Nghị định 28/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
69
lượt xem
2
download

Nghị định 28/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 28/2003/NĐ-CP về quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 28/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2003/NĐ-CP Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2003 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 28/2003/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2003 QUY Đ NH VI C PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY D NG T QU C NĂM 2003 - CÔNG TRÁI GIÁO D C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh phát hành công trái xây d ng T qu c s 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999; Th c hi n vi c phát hành Công trái giáo d c theo Ngh quy t s 09/2002/QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 c a Qu c h i; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. M c ích phát hành công trái Chính ph phát hành Công trái xây d ng T qu c năm 2003 mang tên Công trái giáo d c nh m huy ng ngu n v n h tr các t nh mi n núi, Tây Nguyên và các t nh có nhi u khó khăn th c hi n m c tiêu kh ng còn phòng h c 3 ca, không còn phòng h c tranh tre, n a lá, kiên c hoá trư ng h c theo quy nh t i Ngh quy t s 09/2002/QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 c a Qu c h i. i u 2. i tư ng mua công trái 1. Công dân Vi t Nam trong nư c và ngoài nư c. 2. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. 3. Ngư i nư c ngoài làm vi c, cư trú Vi t Nam. 4. Các cơ quan hành chính, s nghi p. 5. T ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p. 6. Doanh nghi p Nhà nư c. 7. Doanh nghi p khác thu c m i thành ph n kinh t .
  2. 8. T ch c nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. i tư ng quy nh t i kho n 4, 5, 6 và 7 c a i u này không ư c s d ng kinh phí c a ngân sách nhà nư c c p mua công trái. Chương 2: NH NG QUY Đ NH C TH i u 3. Lo i ti n, kỳ h n, th i gian phát hành công trái và lư ng v n huy ng 1. Công trái giáo d c ư c phát hành, thu và ghi b ng ti n Vi t Nam, có kỳ h n 5 năm tính t th i i m phát hành công trái. 2. Th i gian phát hành b t u t ngày 05 tháng 5 năm 2003. 3. T ng m c v n huy ng là 2.000 t ng (hai nghìn t ng Vi t Nam). i u 4. Hình th c và m nh giá công trái 1. Công trái giáo d c phát hành theo hai hình th c : - Công trái không ghi tên, in trư c m nh giá (dư i ây g i là công trái không ghi tên); - Công trái có ghi tên, không in trư c m nh giá (dư i ây g i là công trái có ghi tên). 2. Phi u công trái không ghi tên có m nh giá t i thi u là 50.000 ng (năm mươi nghìn ng) và m nh giá t i a là 100.000.000 ng (m t trăm tri u ng). B Tài chính quy nh c th t ng lo i m nh giá công trái cho phù h p và thu n l i cho ngư i mua công trái. 3. Phi u công trái có ghi tên ư c s d ng trong trư ng h p t ch c, doanh nghi p, cá nhân mua công trái có giá tr t 50.000.000 ng (năm mươi tri u ng) tr lên. Phi u công trái có ghi tên ch ư c ghi m nh giá t i a là 10.000.000.000 ng (mư i t ng). i u 5. Phi u công trái 1. B Tài chính quy nh kích thư c, hình v , hoa văn và các c i m khác c a phi u công trái, b o m thu n ti n cho vi c s d ng, b o qu n, c t gi và ch ng làm gi . B trư ng B Tài chính ký tên trên phi u công trái. 2. B Tài chính t ch c vi c in n, b o qu n, v n chuy n phi u công trái theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 6. B o m giá tr ti n mua công trái và lãi su t công trái Trên cơ s b o m giá tr ti n mua công trái và t l lãi su t theo quy nh t i Pháp l nh phát hành Công trái xây d ng T qu c s 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999, lãi su t ghi trên Công trái giáo d c ư c quy nh là 8%/năm (bao
  3. g m c m c trư t giá hàng năm và t l lãi su t 1,5%/năm) và lãi su t tính cho 5 năm là 40%. Trư ng h p m c trư t giá th c t trong 05 năm c ng v i lãi su t 5 năm l n hơn 40% thì ngư i s h u công trái ư c Nhà nư c bù chênh l ch. Trư ng h p m c trư t giá th c t trong 05 năm c ng v i lãi su t 05 năm th p hơn ho c b ng 40% thì ngư i s h u công trái v n ư c hư ng lãi su t 40% như ghi trên phi u công trái ã phát hành. i u 7. Kỳ h n thanh toán công trái Ti n mua Công trái giáo d c ư c thanh toán úng kỳ h n 05 năm ( 60 tháng), g c và lãi công trái ư c thanh toán m t l n. Trư ng h p n h n, ngư i s h u công trái chưa thanh toán, g c và lãi công trái s ư c b o lưu trên tài kho n riêng ch thanh toán. Th i gian quá h n không ư c tính lãi. i u 8. Thanh toán trư c h n 1. Trong trư ng h p c bi t, ngư i s h u công trái có nhu c u thanh toán trư c kỳ h n thì ư c thanh toán y , k p th i ti n g c và ư c hư ng lãi tính trên s ti n ghi trên công trái như sau : a) Th i gian mua công trái chưa 12 tháng thì không ư c hư ng lãi. b) Th i gian mua công trái t 12 tháng n dư i 24 tháng thì ư c hư ng lãi là 8%. c) Th i gian mua công trái t 24 tháng n dư i 36 tháng thì ư c hư ng lãi là 16%. d) Th i gian mua công trái t 36 tháng n dư i 48 tháng thì ư c hư ng lãi là 24%. ) Th i gian mua công trái t 48 tháng n dư i 60 tháng thì ư c hư ng lãi là 32%. 2. B Tài chính hư ng d n c th các trư ng h p c bi t ư c thanh toán công trái trư c kỳ h n. i u 9. Quy n c a ngư i s h u công trái 1. Ngư i s h u công trái có quy n bán, t ng, cho, l i th a k ho c s d ng c m c . Trong trư ng h p c bi t, có quy n yêu c u thanh toán trư c h n như quy nh t i i u 8. 2. Ngư i s h u công trái không ư c dùng công trái thay th ti n trong lưu thông, n p thu và th c hi n các nghĩa v tài chính khác v i Nhà nư c.
