµnh   lß   ®èt   pyrit,   lu   huúnh   trong   s¶n   xuÊt 
axit sunfuaric (H2SO4);
­ VËn hµnh hÖ  thèng thiÕt bÞ  sÊy, hÊp thô  axit, pha  
chÕ axit H2SO4;
­   VËn   hµnh   hÖ   thèng   thiÕt   bÞ   ®iÒu   chÕ   super   phèt 
ph¸t;
­ §óc hîp kim ch×, hµn l¾p thµnh  ¾c quy ch×; luyÖn  
ch× t¸i sinh;
­ VËn hµnh lß cao s¶n xuÊt ph©n l©n;
­ Söa ch÷a thïng  ®iÖn gi¶i trong c«ng nghÖ  s¶n xuÊt  
NaOH (xót);
­ Ho¸ thµnh l¸ cùc trong s¶n xuÊt ¾c quy ch×;
­ S¶n xuÊt mét sè muèi v« c¬ ®Æc biÖt Na 3PO4, Na2SiF6, 
NaF...;
­   VËn   hµnh   hÖ   thèng   thiÕt   bÞ   s¶n   xuÊt   clor¸tkali 
(KClO3);
­ VËn hµnh thiÕt bÞ sÊy khÝ clo (Cl2);25
­   VËn   hµnh   hÖ   thèng   thiÕt   bÞ   chuyÓn   ho¸   CO   (Oxyt 
cacbon);
­ VËn hµnh m¸y tiÕp xóc chuyÓn ho¸ khÝ  SO2 (sunfur¬) 
thµnh khÝ  SO3  (sunfuaric) trong c«ng nghÖ  s¶n xuÊt axit  
sunfuaric; 
­ VËn hµnh hÖ thèng s¶n xuÊt sên cùc ¾c quy ch×;
­ Phèi liÖu c¸c chÊt trong s¶n xuÊt ®iÖn cùc;
­ VËn hµnh lß nung s¶n xuÊt ®Êt ®Ìn; 
­ NghiÒn bét ch×, tr¸t cao l¸ cùc ¾c quy ch×;
­ T¹o h¹t nhùa PVC; s¶n xuÊt keo d¸n PVC;
­   S¶n   xuÊt   c¸c   s¶n   phÈm   ho¸   chÊt   tæng   hîp   b»ng  
coposite trong ®ãng söa tµu thuyÒn.
9.3. §Þa chÊt:
a) Nhãm I:
­ Phô trî, phôc vô, vÖ sinh c«ng nghiÖp;
­   Lµm   ®êng,   söa   ®êng   ®Þa   chÊt;  lµm  nÒn  khoan,   lµm 
cÇu cèng ®Þa chÊt.
b) Nhãm II:
­ Lé tr×nh t×m kiÕm, tr¾c ®Þa, ®Þa vËt lý;
­ Mµi ®¸ thñ c«ng, c¬ giíi; mµi l¸t máng;
­ §µo hµo, hè ®Þa chÊt; 
­ §∙i mÉu träng sa; gi∙ mÉu;
­ Khoan tay ®Þa chÊt.
c) Nhãm III:
­ Khoan m¸y ®Þa chÊt;
­ X©y l¾p th¸p khoan ®Þa chÊt;
­ S¶n xuÊt dung dÞch khoan;
­ Söa ch÷a, vËn hµnh thiÕt bÞ phôc vô khoan;
­ §µo giÕng ®Þa chÊt;
­ §µo lß ngang;
­ §µo lß thîng; lß díi giÕng;
­ §µo giÕng díi lß.
9.4. §o ®¹c b¶n ®å:
a) Nhãm I:
­ T¨ng dÇy ®iÓm khèng chÕ trªn ¶nh; 26
­ §o vÏ ®Þa h×nh b»ng ¶nh (trong nhµ);
­ In, chôp, n¾n, c¾t, d¸n ¶nh; 
­ Biªn vÏ  b¶n  ®å; söa ch÷a m¸y tr¾c  ®Þa; s¶n xuÊt  
dông cô tr¾c ®Þa; 
­ TÝnh to¸n tr¾c ®Þa c¬ b¶n.
b) Nhãm II:
­ Dùng cét tiªu, ch«n mèc tam gi¸c vµ ®êng chuyÒn;
­ Chän ®iÓm tam gi¸c vµ ®êng chuyÒn; 
­ §o ng¾m, ghi sæ tam gi¸c vµ ®êng chuyÒn; 
­ Chän ®iÓm ch«n mèc thuû chuÈn; 
­ §o ng¾m ghi sæ thuû chuÈn; 
­ §o thiªn v¨n; ®o träng lùc; 
­ §o kho¶ng c¸ch b»ng ph¬ng ph¸p vËt lý; 
­ §o vÏ chi tiÕt b»ng ¶nh; 
­ §o khèng chÕ ¶nh; 
­ §o vÏ ®Þa h×nh b»ng ¶nh (ngoµi trêi).
27
10. Khai th¸c má lé thiªn: 
a) Nhãm I:
C¸c   c«ng   viÖc   thñ   c«ng:   sµng,   cuèc,   söa   ch÷a   ®êng 
má,   KCS   ngoµi   trêi,   vÇn   ®¸   trªn   b¨ng   chuyÒn,   th¸o 
m¸ng...
b) Nhãm II:
­ VËn hµnh m¸y khoan dËp c¸p, m¸y xóc <  4m3/gÇu, m¸y 
g¹t <  180 CV;
­ VËn hµnh m¸y sµng tuyÓn;
­ Næ m×n lé thiªn;
­  VËn hµnh m¸y bèc, rãt,  ®¸nh  ®èng, chuyÓn t¶i than,  
cÇn trôc c¶ng, l¸i cÇn cÈu <  25 tÊn;
­   VËn   hµnh   c¸c   lo¹i  thiÕt   bÞ   lé  thiªn:   Tr¹m   ®iÖn,  
chØnh lu, b¬m, têi, qu¹t giã,   quang lËt...;
­ VËn hµnh m¸y khoan tay.
c) Nhãm III:
­ VËn hµnh m¸y khoan xoay cÇu, m¸y xóc  >  = 4m3/gÇu, m¸y 
g¹t >  = 180 CV;
­ L¸i cÈu >  = 25 tÊn.
11. In tiÒn: 
a) Nhãm I:
­ Chôp ¶nh, in sè ph¼ng;
­ VËn hµnh m¸y in mµu;
­ Ph¬i b¶n.
b) Nhãm II:
­ In phñ;
­ In sinultan, in taglio;
­ VËn hµnh m¸y c¾t, ®Õm, ®ãng gãi giÊy b¹c;
­ In sè vßng;
­ M¹  b¶n in taglio; s¶n xuÊt b¶n in simutal chÕ  t¹o  
l« s¸p l«ng; xö lý níc th¶i;
­ Gia c«ng vµ hoµn chØnh b¶n m¹.
12. ChØnh h×nh:
­ S¶n xuÊt ch©n tay gi¶ b»ng gç bäc nhùa, b»ng nhùa,  
b»ng nh«m;
­ S¶n xuÊt nÑp chØnh h×nh;


28
­ §ãng giÇy chØnh h×nh;
­ B¨ng ®a.
29
A.2. Thang l¬ng 6 bËc


§¬n   vÞ   tÝnh:   1000 
®ång
BËc/HÖ sè, møc l¬ng
Ngµnh/Nhãm ngµnh
I II III IV V VI
1. ChÕ  biÕn l¬ng thùc, thùc 
phÈm
Nhãm I
­ HÖ sè 1,45 1,74 2,09 2,50 3,00 3,60
Møc  l¬ng  thùc   hiÖn  tõ   ngµy 420, 606, 725, 1044,
504,6 870,0
01/10/2004 5 1 0 0
Nhãm II
­ HÖ sè 1,55 1,85 2,22 2,65 3,18 3,80
Møc  l¬ng  thùc   hiÖn  tõ   ngµy 449, 643, 768, 1102,
536,5 922,2
01/10/2004 5 8 5 0
Nhãm III    
­ HÖ sè 1,67 2,01 2,42 2,90 3,49 4,20
Møc  l¬ng  thùc   hiÖn  tõ   ngµy 484, 701, 841, 1012, 1218,
582,9
01/10/2004 3 8 0 1 0
2.   DÖt,   thuéc   da,   gi¶   da, 
giÊy, may
Nhãm I
­ HÖ sè 1,55 1,85 2,22 2,65 3,18 3,80
Møc  l¬ng  thùc   hiÖn  tõ   ngµy 449, 643, 768, 1102,
536,5 922,2
01/10/2004 5 8 5 0
Nhãm II
­ HÖ sè 1,67 2,01 2,42 2,90 3,49 4,20
Møc  l¬ng  thùc   hiÖn  tõ   ngµy 484, 701, 841, 1012, 1218,
582,9
01/10/2004 3 8 0 1 0
Nhãm III 
­ HÖ sè 1,78 2,13 2,56 3,06 3,67 4,40
Møc  l¬ng  thùc   hiÖn  tõ   ngµy 516, 742, 887, 1064, 1276,
617,7
01/10/2004 2 4 4 3 0
3.   N«ng   nghiÖp,   thuû   lîi; 
thuû s¶n
Nhãm I
­ HÖ sè 1,55 1,85 2,22 2,65 3,18 3,80
Møc  l¬ng  thùc   hiÖn  tõ   ngµy 449, 643, 768, 1102,
536,5 922,2
01/10/2004 5 8 5 0
Nhãm II
­ HÖ sè 1,67 2,01 2,42 2,90 3,49 4,20
Møc  l¬ng  thùc   hiÖn  tõ   ngµy 484, 701, 841, 1012, 1218,
582,9
01/10/2004 3 8 0 1 0
Nhãm III 
­ HÖ sè 1,78 2,13 2,56 3,06 3,67 4,40
Møc  l¬ng  thùc   hiÖn  tõ   ngµy 516, 617,7 742, 887, 1064, 1276,


30
01/10/2004 2 4 4 3 0
4. L©m nghiÖp
Nhãm I
­ HÖ sè 1,67 2,01 2,42 2,90 3,49 4,20
Møc   l¬ng   thùc   hiÖn   tõ   ngµy 
484, 701, 841, 1012, 1218,
582,9
01/10/2004 3 8 0 1 0
Nhãm II
­ HÖ sè 1,78 2,13 2,56 3,06 3,67 4,40
Møc   l¬ng   thùc   hiÖn   tõ   ngµy 
516, 742, 887, 1064, 1276,
617,7
01/10/2004 2 4 4 3 0
Nhãm III
­ HÖ sè 1,95 2,34 2,82 3,39 4,07 4,90
Møc   l¬ng   thùc   hiÖn   tõ   ngµy 
565, 817, 983, 1180, 1421,
678,6
01/10/2004 5 8 1 3 0
5. X¨ng dÇu
Nhãm I
­ HÖ sè 1,67 2,01 2,42 2,90 3,49 4,20
Møc   l¬ng   thùc   hiÖn   tõ   ngµy 
484, 701, 841, 1012, 1218,
582,9
01/10/2004 3 8 0 1 0
Nhãm II
­ HÖ sè 1,85 2,24 2,71 3,28 3,97 4,80
Møc   l¬ng   thùc   hiÖn   tõ   ngµy 
536, 785, 951, 1151, 1392,
649,6
01/10/2004 5 9 2 3 0
6. DÇu khÝ
Nhãm I
­ HÖ sè 1,78 2,13 2,56 3,06 3,67 4,40
Møc   l¬ng   thùc   hiÖn   tõ   ngµy 
516, 742, 887, 1064, 1276,
617,7
01/10/2004 2 4 4 3 0
Nhãm II
­ HÖ sè 1,85 2,24 2,71 3,28 3,97 4,80
Møc   l¬ng   thùc   hiÖn   tõ   ngµy 
536, 785, 951, 1151, 1392,
649,6
01/10/2004 5 9 2 3 0
Nhãm III
­ HÖ sè 2,05 2,48 2,99 3,62 4,37 5,28
Møc   l¬ng   thùc   hiÖn   tõ   ngµy 
594, 867, 1049 1267, 1531,
719,2
01/10/2004 5 1 ,8 3 2
7. Khai th¸c má hÇm lß
­ HÖ sè 2,05 2,48 2,99 3,62 4,37 5,28
Møc   l¬ng   thùc   hiÖn   tõ   ngµy 
594, 867, 1049 1267, 1531,
719,2
01/10/2004 5 1 ,8 3 2
31
§èi tîng ¸p dông thang l¬ng 6 bËc (A.2):


1. ChÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm: 
a) Nhãm I:
­ S¶n xuÊt rîu, bia, níc gi¶i kh¸t: 
+   §Èy   kÐt   bia,   níc   gi¶i   kh¸t   trong   d©y   chuyÒn   s¶n 
xuÊt; 
+  Móc nhùa, d¸n nót, d¸n hép, c¾t li­e, ca, c¾t nh∙n, 
®ãng, dËp nót chai;
+ Giao nhËn s¶n phÈm; 
+ S¶n xuÊt cµ phª hoµ tan.
­ ChÕ biÕn vµ s¶n xuÊt thuèc l¸: 
+ VËn chuyÓn thuèc l¸ bao trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt; 
+ §ãng kiÖn, ®ãng thïng, xÕp l« thuèc l¸; 
+ KiÓm tra chÊt lîng thuèc l¸ bao, tót, kiÖn, hßm; 
+ Giao nhËn, vËn chuyÓn thuèc l¸ bao c¸c lo¹i trong  
kho thµnh phÈm.
­ ChÕ biÕn vµ s¶n xuÊt ®êng, s÷a, b¸nh kÑo: 
+ §iÒu khiÓn xe n©ng bét trong s¶n xuÊt s÷a; 
+ §iÒu khiÓn m¸y ghÐp mÝ hép s÷a; 
+ VËn hµnh m¸y d¸n nh∙n vµ xÕp s¶n phÈm vµo thïng; 
+ Ph©n  lo¹i  b¸nh  kÑo, chØnh  lý   giÊy tinh  bét,   ®ãng 
tói; 
+ ChÕ biÕn s¶n phÈm ong.
­ ChÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm cßn l¹i: 
+ §ãng gãi s¶n phÈm, d¸n hßm ®ùng m×; 
+ S¶n xuÊt m×  sîi, miÕn, bón kh«, b¸nh phë  kh«, b¸nh  
phång t«m...; 
+ S¶n xuÊt bét canh, níc chÊm;  
+ Xö lý keo protein;
+ S¶n xuÊt s÷a ®Ëu nµnh, kem s÷a t¬i, s÷a chua;  
+ S¶n xuÊt bao b×;
+ B¶o qu¶n l¬ng thùc, thùc phÈm; 
+ ChuÈn bÞ nguyªn liÖu s¶n xuÊt ®å hép.
b) Nhãm II:
­ S¶n xuÊt rîu, bia, níc gi¶i kh¸t:


32
+ §un hoa, nÊu, läc m¹ch nha; 
+ Xay g¹o, xay malt, xay s¾n, nÊu, chiÕt bia rîu; 
+ VÖ sinh c«ng nghiÖp; 
+   VËn   hµnh   m¸y   röa   chai,   m¸y   thanh   trïng,   m¸y   d¸n  
nh∙n; 
+ Quay ®¸, cÈu thïng, röa thïng bia bèc; 
+ C¾t t«n, ®ét dËp nót, ®ãng kÐt gç; 
+ C©n ®ong, vËn chuyÓn nguyªn liÖu;
+ §êng ho¸, lªn men, nÊu, ñ, cÊt, ph©n tÝch cån rîu; 
+ Chng cÊt h¬ng liÖu;
+ Rang, trÝch ly, sÊy phun cµ phª hoµ tan;
+ Bá chai, bá lon, g¹t lon, chän vá chai, h¹ vá;
+ Soi vá chai, soi bia l¹nh, soi chai thµnh phÈm;
+ Röa thïng keg;
+ §ãng ®ai kÐt rîu, ®ãng chai;
+ S¶n xuÊt hép catton ®ùng thµnh phÈm;
+ VËn chuyÓn néi bé;
+ VÖ sinh m«i trêng;
+ VËn hµnh thiÕt bÞ chng cÊt cån;
+ Bèc xÕp thñ c«ng thïng, kÐt trong s¶n xuÊt;
+ Bèc ®Çu goßng, cuèi goßng;
+ Bèc bia, rîu bµn trßn;
+ VËn hµnh thiÕt bÞ  trong d©y truyÒn nÊu, läc, chiÕt  
bia rîu níc gi¶i kh¸t;
+ VËn hµnh m¸y g¾p kÐt khái kÖ;
+ VËn hµnh hÖ thèng xö lý níc; vËn hµnh m¸y xiÕt nót;
+ VËn hµnh, söa ch÷a m¸y nÐn khÝ l¹nh;
+ VËn hµnh, söa ch÷a thiÕt bÞ thu håi khÝ CO2, n¹p vµ 
b¶o qu¶n b×nh chøa CO2;     vËn hµnh nåi h¬i ®èt dÇu.
­ ChÕ biÕn vµ s¶n xuÊt thuèc l¸: 
+ Ph©n tÝch,  ®iÒu chØnh, rò  t¬i, xÐ  mèc, ph©n ly l¸  
thuèc; 
+ Giao nhËn bèc xÕp b¸n thµnh phÈm; 
33
+  Bèc l¸ thuèc vµ  vËn hµnh c¸c lo¹i m¸y: dÞu, th¸i,  
hÊp, sÊy sîi, ®Ëp cuéng, hót sîi; 
+ Pha chÕ h¬ng liÖu;
+ VÖ sinh c«ng nghiÖp; 
+ Bá sîi vµ vËn hµnh m¸y cuèn ®iÕu; 
+ Bã thuèc ®iÕu, chuyÓn ®Çu läc vµo khay; 
+ Ph©n lo¹i thuèc ®iÕu, thuèc gam, thuèc vôn...; 
+ VËn hµnh lß sÊy ®iÕu, m¸y ®iÒu tiÕt, m¸y hót bôi;  
+ Xay bét nÊu hå; 
+ KiÓm tra chÊt lîng l¸ thuèc vµ thuèc ®iÕu; 
+ VËn hµnh m¸y ®ãng bao, m¸y ®ãng giÊy bãng kÝnh; 
+ Bao gãi thuèc; 
+ Rò, vuèt, xÐn giÊy vµ bao gãi thuèc vôn.
­ ChÕ biÕn vµ s¶n xuÊt ®êng, s÷a, b¸nh kÑo: 
+ Pha trén nguyªn liÖu, nÊu vµ  vËn hµnh thiÕt bÞ  t¹o  
s÷a; 
+ VËn hµnh thiÕt bÞ ®ãng, d¸n nh∙n hép s÷a; 
+ S¶n xuÊt s÷a t¬i thanh trïng; 
+ §iÒu khiÓn thiÕt bÞ xay, trén ®êng s÷a kh«; 
+ §iÒu khiÓn thiÕt bÞ: Hoµ, h©m, b¬m sÊy, rãt b¬ s÷a; 
+ VËn hµnh m¸y ghÐp ®¸y hép, n¹p nit¬ vµ ®ãng bao hép 
s÷a; 
+ S¶n xuÊt ®êng gluc«za (c« ®Æc, kÕt tinh); 
+   S¶n   xuÊt   ®êng   mÝa:   KiÓm   nghiÖm   trªn   d©y   chuyÒn, 
sµng, s¶y ®ãng bao.
­ ChÕ biÕn vµ s¶n xuÊt dÇu thùc vËt: 
+ Hy®r« ho¸ dÇu; 
+ KiÓm tra ký m∙ hiÖu vµ vËn chuyÓn néi bé, d¸n nh∙n, 
vÖ sinh nhËp kho, sóc röa bao b×, ®ãng gãi;
+ VËn hµnh hÖ  thèng thiÕt bÞ  nghiÒn, sÊy,  ®Þnh h×nh,  
trÝch ly, x¶ b∙; 
+ VËn hµnh c¸c lo¹i thiÕt bÞ: TÈy trung hoµ, läc khö  
mïi, khö axit, läc t¹p chÊt vµ tÈy mµu;
+ VËn  hµnh  thiÕt  bÞ  pha trén  nguyªn  liÖu,  thiÕt  bÞ 
b¬m rãt dÇu (láng, ®Æc);
34
+   S¶n   xuÊt   phô   phÈm,   s¶n   phÈm   kh¸c   cña   ngµnh   theo  
c«ng nghÖ  lªn men (th¹ch dõa), c«ng nghÖ  tiÖt trïng (s÷a 
dõa, níc cèt dõa);
+ S¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× (giÊy, nhùa);
+ KCS (lÊy mÉu, kiÓm tra, ph©n tÝch, b¸o c¸o..);
+ Thñ kho (b¶o qu¶n, nhËp xuÊt);
+   Bèc   xÕp   (cung   cÊp   bao   b×,   dän   dÑp,   vÖ   sinh,   vËn 
chuyÓn trong ca).
­ ChÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm cßn l¹i: 
+ N¹p m×, trén, c¸n bét, chiªn m×  lß dÇu, kiÓm tra 
sau khi chiªn; 
+ §Þnh h×nh, c¾t, hÊp; 
+ VËn hµnh c¸c lo¹i thiÕt bÞ: §Þnh h×nh, c¾t, hÊp; 
+ ChÕ biÕn thøc ¨n gia sóc; 
+ ChÕ  biÕn chÌ  c¸c lo¹i, lµm hÐo, diÖt men, vß chÌ,  
lªn men, pha chÕ h¬ng liÖu; 
+ ChÕ biÕn ®å hép thùc phÈm; 
+ ChÕ biÕn cµ phª nh©n; 
+ S¶n xuÊt muèi thñ c«ng;
+ GiÕt mæ, chÕ biÕn gia cÇm.
c) Nhãm III:
­ S¶n xuÊt rîu, bia, níc gi¶i kh¸t: 
+ Ðp, ñ, röa men, röa kÝp;
+ H¹ nhiÖt ®é läc trong hÇm l¹nh; 
+ B¬m bia,  ®o  ®é  PZ vµ   ®iÒu chØnh lªn men trong hÇm 
l¹nh;
+ VËn hµnh nåi h¬i ®èt than;
+ Tr¸ng parafin trong bÓ chøa rîu.
­ ChÕ biÕn vµ s¶n xuÊt thuèc l¸:
+ Xö lý mèc l¸ thuèc; 
+ VËn hµnh vµ bèc l¸ thuèc ë ®Çu vµ cuèi m¸y sÊy; 
+ §ãng kiÖn l¸ thuèc; 
+ Lµm viÖc trong lß lªn men; 
+ Bèc xÕp, vËn chuyÓn kiÖn thuèc l¸ vµo m¸y hÊp vµ 
chuyÓn sang phèi trén sau khi sÊy; 
+ Rò t¬i, phèi trén vµ lµm dÞu;
+ VËn hµnh lß sÊy thuèc ®iÕu.


35
­ ChÕ biÕn vµ s¶n xuÊt ®êng, s÷a, b¸nh kÑo: 
+ VËn hµnh hÖ thèng m¸y Ðp mÝa; 
+ VËn hµnh hÖ thèng l¾ng läc; 
+ VËn hµnh hÖ  thèng gia nhiÖt bèc h¬i níc xi r«; nÊu 
®êng, trî tinh hå ®êng; 
+ VËn hµnh m¸y ly t©m ®êng; 
+ VËn hµnh m¸y s¶n xuÊt giÊy tinh bét; 
+ Níng b¸nh; 
+ Lµm viÖc trong kho l¹nh tõ 50C trë xuèng;
+   Thuû   ph©n   tinh   bét,   tinh   chÕ   vµ   lµm   s¹ch   ® êng 
gluc«za.
­ ChÕ biÕn vµ s¶n xuÊt dÇu thùc vËt: 
+ Xö  lý  nguyªn liÖu vµ  vËn hµnh thiÕt bÞ  trong d©y 
chuyÒn Ðp dÇu th«; 
+ Pha chÕ vµ vËn hµnh m¸y b¬m ho¸ chÊt;
+   Pha   chÕ   vµ   vËn   hµnh   c¸c   m¸y   c¾t   dËp   s¶n   xuÊt   xµ  
phßng.
­ ChÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm: 
+ Rang, xay, pha trén h¹t tiªu, ít; 
+ In tr¸ng vecni trªn kim lo¹i; 
+ SÊy, sµng, trén, ph©n lo¹i chÌ; 
+ Xay, x¸t lóa g¹o, lóa m×;
+ GiÕt mæ, chÕ biÕn gia sóc; ®èt lß sÊy, lß h¬i.
2. DÖt, thuéc da, giÊy, gi¶ da, may: 
a) Nhãm I:
­ S¶n xuÊt sîi, dÖt, nhuém, in hoa: 
+ DÖt th¶m, tØa th¶m, chÐp kiÓu th¶m; 
+ Söa thoi, chÕ dÇu, chØnh lý go, c¾t biªn, guång thñ  
c«ng; 
+ Thæi bôi,  ®ãng dÊu, soi mËt  ®é; lén v¶i, c©n, vËn  
chuyÓn v¶i, sîi, thµnh phÈm,   ®ãng gãi.
­ S¶n xuÊt ®å dïng, bao b× b»ng nhùa vµ cao su: 
+ C¾t, d¸n, gia c«ng mµng máng nhùa, cao su; 
+ C¾t, l¹ng khèi xèp PU; 
+ Pha, c¾t, chÕ biÕn cao su c¸n; 
+ KiÓm tra thµnh phÈm, bao gãi nhùa, cao su.36
­  S¶n xuÊt  ®å  dïng s¾t tr¸ng men, nh«m, bót m¸y, v¨n  
phßng phÈm: 
+ L¾p r¸p thµnh phÈm bót m¸y, bót bi; 
+ KiÓm nghiÖm viÕt trßn bót m¸y; 
+ S¶n xuÊt mùc c¸c lo¹i; 
+ Lµ, cuèn, kiÓm tra ru b¨ng, giÊy than; 
+ KiÓm tra thµnh phÈm, bao gãi, ®ãng kiÖn.
­ S¶n xuÊt giÊy: 
+ VËn hµnh m¸y ®ãng vë, c¾t, xÐn, kΠgiÊy; 
+ KiÓm tra thµnh phÈm, bao gãi.
­ S¶n xuÊt diªm: 
+ D¸n èng bao, ®¸y bao, bá diªm vµo bao; 
+ Bao gãi, ®ãng kiÖn diªm thñ c«ng;
+ L¾p r¸p hép quÑt ga (bËt löa gas).
­   May   c«ng   nghiÖp:   §o   ®Õm,   tr¶i   v¶i,   ®¸nh   sè,   sao  
chôp s¬ ®å, lén bÎ, phô c¾t may, thªu.
­ Thuéc da, s¶n xuÊt  ®å  dïng b»ng da: KiÓm tra thµnh  
phÈm, ®ãng gãi.
b) Nhãm II:
­ S¶n xuÊt sîi, dÖt, nhuém, in hoa:  
+ VËn hµnh m¸y dÖt kim, dÖt kh«ng thoi; 
+ KiÓm tra nguyªn liÖu, s¶n phÈm dÖt kim; 
+ Thao t¸c sîi, dÖt, thÝ nghiÖm v¶i, sîi; 
+ VËn hµnh m¸y m¾c, nèi, go; 
+ VËn hµnh thiÕt bÞ th«ng giã; 
+   VËn   hµnh   m¸y   kiÓm,   gÊp,   ®èt,   v¨ng   nhiÖt   ®é   võa,  
kiÒng co, cµo b«ng;
+ GiÆt, xö lý, chng sau in, ph©n cÊp v¶i; 
+ Kh©u lËt, kh©u gi©y x¨ng, kiÖn, söa khæ, ®æ v¶i, gì 
sÊy, sÊy sau nhuém; kiÓm tra ph©n tÝch sîi v¶i; c©n sîi,  
b«ng håi, xuÊt v¶i; kÐo thïng, bèc suèt vËn chuyÓn; 
+ DÖt líi, ®¸nh chØ, ®¸nh ®Üa; 
+ L¾p r¸p, ®an v¸ líi; 
+ S¶n xuÊt chØ s¬ dõa tõ nguyªn liÖu vá dõa.
­ S¶n xuÊt ®å dïng, bao b× b»ng nhùa vµ cao su: 
+ C©n, ®ong, chuÈn bÞ nguyªn liÖu, ho¸ chÊt (PVC, PE, 
PP, PS...) vµ cao su; 


37
+ VËn hµnh m¸y thæi, kÐo, c¸n, Ðp phun, mµi, lu ho¸; 
+ VËn hµnh thiÕt bÞ t¸i sinh phÕ liÖu nhùa cao su.
­ S¶n xuÊt  ®å  dïng s¾t tr¸ng men, nh«m, bót m¸y; v¨n  
phßng phÈm:
+ VËn hµnh m¸y c¾t, dËp h×nh, viÒn mÐp, hµn ®iÓm, t¸n  
quai; 
+ KiÓm nghiÖm ph©n lo¹i nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm 
s¾t tr¸ng men, nh«m t¹i d©y chuyÒn s¶n xuÊt.
­ Thuéc da, s¶n xuÊt  ®å  dïng b»ng da: Pha c¾t, may,  
chÕ biÕn ®å dïng b»ng da  vµ gi¶ da.
­ S¶n xuÊt giÊy:
+ VËn hµnh d©y chuyÒn röa, sµng m¶nh nguyªn liÖu;
+ VËn hµnh m¸y chÆt, chÆt l¹i nguyªn liÖu; 
+   §iÒu   khiÓn   trung   t©m   hÖ   thèng   xö   lý   nguyªn   liÖu  
(chÆt, sµng, röa m¶nh); 
+ §iÒu chÕ phô gia giÊy;
+ VËn hµnh thiÕt bÞ nghiÒn l¹i bét giÊy; 
+ VËn hµnh m¸y cuén l¹i, cuén lâi giÊy; 
+ VÖ sinh c«ng nghiÖp ph©n xëng s¶n xuÊt giÊy.
­ S¶n xuÊt diªm: 
+ VËn hµnh m¸y d¸n  èng, d¸n  ®¸y vµ  quÐt phÊn vá  bao 
diªm; 
+ KÐo, xÐ, xÕp nan cho s¶n xuÊt diªm; 
+ VËn hµnh thiÕt bÞ  sÊy diªm b»ng h¬i:  èng,  ®¸y, mÆt  
phÊn, hép vµ que diªm.
­ May c«ng nghiÖp: 
+ Lµ, Ðp; c¾t ph¸, c¾t gät; híng dÉn kü thuËt c¾t; 
+ VËn hµnh thiÕt bÞ, híng dÉn kü  thuËt, kiÓm tra s¶n 
phÈm may;
+ Lµ   s¶n phÈm;  vËn  hµnh m¸y  thªu  c«ng nghiÖp;   ®ãng 
gãi, ®ãng kiÖn vµ bèc xÕp s¶n phÈm may c«ng nghiÖp;
+ C¾t may s¶n phÈm b»ng v¶i PP.
c) Nhãm III:
­ S¶n xuÊt sîi, dÖt, nhuém, in hoa: 
+ VËn  hµnh  m¸y c¸c  lo¹i:  C©n, xÐ,  trén,  ch¶i,  ghÐp 
th« trong s¶n xuÊt sîi;
+ VËn hµnh m¸y sîi con,  ®æ sîi con,  ®æ sîi th«, sîi 
xe, m¸y ®Ëu, m¸y èng; 38
+ VËn hµnh m¸y dÖt thoi, hå, ®iÒu hå, nèi gì; 
+ VËn hµnh thiÕt bÞ: NÊu, tÈy, nhuém, lµm bãng, in hoa,  
v¨ng nhiÖt ®é cao; 
+ Pha chÕ ho¸ chÊt, mµu hoa; 
+ C©n, ®ong, cÊp ph¸t ho¸ chÊt, thuèc nhuém;
+   Kh¾c   b¶n,   kh¾c   trôc   ®ång,   m¹,   ¨n   mßn   trôc,   c¶m 
quang, trôc líi, b¶n kÏm,   trôc ®ång, b¶n phim trôc líi; 
+ Nhuém, hÊp líi; 
+ KÐo sîi PA, PE...;  
+ Xe sîi, xe tao, ®¸nh d©y; 
+ ¦¬m t¬ kÐo sîi;
­ S¶n xuÊt ®å dïng, bao b× b»ng nhùa vµ cao su: 
+ Trén, ®æ, vËn hµnh thiÕt bÞ t¹o xèp PU; 
+ VËn hµnh thiÕt bÞ s¶n xuÊt gi¶ da, xèp PU; 
+ Trén, c¸n nhùa PVC; 
+ C©n,  ®o, vËn chuyÓn nguyªn liÖu ho¸ chÊt trong d©y 
chuyÒn s¶n xuÊt xèp PU;
+ S¶n xuÊt paxta g¨ng tay cao su.
­ S¶n xuÊt  ®å  dïng s¾t tr¸ng men, nh«m; bót m¸y; v¨n  
phßng phÈm: 
+ Pha trén, ®Ëp nghiÒn, sµng nÊu men;
+ Tr¸ng, sÊy, nung men, viÒn mÐp, phun hoa; 
+   TÈy   röa   kim   lo¹i   b»ng   axÝt,   ®èt   dÇu,   röa   tr¾ng 
nh«m; 
+ NÊu, ®óc, c¸n, hÊp ñ nh«m; 
+ Kh¾c b¶n; 
+ §èt lß nung s¾t tr¸ng men; 
+ S¶n xuÊt vÐtxi nhóng; 
+ S¶n xuÊt phô tïng ªb«nÝt; 
+ M¹ phô tïng bót m¸y b»ng cr«m, niken; 
+ Trang trÝ  mµu, s¬n bÒ  mÆt b¸n thµnh phÈm  ®å  dïng 
s¾t tr¸ng men vµ bót m¸y;
+ Xö lý nhiÖt qua lß nung vµ lß ph¶n x¹.
­ Thuéc da, s¶n xuÊt ®å dïng b»ng da: 
+ Bµo, ty, Ðp, c¨ng, ph¬i, xÐn, söa, vß da;
+ §o bia da; in, lµ da; 
+ Lµm viÖc trong kho thµnh phÈm, ph©n tÝch ho¸ chÊt;


39
+  D¸n  ®Õ  giÇy, cuaroa, phít, g«ng, d©y an toµn, lµm  
bãng da; 
+ Ðp t¾c kª da; s¬ chÕ da, thuéc da; 
+ Nhuém mµu, ¨n dÇu, c¨ng da cuaroa, ®Çu sèng da; 
+ §¸nh mÆt da, s¬n x× da; Ðp da thuéc ®á; 
+ Lµm viÖc t¹o kho da muèi vµ  kho pha chÕ  ho¸ chÊt  
thuéc da; 
+ S¶n xuÊt keo da.
­ S¶n xuÊt giÊy: 
+ VËn  hµnh  d©y chuyÒn  n¹p,  cµo  nguyªn  liÖu  vµo m¸y 
chÆt; 
+ Bèc, xÕp, thu dän nguyªn liÖu giÊy trªn s©n b∙i; 
+ Chng, bèc xót ho¸; 
+ N¹p nguyªn liÖu vµo nåi nÊu, bét giÊy; 
+ VËn hµnh thiÕt bÞ nÊu, tÈy, röa, sµng bét giÊy; 
+ VËn hµnh hÖ thèng thiÕt bÞ xeo giÊy.
­ S¶n xuÊt diªm: 
+ S¶n xuÊt thuèc diªm; 
+ C¾t gç  khóc, chÆt, bãc nan vµnh, nan  ®¸y,  èng vµ 
nan que diªm; 
+ Röa, vËn chuyÓn gç khóc; 
+ VËn  hµnh  hÖ  thèng  thiÕt  bÞ  liªn  hoµn,  sµng,  s¾p, 
®¸nh bãng que diªm; 
+ VËn hµnh thiÕt bÞ liªn hoµn, nhóng thuèc ®Çu diªm; 
+ SÊy, b¶o qu¶n que diªm ®Çu thuèc; 
+ Ng©m vít gç c©y.
­ C«ng nghiÖp may: VËn hµnh c¸c thiÕt bÞ  giÆt, tÈy,  
mµi s¶n phÈm may.
3. N«ng nghiÖp, thuû lîi, thuû s¶n: 
3.1. N«ng nghiÖp, thuû lîi:
a) Nhãm I:
­ Trång trät, ch¨n nu«i c¸c lo¹i c©y vµ con;
­ Qu¶n lý, duy tu, khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi.
b) Nhãm II:
­ Trång trät, ch¨n nu«i c¸c lo¹i c©y, con gièng;
­   TruyÒn   gièng   tr©u,   bß,   lîn   b»ng   ph¬ng   ph¸p   nh©n 
t¹o;


40
­ Ch¨n nu«i tr©u, bß ®µn;
­ Cµy, bõa thñ c«ng;
­ Khö trïng ®éng, thùc vËt;
­ KiÓm tra chÊt lîng hµng ®éng vËt, thùc vËt;
­ B¶o vÖ thùc vËt;
­ Qu¶n lý, duy tu, b¶o dìng, khai th¸c c¸c c«ng tr×nh 
thuû n«ng ®Çu mèi;
­ Trång vµ ch¨m sãc c©y cao su.
c) Nhãm III:
­ Trång trät, ch¨n nu«i thÝ  nghiÖm, ch¨n nu«i gièng 
gèc c©y, con c¸c lo¹i;
­ Khai th¸c mñ cao su;
­ S¬ chÕ mñ cao su;
­ L¸i m¸y kÐo n«ng nghiÖp;
­ L¸i m¸y khai hoang;
­ ChÕ biÕn l«ng vò;
­ ChÕ biÕn ph©n;
­ S¶n xuÊt tinh ®«ng viªn tr©u, bß;
­ VËn hµnh m¸y Êp trøng;
­ Chän gia cÇm trèng, m¸i;
­ Ch¨n nu«i ®éng vËt phôc vô thÝ nghiÖm bÖnh.
3.2. Thuû s¶n:
a) Nhãm I:
­ Nu«i trång thuû s¶n níc ngät;
­ Thu mua thuû s¶n trªn bê;
­ S¶n xuÊt dÇu viªn c¸; chÕ  biÕn rau c©u  ®Ó  s¶n xuÊt 
aga, agenat;
­ ChÕ  biÕn vi c¸; chÕ  biÕn nguyªn liÖu ch¶ c¸, chÕ 
biÕn mùc, c¸ kh« theo ph¬ng ph¸p thñ c«ng; bao gãi vµ b¶o 
qu¶n thµnh phÈm thuû  s¶n trong kho; chÕ  biÕn  ®å  hép thuû  
s¶n; vÖ sinh c«ng nghiÖp.
b) Nhãm II:
­ Nu«i trång thuû s¶n trªn biÓn;
­ Thu mua thuû s¶n trªn biÓn;
­ ChÕ biÕn thuû s¶n ®«ng l¹nh;
­ S¶n xuÊt bét c¸ lµm thøc ¨n ch¨n nu«i;
­ VËn hµnh hÖ thèng thiÕt bÞ chÕ biÕn thuû s¶n;


41
­   VËn   hµnh,   söa   ch÷a   b¶o   dìng   hÖ   thèng   l¹nh,   kho 
l¹nh, hÖ thèng s¶n xuÊt ®¸ c©y, ®¸ vÈy;
­ ChÕ  biÕn chîp, m¾m t«m, m¾m kem, níc m¾m, thuû  s¶n 
kh«, sóc röa bao b×,   bÓ chîp;
­ VËn hµnh, söa ch÷a, b¶o dìng thiÕt bÞ s¶n xuÊt, t¸i 
sinh cíc;
­ §¸nh dÜa, sang chØ trong s¶n xuÊt sîi ®an líi;
­ §¸nh d©y líi b»ng m¸y vµ thñ c«ng;
­ S¶n xuÊt thøc ¨n cho t«m, c¸;
­ S¶n xuÊt chitin, chitozan, gentatin, alginnat, aga;
­   Pha   trén   c¸c   hîp   chÊt   pasta   lµm   gio¨ng   n¾p   hép,  
tr¸ng vÐcni th©n n¾p hép ®å hép;
­ S¶n xuÊt gièng t«m, c¸, nhuyÔn thÓ vµ c¸c thuû s¶n,  
h¶i s¶n kh¸c;
­ VËn hµnh m¸y dÖt líi;
­ SÊy, pha chÕ, kiÓm mÉu viªn dÇu c¸;
­ VÖ sinh c«ng nghiÖp nhµ m¸y chÕ biÕn thuû s¶n;
­ C¨ng hÊp, nhuém líi.
c) Nhãm III:
­ LÆn b¾t c¸c lo¹i h¶i s¶n, san h« díi biÓn;
­ Nu«i trång c¸c lo¹i rong biÓn;
­ Nu«i c¸ sÊu; nu«i, cÊy ngäc trai;
­ Khai th¸c yÕn sµo;
­ Bèc dì ®¸ c©y, thïng ®¸ lªn xuèng tµu ®¸nh c¸ biÓn;
­ Khai th¸c nguyªn liÖu, s¶n xuÊt thuèc kÝch dôc c¸  
®Î;
­ VËn hµnh m¸y xay, nghiÒn, sÊy phÕ liÖu thuû s¶n lµm  
thøc ¨n ch¨n nu«i;
­ Bèc xÕp thñ c«ng ë díi c¸c hÇm tµu ®¸nh c¸ biÓn;
­ Bèc xÕp trong hÇm kho ®«ng l¹nh;
­ L¾p  ®Æt, söa ch÷a thiÕt bÞ, c¬   ®iÖn l¹nh,  ®êng  èng, 
van kÐt trong hÇm tµu ®¸nh c¸ biÓn.
4. L©m nghiÖp:
a) Nhãm I:
Trång, ch¨m sãc, b¶o vÖ rõng kinh tÕ vµ rõng phßng hé 
trung du, ven biÓn, nu«i th¶ c¸nh kiÕn ®á.
b) Nhãm II:42
Gièng c©y rõng, trång ch¨m sãc, b¶o vÖ  rõng kinh tÕ  
vµ  rõng phßng hé  vïng nói cao, khai th¸c gç  nguyªn liÖu  
vµ  c¸c l©m s¶n kh¸c, s¶n xuÊt than cñi, vËn xuÊt gç  b»ng  
c¸p.
c) Nhãm III:
­ §iÒu tra rõng, chèng ch¸y rõng;
­ Khai th¸c gç  lín, vËn xuÊt b»ng voi, b»ng têi, m¸y 
kÐo b¸nh lín;
­ Xu«i bÌ l©m s¶n.
5. X¨ng dÇu:
a) Nhãm I:
­ VÖ sinh kho x¨ng dÇu;
­ B¸n lΠx¨ng dÇu;
­ Giao nhËn, ®o tÝnh x¨ng dÇu trong kho, bÕn b∙i;
­ VËn hµnh m¸y b¬m x¨ng dÇu trong kho, bÕn b∙i;
­ Duy tu, söa ch÷a ®êng èng, c«ng tr×nh x¨ng dÇu;
­   VËn   hµnh   m¸y   th«ng   giã   trong   kho   x¨ng   dÇu,   hang  
hÇm.
b) Nhãm II:


­ Giao nhËn, ®o tÝnh x¨ng dÇu trong kho hang, hÇm;
­ Giao nhËn x¨ng dÇu ë c¶ng biÓn, trªn biÓn;
­ VËn hµnh m¸y b¬m x¨ng dÇu trªn  ®êng  èng chÝnh dÉn 
x¨ng, dÇu.
6. DÇu khÝ: 
a) Nhãm I:
­ ThÝ nghiÖm ho¸ chÊt (vËt lý vØa, níc m«i trêng);
­ KhÝ tîng h¶i v¨n;
­ LÊy mÉu vµ ph©n tÝch mÉu dÇu khÝ, mÉu ®Þa chÊt;
­ Phôc vô vÖ sinh c«ng nghiÖp.
b) Nhãm II:
­ VËn hµnh vµ söa ch÷a thiÕt bÞ khai th¸c dÇu khÝ;
­ VËn hµnh m¸y b¬m vËn chuyÓn dÇu khÝ;
­ VËn hµnh thiÕt bÞ xö lý dÇu khÝ;
­ VËn hµnh vµ söa ch÷a thiÕt bÞ tù ®éng ho¸;
­ Nguéi söa ch÷a giµn khoan, giµn khai th¸c dÇu khÝ;
­ LÊy ®Êt ®¸ trong trong qu¸ tr×nh khoan;


43
­ VËn hµnh thiÕt bÞ c«ng nghÖ trªn giµn nÐn khÝ;
­ Nguéi söa ch÷a tuarbin vµ m¸y nÐn khÝ trªn giµn nÐn  
khÝ;
­ Nguéi ®o lêng vµ tù ®éng ho¸ trªn giµn nÐn khÝ;
­ Phßng chèng phun trµo dÇu khÝ;
­ Phßng chèng dÇu loang;
­ øng cøu sù cè trµn dÇu;
­ VËn hµnh, b¶o dìng thiÕt bÞ øng cøu sù cè trµn dÇu;
­ Cøu ho¶ trªn c¸c c«ng tr×nh dÇu khÝ;
­ L¾p r¸p, c¬ khÝ (hµn, tiÖn, ®iÖn) lµm viÖc trªn c¸c  
c«ng tr×nh biÓn;
­ Mãc c¸p treo hµng trªn c¸c c«ng tr×nh biÓn;
­ Chèng ¨n mßn, phun s¬n phun c¸t trªn c¸c c«ng tr×nh  
biÓn;
­ KiÓm tra khuyÕt tËt mèi hµn, l¾p r¸p giµn gi¸o trªn  
c¸c c«ng tr×nh biÓn;
­ S¶n xuÊt ho¸ phÈm dÇu khÝ;
­ VËn hµnh thiÕt bÞ chÕ biÕn condensate, chÕ biÕn dÇu 
mì b«i tr¬n;
­ Läc ho¸ dÇu khÝ.
c) Nhãm III:
­ B¬m tr¸m xi m¨ng giÕng khoan;
­ Thö vØa giÕng khoan;
­ Söa ch÷a ngÇm giÕng khoan;
­ VËn hµnh vµ  söa ch÷a m¸y diezel vµ  m¸y  ®éng c¬   ®èt 
trong trªn giµn khoan;
­ Khoan dÇu khÝ;
­ VËn hµnh vµ söa ch÷a thiÕt bÞ khoan dÇu khÝ;
­ L¾p r¸p th¸p khoan;
­ Car«ta b¾n m×n;
­ VËn hµnh m¸y têi lµm viÖc trªn giµn khoan.
7. Khai th¸c hÇm lß: 
TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc x©y dùng vµ khai th¸c kho¸ng s¶n  
ë hÇm lß.
44
c¸c b¶ng l¬ng c«ng nh©n, nh©n viªn 
trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 25/2004/N§­CP 
ngµy 14 th¸ng 12 n¨m  2004 cña ChÝnh phñ)


B.1. C«ng nh©n viªn s¶n xuÊt ®iÖn


§¬n vÞ tÝnh: 1000 
®ång
Chøc danh HÖ sè, møc l¬ng
I II III IV V
I.   Trëng   ca   vËn   hµnh   c¸c   nhµ 
m¸y   ®iÖn,   kü   s  ®iÒu   hµnh   hÖ 
thèng ®iÖn (HT§)
1.   Nhµ   m¸y   nhiÖt   ®iÖn   (NMN§), 
tuèc bin khÝ hçn hîp (TBKHH) cã 
tæng c«ng suÊt  ®Æt (Σ   P):  Σ   P 
≥   600   Mw;   nhµ   m¸y   thñy   ®iÖn 
(NMT§)   cã  ≤   P  ≥   2000   Mw;   hÖ 
thèng ®iÖn (HT§) Quèc gia  (A0)
­ HÖ sè 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60
Møc   l¬ng   thùc   hiÖn   tõ   ngµy  1160. 1276. 1392. 1508. 1624.
01/10/2004 0 0 0 0 0
2. NMN§, TBKHH cã    440 Mw  ≤   Σ
P  
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản