Nghị định 27/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
123
lượt xem
5
download

Nghị định 27/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 27/2003/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 27/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 27/2003/N§-CP ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2003 Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2000 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1996; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 2000; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu vµ Phô lôc 1 cña NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2000 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (sau ®©y gäi chung lµ NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP) nh sau: 1. §iÒu 1 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 1. Ph¹m vi ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1996, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 2000 (sau ®©y gäi chung lµ LuËt §Çu t níc ngoµi). NghÞ ®Þnh nµy ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, bao gåm c¸c ho¹t ®éng ®a vèn b»ng tiÒn hoÆc bÊt kú tµi s¶n nµo kh¸c cña c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Ó trùc tiÕp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh nh»m thu lîi nhuËn theo c¸c h×nh thøc cña LuËt §Çu t níc ngoµi. C¸c ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®Òu ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña LuËt §Çu t níc ngoµi, NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c”. 2. Kho¶n 2 §iÒu 2 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “2. C¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, gi¸o dôc, ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc ë trong níc ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn do ChÝnh phñ quy ®Þnh”. 3. §iÒu 6 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 6. H×nh thøc Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh 1. Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh lµ v¨n b¶n ký kÕt gi÷a hai bªn hoÆc nhiÒu bªn ®Ó tiÕn hµnh ®Çu t, kinh doanh ë ViÖt Nam, trong ®ã quy ®Þnh
 2. 2 tr¸ch nhiÖm vµ ph©n chia kÕt qu¶ kinh doanh cho mçi bªn mµ kh«ng thµnh lËp ph¸p nh©n míi. C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc hîp t¸c víi tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. 2. Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh trong lÜnh vùc t×m kiÕm, th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ vµ mét sè tµi nguyªn kh¸c theo h×nh thøc hîp ®ång ph©n chia s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan vµ LuËt §Çu t níc ngoµi”. 4. §iÒu 5 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: - Kho¶n 1 ®îc bæ sung thªm ®o¹n 2 nh sau: “Doanh nghiÖp liªn doanh bao gåm c¶ doanh nghiÖp 100% vèn n íc ngoµi ®· ®îc thµnh lËp t¹i ViÖt Nam liªn doanh víi c¸c ®èi t îng nªu t¹i c¸c ®iÓm b, c vµ ® kho¶n 2 §iÒu nµy”. - Kho¶n 2 ®îc söa ®æi, bæ sung môc ® vµ bæ sung môc e nh sau: “®) Doanh nghiÖp liªn doanh; e) Doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi”. 5. §iÒu 21 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 21. H×nh thøc doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi 1. Doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi lµ doanh nghiÖp thuéc së h÷u cña Nhµ ®Çu t níc ngoµi do Nhµ ®Çu t níc ngoµi thµnh lËp t¹i ViÖt Nam tù qu¶n lý vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh. Doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi ®· thµnh lËp t¹i ViÖt Nam ®îc hîp t¸c víi nhau vµ/hoÆc víi nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi míi t¹i ViÖt Nam. 2. Doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc thµnh lËp theo h×nh thøc C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, cã t c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam, ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng kÓ tõ ngµy ®îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t”. 6. §iÒu 31 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 31. Tæ chøc l¹i doanh nghiÖp 1. ViÖc chia, t¸ch, s¸p nhËp, hîp nhÊt doanh nghiÖp, chuyÓn ®æi h×nh thøc ®Çu t (sau ®©y gäi chung lµ tæ chøc l¹i doanh nghiÖp) ph¶i ® îc c¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t chuÈn y theo c¸c néi dung vµ thñ tôc sau: a) “Chia doanh nghiÖp” lµ viÖc chia toµn bé vèn b»ng tiÒn vµ tµi s¶n cña mét doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi (gäi lµ doanh nghiÖp bÞ chia) ®Ó thµnh lËp hai hoÆc mét sè doanh nghiÖp míi (gäi lµ doanh nghiÖp ® îc chia). b) “T¸ch doanh nghiÖp” lµ viÖc chuyÓn mét phÇn vèn b»ng tiÒn vµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngßai (gäi lµ doanh nghiÖp bÞ t¸ch) ®Ó thµnh lËp thªm mét hoÆc mét sè doanh nghiÖp míi (gäi lµ doanh nghiÖp ®îc t¸ch). c) “S¸p nhËp doanh nghiÖp” lµ viÖc mét hay mét sè doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi (gäi lµ doanh nghiÖp bÞ s¸p nhËp) chuyÓn toµn bé vèn
 3. 3 b»ng tiÒn vµ tµi s¶n cña m×nh ®Ó s¸p nhËp vµo mét doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi kh¸c (gäi lµ doanh nghiÖp nhËn s¸p nhËp), d) “Hîp nhÊt doanh nghiÖp” lµ viÖc hai hay mét sè doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi (gäi lµ doanh nghiÖp bÞ hîp nhÊt) mang toµn bé vèn b»ng tiÒn vµ tµi s¶n cña m×nh ®Ó hîp nhÊt víi nhau chuyÓn thµnh mét doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi míi (gäi lµ doanh nghiÖp hîp nhÊt). ®) “ChuyÓn ®æi h×nh thøc ®Çu t” lµ viÖc dù ¸n ®· ®îc cÊp phÐp ®Çu t theo mét h×nh thøc cña LuËt §Çu t níc ngoµi chuyÓn ®æi sang mét h×nh thøc ®Çu t kh¸c cña LuËt §Çu t níc ngoµi”. ViÖc tæ chøc l¹i doanh nghiÖp ph¶i ®îc sù ®ång ý cña Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi doanh nghiÖp liªn doanh), hoÆc chñ ®Çu t níc ngoµi (®èi víi doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi), hoÆc c¸c bªn hîp doanh (®èi víi Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh). C¸c doanh nghiÖp tæ chøc l¹i ph¶i lµm hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ 3 §iÒu nµy tr×nh C¬ quan cÊp phÐp ®Çu t ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t vµ/hoÆc thµnh lËp doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi míi theo quy ®Þnh cña LuËt §Çu t níc ngoµi. Trêng hîp chuyÓn thµnh doanh nghiÖp ViÖt Nam th× ph¶i ®¨ng ký theo mét trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP. 2. Hå s¬ ®Ò nghÞ tæ chøc t¹i doanh nghiÖp gåm: a) §¬n xin tæ chøc t¹i doanh nghiÖp; b) Hå s¬ chuyÓn nhîng vèn (®èi víi trêng hîp chuyÓn nhîng vèn); c) NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc quyÕt ®Þnh cña nhµ ®Çu t (®èi víi trêng hîp doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi); d) §iÒu lÖ doanh nghiÖp míi (trõ trêng hîp chuyÓn thµnh doanh nghiÖp ViÖt Nam) hoÆc §iÒu lÖ doanh nghiÖp söa ®æi, bæ sung; ®) Hîp ®ång liªn doanh cña doanh nghiÖp míi hoÆc Hîp ®ång liªn doanh söa ®æi, bæ sung; e) Hîp ®ång s¸p nhËp hoÆc hîp nhÊt gi÷a c¸c doanh nghiÖp; g) B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng, tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp tr íc khi ®îc tæ chøc l¹i; h) Gi¶i tr×nh vÒ viÖc tæ chøc l¹i doanh nghiÖp; i) C¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn quyÒn sö dông ®Êt; k) C¸c tµi liÖu kh¸c khi c¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t yªu cÇu. 3. Gi¶i tr×nh vÒ viÖc tæ chøc l¹i doanh nghiÖp cã c¸c néi dung chñ yÕu nh sau: a) Tªn, ®Þa chØ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt; tªn, ®Þa chØ c¸c doanh nghiÖp tríc vµ sau khi tæ chøc l¹i doanh nghiÖp; b) Môc tiªu s¶n xuÊt, kinh doanh; c) Ph¬ng ¸n sö dông lao ®éng;
 4. 4 d) Ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c doanh nghiÖp tr - íc vµ sau khi tæ chøc l¹i doanh nghiÖp; ®) Thêi h¹n thùc hiÖn viÖc tæ chøc l¹i doanh nghiÖp. 4. QuyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i doanh nghiÖp ® îc göi ®Õn c¸c chñ nî vµ ng- êi lao ®éng biÕt trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy th«ng qua. 5. Trong vßng 30 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t ra quyÕt ®Þnh chÊp thuËn viÖc tæ chøc l¹i doanh nghiÖp díi h×nh thøc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t. Trêng hîp kh«ng chÊp thuËn, c¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t ph¶i cã v¨n b¶n gi¶i thÝch râ lý do. Tr- êng hîp doanh nghiÖp tæ chøc l¹i ®¸p øng ®iÒu kiÖn nªu t¹i ®iÓm 2 kho¶n 22 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy th× thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký cÊp phÐp ®Çu t”. 7. §iÒu 32 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 32. KÕ thõa quyÒn vµ nghÜa vô sau khi tæ chøc l¹i doanh nghiÖp 1. Sau khi tæ chøc l¹i doanh nghiÖp vµ ® îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t, doanh nghiÖp míi kÕ thõa c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp cò, trõ trêng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c ®îc C¬ quan cÊp phÐp ®Çu t chÊp thuËn. C¸c quyÒn vµ nghÜa vô nµy ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®îc nªu trong gi¶i tr×nh vÒ viÖc tæ chøc l¹i doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 31 NghÞ ®Þnh nµy. 2. Tuú thuéc vµo lÜnh vùc, ®Þa bµn, quy m« vµ ®iÒu kiÖn ®Çu t cña c¸c doanh nghiÖp tæ chøc l¹i, c¸c u ®·i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp sau khi tæ chøc l¹i sÏ ®¬ng nhiªn ®îc ¸p dông theo c¸c quy ®Þnh t¬ng øng cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 3. C¸c doanh nghiÖp tæ chøc l¹i thùc hiÖn viÖc bè c¸o thµnh lËp vµ chÊm døt ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 27 vµ 38 NghÞ ®Þnh nµy”. 8. §iÒu 46 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: - §iÓm b kho¶n 1 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “b) Dù ¸n s¶n xuÊt kh«ng thuéc lo¹i c¸c dù ¸n nªu t¹i c¸c kho¶n 2 vµ 3 §iÒu nµy”. - §iÓm d kho¶n 2 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “d) Doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong Khu c«ng nghiÖp”. - §iÓm d kho¶n 3 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “d) Doanh nghiÖp ph¸t triÓn h¹ tÇng Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao; doanh nghiÖp chÕ xuÊt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt". - Kho¶n 3 ®îc bæ sung mét ®o¹n vµo cuèi nh sau: “§iÒu kiÖn u ®·i t¹i ®iÓm (a) kho¶n 3 §iÒu nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt trong Khu c«ng nghiÖp cã tû lÖ xuÊt khÈu díi 50% s¶n phÈm, trõ trêng hîp dù ¸n nªu trªn ®¸p øng 2 trong sè c¸c ®iÒu kiÖn nªu t¹i ®iÓm a, b vµ ® kho¶n 2 §iÒu nµy”. - Bæ sung thªm kho¶n 7 nh sau:
 5. 5 “7. Trêng hîp doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®Çu t trong nhiÒu lÜnh vùc vµ/hoÆc ®Çu t ë nhiÒu ®Þa bµn kh¸c nhau mµ cã møc u ®·i thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp kh¸c nhau, nÕu h¹ch to¸n riªng th× ®îc ¸p dông u ®·i theo tõng lÜnh vùc vµ ®Þa bµn; tr êng hîp kh«ng thÓ h¹ch to¸n riªng th× ¸p dông u ®·i theo tû träng vèn ®Çu t”. 9. Kho¶n 2 §iÒu 48 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “2. C¸c dù ¸n nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu 46 NghÞ ®Þnh nµy ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh sau: a) Doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong Khu c«ng nghiÖp cã tû lÖ xuÊt khÈu s¶n phÈm díi 50% vµ kh«ng ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn nªu t¹i ®iÓm a, b vµ ® kho¶n 2 §iÒu 46, ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong 02 n¨m, kÓ tõ khi kinh doanh cã l·i. b) C¸c dù ¸n cßn l¹i kh«ng nªu t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu nµy ® îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong 02 n¨m, kÓ tõ khi kinh doanh cã l·i vµ gi¶m 50% trong 03 n¨m tiÕp theo”. 10. §iÒu 57 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: - Kho¶n 5 vµ 6 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “5. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c Bªn hîp doanh ®Çu t vµo dù ¸n thuéc Danh môc lÜnh vùc ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t hoÆc ®Çu t vµo ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n quy ®Þnh t¹i Phô lôc kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t, linh kiÖn trong 05 n¨m, kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt. 6. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c Bªn hîp doanh ®Çu t s¶n xuÊt linh kiÖn, phô tïng c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t, linh kiÖn trong 05 n¨m, kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt”. - Bæ sung thªm kho¶n 10 vµo cuèi §iÒu 57 nh sau: “10. Bé Th¬ng m¹i phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan ®Ó ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn ph©n lo¹i chi tiÕt nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t, linh kiÖn ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu trong 05 n¨m, kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt nªu t¹i kho¶n 5 vµ 6 §iÒu nµy”. 11. §iÒu 59 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 59. Gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu Gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§-CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh thùc hiÖn §iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i”. 12. Kho¶n 1 vµ 3 §iÒu 67 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “1. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, Bªn hîp doanh níc ngoµi ®îc mua ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng ®îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ ®Ó ®¸p øng cho c¸c giao dÞch v·ng lai vµ c¸c giao dÞch ®îc phÐp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi”.
 6. 6 “3. ChÝnh phñ ViÖt Nam b¶o ®¶m hç trî c©n ®èi ngo¹i tÖ cho doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c Bªn hîp doanh ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng vµ mét sè dù ¸n quan träng kh¸c trong tr êng hîp c¸c ng©n hµng ®îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu ngo¹i tÖ nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy”. 13. §o¹n 1 kho¶n 2 §iÒu 81 ®îc söa ®æi nh sau: “2. Gi¸ trÞ c«ng nghÖ chuyÓn giao dïng ®Ó gãp vèn do c¸c bªn tho¶ thuËn”. 14. Kho¶n 1 §iÒu 83 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “1. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c Bªn hîp doanh ®îc trùc tiÕp tuyÓn dông lao ®éng ViÖt Nam vµ níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng”. 15. §iÒu 84 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 84. L¬ng tr¶ cho lao ®éng ViÖt Nam Møc l¬ng tèi thiÓu vµ l¬ng cña lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc trong doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c Bªn hîp doanh ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ tr¶ b»ng ®ång ViÖt Nam". 16. §iÒu 85 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 85. Thuª ®Êt, tr¶ tiÒn thuª ®Êt vµ nép thuÕ sö dông ®Êt 1. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c Bªn hîp doanh ®îc Nhµ níc ViÖt Nam cho thuª ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t vµ ph¶i tr¶ tiÒn thuª theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 2. Trêng hîp Bªn ViÖt Nam gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt cã nguån gèc do nhËn chuyÓn nhîng hoÆc ®îc Nhµ níc giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt mµ tiÒn ®· tr¶ cho viÖc nhËn chuyÓn nhîng hoÆc tiÒn sö dông ®Êt ®· nép kh«ng cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch, th× kh«ng ph¶i chuyÓn sang h×nh thøc thuª ®Êt, Bªn ViÖt Nam cã nghÜa vô nép thuÕ sö dông ®Êt theo ph¸p luËt hiÖn hµnh". 17. §iÒu 88 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 88. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt ®èi víi c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai”. 18. §iÒu 89 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 89. Båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng, hå s¬ thuª ®Êt 1. Trêng hîp ®îc Nhµ níc ViÖt Nam cho thuª ®Êt, ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh n¬i cã dù ¸n ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng, hoµn thµnh c¸c thñ tôc cho thuª ®Êt. Chi phÝ båi th êng, gi¶i to¶ ®îc tÝnh vµo vèn ®Çu t cña dù ¸n. ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh tho¶ thuËn víi doanh nghiÖp ®îc thuª ®Êt vÒ nguån tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn viÖc båi thêng, gi¶i to¶. 2. Trêng hîp Bªn ViÖt Nam gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, Bªn ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ hoµn thµnh c¸c thñ tôc ®Ó ®îc quyÒn sö dông ®Êt. Chi phÝ thùc hiÖn viÖc båi th êng,
 7. 7 gi¶i phãng mÆt b»ng ®îc tÝnh trong phÇn gãp vèn cña Bªn ViÖt Nam hoÆc do c¸c Bªn tho¶ thuËn. 3. §¬n gi¸ båi thêng thùc hiÖn theo quy ®Þnh chung cña Nhµ níc. 4. §èi víi dù ¸n do ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh cÊp GiÊy phÐp ®Çu t , viÖc xem xÐt cho thuª ®Êt ® îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi viÖc xem xÐt cÊp GiÊy phÐp ®Çu t. 5. §èi víi c¸c dù ¸n do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cÊp GiÊy phÐp ®Çu t, tµi liÖu liªn quan ®Õn ®Êt kÌm theo hå s¬ xin cÊp GiÊy phÐp ®Çu t bao gåm c¸c néi dung sau: a) VÞ trÝ, diÖn tÝch ®Êt sö dông; b) Gi¸ tiÒn thuª ®Êt do ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh ®Ò nghÞ trªn c¬ së khung gi¸ tiÒn thuª ®Êt do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh; c) Ph¬ng ¸n båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng. 6. Thñ tôc, hå s¬ thuª ®Êt, thuª l¹i ®Êt thùc hiÖn theo h íng dÉn cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng”. 19. §iÒu 92 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 92. ThÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt 1. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt trong thêi h¹n thuª ®Êt, thuª l¹i ®Êt t¹i tæ chøc tÝn dông ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong c¸c trêng hîp sau: a) Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®· tr¶ tiÒn thuª ®Êt nhiÒu n¨m, nÕu thêi h¹n thuª ®Êt ®· ®îc tr¶ tiÒn cßn l¹i Ýt nhÊt 05 n¨m; b) Doanh nghiÖp liªn doanh mµ Bªn ViÖt Nam gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, nÕu thêi h¹n gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt cßn l¹i Ýt nhÊt 05 n¨m. 2. Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt thÕ chÊp bao gåm chi phÝ båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ tiÒn thuª ®Êt ®· tr¶ trõ ®i tiÒn thuª ®Êt cho thêi gian ®· sö dông. 3. Hå s¬ vµ thñ tôc thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vµ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam”. 20. §iÒu 95 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 95. ThÈm ®Þnh quy ho¹ch vµ ph¬ng ¸n kiÕn tróc §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t trong lÜnh vùc x©y dùng: cÇu, ® êng, s©n bay, bÕn c¶ng; c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp thuéc nhãm A; c¬ së h¹ tÇng Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao; khu ®« thÞ, khu du lÞch, khu vui ch¬i gi¶i trÝ; c«ng tr×nh biÓu diÔn nghÖ thuËt; c«ng tr×nh qu¶ng c¸o; nhµ ë, kh¸ch s¹n, v¨n phßng vµ c¨n hé; tr êng häc; bÖnh viÖn; c«ng tr×nh thÓ thao th× trong hå s¬ xin cÊp GiÊy phÐp ®Çu t ph¶i kÌm theo b¶n vÏ quy ho¹ch tæng mÆt b»ng c«ng tr×nh. ViÖc thÈm ®Þnh quy ho¹ch tæng mÆt b»ng c«ng tr×nh ®îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t”. 21. Kho¶n 1 §iÒu 98 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:
 8. 8 “1. Nhµ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh; an toµn c«ng tr×nh; phßng, chèng ch¸y, næ; b¶o vÖ m«i trêng; an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng trong thêi kú x©y dùng c«ng tr×nh còng nh trong suèt thêi gian sö dông c«ng tr×nh”. 22. §iÒu 105 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: - §iÓm b kho¶n 1 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “b) Phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh hoÆc quy ho¹ch s¶n phÈm ®· ®îc duyÖt. Trong trêng hîp c¸c quy ho¹ch trªn cha ®îc duyÖt, th× ph¶i ®îc sù ®ång ý cña Bé qu¶n lý ngµnh”. - Kho¶n 2 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “2. Ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, dù ¸n thuéc diÖn ®¨ng ký cÊp GiÊy phÐp ®Çu t ph¶i ®¸p øng mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) C¸c dù ¸n cã tû lÖ xuÊt khÈu s¶n phÈm tõ 80% trë lªn; b) Dù ¸n ®Çu t vµo Khu c«ng nghiÖp kh«ng thuéc nhãm A, nhng thuéc Danh môc lÜnh vùc ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t hoÆc Danh môc lÜnh vùc khuyÕn khÝch ®Çu t; c) Thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt cã quy m« vèn ®Çu t ®Õn 05 triÖu USD”. 23. §iÒu 106 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 106. §¨ng ký cÊp GiÊy phÐp ®Çu t 1. Hå s¬ ®¨ng ký cÊp GiÊy phÐp ®Çu t gåm: a) §¬n ®¨ng ký cÊp GiÊy phÐp ®Çu t; b) Hîp ®ång liªn doanh vµ §iÒu lÖ doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc §iÒu lÖ doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t níc ngoµi hoÆc Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh; c) V¨n b¶n x¸c nhËn t c¸ch ph¸p lý, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c bªn. 2. Hå s¬ ®¨ng ký cÊp GiÊy phÐp ®Çu t ®îc lËp thµnh 03 bé, trong ®ã Ýt nhÊt cã 01 bé gèc vµ tÊt c¶ ®îc nép cho C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t. 3. C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t xem xÐt hå s¬ xin ®¨ng ký cÊp GiÊy phÐp ®Çu t, nÕu ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vµ thñ tôc quy ®Þnh t¹i §iÒu 105 vµ 106 NghÞ ®Þnh nµy th× cÊp GiÊy phÐp ®Çu t mµ kh«ng cÇn xin ý kiÕn cña bÊt kú c¬ quan nµo kh¸c. 4. Trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ, C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t th«ng b¸o quyÕt ®Þnh chÊp thuËn díi h×nh thøc GiÊy phÐp ®Çu t. 5. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn lËp hå s¬ dù ¸n ®¨ng ký cÊp GiÊy phÐp ®Çu t”. 24. Kho¶n 2 §iÒu 112 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “2. C¸c Bé, ngµnh vµ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh lÊy ý kiÕn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tríc khi ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt thuéc thÈm quyÒn liªn quan tíi ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi; trêng hîp cã ý kiÕn kh¸c nhau ph¶i b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. ñy ban
 9. 9 nh©n d©n cÊp tØnh kh«ng ®îc ban hµnh c¸c quy ®Þnh u ®·i vÒ thuÕ, tµi chÝnh vµ c¸c u ®·i kh¸c vît qu¸ thÈm quyÒn cña m×nh”. 25. §iÒu 113 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 113. Phèi hîp ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc 1. C¸c Bé, ngµnh, ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh vµ c¸c c¬ quan cÊp phÐp ®Çu t trong lÜnh vùc ng©n hµng, b¶o hiÓm, chøng kho¸n vµ t vÊn ph¸p lý hiÖn qu¶n lý nhµ níc vµ chÕ ®é phèi hîp trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi. 2. ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm xö lý kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn vµ híng dÉn c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo ®óng quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trong qu¸ tr×nh xö lý, nÕu c¸c Bé, ngµnh vµ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh cã ý kiÕn kh¸c nhau vÒ cïng mét vÊn ®Ò, th× cÇn tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 3. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tæng hîp, cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh ®Çu t níc ngoµi cho c¸c Bé, ngµnh vµ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh, ®Þnh kú lµm viÖc theo chÕ ®é giao ban víi c¸c Bé: Tµi chÝnh, Th¬ng m¹i, Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Ng©n hµng Nhµ níc vµ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh cã liªn quan ®Ó xö lý kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kiÕn nghÞ cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c Bªn hîp doanh ®Ò xuÊt nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p c¶i thiÖn m«i trêng ®Çu t”. 26. §iÓm a kho¶n 1 §iÒu 114 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “1. Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n nhãm A gåm: a) C¸c dù ¸n kh«ng ph©n biÖt quy m« vèn ®Çu t thuéc c¸c lÜnh vùc: - X©y dùng c¬ së h¹ tÇng Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao, Khu ®« thÞ, dù ¸n BOT, BTO, BT; - X©y dùng vµ kinh doanh c¶ng biÓn, s©n bay; kinh doanh vËn t¶i ®êng biÓn, hµng kh«ng; - Ho¹t ®éng dÇu khÝ; - DÞch vô bu chÝnh, viÔn th«ng; - XuÊt b¶n; dÞch vô in (trõ nh÷ng dù ¸n in tµi liÖu kü thuËt; in bao b×, in nh·n m¸c hµng hãa, in ho¹ tiÕt th«ng th êng trªn hµng dÖt may, da giÇy), b¸o chÝ; ph¸t thanh, truyÒn h×nh; dÞch vô qu¶ng c¸o cã g¾n víi ph¸t hµnh qu¶ng c¸o; ho¹t ®éng ®iÖn ¶nh; biÓu diÔn nghÖ thuËt; kinh doanh trß ch¬i cã th - ëng; c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh; gi¸o dôc phæ th«ng, ®µo t¹o c¸c bËc cao ®¼ng, ®¹i häc, trªn ®¹i häc vµ t¬ng ®¬ng; nghiªn cøu khoa häc; s¶n xuÊt thuèc ch÷a bÖnh cho ngêi; - B¶o hiÓm, tµi chÝnh, kiÓm to¸n, gi¸m ®Þnh; - Th¨m dß, khai th¸c tµi nguyªn quý hiÕm; - X©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n; - Dù ¸n thuéc lÜnh vùc quèc phßng, an ninh”. 27. Kho¶n 2 §iÒu 115 ®îc bæ sung thªm môc e vµ g nh sau: “e) Dù ¸n thuéc lÜnh vùc v¨n hãa, gi¸o dôc, ®µo t¹o;
 10. 10 g) X©y dùng vµ kinh doanh siªu thÞ”. 28. Kho¶n 1 §iÒu 116 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “1. C¨n cø vµo quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®· ®îc duyÖt, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan lËp vµ c«ng bè quy ho¹ch vµ danh môc dù ¸n thu hót ®Çu t níc ngoµi t¹i ®Þa ph¬ng sau khi thèng nhÊt víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; tæ chøc vËn ®éng vµ xóc tiÕn ®Çu t”. 29. §iÒu 117 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: - §iÓm a kho¶n 1 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “1. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµm ®Çu mèi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh xóc tiÕn, h×nh thµnh, triÓn khai vµ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t gåm: a) Híng dÉn, phèi hîp c¸c Bé, ngµnh vµ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh trong viÖc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, danh môc dù ¸n quèc gia gäi vèn ®Çu t níc ngoµi; x©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch xóc tiÕn ®Çu t; ®Ò xuÊt viÖc cö c¸n bé vµ ®Æt ®¹i diÖn tæ chøc xóc tiÕn ®Çu t t¹i nh÷ng khu vùc vµ quèc gia cã tiÒm n¨ng ®Çu t vµo ViÖt Nam tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ; tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t”. - Bæ sung thªm kho¶n 3 nh sau: “3. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tham gia vµ phèi hîp víi Bé T ph¸p thêng xuyªn thùc hiÖn viÖc rµ so¸t c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi, kiÕn nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn söa ®æi, bæ sung hoÆc b·i bá c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã gi¸ trÞ ph¸p lý cao h¬n". 30. Kho¶n 3 §iÒu 121 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “3. C¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh mµ u ®·i h¬n c¸c quy ®Þnh t¬ng øng tríc ®ã, th× sÏ ®¬ng nhiªn ®îc ¸p dông. C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña nhµ ®Çu t ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t cho nhµ ®Çu t hëng c¸c u ®·i kÓ tõ ngµy c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh quy ®Þnh nh÷ng u ®·i ®ã cã hiÖu lùc”. 31. Kho¶n 3 §iÒu 123 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “3. Tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn vµ thñ tôc khen th ëng ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ thi ®ua, khen thëng”. 32. C¸c §iÒu 3 kho¶n 1 ®iÓm a vµ b, §iÒu 46 kho¶n 2 ®iÓm a vµ kho¶n 3 ®iÓm b, kho¶n 4 ®iÓm a, §iÒu 48 kho¶n 4, §iÒu 57 kho¶n 8, §iÒu 79 kho¶n 4, §iÒu 81 kho¶n 3, §iÒu 82 kho¶n 2 vµ 4, §iÒu 87 kho¶n 2, §iÒu 90, §iÒu 113 kho¶n 3 vµ §iÒu 117 kho¶n 1 ®iÓm c ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: - C¸c §iÒu 3 kho¶n 1 ®iÓm a vµ b, §iÒu 46 kho¶n 2 ®iÓm a vµ kho¶n 3 ®iÓm b, kho¶n 4 ®iÓm a, §iÒu 48 kho¶n 4, §iÒu 57 Kho¶n 8 thay côm tõ “Danh môc dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t” thµnh “Danh môc lÜnh vùc ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t” vµ thay côm tõ “Danh môc dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t” thµnh “Danh môc lÜnh vùc khuyÕn khÝch ®Çu t”; - §iÒu 79 kho¶n 4 ®o¹n cuèi, côm tõ “Tæng côc H¶i quan” thay b»ng côm tõ “Bé Tµi chÝnh”;
 11. 11 - C¸c §iÒu 81 kho¶n 3 ®o¹n cuèi, §iÒu 82 kho¶n 2 vµ 4 vµ §iÒu 117 kho¶n 1 ®iÓm c, côm tõ “Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng” thay b»ng côm tõ “Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ”; - C¸c §iÒu 87 kho¶n 2 vµ §iÒu 113 kho¶n 3, côm tõ “Tæng côc §Þa chÝnh” thay b»ng côm tõ “Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng”; - §iÒu 90 thay côm tõ “thêi h¹n” thµnh “thêi ®iÓm”. 33. Phô lôc 1 cña NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP ®îc söa ®æi, bæ sung nh Phô lôc kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 2. §iÒu kho¶n thi hµnh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. 2. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
 12. 12 Phô lôc I I. Danh môc lÜnh vùc ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t - S¶n xuÊt, chÕ biÕn xuÊt khÈu 80% s¶n phÈm trë lªn; - ChÕ biÕn n«ng s¶n, l©m s¶n (trõ gç), thuû s¶n tõ nguån nguyªn liÖu trong níc xuÊt khÈu 50% s¶n phÈm trë lªn; - S¶n xuÊt c¸c lo¹i gièng míi cã chÊt lîng vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao; - Nu«i trång n«ng, l©m, thñy s¶n; - S¶n xuÊt thÐp cao cÊp, hîp kim, kim lo¹i mÇu, kim lo¹i ®Æc biÖt, ph«i thÐp, s¾t xèp; luyÖn gang; - S¶n xuÊt m¸y mãc, thiÕt bÞ, côm chi tiÕt trong c¸c lÜnh vùc: khai th¸c dÇu khÝ, má, n¨ng lîng; s¶n xuÊt thiÕt bÞ n©ng h¹ cì lín; s¶n xuÊt m¸y c«ng cô gia c«ng kim lo¹i, thiÕt bÞ luyÖn kim; - S¶n xuÊt thiÕt bÞ y tÕ trong c«ng nghÖ ph©n tÝch vµ c«ng nghÖ chiÕt xuÊt trong y häc; - S¶n xuÊt thiÕt bÞ kiÓm nghiÖm ®éc chÊt trong thùc phÈm; - S¶n xuÊt vËt liÖu míi, vËt liÖu quý hiÕm; øng dông c«ng nghÖ míi vÒ sinh häc; c«ng nghÖ míi ®Ó s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, viÔn th«ng; - S¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin; - C«ng nghiÖp kü thuËt cao; - §Çu t vµo nghiªn cøu ph¸t triÓn (R&D) chiÕm 25% doanh thu; - S¶n xuÊt thiÕt bÞ xö lý chÊt th¶i; - Xö lý « nhiÔm vµ b¶o vÖ m«i trêng, xö lý chÊt th¶i; - S¶n xuÊt nguyªn liÖu thuèc kh¸ng sinh; - §Çu t theo hîp ®ång BOT, BTO, BT. II. danh môc lÜnh vùc khuyÕn khÝch ®Çu t - Th¨m dß, khai th¸c vµ chÕ biÕn s©u kho¸ng s¶n; - S¶n xuÊt, chÕ biÕn xuÊt khÈu tõ 50% s¶n phÈm trë lªn; - S¶n xuÊt, chÕ biÕn xuÊt khÈu tõ 30% s¶n phÈm trë lªn vµ sö dông nhiÒu nguyªn liÖu, vËt t trong níc (cã gi¸ trÞ tõ 30% chi phÝ s¶n xuÊt trë lªn); - Sö dông thêng xuyªn tõ 500 lao ®éng trë lªn - ChÕ biÕn n«ng s¶n, l©m s¶n (trõ gç rõng tù nhiªn trong n íc), thuû s¶n tõ nguån nguyªn liÖu trong níc; - B¶o qu¶n thùc phÈm; b¶o qu¶n n«ng s¶n sau thu ho¹ch;
 13. 13 - Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸ dÇu; x©y dùng, vËn hµnh ®êng èng dÉn dÇu, dÉn khÝ, kho, c¶ng dÇu; - ChÕ t¹o thiÕt bÞ c¬ khÝ chÝnh x¸c, thiÕt bÞ kiÓm tra, kiÓm so¸t an toµn, s¶n xuÊt khu«n mÉu cho c¸c s¶n phÈm kim lo¹i vµ phi kim lo¹i; - S¶n xuÊt khÝ cô ®iÖn trung, cao thÕ; - S¶n xuÊt c¸c lo¹i ®éng c¬ diezen cã c«ng nghÖ, kü thuËt tiªn tiÕn; s¶n xuÊt m¸y, phô tïng ngµnh ®éng lùc, thuû lùc, m¸y ¸p lùc; - S¶n xuÊt phô tïng « t«, phô tïng xe m¸y; s¶n xuÊt, l¾p r¸p thiÕt bÞ, xe m¸y thi c«ng x©y dùng; s¶n xuÊt thiÕt bÞ kü thuËt cho ngµnh vËn t¶i; - §ãng tµu thuû; s¶n xuÊt ®éng lùc tµu thñy, thiÕt bÞ phô tïng cho c¸c tµu vËn t¶i, tµu ®¸nh c¸; - S¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng tin, viÔn th«ng; - S¶n xuÊt linh kiÖn, thiÕt bÞ ®iÖn tö; - S¶n xuÊt thiÕt bÞ, phô tïng, m¸y n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thiÕt bÞ t íi tiªu; - S¶n xuÊt thiÕt bÞ ngµnh dÖt, may; - S¶n xuÊt c¸c lo¹i nguyªn liÖu thuèc trõ s©u bÖnh; - S¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc trõ s©u bÖnh, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, thuèc thó y cã phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng néi ®Þa tõ 40% trë lªn; - S¶n xuÊt c¸c lo¹i ho¸ chÊt c¬ b¶n, ho¸ chÊt tinh khiÕt, thuèc nhuém, ho¸ chÊt chuyªn dïng; - S¶n xuÊt nguyªn liÖu chÊt tÈy röa, phô gia cho ngµnh hãa chÊt; - S¶n xuÊt xi m¨ng ®Æc chñng, vËt liÖu composit, vËt liÖu c¸ch ©m, c¸ch ®iÖn, c¸ch nhiÖt cao, vËt liÖu tæng hîp thay gç, vËt liÖu chÞu löa, chÊt dÎo x©y dùng, sîi thuû tinh; - S¶n xuÊt c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng nhÑ; - S¶n xuÊt bét giÊy; - S¶n xuÊt t¬, sîi, v¶i ®Æc biÖt dïng trong ngµnh c«ng nghiÖp; - S¶n xuÊt nguyªn liÖu, phô liÖu cao cÊp ®Ó s¶n xuÊt giÇy, dÐp, quÇn ¸o xuÊt khÈu; - S¶n xuÊt bao b× cao cÊp phôc vô hµng xuÊt khÈu; - S¶n xuÊt nguyªn liÖu thuèc, s¶n phÈm thuèc ch÷a bÖnh cho ngêi ®¹t tiªu chuÈn GMP quèc tÕ; - C¶i t¹o, ph¸t triÓn nguån n¨ng lîng; - VËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng; - X©y dùng, c¶i t¹o cÇu, ®êng bé, ®êng s¾t, s©n bay, bÕn c¶ng, nhµ ga; - X©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt níc, hÖ thèng cÊp tho¸t níc; - X©y dùng - kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng cña c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao;
 14. 14 - DÞch vô kü thuËt phôc vô n«ng, l©m, ng nghiÖp.
 15. 15 III. Danh môc ®Þa bµn khuyÕn khÝch ®Çu t STT TØnh/thµnh phè Môc A: Môc B: §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kinh tÕ - x· héi khã kh¨n kh¨n 1 Hµ Giang Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 2 Cao B»ng Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 3 Lai Ch©u Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 4 Lµo Cai Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 5 S¬n La Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 6 B¾c K¹n Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 7 Tuyªn Quang Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 8 L¹ng S¬n Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 9 Yªn B¸i Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 10 Th¸i Nguyªn Toµn bé c¸c huyÖn, thÞ x· vµ thµnh phè Th¸i Nguyªn 11 B¾c Giang Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 12 VÜnh Phóc C¸c huyÖn: LËp Th¹ch, Tam C¸c huyÖn kh«ng thuéc D¬ng, B×nh Xuyªn Môc A 13 Phó Thä Toµn bé c¸c huyÖn, thÞ x· vµ thµnh phè ViÖt Tr× 14 Hoµ B×nh Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 15 B¾c Ninh C¸c huyÖn: QuÕ Vâ, Yªn Phong, Gia B×nh, L¬ng Tµi, ThuËn Thµnh 16 Hµ Néi HuyÖn Sãc S¬n 17 Hµ T©y C¸c huyÖn: Ba V×, Mü §øc, Phóc Thä, Quèc Oai, Th¹ch ThÊt, øng Hoµ 18 Qu¶ng Ninh C¸c huyÖn: Ba ChÏ, B×nh HuyÖn Yªn Hng vµ c¸c Liªu, thÞ x·: CÈm Ph¶, U«ng §Çm Hµ, H¶i Hµ, Hoµnh Bå, BÝ Tiªn Yªn, §«ng TriÒu vµ thÞ x· Mãng C¸i 19 H¶i Phßng C¸c huyÖn: VÜnh B¶o, Tiªn L·ng 20 H¶i D¬ng HuyÖn ChÝ Linh Toµn bé c¸c huyÖn kh«ng thuéc môc A 21 Hng Yªn Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 22 Th¸i B×nh Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 23 Hµ Nam Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 24 Nam §Þnh Toµn bé c¸c huyÖn vµ thµnh phè Nam §Þnh 25 Ninh B×nh C¸c huyÖn: Nho Quan, Yªn ThÞ x· Tam §iÖp vµ c¸c
 16. 16 M«, Gia ViÔn huyÖn kh«ng thuéc môc A 26 Thanh Ho¸ C¸c huyÖn: Lang Ch¸nh, Th- C¸c huyÖn kh«ng thuéc êng Xu©n, Quan Ho¸, B¸ Th- môc A íc, Ngäc LÆc, Nh Xu©n, CÈm Thuû, Th¹ch Thµnh, Quan S¬n, Mêng L¸t 27 NghÖ An C¸c huyÖn: Kú S¬n, T¬ng ThÞ x· Cöa Lß vµ c¸c D¬ng, Con Cu«ng, Quú huyÖn kh«ng thuéc môc Ch©u, QuÕ Phong, Quú A Hîp, NghÜa §µn, Anh S¬n, T©n Kú, Thanh Ch¬ng, §« L¬ng 28 Hµ TÜnh Toµn bé c¸c huyÖn ThÞ x· Hµ TÜnh 29 Qu¶ng B×nh Toµn bé c¸c huyÖn ThÞ x· §ång Híi 30 Qu¶ng TrÞ ThÞ x· Qu¶ng TrÞ vµ c¸c ThÞ x· §«ng Hµ huyÖn 31 Thõa Thiªn HuÕ Toµn bé c¸c huyÖn Thµnh phè HuÕ 32 §µ N½ng HuyÖn Hßa Vang vµ c¸c quËn: Thanh Khª, Ngò Hµnh S¬n, Liªn ChiÓu 33 Qu¶ng Nam Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· ThÞ x· Tam Kú Héi An 34 Qu¶ng Ng·i Toµn bé c¸c huyÖn ThÞ x· Qu¶ng Ng·i 35 B×nh §Þnh Toµn bé c¸c huyÖn Thµnh phè Quy Nh¬n 36 Phó Yªn Toµn bé c¸c huyÖn ThÞ x· Tuy Hoµ 37 Kh¸nh Hoµ C¸c huyÖn: Kh¸nh S¬n, C¸c huyÖn kh«ng thuéc Kh¸nh VÜnh môc A 38 B×nh ThuËn Toµn bé c¸c huyÖn Thµnh phè Phan ThiÕt 39 Ninh ThuËn Toµn bé c¸c huyÖn ThÞ x· Phan Rang 40 Kon Tum Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 41 Gia Lai Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 42 §¾k L¾k Toµn bé c¸c huyÖn vµ thµnh phè Bu«n Ma Thuét 43 L©m §ång Toµn bé c¸c huyÖn, thÞ x· vµ thµnh phè §µ L¹t 44 §ång Nai C¸c huyÖn: §Þnh Qu¸n, T©n Phó, Xu©n Léc 45 B×nh Phíc Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 46 B×nh D¬ng C¸c huyÖn: BÕn C¸t, Phó Gi¸o, T©n Uyªn, DÇu TiÕng 47 T©y Ninh Toµn bé c¸c huyÖn ThÞ x· T©y Ninh 48 Thµnh phè C¸c huyÖn: CÇn Giê, Cñ Hå ChÝ Minh Chi 49 Bµ RÞa - Vòng C¸c huyÖn: Long §Êt, Tµu Xuyªn Méc, 50 Long An Toµn bé c¸c huyÖn ThÞ x· T©n An
 17. 17 51 §ång Th¸p Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 52 TiÒn Giang Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· Thµnh phè Mü Tho 53 BÕn Tre Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 54 VÜnh Long Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 55 Trµ Vinh Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 56 An Giang Toµn bé c¸c huyÖn vµ thµnh phè Long Xuyªn 57 CÇn Th¬ Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· Thµnh phè CÇn Th¬ 58 Sãc Tr¨ng Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 59 B¹c Liªu Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 60 Cµ Mau Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· 61 Kiªn Giang Toµn bé c¸c huyÖn vµ thÞ x· IV. Danh môc lÜnh vùc ®Çu t cã ®iÒu kiÖn 1. §iÒu kiÖn vÒ h×nh thøc ®Çu t: 1.1. ChØ ®Çu t theo h×nh thøc hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh vµ Bªn ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ chuyªn ngµnh ®îc phÐp kinh doanh lÜnh vùc nµy: - ThiÕt lËp m¹ng viÔn th«ng c«ng céng, cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng; kinh doanh dÞch vô chuyÓn ph¸t th trong níc, chuyÓn ph¸t th quèc tÕ; - Ho¹t ®éng b¸o chÝ, ph¸t thanh, truyÒn h×nh. 1.2. ChØ ®Çu t theo h×nh thøc hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh hoÆc doanh nghiÖp liªn doanh: - Khai th¸c, chÕ biÕn dÇu khÝ, kho¸ng s¶n quý hiÕm; - VËn t¶i hµng kh«ng, ®êng s¾t, ®êng biÓn; vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng; x©y dùng c¶ng, ga hµng kh«ng (trõ c¸c dù ¸n BOT, BTO, BT); - Kinh doanh dÞch vô hµng h¶i, hµng kh«ng; - V¨n ho¸ (trõ nh÷ng dù ¸n in tµi liÖu kü thuËt, in bao b×, in nh·n m¸c hµng ho¸, in trªn hµng dÖt may, da giÇy; gia c«ng vÏ xen phim ho¹t h×nh b»ng kü thuËt ®å ho¹ vi tÝnh; c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ thÓ thao); - Trång rõng (trõ viÖc trång rõng gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ViÖt Nam ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt thuéc rõng s¶n xuÊt, rõng phßng hé vµ nhµ ®Çu t hç trî vÒ vèn, gièng, kü thuËt, ph©n bãn vµ thu mua s¶n phÈm theo hîp ®ång); - Du lÞch l÷ hµnh; - S¶n xuÊt thuèc næ c«ng nghiÖp; - DÞch vô t vÊn (trõ t vÊn kü thuËt). 2. §iÒu kiÖn dù ¸n g¾n víi ®Çu t t¹o nguån nguyªn liÖu: - S¶n xuÊt, chÕ biÕn s÷a; - S¶n xuÊt dÇu thùc vËt, ®êng mÝa;
 18. 18 - ChÕ biÕn gç (trõ dù ¸n sö dông gç nhËp khÈu); 3. Dù ¸n ®Çu t vµo dÞch vô nhËp khÈu, dÞch vô ph©n phèi trong níc vµ dù ¸n ®¸nh b¾t, khai th¸c h¶i s¶n xa bê: thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Thñ t - íng ChÝnh phñ. V. danh môc lÜnh vùc kh«ng cÊp GiÊy phÐp ®Çu t 1. C¸c dù ¸n g©y nguy h¹i ®Õn an ninh quèc gia, quèc phßng vµ lîi Ých c«ng céng; 2. C¸c dù ¸n g©y ph¬ng h¹i ®Õn di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, thuÇn phong mü tôc cña ViÖt Nam 3. C¸c dù ¸n g©y tæn h¹i ®Õn m«i trêng sinh th¸i; c¸c dù ¸n xö lý phÕ th¶i ®éc h¹i ®a tõ bªn ngoµi vµo ViÖt Nam; 4. S¶n xuÊt c¸c lo¹i ho¸ chÊt ®éc hoÆc sö dông t¸c nh©n ®éc h¹i bÞ cÊm theo ®iÒu íc quèc tÕ.
Đồng bộ tài khoản