  4. i u 10. Kinh doanh mua bán công trái 1. Các t ch c tín d ng là pháp nhân Vi t Nam ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng ư c phép kinh doanh mua bán công trái. 2. B Tài chính hư ng d n ho t ng mua bán công trái gi a các t ch c ư c phép kinh doanh công trái v i các t ch c, cá nhân. i u 11. B o qu n, c t gi phi u công trái 1. Ngư i s h u công trái có trách nhi m gi gìn, b o qu n phi u công trái. Phi u công trái b tNy xóa; s a ch a; ch p vá ho c bi n d ng v hình th c n m c không gi ư c các n i dung ban u thì không ư c thanh toán. 2. Ngư i s h u công trái không ghi tên khi m t phi u công trái thì không ư c thanh toán. 3. Ngư i s h u công trái có ghi tên khi m t phi u công trái ph i báo ngay cho ơn v Kho b c Nhà nư c nơi phát hành. N u phi u công trái chưa b l i d ng rút ti n, ơn v Kho b c Nhà nư c nơi phát hành s ki m tra, xác nh n làm căn c thanh toán phi u công trái khi n h n. 4. Ngư i s h u công trái có th g i phi u công trái t i Kho b c Nhà nư c b o qu n, c t gi và ph i n p m t kho n phí do B Tài chính quy nh. i u 12. Qu n lý công trái mà i tư ng mua là t ch c 1. Công trái do t ch c mua ư c qu n lý như các tài s n khác c a ơn v . 2. Trư ng h p t ch c mua công trái b gi i th , phá s n, sáp nh p, h p nh t, chia, tách ho c ch m d t ho t ng thì công trái ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. a i m phát hành và thanh toán công trái 1. a i m phát hành và thanh toán công trái ư c t ch c an toàn, thu n ti n cho ngư i mua công trái và thanh toán công trái. 2. Công trái ư c phát hành và thanh toán t i các ơn v Kho b c Nhà nư c ho c t i các cơ quan t ch c khác do B Tài chính y nhi m. 3. T ch c, cá nhân có th mua công trái và thanh toán công trái b t c a i m nào theo quy nh t i kho n 2 i u này. Riêng i v i công trái ghi tên, vi c thanh toán ho c làm th t c chuy n như ng ch th c hi n t i tr s Kho b c Nhà nư c nơi phát hành. i u 14. Chi phí phát hành và thanh toán công trái Chi phí phát hành và thanh toán công trái ư c b trí trong ngân sách Nhà nư c và ư c qu n lý, s d ng theo ch qu n lý tài chính hi n hành.
  5. i u 15. Ngu n v n huy ng và ngu n v n thanh toán công trái 1. Ngu n v n huy ng t phát hành Công trái giáo d c ph i ư c ph n ánh y vào ngân sách Nhà nư c và s d ng úng m c ích theo quy nh t i i u 1 Ngh nh này; ng th i ph i công b công khai theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngu n v n thanh toán g c và lãi công trái do ngân sách Nhà nư c b o m. i u 16. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c mua Công trái giáo d c, trong công tác v n ng mua công trái, t ch c phát hành công trái thì ư c Nhà nư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v công trái thì b x lý theo quy nh t i i u 14, i u 15 Pháp l nh phát hành công trái xây d ng T qu c s 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 17. Trách nhi m c a các B , ngành và cơ quan liên quan 1. B Tài chính có trách nhi m : a) T ch c tri n khai vi c phát hành Công trái giáo d c quy nh t i Ngh nh này; b) Căn c tình hình thu nh p dân cư và kh năng tài chính c a các doanh nghi p Nhà nư c và các cơ quan, t ch c giao k ho ch v n ng mua công trái cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các doanh nghi p, các cơ quan, t ch c. c) B o m b trí ngu n v n huy ng ư c t phát hành Công trái giáo d c t p trung u tư cho các t nh mi n núi, Tây Nguyên và các t nh có nhi u khó khăn th c hi n m c tiêu không còn phòng h c 3 ca, không còn phòng tranh tre, n a lá, kiên c hoá trư ng h c. 2. B Giáo d c và ào t o có trách nhi m : a) Rà soát, ki m tra, bãi b các kho n thu, các kho n óng góp xây d ng trư ng h c trái quy nh. b) T ch c thông tin hi n tr ng cơ s v t ch t h th ng trư ng h c, danh sách m t s cơ s , trư ng l p c n u tư kiên c hoá nh ng vùng và a bàn tr ng i m làm cơ s tuyên truy n v n ng mua Công trái giáo d c. 3. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có trách nhi m v n ng các t ch c tín d ng b trí ngu n v n, s d ng v n h p lý tham gia mua Công trái giáo d c theo úng k ho ch v n ng ư c giao.
  6. 4. B Văn hóa - Thông tin ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành có liên quan, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tuyên truy n m c ích, ý nghĩa c a vi c phát hành công trái các t ng l p nhân dân hi u rõ và tích c c tham gia. 5. T ng c c Th ng kê có trách nhi m tính toán và công b m c trư t giá ph c v cho vi c thanh toán công trái. 6. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân, y ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i các c p M t tr n T qu c Vi t Nam t ch c, tuyên truy n, v n ng m i t ng l p nhân dân hư ng ng tham gia mua Công trái giáo d c. i u 18. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản