Nghị định 22/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
53
lượt xem
3
download

Nghị định 22/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 22/2000/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 22/2000/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2000/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 22 /2000/N -CP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2000V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C CH NG KHOÁN VÀ THN TRƯ NG CH NG KHOÁN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995; Theo ngh c a Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà Nư c, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán là nh ng hành vi c a cá nhân, t ch c c ý ho c vô ý vi ph m các quy nh qu n lý Nhà nư c v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s và theo quy nh khác c a pháp lu t ph i b x ph t hành chính. 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán g m: a) Vi ph m các quy nh v ho t ng phát hành ch ng khoán; b) Vi ph m các quy nh v giao d ch ch ng khoán; c) Vi ph m các quy nh v ho t ng kinh doanh, ăng ký, thanh toán bù tr , lưu ký ch ng khoán; d) Vi ph m ch báo cáo, công b thông tin và c n tr ho t ng thanh tra, ki m tra. 3. M i t ch c, cá nhân trong nư c có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán u b x ph t theo Ngh nh này.
 2. T ch c, cá nhân nư c ngoài có hành vi vi ph m trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam cũng b x ph t hành chính theo Ngh nh này, tr trư ng h p các i u ư c Qu c t liên quan mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. i u 2. Hình th c x ph t và bi n pháp khác 1. i v i m i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán, t ch c, cá nhân vi ph m ph i b áp d ng m t trong hai hình th c x ph t chính: Ph t c nh cáo. áp d ng trong trư ng h p vô ý vi ph m; vi ph m nh l n u và có tình ti t gi m nh . Ph t ti n. M c ph t ti n ư c áp d ng theo khung ph t ti n quy nh t i Ngh nh này. Trư ng h p vi ph m có tình ti t gi m nh thì áp d ng m c ph t th p hơn, nhưng không dư i m c t i thi u c a khung ph t ti n. Trư ng h p vi ph m có tình ti t tăng n ng thì áp d ng m c ph t cao hơn, nhưng không vư t quá m c t i a c a khung ph t ti n. 2. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m cá nhân, t ch c còn b áp d ng m t ho c nhi u hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng gi y phép phát hành ch ng khoán, gi y phép ho t ng kinh doanh ch ng khoán, gi y phép hành ngh kinh doanh ch ng khoán có th i h n ho c không th i h n; b) T ch thu toàn b các kho n thu t vi c th c hi n các hành vi vi ph m mà có và s ch ng khoán liên quan n hành vi vi ph m trái phép; 3. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i các kho n 1và 2 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn có th b áp d ng m t ho c các bi n pháp sau: a) Bu c khôi ph c l i úng t l an toàn theo quy nh ho c tr ng thái ban u; b) Bu c hu b , c i chính nh ng thông tin sai l ch, không úng s th t; c) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra theo quy nh c a pháp lu t. Các hình th c x ph t b sung và các bi n pháp khác quy nh t i các kho n 2, 3 i u này ư c áp d ng trong trư ng h p th t c n thi t, nh m x lý tri t vi ph m, lo i tr các nguyên nhân, i u ki n ti p t c vi ph m và kh c ph c h u qu do vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán gây ra. i u 3. Th i hi u x ph t và th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán là hai năm, k t ngày vi ph m hành chính ó ư c th c hi n. N u quá
 3. th i h n nói trên, thì không x ph t, nhưng có th áp d ng các bi n pháp bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u do vi ph m hành chính gây ra. 2. i v i cá nhân có hành vi vi ph m quy nh v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán mà b kh i t , truy t ho c có quy t nh ưa v án ra xét x theo th t c t t ng hình s , sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án thì b x ph t hành chính n u có hành vi vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh này. Th i hi u x ph t hành chính là ba tháng k t ngày có quy t nh ình ch nói trên. 3. Trong th i h n quy nh t i các kho n 1, 2 i u này, n u t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính m i v ho t ng ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u nói t i kho n 1, 2 i u này. 4. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính, n u quá m t năm k t ngày thi hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t hi u l c thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m, thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính. Chương 2 : HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X PH T M C I: VI PH M CÁC QUY NNH V PHÁT HÀNH CH NG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG i u 4 X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh v phát hành ch ng khoán ra công chúng 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi vi ph m sau ây: a) H sơ xin phép phát hành ch ng khoán g i cho y ban Ch ng khoán Nhà nư c có các thông tin sai l ch ho c che d u s th c; b) S d ng các thông tin ngoài b n cáo b ch thăm dò th trư ng trư c khi ư c phép phát hành ch ng khoán; c) Phân ph i ch ng khoán trư c khi th c hi n vi c công b phát hành; d) Phát hành ch ng khoán không theo úng n i dung ghi trong gi y phép phát hành v : s lư ng, ch ng lo i ch ng khoán, th i h n phát hành; e) Thông báo phát hành ch ng khoán trên các phương ti n thông tin i chúng không úng n i dung và th i gian quy nh, ho c ăng ký phát hành nhưng không công b rõ ràng các thông tin v quy n bi u quy t, quy n ăng ký mua ch ng khoán, quy n chuy n i ch ng khoán, quy n khác cho các c ông và ngư i u tư. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân tham gia so n th o h sơ xin phép phát hành ch ng khoán ra công chúng (báo cáo ki m
 4. toán, báo cáo ánh giá tài s n và các văn b n ký cam k t b o lãnh phát hành) có s gi t o trong h sơ xin phép phát hành. 3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi phát hành ch ng khoán ra công chúng khi chưa có gi y phép. 4. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép phát hành ch ng khoán trong th i h n 60 ngày i v i trư ng h p vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này; b) Tư c quy n s d ng gi y phép phát hành ch ng khoán không th i h n trong trư ng h p tái ph m các quy nh t i kho n 1 ho c vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này. c) T ch thu toàn b các kho n thu d ch v c a t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này. 5. Áp d ng các bi n pháp khác: Trong trư ng h p t ch c phát hành b x ph t b sung quy nh t i i m a, b kho n 4 i u này n u ngư i u tư có yêu c u hu b vi c t mua ho c tr l i ch ng khoán ã mua thì t ch c phát hành ph i thu h i các ch ng khoán ã phát hành; hoàn tr ti n mua ch ng khoán, ti n t c c và ph i ch u ti n lãi tính theo lãi su t không kỳ h n c a ngân hàng ch nh thanh toán trên s ti n ã mua ho c ti n t c c cho ngư i mua trong th i h n 30 ngày, tính t ngày có quy t nh ình ch phát hành ho c quy t nh thu h i gi y phép phát hành. M C II: VI PH M CÁC QUY NNH V GIAO DNCH CH NG KHOÁN i u 5. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh v ho t ng giao d ch ch ng khoán 1. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi vi ph m sau ây: a) T mình ho c thông ng v i ngư i khác, th c hi n ng th i vi c mua ho c bán m t lo i ch ng khoán nh m m c ích t o ra cung c u ho c giá c gi t o; b) Th c hi n giao d ch mua ho c bán ch ng khoán mà không th c hi n chuy n quy n s h u ch ng khoán nh m m c ích thay i giá c th trư ng c a lo i ch ng khoán ó; c) S d ng ho c ti t l thông tin n i b cho ngư i khác th c hi n vi c mua, t mua ho c bán, t bán ch ng khoán; d) T o ra và tuyên truy n thông tin sai s th t nh m làm thay i giá c ch ng khoán, gây nhi u lo n th trư ng ch ng khoán;
 5. e) Liên t c mua ch ng khoán giá cao ho c liên t c bán ch ng khoán v i giá th p làm thay i giá ch ng khoán trên th trư ng; g) Bán ch ng khoán dư i m i hình th c khi không s h u ch ng khoán vào th i i m giao d ch; h) Mua, bán ch ng khoán niêm y t bên ngoài Trung tâm giao d ch ch ng khoán, S giao d ch ch ng khoán; i) T ch c phát hành, th c hi n vi c mua, bán l i ch ng khoán c a chính mình khi chưa ư c phép c a y ban Ch ng khoán Nhà Nư c. 2. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép ho t ng kinh doanh ch ng khoán trong th i h n 45 ngày, có th gia h n thêm 15 ngày trong trư ng h p vi ph m các quy nh t i kho n 1 i u này; n u h t th i h n ó mà v n không kh c ph c ư c vi ph m thì b tư c quy n s d ng gi y phép ho t ng kinh doanh ch ng khoán không th i h n; b) T ch thu toàn b các kho n thu t vi c th c hi n các hành vi vi ph m hành chính quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Áp d ng các bi n pháp khác: a) Bu c khôi ph c l i tr ng thái ban u i v i trư ng h p vi ph m qui nh t i các i m g, h, i kho n 1 i u này; b) Bu c b i thư ng thi t h i cho ngư i u tư i v i trư ng h p vi ph m qui nh t i các i m a, b, c, e, kho n 1 i u này. i u 6. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh v b o v c ông ho c thâu tóm doanh nghi p 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi vi ph m sau ây: a) T ch c, cá nhân th c hi n giao d ch, mua, bán ch ng khoán làm thay i vi c n m gi t 5% c phi u có quy n bi u quy t tr lên ho c không còn n m gi 5% c phi u có quy n bi u quy t c a t ch c phát hành mà không báo cáo v i Trung tâm giao d ch ch ng khoán, S giao d ch ch ng khoán trong 24 gi ; b) T ch c, cá nhân ho c ngư i liên quan n vi c mua ch ng khoán n m gi trên 25% c phi u có quy n bi u quy t c a m t t ch c phát hành mà không qua u giá công khai theo quy nh c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c; c) C ông sáng l p n m gi ít hơn 20% v n c ph n c a m t t ch c phát hành ho c th i h n n m gi chưa t m c quy nh t i thi u 3 năm k t ngày k t thúc t phát hành.
