Nghị định 28/CP của Chính phủ

Chia sẻ: hoanglinh

Nghị định 28/CP của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước

Nội dung Text: Nghị định 28/CP của Chính phủ

phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h                 c s d l      
v¨n  LAWDATANgh Þ   Þ nh
®
c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  28/C P n g µ y  
C 28 th¸ng 3 n¨ m  1997 v Ò  ® æ i  m íi q u ¶ n   ý

ti Ò n l¬ n g, thu  h Ë p  trong c¸c  o a n h  n g hi Ö p
n d
N h µ  N íc


C h Ý n h  ph ñ


C¨n  LuËt Tæ  
cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9 
Ch ph ng 30    n¨m 
1992;
C¨n  LuËt Doanh 
cø    nghiÖp  µ   ícngµy  th¸ng4 
Nh n   20    n¨m 
1995;
Theo    Þ  ña  é  ëng  é 
®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ    éi,
  X∙ h


Ngh Þ   Þ nh:
®

§i Ò u   
1. Nay  ®Þnh 
quy  møc ¬ng  èithiÓu ®Ó   Ýnh  n    Òn l ng 
l t   t ®¬ gi¸ti  ¬
trongc¸cdoanh 
   nghiÖp  µ   ícnh 
Nh n   sau:
1. C¸c 
  doanh  nghiÖp  µ   íc dîc ¸p  ông  Ö   è  Òu 
Nh n     d h s di chØnh    t¨ng thªm 
tiÒn l ng  èithiÓu kh«ng      Çn  víi
 ¬ t     qu¸ 1,5 l so    møc ¬ng  èithiÓu do  µ   ícquy 
l t    Nh n  
®Þnh    µm  ¬  ë  Ýnh  n    Òn tiÒn l ng. Bé  
®Ó l c s t ®¬ gi¸ti    ¬   Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th Binh 
vµ  héic¨n cø  µo    sinh ho¹t, Òn c«ng    ng    Þ  êng    õng
X∙      v gi¸c¶     ti   lao ®é trªnth tr ët  
vïng,ngµnh  µ  Öu 
  v hi qu¶  kinh doanh    íng dÉn  ô  Ó  Ö   è  iÒu 
  ®Ó h   c th h s ® chØnh 
nµy  i víi  
®è     doanh 
c¸c nghiÖp  µ   íc.
Nh n  
2. Khi ¸p  ông  Ö   è  iÒu 
  d h s® chØnh   
t¨ng thªm  µy 
n ph¶ib¶o  ¶m  
  ® nguyªn 
t¾c kh«ng  µm 
l gi¶m    c¸c kho¶n  ép  ©n 
n ng s¸ch  µ   íc,® Æc   Öt lµ kh«ng 
Nh n   bi    
gi¶m  î nhuËn  víin¨m  íc ®∙  ùc hiÖn, trõtr ng  îp  µ   íc can  Þªp
l i so    tr   th       ê h Nh n   th  
®iÒu chØnh     
gi¸b¸n s¶n  È m  
ph hoÆc     Þch  ô  ña 
gi¸d v c doanh  nghiÖp. 
3. Hµng 
  n¨m, c¨n cø  µo 
    v chØ  è  îtgi¸, èc ®é     ëng 
s tr       t¨ngtr
t kinh tÕ,Bé   ­
    tr
ëng  é  
B Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh vµ  héisau      æi, thèng  Êt ý  Õn 
  X∙    khitrao®   nh   ki
víi é  µichÝnh  µ 
  T 
B v Tæng    oµn 
Liªn® Lao  ng  ÖtNam   iÒu 
®é Vi   ® chØnh  Ö   è 
hs
møc ¬ng  èi Óu ®Ó   Ýnh  n    Òn l ng 
l t  thi   t ®¬ gi¸ti  ¬ cho  ïhîp.
ph    


§i Ò u  ViÖc  ng  µ  ëng  Õ    
2.  ®ã v h ch ®é b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ 
hi x∙h   hi y 
cña c«ng  ©n, viªnchøc 
nh    trong c¸c doanh 
   nghiÖp  µ   ícvÉn  Ýnh 
Nh n   t theo  Ö  
h
sè møc  ¬ng 
l quy  nh  ¹ 
®Þ ti NghÞ   nh  è 
®Þ s 26/CP  µy  th¸ng 5 
ng 23    n¨m  1993 
cña  Ýnh  ñ  µ 
Ch ph v møc ¬ng  èi Óu chung  ChÝnh  ñ 
l t  thi   do  ph quy  nh 
®Þ


§i Ò u    ü  
3. Qu khen  ëng  µ  ü  óc  î cña 
th v qu ph l   i doanh nghiÖp  îcthùc
®   
hiÖn theo quy  nh  ¹ kho¶n  vµ    Òu   
®Þ ti
  4  5, §i 33,Quy  Õ  
ch qu¶n  ýtµichÝnh  µ 
l    v
h¹ch to¸nkinh doanh  i víi
     ®è     Doanh 
nghiÖp  µ   ícban  µnh  Ìm 
Nh n   h k theo  NghÞ  
®Þnh  è 
s 59/CP  µy  th¸ng10 
ng 03    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ.
c Ch ph
2

§iÒu    é  
4. B Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th Binh  µ  héi ban  µnh  É u    ¬ng 
v X∙    h m sæ l
thèng  Êt 
nh trong  c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc.TiÒn ¬ng  µ 
Nh n   l v thu  Ëp  ùc
nh th  
nhËn  µng 
h th¸ngcña  êilao®éng  îcghi®Çy   
  ng     ®   ®ñ trong sæ  ¬ng  ña 
 l c doanh 
nghiÖp  theo quy  nh  ña  é  
®Þ c B Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh  µ  héi lµm  ¬  ë 
v X∙    cs
cho  Öc  Óm    
vi ki tra,thanh    ùc  Ön  Ýnh 
tra th hi ch s¸ch  Òn ¬ng  µ  ùc  Ön 
ti l v th hi
thuÕ    Ëp    ©n 
thu nh c¸nh theo quy  nh  ña  µ   íc.
  ®Þ c Nh n  


§iÒu    Öc  ©y  ùng, xÐt duyÖt  µ 
5. Vi x d    v qu¶n  ý®¬n    Òn l ng  ña   
l  gi¸ti  ¬ c c¸c
doanh 
nghiÖp  µ   ícph¶i®¶m  
Nh n     b¶o   
c¸cquy  nh 
®Þ sau  y: 
®©
1. §¬n    Òn ¬ng  îcx©y  ùng    ¬  ë  nh 
  gi¸ti l ®  d trªnc s ®Þ møc    ng 
lao ®é trung 
b×nh    Õn  ña 
tiªnti c doanh  nghiÖp  µ   
v c¸c th«ng  è  Òn ¬ng  Nhµ   íc quy 
s ti l do  n 
®Þnh.
2.B¶o  ¶m  
  ® quan  Ö   Òn l ng  ×nh  ©n  îp lýgi÷a c¸cdoanh 
h ti  ¬ b qu h       nghiÖp 
Nhµ   íc;tiÒn l ng  ùc tÕ  ùc hiÖn  ×nh  ©n  ña 
n   ¬ th   th   b qu c doanh  nghiÖp 
cao  Êt
nh  
kh«ng  îtqu¸ 2  Çn  Òn l ng  ×nh  ©n 
v     l ti  ¬ b qu chung  ña  Êtc¶   
c t   c¸c doanh  nghiÖp 
® îcgiao ®¬n    µ 
    gi¸v ph¶i®¶m  
  b¶o  nguyªn t¾c  èc®é     Òn l ng  Êp  ¬n 
  t   t¨ngti  ¬ th h
tèc®é    
  t¨ngn¨ng  Êtlao®éng.
su    
3. C¸c 
  doanh nghiÖp  a  ©y  ùng  nh 
ch x d ®Þ møc    éng  µ  a  ã  n  
lao d v ch c ®¬
gi¸tiÒn ¬ng  îc duyÖt  ×  ü  Òn ¬ng  ùc  Ön 
  l ®  th qu ti l th hi chØ   quyÕt to¸n b»ng 
 
tæng  è    ng  ùc tÕ  ö  ông  íi Ö   è 
s lao®é th   s d v   s møc ¬ng  ×nh  ©n  c¬ 
h l b qu do  quan 
giao  n    Õt  nh  µ 
®¬ gi¸quy ®Þ v møc  ¬ng  èithiÓu 
l t  chung  Ch Ýnh  ñ   
do  ph quy
®Þnh.  


§iÒu    éi ®ång 
6. H   Qu¶n  ÞhoÆc  
tr   Gi¸m  c 
®è doanh  nghiÖp  µ   íc(®èi
Nh n    
víidoanh 
  nghiÖp  kh«ng  ã  éi  ång 
sH § Qu¶n  Þ)ph¶i thùc  Ön  y      
tr     hi ®Ç ®ñ c¸c
quy  nh 
®Þ sau  y:
®©
1. ChÊn 
  chØnh c«ng   
t¸cqu¶n  ýlao ®éng, ®Þnh 
l      møc     ng, tiÒn l
lao ®é    ­
¬ng,tiÒn th ng 
    ë theo ®óng 
  quy  nh  ña  Ýnh  ñ.
®Þ c Ch ph
2. X ©y  ùng  µ  ¨ng  ý  nh 
  d v® k ®Þ møc    ng 
lao ®é theo  íng dÉn  ña  é   
h  c B Lao
®éng   ¬ng 
­Th binh vµ  héi.
  X∙ 
3. X ©y  ùng  n    Òn ¬ng    ¬  ë  nh 
  d ®¬ gi¸ti l trªnc s ®Þ møc     ng  µ   
lao ®é v c¸c
th«ng  è  Òn ¬ng  Ch Ýnh  ñ  
s ti l do  Ph quy  nh     ×nh  ¬ 
®Þ ®Ó tr c quan  ã  Èm  
c th
quyÒn    Öt chË m   Êt vµo  ý   ña 
phª duy   nh   qu Ic n¨m  Õ   ¹ch.
k ho
4. Phèi hîp  íiBan  Êp  µnh 
    v  ch h C«ng  oµn  ©y  ùng  µ 
® x d v ban  µnh   
h quy
chÕ    ¬ng,    ëng 
tr¶ l tr¶ th trong  doanh nghiÖp. Quy  Õ   µy 
  ch n ph¶i ®¶m    
  b¶o
nguyªn t¾c  ©n  èitheo    ng, g ¾n  Òn l ng,tiÒn th ng  íi
  ph ph   lao ®é   ti  ¬     ë v  n¨ng  Êt
su  
lao  ng,  Öu 
®é hi qu¶  c«ng  Öc  ña  õng  êi,khuyÕn  Ých  îc ngêi lao
vi c t ng   kh d    
®éng  ã  ×nh ®é  
c tr   chuyªn m«n,  ü  Ëtcao.Quy  Õ    ¬ng,tr¶th ng 
  k thu     ch tr¶l     ë ph¶i  
® îcphæ   Õn  n   õng  êi lao ®éng 
  bi ®Õ t ng     trong doanh 
  nghiÖp  µ 
v ph¶i®¨ng  ý 
  k
cïng  íinéi quy    ng  ¹  ë  
v    lao ®é t i Lao  ng    ¬ng 
S ®é ­ Th binh  µ  héi theo   
v X∙    quy
®Þnh  ña  é  Ëtlao®éng.
c B lu      


§iÒu   
7. C¸c  ¬ 
c qu¶n  ýNhµ   íc thùc hiÖn 
l  n    tr¸chnhiÖm,  Òn  ¹n 
  quy h theo 
quy  nh 
®Þ sau  y:
®©
1.Bé 
  Lao  ng   ¬ng 
®é ­Th binh vµ  héi:
  X∙ 
3

­  íng  Én 
H d c¸c doanh nghiÖp  ¬ng 
ph ph¸p  ©y  ùng  nh  
x d ®Þ møc    
lao
®éng  µ  ¨ng  ý  nh 
v® k ®Þ møc    ng  íi ¬ 
lao®é v   quan  ã  Èm  Òn.
c c th quy
­ H íng  Én   
  d c¸c doanh nghiÖp  ¬ng 
ph ph¸p  ©y  ùng  n    Òn ¬ng,
x d ®¬ gi¸ti l  
c¸c th«ng  è  Òn l ng,h Ö   è  iÒu 
  s ti  ¬   s ® chØnh  Òn l ng  èithiÓu 
ti  ¬ t   theo  ïng,theo 
v  
ngµnh    Ýnh  n    Òn l ng.
®Ó t ®¬ gi¸ti  ¬
­ Qu¶n  ý,giao  n     Òn ¬ng  i  íic¸c doanh 
l  ®¬ gi¸ti l ®è v     nghiÖp  Õp  ¹ng 
x h
® Æc   Öttheo Quy Õt  nh  è 
bi     ®Þ s 185/TTg  µy  th¸ng3 
ng 28    n¨m 1996  ña  ñ ­
c Th t
íng Ch Ýnh  ñ.
  ph
­Th«ng  møc ¬ng  ×nh  ©n 
  b¸o  l b qu chung  ña  Êtc¶   
c t   c¸cdoanh  nghiÖp  ­
®
îc giao  n      iÒu 
  ®¬ gi¸®Ó ® chØnh møc  ¬ng  ùc hiÖn  ×nh  ©n  ña 
l th   b qu c doanh 
nghiÖp  cao  Êt.
nh
­ ChØ   o 
®¹ c¸c  é,  µnh, c¸c  a   ¬ng  Óm     µ  iÒu 
B ng   ®Þ ph ki tra v ® chØnh 
®Þnh  møc    ng, ®¬n    Òn l ng  ña 
lao ®é   gi¸ti  ¬ c doanh  nghiÖp   
®Ó b¶o  ¶m   Òn
® ti  
l ng  µ    Ëp  îp lý.
¬ v thu nh h  
2. C¸c  é  
B qu¶n  ý ngµnh, lÜnh  ùc  ùc  Ön  Öc  ¨ng  ý, qu¶n  ý
l    v th hi vi ® k  l 
®Þnh møc     ng  µ 
lao ®é v giao  n    Òn ¬ng 
®¬ gi¸ti l cho   
c¸c doanh nghiÖp  éc
thu  
quyÒn qu¶n  ý.
l
3.Së 
  Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh vµ  hé 
  X∙  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung 
  ph tr    
¬ng  ùc hiÖn  ¨ng  ý,qu¶n  ý®Þnh 
th   ® k  l  møc    ng  µ 
lao®é v giao ®¬n    Òn l ng 
  gi¸ti  ¬
cho   
c¸c doanh nghiÖp  µ   ícthuéc ®Þa   ¬ng 
Nh n     ph qu¶n  ývµ   
l   c¸c C«ng     
tyCæ
phÇn  ã   
c trªn50%   èn  c¸c doanh 
v do    nghiÖp  µ   ícgãp,®ãng    a  µn 
Nh n     trªn®Þ b
®Þa  ¬ng.
ph
4.  µng 
H n¨m,    é  
c¸c B qu¶n  ý ngµnh, lÜnh  ùc, Së  
l    v   Lao  ng  Th¬ng 
®é ­ 
binh  µ  héitØnh, thµnh  è  ùcthuéc 
v X∙      ph tr   Trung  ng  ã 
¬ c tr¸chnhiÖm  
  b¸o   
c¸o
Bé  Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th binh  µ  héi kÕt 
v X∙    qu¶  ¨ng  ý  nh 
® k ®Þ møc     ng,
lao ®é  
®¬n    Òn ¬ng  µ  ×nh  ×nh  Òn l ng, thu nhËp  ña 
gi¸ti l vt h ti  ¬     c doanh  nghiÖp  éc
thu  
quyÒn  qu¶n  ý.
l


§i Ò u 8. C¸c  é  
B qu¶n  ýngµnh, lÜnh  ùc,c¸c Së  
l    v     Lao  ng    ¬ng 
®é ­ Th
binh vµ  héi,c¸c doanh 
  X∙      nghiÖp  µ   íctæ 
Nh n   chøc  µ  ñng  è  Ö   èng  µm 
vc c h th l
c«ng      ng   Òn l ng 
t¸clao®é ­ti  ¬ nh»m   ùc hiÖn  y    Ö m  ô,yªu cÇu  ña 
th   ®Ç ®ñ nhi v    c
c«ng   
t¸cqu¶n  ýtheo  é   ËtLao  ng  µ  Ët doanh 
l  B lu   ®é v Lu   nghiÖp  µ   íc,thùc
Nh n    
hiÖn  Öc  ©y  ùng  nh 
vi x d ®Þ møc,  chøc  µ  ©n 
tæ  v ph c«ng    ng, x©y  ùng 
lao ®é   d
®¬n    Òn ¬ng  µ  ©n  èitiÒn ¬ng  ¾n   íin¨ng  Êt,chÊt l ng,hiÖu 
gi¸ti l v ph ph   l g v  su    î  
qu¶ kinh doanh  ña    ¬n  Þ  µ    ©n  êilao ®éng 
  c c¸cd v v c¸nh ng     theo quy  nh  ña 
®Þ c
Nhµ   íc.
n


§i Ò u    é 
9. B Lao  ng    ¬ng    µ  héisau      æi    Õn 
®é ­ Th binh v X∙    khitrao® ý ki
víi é  µichÝnh  µ 
  T 
B v Tæng    oµn 
Liªn® Lao  ng  ÖtNam   íng dÉn  ô  Ó   
®é Vi   h  c th thi
hµnh NghÞ   nh  µy.
®Þ n


§i Ò u 10. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  th¸ng 01 
  ®Þ n c hi l     t  01   
n¨m 
1997.C¸c 
  quy  nh  íc®©y    íi
®Þ tr   tr¸v  
i NghÞ   nh  µy  u     á.
®Þ n ®Ò b∙i b
4


§i Ò u 11. C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬ 
B Tr   tr c quan ngang  é   µ  ¬ 
B v c quan 
thuéc  Ýnh  ñ,  ñ   Þch  û  
Ch ph Ch t U ban  ©n   ©n  
nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc
  ph tr  
thuéc Trung  ng  Þu 
  ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.
  thih quy   n
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản