Nghị định 22/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
72
lượt xem
2
download

Nghị định 22/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 22/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 22/2000/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  22 /2000/N§­C P   g µ y  10 th¸ng 7 n¨ m  2000 c  n V Ò   ö  p h ¹t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   x p h trong  Ü nh v ù c l c h ø n g  kh o¸n v µ  th Þ  tr n g  c h ø n g  kh o¸n ê ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  1995; cø    X l    h ch ng 06    n¨m  Theo    Þ  ña  ñ  Þch  y  ®Ò ngh c Ch t ñ ban  Chøng  kho¸n Nhµ   íc,   N Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    µ  i t ng ®iÒu  1. Ph viv ®è  î   chØnh 1. Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc    v chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n lµnh÷ng  µnh    ña    ©n, tæ     h vic c¸nh   chøc  è    c ý hoÆc   ý    ¹m      v«  viph c¸cquy ®Þnh   qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n   chøng  kho¸n  µ  Þ  êng  v th tr chøng kho¸n  µ   a  m ch ®Õ n   møc    truycøu tr¸chnhiÖm   ×nh  ù  µ    h s v theo  quy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p  Ët lu   ph¶ibÞ  ö  ¹thµnh  Ýnh.   x ph   ch 2. Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc    v chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n gå m :   a) Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ¹t®éng    µnh  ®Þ v ho   ph¸th chøng  kho¸n; b)     ¹m     Vi ph c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v giao dÞch    chøng  kho¸n; c) Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   ¹t®éng  ®Þ v ho   kinh doanh,®¨ng  ý,thanh        k  to¸n bïtrõ,u  ý      k chøng  l kho¸n; d) Vi ph¹m  Õ            ch ®é b¸o c¸o,c«ng  è  b th«ng    µ  tinv c¶n  ëho¹t®éng  tr     thanh  tra, Óm   ki tra. 3. M äi  chøc,c¸ nh©n    tæ     trong níccã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch trong  lÜnh  ùc  v chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng kho¸n ®Ò u   Þ   ö  ¹ttheo    b x ph   NghÞ   ®Þnh  µy. n Tæ  chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi cã  µnh      ¹m     n   h viviph trong lÜnh  ùc    v chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng kho¸n trªnl∙nhthæ  ícCéng  µ    éichñ  Üa      n  ho x∙h   ngh ViÖt Nam   òng  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh    c b x ph   ch theo NghÞ   nh  µy, trõ tr ng  îp ®Þ n    ê h   c¸c §iÒu  c Quèc  Õ  ªnquan  µ   Öt Nam   ý  Õt    í  t li   m Vi   k k hoÆc   tham    ã    gia c quy ®Þnh  kh¸c.
 2. 2 §i Ò u    ×nh  2. H thøc xö  ¹tvµ  Ön    ph   bi ph¸p kh¸c   1. §èi víim çi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh       h viviph h ch trong lÜnh  ùc    v chøng  kho¸n  vµ  Þ  êng  th tr chøng  kho¸n,tæ    chøc, c¸ nh©n    ¹m     vi ph ph¶i bÞ   dông  ét    ¸p  m tronghaih×nh     thøc xö  ¹tchÝnh:   ph     Ph¹t c¶nh    c¸o.¸p  ông   d trong  êng  îp  ý    ¹m;    ¹m  á  Çn  tr h v«  vi ph vi ph nh l ®Ç u   µ  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ. vct ti   nh Ph¹ttiÒn.Møc  ¹ttiÒn  îc¸p  ông      ph   ® d theo khung  ¹ttiÒn  ph   quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  µy. Trêng  îp    ¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ×  dông  ®Þ n  h viph c t ti   nh th ¸p  møc   ph¹tthÊp  ¬n,nhng    h  kh«ng  íi d  møc  èithiÓu cña  t    khung  ¹ttiÒn.Trêng  îp vi ph     h    ph¹m  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  dông  ct ti     th ¸p  møc   ¹tcao  ¬n, nhng  ph   h  kh«ng  ît v  qu¸ møc  èi a  ña    t   c khung  ¹ttiÒn. ® ph   2.Tïy theo tÝnh  Êt,møc      ¹m    ©n, tæ       ch   ®é viph c¸nh   chøc  cßn  Þ    ông  b ¸p d m ét  hoÆc   Òu  ×nh  nhi h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  sau  y : ®©   a) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp    µnh     sd gi   ph¸th chøng kho¸n,giÊy phÐp  ¹t     ho   ®éng  kinh doanh chøng kho¸n, giÊy  Ðp   µnh    ph h nghÒ  kinh doanh chøng  kho¸n cã  êih¹n hoÆc     th     kh«ng  êih¹n; th   b) TÞch    µn  é      thu to b c¸ckho¶n    õ viÖc  ùc hiÖn    µnh      ¹m   thu t   th   c¸c h viviph m µ   ã  µ  è  c v s chøng  kho¸n li     ªnquan  n   µnh      ¹m    Ðp; ®Õ h viviph tr¸ph i 3. Ngoµi c¸c h×nh       thøc  ö  ¹tquy  nh  ¹    x ph   ®Þ t i kho¶n  µ  §iÒu  µy, c¸c 1v 2  n  tæ chøc, c¸ nh©n    ¹m     vi ph cßn  ã  Ó  Þ   dông  ét  c th b ¸p  m hoÆc     Ön  c¸c bi ph¸p  sau: a) Buéc    kh«iphôc  ¹ ®óng  û lÖ  toµn    l  i t   an  theo  quy  nh  ®Þ hoÆc   ¹ngth¸i tr     ban  u;  ®Ç b)  éc  û  á, c¶i chÝnh  ÷ng  Bu hu b     nh th«ng      Öch, kh«ng  ng  ù  tinsai l   ®ó s thËt; c)  éc  åi th ng  Öt h¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y  theo    Bu b  ê thi     vi ph h ch g ra  quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   C¸c  ×nh  h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  kh¸c quy  nh  ¹      ®Þ tic¸c kho¶n    §iÒu  µy  îc ¸p  ông  2, 3  n ® d trong tr ng  îp  ËtcÇn  Õt,nh»m   ö  ý   ê h th   thi   x l  tr Öt®Ó     ¹m,  ¹  õ c¸c nguyªn  ©n,  iÒu  Ön  Õp  ôc vi ph¹m  µ  i  vi ph lo itr     nh ® ki ti t     v kh ¾c  ôc  Ëu  ph h qu¶  viph¹m  µnh  Ýnh  do    h ch trong lÜnh  ùc    v chøng  kho¸n  µ  v thÞ  êng  tr chøng  kho¸n g©y    ra. §i Ò u 3. Thêi hiÖu  ö  ¹tvµ  êih¹n  îc coi lµ cha  Þ   ö  ¹tvi   x ph   th   ®      b x ph     ph¹m  µnh  Ýnh h ch 1.ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch tronglÜnh  ùc    v chøng  kho¸nvµ  Þ    th tr ng  ê chøng  kho¸n lµhain¨m, kÓ   õngµy    ¹m  µnh  Ýnh    îcthùchiÖn.        t  viph h ch ®ã ®       N Õu     êih¹n  ãitrªn  × kh«ng  ö  ¹t  ng  ã  Ó    ông    Ön  qu¸ th   n   ,   th x ph , nh c th ¸p d c¸cbi ph¸p   buéc    ôc  ¹t×nh tr ngban  u  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y  kh«iph l  i  ¹  ®Ç do    h ch g ra. 2. §èivíic¸ nh©n  ã  µnh      ¹m        ch viviph quy  nh  Ò   ®Þ v chøng kho¸n vµ  Þ    th tr ng  ê chøng  kho¸n m µ   Þ   ëitè,truytè hoÆc   ã  Õt  nh  a  ô  ra   b kh         c quy ®Þ ® v ¸n    xÐt xö    theo  ñ tôc tè tông  ×nh  ù,sau    ã  Õt  nh  nh  th       h s  ®ã c quy ®Þ ®× chØ  iÒu  ® trahoÆc   nh    ®× chØ  ô    × bÞ  ö  ¹thµnh  Ýnh  Õu  ã  µnh      ¹m   v ¸n th   x ph   ch n ch viviph
 3. 3 hµnh  Ýnh  ch theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   µy. Thêi hiÖu  ö  ¹t hµnh  ®Þ n    x ph   chÝnh  µba  l   th¸ngkÓ   õngµy  ã  Õt ®Þnh  nh    t  c quy   ®× chØ  ãitrªn. n  3. Trong  êih¹n    th   quy  nh  ¹ c¸ckho¶n    §iÒu  µy,n Õu  chøc,c¸ ®Þ ti     1, 2  n  tæ     nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  íi vÒ   ¹t®éng  ch viviph h ch m   ho   chøng kho¸n  µ  Þ  v th tr ng  ê chøng  kho¸n hoÆc   è  ×nh  èntr¸nh,c¶n  ëviÖc  ö  ¹tth× kh«ng      ct tr     tr   x ph     ¸p dông  êihiÖu  ãit¹ kho¶n    §iÒu  µy.     th   n    i 1,2  n      4. Tæ     chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh, n Õu    ét       b x ph     h ch   qu¸ m n¨m kÓ   õ ngµy    µnh  t  thih xong  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   õ ngµy  Õt  Öu  ùcthi quy ®Þ x ph   t  h hi l     hµnh  Õt  nh  ö  ¹tm µ   quy ®Þ x ph   kh«ng  i ¹m, th× ® îccoinh  a  Þ  ö  ¹tvi t¸ ph         ch b x ph       ph¹m  µnh  Ýnh.  h ch    C h ¬ n g  II h µ n h  vi vi p h ¹ m  v µ  h × n h  thøc x ö  p h ¹t M ô c  I:  Vi p h ¹ m  c¸c  u y  ® Þ n h   Ò  p h¸t  µ n h  c h ø n g  kh o¸n q v h ra c«n g  ch ó n g §i Ò u    ö  ¹t®èi víi ÷ng  µnh      ¹m  ®Þnh  Ò     µnh  4 X ph       nh h viviph quy  v ph¸th chøng  kho¸n ra c«ng  óng    ch 1. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh      ¹m  h viviph sau  y:®© a)  å   ¬    Ðp    µnh  H s xin ph ph¸th chøng kho¸n göicho  y     ñ ban Chøng kho¸n  Nhµ   íccã    n   c¸cth«ng      Öch  tinsail hoÆc   che  Êu  ù  ùc; d s th b)  ö   ông    Sd c¸c th«ng    µi b¶n  b¹ch    tinngo   c¸o  ®Ó th¨m  thÞ  êng  íc dß  tr tr   khi® îcphÐp    µnh     ph¸th chøng  kho¸n; c)Ph ©n  èichøng    ph   kho¸n tr ckhithùc hiÖn  Öc    í      vi c«ng  è    µnh; b ph¸th d) Ph¸t hµnh    chøng kho¸n kh«ng theo  ng  éi dung    ®ó n  ghi trong  Êy gi   phÐp    µnh  Ò:  è îng,chñng  ¹ chøng  ph¸th v sl   lo i   kho¸n,thêih¹n ph¸thµnh;      e) Th«ng b¸o ph¸thµnh    chøng kho¸n      ¬ng  Ön  trªnc¸c ph ti th«ng    i tin®¹   chóng  kh«ng  ng  éidung  µ  êigian quy  nh, hoÆc   ¨ng  ý    µnh  ®ó n   v th     ®Þ   ® k ph¸th nhng  kh«ng c«ng  è  â rµng    b r  c¸cth«ng    Ò   Òn  Óu  Õt,quyÒn  ¨ng  tinv quy bi quy   ® ký mua   chøng kho¸n,quyÒn    chuyÓn  æi  ® chøng  kho¸n,quyÒn    kh¸c cho      c¸c cæ   «ng  µ  êi®Ç u  . ® v ng   t 2. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi chøc,   ®è    tæ    c¸ nh©n    tham    ¹n  gia so th¶o  å  ¬    Ðp  h s xin ph ph¸thµnh    chøng kho¸n  c«ng  ra  chóng (b¸oc¸o kiÓm      to¸n,b¸o    ¸nh    µis¶n  µ        c¸o ® gi¸t   v c¸c v¨n b¶n  ý  k cam   Õt  k b¶o      µnh) cã  ù    ¹otrong hå  ¬    Ðp    µnh. l∙nhph¸th   s gi¶t     s xinph ph¸th 3. Ph¹ttiÒn  õ 20.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi ph¸thµnh    chøng kho¸n ra c«ng  óng    a  ã  Êy phÐp.    ch khich c gi   4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: a)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp    µnh  T  sd gi ph ph¸th chøng kho¸n trong thêih¹n       60  µy  i víi êng  îp viph¹m  ng ®è     tr h    quy  nh  ¹   ®Þ t  kho¶n  §iÒu  µy; i 1  n
 4. 4 b) TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp    µnh     sd gi ph ph¸th chøng kho¸n kh«ng  êih¹n    th   trong tr ng  îp t¸ ph¹m     ê h   i   c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  hoÆc     ¹m  1  viph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy. 2  n c) TÞch    thu  µn  é    to b c¸c kho¶n thu  Þch  ô  ña  chøc, c¸ nh©n  ã  d v c tæ     c hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t  i 2  n 5.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p kh¸c:   Trong  êng  îp  chøc  tr h tæ  ph¸thµnh  Þ   ö  ¹tbæ     b x ph   sung quy  nh  ¹ ®Þ t  i ®iÓ m     kho¶n  §iÒu  µy  Õu  êi ®Ç u    ã  a, b  4  nn ng   t c yªu  Çu  û  á  Öc  Æt   c hu b vi ® mua  hoÆc     ¹ chøng  tr¶l   i kho¸n ®∙    mua  × tæ  th   chøc    µnh  ph¸th ph¶ithu håic¸c      chøng  kho¸n ®∙    µnh; hoµn    Òn mua     ph¸th   tr¶ti   chøng  kho¸n,tiÒn ® Æt  äc  µ      cv ph¶ichÞu  Òn    Ýnh    ti l∙ ti theo    Êt kh«ng  ú  ¹n  ña  ©n  µng  l∙ su   i k h c ng h chØ  nh   ®Þ thanh to¸n trªnsè  Òn  ∙      ti ® mua   hoÆc   Òn  Æt   äc  ti ® c cho  êi mua   ng   trong thêi    h¹n  ngµy,tÝnh  õ ngµy  ã  Õt  nh  nh  30    t  c quy ®Þ ®× chØ    µnh  ph¸th hoÆc   Õt  quy ®Þnh    åigiÊy phÐp    µnh. thu h     ph¸th M ô c  II:  Vi  h ¹ m   p c¸c q u y  ® Þ n h  v Ò  giao d Þ c h  c h ø n g  kh o¸n §i Ò u  5. Xö   ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m  ph   v  h vi vi ph quy  nh   Ò   ¹t ®Þ v ho   ®éng  giao dÞch    chøng  kho¸n  1.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh     ph¹m  h vivi  sau  y: ®© a)  ù   ×nh  Tm hoÆc  th«ng  ng  íingêi kh¸c,thùc hiÖn  ng  êiviÖc  ®å v        ®å th   mua  hoÆc   b¸n  ét  ¹  m lo i chøng kho¸n nh»m   ôc  ch  ¹ora cung  Çu    m ®Ý t   c hoÆc   gi¸c¶    ¹o;   gi¶t b)  ùc  Ön  Th hi giao  Þch  d mua  hoÆc  b¸n chøng kho¸n  µ   m kh«ng  ùc th   hiÖn chuyÓn  Òn  ë  ÷u  quy s h chøng  kho¸n nh»m   ôc  ch  m ®Ý thay  æi      ® gi¸c¶ thÞ  êng  ña  ¹ chøng  tr c lo i  kho¸n ®ã;   c) Sö   ông   d hoÆc   Õtlé th«ng    éi bé  ti     tinn   cho  êi kh¸c ®Ó   ùc  Ön  ng     th hi viÖc  mua,  Æt  ® mua hoÆc     Æt    b¸n,® b¸n chøng  kho¸n; d) T¹o    µ    ra v tuyªntruyÒn    th«ng      ù  Ëtnh»m   µm  tinsais th   l thay ® æi        gi¸c¶ chøng  kho¸n,g©y  Ôu  ¹nthÞ  êng    nhi lo   tr chøng kho¸n; e)    ôc mua   Liªn t   chøng kho¸n    gi¸cao  hoÆc   ªntôc b¸n  li     chøng kho¸n  íi v  gi¸thÊp    µm    ®Ó l thay ® æi      gi¸chøng kho¸n trªnthÞ  êng;     tr g) B¸n chøng  kho¸n  íim äi  ×nh  d  h thøc    khi kh«ng  ë  ÷u  s h chøng kho¸n  vµo  êi®iÓ m   th   giao dÞch;      h) Mua, b¸n chøng kho¸n niªm  Õt  y bªn ngoµi Trung  ©m     t giao  Þch  d chøng  kho¸n,Së    giao dÞch    chøng kho¸n;  i)Tæ     chøc ph¸t hµnh, thùc  Ön  Öc      hi vi mua, b¸n  ¹  l ichøng kho¸n  ña  c chÝnh  ×nh    a  îcphÐp  ña  y  m khich ®   c ñ ban Chøng  kho¸n Nhµ   íc.   N 2.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung:  a)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ¹t®éng  T  sd gi ph ho   kinh doanh  chøng  kho¸n  trong thêih¹n  ngµy, cã  Ó    ¹n     45    th gia h thªm  ngµy  15  trong tr ng  îp    ¹m    ê h viph c¸cquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy;n Õu  Õt  êih¹n    µ   Én    ®Þ t i 1  n  h th   ®ã m v kh«ng  ¾c  kh
 5. 5 phôc  îcviph¹m  × bÞ ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  ¹t®éng  ®    th   t   sd gi   ho   kinh doanh    chøng kho¸n kh«ng  êih¹n;   th   b) TÞch    µn  é      thu to b c¸ckho¶n    õ viÖc  ùc hiÖn    µnh      ¹m   thu t   th   c¸c h viviph hµnh  Ýnh  ch quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 1  n 3.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p kh¸c:   a)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ¹ng th¸iban  u   i  íitr ng  îp    ¹m      li tr     ®Ç ®è v   ê h vi ph qui ®Þnh  ¹ c¸c®iÓ m        t    i g,h,ikho¶n  §iÒu  µy; 1  n b) Buéc  åith ng  Öth¹icho  êi®Ç u    i víitr ng  îp viph¹m qui   b   ê thi     ng   t®è     ê h        ®Þnh  ¹ c¸c®iÓ m           t    i a,b,c,e,kho¶n  §iÒu  µy. 1  n §i Ò u    ö   ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m  6. X ph   v   h viviph quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   v cæ   «ng  ® hoÆc   ©u  ãm  th t doanh  nghiÖp 1. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh      ¹m  h viviph sau  y:®© a)    Tæ chøc, c¸ nh©n  ùc hiÖn     th   giao  Þch, mua,  d   b¸n chøng kho¸n  µm  l thay ® æi  Öc  ¾ m   ÷ tõ 5%     Õu  ã  Òn  Óu  Õt  ëlªnhoÆc     vi n gi     cæ phi c quy bi quy tr     kh«ng  cßn  ¾ m   ÷ 5%     Õu  ã  Òn  Óu  Õt  ña  chøc    n gi   cæ phi c quy bi quy c tæ  ph¸t hµnh  µ   m kh«ng  c¸o víiTrung  ©m   b¸o      t giao dÞch    chøng  kho¸n,Së     giao dÞch    chøng  kho¸n trong 24  ê;     gi b)    Tæ chøc,c¸ nh©n     hoÆc   êi li   ng   ªnquan  n   Öc  ®Õ vi mua   chøng kho¸n  ®Ó   ¾ m   ÷ trªn25%     Õu  ã  Òn  Óu  Õt  ña  ét  chøc    n gi     cæ phi c quy bi quy c m tæ  ph¸t hµnh  µ   m kh«ng  qua  u     ®Ê gi¸c«ng  khai theo    quy  nh   ña  y  ®Þ c ñ ban  Chøng   kho¸n Nhµ   íc;   n c) Cæ   «ng    ® s¸ng  Ëp  ¾ m   ÷ Ýt  ¬n  ln gi   h 20%   èn    Çn  ña  ét    v cæ ph c m tæ chøc ph¸thµnh    hoÆc   êih¹n  ¾ m   ÷ cha  t møc   th   n gi   ®¹   quy  nh  èithiÓu    ®Þ t  3 n¨m  Ó   õngµy  Õt  óc ®îtph¸thµnh. k t  k th       2. Ph¹ttiÒn tõ 20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víitæ    ®è     chøc  hoÆc     ©n  ícngoµithùc hiÖn  c¸nh n      giao dÞch,mua      chøng kho¸n ®Ó   ¾ m   ÷   n gi   cæ   Õu  phi hoÆc     Õu  ña  ét  chøc    µnh  îtqu¸ tû lÖ  tr¸phi c m tæ  i ph¸th v       quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   3.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p kh¸c:   Buéc  kh«i phôc  ¹  ng    û lÖ    li ®ó c¸c t   theo quy  nh   i  íitr ng  îp    ®Þ ®è v   ê h vi ph¹m  iÓ m     kho¶n  vµ  ® b,c  1  kho¶n  §iÒu  µy. 2  n M ô c  III:Vi p h ¹ m  c¸c q u y  ® Þ n h  v Ò  h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h,   ® ¨n g   ý,  k thanh to¸n b ï trõ, u  k ý  c h ø n g  kh o¸n  l §i Ò u   Xö  ¹t®èi víi ÷ng  µnh      ¹m    ®Þnh  Ò   Êy  7.   ph       nh h viviph c¸cquy  v gi phÐp  ¹t®éng  ho   kinhdoanh  µ  Þch  ô    vd v chøng kho¸n  1. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh      ¹m  h viviph sau  y:  ®© a)  ö   ông    äi kh«ng  ng  Sd tªn g   ®ó quy  nh  ®Þ trong  Êy  Ðp  ¹t®éng  gi ph ho   hoÆc   Êy phÐp  Æt    gi   ® v¨n phßng  idiÖn  îccÊp; ®¹   ® 
 6. 6 b)  ¹t®éng    ¹m  iÒu  Ö  Ho   viph ® l hoÆc   öa  æi  iÒu  Ö  µ   a  îc ñy  s® ® l m ch ®   ban  Chøng  kho¸n Nhµ   ícchÊp  Ën;   n  thu c) Tæ     chøc khai tr ng  ¹t®éng    a  ùc  Ön  y       iÒu    ¬ ho   khi ch th hi ®Ç ®ñ c¸c ® kiÖn  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh      ¹m  h viviph sau  y: ®© a)  Õn  µnh  ¹t ®éng  Ti h ho   kinh doanh hoÆc  cung  Êp  Þch  ô  c d v chøng  kho¸n khicha  îccÊp  Êy phÐp;    ®  gi     b) Cho  în,cho      m  thuªhoÆc   chuyÓn  îng giÊy phÐp; nh     c)Ho¹t®éng      kinh doanh,cung  Êp  Þch  ô      cd v chøng  kho¸n trong lÜnh  ùc      v m µ   Êy phÐp  gi   kh«ng quy  nh  ®Þ hoÆc   Êy phÐp  ∙  Õt  ¹n; gi   ®h h d)  Èy  T xo¸,söa  ÷a  Êy  Ðp  ¹t ®éng    ch gi ph ho   hoÆc   Êy  Ðp  ë     gi ph m chi nh¸nh,giÊy phÐp  Æt      ® V¨n  phßng  idiÖn; ®¹   e)   ChuyÓn hoÆc    æi  rôsë,®ãng  më   thay® t     hay  thªm    chinh¸nh,v¨nphßng  i    ®¹   diÖn,thay® æi     Gi¸m  c  ®è hoÆc  ã  Ph gi¸m  c  ®è (Tæng  ¸m  c  gi ®è hoÆc  ã  Ph Tæng   gi¸m ®èc) cña  chøc      tæ  kinhdoanh  chøng kho¸nkhicha  îcñy  Chøng      ®   ban  kho¸nNhµ  íc   n  chÊp  Ën; thu g) T¸ch      ra hoÆc     Ëp  íitæ  s¸p nh v   chøc  kinh doanh    chøng kho¸n kh¸c khi      cha  îcñy  ®   ban  Chøng  kho¸n Nhµ   ícchÊp  Ën.   n  thu 3.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: a)  Þch  T thu  µn  é  to b c¸c  kho¶n thu  îc ®èi  íitr ng  îp    ¹m    ®  v ê h vi ph quy ®Þnh  ¹ c¸c®iÓ m       kho¶n  §iÒu  µy; t    i a,b,c  2  n b) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  ¹t®éng     sd gi   ho   kinh doanh    trong thêih¹n        30 ngµy  µ  ã  Ó    ¹n  v c th gia h thªm  ngµy  i  íitr ng  îp    ¹m  ¹  iÓ m     15  ®è v   ê h vi ph ti ® b, kho¶n      iÓ m         kho¶n  cña  Òu  µy; 1;c¸c® b,c,d,e  2  §i n §i Ò u  8. Xö   ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m  ph   v  h vi vi ph quy  nh   Ò   ¹t ®Þ v ho   ®éng  kinhdoanh  ña    chøc    c c¸ctæ  kinh doanh    chøng  kho¸n 1. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íic«ng    ®å ®è v   ty chøng  kho¸n trong tr ng  îp viph¹m  ét     ê h     m trongnh÷ng    quy  nh  ®Þ sau  y:  ®© a) Kh«ng    duy  ×®ñ  îng vèn  tr   l   kh¶  ông  d theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b) Mua  ¾ m     s trangthiÕtbÞ  µ  µis¶n  è  nh  ît       v t  c ®Þ v   50%   èn  iÒu  Ö; qu¸ v® l c) §Çu   vîtqu¸    t  20%  tæng  è  s chøng kho¸n  ang u  µnh  ña  ét    ® lh c m tæ chøc  niªm  Õt; y d)  Çu  vîtqu¸  § t  15%  tæng  è  s chøng kho¸n  ang u  µnh  ña  ét    ® lh c m tæ chøc  kh«ng niªm  Õt; y e) Tæng    Þb¶o      µnh  ît   ûlÖ    gi¸tr   l∙nhph¸th v   t   quy  nh  ña  qu¸ ®Þ c ph¸p luËt;   g)  Ých  Ëp  Tr l kh«ng  y     ®Ç ®ñ hoÆc   ö  ông  ü  ù  ÷ bæ   sd qu d tr   sung  èn  v ®iÒu  Ö    l saiquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.  
 7. 7 2. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íic«ng    ®å ®è v   ty qu¶n  ý quü  u    trong  êng  îp    ¹m  ét  l  ®Ç t tr h vi ph m trong  ÷ng  nh quy  nh    ®Þ sau ®©y: a) Kh«ng    duy  ×®ñ   tr   møc  èn u  ¹ttheo quy  nh  ña  v l ho     ®Þ c ph¸p luËt;   b) §Çu   èn  µ  µis¶n  ña  ét  ü  îtqu¸ 15%     tv v t   c m qu v     tæng    Þchøng  gi¸tr   kho¸n  ®ang u  µnh  ña  ét  chøc    µnh  lh c m tæ  ph¸th hoÆc   u      ®Ç t qu¸ 10%  tæng    Þ tµi gi¸tr     s¶n  ña  ét  ü  µo  c m qu v chøng  kho¸n®ang u  µnh  ña  ét  chøc    µnh;   lh c m tæ  ph¸th    §Çu   èn  µ  µis¶n  ña    ü  îtqu¸ 49%   c)   tv v t   c c¸cqu v     tæng    Þchøng  gi¸tr   kho¸n  ®ang u  µnh  ña  ét  chøc    µnh  lh c m tæ  ph¸th hoÆc  ét  chøc  m tæ  kh«ng  niªm  Õt; y d)  ïng  èn  µ  µis¶n  ña  ét  ü    u    D v v t  c m qu ®Ó ®Ç t qu¸  10%   èn    Çn  v cæ ph cña  ét  chøc  m tæ  kh«ng niªm  Õt  y hoÆc   u        ®Ç tqu¸ 5% tæng    Þtµis¶n  ña  gi¸tr     c m ét  ü  µo  ét  chøc  qu v m tæ  kh«ng niªm  Õt;     y       e) §Çu       tqu¸ 30%   tæng    Þtµis¶n  ña  ét  ü  µo    gi¸tr     c m qu v c¸cc«ng    tytrong  cïng m ét  ã m     nh c«ng    ã  tyc quan  Ö   ë  ÷u  ô  éc nhau; h s h ph thu   g)  ïng  èn  µ  µis¶n  ña  ét  ü    u     ùc tiÕp  µo  Êt  ng  D v v t  c m qu ®Ó ®Ç t tr   v b ®é s¶n  ît   v   10%     Þcña  ü  . qu¸ gi¸tr   qu ®ã 3. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi     ®è     c«ng  c¸c tychøng    kho¸n trongtr ng  îp viph¹m  ét     ê h     m trong nh÷ng    quy  nh  ®Þ sau: a) Mua, b¸n chøng kho¸n hay  ö  ông  Òn    µikho¶n  ña  sd ti trªn t   c kh¸ch  hµng    a  îckh¸ch hµng  y  khich ®     ñ th¸c; b) Kh«ng  ùc hiÖn    ÖtnghiÖp  ô  ù doanh  µ    th   t¸chbi   v t  v nghiÖp  ô  v m«i  í gi   i cho  kh¸ch hµng.   4. Ph¹tt Òn tõ 20.000.000 ®ång  n      i       ®Õ 50.000.000 ®ång  i ví      ®è   i c«ng    c¸c ty chøng  kho¸n,c«ng      tyqu¶n  ýquü  u    l  ®Ç ttrongtr ng  îp viph¹m  ét   ê h     m trongnh÷ng    quy  nh  ®©y: ®Þ sau  a) Tham     ¹t®éng  Ýn  ông  µ    giaho   td v cho  vay  chøng  kho¸n; b)Dïng  èn  µ  µ  cña  ü  u     v v ti s¶n  Qu ®Ç tchøng  kho¸n®Ó   vay    cho  hoÆc  l ; b¶o ∙nh  c) Dïng  èn  ña  ü   u    µy    u      v c Qu ®Ç t n ®Ó ®Ç t hoÆc   mua   µis¶n  ña  ü   t  c Qu kh¸cdo  ×nh   m qu¶n  ý. l 5.H×nh    thøc ph¹tbæ       sung: a) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  ¹t®éng     sd gi   ho   kinh doanh    trong thêih¹n        30 ngµy  µ  ã  Ó    ¹n  v c th giah thªm  ngµy  15  trong tr ng  îp t¸ ph¹m     ê h     i c¸cquy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n   kho¶n  vµ  §iÒu  µy; 1,  2  3  n b)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ¹t®éng  T  sd gi ph ho   kinh doanh    kh«ng  êih¹n  th   trong tr ng  îp  i ¹m    ê h t¸  ph kho¶n  §iÒu  µy; Ho Æc   Õt  êih¹n  Þ  íc quyÒn  4  n  h th   b t  sö  ông  Êy  Ðp  d gi ph kinh doanh  µ   Én  mv kh«ng  ¾c  ôc  îc hËu  kh ph ®   qu¶    vi ph¹m  ¹ c¸ckho¶n    t    i 1,kho¶n  vµ  §iÒu  µy. 2  3  n 6.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p kh¸c   Buéc  kh«iphôc  ng    û lÖ  toµn    ®ó c¸c t   an  theo  quy  nh  i víi µnh      ®Þ ®è     h vivi ph¹m    c¸cquy  nh  ¹ kho¶n  vµ  §iÒu  µy. ®Þ t i 1  2  n
 8. 8 §i Ò u 9.   ö   ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m  X ph   v  h vi vi ph quy  nh  Ò   êi ®Þ v ng   hµnh  Ò   ngh kinh doanh    chøng  kho¸n 1. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íic«ng    ®å ®è v   ty kinh doanh  µ  Þch  ô  vd v chøng  kho¸n    ¹m  ét  vi ph m trong  ÷ng  µnh      nh h vi sau ®©y: a)  è   Ý nh÷ng  êi cha  ã  Êy  Ðp  µnh  Ò   µo  ÷ng  B tr   ng   c gi ph h ngh v nh nghiÖp  vô  µ   y  m ñ ban  Chøng  kho¸n Nhµ   ícquy  nh    n  ®Þ ph¶icã  Êy phÐp  µnh  Ò;   gi   h ngh b) Kh«ng thay ® æi, thuyªn chuyÓn        c«ng    i  íinh÷ng  êi cã  Êy t¸c®è v   ng   gi   phÐp  µnh  h nghÒ   ∙  Þ   y  ® b ñ ban  Chøng kho¸n  µ   íc quyÕt  nh  Nh n   ®Þ thu  åi h  giÊy phÐp    hoÆc   éc  bu ph¶ithuyªnchuyÓn      sang  c«ng    t¸ckh¸c. 2.TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  µnh  Ò      sd gi   h ngh trong c¸ctr ng  îp:          ê h        a)  êi hµnh  Ò   Ng   ngh kinh doanh    chøng kho¸n ®ång  êilµm  Öc    th   vi hoÆc   gãp  èn  µo    v v haihoÆc   Òu nhi c«ng   tychøng  kho¸n;lµm    gi¸m  c, thµnh    ®è   viªn Héi ®ång    qu¶n  Þ hoÆc     «ng  ë  ÷u        Õu  ã  Òn  Óu  tr   cæ ® s h trªn5% cæ phi c quy bi quyÕt  ña  chøc  c tæ  ph¸thµnh; cho  în  Êy  Ðp  µnh      m gi ph h nghÒ  kinh doanh  chøng kho¸n; b)  ÷ng  êi cã  Êy  Ðp  µnh  Nh ng   gi ph h nghÒ   ùc tiÕp  tr   tham    gia b¸n  èng  kh chøng  kho¸n  kh«ng  éc  thu quyÒn   ë  ÷u  sh chøng kho¸n  ¹  êi ®iÓ m   t ith   giao  dÞch;mua    chøng  kho¸n trong khitæ        chøc    µnh  a  ph¸th ch c«ng  è  b th«ng      tinra c«ng  óng;c«ng  è, tuyªn truyÒn  ch   b    th«ng      ù  Ët;tham    ¹t®éng  tinsais th   gia ho   tÝn  ông  µ  d v cho  vay chøng  kho¸n;tham    ¹t®éng    gia ho   thao  óng,lòng  o¹n  t   ® thÞ  êng. tr            §i Ò u 10. Xö   ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m    ph   v  h viviph quy  nh  Ò   ®Þ v tr¸ch   nhiÖ m  ña  ©n  µng  c Ng h gi¸m  s¸t 1. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh      ¹m  h viviph sau  y:®© a)  ©n   µng  Ng h gi¸m    s¸tb¶o qu¶n  µis¶n  ña  ü   u      íi®iÒu  Ö  t  c Qu ®Ç t tr¸ v   i l quü hoÆc   kh«ng    Ötgi÷a tµis¶n  ña  ü   u    t¸chbi      c Qu ®Ç tchøng  kho¸n víi   µi     t  c¸c s¶n  kh¸choÆc   µis¶n  ña  ü  u    µy  íi µis¶n  ña  ü  u      t  c qu ®Ç tn v     t c qu ®Ç tkh¸c; b)  ©n   µng  Ng h gi¸m    s¸tb¶o  qu¶n  µis¶n    ¹m  îp ®ång  t  viph h   qu¶n  ýgi¸m  l  s¸ttrong®Ç u        tchøng kho¸n ®∙  ý  Õt  íi   k k v  C«ng    tyqu¶n  ýquü. l  2.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp u  ý    sd gi   l k chøng  kho¸n trong thêih¹n  ngµy,       30    cã  Ó    ¹n  th gia h thªm  ngµy  15  trong tr ng  îp viph¹m  iÓ m     kho¶n  §iÒu   ê h    ® a, b  1  nµy;n Õu  Õt  êih¹n    µ   Én    h th   ®ã m v kh«ng  ¾c  ôc  îchËu  kh ph ®   qu¶    ¹m  × viph th   bÞ ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  t  sd gi   kh«ng  êih¹n. th     §i Ò u 11. Xö   ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m    ph   v  h viviph quy  nh  Ò   ¨ng  ®Þ v® ký,thanh    ïtrõ,u  ý    to¸nb     k chøng  l kho¸n 1. Ph¹ttiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íitæ  ®å ®è v   chøc  ®¨ng  ý,thanh  k  to¸n bï trõ,l ký       u  chøng  kho¸n  ã  ét  c m trong nh÷ng  µnh        h vivi ph¹m sau  y: ®©
 9. 9 a)  Cho  în  m chøng kho¸n    µikho¶n  trªnt   kh¸ch  µng  h hoÆc   ïng  d chøng  kho¸n cña    kh¸ch hµng    Ç m   è;   ®Ó c c b)  ph¹m  Vi  quy  nh  Ò   êih¹n    Ën  è    ®Þ v th   x¸c nh s d chøng kho¸n,chuyÓn    giao quyÒn  ë  ÷u    s h chøng  kho¸n,hoÆc   öa  ÷a    s ch chøng  õ,gi¶ m¹o  t    chøng  õ t  trong thanh    to¸n chuyÓn    giao chøng kho¸n  ©y  Öth¹ivËt chÊt cho  g thi         kh¸ch  hµng; c)Vi ph¹m  Õ        ch ®é b¶o  qu¶n u  ÷chøng  l gi   kho¸n,chÕ    u  ÷chøng  õ   ®é l gi   t  gèc  Ò   ¨ng  ý,thanh  v® k  to¸n,u  ÷chøng    gi   l kho¸n; d) Kh«ng cung  Êp  y   ,  Ýnh    Þp  êidanh  c ®Ç ®ñ ch x¸c,k th   s¸ch  êi n ¾ m   ng   gi÷chøng    kho¸n vµ  µiliÖu li     t     ªnquan  cho  C«ng      µnh. typh¸th   2.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  TÞch      thu c¸ckho¶n    îctõ viÖc  ùc hiÖn  µnh      ¹m  thu ®     th   h viviph quy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy.   i a  1  n 3.¸p dông    Ön     c¸cbi ph¸p kh¸c:   Buéc  åith ng  Öth¹i®èi víi êng  îp viph¹m  b   ê thi         tr h    quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n      1 §iÒu  µy. n M ô c  IV: vi p h ¹ m  ch Õ   é  b¸o c¸o, ®  c«n g  b è   th«ng tin  v µ  c¶n  ë  o ¹t ® é n g   tr h thanh tra, Ó m  tra  ki §i Ò u 12. Xö   ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m    ph   v  h vi vi ph quy  nh  Ò   Õ   ®Þ v ch ®é   c¸o trongho¹t®éng kinh doanh  b¸o           chøng kho¸n 1.Ph¹tc¶nh    i víi ét      c¸o ®è     m trong nh÷ng  µnh      ¹m    h viviph sau  y:  ®© G öi b¸o c¸o kh«ng  y   ;  ®Ç ®ñ kh«ng  ng   êi gian  ®ó th   quy  nh   ®Þ hoÆc   kh«ng  ng  É u   Óu  ®ó m bi quy  nh  ña  y  ®Þ c ñ ban  Chøng  kho¸n Nhµ   íc;   n 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 200.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  êng  îp t¸ ph¹m    tr h    i c¸cquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 1  n 3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh      ¹m  h viviph sau  y:®© a) C«ng    ty chøng kho¸n,C«ng      ty qu¶n  ý Quü   u   , Tæ   l  ®Ç t   chøc u  ý  lk chøng  kho¸n  õng  ¹t®éng  ng ho   kinh doanh  chøng  kho¸n  µ   m kh«ng  b¸o    c¸o hoÆc   ∙  c¸o nhng  a  îcsù  Êp  Ën  ña  y  ® b¸o    ch ®   ch thu c ñ ban  Chøng  kho¸n Nhµ     N íc; b) C«ng    ty chøng kho¸n,C«ng      ty qu¶n  ý Quü   u   , Tæ   l  ®Ç t   chøc u  ý  lk chøng  kho¸n kh«ng  b¸o c¸o hoÆc  b¸o c¸o kh«ng  Þp  êikhi xÈy  c¸c sù  k th     ra    kiÖn  Êt  êng  ã  Ó  ©y  b th c th g ¶nh  ëng  h nghiªm  äng ®Õ n   tr   kh¶ n¨ng  µichÝnh  t  vµ  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña    c C«ng    tychøng  kho¸n,C«ng      tyqu¶n  ýQuü   u   l  ®Ç t    ,Tæ chøc u  ý  l k chøng  kho¸n. 4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  ¹t®éng    sd gi ph ho   kinh doanh    chøng kho¸n trong     thêih¹n  ngµy,cã  Ó    ¹n    30    th gia h thªm  ngµy  15  trong tr ng  îp C«ng     ê h   tychøng  kho¸n,C«ng      tyqu¶n  ýQuü   u  ,Tæ   l  ®Ç t  chøc u  ý  l k chøng  kho¸n viph¹m  iÓ m      ®
 10. 10 a, b    kho¶n  §iÒu  µy;N Õ u   Õt  êih¹n    µ   Én  3  n  h th   ®ã m v kh«ng  ¾c  ôc  îcvi kh ph ®     ph¹m   ×  Þ   íc quyÒn   ö  ông  Êy  Ðp   ¹t ®éng  th b t   sd gi ph ho   kinh doanh chøng  kho¸n kh«ng  êih¹n.   th               §i Ò u    ö   ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m  quy  nh  Ò   13. X ph   v   h viviph   ®Þ v c«ng  bè  th«ng    tin 1. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh      ¹m  h viviph sau  y:  ®© a) Cung  Êp    c th«ng    tinkh«ng  y  ,  Þp  êi  ng  nh  ú  µ  ng  ®Ç ®ñ k th , ®ó ®Þ k v ®ó n¬iquy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b) Cung  Êp    c th«ng    µ  c¸o saisù  Ët; tinv b¸o      th c) Lµ m   é bÝ   Ët    è  Öu  µ  µiliÖu  a  n     l  m c¸c s li v t   ch ®Õ møc     truy cøu tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù; h s d) C«ng  è   b thay  æi  éi dung  ® n  th«ng    tin quan  äng  ∙  tr ® c«ng  è   µ   bm kh«ng    Ých  µ  gi¶ith v kh«ng b¸o    y  c¸o ñ ban  Chøng  kho¸n Nhµ   íc,Trung  ©m     N  t giao dÞch    chøng  kho¸n,Së    giao dÞch    chøng  kho¸n; ®)  C«ng  è  ÷ng  b nh th«ng      îcnhau  tintr¸ng   i hoÆc   ñ  Ën    ph nh c¸c th«ng    tin ®∙  îcc«ng  è  íc®ã.     ®  b tr       2.¸ dông  Ön   p  bi ph¸p kh¸c:     a)  éc  û  á, c¶i chÝnh  ÷ng  Bu hu b     nh th«ng      Öch, kh«ng  ng  ù  tinsai l   ®ó s thËt; b)  éc  chøc  Bu tæ  c«ng  è  b th«ng    tinph¶ibåi th ng  Öth¹ig©y  cho      ê thi     ra  c¸cnhµ  u      ®Ç ttrongtr ng  îp     ¹m    ê h  viph quy  nh  ®Þ c«ng  è  b th«ng  tin. §i Ò u  14. ö   ¹t®èi  íihµnh     X ph   v  vi c¶n  ë viÖc  tr   thanh    Óm     tra,ki tra hoÆc   kh«ng  ùc hiÖn    Õn  Þ  ña  th   c¸cki ngh c Thanh  tra     ¹tc¶nh  1. Ph   c¸o  i  íitæ  ®è v   chøc  ph¸thµnh, kinh      doanh  µ  v giao  Þch  d chøng kho¸n,c¸ nh©n  ¹t®éng     ho   chøng kho¸n cã  ét    m trong nh÷ng  µnh        h vivi ph¹m sau:  Tr× ho∙n,lÈn tr¸nhhoÆc   i phã       ®è   kh«ng  cung  Êp  y  ,  Þp  êic¸c c ®Ç ®ñ k th     v¨n b¶n, tµiliÖu,chøng  õ,sè  Öu       t   li theo  yªu  Çu  ña    c c Tæ chøc  Thanh    tra, §oµn Thanh    tra,hoÆc  Thanh        ang  µm  Ö m  ô; traviªnkhi® l nhi v 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 200.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  êng  îp t¸ ph¹m    tr h    i c¸cquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 1  n 3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh      ¹m  h viviph sau  y:®© a) Kh«ng  ùc hiÖn    Õt ®Þnh  ö  ýcña  µn    th   c¸cquy   x l  §o thanh    tra; b) Che  Êu,söa  ÷a  gi   ch chøng  õ,tµiliÖu,sæ   t      s¸ch hoÆc   µm  l thay ® æi    tang vËttrong khi®ang  Þ        b thanh  tra; c)  ù     T ý th¸o bá, di chuyÓn       hoÆc   ã  µnh    ch vi kh¸c lµm    thay  æi  ×nh  ® t tr¹ng niªm    phong  Òn  µ  ti v chøng  kho¸n, sæ     s¸ch, hå   ¬, chøng  õ  Õ     s  t k to¸n   hoÆc   tang vËt,ph¬ng  Ön ®ang  Þ     ti   b niªm  phong  kh¸c.
 11. 11 Ch ¬ng   III T h È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö  p h ¹t §iÒu    È m   Òn  ö  ¹t 15.Th quy x ph   1.Thanh      traviªnchuyªnngµnh  y    ñ ban  Chøng  kho¸nNhµ  íccã  Òn:   n   quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c)Buéc    ôc  ¹®óng  ûlÖ  toµn    kh«iph l   i t   an  theo quy  nh    ®Þ hoÆc   ¹ngth¸ ban  tr   i   ®Çu;  d) Buéc  û  á,c¶ichÝnh  ÷ng    hu b     nh th«ng      Öch,thÊtthiÖt. tinsail    2.Ch¸nh    Thanh    y  trañ ban  Chøng  kho¸nNhµ  íccã  Òn:   n   quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b)   ¹ttiÒn ®Õ n    Ph     20.000.000 ®ång;   c)TícquyÒn  ö  ông  ÊyphÐp    µnh     sd gi   ph¸th chøng  kho¸n,giÊyphÐp  ¹t ng     ho   ®é kinhdoanh    chøng kho¸n,giÊyphÐp  µnh  Ò        h ngh kinhdoanh  chøng kho¸ncã  êi ¹n    th  h hoÆc  kh«ng  ê  ¹n; th ih d) TÞch      thu sung  c«ng  ü  µn  é    qu to b c¸c kho¶n    îctõ viÖc  ùc hiÖn  thu ®     th   hµnh      ¹m  µ   ã  µ  è  viviph m c v s chøng  kho¸nl ªn  i  quan  n   µnh      ¹m  ¸phÐp; ®Õ h viviph tr  i e) Buéc    ôc  ¹®óng  ûlÖ  toµn    kh«iph l   i t   an  theo quy  nh    ®Þ hoÆc   ¹ngth¸ ban  tr   i   ®Çu;  g)  éc  û  á, c¶i chÝnh  ÷ng  Bu hu b     nh th«ng      Öch, kh«ng  ng  ù  tinsai l   ®ó s thËt; h) Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    b   ê thi     viph h ch g ra. 3. Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  Òn  ö  ¹ttheo  Èm   c quy x ph   th quyÒn  quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ ti  28  l x l    h ch trong ph¹m    vi ®Þa   µn  m ×nh     b do  qu¶n  ý ®èi  íic¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   l  v  h vi vi ph h ch v chøng kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy.   ®Þ t i ®Þ n              §i Ò u    û   Òn  ö  ¹t 16. U quy x ph Trong  êng  îp nh÷ng  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  tr h  ng   th quy x ph     h ch vÒ   chøng kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng kho¸n quy  nh  ¹ c¸c kho¶n      ®Þ ti     2, kho¶n    3 §iÒu  cña  15  NghÞ   nh  µy  ¾ng  Æt   ®Þ nv m hoÆc   y  Òn,  ×  Êp  ã  ña  ñ quy th c ph c nh÷ng  êi®ã   ã  Òn  ö  ¹ttheo thÈm  Òn  ña  ä. ng   c quy x ph     quy c h           §i Ò u    ñ  ôcxö  ¹t 17. Th t   ph   Thñ  ôcxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  t   ph     h ch tronglÜnh  ùc    v chøng  kho¸nvµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸nthùchiÖn    ®Þnh  ña     theoquy  c Ph¸p lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   x l    h ch
 12. 12 §i Ò u      µnh  Õt  nh  ö  ¹tvµ  ìng  Õ     µnh  Õt  18. Thi h quy ®Þ x ph   c ch thih quy ®Þnh  ö  ¹t x ph   1. Tæ     chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     b x ph     h ch theo NghÞ   nh   ®Þ nµy ph¶i nghiªm    chØnh     µnh  thi h quyÕt  nh   ö  ¹t cña  êi  ã  Èm   ®Þ x ph   ng c th quyÒn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng kho¸n.N Õ u     kh«ng    µnh  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   è    èn tr¸nh thih quy ®Þ x ph   c ý tr     thihµnh  Õt  nh  ö  ¹tth×  Þ   ìng  Õ     µnh    quy ®Þ x ph   bc ch thih theo  Òu    §i 55, Ph¸p  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. X l    h ch C¸c  ¬   c quan  µi chÝnh,  ©n   µng,  ùc îng  t  ng h ll c¶nh    ©n   ©n   µ  s¸t nh d v chÝnh  quyÒn  a   ¬ng  ®Þ ph c¸c  Êp  ã  c c tr¸ch nhiÖ m   èi hîp    ùc  Ön    ph   ®Ó th hi quyÕt  nh  ìng chÕ   ña  êi cã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ c  c ng   th quy x ph     h ch tronglÜnh  ùc    v chøng kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng kho¸n. 2. Khi ¸p  ông    Ön    d c¸c bi ph¸p  ìng  Õ     µnh  Õt  nh  ö  ¹tvi c ch thih quy ®Þ x ph     ph¹m  µnh  Ýnh, c¬  h ch   quan  µ  êi cã  Èm   Òn  v ng   th quy ph¶i tu©n  ñ  ×nh  ù,   th tr t  thñ tôccìng chÕ        theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  IV k hi Õ u  n ¹i, è c¸o v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  t             §i Ò u    Õu  ¹i, èc¸o vµ    Õt  Õu  ¹i, èc¸o 19. Khi n       gi¶iquy khi n       t t 1.    Tæ chøc, c¸  ©n  Þ   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh    nh b x ph     h ch hoÆc   êi ®¹i ng     diÖn  îp ph¸p cña  ä  ã  Òn  Õu  ¹i®èi víi h    h c quy khi n       Õt ®Þnh  ö  ¹tcña  êi quy   x ph   ng   cã  Èm  Òn  th quy theo quy  nh  ña  Ët KhiÕu  ¹i  è    ®Þ c Lu   n , c¸o n¨m  T 1998. Trong    thêigian chê  Õt      k qu¶    Õt  Õu  ¹i, chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tvÉn  gi¶iquy khi n   tæ     b x ph   ph¶ithi µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.    h quy   x ph     h ch Trong  êng  îp  chøc, c¸  ©n   Õu  ¹ikh«ng  ng    íiquyÕt tr h tæ    nh khi n   ®å ýv     ®Þnh    Õt  Õu  ¹ith×  ã  Òn  Õu  ¹i®Õ n   êicã  Èm  Òn  gi¶iquy khi n   c quy khi n   ng   th quy gi¶iquyÕt  Õu  ¹itiÕp    khi n   theo hoÆc   ëi kiÖn  ô  hµnh  Ýnh  ¹  kh   v ¸n  ch ti tßa    ¸n theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. C¸  ©n  ã    nh c quyÒn  è c¸o  íic¬  t  v   quan  µ  íc cã  È m   nh n   th quy Òn  Ò   v nh÷ng  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  h viviph h ch ®ù¬c quy  nh  ¹i ®Þ t  Ngh Þ   nh  µy  ña  ®Þ nc c¸c tæ    chøc,c¸ nh ©n     theo  quy  nh  ña  Ët KhiÕu  ¹i, è    ®Þ c Lu   n   c¸o n¨m  T 1998. 3.  nh©n  ã  C¸  c quyÒn  è  t c¸o  íic¬  v   quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  Ò   v hµnh      vi tr¸ ph¸p  Ëtcña  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  i lu   ng   th quy x ph     h ch quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy.       ®Þ t i 15  ®Þ n        §i Ò u    ö  ýviph¹m  20. X l     1. Ng êi cã  È m       th quy Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng kho¸n dung  óng,bao    t   che  cho  chøc  µ    tæ  v c¸ nh©n    ¹m, kh«ng  ö  ¹thoÆc   ö  ¹t  viph   x ph   x ph   kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËthoÆc   ö  ¹tvîtqu¸ thÈm  Òn    x ph       quy quy  nh  × tuú theo  Ýnh  Êt,møc   ®Þ th     t ch   ®é     ¹m  Ï bÞ   ö  ýkû  ËthoÆc   Þ     viph s   x l   lu   b truycøu  tr¸chnhiÖm   ×nh  ù; n Õu     h s  g©y  Öth¹ivËtchÊtth× ph¶ibåith ng  thi              ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 13. 13 2. Ng êibÞ   ö  ¹tnÕu  ã  µnh    èng  êithihµnh      x ph   ch vich ng     c«ng  ô,tr×ho∙n, v     trèntr   Öc  Êp  µnh    ¸nhvi ch h hoÆc   ã  ÷ng  µnh      ¹m    × tïytheo tÝnh  c nh h viviph kh¸cth       chÊt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh    ®é viph s   x l     h ch hoÆc   Þ     b truycøu  ¸ch tr   nhiÖm  ×nh  ù;nÕu  ©y  Öth¹i ËtchÊtth× ph¶ibåith ng  h s  g thi      v         ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸pluËt  . C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 21. Hi l     NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u    íng dÉn  ùchiÖn  µ  22. H   th   v tr¸chnhiÖ m    µnh   thih Chñ   Þch  û   t U ban  Chøng kho¸n Nhµ   ícchÞu    n  tr¸chnhiÖm   íng dÉn      h  chi tiÕtthi µnh     h NghÞ   nh  µy. ®Þ n Bé   ëng    é, Thñ  ëng  ¬  tr c¸c B   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản