Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:59

0
502
lượt xem
148
download

Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. n gh Þ   ®Þ nh cña ChÝnh phñ Sè 209/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2004  VÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng chÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001;  C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng, ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I   Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy híng dÉn thi hµnh LuËt X©y dùng vÒ qu¶n   lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; ¸p dông ®èi víi chñ ®Çu  t, nhµ  thÇu, tæ chøc vµ  c¸ nh©n cã  liªn quan trong c«ng  t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng,   b¶o  hµnh vµ  b¶o tr×, qu¶n lý  vµ  sö  dông c«ng tr×nh x©y dùng trªn l∙nh  thæ ViÖt Nam. §i Ò u  2.   HÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng 1. HÖ  thèng tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam bao gåm  quy chuÈn x©y dùng vµ tiªu chuÈn x©y dùng.  2. Quy chuÈn x©y dùng lµ  c¬  së   ®Ó  qu¶n lý  ho¹t  ®éng  x©y dùng vµ lµ c¨n cø ®Ó ban hµnh tiªu chuÈn x©y dùng.  3.   Bé   X©y   dùng   ban   hµnh   quy   chuÈn   x©y   dùng;   tiªu   chuÈn x©y dùng  ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông  bao gåm c«ng tr×nh  c«ng céng vµ  nhµ   ë, c«ng tr×nh  c«ng  nghiÖp  vµ  c¸c  c«ng  tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt   ®îc quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 5 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy.  C¸c   Bé   cã   qu¶n   lý   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   chuyªn   ngµnh  c¨n cø vµo quy chuÈn x©y dùng,  ban hµnh tiªu chuÈn  x©y  dùng c«ng tr×nh chuyªn ngµnh thuéc chøc n¨ng qu¶n lý  cña  m×nh. 
 2. 2 4. Nh÷ng tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam thuéc c¸c   lÜnh vùc sau ®©y b¾t buéc ¸p dông:  a) §iÒu kiÖn khÝ hËu x©y dùng; b) §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, khÝ tîng thñy v¨n; c) Ph©n vïng ®éng ®Êt;  d) Phßng chèng ch¸y, næ; ®) B¶o vÖ m«i trêng; e) An toµn lao ®éng. Trong trêng hîp néi dung thuéc c¸c  ®iÓm d,  ®, e cña  kho¶n nµy mµ  tiªu chuÈn ViÖt Nam cha cã  hoÆc cha  ®Çy  ®ñ  th×   ®îc phÐp ¸p dông tiªu chuÈn níc ngoµi sau khi  ®îc Bé  qu¶n lý ngµnh chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n.  5. Bé  X©y dùng quy  ®Þnh viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn  níc ngoµi trªn l∙nh thæ ViÖt Nam.  §i Ò u   3.   Gi¸m   s¸t   cña   nh©n   d©n   vÒ   chÊt   lîng   c«ng  tr×nh x©y dùng  1.  Chñ   ®Çu  t  ph¶i treo  biÓn  b¸o t¹i  c«ng  trêng thi  c«ng  ë  vÞ  trÝ  dÔ  nh×n, dÔ   ®äc víi néi dung quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 74 cña LuËt X©y dùng  ®Ó  t¹o  ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n  gi¸m s¸t. 2.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   khi   ph¸t   hiÖn   hµnh   vi   vi   ph¹m  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng th×  ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi  víi chñ   ®Çu t, Uû  ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ  trÊn n¬i  ®Æt c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn vÒ x©y dùng. 3. Ngêi tiÕp nhËn th«ng tin ph¶n ¸nh cña nh©n d©n cã   tr¸ch nhiÖm xem xÐt, xö  lý  kÞp thêi vµ  tr¶ lêi b»ng v¨n  b¶n trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  ý kiÕn ph¶n ¸nh. Ch¬ng II Ph©n lo¹i, ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng §i Ò u  4.  Ph©n lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng C«ng tr×nh x©y dùng ®îc ph©n lo¹i nh sau: 1. C«ng tr×nh d©n dông:  a) Nhµ ë gåm nhµ chung c vµ nhµ riªng lÎ;
 3. 3 b) C«ng tr×nh c«ng céng gåm: c«ng tr×nh v¨n hãa; c«ng   tr×nh     gi¸o     dôc;   c«ng   tr×nh   y   tÕ;   c«ng   tr×nh   th¬ng  nghiÖp, dÞch vô; nhµ  lµm viÖc; kh¸ch s¹n, nhµ  kh¸ch; nhµ  phôc vô  giao th«ng; nhµ  phôc vô  th«ng tin liªn l¹c, th¸p  thu ph¸t sãng ph¸t thanh, ph¸t sãng truyÒn h×nh; nhµ  ga,  bÕn xe; c«ng tr×nh thÓ thao c¸c lo¹i. 2. C«ng tr×nh c«ng nghiÖp gåm: c«ng tr×nh khai th¸c  than,   khai   th¸c   quÆng;   c«ng   tr×nh   khai   th¸c   dÇu,   khÝ;  c«ng tr×nh ho¸ chÊt, hãa dÇu;  c«ng tr×nh kho x¨ng, dÇu,  khÝ  ho¸ láng vµ  tuyÕn  èng ph©n phèi khÝ, dÇu; c«ng tr×nh  luyÖn  kim;   c«ng   tr×nh  c¬   khÝ,  chÕ  t¹o;   c«ng   tr×nh  c«ng   nghiÖp   ®iÖn   tö   ­   tin   häc;   c«ng   tr×nh   n¨ng   lîng;   c«ng  tr×nh c«ng nghiÖp nhÑ; c«ng tr×nh c«ng nghiÖp thùc phÈm;  c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng; c«ng tr×nh s¶n   xuÊt vµ kho chøa vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.  3.   C«ng   tr×nh   giao   th«ng   gåm:   c«ng   tr×nh   ®êng   bé;  c«ng tr×nh  ®êng s¾t; c«ng tr×nh  ®êng thñy; cÇu; hÇm; s©n  bay. 4. C«ng tr×nh thñy lîi gåm: hå  chøa níc;  ®Ëp; cèng;  tr¹m b¬m; giÕng;  ®êng  èng dÉn níc; kªnh; c«ng tr×nh trªn  kªnh vµ bê bao c¸c lo¹i. 5. C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt gåm: c«ng tr×nh cÊp n ­ íc, tho¸t níc; nhµ  m¸y xö  lý  níc th¶i;  c«ng tr×nh xö  lý  chÊt th¶i: b∙i chøa, b∙i ch«n lÊp r¸c; nhµ  m¸y xö  lý  r¸c   th¶i; c«ng tr×nh chiÕu s¸ng ®« thÞ. §i Ò u  5.  Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng  1. C¸c lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng ®îc ph©n theo  cÊp t¹i  Phô  lôc 1 cña NghÞ   ®Þnh nµy. CÊp c«ng tr×nh lµ  c¬  së   ®Ó  xÕp h¹ng vµ  lùa chän nhµ  thÇu trong ho¹t  ®éng x©y dùng;  x¸c  ®Þnh sè  bíc thiÕt  kÕ, thêi h¹n b¶o hµnh c«ng  tr×nh  x©y dùng. 2. Khi cÊp cña c«ng tr×nh x©y dùng  ®îc quy  ®Þnh theo  nhiÒu tiªu chÝ  kh¸c nhau th×  cÊp cña c«ng tr×nh  ®îc x¸c  ®Þnh theo tiªu chÝ cña cÊp cao nhÊt. Ch¬ng III Qu¶n lý chÊt lîng  kh¶o s¸t x©y dùng
 4. 4 § i Ò u  6.  NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng  1. NhiÖm vô  kh¶o s¸t x©y dùng do tæ chøc t vÊn thiÕt  kÕ  hoÆc nhµ  thÇu kh¶o s¸t x©y dùng lËp vµ   ®îc chñ   ®Çu t phª duyÖt.  2.  NhiÖm  vô  kh¶o  s¸t x©y  dùng ph¶i  phï   hîp víi  yªu  cÇu tõng lo¹i c«ng viÖc kh¶o s¸t, tõng bíc thiÕt kÕ, bao  gåm c¸c néi dung sau ®©y: a) Môc ®Ých kh¶o s¸t; b) Ph¹m vi kh¶o s¸t; c) Ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t; d) Khèi lîng c¸c lo¹i c«ng t¸c kh¶o s¸t dù kiÕn; ®) Tiªu chuÈn kh¶o s¸t ®îc ¸p dông; e) Thêi gian thùc hiÖn kh¶o s¸t. §i Ò u  7.  Ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng 1.  Ph¬ng  ¸n kü  thuËt  kh¶o  s¸t  x©y dùng  do nhµ   thÇu  kh¶o s¸t x©y dùng lËp vµ ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt.  2. Ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®¸p øng c¸c   yªu cÇu sau ®©y:            a) Phï hîp víi nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ®îc chñ ®Çu  t phª duyÖt;   b) Tu©n thñ  c¸c tiªu chuÈn vÒ  kh¶o s¸t x©y dùng  ®îc  ¸p dông. §i Ò u  8.  Néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng 1. Néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng gåm: a) Néi dung chñ yÕu cña nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng; b) §Æc ®iÓm, quy m«, tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh; c) VÞ  trÝ  vµ   ®iÒu kiÖn tù  nhiªn cña khu vùc kh¶o s¸t  x©y dùng; d) Tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông; ®) Khèi l−îng kh¶o s¸t; e) Quy tr×nh, ph¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ kh¶o s¸t; g) Ph©n tÝch sè liÖu, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o s¸t; h) §Ò  xuÊt gi¶i ph¸p kü  thuËt phôc vô  cho viÖc thiÕt  kÕ, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;  i) KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ; k) Tµi liÖu tham kh¶o;
 5. 5 l) C¸c phô lôc kÌm theo. 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®îc chñ ®Çu  t kiÓm tra, nghiÖm thu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña NghÞ  ®Þnh nµy vµ  lµ  c¬  së   ®Ó  thùc hiÖn c¸c bíc thiÕt kÕ  x©y  dùng c«ng tr×nh. B¸o c¸o ph¶i  ®îc lËp thµnh 06 bé, trong  trêng hîp cÇn nhiÒu h¬n 06 bé  th×  chñ   ®Çu t  quyÕt  ®Þnh  trªn c¬ së tháa  thuËn  víi  nhµ  thÇu kh¶o s¸t x©y dùng. 3. Nhµ  thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm   tríc chñ   ®Çu t  vµ  ph¸p luËt vÒ  tÝnh trung thùc vµ  tÝnh  chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ kh¶o s¸t; båi thêng thiÖt h¹i khi  thùc hiÖn kh«ng ®óng nhiÖm vô kh¶o s¸t, ph¸t sinh khèi l ­ îng do kh¶o s¸t sai; sö dông c¸c th«ng tin, tµi liÖu, quy  chuÈn, tiªu chuÈn  vÒ  kh¶o s¸t x©y dùng kh«ng phï hîp vµ   c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y ra thiÖt h¹i. §i Ò u  9.  Bæ sung nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng 1. NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ®îc bæ sung trong c¸c tr­ êng hîp sau ®©y: a) Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng, nhµ   thÇu kh¶o  s¸t  x©y  dùng  ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè  kh¸c thêng  ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn gi¶i ph¸p thiÕt kÕ;  b) Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, nhµ  thÇu thiÕt kÕ  ph¸t   hiÖn tµi liÖu kh¶o s¸t kh«ng ®¸p øng yªu cÇu thiÕt kÕ; c)   Trong   qu¸   tr×nh   thi   c«ng,   nhµ   thÇu   thi   c«ng   x©y  dùng ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè kh¸c thêng so víi tµi liÖu kh¶o  s¸t   ¶nh   hëng   trùc   tiÕp   ®Õn   gi¶i   ph¸p   thiÕt   kÕ   vµ   biÖn  ph¸p thi c«ng.   2. Chñ   ®Çu t cã  tr¸ch nhiÖm xem xÐt, quyÕt  ®Þnh viÖc  bæ sung néi dung nhiÖm  vô  kh¶o  s¸t trong c¸c trêng  hîp  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy theo  ®Ò  nghÞ  cña c¸c nhµ  thÇu thiÕt  kÕ, kh¶o s¸t x©y dùng,  thi  c«ng  x©y dùng vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. §i Ò u   10.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   nhµ   thÇu   kh¶o   s¸t   x©y  dùng   vÒ   b¶o   vÖ   m«i   trêng   vµ   c¸c   c«ng   tr×nh   x©y   dùng  trong khu vùc kh¶o s¸t Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   kh¶o   s¸t   t¹i   hiÖn   trêng,  nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm:  1. Kh«ng  ®îc lµm « nhiÔm nguån níc, kh«ng khÝ  vµ  g©y  tiÕng ån qu¸ giíi h¹n cho phÐp; 2. ChØ ®îc phÐp chÆt c©y, hoa mµu khi ®îc tæ chøc, c¸  nh©n qu¶n lý hoÆc së h÷u c©y, hoa mµu cho phÐp; 3. Phôc håi l¹i hiÖn trêng kh¶o s¸t x©y dùng;
 6. 6 4.   B¶o   vÖ   c«ng   tr×nh   h¹   tÇng   kü   thuËt   vµ   c¸c   c«ng  tr×nh  x©y  dùng   kh¸c   trong  vïng,   ®Þa   ®iÓm   kh¶o  s¸t.   NÕu   g©y h h¹i cho c¸c c«ng tr×nh  ®ã  th×  ph¶i båi thêng thiÖt  h¹i. §i Ò u  11.  Gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng 1. Tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng: a) Nhµ  thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i cã  bé  phËn chuyªn  tr¸ch tù gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng;  b) Chñ ®Çu t thùc hiÖn gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y  dùng thêng xuyªn, cã hÖ thèng tõ khi b¾t ®Çu kh¶o s¸t ®Õn  khi hoµn thµnh c«ng viÖc. Trêng hîp kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn  n¨ng lùc th×  chñ   ®Çu t ph¶i thuª t vÊn gi¸m s¸t c«ng t¸c  kh¶o s¸t x©y dùng. 2.  Néi dung  tù  gi¸m  s¸t c«ng  t¸c  kh¶o s¸t  x©y dùng  cña nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng: a) Theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn theo ph ¬ng ¸n kü  thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ®∙ ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt; b)  Ghi chÐp  kÕt qu¶  theo  dâi, kiÓm  tra  vµo nhËt  ký  kh¶o s¸t x©y dùng. 3. Néi dung gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng cña  chñ ®Çu t: a) KiÓm tra ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña   c¸c nhµ  thÇu kh¶o   s¸t x©y dùng so víi hå  s¬  dù  thÇu vÒ  nh©n lùc,  thiÕt  bÞ  m¸y mãc phôc vô  kh¶o s¸t, phßng  thÝ  nghiÖm ®îc nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng sö dông; b) Theo dâi, kiÓm tra vÞ trÝ kh¶o s¸t, khèi l îng kh¶o  s¸t vµ viÖc thùc hiÖn quy tr×nh kh¶o s¸t theo ph¬ng ¸n kü  thuËt  ®∙  ®îc phª duyÖt. KÕt qu¶ theo dâi, kiÓm tra ph¶i  ®îc ghi chÐp vµo nhËt ký kh¶o s¸t x©y dùng; c)   Theo   dâi   vµ   yªu   cÇu   nhµ   thÇu   kh¶o   s¸t   x©y   dùng  thùc   hiÖn   b¶o   vÖ   m«i   trêng   vµ   c¸c   c«ng   tr×nh   x©y   dùng  trong khu vùc kh¶o s¸t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña NghÞ  ®Þnh nµy. §i Ò u  12.  NghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng 1. C¨n cø  ®Ó  nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y  dùng: a) Hîp ®ång kh¶o s¸t x©y dùng; b) NhiÖm vô vµ ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y dùng ®∙  ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt; c) Tiªu chuÈn kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông;
 7. 7 d) B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng. 2. Néi dung nghiÖm thu: a) §¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t so víi nhiÖm  vô  kh¶o s¸t x©y dùng vµ  tiªu chuÈn kh¶o s¸t x©y dùng  ®îc  ¸p dông; b) KiÓm tra h×nh thøc vµ  sè  lîng cña b¸o c¸o kÕt qu¶  kh¶o s¸t x©y dùng; c) NghiÖm thu khèi lîng c«ng viÖc kh¶o s¸t x©y dùng  theo hîp  ®ång kh¶o s¸t x©y dùng  ®∙ ký  kÕt. Trêng hîp kÕt  qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng thùc hiÖn ®óng hîp ®ång kh¶o s¸t vµ  tiªu chuÈn  x©y dùng ¸p dông nhng kh«ng  ®¸p øng  ®îc môc  tiªu  ®Çu t  ®∙  ®Ò  ra cña chñ  ®Çu t th×  chñ   ®Çu t vÉn ph¶i  thanh to¸n phÇn ®∙ nghiÖm thu theo hîp ®ång.  3. KÕt qu¶ nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng  ph¶i lËp thµnh biªn b¶n theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc 2 cña  NghÞ ®Þnh nµy. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  viÖc nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng. Ch¬ng IV Qu¶n lý chÊt lîng thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh §i Ò u  13.  ThiÕt kÕ kü thuËt 1. C¨n cø ®Ó lËp thiÕt kÕ kü thuËt:  a) NhiÖm vô  thiÕt kÕ, thiÕt kÕ  c¬  së  trong dù  ¸n  ®Çu  t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc phª duyÖt;  b) B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng bíc thiÕt kÕ  c¬  së, c¸c sè  liÖu bæ sung vÒ  kh¶o s¸t x©y dùng vµ  c¸c  ®iÒu   kiÖn kh¸c t¹i  ®Þa  ®iÓm x©y dùng phôc vô  bíc thiÕt kÕ  kü  thuËt; c) C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; d) C¸c yªu cÇu kh¸c cña chñ ®Çu t. 2. Hå  s¬  thiÕt kÕ  kü  thuËt ph¶i phï  hîp víi thiÕt kÕ  c¬ së vµ dù ¸n ®Çu t x©y dung ®îc duyÖt, bao gåm: a)   ThuyÕt   minh   gåm   c¸c   néi   dung   theo   quy   ®Þnh   t¹i  NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  Qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng  c«ng tr×nh,  nhng ph¶i  tÝnh  to¸n l¹i vµ  lµm râ  ph¬ng ¸n  lùa   chän   kü   thuËt   s¶n   xuÊt,   d©y   chuyÒn   c«ng   nghÖ,   lùa  chän   thiÕt   bÞ,   so   s¸nh   c¸c   chØ   tiªu   kinh   tÕ   kü   thuËt,  kiÓm tra c¸c sè  liÖu lµm c¨n cø thiÕt kÕ; c¸c chØ dÉn kü   thuËt; gi¶i thÝch nh÷ng néi dung mµ  b¶n vÏ  thiÕt kÕ  cha  thÓ  hiÖn  ®îc vµ  c¸c néi dung kh¸c theo yªu cÇu cña chñ  ®Çu t;
 8. 8 b)  B¶n vÏ  ph¶i  thÓ   hiÖn chi  tiÕt  vÒ  c¸c kÝch  thíc,  th«ng sè kü thuËt chñ yÕu, vËt liÖu chÝnh ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu  kiÖn  ®Ó  lËp dù  to¸n, tæng dù  to¸n vµ  lËp thiÕt kÕ  b¶n vÏ   thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng; c) Dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.  §i Ò u  14.  ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng  1. C¨n cø ®Ó lËp thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng:  a) NhiÖm vô  thiÕt kÕ  do chñ   ®Çu t  phª duyÖt  ®èi víi  trêng hîp thiÕt kÕ  mét bíc; thiÕt kÕ  c¬  së   ®îc phª duyÖt  ®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ hai bíc; thiÕt kÕ kü thuËt ®îc  phª duyÖt ®èi víi trêng hîp thiÕt kÕ ba bíc; b) C¸c tiªu chuÈn x©y dùng vµ chØ dÉn kü thuËt ®îc ¸p  dông; c) C¸c yªu cÇu kh¸c cña chñ ®Çu t. 2. Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng bao gåm: a) ThuyÕt minh ph¶i gi¶i thÝch ®Çy ®ñ c¸c néi dung mµ   b¶n vÏ  kh«ng thÓ  hiÖn  ®îc  ®Ó  ngêi trùc tiÕp thi c«ng x©y  dùng thùc hiÖn theo ®óng thiÕt kÕ; b) B¶n vÏ  ph¶i thÓ  hiÖn chi tiÕt tÊt c¶ c¸c bé  phËn  cña c«ng tr×nh, c¸c cÊu t¹o víi ®Çy ®ñ c¸c kÝch thíc, vËt  liÖu   vµ   th«ng   sè   kü   thuËt   ®Ó   thi   c«ng   chÝnh   x¸c   vµ   ®ñ  ®iÒu kiÖn ®Ó lËp dù to¸n thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; c) Dù to¸n thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.  §i Ò u   15.   Yªu cÇu vÒ  quy c¸ch hå  s¬  thiÕt kÕ  x©y  dùng c«ng tr×nh  1. B¶n vÏ  thiÕt kÕ  x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã  kÝch  cì, tû  lÖ, khung tªn vµ   ®îc thÓ  hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn  x©y dùng. Trong khung tªn tõng b¶n vÏ ph¶i cã tªn, ch÷ ký  cña ngêi trùc tiÕp thiÕt kÕ, chñ  tr×  thiÕt kÕ, chñ  nhiÖm  thiÕt kÕ, ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu thiÕt   kÕ  vµ  dÊu cña nhµ  thÇu thiÕt kÕ  x©y dùng c«ng tr×nh, trõ  trêng hîp nhµ thÇu thiÕt kÕ lµ c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp.  2. C¸c b¶n thuyÕt minh, b¶n vÏ thiÕt kÕ, dù to¸n ph¶i   ®îc  ®ãng  thµnh  tËp hå  s¬  thiÕt  kÕ  theo khu«n  khæ  thèng  nhÊt cã danh môc, ®¸nh sè, ký hiÖu ®Ó tra cøu vµ b¶o qu¶n   l©u dµi.
 9. 9 § i Ò u   16.   NghiÖm thu hå  s¬  thiÕt kÕ  x©y dùng c«ng  tr×nh  1. S¶n phÈm thiÕt kÕ tríc khi ®a ra thi c«ng ph¶i ®îc  chñ   ®Çu   t  nghiÖm   thu   vµ   x¸c   nhËn.   Chñ   ®Çu   t  ph¶i   chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ  c¸c b¶n vÏ  thiÕt kÕ  giao cho nhµ  thÇu thi   c«ng x©y dùng. Biªn b¶n nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng  c«ng tr×nh ®îc lËp theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc 3 cña NghÞ  ®Þnh nµy. 2.   C¨n   cø   nghiÖm   thu   hå   s¬   thiÕt   kÕ   x©y   dùng   c«ng  tr×nh:   a)   Hîp   ®ång   giao   nhËn   thÇu   thiÕt   kÕ  x©y   dùng   c«ng  tr×nh; b) NhiÖm vô thiÕt kÕ, thiÕt kÕ c¸c bíc tríc ®ã ®∙ ®îc  phª duyÖt; c) Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; d)   Hå   s¬   thiÕt   kÕ   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   gåm   thuyÕt   minh, b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ dù to¸n, tæng dù to¸n. 3. Néi dung nghiÖm thu: a) §¸nh gi¸ chÊt lîng thiÕt kÕ; b) KiÓm tra h×nh thøc vµ  sè  lîng hå  s¬  thiÕt kÕ  x©y  dùng c«ng tr×nh. 4.   Tïy   theo   tÝnh   chÊt,   quy   m«   vµ   yªu   cÇu   cña   c«ng  tr×nh x©y dùng, chñ   ®Çu t  ®îc thuª t vÊn cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn  n¨ng lùc phï  hîp víi lo¹i,  cÊp c«ng tr×nh   ®Ó  thùc  hiÖn  thÈm   tra   thiÕt   kÕ   vµ   ph¶i   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   kÕt   qu¶  thÈm tra. Trêng hîp thiÕt kÕ  kh«ng b¶o  ®¶m yªu cÇu theo  hîp  ®ång th×  nhµ  thÇu thiÕt kÕ  ph¶i thiÕt kÕ  l¹i vµ  chÞu  mäi chi phÝ, kÓ c¶ chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ. 5. Nhµ  thÇu thiÕt kÕ  x©y dùng c«ng tr×nh chÞu tr¸ch   nhiÖm tríc chñ   ®Çu t  vµ  ph¸p luËt vÒ  chÊt lîng thiÕt kÕ  x©y dùng c«ng  tr×nh  vµ  ph¶i båi thêng thiÖt  h¹i  khi  sö  dông th«ng tin, tµi liÖu, quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng,   gi¶i ph¸p kü  thuËt, c«ng nghÖ  kh«ng phï  hîp g©y ¶nh h ëng  ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng vµ  c¸c hµnh vi vi ph¹m  kh¸c g©y ra thiÖt h¹i.  §i Ò u  17.  Thay ®æi thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 1. ThiÕt kÕ  x©y dùng c«ng tr×nh  ®∙ phª duyÖt chØ  ®îc  phÐp thay ®æi trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Khi dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc ®iÒu chØnh  cã yªu cÇu ph¶i thay ®æi thiÕt kÕ; b) Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¸t  hiÖn   thÊy   nh÷ng   yÕu   tè   bÊt   hîp   lý   nÕu   kh«ng   thay   ®æi  thiÕt  kÕ  sÏ  ¶nh hëng   ®Õn  chÊt  lîng c«ng tr×nh,  tiÕn  ®é 
 10. 10 thi c«ng x©y dùng, biÖn ph¸p thi c«ng vµ  hiÖu qu¶  ®Çu t  cña dù ¸n. 2. Trêng hîp thay ®æi thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng mµ kh«ng   lµm   thay   ®æi   thiÕt   kÕ   kü   thuËt   hoÆc   thiÕt   kÕ   c¬   së   ® îc  duyÖt th×  chñ   ®Çu t  hoÆc nhµ  thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y  dùng cña chñ ®Çu t ®îc söa ®æi thiÕt kÕ. Nh÷ng ngêi söa ®æi  thiÕt kÕ ph¶i ký tªn, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc söa ®æi cña  m×nh.   Ch¬ng V Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng  c«ng tr×nh §i Ò u   18.   Tæ   chøc   qu¶n   lý   chÊt   lîng   thi   c«ng   x©y  dùng c«ng tr×nh 1. Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh bao  gåm c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt lîng cña nhµ thÇu thi c«ng  x©y dùng; gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nghiÖm   thu c«ng tr×nh x©y dùng cña chñ   ®Çu t; gi¸m s¸t t¸c gi¶  cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã  hÖ  thèng qu¶n lý chÊt lîng ®Ó thùc hiÖn néi dung qu¶n lý chÊt  lîng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh  ®îc  quy ®Þnh t¹i §iÒu  19, §iÒu 20 cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. Chñ   ®Çu t ph¶i tæ chøc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng  c«ng tr×nh  theo néi dung quy  ®Þnh  t¹i  §iÒu  21 cña  NghÞ  ®Þnh nµy. Trêng hîp chñ ®Çu t kh«ng cã tæ chøc t vÊn gi¸m  s¸t   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   n¨ng   lùc   th×   ph¶i   thuª   tæ   chøc   t  vÊn  gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t  ®éng   x©y   dùng   thùc   hiÖn.   Chñ   ®Çu   t  tæ   chøc   nghiÖm   thu  c«ng tr×nh x©y dùng. 4.   Nhµ   thÇu   thiÕt   kÕ   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   thùc   hiÖn  gi¸m s¸t t¸c gi¶ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 cña NghÞ   ®Þnh  nµy. §i Ò u   19.   Qu¶n lý  chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng  tr×nh cña nhµ thÇu 1. Néi dung qu¶n lý  chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng  tr×nh cña nhµ thÇu: a)   LËp   hÖ   thèng   qu¶n   lý   chÊt   lîng   phï   hîp   víi   yªu  cÇu, tÝnh chÊt, quy m« c«ng tr×nh x©y dùng, trong  ®ã  quy  ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n, bé  phËn thi c«ng x©y  dùng c«ng tr×nh trong viÖc qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh  x©y dùng;
 11. 11 b)   Thùc   hiÖn   c¸c   thÝ   nghiÖm   kiÓm   tra   vËt   liÖu,   cÊu  kiÖn, vËt t, thiÕt bÞ c«ng tr×nh, thiÕt bÞ c«ng nghÖ tr íc  khi x©y dùng vµ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng theo tiªu  chuÈn vµ yªu cÇu thiÕt kÕ; c) LËp vµ kiÓm tra thùc hiÖn biÖn ph¸p thi c«ng, tiÕn   ®é thi c«ng; d)  LËp vµ  ghi  nhËt  ký  thi c«ng  x©y  dùng c«ng  tr×nh  theo quy ®Þnh; ®) KiÓm tra an toµn lao  ®éng, vÖ  sinh m«i trêng bªn  trong vµ bªn ngoµi c«ng trêng; e) NghiÖm thu néi bé  vµ  lËp b¶n vÏ  hoµn c«ng cho bé  phËn c«ng tr×nh x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ   c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh; g) B¸o c¸o chñ   ®Çu t  vÒ  tiÕn  ®é, chÊt lîng, khèi l­ îng, an toµn lao  ®éng vµ  vÖ  sinh m«i trêng thi c«ng x©y  dùng theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t;  h)   ChuÈn   bÞ   tµi  liÖu   lµm   c¨n  cø  nghiÖm   thu  theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 24, §iÒu 25, §iÒu 26 cña NghÞ ®Þnh nµy vµ lËp  phiÕu yªu cÇu chñ ®Çu t tæ chøc nghiÖm thu. 2.   Nhµ   thÇu   thi   c«ng   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   ph¶i   chÞu  tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ chÊt lîng c«ng  viÖc do m×nh  ®¶m nhËn;  båi thêng thiÖt  h¹i  khi  vi ph¹m  hîp   ®ång,   sö   dông   vËt   liÖu   kh«ng   ®óng   chñng   lo¹i,   thi  c«ng   kh«ng   b¶o   ®¶m   chÊt     lîng   hoÆc   g©y   h  háng,   g©y   «  nhiÔm m«i trêng vµ c¸c hµnh vi kh¸c g©y ra thiÖt h¹i. §i Ò u   20.  Qu¶n lý  chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng  tr×nh cña tæng thÇu 1.   Tæng   thÇu   thùc   hiÖn   viÖc   qu¶n   lý   chÊt   lîng   thi  c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  19 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2.   Tæng   thÇu   thùc   hiÖn   viÖc   gi¸m   s¸t   chÊt   l îng   thi  c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  21 cña NghÞ ®Þnh nµy ®èi víi nhµ thÇu phô. 3. Tæng thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc chñ   ®Çu t vµ  ph¸p luËt vÒ  chÊt lîng c«ng viÖc do m×nh  ®¶m nhËn vµ  do  c¸c nhµ  thÇu phô  thùc  hiÖn;  båi thêng thiÖt  h¹i  khi  vi  ph¹m   hîp   ®ång,   sö  dông   vËt   liÖu   kh«ng   ®óng   chñng   lo¹i,   thi c«ng kh«ng b¶o  ®¶m chÊt lîng hoÆc g©y h  háng, g©y «  nhiÔm m«i trêng vµ  c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y ra thiÖt  h¹i. 4. Nhµ  thÇu phô  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tæng thÇu  vÒ chÊt lîng phÇn c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn.     
 12. 12 § i Ò u   21.  Gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng  tr×nh cña chñ ®Çu t  1. Néi dung gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng  tr×nh cña chñ ®Çu t:  a)   KiÓm   tra   c¸c   ®iÒu   kiÖn   khëi   c«ng   c«ng   tr×nh   x©y  dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 72 cña LuËt X©y dùng; b) KiÓm tra sù phï hîp n¨ng lùc cña nhµ thÇu thi c«ng  x©y   dùng   c«ng   tr×nh   víi   hå   s¬   dù   thÇu   vµ   hîp   ®ång   x©y  dùng, bao gåm: ­   KiÓm   tra   vÒ   nh©n   lùc,   thiÕt   bÞ   thi   c«ng   cña   nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®a vµo c«ng trêng; ­ KiÓm tra hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng cña nhµ  thÇu thi  c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;  ­ KiÓm tra giÊy phÐp sö  dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ,  vËt t  cã  yªu cÇu an toµn phôc vô  thi c«ng x©y dùng c«ng  tr×nh; ­ KiÓm tra phßng thÝ nghiÖm vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt vËt  liÖu,  cÊu  kiÖn,  s¶n phÈm x©y dùng  phôc  vô  thi  c«ng  x©y  dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.  c) KiÓm tra vµ  gi¸m s¸t chÊt lîng vËt t, vËt liÖu vµ  thiÕt bÞ  l¾p  ®Æt vµo c«ng tr×nh do nhµ  thÇu thi c«ng x©y   dùng  c«ng   tr×nh  cung cÊp theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ, bao  gåm:  ­   KiÓm   tra   giÊy   chøng   nhËn   chÊt   lîng   cña   nhµ   s¶n  xuÊt,   kÕt   qu¶   thÝ   nghiÖm   cña   c¸c   phßng   thÝ   nghiÖm   hîp  chuÈn vµ  kÕt qu¶ kiÓm  ®Þnh chÊt lîng thiÕt bÞ  cña c¸c tæ  chøc ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn c«ng nhËn ®èi  víi   vËt  liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng, thiÕt bÞ  l¾p  ®Æt  vµo c«ng tr×nh tríc khi ®a vµo x©y dùng c«ng tr×nh;  ­   Khi   nghi   ngê   c¸c   kÕt   qu¶   kiÓm   tra   chÊt   lîng   vËt  liÖu,   thiÕt   bÞ   l¾p   ®Æt   vµo   c«ng   tr×nh   do   nhµ   thÇu   thi  c«ng x©y dùng cung cÊp th×  chñ   ®Çu t  thùc hiÖn kiÓm tra  trùc tiÕp vËt t, vËt liÖu vµ  thiÕt bÞ  l¾p  ®Æt vµo c«ng  tr×nh x©y dùng. d) KiÓm tra vµ  gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y  dùng c«ng tr×nh, bao gåm: ­ KiÓm tra biÖn ph¸p thi c«ng cña nhµ  thÇu thi c«ng  x©y dùng c«ng tr×nh; ­   KiÓm   tra   vµ   gi¸m   s¸t   thêng   xuyªn   cã   hÖ   thèng   qu¸  tr×nh nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh triÓn khai c¸c  c«ng viÖc t¹i hiÖn trêng. KÕt qu¶ kiÓm tra  ®Òu ph¶i ghi  nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t  hoÆc biªn b¶n kiÓm tra theo  quy ®Þnh; ­ X¸c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng;
 13. 13 ­   Tæ   chøc   nghiÖm   thu   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 23 cña NghÞ ®Þnh nµy; ­ TËp hîp, kiÓm tra tµi liÖu phôc vô  nghiÖm thu c«ng  viÖc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y   dùng,   nghiÖm   thu   thiÕt   bÞ,   nghiÖm   thu   hoµn   thµnh   tõng  h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y   dùng; ­ Ph¸t hiÖn sai sãt, bÊt hîp lý  vÒ  thiÕt kÕ   ®Ó   ®iÒu  chØnh hoÆc yªu cÇu nhµ thÇu thiÕt kÕ ®iÒu chØnh;  ­ Tæ chøc kiÓm ®Þnh l¹i chÊt lîng bé phËn c«ng tr×nh,  h¹ng môc c«ng  tr×nh  vµ  c«ng tr×nh  x©y  dùng  khi cã  nghi  ngê vÒ chÊt lîng; ­ Chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c bªn liªn quan gi¶i quyÕt  nh÷ng  víng   m¾c,   ph¸t  sinh   trong   thi   c«ng  x©y  dùng   c«ng   tr×nh. 2. Néi dung gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng x©y dùng c«ng  tr×nh cña chñ ®Çu t ®èi víi h×nh thøc tæng thÇu: a) Trêng hîp thùc hiÖn h×nh thøc tæng thÇu thi c«ng  x©y dùng vµ  tæng thÇu thiÕt kÕ, cung øng vËt t thiÕt bÞ,  thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (EPC):  ­ Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b  vµ   ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy  ®èi víi tæng thÇu vµ  víi c¸c  nhµ thÇu phô; ­ Thùc hiÖn kiÓm tra vµ  gi¸m s¸t theo  ®iÓm d kho¶n 1  §iÒu nµy ®èi víi tæng thÇu x©y dùng; ­ Tham  gia  cïng tæng  thÇu  kiÓm  tra vµ  gi¸m  s¸t  thi  c«ng x©y dùng cña c¸c nhµ thÇu phô.  b) Trêng hîp thùc hiÖn h×nh thøc tæng thÇu ch×a khãa  trao tay:  ­ Chñ   ®Çu t phª duyÖt tiÕn  ®é  thi c«ng x©y dùng c«ng  tr×nh vµ  thêi  ®iÓm nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y  dùng; ­ Tríc khi nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh, chñ   ®Çu  t  tiÕp nhËn tµi liÖu  vµ  kiÓm   ®Þnh  chÊt lîng c«ng tr×nh  x©y dùng nÕu thÊy cÇn thiÕt lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu. 3. Chñ   ®Çu t  ph¶i th«ng b¸o quyÕt  ®Þnh vÒ  nhiÖm vô,  quyÒn h¹n cña ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh  cho   nhµ   thÇu   thi   c«ng   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   vµ   nhµ   thÇu  thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh biÕt ®Ó phèi hîp thùc hiÖn.  4.  Chñ   ®Çu  t  chÞu tr¸ch  nhiÖm  båi  thêng do  vi ph¹m  hîp  ®ång cho nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; chÞu  tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt khi nghiÖm thu kh«ng b¶o  ®¶m  chÊt   lîng   lµm   sai   lÖch   kÕt   qu¶   nghiÖm   thu,   nghiÖm   thu  khèi lîng kh«ng ®óng, sai thiÕt kÕ vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m 
 14. 14 kh¸c. Khi ph¸t hiÖn c¸c sai ph¹m vÒ  chÊt lîng c«ng tr×nh  x©y dùng cña nhµ  thÇu  thi  c«ng  x©y dùng c«ng tr×nh  th×  ph¶i buéc nhµ thÇu dõng thi c«ng vµ yªu cÇu kh¾c phôc hËu  qu¶.  5. Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña   chñ  ®Çu t ph¶i  båi thêng thiÖt h¹i do vi ph¹m hîp ®ång;  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ  chñ   ®Çu t  khi nghiÖm  thu kh«ng b¶o ®¶m chÊt lîng theo tiªu chuÈn vµ chØ dÉn kü  thuËt  ®îc ¸p dông, sai thiÕt kÕ  vµ  c¸c hµnh vi kh¸c g©y  ra thiÖt h¹i.  §i Ò u   22.   Gi¸m   s¸t   t¸c   gi¶   cña   nhµ   thÇu   thiÕt   kÕ  x©y dùng c«ng tr×nh       1. Nhµ  thÇu thiÕt kÕ  x©y dùng c«ng tr×nh cö  ngêi  ®ñ  n¨ng   lùc   ®Ó   thùc   hiÖn   gi¸m   s¸t   t¸c   gi¶   theo   quy   ®Þnh  trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng. 2. Khi ph¸t hiÖn thi c«ng sai víi thiÕt kÕ, ng êi gi¸m  s¸t t¸c gi¶ ph¶i ghi nhËt ký  gi¸m s¸t cña chñ   ®Çu t  yªu  cÇu thùc hiÖn  ®óng thiÕt kÕ. Trong trêng hîp kh«ng kh¾c  phôc, nhµ  thÇu thiÕt kÕ  x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã  v¨n  b¶n th«ng b¸o cho chñ ®Çu t. ViÖc thay ®æi thiÕt kÕ trong  qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña  NghÞ ®Þnh nµy. 3.   Nhµ   thÇu   thiÕt   kÕ   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   cã   tr¸ch   nhiÖm tham gia nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng khi cã  yªu  cÇu cña chñ   ®Çu t. Qua gi¸m s¸t, nÕu ph¸t hiÖn h¹ng môc  c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn nghiÖm   thu th× nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã v¨n  b¶n göi chñ ®Çu t nªu râ lý do tõ chèi nghiÖm thu.   §i Ò u  23.  Tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng 1. Nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i tù  tæ chøc nghiÖm  thu c¸c c«ng viÖc  x©y  dùng,   ®Æc biÖt c¸c c«ng  viÖc,  bé  phËn bÞ  che khuÊt; bé  phËn c«ng tr×nh; c¸c h¹ng môc c«ng  tr×nh  vµ  c«ng  tr×nh,  tríc khi yªu cÇu chñ   ®Çu t  nghiÖm  thu. §èi víi nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng  ®∙  ®îc nghiÖm thu  nhng   cha   thi   c«ng   ngay   th×   tríc   khi   thi   c«ng   x©y   dùng  ph¶i   nghiÖm   thu   l¹i.   §èi   víi   c«ng   viÖc,   giai   ®o¹n   thi  c«ng x©y dùng sau khi nghiÖm thu ®îc chuyÓn nhµ thÇu kh¸c  thùc hiÖn tiÕp th×  ph¶i  ®îc nhµ  thÇu  ®ã  x¸c nhËn, nghiÖm   thu. 2. Chñ   ®Çu t  cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc nghiÖm thu c«ng  tr×nh x©y dùng kÞp thêi sau khi cã  phiÕu yªu cÇu nghiÖm  thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng. NghiÖm thu c«ng tr×nh   x©y dùng ®îc ph©n thµnh:
 15. 15 a) NghiÖm thu tõng c«ng viÖc x©y dùng trong qu¸ tr×nh   thi c«ng x©y dùng; b) NghiÖm thu bé  phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai  ®o¹n  thi c«ng x©y dùng; c)   NghiÖm   thu   hoµn   thµnh   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh,   c«ng   tr×nh x©y dùng ®Ó ®a vµo sö dông.  3. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh vµ c«ng  tr×nh x©y dùng hoµn thµnh chØ  ®îc phÐp  ®a vµo sö  dông sau  khi ®îc chñ ®Çu t nghiÖm thu.  4. Khi chñ   ®Çu t, nhµ  thÇu lµ  ngêi níc ngoµi th×  c¸c  biªn b¶n nghiÖm thu, b¶n vÏ  hoµn c«ng bé  phËn c«ng tr×nh  vµ  c«ng tr×nh  x©y  dùng   ®îc thÓ  hiÖn  b»ng  tiÕng ViÖt  vµ  tiÕng níc ngoµi do chñ ®Çu t lùa chän. §i Ò u  24.  NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng 1. C¨n cø nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng: a) PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y   dùng; b) Hå  s¬  thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng  ® îc chñ   ®Çu t  phª  duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®∙ ®îc chÊp thuËn; c) Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; d)  Tµi liÖu  chØ dÉn  kü  thuËt  kÌm  theo hîp   ®ång  x©y  dùng; ®)   C¸c   kÕt   qu¶   kiÓm   tra,   thÝ   nghiÖm   chÊt   lîng   vËt  liÖu, thiÕt bÞ ®îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh x©y dùng; e) NhËt ký  thi c«ng, nhËt ký  gi¸m s¸t cña chñ   ®Çu t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; g) Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé  c«ng viÖc x©y dùng cña  nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng. 2. Néi dung vµ tr×nh tù  nghiÖm thu:       a) KiÓm tra  ®èi tîng nghiÖm thu t¹i hiÖn trêng: c«ng  viÖc x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt tÜnh t¹i hiÖn trêng; b)  KiÓm tra  c¸c kÕt  qu¶ thö  nghiÖm,   ®o  lêng mµ   nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i thùc hiÖn ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l­ îng vµ  khèi lîng cña vËt liÖu, cÊu kiÖn x©y dùng, thiÕt  bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh;  c) §¸nh gi¸ sù phï hîp cña c«ng viÖc x©y dùng vµ viÖc  l¾p  ®Æt thiÕt bÞ  so víi thiÕt kÕ, tiªu chuÈn x©y dùng vµ  tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt; d) NghiÖm thu cho phÐp thùc hiÖn c«ng viÖc tiÕp theo.   KÕt qu¶ nghiÖm thu phÇn x©y dùng  ®îc lËp thµnh biªn b¶n  theo mÉu quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 4a vµ  Phô  lôc 4b cña NghÞ 
 16. 16 ®Þnh nµy. Nh÷ng ngêi trùc tiÕp nghiÖm thu ph¶i ký  tªn vµ  ghi râ hä tªn trong biªn b¶n nghiÖm thu.  3. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: a) Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ   ®Çu t hoÆc ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña  tæng thÇu ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång tæng thÇu; b) Ngêi phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ   thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi gi¸m s¸t thi  c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ   ®Çu t  tham dù   ®Ó  kiÓm  tra c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng viÖc cña tæng thÇu  ®èi víi  nhµ thÇu phô. 4.   Trêng   hîp   c«ng   viÖc   kh«ng   ®îc   nghiÖm   thu   do   lçi  cña   nhµ   thÇu   thi   c«ng   x©y   dùng   th×   nhµ   thÇu   ph¶i   kh¾c  phôc hËu qu¶ vµ  chÞu mäi chi phÝ  kÓ  c¶ chi phÝ  kiÓm  ®Þnh   phóc tra. Trêng hîp c«ng viÖc kh«ng ®îc nghiÖm thu do lçi  cña chñ ®Çu t th× chñ ®Çu t ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kh¾c phôc  hËu qu¶ vµ   ®Òn bï  phÝ  tæn cho nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng   c«ng tr×nh. §i Ò u   25.   NghiÖm   thu   bé   phËn   c«ng   tr×nh  x©y   dùng,  giai ®o¹n  thi c«ng x©y dùng   1.   C¨n   cø   nghiÖm   thu   bé   phËn   c«ng   tr×nh   x©y   dùng,   giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng: a) C¸c tµi liÖu quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm a, b, c, d,  ®,   e kho¶n 1 §iÒu 24 cña NghÞ   ®Þnh nµy vµ  c¸c kÕt qu¶ thÝ  nghiÖm kh¸c; b)   Biªn   b¶n   nghiÖm   thu   c¸c   c«ng   viÖc   thuéc   bé   phËn  c«ng   tr×nh   x©y   dùng,   giai   ®o¹n   thi   c«ng   x©y   dùng   ® îc  nghiÖm thu; c) B¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng;  d) Biªn b¶n nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng vµ   giai   ®o¹n   thi   c«ng   x©y   dùng   hoµn   thµnh   cña   néi   bé   nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng; ®) C«ng t¸c chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc ®Ó triÓn khai giai   ®o¹n thi c«ng x©y dùng tiÕp theo. 2. Néi dung vµ tr×nh tù nghiÖm thu: a)   KiÓm   tra   ®èi   tîng   nghiÖm   thu   t¹i   hiÖn   trêng:   bé  phËn   c«ng  tr×nh   x©y   dùng,  giai   ®o¹n   thi   c«ng   x©y   dùng,   ch¹y thö ®¬n ®éng vµ liªn ®éng kh«ng t¶i; b)  KiÓm tra  c¸c kÕt  qu¶ thö  nghiÖm,   ®o  lêng do  nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng ®∙ thùc hiÖn; 
 17. 17 c) KiÓm tra b¶n vÏ  hoµn c«ng  bé  phËn c«ng tr×nh x©y  dùng;  d) KÕt luËn vÒ  sù  phï  hîp víi tiªu chuÈn vµ  thiÕt kÕ  x©y dùng c«ng tr×nh  ®îc phª duyÖt; cho phÐp chuyÓn giai  ®o¹n thi c«ng x©y dùng. KÕt qu¶ nghiÖm thu  ®îc lËp thµnh  biªn b¶n theo mÉu quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 5a, 5b vµ  5c cña  NghÞ ®Þnh nµy.  3. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: a) Ngêi phô  tr¸ch bé  phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng   c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t hoÆc ngêi phô tr¸ch bé phËn gi¸m  s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu trong tr ­ êng hîp nghiÖm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n   thi c«ng x©y dùng do nhµ thÇu phô thùc hiÖn;  b) Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cña nhµ thÇu thi   c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;  Trong trêng hîp hîp ®ång tæng thÇu, ngêi phô tr¸ch bé  phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ   ®Çu t  tham dù   ®Ó  kiÓm tra c«ng t¸c   nghiÖm thu cña tæng thÇu  ®èi víi c¸c nhµ thÇu phô. §i Ò u   26.  NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh  x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®a vµo sö dông 1. C¨n cø nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh   x©y dùng vµ c«ng tr×nh x©y dùng ®a vµo sö dông: a) C¸c tµi liÖu quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm a, b, c, d, e   kho¶n 1 §iÒu 24 cña NghÞ ®Þnh  nµy; b) Biªn b¶n nghiÖm thu bé  phËn c«ng tr×nh x©y dùng,   giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng; c) KÕt qu¶ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, vËn hµnh liªn ®éng   cã t¶i hÖ thèng thiÕt bÞ c«ng nghÖ;  d) B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng;  ®) Biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh   x©y   dùng,   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   cña   néi   bé   nhµ   thÇu   thi  c«ng x©y dùng;  e) V¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn vÒ phßng chèng ch¸y, næ; an toµn m«i tr êng; an  toµn vËn hµnh theo quy ®Þnh. 2.   Néi   dung   vµ   tr×nh   tù   nghiÖm   thu   hoµn   thµnh   h¹ng  môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng: a) KiÓm tra hiÖn trêng; b) KiÓm tra b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng;
 18. 18 c) KiÓm tra kÕt qu¶ thö  nghiÖm, vËn hµnh thö   ®ång bé  hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ; d) KiÓm tra c¸c v¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan nhµ n­ íc cã thÈm quyÒn vÒ phßng chèng ch¸y, næ, an toµn m«i tr­ êng, an toµn vËn hµnh; ®) KiÓm tra quy tr×nh vËn hµnh vµ  quy tr×nh b¶o tr×  c«ng tr×nh x©y dùng; e)   ChÊp   thuËn   nghiÖm   thu   ®Ó   ®a   c«ng   tr×nh  x©y   dùng  vµo khai th¸c sö  dông. Biªn b¶n nghiÖm thu  ®îc lËp theo  mÉu   quy   ®Þnh   t¹i   Phô   lôc   6   vµ  Phô  lôc  7   cña   NghÞ   ®Þnh  nµy. 3. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu gåm: a) PhÝa chñ ®Çu t:  ­ Ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ  ngêi phô  tr¸ch bé  phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t; ­ Ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt vµ  ngêi phô  tr¸ch bé  phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ  thÇu  gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.  b) PhÝa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: ­ Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt; ­ Ngêi phô tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp. c)   PhÝa   nhµ   thÇu   thiÕt   kÕ   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   tham  gia nghiÖm thu theo yªu cÇu cña chñ   ®Çu t  x©y dùng c«ng  tr×nh: ­ Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt; ­ Chñ nhiÖm thiÕt kÕ. §i Ò u  27.  B¶n vÏ hoµn c«ng  1.   B¶n   vÏ   hoµn   c«ng  lµ   b¶n   vÏ   bé   phËn   c«ng   tr×nh,  c«ng   tr×nh   x©y   dùng   hoµn   thµnh,   trong   ®ã   thÓ   hiÖn  kÝch   thíc thùc tÕ  so víi kÝch thíc thiÕt kÕ,  ®îc lËp trªn c¬  së b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng ®∙ ®îc phª duyÖt. Mäi söa ®æi  so víi thiÕt kÕ   ®îc duyÖt ph¶i  ®îc thÓ  hiÖn trªn b¶n vÏ  hoµn c«ng. Trong trêng hîp c¸c kÝch thíc, th«ng sè  thùc tÕ  thi  c«ng cña bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng   ®óng víi c¸c kÝch thíc, th«ng sè  cña thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi  c«ng th× b¶n vÏ thiÕt kÕ ®ã lµ b¶n vÏ hoµn c«ng. 2. Nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng cã  tr¸ch nhiÖm lËp b¶n  vÏ  hoµn c«ng bé  phËn c«ng  tr×nh  x©y dùng vµ  c«ng tr×nh  x©y dùng. Trong b¶n vÏ  hoµn c«ng ph¶i ghi râ  hä  tªn, ch÷  ký cña ngêi lËp b¶n vÏ hoµn c«ng. Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p 
 19. 19 luËt cña nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i ký  tªn vµ   ®ãng  dÊu. B¶n vÏ  hoµn c«ng lµ  c¬  së   ®Ó  thùc hiÖn b¶o hµnh vµ  b¶o tr×.  3.  B¶n vÏ  hoµn  c«ng   ®îc  ngêi  gi¸m s¸t  thi c«ng  x©y  dùng cña chñ ®Çu t ký tªn x¸c nhËn.  §i Ò u   28.  KiÓm tra vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt  lîng c«ng tr×nh x©y dùng  1. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng khi x¶y ra sù  cè  cã  thÓ  g©y th¶m häa ph¶i  ®îc kiÓm tra vµ  chøng nhËn sù  phï   hîp   vÒ   chÊt   lîng   nh»m   ®¶m   b¶o   an   toµn   tríc   khi   ®a  c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông, bao gåm: a) C¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng céng tËp trung  ®«ng   ngêi nh nhµ h¸t, r¹p chiÕu bãng, r¹p xiÕc, trêng häc, s©n  vËn   ®éng,   nhµ   thi   ®Êu,   siªu   thÞ   vµ   c¸c   c«ng   tr×nh   x©y  dùng cã chøc n¨ng t¬ng tù; b) Nhµ chung c, nhµ lµm viÖc, kh¸ch s¹n nhiÒu tÇng; c) C¸c c«ng tr×nh hãa chÊt vµ hãa dÇu, c«ng tr×nh kho   chøa dÇu, khÝ; d) C¸c c«ng tr×nh ®ª, ®Ëp, cÇu, hÇm lín. 2. C¸c c«ng tr×nh quan träng theo yªu cÇu cña Thñ  t ­ íng ChÝnh phñ ph¶i kiÓm tra vµ chøng nhËn chÊt lîng. 3. KhuyÕn khÝch thùc hiÖn kiÓm tra vµ  chøng nhËn sù  phï hîp vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng  tr×nh   x©y   dùng   kh«ng   thuéc   c¸c   trêng   hîp   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. 4. Bé  X©y dùng híng dÉn ho¹t  ®éng kiÓm tra vµ  chøng  nhËn   sù   phï   hîp   vÒ     chÊt   lîng   ®èi   víi   c«ng   tr×nh   x©y  dùng. Ch¬ng VI B¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng §i Ò u  29.   B¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng 1. Thêi h¹n b¶o hµnh  ®îc tÝnh tõ  ngµy chñ   ®Çu t  ký  biªn   b¶n   nghiÖm   thu   h¹ng   môc   c«ng  tr×nh   x©y   dùng,  c«ng   tr×nh x©y dùng ®∙ hoµn thµnh ®Ó ®a vµo sö dông vµ ®îc quy  ®Þnh nh sau: a) Kh«ng  Ýt h¬n 24 th¸ng  ®èi víi mäi lo¹i c«ng tr×nh  cÊp ®Æc biÖt, cÊp I;
 20. 20 b) Kh«ng  Ýt h¬n 12 th¸ng  ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cßn  l¹i. 2. Møc tiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng:  a) Nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ  nhµ  thÇu  cung øng thiÕt bÞ  c«ng tr×nh cã  tr¸ch nhiÖm nép tiÒn b¶o  hµnh vµo tµi kho¶n cña chñ ®Çu t theo c¸c møc sau: ­   3%   gi¸   trÞ   hîp   ®ång   ®èi   víi   c«ng   tr×nh   x©y   dùng  hoÆc   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a  kho¶n 1 §iÒu nµy;  ­   5%   gi¸   trÞ   hîp   ®ång   ®èi   víi   c«ng   tr×nh   x©y   dùng  hoÆc   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   b  kho¶n 1 §iÒu nµy.  b) Nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ  nhµ  thÇu  cung øng thiÕt  bÞ  c«ng  tr×nh chØ  ®îc hoµn tr¶ tiÒn b¶o  hµnh c«ng tr×nh sau khi kÕt thóc thêi h¹n b¶o hµnh vµ ®îc  chñ ®Çu t x¸c nhËn ®∙ hoµn thµnh c«ng viÖc b¶o hµnh; c) TiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng, b¶o hµnh thiÕt  bÞ c«ng tr×nh ®îc tÝnh theo l∙i suÊt ng©n hµng do hai bªn  tho¶ thuËn. Nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ  chñ  ®Çu t cã  thÓ  tháa thuËn viÖc thay thÕ  tiÒn b¶o hµnh c«ng  tr×nh x©y dùng b»ng th b¶o l∙nh cña ng©n hµng cã  gi¸ trÞ  t¬ng ®¬ng.  §i Ò u   30.   Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn vÒ  b¶o hµnh c«ng  tr×nh x©y dùng  1.   Chñ   ®Çu   t,   chñ   së   h÷u   hoÆc   chñ   qu¶n   lý   sö   dông  c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: a) KiÓm tra t×nh tr¹ng c«ng tr×nh x©y dùng, ph¸t hiÖn   h háng  ®Ó  yªu cÇu nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh,  nhµ   thÇu   cung   øng   thiÕt   bÞ   c«ng   tr×nh  söa   ch÷a,   thay  thÕ. Trêng hîp c¸c nhµ  thÇu kh«ng   ®¸p øng  ®îc viÖc  b¶o  hµnh th×  chñ   ®Çu t, chñ  së  h÷u hoÆc chñ  qu¶n lý  sö  dông  c«ng   tr×nh   x©y   dùng   cã   quyÒn   thuª   nhµ   thÇu   kh¸c   thùc   hiÖn. Kinh phÝ  thuª  ®îc lÊy tõ  tiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh  x©y dùng; b)   Gi¸m   s¸t   vµ   nghiÖm   thu   c«ng   viÖc   kh¾c   phôc,   söa  ch÷a cña nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng vµ  nhµ  thÇu cung øng  thiÕt bÞ c«ng tr×nh x©y dùng; c) X¸c nhËn hoµn thµnh b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng   cho   nhµ   thÇu   thi   c«ng   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   vµ  nhµ   thÇu  cung øng thiÕt bÞ c«ng tr×nh. 2. Nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ   nhµ  thÇu  cung øng thiÕt bÞ c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y:
Đồng bộ tài khoản