 6. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i t ch c ho c cá nhân nư c ngoài th c hi n giao d ch, mua ch ng khoán n m gi c phi u ho c trái phi u c a m t t ch c phát hành vư t quá t l quy nh c a pháp lu t. 3. Áp d ng các bi n pháp khác: Bu c khôi ph c l i úng các t l theo quy nh i v i trư ng h p vi ph m i m b, c kho n 1 và kho n 2 i u này. M C III: VI PH M CÁC QUY NNH V HO T NG KINH DOANH, ĂNG KÝ, THANH TOÁN BÙ TR , LƯU KÝ CH NG KHOÁN i u 7. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m các quy nh v gi y phép ho t ng kinh doanh và d ch v ch ng khoán 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi vi ph m sau ây: a) S d ng tên g i không úng quy nh trong gi y phép ho t ng ho c gi y phép t văn phòng i di n ư c c p; b) Ho t ng vi ph m i u l ho c s a i i u l mà chưa ư c y ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n; c) T ch c khai trương ho t ng khi chưa th c hi n y các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi vi ph m sau ây: a) Ti n hành ho t ng kinh doanh ho c cung c p d ch v ch ng khoán khi chưa ư c c p gi y phép; b) Cho mư n, cho thuê ho c chuy n như ng gi y phép; c) Ho t ng kinh doanh, cung c p d ch v ch ng khoán trong lĩnh v c mà gi y phép không quy nh ho c gi y phép ã h t h n; d) TNy xoá, s a ch a gi y phép ho t ng ho c gi y phép m chi nhánh, gi y phép t Văn phòng i di n; e) Chuy n ho c thay i tr s , óng hay m thêm chi nhánh, văn phòng i di n, thay i Giám c ho c Phó giám c (T ng giám c ho c Phó T ng giám c) c a t ch c kinh doanh ch ng khoán khi chưa ư c y ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n; g) Tách ra ho c sáp nh p v i t ch c kinh doanh ch ng khoán khác khi chưa ư c y ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n. 3. Hình th c x ph t b sung:
 7. a) T ch thu toàn b các kho n thu ư c i v i trư ng h p vi ph m quy nh t i các i m a, b, c kho n 2 i u này; b) Tư c quy n s d ng gi y phép ho t ng kinh doanh trong th i h n 30 ngày và có th gia h n thêm 15 ngày i v i trư ng h p vi ph m t i i m b, kho n 1; các i m b, c, d, e kho n 2 c a i u này; i u 8. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh v ho t ng kinh doanh c a các t ch c kinh doanh ch ng khoán 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i công ty ch ng khoán trong trư ng h p vi ph m m t trong nh ng quy nh sau ây: a) Không duy trì lư ng v n kh d ng theo quy nh c a pháp lu t; b) Mua s m trang thi t b và tài s n c nh vư t quá 50% v n i u l ; c) u tư vư t quá 20% t ng s ch ng khoán ang lưu hành c a m t t ch c niêm y t; d) u tư vư t quá 15% t ng s ch ng khoán ang lưu hành c a m t t ch c không niêm y t; e) T ng giá tr b o lãnh phát hành vư t quá t l quy nh c a pháp lu t; g) Trích l p không y ho c s d ng qu d tr b sung v n i u l sai quy nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i công ty qu n lý qu u tư trong trư ng h p vi ph m m t trong nh ng quy nh sau ây: a) Không duy trì m c v n lưu ho t theo quy nh c a pháp lu t; b) u tư v n và tài s n c a m t qu vư t quá 15% t ng giá tr ch ng khoán ang lưu hành c a m t t ch c phát hành ho c u tư quá 10% t ng giá tr tài s n c a m t qu vào ch ng khoán ang lưu hành c a m t t ch c phát hành; c) u tư v n và tài s n c a các qu vư t quá 49% t ng giá tr ch ng khoán ang lưu hành c a m t t ch c phát hành ho c m t t ch c không niêm y t; d) Dùng v n và tài s n c a m t qu u tư quá 10% v n c ph n c a m t t ch c không niêm y t ho c u tư quá 5% t ng giá tr tài s n c a m t qu vào m t t ch c không niêm y t; e) u tư quá 30% t ng giá tr tài s n c a m t qu vào các công ty trong cùng m t nhóm công ty có quan h s h u ph thu c nhau; g) Dùng v n và tài s n c a m t qu u tư tr c ti p vào b t ng s n vư t quá 10% giá tr c a qu ó.
 8. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i các công ty ch ng khoán trong trư ng h p vi ph m m t trong nh ng quy nh sau: a) Mua, bán ch ng khoán hay s d ng ti n trên tài kho n c a khách hàng khi chưa ư c khách hàng y thác; b) Không th c hi n tách bi t nghi p v t doanh và nghi p v môi gi i cho khách hàng. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i các công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu u tư trong trư ng h p vi ph m m t trong nh ng quy nh sau ây: a) Tham gia ho t ng tín d ng và cho vay ch ng khoán; b) Dùng v n và tài s n c a Qu u tư ch ng khoán cho vay ho c b o lãnh; c) Dùng v n c a Qu u tư này u tư ho c mua tài s n c a Qu khác do mình qu n lý. 5. Hình th c ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép ho t ng kinh doanh trong th i h n 30 ngày và có th gia h n thêm 15 ngày trong trư ng h p tái ph m các quy nh t i kho n 1, kho n 2 và 3 i u này; b) Tư c quy n s d ng gi y phép ho t ng kinh doanh không th i h n trong trư ng h p tái ph m kho n 4 i u này; Ho c h t th i h n b tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh mà v n không kh c ph c ư c h u qu vi ph m t i các kho n 1, kho n 2 và 3 i u này. 6. Áp d ng các bi n pháp khác Bu c khôi ph c úng các t l an toàn theo quy nh i v i hành vi vi ph m các quy nh t i kho n 1 và 2 i u này. i u 9. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh v ngư i hành ngh kinh doanh ch ng khoán 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i công ty kinh doanh và d ch v ch ng khoán vi ph m m t trong nh ng hành vi sau ây: a) B trí nh ng ngư i chưa có gi y phép hành ngh vào nh ng nghi p v mà y ban Ch ng khoán Nhà nư c quy nh ph i có gi y phép hành ngh ; b) Không thay i, thuyên chuy n công tác i v i nh ng ngư i có gi y phép hành ngh ã b y ban Ch ng khoán Nhà nư c quy t nh thu h i gi y phép ho c bu c ph i thuyên chuy n sang công tác khác. 2. Tư c quy n s d ng gi y phép hành ngh trong các trư ng h p:
 9. a) Ngư i hành ngh kinh doanh ch ng khoán ng th i làm vi c ho c góp v n vào hai ho c nhi u công ty ch ng khoán; làm giám c, thành viên H i ng qu n tr ho c c ông s h u trên 5% c phi u có quy n bi u quy t c a t ch c phát hành; cho mư n gi y phép hành ngh kinh doanh ch ng khoán; b) Nh ng ngư i có gi y phép hành ngh tr c ti p tham gia bán kh ng ch ng khoán không thu c quy n s h u ch ng khoán t i th i i m giao d ch; mua ch ng khoán trong khi t ch c phát hành chưa công b thông tin ra công chúng; công b , tuyên truy n thông tin sai s th t; tham gia ho t ng tín d ng và cho vay ch ng khoán; tham gia ho t ng thao túng, lũng o n th trư ng. i u 10. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh v trách nhi m c a Ngân hàng giám sát 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi vi ph m sau ây: a) Ngân hàng giám sát b o qu n tài s n c a Qu u tư trái v i i u l qu ho c không tách bi t gi a tài s n c a Qu u tư ch ng khoán v i các tài s n khác ho c tài s n c a qu u tư này v i tài s n c a qu u tư khác; b) Ngân hàng giám sát b o qu n tài s n vi ph m h p ng qu n lý giám sát trong u tư ch ng khoán ã ký k t v i Công ty qu n lý qu . 2. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép lưu ký ch ng khoán trong th i h n 30 ngày, có th gia h n thêm 15 ngày trong trư ng h p vi ph m i m a, b kho n 1 i u này; n u h t th i h n ó mà v n không kh c ph c ư c h u qu vi ph m thì b tư c quy n s d ng gi y phép không th i h n. i u 11. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh v ăng ký, thanh toán bù tr , lưu ký ch ng khoán 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i t ch c ăng ký, thanh toán bù tr , lưu ký ch ng khoán có m t trong nh ng hành vi vi ph m sau ây: a) Cho mư n ch ng khoán trên tài kho n khách hàng ho c dùng ch ng khoán c a khách hàng c m c ; b) Vi ph m quy nh v th i h n xác nh n s dư ch ng khoán, chuy n giao quy n s h u ch ng khoán, ho c s a ch a ch ng t , gi m o ch ng t trong thanh toán chuy n giao ch ng khoán gây thi t h i v t ch t cho khách hàng; c) Vi ph m ch b o qu n lưu gi ch ng khoán, ch lưu gi ch ng t g c v ăng ký, thanh toán, lưu gi ch ng khoán; d) Không cung c p y , chính xác, k p th i danh sách ngư i n m gi ch ng khoán và tài li u liên quan cho Công ty phát hành.
 10. 2. Hình th c x ph t b sung T ch thu các kho n thu ư c t vi c th c hi n hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 1 i u này. 3. áp d ng các bi n pháp khác: Bu c b i thư ng thi t h i i v i trư ng h p vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này. M C IV: VI PH M CH BÁO CÁO, CÔNG B THÔNG TIN VÀ C N TR HO T NG THANH TRA, KI M TRA i u 12. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh v ch báo cáo trong ho t ng kinh doanh ch ng khoán 1. Ph t c nh cáo i v i m t trong nh ng hành vi vi ph m sau ây: G i báo cáo không y ; không úng th i gian quy nh ho c không úng m u bi u quy nh c a y ban Ch ng khoán Nhà nư c; 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong nh ng trư ng h p tái ph m các quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi vi ph m sau ây: a) Công ty ch ng khoán, Công ty qu n lý Qu u tư, T ch c lưu ký ch ng khoán ng ng ho t ng kinh doanh ch ng khoán mà không báo cáo ho c ã báo cáo nhưng chưa ư c s ch p thu n c a y ban Ch ng khoán Nhà Nư c; b) Công ty ch ng khoán, Công ty qu n lý Qu u tư, T ch c lưu ký ch ng khoán không báo cáo ho c báo cáo không k p th i khi xNy ra các s ki n b t thư ng có th gây nh hư ng nghiêm tr ng n kh năng tài chính và ho t ng kinh doanh c a Công ty ch ng khoán, Công ty qu n lý Qu u tư, T ch c lưu ký ch ng khoán. 4. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép ho t ng kinh doanh ch ng khoán trong th i h n 30 ngày, có th gia h n thêm 15 ngày trong trư ng h p Công ty ch ng khoán, Công ty qu n lý Qu u tư, T ch c lưu ký ch ng khoán vi ph m i m a, b kho n 3 i u này; N u h t th i h n ó mà v n không kh c ph c ư c vi ph m thì b tư c quy n s d ng gi y phép ho t ng kinh doanh ch ng khoán không th i h n. i u 13. X ph t i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh v công b thông tin 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi vi ph m sau ây: a) Cung c p thông tin không y , k p th i, úng nh kỳ và úng nơi quy nh c a pháp lu t;
 11. b) Cung c p thông tin và báo cáo sai s th t; c) Làm l bí m t các s li u và tài li u chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ; d) Công b thay i n i dung thông tin quan tr ng ã công b mà không gi i thích và không báo cáo y ban Ch ng khoán Nhà Nư c, Trung tâm giao d ch ch ng khoán, S giao d ch ch ng khoán; ) Công b nh ng thông tin trái ngư c nhau ho c ph nh n các thông tin ã ư c công b trư c ó. 2. Áp d ng bi n pháp khác: a) Bu c hu b , c i chính nh ng thông tin sai l ch, không úng s th t; b) Bu c t ch c công b thông tin ph i b i thư ng thi t h i gây ra cho các nhà u tư trong trư ng h p vi ph m quy nh công b thông tin. i u 14. X ph t i v i hành vi c n tr vi c thanh tra, ki m tra ho c không th c hi n các ki n ngh c a Thanh tra 1. Ph t c nh cáo i v i t ch c phát hành, kinh doanh và giao d ch ch ng khoán, cá nhân ho t ng ch ng khoán có m t trong nh ng hành vi vi ph m sau: Trì hoãn, lNn tránh ho c i phó không cung c p y , k p th i các văn b n, tài li u, ch ng t , s li u theo yêu c u c a T ch c Thanh tra, oàn Thanh tra, ho c Thanh tra viên khi ang làm nhi m v ; 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong nh ng trư ng h p tái ph m các quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi vi ph m sau ây: a) Không th c hi n các quy t nh x lý c a oàn thanh tra; b) Che gi u, s a ch a ch ng t , tài li u, s sách ho c làm thay i tang v t trong khi ang b thanh tra; c) T ý tháo b , di chuy n ho c có hành vi khác làm thay i tình tr ng niêm phong ti n và ch ng khoán, s sách, h sơ, ch ng t k toán ho c tang v t, phương ti n ang b niêm phong khác. Chương 3: TH M QUY N, TH T C X PH T i u 15. ThNm quy n x ph t 1.Thanh tra viên chuyên ngành y ban Ch ng khoán Nhà nư c có quy n:
 12. a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 200.000 ng; c) Bu c khôi ph c l i úng t l an toàn theo quy nh ho c tr ng thái ban u; d) Bu c hu b , c i chính nh ng thông tin sai l ch, th t thi t. 2. Chánh Thanh tra y ban Ch ng khoán Nhà nư c có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 20.000.000 ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép phát hành ch ng khoán, gi y phép ho t ng kinh doanh ch ng khoán, gi y phép hành ngh kinh doanh ch ng khoán có th i h n ho c không th i h n; d) T ch thu sung công qu toàn b các kho n thu ư c t vi c th c hi n hành vi vi ph m mà có và s ch ng khoán liên quan n hành vi vi ph m trái phép; e) Bu c khôi ph c l i úng t l an toàn theo quy nh ho c tr ng thái ban u; g) Bu c hu b , c i chính nh ng thông tin sai l ch, không úng s th t; h) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra. 3. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có quy n x ph t theo thNm quy n quy nh t i i u 28 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính trong ph m vi a bàn do mình qu n lý i v i các hành vi vi ph m hành chính v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán quy nh t i Ngh nh này. i u 16. U quy n x ph t Trong trư ng h p nh ng ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán quy nh t i các kho n 2, kho n 3 i u 15 c a Ngh nh này v ng m t ho c y quy n, thì c p phó c a nh ng ngư i ó có quy n x ph t theo thNm quy n c a h . i u 17. Th t c x ph t Th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. i u 18. Thi hành quy t nh x ph t và cư ng ch thi hành quy t nh x ph t 1. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính theo Ngh nh này ph i nghiêm ch nh thi hành quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. N u không thi hành
 13. quy t nh x ph t ho c c ý tr n tránh thi hành quy t nh x ph t thì b cư ng ch thi hành theo i u 55, Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Các cơ quan tài chính, ngân hàng, l c lư ng c nh sát nhân dân và chính quy n a phương các c p có trách nhi m ph i h p th c hi n quy t nh cư ng ch c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. 2. Khi áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính, cơ quan và ngư i có thNm quy n ph i tuân th trình t , th t c cư ng ch theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: KHI U N I, T CÁO VÀ X LÝ VI PH M i u 19. Khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo 1. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i i v i quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, T cáo năm 1998. Trong th i gian ch k t qu gi i quy t khi u n i, t ch c, cá nhân b x ph t v n ph i thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính. Trong trư ng h p t ch c, cá nhân khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i thì có quy n khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo ho c kh i ki n v án hành chính t i tòa án theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cá nhân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v nh ng hành vi vi ph m hành chính ơc quy nh t i Ngh nh này c a các t ch c, cá nhân theo quy nh c a Lu t Khi u n i, T cáo năm 1998. 3. Cá nhân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v hành vi trái pháp lu t c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính quy nh t i i u 15 Ngh nh này. i u 20. X lý vi ph m 1. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán dung túng, bao che cho t ch c và cá nhân vi ph m, không x ph t ho c x ph t không úng quy nh c a pháp lu t ho c x ph t vư t quá thNm quy n quy nh thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i b x ph t n u có hành vi ch ng ngư i thi hành công v , trì hoãn, tr n tránh vi c ch p hành ho c có nh ng hành vi vi ph m khác thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5:
 14. I U KHO N THI HÀNH i u 21. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 22. Hư ng d n th c hi n và trách nhi m thi hành Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t thi hành Ngh nh này. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản