Nghị định 27/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
66
lượt xem
1
download

Nghị định 27/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 27/2003/NĐ-CP về Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 27/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2003/NĐ-CP Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 2003 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 27/2003/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003 S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 24/2000/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2000 QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH LU T Đ U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000; Theo đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, NGH Đ NH: Đi u 1. S a đ i, b sung m t s đi u và Ph l c 1 c a Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (sau đây g i chung là Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP) như sau: 1. Đi u 1 đư c s a đ i, b sung như sau: "Đi u 1. Ph m vi áp d ng Ngh đ nh này quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996, Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000 (sau đây g i chung là Lu t Đ u tư nư c ngoài). Ngh đ nh này đi u ch nh các ho t đ ng đ u tư tr c ti p c a nư c ngoài t i Vi t Nam, bao g m các ho t đ ng đưa v n b ng ti n ho c b t kỳ tài s n nào khác c a các nhà đ u tư nư c ngoài vào Vi t Nam đ tr c ti p ti n hành các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh nh m thu l i nhu n theo các hình th c c a Lu t Đ u tư nư c ngoài. Các ho t đ ng đ u tư tr c ti p c a nư c ngoài t i Vi t Nam đ u ph i tuân theo các quy đ nh c a Lu t Đ u tư nư c ngoài, Ngh đ nh này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác".
 2. 2. Kho n 2 Đi u 2 đư c s a đ i, b sung như sau: "2. Cơ s khám ch a b nh, giáo d c, đào t o, nghiên c u khoa h c trong nư c đáp ng các đi u ki n do Chính ph quy đ nh". 3. Đi u 6 đư c s a đ i, b sung như sau: "Đi u 6. Hình th c H p đ ng h p tác kinh doanh 1. H p đ ng h p tác kinh doanh là văn b n ký k t gi a hai bên ho c nhi u bên đ ti n hành đ u tưư, kinh doanh Vi t Nam, trong đó quy đ nh trách nhi m và phân chia k t qu kinh doanh cho m i bên mà không thành l p pháp nhân m i. Các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c h p tác v i t ch c, cá nhân nư c ngoài đ th c hi n h p đ ng h p tác kinh doanh. 2. H p đ ng h p tác kinh doanh trong lĩnh v c tìm ki m, thăm dò và khai thác d u khí và m t s tài nguyên khác theo hình th c h p đ ng phân chia s n ph m đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t có liên quan và Lu t Đ u tư nư c ngoài". 4. Đi u 11 đư c s a đ i, b sung như sau: - Kho n 1 đư c b sung thêm đo n 2 như sau: "Doanh nghi p liên doanh bao g m c doanh nghi p 100% v n nư c ngoài đã đư c thành l p t i Vi t Nam liên doanh v i các đ i tư ng nêu t i các đi m b, c và đ kho n 2 Đi u này". - Kho n 2 đư c s a đ i, b sung m c đ và b sung m c e như sau: "đ) Doanh nghi p liên doanh; e) Doanh nghi p 100% v n nư c ngoài". 5. Đi u 21 đư c s a đ i, b sung như sau: "Đi u 21. Hình th c doanh nghi p 100% v n đ u tư nư c ngoài 1. Doanh nghi p 100% v n đ u tư nư c ngoài là doanh nghi p thu c s h u c a Nhà đ u tư nư c ngoài do Nhà đ u tư nư c ngoài thành l p t i Vi t Nam t qu n lý và t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh. Doanh nghi p 100% v n đ u tư nư c ngoài đã thành l p t i Vi t Nam đư c h p tác v i nhau và/ho c v i nhà đ u tư nư c ngoài đ thành l p doanh nghi p 100% v n đ u tư nư c ngoài m i t i Vi t Nam.
 3. 2. Doanh nghi p 100% v n đ u tư nư c ngoài đư c thành l p theo hình th c Công ty trách nhi m h u h n, có tưư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam, đư c thành l p và ho t đ ng k t ngày đư c c p Gi y phép đ u tư". 6. Đi u 31 đư c s a đ i, b sung như sau: "Đi u 31. T ch c l i doanh nghi p 1. Vi c chia, tách, sáp nh p, h p nh t doanh nghi p, chuy n đ i hình th c đ u tư (sau đây g i chung là t ch c l i doanh nghi p) ph i đư c cơ quan c p Gi y phép đ u tư chu n y theo các n i dung và th t c sau: a) "Chia doanh nghi p" là vi c chia toàn b v n b ng ti n và tài s n c a m t doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài (g i là doanh nghi p b chia) đ thành l p hai ho c m t s doanh nghi p m i (g i là doanh nghi p đư c chia). b) "Tách doanh nghi p" là vi c chuy n m t ph n v n b ng ti n và tài s n c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngòai (g i là doanh nghi p b tách) đ thành l p thêm m t ho c m t s doanh nghi p m i (g i là doanh nghi p đư c tách). c) "Sáp nh p doanh nghi p" là vi c m t hay m t s doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài (g i là doanh nghi p b sáp nh p) chuy n toàn b v n b ng ti n và tài s n c a mình đ sáp nh p vào m t doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài khác (g i là doanh nghi p nh n sáp nh p), d) "H p nh t doanh nghi p" là vi c hai hay m t s doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài (g i là doanh nghi p b h p nh t) mang toàn b v n b ng ti n và tài s n c a mình đ h p nh t v i nhau chuy n thành m t doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài m i (g i là doanh nghi p h p nh t). đ) "Chuy n đ i hình th c đ u tư" là vi c d án đã đư c c p phép đ u tư theo m t hình th c c a Lu t Đ u tư nư c ngoài chuy n đ i sang m t hình th c đ u tư khác c a Lu t Đ u tư nư c ngoài". Vi c t ch c l i doanh nghi p ph i đư c s đ ng ý c a H i đ ng qu n tr (đ i v i doanh nghi p liên doanh), ho c ch đ u tư nư c ngoài (đ i v i doanh nghi p 100% v n nư c ngoài), ho c các bên h p doanh (đ i v i H p đ ng h p tác kinh doanh). Các doanh nghi p t ch c l i ph i làm h sơ theo quy đ nh t i kho n 2 và 3 Đi u này trình Cơ quan c p phép đ u tư đi u ch nh Gi y phép đ u tư và/ho c thành l p doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài m i theo quy đ nh c a Lu t Đ u tư nư c ngoài. Trư ng h p chuy n thành doanh nghi p Vi t Nam thì ph i đăng ký theo m t trong các lo i hình doanh nghi p quy đ nh t i kho n 1 Đi u 2 Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP. 2. H sơ đ ngh t ch c t i doanh nghi p g m:
 4. a) Đơn xin t ch c t i doanh nghi p; b) H sơ chuy n nhưư ng v n (đ i v i trưư ng h p chuy n nhưư ng v n); c) Ngh quy t c a H i đ ng qu n tr doanh nghi p liên doanh ho c quy t đ nh c a nhà đ u tư (đ i v i trư ng h p doanh nghi p 100% v n nư c ngoài); d) Đi u l doanh nghi p m i (tr trưư ng h p chuy n thành doanh nghi p Vi t Nam) ho c Đi u l doanh nghi p s a đ i, b sung; đ) H p đ ng liên doanh c a doanh nghi p m i ho c H p đ ng liên doanh s a đ i, b sung; e) H p đ ng sáp nh p ho c h p nh t gi a các doanh nghi p; g) Báo cáo tình hình ho t đ ng, tài chính c a các doanh nghi p trư c khi đư c t ch c l i; h) Gi i trình v vi c t ch c l i doanh nghi p; i) Các tài li u liên quan đ n quy n s d ng đ t; k) Các tài li u khác khi cơ quan c p Gi y phép đ u tư yêu c u. 3. Gi i trình v vi c t ch c l i doanh nghi p có các n i dung ch y u nhưư sau: a) Tên, đ a ch ngư i đ i di n theo pháp lu t; tên, đ a ch các doanh nghi p trư c và sau khi t ch c l i doanh nghi p; b) M c tiêu s n xu t, kinh doanh; c) Phưương án s d ng lao đ ng; d) Phưương án gi i quy t các quy n và nghĩa v c a các doanh nghi p trư c và sau khi t ch c l i doanh nghi p; đ) Th i h n th c hi n vi c t ch c l i doanh nghi p. 4. Quy t đ nh t ch c l i doanh nghi p đư c g i đ n các ch n và ngư i lao đ ng bi t trong th i h n 15 ngày, k t ngày thông qua. 5. Trong vòng 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l , Cơ quan c p Gi y phép đ u tư ra quy t đ nh ch p thu n vi c t ch c l i doanh nghi p dư i hình th c c p Gi y phép đ u tưư. Trưư ng h p không ch p thu n, cơ quan c p Gi y phép đ u tư ph i có văn b n gi i thích rõ lý do. Trư ng h p doanh nghi p t ch c l i đáp ng đi u ki n
 5. nêu t i đi m 2 kho n 22 Đi u 1 Ngh đ nh này thì th c hi n th t c đăng ký c p phép đ u tư". 7. Đi u 32 đư c s a đ i, b sung như sau: "Đi u 32. K th a quy n và nghĩa v sau khi t ch c l i doanh nghi p 1. Sau khi t ch c l i doanh nghi p và đư c c p Gi y phép đ u tư, doanh nghi p m i k th a các quy n và nghĩa v c a doanh nghi p cũ, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác đư c Cơ quan c p phép đ u tư ch p thu n. Các quy n và nghĩa v này đư c th c hi n theo phưương án gi i quy t các quy n và nghĩa v c a doanh nghi p đư c nêu trong gi i trình v vi c t ch c l i doanh nghi p theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 31 Ngh đ nh này. 2. Tuỳ thu c vào lĩnh v c, đ a bàn, quy mô và đi u ki n đ u tư c a các doanh nghi p t ch c l i, các ưu đãi đ i v i các doanh nghi p sau khi t ch c l i s đương nhiên đư c áp d ng theo các quy đ nh tương ng c a pháp lu t hi n hành. 3. Các doanh nghi p t ch c l i th c hi n vi c b cáo thành l p và ch m d t ho t đ ng theo quy đ nh t i Đi u 27 và 38 Ngh đ nh này". 8. Đi u 46 đư c s a đ i, b sung như sau: Đi m b kho n 1 đư c s a đ i, b sung như sau: "b) D án s n xu t không thu c lo i các d án nêu t i các kho n 2 và 3 Đi u này". Đi m d kho n 2 đư c s a đ i, b sung như sau: "d) Doanh nghi p s n xu t trong Khu công nghi p". Đi m d kho n 3 đư c s a đ i, b sung như sau: "d) Doanh nghi p phát tri n h t ng Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; doanh nghi p ch xu t trong lĩnh v c s n xu t". Kho n 3 đư c b sung m t đo n vào cu i như sau: "Đi u ki n ưu đãi t i đi m (a) kho n 3 Đi u này không áp d ng đ i v i d án s n xu t trong Khu công nghi p có t l xu t kh u dư i 50% s n ph m, tr trư ng h p d án nêu trên đáp ng 2 trong s các đi u ki n nêu t i đi m a, b và đ kho n 2 Đi u này". - B sung thêm kho n 7 như sau: "7. Trư ng h p doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, H p đ ng h p tác kinh doanh đ u tư trong nhi u lĩnh v c và/ho c đ u tư nhi u đ a bàn khác nhau mà có m c ưu đãi
 6. thu thu nh p doanh nghi p khác nhau, n u h ch toán riêng thì đư c áp d ng ưu đãi theo t ng lĩnh v c và đ a bàn; trư ng h p không th h ch toán riêng thì áp d ng ưu đãi theo t tr ng v n đ u tư". 9. Kho n 2 Đi u 48 đư c s a đ i, b sung như sau: "2. Các d án nêu t i kho n 2 Đi u 46 Ngh đ nh này đư c mi n thu thu nh p doanh nghi p như sau: a) Doanh nghi p s n xu t trong Khu công nghi p có t l xu t kh u s n ph m dư i 50% và không đáp ng các đi u ki n nêu t i đi m a, b và đ kho n 2 Đi u 46, đư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 02 năm, k t khi kinh doanh có lãi. b) Các d án còn l i không nêu t i đi m a kho n 2 Đi u này đư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong 02 năm, k t khi kinh doanh có lãi và gi m 50% trong 03 năm ti p theo". 10. Đi u 57 đư c s a đ i, b sung như sau: Kho n 5 và 6 đư c s a đ i, b sung như sau: "5. Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh đ u tư vào d án thu c Danh m c lĩnh v c đ c bi t khuy n khích đ u tư ho c đ u tư vào đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn quy đ nh t i Ph l c kèm theo Ngh đ nh này đư c mi n thu nh p kh u đ i v i nguyên li u s n xu t, v t tư, linh ki n trong 05 năm, k t khi b t đ u s n xu t. 6. Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh đ u tư s n xu t linh ki n, ph tùng cơ khí, đi n, đi n t đư c mi n thu nh p kh u đ i v i nguyên li u s n xu t, v t tư, linh ki n trong 05 năm, k t khi b t đ u s n xu t". - B sung thêm kho n 10 vào cu i Đi u 57 như sau: "10. B Thương m i ph i h p v i các B , ngành liên quan đ ban hành văn b n hư ng d n phân lo i chi ti t nguyên li u s n xu t, v t tư, linh ki n đư c mi n thu nh p kh u trong 05 năm, k t khi b t đ u s n xu t nêu t i kho n 5 và 6 Đi u này". 11. Đi u 59 đư c s a đ i, b sung như sau: "Đi u 59. Giá tính thu nh p kh u Giá tính thu nh p kh u đ i v i hàng hoá nh p kh u áp d ng theo quy đ nh t i Đi u 1 c a Ngh đ nh s 60/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh v vi c xác đ nh giá tính thu đ i v i hàng hoá nh p kh u theo nguyên t c c a Hi p đ nh th c hi n Đi u 7 Hi p đ nh chung v thu quan và thương m i".
 7. 12. Kho n 1 và 3 Đi u 67 đư c s a đ i, b sung như sau: "1. Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, Bên h p doanh nư c ngoài đư c mua ngo i t t i ngân hàng đư c phép kinh doanh ngo i t đ đáp ng cho các giao d ch vãng lai và các giao d ch đư c phép khác theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i". "3. Chính ph Vi t Nam b o đ m h tr cân đ i ngo i t cho doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh đ u tư xây d ng công trình k t c u h t ng và m t s d án quan tr ng khác trong trưư ng h p các ngân hàng đư c phép kinh doanh ngo i t không đáp ng đ nhu c u ngo i t nêu t i kho n 1 Đi u này". 13. Đo n 1 kho n 2 Đi u 81 đư c s a đ i như sau: "2. Giá tr công ngh chuy n giao dùng đ góp v n do các bên tho thu n". 14. Kho n 1 Đi u 83 đư c s a đ i, b sung như sau: "1. Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh đư c tr c ti p tuy n d ng lao đ ng Vi t Nam và nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t v lao đ ng". 15. Đi u 84 đư c s a đ i, b sung như sau: "Đi u 84. Lương tr cho lao đ ng Vi t Nam M c lưương t i thi u và lưương c a lao đ ng Vi t Nam làm vi c trong doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh đư c th c hi n theo quy đ nh c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và tr b ng đ ng Vi t Nam". 16. Đi u 85 đư c s a đ i, b sung như sau: "Đi u 85. Thuê đ t, tr ti n thuê đ t và n p thu s d ng đ t 1. Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh đư c Nhà nư c Vi t Nam cho thuê đ t đ th c hi n d án đ u tư và ph i tr ti n thuê theo quy đ nh c a B Tài chính. 2. Trư ng h p Bên Vi t Nam góp v n b ng giá tr quy n s d ng đ t có ngu n g c do nh n chuy n như ng ho c đư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng đ t mà ti n đã tr cho vi c nh n chuy n như ng ho c ti n s d ng đ t đã n p không có ngu n g c t ngân sách, thì không ph i chuy n sang hình th c thuê đ t, Bên Vi t Nam có nghĩa v n p thu s d ng đ t theo pháp lu t hi n hành". 17. Đi u 88 đư c s a đ i, b sung như sau: "Đi u 88. Th m quy n quy t đ nh cho thuê đ t
 8. U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh cho thuê đ t đ i v i các d án có v n đ u tư nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai". 18. Đi u 89 đư c s a đ i, b sung như sau: "Đi u 89. B i thư ng, gi i phóng m t b ng, h sơ thuê đ t 1. Trưư ng h p đư c Nhà nư c Vi t Nam cho thuê đ t, y ban nhân dân c p t nh nơi có d án đ u tư có trách nhi m t ch c th c hi n b i thư ng, gi i phóng m t b ng, hoàn thành các th t c cho thuê đ t. Chi phí b i thư ng, gi i to đư c tính vào v n đ u tư c a d án. y ban nhân dân c p t nh tho thu n v i doanh nghi p đư c thuê đ t v ngu n tài chính đ th c hi n vi c b i thư ng, gi i to . 2. Trưư ng h p Bên Vi t Nam góp v n b ng giá tr quy n s d ng đ t, Bên Vi t Nam có trách nhi m b i thư ng, gi i phóng m t b ng và hoàn thành các th t c đ đư c quy n s d ng đ t. Chi phí th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng đư c tính trong ph n góp v n c a Bên Vi t Nam ho c do các Bên tho thu n. 3. Đơn giá b i thư ng th c hi n theo quy đ nh chung c a Nhà nư c. 4. Đ i v i d án do y ban nhân dân c p t nh c p Gi y phép đ u tưư, vi c xem xét cho thuê đ t đư c ti n hành đ ng th i v i vi c xem xét c p Gi y phép đ u tưư. 5. Đ i v i các d án do B K ho ch và Đ u tư c p Gi y phép đ u tư, tài li u liên quan đ n đ t kèm theo h sơ xin c p Gi y phép đ u tư bao g m các n i dung sau: a) V trí, di n tích đ t s d ng; b) Giá ti n thuê đ t do y ban nhân dân c p t nh đ ngh trên cơ s khung giá ti n thuê đ t do B Tài chính quy đ nh; c) Phưương án b i thư ng, gi i phóng m t b ng. 6. Th t c, h sơ thuê đ t, thuê l i đ t th c hi n theo hưư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng". 19. Đi u 92 đư c s a đ i, b sung như sau: "Đi u 92. Th ch p giá tr quy n s d ng đ t và tài s n g n li n v i đ t 1. Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c th ch p giá tr quy n s d ng đ t và tài s n g n li n v i đ t trong th i h n thuê đ t, thuê l i đ t t i t ch c tín d ng đư c phép ho t đ ng t i Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp lu t trong các trư ng h p sau: a) Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đã tr ti n thuê đ t nhi u năm, n u th i h n thuê đ t đã đư c tr ti n còn l i ít nh t 05 năm;
 9. b) Doanh nghi p liên doanh mà Bên Vi t Nam góp v n b ng giá tr quy n s d ng đ t, n u th i h n góp v n b ng quy n s d ng đ t còn l i ít nh t 05 năm. 2. Giá tr quy n s d ng đ t th ch p bao g m chi phí b i thư ng, gi i phóng m t b ng và ti n thuê đ t đã tr tr đi ti n thuê đ t cho th i gian đã s d ng. 3. H sơ và th t c th ch p giá tr quy n s d ng đ t th c hi n theo hư ng d n c a B Tài nguyên và Môi trư ng và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam". 20. Đi u 95 đư c s a đ i, b sung như sau: "Đi u 95. Th m đ nh quy ho ch và phưương án ki n trúc Đ i v i các d án đ u tư trong lĩnh v c xây d ng: c u, đư ng, sân bay, b n c ng; các công trình công nghi p thu c nhóm A; cơ s h t ng Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; khu đô th , khu du l ch, khu vui chơi gi i trí; công trình bi u di n ngh thu t; công trình qu ng cáo; nhà , khách s n, văn phòng và căn h ; trư ng h c; b nh vi n; công trình th thao thì trong h sơ xin c p Gi y phép đ u tư ph i kèm theo b n v quy ho ch t ng m t b ng công trình. Vi c th m đ nh quy ho ch t ng m t b ng công trình đư c th c hi n trong quá trình th m đ nh d án đ u tư". 21. Kho n 1 Đi u 98 đư c s a đ i, b sung như sau: "1. Nhà đ u tư ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v ch t lư ng công trình; an toàn công trình; phòng, ch ng cháy, n ; b o v môi trư ng; an toàn lao đ ng, v sinh lao đ ng trong th i kỳ xây d ng công trình cũng nhưư trong su t th i gian s d ng công trình". 22. Đi u 105 đư c s a đ i, b sung như sau: Đi m b kho n 1 đư c s a đ i, b sung như sau: "b) Phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành ho c quy ho ch s n ph m đã đư c duy t. Trong trư ng h p các quy ho ch trên chưa đư c duy t, thì ph i đư c s đ ng ý c a B qu n lý ngành". Kho n 2 đư c s a đ i, b sung như sau: "2. Ngoài các đi u ki n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, d án thu c di n đăng ký c p Gi y phép đ u tư ph i đáp ng m t trong các đi u ki n sau: a) Các d án có t l xu t kh u s n ph m t 80% tr lên;
 10. b) D án đ u tư vào Khu công nghi p không thu c nhóm A, nhưng thu c Danh m c lĩnh v c đ c bi t khuy n khích đ u tư ho c Danh m c lĩnh v c khuy n khích đ u tư; c) Thu c lĩnh v c s n xu t có quy mô v n đ u tư đ n 05 tri u USD". 23. Đi u 106 đư c s a đ i, b sung như sau: "Đi u 106. Đăng ký c p Gi y phép đ u tư ư 1. H sơ đăng ký c p Gi y phép đ u tư g m: a) Đơn đăng ký c p Gi y phép đ u tưư; b) H p đ ng liên doanh và Đi u l doanh nghi p liên doanh ho c Đi u l doanh nghi p 100% v n đ u tư nư c ngoài ho c H p đ ng h p tác kinh doanh; c) Văn b n xác nh n tưư cách pháp lý, tình hình tài chính c a các bên. 2. H sơ đăng ký c p Gi y phép đ u tư đư c l p thành 03 b , trong đó ít nh t có 01 b g c và t t c đư c n p cho Cơ quan c p Gi y phép đ u tư. 3. Cơ quan c p Gi y phép đ u tư xem xét h sơ xin đăng ký c p Gi y phép đ u tư, n u đáp ng đ các đi u ki n và th t c quy đ nh t i Đi u 105 và 106 Ngh đ nh này thì c p Gi y phép đ u tư mà không c n xin ý ki n c a b t kỳ cơ quan nào khác. 4. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ h p l , Cơ quan c p Gi y phép đ u tư thông báo quy t đ nh ch p thu n dưư i hình th c Gi y phép đ u tư. 5. B K ho ch và Đ u tư ban hành văn b n hưư ng d n l p h sơ d án đăng ký c p Gi y phép đ u tư"ư. 24. Kho n 2 Đi u 112 đư c s a đ i, b sung như sau: "2. Các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh l y ý ki n B K ho ch và Đ u tư trư c khi ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t thu c th m quy n liên quan t i ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài; trưư ng h p có ý ki n khác nhau ph i báo cáo Th tưư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. y ban nhân dân c p t nh không đư c ban hành các quy đ nh ưu đãi v thu , tài chính và các ưu đãi khác vư t quá th m quy n c a mình". 25. Đi u 113 đư c s a đ i, b sung như sau: "Đi u 113. Ph i h p ho t đ ng qu n lý nhà nư c 1. Các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh và các cơ quan c p phép đ u tư trong lĩnh v c ngân hàng, b o hi m, ch ng khoán và tư v n pháp lý hi n qu n lý nhà nư c và ch đ ph i h p trong công tác qu n lý ho t đ ng đ u tư nư c ngoài.
 11. 2. y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m x lý k p th i các v n đ thu c th m quy n và hưư ng d n các doanh nghi p ho t đ ng theo đúng quy đ nh t i Gi y phép đ u tư và quy đ nh c a pháp lu t. Trong quá trình x lý, n u các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh có ý ki n khác nhau v cùng m t v n đ , thì c n trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. 3. B K ho ch và Đ u tư t ng h p, cung c p thông tin v tình hình đ u tư nư c ngoài cho các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh, đ nh kỳ làm vi c theo ch đ giao ban v i các B : Tài chính, Thưương m i, Tài nguyên và Môi trư ng, Ngân hàng Nhà nư c và y ban nhân dân c p t nh có liên quan đ x lý k p th i các v n đ phát sinh, gi i quy t các v n đ ki n ngh c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh đ xu t nh ng chính sách, bi n pháp c i thi n môi trưư ng đ u tư"ư. 26. Đi m a kho n 1 Đi u 114 đư c s a đ i, b sung như sau: "1. Th tưư ng Chính ph quy t đ nh các d án nhóm A g m: a) Các d án không phân bi t quy mô v n đ u tư thu c các lĩnh v c: Xây d ng cơ s h t ng Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao, Khu đô th , d án BOT, BTO, BT; Xây d ng và kinh doanh c ng bi n, sân bay; kinh doanh v n t i đư ng bi n, hàng không; Ho t đ ng d u khí; D ch v bưu chính, vi n thông; - Xu t b n; d ch v in (tr nh ng d án in tài li u k thu t; in bao bì, in nhãn mác hàng hóa, in ho ti t thông thư ng trên hàng d t may, da gi y), báo chí; phát thanh, truy n hình; d ch v qu ng cáo có g n v i phát hành qu ng cáo; ho t đ ng đi n nh; bi u di n ngh thu t; kinh doanh trò chơi có thư ng; cơ s khám, ch a b nh; giáo d c ph thông, đào t o các b c cao đ ng, đ i h c, trên đ i h c và tương đương; nghiên c u khoa h c; s n xu t thu c ch a b nh cho ngư i; B o hi m, tài chính, ki m toán, giám đ nh; Thăm dò, khai thác tài nguyên quý hi m; Xây d ng nhà đ bán; D án thu c lĩnh v c qu c phòng, an ninh". 27. Kho n 2 Đi u 115 đư c b sung thêm m c e và g như sau: "e) D án thu c lĩnh v c văn hóa, giáo d c, đào t o;
 12. g) Xây d ng và kinh doanh siêu th ". 28. Kho n 1 Đi u 116 đư c s a đ i, b sung như sau: "1. Căn c vào quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i đã đư c duy t, ph i h p v i các B , ngành liên quan l p và công b quy ho ch và danh m c d án thu hút đ u tư nư c ngoài t i đ a phưương sau khi th ng nh t v i B K ho ch và Đ u tư; t ch c v n đ ng và xúc ti n đ u tư"ư. 29. Đi u 117 đư c s a đ i, b sung như sau: Đi m a kho n 1 đư c s a đ i, b sung như sau: "1. B K ho ch và Đ u tư làm đ u m i gi i quy t các v n đ trong quá trình xúc ti n, hình thành, tri n khai và th c hi n d án đ u tư g m: a) Hưư ng d n, ph i h p các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh trong vi c l p quy ho ch, k ho ch, danh m c d án qu c gia g i v n đ u tư nư c ngoài; xây d ng chương trình, k ho ch xúc ti n đ u tư; đ xu t vi c c cán b và đ t đ i di n t ch c xúc ti n đ u tư t i nh ng khu v c và qu c gia có ti m năng đ u tư vào Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph ; ti n hành các ho t đ ng xúc ti n đ u tư". B sung thêm kho n 3 như sau: "3. B K ho ch và Đ u tư tham gia và ph i h p v i B Tư pháp thư ng xuyên th c hi n vi c rà soát các văn b n pháp lu t có liên quan đ n ho t đ ng đ u tư nư c ngoài, ki n ngh cơ quan có th m quy n s a đ i, b sung ho c bãi b các văn b n quy ph m pháp lu t trái v i quy đ nh c a pháp lu t đ u tư nư c ngoài và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có giá tr pháp lý cao hơn". 30. Kho n 3 Đi u 121 đư c s a đ i, b sung như sau: "3. Các quy đ nh hi n hành mà ưưu đãi hơn các quy đ nh tưương ng trư c đó, thì s đương nhiên đư c áp d ng. Cơ quan c p Gi y phép đ u tư trên cơ s đ ngh c a nhà đ u tư đi u ch nh Gi y phép đ u tư ưcho nhà đ u tư hư ng các ưu đãi k t ngày các văn b n pháp lu t hi n hành quy đ nh nh ng ưu đãi đó có hi u l c". 31. Kho n 3 Đi u 123 đư c s a đ i, b sung như sau: "3. Tiêu chu n, đi u ki n và th t c khen thư ng đư c áp d ng theo quy đ nh c a Chính ph v thi đua, khen thư ng". 32. Các Đi u 3 kho n 1 đi m a và b, Đi u 46 kho n 2 đi m a và kho n 3 đi m b, kho n 4 đi m a, Đi u 48 kho n 4, Đi u 57 kho n 8, Đi u 79 kho n 4, Đi u 81 kho n 3, Đi u 82 kho n 2 và 4, Đi u 87 kho n 2, Đi u 90, Đi u 113 kho n 3 và Đi u 117 kho n 1 đi m c đư c s a đ i, b sung như sau:
 13. - Các Đi u 3 kho n 1 đi m a và b, Đi u 46 kho n 2 đi m a và kho n 3 đi m b, kho n 4 đi m a, Đi u 48 kho n 4, Đi u 57 Kho n 8 thay c m t "Danh m c d án đ c bi t khuy n khích đ u tư" thành "Danh m c lĩnh v c đ c bi t khuy n khích đ u tư" và thay c m t "Danh m c d án khuy n khích đ u tư" thành "Danh m c lĩnh v c khuy n khích đ u tư"; Đi u 79 kho n 4 đo n cu i, c m t "T ng c c H i quan" thay b ng c m t "B Tài chính"; Các Đi u 81 kho n 3 đo n cu i, Đi u 82 kho n 2 và 4 và Đi u 117 kho n 1 đi m c, c m t "B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng" thay b ng c m t "B Khoa h c và Công ngh "; Các Đi u 87 kho n 2 và Đi u 113 kho n 3, c m t "T ng c c Đ a chính" thay b ng c m t "B Tài nguyên và Môi trư ng"; Đi u 90 thay c m t "th i h n" thành "th i đi m". 33. Ph l c 1 c a Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP đư c s a đ i, b sung như Ph l c kèm theo Ngh đ nh này. Đi u 2. Đi u kho n thi hành 1. Ngh đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các quy đ nh trư c đây trái v i Ngh đ nh này đ u bãi b . 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký) PH L C I I. DANH M C LĨNH V C Đ C BI T KHUY N KHÍCH Đ U TƯ - S n xu t, ch bi n xu t kh u 80% s n ph m tr lên; - Ch bi n nông s n, lâm s n (tr g ), thu s n t ngu n nguyên li u trong nư c xu t kh u 50% s n ph m tr lên;
 14. - S n xu t các lo i gi ng m i có ch t lư ng và có hi u qu kinh t cao; - Nuôi tr ng nông, lâm, th y s n; - S n xu t thép cao c p, h p kim, kim lo i m u, kim lo i đ c bi t, phôi thép, s t x p; luy n gang; - S n xu t máy móc, thi t b , c m chi ti t trong các lĩnh v c: khai thác d u khí, m , năng lư ng; s n xu t thi t b nâng h c l n; s n xu t máy công c gia công kim lo i, thi t b luy n kim; - S n xu t thi t b y t trong công ngh phân tích và công ngh chi t xu t trong y h c; - S n xu t thi t b ki m nghi m đ c ch t trong th c ph m; - S n xu t v t li u m i, v t li u quý hi m; ng d ng công ngh m i v sinh h c; công ngh m i đ s n xu t thi t b thông tin, vi n thông; - S n xu t s n ph m công ngh thông tin; - Công nghi p k thu t cao; - Đ u tư vào nghiên c u phát tri n (R&D) chi m 25% doanh thu; - S n xu t thi t b x lý ch t th i; - X lý ô nhi m và b o v môi trư ng, x lý ch t th i; - S n xu t nguyên li u thu c kháng sinh; - Đ u tư theo h p đ ng BOT, BTO, BT. II. DANH M C LĨNH V C KHUY N KHÍCH Đ U TƯ - Thăm dò, khai thác và ch bi n sâu khoáng s n; - S n xu t, ch bi n xu t kh u t 50% s n ph m tr lên; - S n xu t, ch bi n xu t kh u t 30% s n ph m tr lên và s d ng nhi u nguyên li u, v t tư trong nư c (có giá tr t 30% chi phí s n xu t tr lên); - S d ng thư ng xuyên t 500 lao đ ng tr lên - Ch bi n nông s n, lâm s n (tr g r ng t nhiên trong nư c), thu s n t ngu n nguyên li u trong nư c;
 15. - B o qu n th c ph m; b o qu n nông s n sau thu ho ch; - Phát tri n công nghi p hoá d u; xây d ng, v n hành đư ng ng d n d u, d n khí, kho, c ng d u; - Ch t o thi t b cơ khí chính xác, thi t b ki m tra, ki m soát an toàn, s n xu t khuôn m u cho các s n ph m kim lo i và phi kim lo i; - S n xu t khí c đi n trung, cao th ; - S n xu t các lo i đ ng cơ diezen có công ngh , k thu t tiên ti n; s n xu t máy, ph tùng ngành đ ng l c, thu l c, máy áp l c; - S n xu t ph tùng ô tô, ph tùng xe máy; s n xu t, l p ráp thi t b , xe máy thi công xây d ng; s n xu t thi t b k thu t cho ngành v n t i; - Đóng tàu thu ; s n xu t đ ng l c tàu th y, thi t b ph tùng cho các tàu v n t i, tàu đánh cá; - S n xu t thi t b thông tin, vi n thông; - S n xu t linh ki n, thi t b đi n t ; - S n xu t thi t b , ph tùng, máy nông nghi p, lâm nghi p, thi t b tư i tiêu; - S n xu t thi t b ngành d t, may; - S n xu t các lo i nguyên li u thu c tr sâu b nh; - S n xu t các lo i thu c tr sâu b nh, thu c b o v th c v t, thu c thú y có ph n giá tr gia tăng n i đ a t 40% tr lên; - S n xu t các lo i hoá ch t cơ b n, hoá ch t tinh khi t, thu c nhu m, hoá ch t chuyên dùng; - S n xu t nguyên li u ch t t y r a, ph gia cho ngành hóa ch t; - S n xu t xi măng đ c ch ng, v t li u composit, v t li u cách âm, cách đi n, cách nhi t cao, v t li u t ng h p thay g , v t li u ch u l a, ch t d o xây d ng, s i thu tinh; - S n xu t các lo i v t li u xây d ng nh ; - S n xu t b t gi y; - S n xu t tơ, s i, v i đ c bi t dùng trong ngành công nghi p;
 16. - S n xu t nguyên li u, ph li u cao c p đ s n xu t gi y, dép, qu n áo xu t kh u; - S n xu t bao bì cao c p ph c v hàng xu t kh u; - S n xu t nguyên li u thu c, s n ph m thu c ch a b nh cho ngư i đ t tiêu chu n GMP qu c t ; - C i t o, phát tri n ngu n năng lư ng; - V n t i hành khách công c ng; - Xây d ng, c i t o c u, đư ng b , đư ng s t, sân bay, b n c ng, nhà ga; - Xây d ng nhà máy s n xu t nư c, h th ng c p thoát nư c; - Xây d ng - kinh doanh k t c u h t ng c a các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; - D ch v k thu t ph c v nông, lâm, ngư nghi p. III. DANH M C Đ A BÀN KHUY N KHÍCH Đ U TƯ STT T nh/thành ph M c A: M c B: Đ a bàn có đi u ki n kinh t - Đ a bàn có đi u ki n kinh t xã h i đ c bi t khó khăn - xã h i khó khăn 1 Hà Giang Toàn b các huy n và th xã 2 Cao B ng Toàn b các huy n và th xã 3 Lai Châu Toàn b các huy n và th xã 4 Lào Cai Toàn b các huy n và th xã 5 Sơn La Toàn b các huy n và th xã 6 B cK n Toàn b các huy n và th xã 7 Tuyên Quang Toàn b các huy n và th xã 8 L ng Sơn Toàn b các huy n và th xã 9 Yên Bái Toàn b các huy n và th xã 10 Thái Nguyên Toàn b các huy n, th xã và thành ph Thái Nguyên 11 B c Giang Toàn b các huy n và th xã
 17. 12 Vĩnh Phúc Các huy n: L p Th ch, Tam Các huy n không thu c Dương, Bình Xuyên M cA 13 Phú Th Toàn b các huy n, th xã và thành ph Vi t Trì 14 Hoà Bình Toàn b các huy n và th xã 15 B c Ninh Các huy n: Qu Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thu n Thành 16 Hà N i Huy n Sóc Sơn 17 Hà Tây Các huy n: Ba Vì, M Đ c, Phúc Th , Qu c Oai, Th ch Th t, ng Hoà 18 Qu ng Ninh Các huy n: Ba Ch , Bình Liêu, Huy n Yên Hưng và các th xã: C m Ph , Uông Bí Đ m Hà, H i Hà, Hoành B , Tiên Yên, Đông Tri u và th xã Móng Cái 19 H i Phòng Các huy n: Vĩnh B o, Tiên Lãng 20 H i Dương Huy n Chí Linh Toàn b các huy n không thu c m c A 21 Hưng Yên Toàn b các huy n và th xã 22 Thái Bình Toàn b các huy n và th xã 23 Hà Nam Toàn b các huy n và th xã 24 Nam Đ nh Toàn b các huy n và thành ph Nam Đ nh 25 Ninh Bình Các huy n: Nho Quan, Yên Th xã Tam Đi p và các Mô, Gia Vi n huy n không thu c m c A 26 Thanh Hoá Các huy n: Lang Chánh, Các huy n không thu c Thư ng Xuân, Quan Hoá, Bá m cA Thư c, Ng c L c, Như Xuân, C m Thu , Th ch Thành, Quan Sơn, Mư ng Lát 27 Ngh An Các huy n: Kỳ Sơn, Tương Th xã C a Lò và các huy n Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, không thu c m c A Qu Phong, Quỳ H p, Nghĩa
 18. Đàn, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương, Đô Lương 28 Hà Tĩnh Toàn b các huy n Th xã Hà Tĩnh 29 Qu ng Bình Toàn b các huy n Th xã Đ ng H i 30 Qu ng Tr Th xã Qu ng Tr và các huy n Th xã Đông Hà 31 Th a Thiên Hu Toàn b các huy n Thành ph Hu 32 Đà N ng Huy n Hòa Vang và các qu n: Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Liên Chi u 33 Qu ng Nam Toàn b các huy n và th xã Th xã Tam Kỳ H i An 34 Qu ng Ngãi Toàn b các huy n Th xã Qu ng Ngãi 35 Bình Đ nh Toàn b các huy n Thành ph Quy Nhơn 36 Phú Yên Toàn b các huy n Th xã Tuy Hoà 37 Khánh Hoà Các huy n: Khánh Sơn, Khánh Các huy n không thu c Vĩnh m cA 38 Bình Thu n Toàn b các huy n Thành ph Phan Thi t 39 Ninh Thu n Toàn b các huy n Th xã Phan Rang 40 Kon Tum Toàn b các huy n và th xã 41 Gia Lai Toàn b các huy n và th xã 42 Đ kL k Toàn b các huy n và thành ph Buôn Ma Thu t 43 Lâm Đ ng Toàn b các huy n, th xã và thành ph Đà L t 44 Đ ng Nai Các huy n: Đ nh Quán, Tân Phú, Xuân L c 45 Bình Phư c Toàn b các huy n và th xã 46 Bình Dương Các huy n: B n Cát, Phú Giáo, Tân Uyên, D u Ti ng 47 Tây Ninh Toàn b các huy n Th xã Tây Ninh
 19. 48 Thành ph Các huy n: C n Gi , C Chi H Chí Minh 49 Bà R a - Vũng Các huy n: Long Đ t, Tàu Xuyên M c, 50 Long An Toàn b các huy n Th xã Tân An 51 Đ ng Tháp Toàn b các huy n và th xã 52 Ti n Giang Toàn b các huy n và th xã Thành ph M Tho 53 B n Tre Toàn b các huy n và th xã 54 Vĩnh Long Toàn b các huy n và th xã 55 Trà Vinh Toàn b các huy n và th xã 56 An Giang Toàn b các huy n và thành ph Long Xuyên 57 C n Thơ Toàn b các huy n và th xã Thành ph C n Thơ 58 Sóc Trăng Toàn b các huy n và th xã 59 B c Liêu Toàn b các huy n và th xã 60 Cà Mau Toàn b các huy n và th xã 61 Kiên Giang Toàn b các huy n và th xã IV. DANH M C LĨNH V C Đ U TƯ CÓ ĐI U KI N 1. Đi u ki n v hình th c đ u tư: 1.1. Ch đ u tư theo hình th c h p đ ng h p tác kinh doanh và Bên Vi t Nam là đơn v chuyên ngành đư c phép kinh doanh lĩnh v c này: - Thi t l p m ng vi n thông công c ng, cung c p d ch v vi n thông; kinh doanh d ch v chuy n phát thư trong nư c, chuy n phát thư qu c t ; - Ho t đ ng báo chí, phát thanh, truy n hình. 1.2. Ch đ u tư theo hình th c h p đ ng h p tác kinh doanh ho c doanh nghi p liên doanh: - Khai thác, ch bi n d u khí, khoáng s n quý hi m;
 20. - V n t i hàng không, đư ng s t, đư ng bi n; v n t i hành khách công c ng; xây d ng c ng, ga hàng không (tr các d án BOT, BTO, BT); - Kinh doanh d ch v hàng h i, hàng không; - Văn hoá (tr nh ng d án in tài li u k thu t, in bao bì, in nhãn mác hàng hoá, in trên hàng d t may, da gi y; gia công v xen phim ho t hình b ng k thu t đ ho vi tính; các khu vui chơi gi i trí th thao); - Tr ng r ng (tr vi c tr ng r ng gián ti p thông qua các t ch c, h gia đình, cá nhân Vi t Nam đư c Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t thu c r ng s n xu t, r ng phòng h và nhà đ u tư h tr v v n, gi ng, k thu t, phân bón và thu mua s n ph m theo h p đ ng); - Du l ch l hành; - S n xu t thu c n công nghi p; - D ch v tư v n (tr tư v n k thu t). 2. Đi u ki n d án g n v i đ u tư t o ngu n nguyên li u: - S n xu t, ch bi n s a; - S n xu t d u th c v t, đư ng mía; - Ch bi n g (tr d án s d ng g nh p kh u); 3. D án đ u tư vào d ch v nh p kh u, d ch v phân ph i trong nư c và d án đánh b t, khai thác h i s n xa b : th c hi n theo quy đ nh c a Th tư ng Chính ph . V. DANH M C LĨNH V C KHÔNG C P GI Y PHÉP Đ U TƯ 1. Các d án gây nguy h i đ n an ninh qu c gia, qu c phòng và l i ích công c ng; 2. Các d án gây phương h i đ n di tích l ch s , văn hoá, thu n phong m t c c a Vi t Nam 3. Các d án gây t n h i đ n môi trư ng sinh thái; các d án x lý ph th i đ c h i đưa t bên ngoài vào Vi t Nam; 4. S n xu t các lo i hoá ch t đ c ho c s d ng tác nhân đ c h i b c m theo đi u ư c qu c t .
Đồng bộ tài khoản