Nghị định 22/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
174
lượt xem
12
download

Nghị định 22/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 22/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 22/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  22/CP N G µ Y  17 T H¸ N G  4 N¨ M  1996  C P V Ò  X ö   H ¹ T  P VI P H ¹ M  H µ N H  C H Ý N H  T R O N G  L Ü N H  V ù C   H U Õ T CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  c¸c LuËt  Õ, Ph¸p  Önh  Ò   Õ  µ  cø    thu   l v thu v quy  nh  Ò     ®Þ v c¸c kho¶n  thu Ng ©n    s¸ch Nhµ   íchiÖn  µnh;   n  h C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l x l    h ch ng 06    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I Hµ NH   VI  ¹ M  µ   × NH   VI  PH VH THøC   ö   ¹T  PH¹M   µ NH   Ý NH   X PH VI  H CH TRON G   LÜ NH   ù C   V THU Õ §i Ò u    ÷ng  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  1.­Nh h viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ  ãi   v thu n   trong  NghÞ   nh   µy  µ nh÷ng  µnh      ¹m  ÷ng  ®Þ n l  h vi vi ph nh quy  nh   ña    ®Þ c c¸c LuËt  Õ, Ph¸p  Önh  Ò   Õ; nh÷ng  thu   l v thu   quy  nh  Ò   Ëp  ®Þ v l chøng  õ mua     t  b¸n hµng    ë   µ      Õ   ho¸,m v ghisæ k to¸n;nh÷ng    quy  nh  Ò     ®Þ v c¸c kho¶n    thu kh¸c cña    Ng ©n  s¸ch Nhµ   íchiÖn  µnh  éc diÖn  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh, nhng  a    n  h thu   b x ph   ch   ch ®Õ n   møc    truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s §i Ò u    2.­Møc   ö  ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m  ÷ng  x ph   v  h viviph nh quy  nh   ®Þ vÒ   ñ tôckª khai®¨ng  ý  th         k kinh doanh,m ë         sæ s¸ch kÕ     to¸n, Ëp,sö  ông  µ ­    d l vl u  ÷chøng  õ,ho¸ ®¬n  ªnquan  n   Öc  Ýnh  Õ,nép  Õ: gi   t    li   ®Õ vi t thu   thu 1­  ¹tc¶nh  hoÆc   ¹ttiÒn  õ 20.000    ¬i ngh×n) ®ång  n   Ph   c¸o  ph   t  (haim     ®Õ 200.000    (haitr¨m  ×n) ®ång, n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ã  Ó  Þ   ¹t ngh     ct ti     c th b ph   ®Õ n   1.000.000 (méttr Öu)®ång  i víi ét     i   ®è    m trong c¸chµnh      ¹m     viviph sau: a)  khai®¨ng  ý  Ò   Õ  íic¬  Kª    k v thu v   quan  Õ  Ë m   víithêih¹n    thu ch so      quy ®Þnh; b) Khai kh«ng        ®ñ c¸c kho¶n  ôc  m quy  nh  ®Þ trong c¸c tê khainép  Õ         thu hay  trongtµiliÖu kÕ             to¸n®Ó cung  Êp  c cho  ¬  c quan  Õ; thu c) Thùc  Ön    hi kh«ng  y    Õ     Ëp,qu¶n  ý,sö  ông    n    ®Ç ®ñ ch ®é l   l  d ho¸ ®¬ b¸n hµng  theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 2­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 100.000  ét  (m tr¨m  ngh×n)  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ét (m   tr Öu)®ång, n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ã  Ó  ¹t®Õ n   i    ct ti     c th ph   10.000.000  êi (m   tr Öu)®ång  i víi ét  i  ®è    m trongc¸cviph¹m       sau: a) Kh«ng  Êt  ×nh    xu tr sæ s¸ch  Õ   k to¸n,chøng  õ theo    t  yªu  Çu  ña  ¬  c cc quan  Õ; thu b)  Ën  V chuyÓn  µng  h ho¸ kh«ng  Ìm  k theo    å  ¬  Ò   Õ  c¸c h s v thu theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   Õ;     thu
  2. 2 c)Kh«ng  ép  êkhaithuÕ    n t    cho  ¬  c quan  Õ  thu trong thêih¹n quy  nh.     ®Þ 3­  ¹ttiÒn  õ 1.00.000  ét tr Öu)®ång  n   Ph   t  (m   i   ®Õ 10.000.000  êi tr Öu) (m   i   ®ång,  Õu   ã  ×nh  Õt t¨ng nÆng   ã  Ó   ¹t ®Õ n   n ct ti     c th ph   20.000.000 (hai m ¬i    tr Öu)®ång  i víi ét  i  ®è    m trongc¸chµnh      ¹m     viviph sau: a) B¸n  µng    h kh«ng  Ëp    n    l ho¸ ®¬ ®Ó giao cho    kh¸ch hµng    theo  ng    ®ó quy ®Þnh  ña  µ   íc; c Nh n b)  ¬   C quan  Õ  ∙  thu ® th«ng  b¸o  n   Çn  ®Õ l thø    ng  Én  è    hai,nh v c ý kh«ng  nép    ê khaithuÕ, b¸o  kÕ   c¸c t       c¸o  to¸n vµ    Êy  ê kh¸c cho  ¬    c¸c gi t     c quan  Õ  thu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   c) Huû   á    b chøng  õ,sæ   t   s¸ch,b¸o  kÕ       a  Õt  êih¹n      c¸o  to¸n khich h th   b¶o qu¶n  µ u  ÷theo quy  nh  ña  µ   íc; v l gi     ®Þ c Nh n d)  ö   ông    ¹  Sd c¸c lo iho¸  n,  ®¬ biªn laikh«ng     ph¶i do  é   µi chÝnh    BT  ph¸t   hµnh  hoÆc   kh«ng cho  Ðp  ö  ông; ph sd e)  µ m   Êt  L m ho¸  n  µ   ®¬ m kh«ng  khai b¸o  Þp  êivíic¬    k th     quan  ã  c tr¸ch   nhiÖ m  hoÆc     êi kh¸c lî dông  ®Ó ng     i ho¸  n  ña  × nh    µm  phi ph¸p, ®¬ c m ®Ó l ¨n      trènlËu thuÕ.    §i Ò u    3.­Møc  ö  ¹t®èi víi ÷ng  µnh      x ph       nh h vikhaiman,  ènthuÕ: tr   Tæ   chøc, c¸ nh©n  ã  µnh       ch vikhaiman,  èn thuÕ  ∙  îc quy  nh  ¹   tr   ®®  ®Þ ti  LuËt  Õ  thu doanh    Ët  Õ  î tøc,LuËt  Õ    ô  Æc   Öt,LuËt thu,Lu thu l     i thu tiªuth ® bi     thuÕ  Êt khÈu,thuÕ  Ëp  Èu,LuËt thuÕ  ö  ông  t  xu     nh kh     sd ®Ê n«ng  nghiÖp,LuËt     thuÕ chuyÓn  Òn  ö  ông  t,ngoµiviÖc  quy sd ®Ê     ph¶inép    è  Õ    ®ñ s thu theo    quy ®Þnh  cßn  Þ  ¹ttiÒn theo quy  nh  ña  õng luËtthuÕ  . b ph       ®Þ ct   ®ã Ngoµi c¸c hµnh       vikhaiman,  èn thuÕ  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh    tr   b x ph   ch theo    quy ®Þnh  ña    ËtthuÕ, tæ  c c¸c lu     chøc,c¸ nh©n  ã  µnh       ch vikhaiman,  èn c¸c lo¹   tr     i   thuÕ kh¸c ph¶i nép    Òn  Õ      ®ñ ti thu theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,cßn  Þ   ö  lu   bx ph¹ttheo      c¸c møc  sau  y,  ng  ®© nh møc   ¹ttèi®a   ph     kh«ng  qu¸ 100.000.000   (méttr¨m tr Öu)®ång:    i   1­ Ph¹ttiÒn b»ng  è  Òn thuÕ  èn,n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng   ã  Ó        s ti   tr   ct ti     c th ph¹t®Õ n   lÇn  è  Òn thuÕ  èn®èi víi     ¹m    2  s ti   tr       viph sau: c¸c a)  khaikh«ng  ng  cø  Ýnh  Õ  Kª    ®ó c¨n  t thu theo quy  nh  ña  õng  ¾c  ®Þ ct s thuÕ; b) LËp      sæ s¸ch kÕ     to¸n,ho¸ ®¬n, chøng  õ saivíi ùc tÕ       t      th   s¶n  Êt,kinh xu     doanh; c) § Ó   µisæ     ngo   s¸ch sè  Öu kÕ       li   to¸n hoÆc   ¹ch    h to¸n kh«ng  ng  ®ó theo  quy  nh  ña  Õ     Õ     Ön  µnh; ®Þ c ch ®é k to¸nhi h d) Xin  ¹m    t nghØ  kinh doanh    îcgi¶m, miÔn  Õ  ng  ùc tÕ  Én    ®Ó ®     thu nh th   v ho¹t®éng    kinh doanh.   Trêng  îp  chøc, c¸ nh©n    ¹m    iÓ m       m ôc  §iÒu  µy, h tæ     viph c¸c ® a, b, c  1  n  n Õu  Þ     Ön  íc thêi®iÓ m   b ph¸thi tr     quy  nh  ®Þ ph¶iquyÕt    Õ    to¸nthu hoÆc  ph¶i   nép    Õ  × kh«ng  Þ  ö  ¹tvÒ   µnh    ènthuÕ  µ   Þ  ¹ttheo møc   ®ñ thu th   b x ph   h vitr   m b ph     quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t i 2  2  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2­ Ph¹ttiÒn b»ng  lÇn  è  Õ  èn,n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng  ã  Ó        2  s thu tr   ct ti     c th bÞ  ¹t3  Çn  è  Õ  èn®èi víi ét  ph   l s thu tr       m trongc¸ctr ng  îp viph¹m     ê h     sau:
  3. 3 a)  µng    Ën  H ho¸ v chuyÓn kh«ng  ã  y    å  ¬  c ®Ç ®ñ h s chøng  minh  µng  ∙  h ® nép  Õ  thu hoÆc   ∙  îcc¬  ® ®   quan  Õ  thu qu¶n  ýtheo  ng  l  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt; b)  Kinh doanh  µ   m kh«ng  khai ®¨ng  ý  Õ   µ  kª    k thu v kh«ng  khai nép  kª    thuÕ  íi ¬  v   quan  Õ; c thu c) Gi¶  ¹o  m ho¸  n   ®¬ b¸n  µng, chøng  õ  h   t thu  Òn,biªn laithuÕ   µ    ti      v c¸c chøng  õkh¸cli   t    ªnquan  n   Öc  Ýnh  Õ. ®Õ vi t thu 3­ Trêng  îp trènthuÕ  íi è îng línhoÆc   ∙  Þ  ö  ¹thµnh  Ýnh  Ò     h    v  l     s ® b x ph   ch v hµnh    ènlËu thuÕ  Õu  vitr     n cßn  i ¹m  × c¬  t¸ ph th   quan  Õ    thu chuyÓn ngay  å  ¬  hs cho  ¬  c quan  ö  ýh×nh  ù  ã  Èm  Òn    Õt. x l  s c th quy gi¶iquy §i Ò u    4.­Møc  ö  ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m  Õ     ép  Òn x ph   v  h viviph ch ®é n ti   thuÕ,tiÒn ph¹t:     1­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 100.000  ét  (m tr¨m  ngh×n)  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ét (m   tr Öu)®ång, n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ã  Ó  ¹t®Õ n   i    ct ti     c th ph   10.000.000  êi (m   tr Öu)®ång  i víi ét  i  ®è    m trongc¸chµnh      ¹m     viviph sau: a) Kh«ng  Þu  Ën  ch nh th«ng b¸o thu  Õ,  Önh  thu l thu, lÖnh  ¹t,quyÕt    ph   ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  Ò   Õ; x ph     v thu b) Nh÷ng  chøc  îcuû  Ö m     ng    tæ  ®   nhi thu,nh kh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó tr¸ch   nhiÖ m theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   c) Nép  Ë m   Òn  Õ    ch ti thu hoÆc   Òn  ¹tghi trong  ti ph     th«ng b¸o  ép  Õ  n thu hoÆc     ghitrong quyÕt ®Þnh  ö  ¹tcña  ¬      x ph   c quan  Õ; thu d) D ©y  a  ép  Õ,nép  ¹t.   d n thu   ph 2­    Tæ chøc, c¸  ©n    ¹m  Õ     ép  Òn  Õ,  Òn  ¹tngoµi   nh vi ph ch ®é n ti thu ti ph     viÖc  Þ   ¹ttiÒn  b ph   theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    Òu  µy  1, §i n cßn  ph¶inép  ¹tsè    ph   tiÒn chË m   ép    n theo quy  nh  ña    Ët thuÕ  µ    ®Þ c c¸cLu   v Ph¸p  Önh  Õ. l thu §i Ò u    5.­Møc  ö  ¹t®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m  Õ     Óm     x ph   v  h viviph ch ®é ki tra hµng    ho¸,niªm  phong  µng  h ho¸: Ph¹ttiÒn tõ 100.000  ét tr¨m  ×n) ®ång  n        (m   ngh   ®Õ 1.000.000 (mét tr Öu)    i   ®ång,  Õu   ã  ×nh  Õt t¨ng  n ct ti   nÆng   ã  Ó   Þ   ¹t ®Õ n   c th b ph   10.000.000  êi (m   tr Öu)®ång  i víi   µnh      ¹m  i  ®è     h c¸c viviph sau: a) Kh«ng  Êp  µnh  ù  Óm     ña  ¬  ch h s ki tra c c quan  Õ   i  íihµng    thu ®è v   ho¸ ®ang    êng  Ën  trªn® v chuyÓn, kiÓm       trakho  µng    h ho¸,nguyªn  Öu t¹  ¬i s¶n  li   i   n xuÊt,kinhdoanh;     b) Tù      Ö m     ý ph¸ ni phong  kho  µng,kho  h   nguyªn liÖu,m¸y  ãc, nhµ  ëng      m   x trong  êih¹n  th   niªm phong  c¬  do  quan  ã  Èm   c th quyÒn  niªm phong      ®Ó ¸p dông  Ön  bi ph¸p cìng chÕ     Òn thuÕ  µ  Òn ph¹t.     thu ti   v ti   §i Ò u 6.­  Quy  nh   Ò   Öc  Þch  ®Þ v vi t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  v  ti ®   dông      ¹m  µnh  Ýnh  ®Ó viph h ch trong lÜnh  ùc  Õ:   v thu Tæ  chøc,c¸nh©n  ã  µnh      ¹m     ch viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc    Òu  ®Þ t  i a,m 2,§i 3  ña  c NghÞ   nh  µy  ã  Ó  Þ   Þch  ®Þ n c th b t thu  Òn,hµng  ti   ho¸,tang  Ët,ph¬ng    v  tiÖn cã  ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   µnh      ¹m.   li   tr     h viviph Ph¹ttÞch    µng      thu h ho¸,tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  v  ti     chØ  îcthùc hiÖn  ®    ®èi víi ÷ng  ¹  µng       nh lo ih ho¸,tang  Ët,ph¬ng  Ön m µ   v  ti   ph¸p  Ëtquy  nh    lu   ®Þ cho phÐp  Þch  t thu.
  4. 4 C H ¬NG   II TH È M   QUY Ò N,  ñ   ôC  ö   ¹T  PH¹ M   µ NH   Ý NH   TH T X PH VI  H CH TRON G   Ü NH   L Vù C   THU Õ §i Ò u    È m   Òn  ö  ¹tcña  ¬  7.­Th quy x ph   c quan  Õ: thu 1­ C¸n  é  Õ  ang    µnh  b thu ® thih c«ng  ô  îc quyÒn  ¹tc¶nh    ¹t v®  ph   c¸o,ph   tiÒn  n   ®Õ 100.000  ét tr¨m  ×n)  ng  i  íic¸c hµnh      ¹m  µnh  (m   ngh ®å ®è v     vi vi ph h chÝnh  trong lÜnh  ùc  Õ    a  µn    v thu trªn®Þ b qu¶n  ýcña  × nh. l  m Trëng  ¹m  Õ, ®éi tr ng  i thuÕ  îcquyÒn  ¹tc¶nh    ¹ttiÒn tr thu     ë ®é   ®  ph   c¸o,ph     ®Õ n  200.000    (haitr¨m  ×n) ®ång  i  íic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  ngh   ®è v     viviph h ch tronglÜnh  ùc  Õ    a  µn    v thu trªn®Þ b qu¶n  ýcña  ×nh. l  m 2­ Chi côc  ëng    ôc  Õ  îcquyÒn:    tr Chi c thu ®   ­  ¹t c¶nh  Ph   c¸o,ph¹ttiÒn  n       ®Õ 2.000.000  (haitr Öu) ®ång  i  íic¸c  i   ®è v     hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ    v thu quy  nh  ¹    Òu      ®Þ t i §i 2, 4, c¸c 5  ña  c NghÞ   nh  µy    a  µn  ®Þ n trªn®Þ b qu¶n  ýcña  × nh. l  m Ph¹ttiÒn b»ng  è  Òn thuÕ  èn®èi víi   µnh        s ti   tr       hc¸c vikhaiman,  ènthuÕ    tr   quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 3  NghÞ   nh  µy. ®Þ n TÞch  thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó vi ph h ch trong lÜnh  ùc  Õ    Þ®Õ n     v thu gi¸tr   10.000.000 (mêitr Öu)®ång     i   theo  quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  cña    i 6  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3­ Côc  ëng  ôc  Õ  îcquyÒn:   tr C thu ®   ­ Ph¹tc¶nh    ¹ttiÒn  n       c¸o,ph   ®Õ 20.000.000    ¬i tr Öu)®ång  i  íi (haim   i   ®è v   c¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh    a   µn    viviph h ch trªn®Þ b qu¶n  ýcña  ×nh  l  m trong lÜnh    vùc  Õ  thu quy  nh  ¹ c¸c§iÒu    vµ  cña  ®Þ t    i 2,4  5  NghÞ   nh  µy. ®Þ n ­ Ph¹t®Õ n   lÇn  è  Òn  Õ  èn ®èi  íic¸c hµnh        3  s ti thu tr   v    vi man  khai,trèn     thuÕ quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 3  NghÞ   nh  µy;riªng®èi víithuÕ  Êt khÈu, ®Þ n       xu     thuÕ  Ëp  Èu  ¹ttiÒn ®Õ n   lÇn  è  Òn thuÕ  ènlËu. nh kh ph     5  s ti   tr   ­ TÞch    thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch tronglÜnh  ùc  Õ.   v thu Chi  ôc  ëng  c tr Chi  ôc  Õ, Côc  ëng  ôc  Õ  îc quyÒn  quyÕt  c thu   tr C thu ®   ra  ®Þnh  ö  ¹t®èi  íic¸c hµnh      ¹m  x ph   v    vi vi ph quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  2  4  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 8.­ È m   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh   Th quy x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v thuÕ  ña  û   c U ban  ©n  ©n    Êp: nh d c¸cc 1­ Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên ® îcquyÒn  ¹tc¶nh  nh d x∙,ph   tr     ph   c¸o,ph¹ttiÒn ®Õ n        200.000    (haitr¨m  ×n) ®ång  i víi   µnh      ¹m   ngh   ®è     h c¸c viviph vÒ   Õ  ö  ông  t  thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp, thuÕ  µ, ®Êt, thuÕ      nh     s¸tsinh    a   trªn®Þ bµn  qu¶n  ý cña  ×nh,  l  m sau    ∙  ã    Õn  èng  Êt  ña  ¬  khi ® c ý ki th nh c c quan  Õ  thu cïng cÊp.   2­  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Ën, thÞ    Ön,  µnh  è  éc nh d qu   x∙,huy th ph thu   tØnh  µ  ñ   Þch  û   v Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ cã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  îcquy  nh  ¹  Òu    Òu  cña  th quy x ph     ®  ®Þ ti §i 27, §i 28  Ph¸p  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  i víic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  x l    h ch ®è       viviph h ch trong  lÜnh  ùc  Õ  v thu theo ®Ò   Þ  ña  ¬    ngh c c quan  Õ  ïng cÊp. thu c  
  5. 5 §i Ò u 9.­ViÖc  ©n  nh  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ph ®Þ th quy x ph     h ch tronglÜnh  ùc  Õ  îcquy  nh      v thu ®   ®Þ nh sau: N Õ u   µnh      ¹m  µnh  Ýnh  h viviph h ch trong lÜnh  ùc  Õ  ng  éc thÈm     v thu nh thu   quyÒn  ö  ¹tcña  Òu  ¬  x ph   nhi c quan  × viÖc  ö  ¹tdo  ¬  th   x ph   c quan  ô lý®Ç u     th     tiªn thùc  Ön  hi theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy, sau    ∙  ã    Õn  èng  ®Þ n  khi® c ý ki th nhÊt cña  ¬    c quan  Õ  ïng cÊp. thu c   §i Ò u 10.­Thñ  ôc xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t   ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ    v thu ph¶ithùc hiÖn      theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  ¹ c¸c ®iÒu  ña  ¬ng  Ph¸p  Önh  ®Þ ti     c Ch VI  l xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  l    h ch ng 06    n¨m 1995. §i Ò u 11.­ViÖc  ìng  Õ     µnh  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh    c ch thih quy ®Þ x ph     h chÝnh  trong lÜnh  ùc  Õ  îcquy  nh      v thu ®   ®Þ nh sau: 1­    Tæ chøc, c¸  ©n   Þ   ö  ¹t vi ph¹m   µnh  Ýnh  µ     nh b x ph     h ch m kh«ng  ùt  nguyÖn  Êp  µnh  Õt  nh  ö  ¹tth× ngêicã  Èm  Òn  ∙    Õt  ch h quy ®Þ x ph       th quy ® ra quy ®Þnh  ö  ¹thµnh  Ýnh  x ph   ch trong lÜnh  ùc  Õ  ã  Òn  Õt  nh  ìng   v thu c quy quy ®Þ c  chÕ     µnh  Õt  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh  thih quy ®Þ x ph   ch trong lÜnh  ùc  Õ    v thu b»ng    c¸c biÖn ph¸p sau  y:   ®© a)  Êu  õm ét  Çn ¬ng  Kh tr   ph l hoÆc   ét  Çn  nhËp, khÊu  õtiÒn  õ m ph thu    tr   t  tµikho¶n  ¹  ©n  µng. Tæ     ti ng h   chøc, c¸ nh©n         chitr¶hoÆc   ©n  µng  ¬i tæ  ng h n  chøc,c¸nh©n  Þ  ö  ¹tm ë   µikho¶n  ã     b x ph   t   c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn  Õt ®Þnh     th   quy   cìng chÕ   ña  ¬    c c quan  Õ;thu b) T¹m  ÷hµng      gi   ho¸,tang vËt®Ó       b¶o  ¶m       Òn thuÕ,tiÒn ph¹t; ® thu ®ñ ti       c)Kª    Çn  µis¶n  ã    Þt ng    biªnph t  c gi¸tr  ¬ øng  íi è  Òn ph¹t, Òn thuÕ    v   ti   s  ti   ®Ó b¸n ®Êu    gi¸. 2­  ¬   C quan  ã  Èm   Òn  quyÕt  nh  ìng  Õ   ã  Öm   ô    c th quy ra  ®Þ c ch c nhi v tæ chøc  Öc  ìng  Õ   biªn tµis¶n    vi c ch kª     ®Ó b¸n  u     ®Ê gi¸b¶o  ¶m   ® thu    Òn  ®ñ ti thuÕ, tiÒn  ¹t.ViÖc  ö  ý tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh    ph   x l  v  ti vi ph h ch trong  lÜnh  ùc  Õ  îc ¸p  ông  v thu ®   d theo  Òu  cña  §i 52  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  l x l    h chÝnh. 3­  ùc îng  L l C¶nh    ©n  ©n  ã  s¸tnh d c tr¸chnhiÖ m     µnh  Õt  nh  ­   thih quy ®Þ c ìng  Õ   ña  û   ch c U ban  ©n  ©n  ïng  Êp  nh d c c ph¶iphèihîp  íic¬      v   quan  Õ    thu ®Ó thùc hiÖn  Õt ®Þnh  ìng chÕ   ña  ¬    quy   c  c c quan  Õ.thu 4­    Tæ chøc, c¸ nh©n  Þ   ìng  Õ      bc ch ph¶i chÞu  äi    Ý   Ò   Öc      m chi ph v vi tæ chøc  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p cìng chÕ   µ  chøc        v tæ  b¸n gi¸. §i Ò u  12.­ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ    v thu lµ 2    n¨m  Ó   õ ngµy  µnh      ¹m  îc ph¸thiÖn; trong thêihiÖu  ö  ¹t, k t  h viviph ®          x ph   n Õu    ©n, tæ  c¸nh   chøc  ã    ¹m  íihoÆc   è  ×nh  èntr¸nh, c viph m   ct tr    c¶n  ëviÖc  ö  tr   x ph¹tth×    kh«ng    ông  êihiÖu  ¸p d th   trªn.  Riªng hµnh      vikhaiman,  èn thuÕ      tr   quy ®Þnh  ¹  Òu  cña  t i§i 3  NghÞ   nh  µy  ×  êihiÖu  ö  ¹tlµ 3  ®Þ n th th   x ph     n¨m  Ó   õ k t  ngµy  µnh      ¹m  îcph¸thiÖn. h viviph ®     CH ¬NG   I II KHIÕ U   ¹I,Tè  N   C¸O  µ   ö   ý  PH¹ M V X L VI  §i Ò u 13.­Quy  nh  Ò   Õu  ¹itèc¸o:   ®Þ v khi n     KhiÕu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh, thñ  ôc gi¶iquyÕt  n  ®Þ x ph     h ch   t    khiÕu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  n  ®Þ x ph     h ch trong  Ünh  ùc  Õ  µ  l v thu v
  6. 6 thñ tôc gi¶iquyÕt  è c¸o viph¹m      t      trong lÜnh  ùc  Õ  îcthùc hiÖn    v thu ®     theo    c¸c §iÒu      cña  87,88,90  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7    l x l    h ch ng 06    n¨m 1995. §i Ò u 14.­Quy  nh  Ò   ö  ýviph¹m:   ®Þ v x l    Xö  ¹tviph¹m  i víi êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     ®è    ng   th quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Õ  µ  ö  ¹tviph¹m  i víi êiviph¹m  µnh  Ýnh    v thu v x ph     ®è     ng     h ch trong  lÜnh  ùc  Õ  ùc  Ön  v thu th hi theo  ng    Òu    cña  ®ó c¸c §i 91, 92  Ph¸p  Önh  ö  ývi l x l    ph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  h ch ng 06    n¨m  1995. §i Ò u 15.­Quy  nh  Ò     ®Þ v khen  ëng  ∙ingé  i víi Öc    Ön,xö  th ®  ®è     vi ph¸thi   lý vi ph¹m:  chøc, c¸ nh©n  ã     tæ     c c«ng  ph¸thiÖn    µnh      c¸c h vi khai man,  èn   tr   thuÕ, ® îc trÝch th ng    è  Òn  Õ  èn ®∙    Ön  îc sau    Õt       ë trªns ti thu tr   ph¸thi ®   khiquy ®Þnh  ö  ¹thoÆc   Õt  nh    Õt  Õu  ¹icã  Öu  ùc thihµnh. x ph   quy ®Þ gi¶iquy khi n   hi l       Møc  Ých th ng  îcthùc hiÖn    tr   ë ®     nh sau: ­ 2%     Çn    (haiph tr¨m)®èi  íivô  Öc    Ön  èn thuÕ    v   vi ph¸thi tr   trong khu  ùc    v kinhtÕ  èc    qu doanh. ­ 5%     (n¨m  Çn  ph tr¨m)®èi víi ô  Öc    Ön  ènthuÕ  i víi       vi ph¸thi tr   v ®è     khu  ùc  v kinhtÕ  µiquèc    ngo   doanh. Bé  µichÝnh  íng dÉn  ñ tôctrÝch th ng  µ  T  h  th       ë v nguyªn t¾c  ©n  èisö    ph ph   dông  kho¶n  Òn th ng  trªn. ti   ë nªu  Sè   Òn  Õ  èn lËu  ti thu tr   cßn  ¹ sau    ∙  Ých  ëng  li  khi ® tr th ph¶i nép  µn  é    to b vµo  ©n  ng s¸ch nhµ  íc.   n CH ¬NG   IV §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u  16.­  NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  th¸ng  n¨m   ®Þ n c hi l   t ng 1  5  1996. B∙ibá      NghÞ   nh  è  ®Þ s 01/CP  µy  th¸ng 10  ng 18    n¨m  1992  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   Öc  v vi quy  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch tronglÜnh  ùc  Õ.   v thu §i Ò u 17.­ é   ëng  é   µi  Ýnh  íng  Én    Õtthihµnh  Þ    B tr B T ch h d chi ti     Ngh ®Þnh  µy. n C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản