Nghị định 27-CP của Chính phủ

Chia sẻ: vanson

Nghị định 27-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời việc điều chỉnh mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Nội dung Text: Nghị định 27-CP của Chính phủ

qu h  
v¨n 
phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
sdl       LAWDATA
N G H Þ  ® Þ N H
C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  27­C P  N G µ Y  23­5­1993
C P
Q U Y   Þ N H  T ¹ M  T H ê I VI Ö C  ® I Ò U  C H Ø N H  M ø C  L ¬ N G  H U
®
V µ  M ø C  T R î C Ê P  ® è I  íI
V  C¸ C   è I T î N G  H ë N G
®
C H Ý N H  S¸ C H   X∙ H é I. 


CH Ý NH   ñ  
PHC¨n  luËttæ 
cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9 
Ch ph ng 30    n¨m 1992;
C¨n  NghÞ   Õt kú  äp  2,Quèc  éikho¸IX;
cø  quy   h thø    h   
Theo    Þ  ña  é  ëng  é    ng   ¬ng 
®Ò ngh c B tr B lao®é ­Th binh vµ    éi,
  x∙h  

NGH Þ   NH   
®Þ :§i Ò u     
1. ­Nay  ¹m  êi®iÒu 
t th   chØnh 
møc ¬ng  u  µ 
l h v møc  î Êp  i víi
tr 
c ®è    
c¸c®èi t ng hëng  Ýnh 
   î   ch s¸ch x∙héinh 
      sau:
1. Møc ¬ng  u  ña 
  l h c c«ng  ©n, viªnchøc  îc®iÒu 
nh    ®  chØnh  b»ng 120%, 
møc ¬ng  u  ©n  ©n 
l h qu nh b»ng 130%  møc  Ön  ëng 
hi h (bao  å m  
g møc ¬ng  u 
l h
theo Quy Õt  nh  è 
®Þ s 203­ H§BT   µy  12­
ng 28­ 1988, trîcÊp  îtgi¸,tiÒn  ï gi¸
   tr     b   
®iÖn,tiÒn tµu xe  i  ¹  Òn häc,tiÒn nhµ  ).
      ® l iti  
,     ë
2. Møc   îcÊp  Êt 
  tr  m søc    ng,    ¹n    ng 
lao ®é tain lao ®é hoÆc   Önh 
b nghÒ  
nghiÖp  ¹ng    ¹ng  ® îc®iÒu 
h 1,h 2    chØnh b»ng 120%  
møc  Ön  ëng 
hi h (bao  å m  
g
møc  î Êp 
tr c theo  Quy Õt  nh  è 
®Þ s 203­H§BT   µy  12­
ng 28­ 1988,trî Êp  îtgi¸,
   c tr    
tiÒn bïgi¸®iÖn,tiÒn häc,tiÒn nhµ  ).
             ë
3. Møc  î Êp  ña    i t ng hëng  Ýnh 
  tr c c c¸c ®è  î   ch s¸ch x∙héi® îcquy  nh  ¹
       ®Þ t  i
b¶ng    Õtban  µnh  Ìm 
chiti   h k theo NghÞ   nh  µy.
  ®Þ n
Riªng  ©n  ©n  ñ  Õu  ña  liÖtsÜ   ëlªnngoµi trîcÊp 
th nh ch y c 4    tr        nu«i dìng
   
hµng 
th¸ng,cßn  ëng 
  h thªm  nh  Êtc¬ 
®Þ xu   b¶n. 


§i Ò u 2. ­  Õ     ®∙i®èi  íic¸n  é  ¹t®éng 
Ch ®é u    v  b ho   c¸ch  ¹ng  íc n¨m 
m tr  
1945 
theo Quy Õt  nh  è 
  ®Þ s 128­H§BT  µy  10­
ng 8­ 1984  îcquy  nh   
®  ®Þ nh sau:
1. Hµng 
  th¸ng trîcÊp  íimøc   èng  Êt  µ 100.000  ng/ngêi ®èi  íi
   v  th nh l   ®å   v 
c¸n bé  ¹t®éng 
  ho   c¸ch m¹ng  ícn¨m 
  tr   1945  ang  ëng ¬ng, l ng  u 
® h l  ¬ h hoÆc   ­h
ëng sinhho¹tphÝ.
  
2.M çi th© m     ¹t®éng 
   niªnho   c¸ch m¹ng  ícn¨m 
  tr   1945  îcphô  Êp 
®  c 20.000 
®ång/th¸ng.
3. Møc 
  sinh ho¹tphÝ  i víi   é  ¹t®éng      êng  õ 1935  Ò   ­
   ®è     b ho  
c¸n ë x∙,ph t  v tr
íclµ120.000  ng/th¸ng,tõ1936  n   ícn¨m 
   ®å    ®Õ tr   1945  µ85.000  ng/th¸ng.
l  ®å
C¸c quy  nh   ¹  Òu  nµy 
®Þ t i§i 2  thay  Õ 
th møc   © m  
th niªn,møc  
  sinh  ¹t
ho  
phÝ  µ   
v c¸ckho¶n  î Êp 
tr 
c quy  nh  íc®©y. 
®Þ tr  
§i Ò u     
3. ­ C«ng  ©n   
nh viªnchøc 
nghØ  u, nghØ  Êt 
h  m søc    ng  íc
lao ®é tr  
th¸ng 9 
  n¨m 1985, do 
  quy  nh 
®Þ chuyÓn  æi 
® møc  ¬ng 
l theo NghÞ   nh  è 
®Þ s
2

236­H§BT  µy  9­
ng 18­ 1985    Êt hîp lý(chªnh lÖch  õ m ét  Ëc ¬ng  ëlªn)
qu¸ b         t  bl tr    
th× nay  îcchuyÓn  æi  ¹ t ng 
®  ® l  ¬ øng  íimøc ¬ng  ña 
i v  l c c«ng  ©n, viªnchøc 
nh   
t¹ 
ichøc  ïng  ×nh    ïng chøc  ô, chuyªn 
c tr ®é (c   v  m«n, nghiÖp  ô) 
v theo NghÞ  
®Þnh  è 
s 235­ H§BT   µy  9­
ng 18­ 1985  µm  ¬  ë    Ýnh  ¹ l ng  u 
l c s ®Ó t l  ¬ h hoÆc   î
i tr 
cÊp  Êt 
m søc    ng 
lao®é theo §iÒu  cña 
  1  NghÞ   nh  µy.
®Þ n


§i Ò u 4.   
­ Gi¸o viªn,c¸n  é 
    b gi¶ng  ¹y  ∙ 
d ® nghØ   u, nghØ   Êt 
h  m søc   
lao
®éng  a  îc hëng  ô  Êp  © m  
ch ®   ph c th niªn gi¸o dôc 
   theo Quy Õt  nh  è 
®Þ s 309­
H§BT   µy  12­
ng 10­ 1988  nay  îc tÝnh  µo ¬ng  u  µ  îcÊp  Êt 
®  vl h v tr  m søc   
lao
®éng.


§i Ò u 5.
1. Møc ¬ng  u  ña  êinghØ   u  ícngµy  th¸ng 4 
  l h c ng   h tr   1    n¨m 1993 ¬ng  ­
t ®
¬ng  íimøc  ¬ng  u  ña  êi nghØ   u 
v  l h c ng   h sau  µy  th¸ng 4 
ng 1    n¨m 1993  Ýnh
(t  
theo møc  ¬ng  íi)cã  ïng 
l m c chøc  ô  µ 
v v møc     èng  Õn, b¶o  ¶m  
®é c hi   ® chªnh 
lÖch kh«ng   
qu¸ 5%.
2. Kho¶n  î Êp  ét  Çn  i  íingêi bÞ   ¬ng 
  tr c m l ®è v     th hoÆc     nh  ÖtsÜ 
gia ®× li  
nay 
quy  nh  èng  Êt b»ng 
®Þ th nh   200.000  ng/th¸ng.
®å  


§i Ò u        á  Õ     ï tiÒn  iÖn, tiÒn  äc,tiÒn  µ  , trî Êp  ît
6. ­ B∙ib ch ®é b   ®   h  nh ë     c tr  
gi¸,tiÒn  µu  ®i  ¹ hµng 
  t xe  l i   n¨m  ña  êi nghØ   u  µ   
c ng   h v c¸c kho¶n  î Êp 
tr  c thªm 
®èi víi ét  è  i t ng ®∙ 
   m s ®è  î   ban  µnh  íc®©y.
h tr  


§i Ò u 7.    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng 4 
­ Ngh ®Þ n c hi l     k t  1   
n¨m 
1993.
§èi víinh÷ng  êi ® îc x¸c nhËn  µ th ng 
   ng       l  ¬ binh  µ  ©n  ©n  îc gi¶i
v qu nh ®  
quyÕt  Õ     Önh 
ch ®é b binh tõ ngµy  th¸ng4 
   1    n¨m 
1993  ë®i  ëng  î Êp 
tr   h tr 
c theo  
l ng 
¬ hoÆc   sinh ho¹tphÝ   òng  ùc  Ön 
    c th hi theo  iÓ m     Òu  NghÞ   nh  
® 3, §i 1  ®Þ
nµy.
C¸c 
quy  nh  íc®©y    íi ÷ng    nh  ña 
®Þ tr   tr¸v  
i nh qui®Þ c NghÞ   nh  µy  u  
®Þ n ®Ò
b∙i á.
 b


§i Ò u      é 
8. ­B Lao  ng   ¬ng    µ    éicïng Bé  µichÝnh  Þu 
®é ­ Th binh v x∙h     T  ch
tr¸chnhiÖ m  íng dÉn    µnh 
  h  thih NghÞ   nh  µy.
®Þ n


§i Ò u  9. ­ Bé  tr ng, Thñ  tr ng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc
ë ë  
ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û  
ph   t U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung 
  ph tr     ­
¬ng  Þu 
ch tr¸chnhiÖ m    µnh 
  thih NghÞ   nh  µy.
®Þ n 
3B¶NG  
QUY   NH  
®Þ CHI  ÕT 
TI MøC   î  Ê P
TR C
Cñ A  
C¸C  I  îNG  ëNG   Ý NH  
®è T H CH S¸CH  HéI
X∙ 
(Ban  µnh 
h kem 
theo NghÞ   nh  è  CP   µy  5­
  ®Þ s 27­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ).
c Ch ph  
 
Møc  î Êp  õ1­ 1993
tr 
c t   4­
§ång/th¸ng §èivíi ÷ng  ­
   nh ng
êihëng  î Êp 
  tr c
Sè §èit ng hëng
 î  
tÝnh theo l ng,
 ¬  
 
TT ngoµitrî Êp   
   c nh
th¸ng3­
  1993  îc
® 
céng thªm  ng/
®å
th¸ng
1 Th¬ng 
binh
­H¹ng 
  1  200.000   
® 40.000 
®
­H¹ng 
  2  110.000   
® 43.000 
®
­H¹ng 
  3 50.000   
® 19.000 
®
­H¹ng 
  4  25.000   
® 10.000 
®
­H¹ng  cã  ¬ng  Ët® Æc   Öt
  1  th t  bi   240.000   
® 40.000 
®
2 Th¬ng 
binh lo¹ B  µ  Önh 
   vb
i binh
­H¹ng 
  1  166.000   
® 19.000 
®
­H¹ng 
  2  76.000   
® 24.000 
®
­H¹ng 
  3  35.000   
® 12.000 
®
­H¹ng  (Th¬ng 
  4  binh)
  18.000   
®  
6.000 
®
­  ¹ng  cã  ¬ng  Ët,b Önh  Ët® Æc   206.000   
H 1  th t  t  ® 40.000 
®
biÖt
3
TrîcÊp  êiphôc  ô:
  ng   v 88.000 
®
­ Th¬ng 
  binh  ¹ng    Önh 
h 1, b binh  h¹ng 
 
1, 
tai ¹n lao®éng  ¹ng    Önh  Ò  
   
n h 1,b ngh
110.000 
®
nghiÖp  ¹ng 
h 1 
­Th¬ng 
  binh h¹ng    Önh 
  1,b binh h¹ng   
  1
4
cã  th ng  tËt, Önh  tËt ® Æc  biÖt
¬  b     
nÆng 
30.000 
®
Th©n   ©n   Öt sÜ   µ  êi cã 
nh li   v ng   c«ng 
gióp ®ì 
  c¸ch m¹ng:
 
­H ëng  nh  Êtc¬ 
  ®Þ su   b¶n  120.000 
®
­H ëng  î Êp 
  tr c nu«idìng:
  120.000 
®
+  ©n  ©n  ÖtsÜ  µ yÕu  ®¬n 
Th nh li   gi   c«  120.000 
®
4Con  ÖtsÜ  å    
li   m c«i 120.000 
®
5 + 
Cha  Ñ   ã 
m c con  c  Êt lµliÖtsÜ
®é nh      
+  ©n   ©n   ñ  Õu  ña  liÖtsÜ 
Th nh ch y c 3    20.000 
®
trëlªn
  
TrîcÊp  Êtth ng: 
  tu   ê   53.000 
®
­H ëng  nh  Êtc¬ 
  ®Þ su   b¶n 
­H ëng  î Êp 
  tr c nu«idìng:
  50.000 
®
+  ©n  ©n  êichÕt  ×  ¹ n¹n lao
Th nh ng   v t     
i
6  
35.000 
®
®éng, b Önh  Ò  
  ngh nghiÖp 
7 55.000   
®
+  ©n  ©n  êichÕt  ×  m   au 
Th nh ng   vè ®
C«ng  ©n 
nh cao  nghØ  Öc:
su  vi  
Sinh  ¹tphÝ  i t ng x∙héinu«i
ho   ®è  î        
dìng tËp 
  trung 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản