Nghị định 26/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
5
download

Nghị định 26/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 26/2004/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Viện Khoa học xã hội Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 26/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2004/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 1 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 26/2004/N -CP NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2004 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A VI N KHOA H C XÃ H I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 30/2003/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph ; Theo ngh c a Giám c Trung tâm Khoa h c xã h i và Nhân văn Qu c gia và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. i tên Trung tâm Khoa h c xã h i và Nhân văn Qu c gia thành Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam (tên ti ng Anh: Vietnamese Academy of Social Sciences). 2. Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam là cơ quan thu c Chính ph có ch c năng nghiên c u nh ng v n cơ b n v khoa h c xã h i Vi t Nam; cung c p lu n c khoa h c cho vi c ho ch nh ư ng l i, chi n lư c, quy ho ch và chính sách phát tri n nhanh, b n v ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa; t ch c tư v n và ào t o sau i h c v khoa h c xã h i; tham gia phát tri n ti m l c khoa h c xã h i c a c nư c. i u 2. Nhi m v và quy n h n Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n c a cơ quan thu c Chính ph theo quy nh t i Ngh nh s 30/2003/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph , có nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây : 1. Trình Chính ph và Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch, các chương trình, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm c a Vi n và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. T ch c nghiên c u nh ng v n khoa h c xã h i c a Vi t Nam, khu v c và th gi i; t ng k t th c ti n, t ng bư c phát tri n lý lu n v ch nghĩa xã h i và con ư ng
  2. i lên ch nghĩa xã h i Vi t Nam, gi i áp nh ng v n khoa h c xã h i c a c nư c và t ng vùng ph c v cho s phát tri n kinh t - xã h i, văn hóa, môi trư ng và con ngư i Vi t Nam; cung c p lu n c khoa h c cho vi c ho ch nh ư ng l i, chi n lư c, quy ho ch và chính sách trong quá trình Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa. 3. T ch c sưu t m, nghiên c u nh ng di s n văn hóa c a các dân t c Vi t Nam; b o t n và phát huy nh ng tinh hoa văn hóa c a dân t c. 4. K t h p nghiên c u v i ào t o trong lĩnh v c khoa h c xã h i; th c hi n ào t o th c sĩ và ti n sĩ khoa h c xã h i theo quy nh c a pháp lu t; tham gia phát tri n ngu n nhân l c có trình cao theo yêu c u c a c nư c, ngành, vùng, a phương và doanh nghi p. 5. ThNm nh và tham gia thNm nh v m t khoa h c xã h i các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i theo yêu c u c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , các B , ngành, a phương và doanh nghi p. T ch c tư v n và th c hi n d ch v công theo quy nh c a pháp lu t. 6. H p tác nghiên c u và ào t o v khoa h c xã h i v i các T ch c qu c t , các Vi n, Trư ng i h c và cá nhân các nhà khoa h c nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 7. T ch c i u tra cơ b n, phân tích và d báo kinh t - xã h i áp ng nhu c u phát tri n t nư c. 8. T ch c thông tin khoa h c xã h i, góp ph n ph bi n tri th c khoa h c, nâng cao trình dân trí. 9. Tham gia xây d ng, ho ch nh chi n lư c, quy ho ch và chính sách phát tri n khoa h c xã h i c a c nư c, t ng vùng và a phương. 10. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , tài s n, kinh phí và ch u trách nhi m v quy t nh các d án u tư thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 11. Th c hi n các nhi m v khác do Th tư ng Chính ph giao. i u 3. Cơ c u t ch c a) Các t ch c giúp Ch t ch Vi n th c hi n nhi m v , quy n h n: 1. Ban T ch c cán b ; 2. Ban K ho ch - Tài chính; 3. Ban Qu n lý khoa h c; 4. Ban H p tác qu c t ;
  3. 5. Văn phòng. b) Các t ch c nghiên c u khoa h c: 1. Vi n Tri t h c; 2. Vi n Tâm lý h c; 3. Vi n Xã h i h c; 4. Vi n S h c; 5. Vi n Kh o c h c; 6. Vi n Dân t c h c; 7. Vi n Văn h c; 8. Vi n Ngôn ng h c; 9. Vi n nghiên c u Hán - Nôm; 10. Vi n Kinh t Vi t Nam; 11. Vi n Nhà nư c và Pháp lu t; 12. Vi n nghiên c u Văn hóa; 13. Vi n nghiên c u Con ngư i; 14. Vi n nghiên c u Tôn giáo; 15. Vi n nghiên c u Môi trư ng và Phát tri n b n v ng; 16. Vi n Gia ình và Gi i; 17. Vi n Khoa h c xã h i vùng Nam B ; 18. Vi n Khoa h c xã h i vùng Trung B và Tây Nguyên; 19. Vi n Kinh t và Chính tr th gi i; 20. Vi n nghiên c u Trung Qu c; 21. Vi n nghiên c u ông B c á; 22. Vi n nghiên c u ông Nam á; 23. Vi n nghiên c u Châu Âu;
  4. 24. Vi n nghiên c u Châu M ; 25. Vi n nghiên c u Châu Phi và Trung ông; 26. Vi n Thông tin khoa h c xã h i; 27. B o tàng Dân t c h c Vi t Nam. c) Các cơ quan s nghi p khác: 1. T p chí Khoa h c xã h i Vi t Nam; 2. Nhà Xu t b n Khoa h c xã h i; 3. Trung tâm Phân tích và D báo. i u 4. Lãnh o Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam có Ch t ch và các Phó Ch t ch. Ch t ch Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam do Th tư ng Chính ph b nhi m và ch u trách nhi m trư c Chính ph và Th tư ng Chính ph v toàn b ho t ng c a Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam. Ch t ch Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam có trách nhi m xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Các Phó Ch t ch Vi n do Th tư ng Chính ph b nhi m theo ngh c a Ch t ch Vi n và ch u trách nhi m trư c Ch t ch Vi n v nhi m v ư c Ch t ch Vi n phân công. i u 5. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Ngh nh s 23/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 v vi c thành l p Trung tâm Khoa h c xã h i và Nhân văn Qu c gia và các quy nh khác trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 6. Trách nhi m thi hành Ch t ch Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản