Nghị định 26/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
180
lượt xem
15
download

Nghị định 26/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 26/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 26/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è   26/2003/N§­C P  n g µ y   19 th¸ng 3 n¨ m   2003  Q u y  ® Þ n h  x ö   h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh  ù c  p v b ¶ o  v Ö  v µ  ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l B¶o  Ö   µ  Ó m   Þch  ùc vËt ngµy  th¸ng 7  v v Ki d th     25    n¨m   2001; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 02    n¨m  2002; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n, ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh  Xö   ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  îc ¸p  ông  i  íic¸ nh©n,  chøc  ã  ph     h ch ® d ®è v     tæ  c hµnh    è    vic ý hoÆc   ý    ¹m    v«  viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýnhµ  l  níctrong lÜnh  ùc      v b¶o  Ö   µ  Óm   Þch  ùc vËt m µ   v v ki d th     kh«ng  ph¶ilµtéiph¹m        bao  å m: g 1. Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v phßng, trõsinh vËt g©y  ¹itµinguyªn thùc       h        vËt; 2.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   Óm  Þch  ùc vËt; ®Þ v ki d th   3.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýthuèc b¶o  Ö   ùc vËt. l    v th   §i Ò u  §èit ng ¸p dông 2.   î     1.  êi tõ    tuæi ®Õ n   íi16  Ng   ®ñ 14    d   tuæi bÞ   ö  ¹thµnh  Ýnh  Ò       x ph   ch v vi ph¹m  µnh  Ýnh  cè  ;ngêitõ ®ñ   tuæi trëlªnbÞ   ö  ¹thµnh  Ýnh  h ch do  ý       16        x ph   ch vÒ   äi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  m × nh  ©y    mh viviph h ch do  g ra trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   v vµ  Óm   Þch  ùc vËt quy  nh  ¹  ki d th     ®Þ tiph¸p  Ëtxö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  lu   l     h ch v quy  nh  ¹ Ch ¬ng    ña  ®Þ t i IIc NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. Tæ     chøc  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh  Ò   äi    ¹m  µnh  Ýnh  b x ph   ch v m viph h ch trong  lÜnh  ùc  v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt do  ×nh  ©y    v v ki d th     m g ra.Sau    Êp  µnh  khich h quyÕt  nh  ö  ¹t,tæ  ®Þ x ph   chøc  Þ   ö  ¹tx¸c ®Þnh    ©n  ã  çig©y  vi b x ph     c¸ nh c l  ra    ph¹m  µnh  Ýnh      nh  h ch ®Ó x¸c ®Þ tr¸ch nhiÖ m     ph¸p  ý cña  êi ®ã   l  ng   theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.  
 2. 2 3. C¸  ©n, tæ    nh   chøc  ícngoµin Õu    ¹m  µnh  Ýnh  n    viph h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt trong ph¹m      v v ki d th       vil∙nhthæ, vïng ® Æc   Òn      quy kinh  tÕ  µ  Ò m   ôc®Þa  ña  ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   × bÞ  ö  v th l  c n  ho x∙h   ngh Vi   th   x ph¹thµnh  Ýnh    ch theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   µy, trõ tr ng  îp  iÒu   c ®Þ n    ê h ® í  quèc  Õ  µ   ÖtNam   ý  Õt  t m Vi   k k hoÆc     Ëp  ã  gianh c quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u   Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  3.   t x ph     h ch 1.ViÖc  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v b¶o  Ö   µ  Óm   v v ki dÞch  ùc  Ët  th v ph¶i do  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹t® îc quy  nh   ¹    ng   th quy x ph     ®Þ t iPh¸p  lÖnh  ö   ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  µ  ¹    Òu    cña  X l    h ch v ti c¸c §i 19, 20  NghÞ   nh  µy  ®Þ n thùc hiÖn.   2.  äi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Mh vi vi ph h ch trong  Ünh  ùc  l v b¶o  Ö   µ  Óm   v v ki dÞch  ùc vËt ph¶i® îc ph¸thiÖn  Þp  êivµ  th         k th   ph¶ibÞ   nh    ®× chØ ngay.ViÖc    xö  ¹tph¶i® îc tiÕn  µnh  ph      h nhanh  ãng, c«ng  ch   minh, tr Öt®Ó;  äi  Ëu     i  mh qu¶ do    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    viph h ch g ra ph¶i® îckh ¾c  ôc     ph theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.     3.M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch chØ  Þ  ö  ¹thµnh  Ýnh  ét  Çn; b x ph   ch ml  m ét  êithùc hiÖn  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  × bÞ  ö  ¹tvÒ   õng  ng     nhi h viviph h ch th   x ph   t hµnh      ¹m. NhiÒu  êicïng thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  viviph   ng       mh viviph h ch th× m çi ngêiviph¹m  u   Þ  ö  ¹t.       ®Ò b x ph   4. ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch ph¶ic¨n cø  µo  Ýnh  Êt,møc      vt ch   ®é viph¹m, nh©n  ©n  êiviph¹m  µ  ÷ng  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õtt¨ng     th ng     v nh t ti   nh t ti     nÆng     Õt  nh  ×nh  ®Ó quy ®Þ h thøc xö  ¹t,   ph   møc  ö  ¹tvµ    Ön  x ph   c¸cbi ph¸p  ö  ý x l  phïhîp víi      quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®Þ t i ®Þ n  Ph¹tc¶nh    c¸o  dông  i  íiviph¹m  á, lÇn  u,  ã  ×nh  Õtgi¶m  ¸p  ®è v     nh   ®Ç c t ti   nhÑ   hoÆc   i víim äi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ngêicha  µnh    õ ®è     h viviph h ch do    th niªnt   ®ñ   tuæi®Õ n   íi tuæithùc hiÖn. 14    d  16      5. Kh«ng  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong  êng  îp  éc  ×nh  Õ  tr h thu t th cÊp  Õt, thi   phßng  Ö   Ýnh  ¸ng, sù  Ön  Êt  ê  v ch ®   ki b ng hoÆc   êi viph¹m  µnh  ng     h chÝnh  trong    ang  ¾ c   Önh  ©m   Çn  khi ® m b t th hoÆc     Önh  c¸c b kh¸c lµm  Êt    m kh¶  n¨ng  Ën  nh thøc hoÆc     kh¶  n¨ng  iÒu  Ón  µnh    ña  × nh. ® khi h vic m §i Ò u    ×nh  Õtgi¶m  Ñ 4. T ti   nh 1. Ng êi viph¹m  µnh  Ýnh  ∙       h ch ® ng¨n chÆn,  µm  l gi¶m  ítt¸ch¹icña    b      vi ph¹m  hoÆc   ùnguyÖn  ¾c  ôc  Ëu  t  kh ph h qu¶,båith ng  Öth¹i     ê thi   . 2.Ng êiviph¹m  µnh  Ýnh  ∙  ùnguyÖn       h ch ® t  khaib¸o,thµnh  Ëthèilçi    th     . 3. Vi  ¹m    ph trong t×nh  ¹ng bÞ   Ých  ng  Ò     Çn  hµnh        tr   k ®é v tinh th do  vitr¸i ph¸p luËtcña  êikh¸cg©y     ng     ra. 4. Vi  ¹m  bÞ   p   éc    ph do  Ð bu hoÆc   Þ   Ö  éc  Ò   Ët  Êt hoÆc     b l thu v v ch   tinh thÇn. 5. Ng êiviph¹m  µphô  ÷  ã       l  n c thai, êigiµ yÕu, ngêicã  Önh    ng        b hoÆc   µn t  tËtlµm  ¹n  Õ     h ch kh¶  n¨ng  Ën  nh thøc hoÆc     kh¶ n¨ng  iÒu  Ón  µnh    ña  ® khi h vic m × nh. 6.Vi ph¹m  ×  µn     v ho c¶nh  Æc   Ötkhã  ® bi   kh¨n m µ     kh«ng  m ×nh  ©y  do  g ra.
 3. 3 7.Vi ph¹m  tr×nh ®é   ¹chËu.    do    l  §i Ò u    ×nh  Õtt¨ngnÆng 5. T ti     1.Vi ph¹m  ã  chøc.    c tæ  2. Vi ph¹m  Òu  Çn     nhi l trong cïng m ét  Ünh  ùc      l v hoÆc   i ¹m  t¸ ph trong cïng    lÜnh  ùc. v 3.  ói giôc,l«ikÐo  êi cha  µnh  X     ng   th niªn vi ph¹m,  p   éc  êi bÞ   Ö     Ð bu ng   l thuéc vµo  × nh  Ò   ËtchÊt,tinhthÇn    ¹m.   m vv     viph 4.  ph¹m  Vi  trong  ×nh  ¹ng say  dïng  îu,bia  t tr   do  r  hoÆc  c¸c  Êt  Ých  ch k thÝch kh¸c. 5.Lîi ông     d chøc  ô,quyÒn  ¹n ®Ó     ¹m. v  h   viph 6. Lîidông  µn     ho c¶nh  Õn  chi tranh,hoµn    c¶nh  thiªntaihoÆc   ÷ng  ã     nh kh kh¨n ® Æc   Ötkh¸ccña    éi®Ó     ¹m.   bi     x∙h   viph 7. Vi ph¹m     trong thêigian  ang  Êp  µnh  ×nh  ¹tcña     ® ch h h ph   b¶n  h×nh  ¸n  sù  hoÆc   ang  Êp  µnh  Õt ®Þnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. ® ch h quy   x l    h ch 8.TiÕp  ôcthùc hiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Æc   ïngêicã  Èm     t    h viviph h ch m d    th quyÒn  ∙    Çu  Ê m     µnh    . ® yªu c ch døt h vi®ã 9. Sau      ¹m  ∙  ã  µnh    èn  khi vi ph ®ch vi tr tr¸nh,che  Êu    ¹m  µnh    gi vi ph h chÝnh. §i Ò u 6. Thêi hiÖu  ö  ¹tvµ  êih¹n  îc coi lµ cha  Þ   ö  ¹tvi   x ph   th   ®      b x ph     ph¹m  µnh  Ýnh h ch ThêihiÖu  ö  ¹ttrong lÜnh  ùc    x ph     v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt lµ m ét  v v ki d th       n¨m, kÓ   õngµy    ¹m  µnh  Ýnh  îcthùc hiÖn.   t  viph h ch ®      Thêi hiÖu  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong  Êt  Èu,  Ëp  Èu  xu kh nh kh hoÆc     ¹m  µnh  Ýnh  µ hµnh    viph h ch l  vis¶n  Êt,bu«n  xu   b¸n  èc  thu b¶o  Ö   ùc v th   vËt  Ê m,  èc  c thu b¶o  Ö   ùc  Ët  v th v gi¶  µ hai n¨m  Ó   õ  µy    ¹m  µnh  l    k t ng vi ph h chÝnh  îcthùc hiÖn. ®    Thêih¹n  îccoilµcha  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µqua  ét    ®      b x ph     h ch l  m n¨m,   kÓ   õngµy    ©n, tæ  t  c¸nh   chøc  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Êp  µnh  b x ph     h ch ch h xong  quyÕt ®Þnh  ö  ¹thoÆc   õngµy  Õt  êihiÖu    µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹t   x ph   t  h th   thih quy   x ph   mµ  kh«ng    ¹m  × ® îccoinh  a  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh. t¸ ph th       ch b x ph     i h ch §i Ò u    h×nh  7. C¸c  thøc xö  ¹tvµ    Ön    ph   c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶ Khithùc hiÖn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch theo NghÞ   nh  µy,ngêicã    ®Þ n    thÈm  Òn  ö  ¹tchØ  îc ¸p  ông  ÷ng  ×nh  quy x ph   ® d nh h thøc  ö  ¹tchÝnh, biÖn  x ph     ph¸p bæ     sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  ô  Ó    c th nh sau: 1. §èivíim çi    ¹m  µnh  Ýnh, c¸ nh©n, tæ       viph h ch      chøc    ¹m  viph ph¶ichÞu    m ét  trong c¸ch×nh     thøc xö  ¹tchÝnh    ph   sau  y: ®© a) Ph¹tc¶nh        c¸o; b) Ph¹ttiÒn.    
 4. 4 M øc   ¹ttiÒn  èi®a   ph   t   trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm   Þch  ùc vËt lµ v v ki d th       30.000.000 ®ång.   2. Tuú    theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m, c¸ nh©n, tæ  t ch   ®é viph       chøc    ¹m  µnh  viph h chÝnh  cßn  Þ    ông  ét  b ¸p d m hoÆc     ×nh  c¸ch thøc xö  ¹tph¹tbæ     ph     sung  sau: a)  íc quyÒn  ö  ông    ¹  Êy  Ðp  T  sd c¸c lo igi ph kh¶o nghiÖm   èc  thu b¶o  Ö   v thùc vËtmíi, Êy chøng      gi   chØ  µnh  Ò   h ngh s¶n  Êt,giac«ng,sang  xu       chai, ng    ®ã gãi,bu«n    b¸n  èc  thu b¶o  Ö   ùc  Ët,chøng  v th v   chØ   µnh  h nghÒ  x«ng  ¬i khö  h  trïng; b)  Þch    T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch tronglÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt. v v ki d th   3.Ngoµic¸ch×nh       thøc xö  ¹t® îcquy  nh  ¹ kho¶n  vµ    ph     ®Þ t i 1  kho¶n  cña  2  §iÒu  µy,c¸ nh©n, tæ  n      chøc    ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch cßn  ã  Ó  Þ     ông  ét  c th b ¸p d m hoÆc   Òu  Ön  nhi bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  sau  y: ®© a)  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y  ch g ra; b)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng,l©y landÞch  Önh  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y      b do    h ch g ra; c)  éc    û  i  íivËt  Ó   éc  Ön  Óm   Þch  ùc  Ët  Þ   Bu tiªu hu ®è v   th thu di ki d th v b nhiÔ m   i îng  Óm   Þch  ùc vËt cña  Öt Nam   ®è t ki d th     Vi   hoÆc  sinh vËt g©y  ¹il¹    h    m µ   ÷ng  i t ng nµy  nh ®è  î   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng bao  ©y    Öt® îct¹ ViÖtNam; v tiªudi       i   d)  éc  a  khái l∙nh thæ  Öt Nam   Bu ® ra     Vi   hoÆc   éc  i Êt ®èi  íivËt bu t¸  xu   v    thÓ  éc  Ön  Óm   Þch  ùc  Ët,ph¬ng  Ön  Þ   Ôm   i  îng  Óm   thu di ki d th v   ti b nhi ®è t ki dÞch  ùc vËt cña  Öt Nam   th     Vi   hoÆc  sinh vËt g©y  ¹il¹m µ   ÷ng  i t ng nµy     h     nh ®è  î   kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng bao  ©y    Öt® îct¹ ViÖtNam; v tiªudi       i   ®)  éc    û  i  íinh÷ng  ¹  èc,nguyªn  Öu thuèc  µ  Bu tiªuhu ®è v   lo ithu   li   v bao  ×  b ®ùng  èc  thu b¶o  Ö   ùc  Ët  Ê m   ö  ông, ngoµi danh  ôc   îc phÐp  ö  v th v c sd     m ®  s dông  µ  ¹n  Õ   ö  ông    Öt Nam,  èc b¶o  Ö   ùc vËt gi¶,thuèc b¶o  v h ch s d ë Vi   thu   v th         vÖ   ùc vËt kh«ng  â  ån  èc  Êt xø, thuèc b¶o  Ö   ùc vËt qu¸ h¹n  µ   th     r ngu g xu       v th       m kh«ng  cßn    Þsö  ông; gi¸tr   d e) Buéc  a    áil∙nhthæ  Öt Nam     ® ra kh     Vi   hoÆc   éc  i Êt ®èi víi ÷ng  bu t¸ xu         nh lo¹  èc  µ  ithu v nguyªn  Öu  èc  li thu b¶o  Ö   ùc  Ët  Ê m   ö  ông, ngoµi danh  v th v c sd     m ôc  îc phÐp  ö  ông  µ  ¹n  Õ   ö  ông    Öt Nam;  èc  ®  sd v h ch s d ë Vi   thu b¶o  Ö   ùc v th   vËt gi¶,thuèc     b¶o  Ö   ùc  Ët kh«ng  â  ån  èc  Êt xø, thuèc  v th v   r ngu g xu     b¶o  Ö   v thùc  Ët  v qu¸  ¹n  µ   h m kh«ng  cßn    Þ sö  ông, nguyªn  Öu  èc  gi¸tr   d   li thu b¶o  Ö   v thùc vËtcã  µ m  îng ho¹tchÊtthÊp  ¬n  víi   h l      h so    quy  nh; ®Þ g)  éc  ichÕ   i  íinh÷ng  ¹  èc  µ  Bu t¸  ®è v   lo ithu v nguyªn  Öu  µm  èc  ã  li l thu c chÊtl ng thùc tÕ  Êp  ¬n   î     th h møc  Êtl ng theo quy  nh  ña  µ   íc. ch  î     ®Þ c Nh n KhibÞ    ông  Ön    ¸p d bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶    ©n, tæ  c¸nh   chøc    ¹m  viph hµnh  Ýnh  ch ph¶ichÞu  äi    Ý    m chiph cho  Öc  ùc hiÖn    Ön  vi th   c¸cbi ph¸p ®ã.  
 5. 5 C h ¬ n g  II H × n h  thøc x ö  p h ¹t µ  m ø c  p h ¹t  v  c¸c h µ n h  vi  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c b ¶ o  v Ö   V µ  ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t M ô c  A H × n h  thøc x ö  p h ¹t  µ  m ø c  p h ¹t v Ò  b ¶ o  v Ö  th ù c v Ë t v §i Ò u 8. H×nh thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc   ¹t®èi  íihµnh      ¹m    ph   v  vi vi ph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v phßng,trõsinhvËtg©y  ¹itµinguyªn thùc vËt       h        1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 300.000  ng  ®å ®èi víi ét     m trongc¸chµnh      ¹m     viviph sau  y: ®© a) Sö  ông    Ön   d c¸c bi ph¸p  phßng  õsinh vËt g©y  ¹itµinguyªn thùc vËt tr      h         kh«ng  ng  ®ó quy  nh; ®Þ b)  êi trùc tiÕp  µm  Þch  ô  Ng     l d v b¶o  Ö   ùc  Ët  v th v kh«ng  ã  ×nh    c tr ®é chuyªn m«n  Ò     v b¶o  Ö   ùc vËttheo quy  nh  ña  v th       ®Þ c ph¸p luËt;   c) Kh«ng  Êp  µnh  ch h c¸c biÖn ph¸p phßng, trõ sinh vËt g©y  h¹i µi    t   nguyªn  ùc vËt theo  th     quy  nh  µ   ¬  ®Þ m c quan  µ  íccã  Èm  Òn  ∙  nh n   th quy ® chØ   ®¹o  µ    Çu. v yªu c 2.Ph¹ttiÒn tõ300.000  ng  n          ®å ®Õ 700.000  ng  i víi µnh  ®å ®è     h vi: §a    áivïng dÞch    ¹  µinguyªn thùc vËt nhiÔ m   ra kh     c¸c lo i   t      sinh vËt g©y  ¹i    h  nguy  Ó m   ∙  îcc«ng  è  µdÞch  ¹ivïng ®ã   ng  a  îcxö  ý. hi ®®   b l  h    nh ch ®   l 3.Ph¹ttiÒn tõ700.000  ng  n          ®å ®Õ 1.500.000 ®ång  i víi µnh    ®è     h vi: V Ën  chuyÓn, bu«n    ö  ông  èng  ©y  Þ   Ô m   ©u  Önh    b¸n,s d gi c b nhi s b nÆng   hoÆc  sinh vËt g©y  ¹inguy  Ó m   ∙  îcc¬     h  hi ® ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò   nh n   th quy v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËtc«ng  è  µdÞch  ¹it¹ c¸cvïng trong níc. v v ki d th     b l  h     i     4. Ph¹ttiÒn  õ 1.500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a) S¶n  Êt,tµng  ÷gièng c©y  Þ  Ôm  ©u  Önh    xu   tr     b nhi sb nÆng; b) Nh ©n    nu«isinhvËtg©y  ¹inguy  Ó m   i víi ©y  ång.      h  hi ®è     c tr 5.C¸c  Ön    bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a) Buéc    û  µinguyªn thùc vËt,sinh vËt g©y  ¹inguy  Ó m,  èng    tiªuhu t           h  hi gi c©y  i víi µnh      ¹m  ®è     h viviph quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ t i 2,kho¶n  vµ  iÓ m   kho¶n    3  ® a  4 §iÒu  µy. n b)  éc  ¾c  ôc  Ëu  Bu kh ph h qu¶  ©y  do  µnh      ¹m  g ra  h vi vi ph quy  nh   ¹ ®Þ t i ®iÓ m     kho¶n  §iÒu  µy. a,c  1  n M ô c  B H × n h  thøc x ö  p h ¹t  µ  m ø c  p h ¹t v Ò  ki Ó m  d Þ c h  th ù c  Ë t v v
 6. 6 §i Ò u 9. H×nh thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc   ¹t®èi  íihµnh      ¹m    ph   v  vi vi ph c¸c quy  nh  Ò   Óm  Þch  ùc vËtxuÊtkhÈu,nhËp  Èu  µ    ®Þ v ki d th         kh v qu¸ c¶nh 1. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.500.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh      ¹m: viviph a) Kh«ng  µm  ñ tôctheo    l th     quy  nh  Ò   ®Þ v khaib¸o  Óm  Þch  ùc vËt tr   ki d th     ­ íckhinhËp  Èu,xuÊtkhÈu,vËn     kh       chuyÓn    qu¸ c¶nh  µi t  nguyªn thùc vËt;     b)  a  µo    § v l∙nh thæ  Öt Nam   Ët thÓ  éc  Ön  Óm   Þch  ùc  Ët Vi   v  thu di ki d th v   mµ  kh«ng  ã  Êy chøng  Ën  Óm  Þch  ùc vËt nícxuÊt khÈu  õnh÷ng  c gi   nh ki d th         (tr   níc cha  ã  ¬    c c quan  Óm   Þch  ùc  Ët)hoÆc   a  ki d th v   ch qua  Óm   Þch  ¹  öa  ki d tic khÈu. 2. Ph¹ttiÒn  õ 1.500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a) Kh«ng  ùc hiÖn  Öc  Óm    Óm  Þch  µinguyªn thùc vËt;   th   vi ki tra,ki d t      b)  Ën   V chuyÓn qu¸ c¶nh  µinguyªn  ùc  Ët  t  th v kh«ng  îc phÐp  ña  ¬  ®  cc quan  Óm  Þch  ùc vËtcã  Èm  Òn  ña  ki d th     th quy c ph¸p luËtViÖtNam;       c) V Ën    chuyÓn    qu¸ c¶nh  µinguyªn  ùc vËt kh«ng  ùc hiÖn    Ön  t  th     th   c¸c bi ph¸p ng¨n chÆn       sinhvËtg©y  ¹itheo quy  nh  ña  ÖtNam;     h    ®Þ c Vi   d) VËn    chuyÓn    qu¸ c¶nh  µinguyªn thùc vËt kh«ng  ã  Êy chøng  Ën  t       c gi   nh kiÓm   Þch  ùc  Ët  c¬  d th v do  quan  Óm   Þch  ùc  Ët  ¬i xuÊt  cÊp  õ ki d th v n   xø  (tr   nh÷ng  íccha  ã  ¬  n  c c quan  Óm  Þch  ùc vËt). ki d th   3. Ph¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 6.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a) Khaiman,  Êu  Õ m       gi di hoÆc   ¸nh    Ët thÓ  éc diÖn  Óm  Þch  ® tr¸ov   thu   ki d thùc vËt trong qu¸  ×nh  ¬       tr c quan  Óm   Þch  ùc vËt tiÕn  µnh  Óm   Þch  ki d th     h ki d cho  ÷ng    µng  ÊtkhÈu,nhËp  Èu; nh l«h xu     kh   b) §a    thªm  hoÆc  thay thÕ  µng    ∙  îccÊp  Êy    h ho¸ ® ®   gi chøng  Ën  Óm   nh ki dÞch  ùc vËtb»ng  µng    a  îckiÓm  Þch. th     h ho¸ ch ®   d 4. Ph¹ttiÒn tõ 6.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau  y:®© a) §a  µo      v l∙nhthæ  ÖtNam   i t ng kiÓm  Þch  ùc vËtcña  ÖtNam   Vi   ®è  î   d th     Vi   hoÆc  sinh vËt g©y  ¹il¹cßn  èng  µ   a  îc phÐp  ña  é   ëng  é      h    s m ch ®   c B tr B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n; b) §a  t  ã    ®Ê c sinhvËtg©y  ¹ivµo  ÖtNam.    h  Vi   5.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a)  Þch  T thu  Êy  gi chøng  Ën  Óm   Þch  ùc  Ët  i  íihµnh      nh ki d th v ®è v   vi vi ph¹m  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t i 3  n b) Buéc  a    áil∙nhthæ  ÖtNam     ® ra kh     Vi   hoÆc   éc    Êt vËt thÓ  éc  bu t¸ xu     i thu diÖn  Óm   Þch  ùc  Ët  i  íihµnh      ¹m  ki d th v ®è v   vi vi ph quy  nh   ¹  iÓ m   c  ®Þ t i® b,  kho¶n  vµ  2  kho¶n  §iÒu  µy; 4  n c) Buéc    û  i t ng kiÓm   Þch  ùc vËt,sinh vËt g©y  ¹il¹®èi víi   tiªuhu ®è  î   d th        h        hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t  i a  4  n
 7. 7 §i Ò u    ×nh  10. H thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc   ¹t®èi víihµnh      ¹m    ph       viviph c¸c quy  nh  Ò   Óm  Þch  ùc vËtnéi®Þa  ®Þ v ki d th       1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 300.000  ng  ®å ®èi víi µnh      ¹m:    h viviph Kh«ng  ã  Êy chøng  Ën  Óm  Þch  ùc vËt cña  ¬  c gi   nh ki d th     c quan  µ  íccã  nh n   thÈm   Òn  Ò   quy v b¶o  Ö   µ  Óm   Þch  ùc  Ët ë   ¬i xuÊt  v v ki d th v   n   ph¸tkhi ® a  µi     t  nguyªn thùc vËt thuéc diÖn  Óm  Þch  ùc vËt tõ vïng cã  Þch    áivïng        ki d th        d ra kh     dÞch. 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 300.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vi vi ph¹m V Ën  chuyÓn  µ  èc  ì  µinguyªn  ùc  Ët  Þ   Ôm   i  îng  Óm   v b dt  th v b nhi ®è t ki dÞch  ùc vËtkh«ng  ng  íi th     ®ó v   quy  nh. ®Þ 3. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a)  a  i  îng  Óm   Þch  ùc  Ët  n   § ®è t ki d th v ®Õ c¸c  ïng  v trong    l∙nh thæ  Öt Vi   Nam; b) Kh«ng  Êp  µnh    ch h c¸c quy  nh  Ò   ö  ý®èi  íivËt thÓ  Þ   Ô m   ®Þ v x l  v    b nhi ®èi t ng kiÓm  Þch  ùc vËtcña  ÖtNam    î   d th     Vi   hoÆc   sinhvËtg©y  ¹il¹    h ; c) V Ën    chuyÓn, l th«ng  µinguyªn  ùc vËt ®∙  ã  Õt  Ën  Þ   Ô m    u  t  th     c k lu b nhi ®èi îng  Óm   Þch  ùc  Ët hoÆc   t ki d th v   sinh vËt g©y  ¹il¹m µ      h    kh«ng  ùc  Ön  th hi ®óng  quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  Óm  Þch  ùc vËtcã  Èm  Òn; ki d th     th quy d) Kh«ng  Êp  µnh    Ön  ch h c¸c bi ph¸p khoanh  ïng,bao  ©y, tiªudiÖt æ   v   v     dÞch sinh vËt g©y  ¹ithuéc  i  îng  Óm   Þch  ùc  Ët theo  Önh  ña  ¬     h  ®è t ki d th v   l cc quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò   nh n   th quy v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt®∙  v v ki d th     c«ng  è. b 4. Ph¹ttiÒn  õ 2.500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vivi ph¹m Kh«ng  Êp  µnh    Ön  ch h c¸c bi ph¸p  ö  ý vËt thÓ  éc  Ön  Óm   Þch  x l    thu di ki d thùc  Ët    Êt  Èu,  Ëp  Èu  c¬  v khi xu kh nh kh do  quan  Óm   Þch  ùc  Ët    ki d th v quy ®Þnh; 5. Ph¹ttiÒn 15.000.000 ®ång  i víim ét          ®è     trong c¸c hµnh      ¹m       viviph sau ®©y: a) Kh«ng  ö  ýtr Öt®Ó   ät    x l   i   m cøng  t  ®è (T.G)trong kho  µ   ¬      m c quan  Óm   ki dÞch  ùc vËt®∙    Ön  µ  th     ph¸thi v chØ  nh  Ön ®Þ bi ph¸p diÖttrõ;     b) Kh«ng  ö  ý tr Öt®Ó   i  îng  Óm   Þch  ùc  Ët  ∙  îc c¬  x l  i   ®è t ki d th v ® ®   quan  kiÓm  Þch  ùc vËtc«ng  è,ph¸thiÖn  µ  d th     b    v chØ  nh  Ön  ®Þ bi ph¸p diÖttrõtrong        qu¸ tr×nh s¶n  Êt,chÕ   Õn,b¶o      xu   bi   qu¶n  µ  Ën  v v chuyÓn. 6.Ph¹ttiÒn 30.000.000 ®ång  i víi µnh      ¹m:         ®è     h viviph V Ën chuyÓn  Ët thÓ  éc  Ön  Óm   Þch  ùc vËt nhiÔm   ät  v  thu di ki d th     m cøng  ®èt (T.G) kh«ng  îc xö  ýtr Öt®Ó   µ   ¬    ®   l  i   m c quan  Óm   Þch  ùc vËt ®∙    ki d th     ph¸t hiÖn  µ  v chØ  nh  Ön  ®Þ bi ph¸p diÖttrõ.     7.C¸c  Ön    bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶:
 8. 8 a)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng,l©y lan ®èi t ng kiÓm  Þch  ùc vËt ®èi víi µnh      ¹m         î   d th         h viviph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    iÓ m     kho¶n  §iÒu  µy; 2,® a,c  3  n b)  éc    ñy  Ët thÓ  Þ   Ô m   Bu tiªuh v   b nhi nÆng   ät  m TG,  i îng  Óm   Þch  ®è t ki d thùc vËt kh¸c®∙  îcc«ng  è  ô  Ó  õng n¬i,tõng thêigian (nÕu      ®  b c th t          kh«ng  ö  ý x l  ® îc tr Öt®Ó)  i  íihµnh      ¹m   i  ®è v   viviph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  5  kho¶n  §iÒu  6  nµy. §i Ò u    H×nh  11.   thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc  ¹t®èi víihµnh      ¹m    ph       viviph c¸c quy  nh  Ò   Óm   Þch  ùc vËt gièng  ©y  ång vµ  ®Þ v ki d th     c tr   sinh vËt cã  ch  Ëp      Ý nh néi 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi víi ét     m trongc¸chµnh      ¹m:    viviph a) Gieo  ång  èng  ©y  ång  Ëp  éi kh«ng  ng  a   iÓ m   tr gi c tr nh n  ®ó ®Þ ® theo  quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  Óm  Þch  ùc vËt; ki d th   b) Kh«ng  khaib¸o    cho  ¬  c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ò   nh n   th quy v b¶o  Ö   µ  vv kiÓm   Þch  ùc vËt ë  a   ¬ng    a  èng  ©y  ång nhËp  éi ®Ó   µm  d th     ®Þ ph khi® gi c tr   n  l gièng ®Õ n     gieo trång hoÆc   ö  ông  ¹ ®Þa  ¬ng  .     sd t  i ph ®ã 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 3.000.000  i  íim ét  ®è v   trong    c¸c hµnh      ¹m: viviph a)  a  gieo  ång,s¶n  Êt gièng  ©y  ång  íi,lÇn  u     Ëp  § ra  tr   xu   c tr m  ®Ç tiªnnh khÈu    a  ã  Õt  Ën  ña  ¬  khi ch c k lu c c quan  Óm   Þch  ùc  Ët  Ò   ×nh  ¹ng ki d th v v t tr   nhiÔ m  Þch  i víi èng  ©y  ång®ã; d ®è    gi c tr   b) Kh«ng  ©n  ñ  tu th c¸c quy  nh   ña  é   ®Þ c B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón  i  n«ng  th«n vÒ   Öc  Ëp  Èu,nh©n    vi nh kh   nu«ivµ  ö  ông    sd sinhvËtcã  ch;   Ý c) Kh«ng  ©n  ñ  tu th c¸c  quy  nh   ña  é   ®Þ c B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón  i  n«ng  th«n  Ò   êigian theo  âisinh vËt g©y  ¹i®èi víi õng  ã m   ©y  ång v th     d     h      t nh c tr   nhËp  éi. n 3.Ph¹ttiÒn tõ3.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®èi víi hµnh      ¹m         viviph Nh Ëp   Èu,  kh qu¸ c¶nh  èng  ©y  Þ   Ô m   gi c b nhi sinh  Ët  ©y  ¹il¹hoÆc   vg h    nhiÔ m   i t ng kiÓm  Þch  ùc vËt thuéc danh  ôc  i t ng kiÓm  Þch  ùc ®è  î   d th       m ®è  î   d th   vËtcña  ÖtNam.   Vi   4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a)  éc    û  èng  ©y  ång  i  íihµnh      ¹m  Bu tiªuhu gi c tr ®è v   vi vi ph quy  nh  ¹ ®Þ ti  kho¶n  §iÒu  µy; 3  n b) TÞch    èng  ©y  ång nhËp  éi®èi víi µnh      ¹m    thu gi c tr   n     h viviph quy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy;   i a  2  n c) Buéc  a  khái l∙nh thæ  Öt Nam     ® ra     Vi   hoÆc   éc  ixuÊt  èng  ©y  bu t¸  gi c nhËp  éi®èi víi µnh      ¹m  n     h viviph quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t  i 3  n
 9. 9 §i Ò u    ×nh  12. H thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc   ¹t®èi víihµnh      ¹m    ph       viviph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v x«ng  ¬ikhö  ïng h  tr   1. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸c  µnh      ¹m:  h viviph a) Kh«ng  ã    c chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh x«ng  ¬ikhö  ïng; h  tr b)  éi ngò  bé, c«ng  ©n  ü  Ët kh«ng  ¸p  §  c¸n    nh k thu   ® øng  îc yªu  Çu  Ò   ®  c v x«ng  ¬ikhö  ïngtheo quy  nh; h  tr     ®Þ c) Kh«ng  ã    c quy  ×nh kü  Ët,thiÕu  ¬ng  Ön,trang thiÕtbÞ   µnh  tr   thu   ph ti      h nghÒ   x«ng  ¬ikhö  ïngtheo quy  nh; h  tr     ®Þ d) Kho chøa    Êt khö  ïngkh«ng  ng    Èn  ho¸ ch   tr   ®ó tiªuchu theo quy  nh   ®Þ cña  ¬  c quan  ã  Èm  Òn. c th quy 2. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a)  ö   ông    ¹  èc  Sd c¸c lo ithu x«ng  ¬i khö  ïngcha  ã    ¬ng  ¹i trong h  tr   c tªn th m    danh  ôc  èc  m thu b¶o  Ö   ùc  Ët ® îc phÐp  ö  ông  µ  ¹n  Õ   ö  ông    v th v     sd v h ch s d ë ViÖtNam;   b)  ö   ông    ¹  èc  Sd c¸c lo ithu x«ng  ¬i khö  ïngkh«ng  ¶m   h  tr   ® b¶o  Êt l ng, ch  î   kh«ng  ã  c nh∙n theo ®óng      quy  nh, kh«ng  â nguån  èc  Êtxø; ®Þ   r  g xu   c)  Õn  µnh  Ti h x«ng  ¬i khö  ïng kh«ng  ng  h  tr   ®ó quy  ×nh  ü  Ët vÒ   tr k thu   x«ng  ¬ikhö  ïng. h  tr 3.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a)  ö   ông    ¹  èc  Sd c¸c lo ithu x«ng  ¬i khö  ïngthuéc  h  tr   danh  ôc  èc    m thu b¶o vÖ   ùc vËtcÊ m   ö  ông    ÖtNam; th     sd ë Vi   b) Sö  ông    ¹ thuèc x«ng  ¬ikhö  ïngsaiquy  nh  ©y   d c¸clo i     h  tr     ®Þ g ¶nh  ëng  h xÊu  n   Êt l ng vËt thÓ  îcx«ng  ¬ikhö  ïnghoÆc   µm  nhiÔm   ®Õ ch  î     ®  h  tr   l «  m«i  ­ tr êng,¶nh  ëng  Êu  i víi   h x ®è     søc  Îcon  êivµ  Ëtnu«i. kho   ng   v   4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  T  sd gi chøng  chØ   µnh  h nghÒ  x«ng  ¬i khö  ïng h  tr   n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng  i víi µnh      ¹m  ct ti     ®è    h viviph quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ t i 3  nµy; b)  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ôm   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng  i víi µnh      ¹m  ®è     h viviph quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t i 3  n c) §×nh    chØ   ¹t®éng  ho   x«ng  ¬i khö  ïng®èi  íihµnh      ¹m    h  tr   v  vi vi ph quy ®Þnh  ¹ kho¶n    §iÒu  µy. t i 1,2  n M ô c  C H×nh  thøc x ö  p h ¹t v µ  m ø c  p h ¹t v Ò  q u ¶ n  lý  thu è c  ¶ o  v Ö   ù c v Ë t b th
 10. 10 §i Ò u    H×nh  13.   thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc  ¹t®èi víihµnh      ¹m    ph       viviph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v s¶n  Êt,giac«ng,sang  xu       chai, ng  ãithuèc b¶o  Ö   ùc vËt  ®ã g     v th   1. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a)  êi trùc tiÕp  iÒu  µnh  Ng     ® h s¶n  Êt,gia  xu   c«ng, sang    chai,®ãng  ãi   g  thuèc kh«ng  ã    c chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh hoÆc   chøng chØ  µnh  Ò   ∙  Õt  h ngh ® h h¹n; b) S¶n  Êt,gia c«ng,sang    xu       chai,®ãng  ãithuèc kh«ng  ã    g    c hoÆc  trang  thiÕtbÞ     b¶o  ¶m   Ö   ® v sinh,an  µn    ng, an  µn    to lao ®é   to søc  Îcho  êi,vËt kho   ng     nu«i,  m«i  êng,phßng  èng  tr   ch ch¸ynæ     kh«ng  b¶o  ¶m   ® theo quy  nh.   ®Þ 2. Ph¹ttiÒn  õ 2.500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 6.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a) S¶n  Êt,gia c«ng, sang  xu       chai,®ãng  ãi thuèc    g  kh«ng  ùc hiÖn    th   quy tr×nh c«ng  Ö     ngh theo quy  nh;   ®Þ b) S¶n  Êt,gia c«ng, sang  xu       chai,®ãng  ãi thuèc    g  kh«ng  ã  c hoÆc   Ö   h thèng  ö  ýchÊt th¶ikh«ng  x l     b¶o  ¶m   ® theo quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  Ò   v m«i  êng. tr 3. Ph¹ttiÒn tõ 6.000.000 ®ång  n            ®Õ 15.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a) S¶n  Êt,gia c«ng, sang  xu       chai,®ãng  ãi c¸c lo¹  èc    g    i thu kh«ng  ã    c tªn trong danh  ôc  èc    m thu b¶o  Ö   ùc vËt ® îc phÐp  ö  ông, danh  ôc  èc v th       sd   m thu   b¶o  Ö   ùc vËth¹n chÕ   ö  ông    ÖtNam; v th       sd ë Vi   b) S¶n  Êt,gia c«ng, sang  xu       chai,®ãng  ãi thuèc    g  kh«ng  t tiªuchuÈn  ®¹     chÊtl ng,khèil ng;  î    î c) S¶n xuÊt,  gia c«ng, sang chai,®ãng  gãi    thuèc kh«ng ®óng  tiªu   chuÈn  ü  Ëtnh  ∙  ¨ng  ý  µ      k thu   ® ® k v ghitrªnbao  ãi; g d)  S¶n  Êt,gia c«ng, sang  xu       chai,®ãng  ãi thuèc    g  kh«ng  ng  Êt xø  ®ó xu   nguyªn liÖu ®∙  ¨ng  ý;    ® k ®)  S¶n  Êt,gia c«ng,sang  xu       chai, ng  ãithuèc díi ¹ng  ng    ñy  ®ã g     d è tiªm th   tinh. 4.Ph¹ttiÒn 30.000.000 ®ång  i víi ét          ®è     m trongc¸chµnh      ¹m:    viviph a) S¶n  Êt,gia c«ng,sang    xu       chai, ng  ãithuèc trong Danh  ôc  èc   ®ã g       m thu b¶o  Ö   ùc vËt cÊ m   ö  ông  ¹  Öt Nam   ã  èil ng ®Õ n   íi100  v th     sd ti Vi   c kh  î   d  kil«gam  (hoÆc  Ýt) èc thµnh  È m; l  thu   ph b) S¶n  Êt,gia c«ng,sang    xu       chai, ng  ãithuèc gi¶ t ng  ¬ng  íi è ­   ®ã g      ¬ ® v  ls îng cña  µng  Ëtcã    Þ®Õ n   íi m ¬itr Öu®ång.   h th   gi¸tr   d  ba    i   5.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  T  sd gi chøng chØ   µnh  h nghÒ   i  íihµnh      ®è v   vi vi ph¹m  quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  µy; ®Þ t  i 4 §i n b)  Þch  T thu  èc,nguyªn  Öu  µm  èc  i  íihµnh      ¹m    thu   li l thu ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m         t i a,d,® kho¶n  §iÒu  µy; 3  n c)TÞch    èc,nguyªn liÖu lµm  èc vµ  ¬ng  Ön s¶n  Êt®èi víi   thu thu      thu   ph ti   xu       hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  µy; ®Þ t  i 4 §i n
 11. 11 d) Buéc    û  èc vµ    tiªuhu thu   nguyªn liÖu lµm  èc ®èi víihµnh      ¹m     thu       viviph quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t  i 4  n ®)  éc  i Õ   èc  i  íihµnh      ¹m  Bu t¸  ch thu ®è v   vi vi ph quy  nh  ¹  iÓ m       ®Þ ti ® b, c kho¶n  §iÒu  µy. 3  n §i Ò u    H×nh  14.   thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc  ¹t®èi víihµnh      ¹m    ph       viviph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v bu«n  thuèc vµ  b¸n    nguyªn liÖu lµm  èc b¶o  Ö   ùc vËt    thu   v th   1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ®å ®è     m ét  trong c¸chµnh      ¹m:    viviph a) Bu«n b¸n  èc  thu kh«ng  ã  c chøng chØ   µnh  h nghÒ  hoÆc  chøng chØ   hµnh  Ò   ∙  Õt  ¹n; ngh ® h h b) Bu«n    b¸n  èc kh«ng  ã  öa  µng  µ  thu   cc h v kho chøa  èc hoÆc   ã  öa  thu   cc hµng  µ  v kho  chøa  èc kh«ng  ng  thu   ®ó quy  nh; ®Þ c) Bu«n  thuèc vµ    b¸n    nguyªn liÖu lµm  èc chung  íi    thu   v  thøc ¨n ch¨n nu«i,        l ng  ùc,thùc phÈ m,  µng    ¬ th     h gi¶ikh¸t, èc y  Õ,thuèc thó y  µ    µng  ãa   thu   t       v c¸c h h vËtttiªudïng kh¸c,trõph©n  ãn;           b d) Bu«n    èc díi ¹ng  ng    ñy tinh;   b¸n thu     d è tiªm th   ®) Bu«n  thuèc kh«ng  ã    b¸n    c tªntrong danh  ôc  èc b¶o  Ö   ùc vËt   m thu   v th     ® îc phÐp  ö  ông  µ  ¹n  Õ   ö  ông    Öt Nam,  èc    sd v h ch s d ë Vi   thu b¶o  Ö   ùc  Ët v th v   h Õt  ¹n  ö  ông  èc kh«ng  ttiªuchuÈn  Êt l ng,thuèc kh«ng  â nguån  h sd thu   ®¹     ch  î     r  gèc  Êtxø  ã  èil ng ®Õ n   íi kil«gam  xu   c kh  î   d  5  (hoÆc  Ýt) èc thµnh  È m;  l  thu   ph e) Bu«n b¸n thuèc  Ê m   ö  ông  ¹  Öt  c sd t iVi Nam   ã  èi l ng  n   íi c kh  î ®Õ d   1kil«gam (hoÆc  Ýt) èc thµnh  È m;  l  thu   ph 2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh      ¹m  viviph sau  y: ®© a) Bu«n  b¸n  èc  µ  thu v nguyªn  Öu  µm  èc  li l thu kh«ng  ã    c tªn trong  danh  m ôc  èc b¶o  Ö   ùc vËt ® îcphÐp  ö  ông, danh  ôc  èc b¶o  Ö   ùc thu   v th       sd   m thu   v th   vËt h¹n  Õ   ö  ông    Öt Nam,  èc    ch s d ë Vi   thu b¶o  Ö   ùc  Ët h Õt  ¹n  ö  ông, v th v   h sd   thuèc kh«ng  t tiªuchuÈn  Êt l ng,thuèc  ®¹     ch  î   kh«ng  â  ån  èc  Êt xø  ã  r ngu g xu   c khèil ng tõ 5   î     kil«gam  (hoÆc  Ýt)®Õ n   íi kil«gam  l  d  20  (hoÆc  Ýt)thuèc thµnh  l    phÈ m;  b) Bu«n b¸n  èc  Ê m   ö  ông  ¹  Öt Nam   ã  èil ng  õ 1  thu c sd ti Vi   c kh  î t   kil«gam  (hoÆc  Ýt) n   íi l  ®Õ d   3kil«gam  (hoÆc  Ýt) èc thµnh  È m;  l  thu   ph 3. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau  y:®© a) Bu«n b¸n  èc  µ  thu v nguyªn  Öu  µm  èc  li l thu kh«ng  ã   c tªn trong danh  m ôc  èc  thu b¶o  Ö   ùc  Ët  îc phÐp  ö  ông  µ  ¹n  Õ   ö  ông    Öt v th v ®   sd v h ch s d ë Vi   Nam,  èc  thu b¶o  Ö   ùc  Ët  Õt  ¹n  ö  ông, thuèc  v th v h h s d   kh«ng  t tiªuchuÈn  ®¹     chÊt îng, thuèc  l  kh«ng  â  r nguån  èc  Êt  cã  èi l ng  õ  kil«gam  g xu xø  kh   î t 20  (hoÆc  Ýt) n   íi l  ®Õ d   100  kil«gam  (hoÆc  Ýt) èc thµnh  È m;  l  thu   ph b) Bu«n b¸n  èc  Ê m   ö  ông  ¹  Öt Nam   ã  èil ng  õ 3  thu c sd ti Vi   c kh  î t   kil«gam  (hoÆc  Ýt) n   íi kil«gam  l  ®Õ d   5  (hoÆc  Ýt) èc thµnh  È m;  l  thu   ph c) Bu«n    b¸n  èc  ù sang  ÕtlÎtõ bao  ïng khèil ng  ínthµnh  thu t   chi       th    î l   chai,   gãinhá;  
 12. 12 d) Bu«n    èc kh«ng    nh îng nh  ∙        b¸n thu   ®ñ ®Þ l   ® ghitrªnbao  ãi. g  4. Ph¹t tiÒn  õ 3.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 6.000.000®ång  i  íim ét  ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a) Bu«n  b¸n  èc  µ  thu v nguyªn  Öu  µm  èc  li l thu kh«ng  ã    c tªn trong danh  m ôc  èc b¶o  Ö   ùc vËt ® îcphÐp  ö  ông, danh  ôc  èc b¶o  Ö   ùc thu   v th       sd   m thu   v th   vËt h¹n  Õ   ö  ông    Öt Nam,  èc    ch s d ë Vi   thu b¶o  Ö   ùc  Ët h Õt  ¹n  ö  ông, v th v   h sd   thuèc kh«ng  t tiªuchuÈn  Êt l ng,thuèc  ®¹     ch  î   kh«ng  â  ån  èc  Êt xø  ã  r ngu g xu   c khèi l ng  õ   î t 100  kil«gam (hoÆc   Ýt)®Õ n   íi300  l  d  kil«gam (hoÆc   Ýt)thuèc l    thµnh  È m;  ph b) Bu«n b¸n  èc  Ê m   ö  ông  ¹  Öt Nam   ã  èil ng  õ 5  thu c sd ti Vi   c kh  î t   kil«gam  (hoÆc  Ýt) n   íi kil«gam  l  ®Õ d   10  (hoÆc  Ýt) èc thµnh  È m.  l  thu   ph 5. Ph¹ttiÒn tõ 6.000.000 ®ång  n            ®Õ 15.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a)  Bu«n  b¸n  èc  µ  thu v nguyªn  Öu  µm  èc  li l thu kh«ng  ã    c tªn trong  danh  m ôc  èc b¶o  Ö   ùc vËt ® îcphÐp  ö  ông, danh  ôc  èc b¶o  Ö   ùc thu   v th       sd   m thu   v th   vËt h¹n  Õ   ö  ông    Öt Nam,  èc kh«ng  â nguån  èc  Êt xø  ã  èi   ch s d ë Vi   thu   r  g xu   c kh   l ng  õ 300  î t  kil«gam (hoÆc  Ýt)®Õ n   íi500  l  d  kil«gam (hoÆc  Ýt)thuèc  µnh  l  th phÈ m;  b) Bu«n  thuèc cÊ m   ö  ông  ¹  Öt Nam   ã  èil ng tõ 10    b¸n    sd ti Vi   c kh  î     kil«gam  (hoÆc  Ýt) n   íi kil«gam  l  ®Õ d   50  (hoÆc  Ýt) èc thµnh  È m; l  thu   ph c)Bu«n    èc b¶o  Ö   ùc vËth Õt  ¹n sö  ông,thuèc kh«ng  ttiªu   b¸n thu   v th     h d     ®¹     chuÈn  Êtl ng cã  èil ng tõ500  ch  î   kh  î     kil«gam  (hoÆc  Ýt) ëlªn. l   tr 6.Ph¹ttiÒn tõ15.000.000 ®ång  n            ®Õ 30.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau  y: ®© a) Bu«n b¸n  èc  µ  thu v nguyªn  Öu  µm  èc  li l thu kh«ng  ã   c tªn trong danh  m ôc  èc b¶o  Ö   ùc vËt ® îcphÐp  ö  ông, danh  ôc  èc b¶o  Ö   ùc thu   v th       sd   m thu   v th   vËt h¹n  Õ   ö  ông    Öt Nam,  èc kh«ng  â nguån  èc  Êt xø  ã  èi   ch s d ë Vi   thu   r  g xu   c kh   l ng tõ 500  î    kil«gam (hoÆc  Ýt) n   íi l  ®Õ d   1.000  kil«gam  (hoÆc  Ýt) èc thµnh  l  thu   phÈ m;  b) Bu«n  thuèc cÊ m   ö  ông  ¹  Öt Nam   ã  èil ng tõ 50    b¸n    sd ti Vi   c kh  î     kil«gam  (hoÆc  Ýt) n   íi l  ®Õ d   100  kil«gam  (hoÆc  Ýt) èc thµnh  È m; l  thu   ph c) Bu«n b¸n  èc  thu gi¶  ¬ng  ¬ng  íisè îng  ña  µng  Ët cã    Þ t ® v  l c h th   gi¸tr   ®Õ n   íi m ¬itr Öu®ång. d  ba    i     7.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  T  sd gi chøng  chØ   µnh  h nghÒ   i  íihµnh      ®è v   vi vi ph¹m  quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ t  i 4,kho¶n  vµ  5  kho¶n    Òu  µy; 6 §i n b) TÞch    èc ®èi víihµnh      ¹m  Òu  Çn    thu thu       viviph nhi l quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti ® a,b,c      kho¶n  §iÒu  µy. 1  n c) TÞch    èc vµ    thu thu   nguyªn liÖu lµm  èc ®èi víihµnh      ¹m        thu       viviph quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m     ,  ti  d, ® kho¶n    iÓ m   kho¶n    1,® a  2, kho¶n    3,kho¶n    4,kho¶n  vµ  5  kho¶n    Òu  µy; 6 §i n d)  éc    û  èc  i  íihµnh      ¹m  Bu tiªuhu thu ®è v   vi vi ph quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® e kho¶n    iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n  1, ® b  2, ® b  3, ® b  4, ® b  5  µ  iÓ m     kho¶n  §iÒu  µy. v® b,c  6  n
 13. 13 §i Ò u    ×nh  15. H thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc   ¹t®èi víihµnh      ¹m    ph       viviph c¸c quy  nh  Ò   Ën  ®Þ v v chuyÓn, b¶o    qu¶n  µ  ö  ông thuèc b¶o  Ö   ùc vËt vsd     v th   1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i víi ®å ®è     m ét  trong c¸chµnh      ¹m:    viviph a)  ö   ông, tµng  ÷,b¶o  Sd   tr   qu¶n  èc  thu b¶o  Ö   ùc  Ët kh«ng  ã  v th v   c trong   danh  ôc  èc b¶o  Ö   ùc vËt ® îcphÐp  ö  ông,danh  ôc  m thu   v th       sd   m thu«c b¶o  Ö     v thùc  Ët  ¹n  Õ   ö  ông    Öt  v h ch s d ë Vi Nam,  èc  thu b¶o  Ö   ùc  Ët  Õt  ¹n  ö  v th v h h s dông; b) Kh«ng  ¶m     ® b¶o  cÇu  ü  Ëtan  µn  Ò   Ën  yªu  k thu   to v v chuyÓn, b¶o    qu¶n  thuèc vµ    nguyªn liÖu lµm  èc cña  ¬ng  Ön vËn     thu   ph ti   chuyÓn, kho  µng;   t c) B¶o    qu¶n,vËn    chuyÓn  èc vµ  thu   nguyªn liÖu lµm  èc chung  íivËt     thu   v    nu«i,thøc  ch¨n    ¨n  nu«i,l ng  ùc, thùc  È m,  µng     ¬ th   ph h gi¶ikh¸t,thuèc  tÕ,   y    thuèc thó y  µ    µng  ãa  Ëtttiªudïng kh¸c,trõph©n  ãn;     v c¸ch h v           b d) VËn    chuyÓn  èc trªnc¸cph¬ng  Ön giao th«ng  thu       ti     c«ng  éng; c ®)  ö  ông  èc díi ¹ng  ng    ñy tinh. Sd thu     d è tiªm th   2. Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh      ¹m: viviph a)  ö   ông  èc  Sd thu b¶o  Ö   ùc  Ët kh«ng  ¶m   v th v   ® b¶o  ng  ü  Ët vµ  ®ó k thu   thêigian c¸ch ly;        b)  ö   ông  èc  Sd thu b¶o  Ö   ùc  Ët  Ê m   ö  ông  ¹  Öt  v th v c sd t iVi Nam,  èc  thu kh«ng  â nguån  èc  Êtxø; r  g xu   c)Sö  ông  èc b¶o  Ö   ùc vËtkh«ng  ng  i t ng phßng  õ®èi víi  d thu   v th     ®ó ®è  î   tr       thuèc h¹n chÕ   ö  ông;    sd d)  ö   ông  èc  Sd thu b¶o  Ö   ùc  Ët  v th v kh«ng nh»m   ôc   ch  m ®Ý phßng  õ tr   sinhvËtg©y  ¹itµi    h    nguyªn thùc vËt.     3. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vivi ph¹m  Sö  ông  èc b¶o  Ö   ùc vËtkh«ng  ng  ü  Ëtvµ  êigian c¸ch ly d thu   v th     ®ó k thu   th        g©y  nguy  Ó m   hi cho  êi,giasóc  µ  µm  nhiÔm  ng     v l «  m«i  êng. tr 4. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 6.000.000 ®ång  i víi   µnh      ®è     h c¸c vi viph¹m:   a) V Ën    chuyÓn  èc vµ  thu   nguyªn liÖu lµm  èc kh«ng  ã       thu   c tªntrong danh    m ôc  èc b¶o  Ö   ùc vËt ® îcphÐp  ö  ông, danh  ôc  èc b¶o  Ö   ùc thu   v th       sd   m thu   v th   vËth¹n chÕ   ö  ông    ÖtNam;    sd ë Vi   b)  Ën  V chuyÓn  èc  Ê m   ö  ông  ¹  Öt Nam   ã  èil ng  n     thu c sd ti Vi   c kh  î ®Õ 100 kil«gam (hoÆc  Ýt) èc thµnh  È m.  l  thu   ph 5.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a) TÞch    èc ®èi víi µnh      ¹m    thu thu       h viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    ®Þ ti   a  1, ®iÓ m     kho¶n  vµ  b,d  2  kho¶n  §iÒu  µy; 4  n b)  éc    û  èc  i  íihµnh      ¹m  Bu tiªuhu thu ®è v   vi vi ph quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® b kho¶n  §iÒu  µy; 4  n
 14. 14 c) Buéc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng«  Ô m   kh ph t tr   nhi m«i  ­ tr êng  i víi µnh      ¹m  ®è     h viviph quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t  i 3  n §i Ò u    ×nh  16. H thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc   ¹t®èi víihµnh      ¹m    ph       viviph c¸c quy  nh  Ò   ÊtkhÈu,nhËp  Èu,kh¶o  ®Þ v xu     kh   nghiÖm  èc b¶o  Ö   ùc vËt thu   v th   1. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh      ¹m: viviph a) Kh«ng  ¨ng  ý  Óm    µ  ícvÒ   Êtl ng khinhËp  Èu  èc vµ    ® k ki tranh n   ch  î     kh thu   nguyªn liÖu lµm  èc;    thu b) Kh«ng  n   ¨ng  ý  ng  ¹n    Þ  éc    ®Õ ® k ®ó h khib bu ph¶i®¨ng  ý  Óm    µ    k ki tranh nícvÒ   Êtl ng trongthêih¹n    ch  î       quy  nh. ®Þ 2. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 6.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau  y:®© a)  Ëp  Èu  èc  Nh kh thu hoÆc   nguyªn  Öu lµm  èc  li   thu kh«ng  ã  c trong danh    m ôc  èc b¶o  Ö   ùc vËt ® îcphÐp  ö  ông    Öt Nam   µ   thu   v th       sd ë Vi   m kh«ng  ã  Êy  c gi phÐp  Ëp  Èu  ña  é  nh kh c B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n; b)  Ëp   Èu  èc  Nh kh thu hoÆc  nguyªn  Öu  µm  èc  Õt  ¹n  ö  ông, li l thu h h sd   thuèc kh«ng  â nguån  èc  Êtxø,thuèc díi ¹ng  ng    ñy tinh;   r  g xu        d è tiªm th   c) NhËp  Èu    ¹  èc    kh c¸c lo ithu trong danh  ôc  èc    m thu b¶o  Ö   ùc vËt h¹n  v th     chÕ   ö  ông    ÖtNam   sd ë Vi   kh«ng  ng  éidung    ®ó n   ghitrong giÊy phÐp;     d) Nh Ëp  Èu  èc vµ    kh thu   nguyªn liÖu lµm  èc cã  Êt l ng thùc tÕ  Êp     thu   ch  î     th h¬n  møc  Êtl ng theo quy  nh  ña  µ  íc; ch  î     ®Þ c nh n ®)  èc  µ  Thu v nguyªn liÖu lµm  èc  Ëp  Èu      thu nh kh kh«ng cßn nguyªn  ¹ng tr   khilÊym É u   Óm    Êtl ng;    ki trach  î e) Thuèc  µ    v nguyªn liÖu lµm  èc nhËp  Èu  ∙  a  µo  ö  ông  µn      thu   kh ® ® v s d to bé hoÆc   ét  Çn  íckhicã  m ph tr     th«ng  kÕt  b¸o  qu¶  Óm    µ  íc®¹tchÊt l ki tranh n      ­ îng   Ëp  Èu;  nh kh g) Kh¶o    nghiÖ m   èc b¶o  Ö   ùc vËt míikh«ng  ng  éidung  ∙    thu   v th       ®ó n  ® ghi tronggiÊy phÐp.     3. Ph¹ttiÒn tõ 6.000.000 ®ång  n            ®Õ 15.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a) Nh Ëp  Èu  èc vµ    kh thu   nguyªn liÖu lµm  èc cã  Êtl ng kÐ m,    ¹m     thu   ch  î   viph c¸cquy  nh  ¾t  éc  Ò   toµn  Ö     ®Þ b bu v an  v sinh,b¶o  Ö     v m«i  êng; tr b) NhËp  Èu    ¹  èc trong Danh  ôc  èc b¶o  Ö   ùc vËt h¹n    kh c¸c lo i thu     m thu   v th     chÕ   ö  ông    Öt Nam   sd ë Vi   kh«ng  ã  Êy  Ðp  ña  é   c gi ph c B N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸t   tr Ónn«ng  i  th«n; c)Cè   ×nh  èntr¸nhviÖc  Óm    µ  ícvÒ   Êtl ng thuèc vµ   t tr     ki tranh n   ch  î     nguyªn  liÖu lµm  èc xuÊt,nhËp  Èu;   thu     kh d)Kh¶o    nghiÖ m  èc b¶o  Ö   ùc vËtmíikh«ng  ã  Êy phÐp. thu   v th       c gi   4.Ph¹ttiÒn 30.000.000 ®ång  i víi µnh      ¹m          ®è     h viviph
 15. 15 Nh Ëp   Èu  èc  kh thu hoÆc   nguyªn  Öu  µm  èc  li l thu trong  danh  ôc  èc m thu   b¶o  Ö   ùc  Ët  Ê m   ö  ông  ¹  Öt Nam   ã  èi l ng  n   v th v c sd t iVi   c kh  î ®Õ 100  kil«gam  (hoÆc  Ýt) l. 5.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: a) Buéc    û    tiªuhu hoÆc   éc  i Êt thuèc vµ  bu t¸ xu       nguyªn liÖu lµm  èc ®èi    thu     víi µnh      ¹m   h viviph quy  nh  ¹  iÓ m     kho¶n    iÓ m     ®Þ ti® a, b  2, ® a kho¶n    3, kho¶n  4  Òu  µy; §i n b) Buéc  i Õ     t¸ ch hoÆc   éc  i Êt thuèc vµ  bu t¸ xu     nguyªn liÖu lµm  èc ®èi     thu     víi µnh      ¹m   h viviph quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy; ®Þ t  i d  2  n c) Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  i  íihµnh      ¹m     sd gi ph ®è v   vi vi ph quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy. g  2  n §i Ò u    ×nh  17. H thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc   ¹t®èi víihµnh      ¹m    ph       viviph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v th«ng    tin,qu¶ng    µ  c¸o v nh∙n thuèc b¶o  Ö   ùc vËt     v th   1. Ph¹t tiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000®ång  i  íim ét  ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a) Th«ng    tin,qu¶ng  thuèc  c¸o  b¶o  Ö   ùc vËt kh«ng  îc c¬  v th     ®   quan  µ nh níc cã  Èm     th quyÒn  Ò   v b¶o  Ö   µ  Óm   Þch  ùc  Ët  v v ki d th v th«ng  qua  Ò   éi v n  dung; b) Th«ng    tin,qu¶ng c¸o  èc  thu kh«ng  ng  Ò   i  îng  ®ó v ®è t phßng  õ ghi tr     trongGiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  èc b¶o  Ö   ùc vËt; nh ® k thu   v th   c) Nh∙n  èc kh«ng  ng  íi éidung      thu   ®ó v     n ghitrong GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký  èc b¶o  Ö   ùc vËt. thu   v th   2. Ph¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000®ång  i  íim ét  ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a) Th«ng    tin,qu¶ng  thuèc  c¸o  kh«ng  ã  c trong danh  ôc  èc    m thu b¶o  Ö   v thùc vËt® îcphÐp  ö  ông    ÖtNam;     sd ë Vi   b) Qu¶ng  thuèc  c¸o  trong danh  ôc  èc    m thu b¶o  Ö   ùc vËt h¹n  Õ   ö  v th     ch s dông    ÖtNam; ë Vi   c) Gi¶  ¹o    m nh∙n thuèc,tªnthuèc cña    ¹  èc ®ang u  µnh    Þ         c¸clo i thu   lh trªnth tr ng  ∙  îc®¨ng  ý. ê ®®   k 3. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000®ång  i víi ét  ®è     m trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau  y:®© a) Qu¶ng      ù  Ët,   Êtl ng thuèc ®∙  ¨ng  ý;   c¸o sais th   ch  î   sai  ® k b) Qu¶ng    ã  éidung  µm    c¸o c n   l gi¶m  tÝn,chÊt l ng thuèc cña    ©n, uy     î     c¸ nh   tæ  chøc  kh¸c. 4. Ph¹ttiÒn tõ 20.000.000 ®ång  n            ®Õ 30.000.000®ång  i víi µnh      ®è     h vivi ph¹m: Qu¶ng    èc b¶o  Ö   ùc vËtcÊ m   ö  ông  ¹ ViÖtNam. c¸o thu   v th     sd t  i  
 16. 16 5.Nh÷ng    ¹m    viph kh¸cvÒ     nh∙n hµng    × xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ho¸ th   ph     h ch theo quy  nh  ¹    ®Þ tic¸c NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹thµnh  Ýnh  ®Þ c Ch ph v x ph   ch tronglÜnh  ùc  ¬ng  ¹i.   v th m 6.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶: TÞch  nh∙n thuèc,thuèc  ¹o  thu      m nh∙n ®èi  íihµnh      ¹m    v  viviph quy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy.   i c  2  n §i Ò u   H×nh  18.   thøc xö  ¹tvµ    ph   møc  ¹t®èi víi µnh      ¹m    ph       h viviph quy ®Þnh  qu¶n  ý hµnh  Ýnh  Ò   l  ch v b¶o  Ö   ùc  Ët,kiÓm   Þch  ùc  Ët,thuèc  v th v   d th v   b¶o  Ö   ùc vËt v th   1. Ph¹ttiÒn  õ 1000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a) Söa  ÷a,tÈy xo¸c¸clo¹ giÊy sau:   ch         i     ­ GiÊy  Ðp  Ëp  Èu  èc    ph nh kh thu trong Danh  ôc  èc    m thu b¶o  Ö   ùc vËt v th     h¹n chÕ   ö  ông    ÖtNam;  Êy phÐp  Ëp  Èu  èc cha  ã    sd ë Vi   gi   nh kh thu   c trong Danh    m ôc  èc b¶o  Ö   ùc vËt ® îcphÐp  ö  ông  ¹ ViÖtNam     thu   v th       sd t  i   ®Ó kh¶o nghiÖ m,  ®Ó   ö  ông  sd trong c¸cdù    u    ícngoµi,®Ó         ¸n ®Ç tn     gia c«ng  µ  i Êt theo  îp v t¸ xu     h  ®ång  µ   m doanh  nghiÖp  ∙  ý  íi ícngoµi; ® k v    n   ­GiÊy  Ðp    ph kh¶o  nghiÖ m  èc b¶o  Ö   ùc vËtmíi; thu   v th     ­GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  èc b¶o  Ö   ùc vËtë  ÖtNam; nh ® k thu   v th     Vi   ­GiÊy    chøng  Ën  Óm  Þch  ùc vËt; nh ki d th   ­  Êy  Gi chøng  Ën  Óm   nh ki nghiÖ m   Êt îng,d l ng  èc  ch l   î thu b¶o  Ö   ùc v th   vËt; ­ GiÊy    chøng chØ  µnh  Ò   h ngh s¶n  Êt,gia c«ng,sang  xu       chai,®ãng  ãi,   g  bu«n    èc b¶o  Ö   ùc vËt,hµnh  Ò   b¸n thu   v th     ngh x«ng  ¬ikhö  ïng. h  tr b) Ng¨n c¶n  µ  v kh«ng  Êp  µnh    ch h c¸c yªu  Çu  ña  c c c¸n  é b b¶o  Ö   ùc v th   vËt,kiÓm  Þch  ùc vËt,thanh      d th     trachuyªn ngµnh    b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc v v ki d th   vËtkhithi µnh  Ö m  ô.     h nhi v 2. Ph¹ttiÒn  õ       t   3.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i víim ét  ®å ®è     trong  c¸chµnh      ¹m:   viviph a) Cho  êikh¸csö  ông  Êy phÐp, giÊy chøng    ng    d gi       chØ  µnh  Ò; h ngh b) §e  ¹ hoÆc   ïng vò  ùcchèng  ¹ c¸n bé  Óm  Þch  ùc vËt,b¶o  Ö     do   d   l  l     ki i d th     v thùc  Ët,thanh    v  tra chuyªn  µnh  ng b¶o  Ö   µ  Óm   Þch  ùc  Ët  ang    v v ki d th v ® thi hµnh  Ö m  ô  µ   a  n   nhi v m ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 3. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víihµnh        ®è     vivi ph¹m: Khai man   å  ¬      Êp    ¹  Êy    h s ®Ó xin c c¸c lo igi quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    ®Þ ti ® a  1 §iÒu  µy. n 4.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è     h vivi ph¹m: Lµ m       ¹ giÊy quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy. gi¶c¸clo i     ®Þ t  i a  1  n 5.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶:
 17. 17 TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp, giÊy chøng    sd gi       chØ  µnh  Ò   i víi µnh  h ngh ®è    h viviph¹m     quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  vµ  ®Þ t i a  2  kho¶n  §iÒu  µy.  3  n    C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong  l Ü nh v ù c b ¶ o  v Ö  v µ  ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t §i Ò u 19. È m   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ña   Th quy x ph     h ch c thanh    tra chuyªn ngµnh    b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt v v ki d th   1. Thanh        traviªnb¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt trong khithihµnh  v v ki d th         c«ng  vô  ã  Òn: c quy a) Ph¹tc¶nh    ¹ttiÒn ®Õ n       c¸o,ph     200.000  ng; ®å b)  Þch    T thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch cã    Þ®Õ n   gi¸tr   2.000.000 ®ång  µ    ông    Ön    v ¸p d c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu      ph h qu¶ quy  nh  ¹ ®iÓ m       kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t  i a,b,d  3  12  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  l X l    h chÝnh. 2. Ch¸nh    Thanh    ña  trac Chi  ôc  c B¶o  Ö   ùc vËt tØnh, thµnh  è  ùc v th       ph tr   thuéc Trung  ng  îcquyÒn:   ¬ ®  a) Ph¹tc¶nh    ¹ttiÒn ®Õ n       c¸o,ph     20.000.000 ®ång;   b)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  T  sd gi chøng chØ  µnh  Ò   h ngh s¶n  Êt,gia c«ng, xu       sang chai, ng  ãi,bu«n  thuèc b¶o  Ö   ùc vËtdo    ôc   ®ã g   b¸n    v th     Chi c B¶o  Ö   ùc v th   vËttØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Êp;     ph tr     ¬c  c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch vµ  dông  ¸p  c¸c  Ön  bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶ quy  nh   ¹  iÓ m   b,    ®Þ t i® a,  d kho¶n  §iÒu  cña  3  12  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch 3.Ch¸nh    Thanh    trachuyªn ngµnh  ôc    C B¶o  Ö   ùc vËtcã  Òn: v th     quy a) Ph¹tc¶nh    ¹ttiÒn ®Õ n       c¸o,ph     30.000.000 ®ång;     b)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  T  sd gi ph kh¶o nghiÖm   èc  thu b¶o  Ö   ùc vËt v th     míi,giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  èc b¶o  Ö   ùc vËtë  ÖtNam,  Êy chøng      nh ® k thu   v th     Vi   gi   chØ  µnh  Ò   h ngh s¶n  Êt,gia c«ng,sang  xu       chai, ng  ãi,bu«n  thuèc b¶o   ®ã g   b¸n    vÖ   ùc vËtdo    ôc  th     Chi c B¶o  Ö   ùc vËttØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  v th       ph tr       cÊp;giÊy chøng      chØ  µnh  Ò   h ngh x«ng  ¬ikhö  ïng; h  tr c) TÞch      thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  v  ti ®   d ®Ó viph h ch vµ  dông  ¸p  c¸c  Ön  bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶ quy  nh   ¹  iÓ m   b,    ®Þ t i® a,  d kho¶n  §iÒu  cña  3  12  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh. l X l    h §i Ò u 20. ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  ñ   Þch  y    quy x ph   Ch t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp 1.Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp    ã  Òn  ¹tc¶nh    ¹ttiÒn  nh d c x∙c quy ph   c¸o,ph   ®Õ n   500.000  ng; tÞch    ®å   thu tang  Ët,ph¬ng  Ön sö  ông      ¹m  µnh  v  ti   d ®Ó viph h chÝnh  ã    Þ ®Õ n   c gi¸tr   500.000  ng,  éc  ùc  Ön  Ön  ®å bu th hi bi ph¸p  ¾c  ôc  kh ph t×nh  ¹ng«  Ô m  tr   nhi m«i  êng,l©y landÞch  Önh  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y  tr     b do    h ch g
 18. 18 ra;buéc    û  Ët  È m   ©y  ¹icho    tiªuhu v ph g h  søc  Î con  êi,c©y  ång,vËt kho   ng   tr    nu«i. 2. Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ã  Òn  ¹tc¶nh    ¹t nh d c huy c quy ph   c¸o,ph   tiÒn ®Õ n     20.000.000 ®ång; tÞch        thu tang  Ët,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      v  ti     d ®Ó vi ph¹m  µnh  Ýnh  µ    ông    Ön  h ch v ¸p d c¸cbi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  quy  nh  ¹ ®Þ ti  ®iÓ m       kho¶n  §iÒu  cña  a,b,d  3  12  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh   l X l    h ch . 3. Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  Òn  ¹tc¶nh    ¹t c quy ph   c¸o,ph   tiÒn ®èi víi   µnh      ¹m  µnh  Ýnh       h c¸c viviph h ch quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®Þ t i ®Þ n  §i Ò u    È m   Òn  ö  ¹tcña    ¬  21. Th quy x ph   c¸cc quan  kh¸c Ngoµi nh÷ng  êi quy  nh   ¹  Òu  vµ  Òu   cña    ng   ®Þ t i§i 19  §i 20 NghÞ   nh   ®Þ nµy,nh÷ng  êicã  Èm  Òn  ö  ¹ttheo    ng   th quy x ph   quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö   ý l X l  viph¹m  µnh  Ýnh  µ     Ön    µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h ch m ph¸thi c¸c h viviph h ch quy  nh   ®Þ trong NghÞ   nh  µy  éc lÜnh  ùc,ngµnh  ×nh    ®Þ n thu   v  m qu¶n  ýth×  ã  Òn  ö  l   c quy x ph¹ttheo thÈm  Òn.     quy §i Ò u 22. Nguyªn  ¾c    nh  Èm   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh    t x¸c ®Þ th quy x ph     h chÝnh  trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt v v ki d th   1. Trong  êng  îp    ¹m  µnh  Ýnh  éc  Èm   tr h vi ph h ch thu th quyÒn  ö  ý cña  x l  nhiÒu  ¬  c quan  × viÖc  ö  ýdo  ¬  th   x l   c quan  ô lý®Ç u     ùc hiÖn. th     tiªnth     2. ThÈ m   Òn  ö  ¹tcña  ÷ng  êi ® îc quy  nh  ¹  Òu  vµ    quy x ph   nh ng     ®Þ t i§i 19  §iÒu  lµthÈm  Òn    ông  i víi ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh. 20    quy ¸p d ®è     mh viviph h ch Trong  êng  îp ph¹ttiÒn,thÈm  Òn  ö  ¹t® îcx¸c ®Þnh    vµo  tr h      quy x ph       c¨n cø  møc  èi a  ña  t   c khung  Òn ph¹tquy  nh  i víi õng hµnh      ¹m  ô  Ó. ® ti     ®Þ ®è     t  viviph c th Trong  êng  îp ngoµih×nh  tr h    thøc  ¹ttiÒn  ph   cßn  ã  Ó  Þ     ông  Ön  c th b ¸p d bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  éc  a  kháil∙nhthæ  Öt Nam   bu ® ra     Vi   hoÆc   éc    bu t¸ i xuÊt vËt thÓ  éc diÖn  Óm  Þch  ùc vËt,thuèc vµ     thu   ki d th       nguyªn liÖu lµm  èc    thu   b¶o  Ö   ùc  Ët  ×  v th v th ph¶i chuyÓn  å  ¬   ô    ¹m  µnh  Ýnh    h s v vi ph h ch cho  ñ  Ch tÞch  y  ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh, Côc  ëng  ôc      tr C H¶i quan  hoÆc   ôc  ëng  C tr Côc  Òu    èng  §i tra ch bu«n  Ëu  éc  l thu Tæng   ôc  c H¶i  quan  ö  ý theo  Èm   x l  th quyÒn  quy  nh  ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu    iÓ m     5  30, ® ® kho¶n  ®iÓ m     3,  ® kho¶n    4 §iÒu  cña  34  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch 3. Trong  êng  îp  ö  ¹tm ét  êi thùc  Ön  Òu  µnh      ¹m  tr h x ph   ng   hi nhi h vi vi ph hµnh  Ýnh  × thÈm  Òn  ö  ¹t® îcx¸c®Þnh  ch th   quy x ph       theo nguyªn t¾c      sau  y: ®© a) N Õ u   ×nh    h thøc,møc  ö  ¹t® îcquy  nh  i víitõng  µnh    u     x ph     ®Þ ®è     h vi®Ò thuéc thÈm  Òn  ña  êixö  ¹t, ×  Èm  Òn  ö  ¹tvÉn  éc ngêi   quy c ng   ph   thth quy x ph   thu     ®ã; b) N Õ u   ×nh    h thøc,møc  ö  ¹t® îcquy  nh  i víi ét    x ph     ®Þ ®è     m trong c¸chµnh     vivîtqu¸ thÈm  Òn  ña  êixö  ¹t, ×  êi®ã        quy c ng   ph   ng   ph¶ichuyÓn  ô    ¹m  th   v viph ®Õ n   Êp  ã  Èm  Òn  ö  ¹t; c c th quy x ph c) N Õ u     µnh    éc thÈm  Òn  ö  ¹tcña  Òu  êithuéc c¸c   c¸c h vithu   quy x ph   nhi ng      ngµnh kh¸c nhau, th×  Òn  ö  ¹tthuéc  ñ   Þch  û       quy x ph   Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c cã  Èm  Òn  ö  ¹tn¬ixÈy      ¹m. th quy x ph     ra viph
 19. 19 §i Ò u    û   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh 23. U quy x ph     h ch Trong  êng  îp  ÷ng  êi cã  Èm   Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  tr h nh ng   th quy x l    h ch quy  nh  ¹  Òu    Òu  cña  ®Þ ti§i 19, §i 20  NghÞ   nh  µy  ¾ng  Æt   ×  Êp  ã  ®Þ nv m th c ph ® îc uû  Òn  ã  Èm  Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ    quy c th quy x l    h ch v ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖ m  Ò   Õt ®Þnh  ña  × nh. v quy   cm C h ¬ n g  IV T h ñ  t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong  l Ü nh v ù c b ¶ o  v Ö  v µ  ki Ó m  d Þ c h  th ù c v Ë t §i Ò u    ñ  ôcxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh 24. Th t   ph     h ch 1. Thñ  ôc,tr×nh tù   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    t     x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   v vµ  Óm   Þch  ùc vËt thùc hiÖn  ki d th       theo quy  nh  ¹  Òu            ®Þ ti§i 53, 54, 55, 56, 57, 58  ña  c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch   2. Tæ     chøc, c¸ nh©n  Þ   ¹ttiÒn     b ph   ph¶inép  Òn  ¹  ¬i ghi trong quyÕt    ti t i     n   ®Þnh  ö  ¹tvµ  îc nhËn  x ph   ®   biªn laighi tiÒn  ¹t.T¹inh÷ng  ïng  x«i,hÎo      ph     v xa      l¸nh,trªn s«ng, trªn biÓn, nh÷ng  ïng  µ   Öc  i  ¹          v m vi ® l igÆp   ã  kh kh¨n  hoÆc   ngoµigiê hµnh  Ýnh  ×    ©n,  chøc  Þ   ö  ¹tcã  Ó  ép  Òn       ch th c¸ nh tæ  b x ph   th n ti cho ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹t  Õu    th quy x ph ,n kh«ng  ã        Òn ph¹tth×  êibÞ  c biªnlaithu ti     ng   ph¹tcã  Òn    quy kh«ng  ép  ¹t. n ph   3.Trõ  êng  îp xö  ¹tc¶nh      tr h   ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn ®Õ n   ph     100.000  ng  ×  ®å th ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  quyÕt  nh  ö  ¹tt¹   th quy x ph     h ch ra  ®Þ x ph   i   chç (theo thñ tôc®¬n      gi¶n),   µnh      ¹m  µnh  Ýnh bÞ  ö  ¹t®Ò u    h c¸c viviph h ch   x ph   ph¶i® îclËp thµnh  å  ¬  µ u  ÷®Çy    ¹ c¬      h s v l gi   ®ñ t   quan  ã  Èm  Òn  ö  ¹t i c th quy x ph   trongthêih¹n      theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 4.Khi¸p dông    ×nh       c¸ch thøc tÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh     ti     h chÝnh,ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      th quy x ph     h ch ph¶ithùc hiÖn  ng      ®ó c¸c thñ  ôc quy  nh  ¹  Òu  cña    t  ®Þ ti §i 60  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch   ViÖc  ö  ýtang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  Þ   Þch  x l  v  ti vi ph h ch bt thu ph¶i thùc     hiÖn  ng  ®ó c¸c quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 61  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m   µnh  l X l    h chÝnh.   5.Khi¸p dông  ×nh       h thøc t cquyÒn  ö  ông  Êy phÐp, giÊy chøng   í   sd gi       chØ   hµnh  Ò   ngh ph¶ithùc hiÖn      theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 59  Ph¸p  Önh  ö   ývi l X l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch 6. Ch Õ       ®é qu¶n  ý,sö  ông  Òn  ¹tthu  îc do    ¹m  µnh  Ýnh  l  d ti ph   ®   viph h ch thùc hiÖn    theo quy  nh  ña  µ  íc.   ®Þ c nh n §i Ò u      µnh  Õt  nh  ö  ¹tvµ  ìng  Õ     µnh  Õt  25. Thi h quy ®Þ x ph   c ch thih quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch 1. C¸  ©n,  chøc  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    nh tæ  b x ph     h ch theo NghÞ   nh   ®Þ nµy ph¶inghiªm    chØnh    µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña  thih quy   x ph     h ch c ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹ttrong  êih¹n    th quy x ph   th   quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 64  Ph¸p  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. X l    h ch  
 20. 20 2. N Õ u     ©n,  chøc  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ     c¸ nh tæ  b x ph     h ch m kh«ng  ù t  nguyÖn  Êp  µnh  Õt  nh  ö  ¹tth×  Þ   ìng  Õ     µnh  ch h quy ®Þ x ph   bc ch thih b»ng    c¸c biÖn  ph¸p  quy  nh  t¹  Òu  cña  ®Þ  i §i 66  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch   Khi  dông    Ön  ¸p  c¸c bi ph¸p  ìng  Õ     µnh  c ch thih quyÕt  nh   ö  ¹tvi ph¹m  ®Þ x ph     hµnh  Ýnh,c¬  ch   quan  µ  êicã  Èm  Òn  v ng   th quy ph¶itu©n    theo tr×nh tù,thñ tôc          cìng chÕ     quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 67  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.  l X l    h ch   §i Ò u      ông    Ön  26. ¸p d c¸cbi ph¸p ng¨n chÆn     ¹m  µnh  Ýnh     viph h ch 1. § Ó     ng¨n  chÆn   Þp  êic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  µ  ¶m     k th     viviph h ch v® b¶o viÖc  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  x l    h ch trong c«ng      t¸cb¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt, v v ki d th     ngêi cã  Èm  Òn  ã  Ó  dông    Ön    th quy c th ¸p  c¸c bi ph¸p  ng¨n  chÆn     ¹m  µnh  viph h chÝnh  theo §iÒu  cña    43  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch 2. ThÈ m   Òn,  ×nh  ù,thñ  ôc ¸p  ông    Ön    quy tr t  t d c¸c bi ph¸p  ng¨n chÆn     vi ph¹m  µnh  Ýnh  µ  ¶m   h ch v® b¶o  Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  trong lÜnh  vi x ph     h ch     vùc b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt ® îcthùc hiÖn  v v ki d th         theo quy  nh  ¹    Òu  ®Þ t i §i c¸c 44,45,46,47,48,49  ña            c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch C h ¬ n g  V K hi Õ u  n ¹i, è c¸o v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  t §i Ò u   KhiÕu  ¹i, èc¸o 27.   n      t 1. C¸  ©n,  chøc, bÞ   ö  ¹thµnh  Ýnh    nh tæ    x ph   ch hoÆc   êi ®¹i diÖn  îp ng     h  ph¸p cña  ä  ã  Òn  Õu  ¹ivÒ   Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh,   h c quy khi n   quy ®Þ x ph     h ch   quyÕt ®Þnh    ông    Ön    ¸p d c¸cbi ph¸p ng¨n chÆn   µ      v b¶o  ¶m   Öc  ö  ýviph¹m   ® vi x l     hµnh  Ýnh. ch 2. C«ng  ©n  ã  Òn  è c¸o  íic¬    d c quy t  v   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ò   nh n   th quy v hµnh      vitr¸ ph¸p  Ëtkhixö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  i lu     l     h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  vv kiÓm  Þch  ùc vËt. d th   3. ThÈ m   Òn,  ñ  ôc,thêihiÖu  Õu  ¹i, êih¹n    Õt  Õu    quy th t     khi n     th gi¶iquy khi n¹i, èc¸o thùc hiÖn       t   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o.     khi n     t §i Ò u    28. Khen  ëng th C¸  ©n,  chøc  ã  µnh  Ých  nh tæ  c th t trong  u   ®Ê tranh phßng  µ  èng    v ch vi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc    v b¶o  Ö   µ  Óm  Þch  ùc vËt ® îckhen  ­ v v ki d th       th ëng  theo chÕ       ®é chung  ña  µ  íc. c nh n Nghiªm  Ê m   ö  ông  Òn  ® îc tõ viph¹m  µnh  Ýnh  c sd ti thu        h ch hoÆc   õ b¸n  t  tang vËt,ph¬ng  Ön bÞ  Þch      Ých th ng.    ti   t thu ®Ó tr   ë
Đồng bộ tài khoản