Nghị định 29/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
143
lượt xem
8
download

Nghị định 29/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 29/CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 29/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H   C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  29/CP N G µ Y  12 T H¸ N G  5 N¨ M  1995 S Q U Y   Þ N H  C HI  Õ T  T HI H µ N H   U Ë T  K H U Y Õ N  K H Ý C H  ® Ç U    T R O N G   ® TI  L T N íC CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; C¨n  LuËt khuyÕn  Ých  u    cø    kh ®Ç ttrong nícngµy  th¸ng4     22    n¨m  1994; Theo    Þ  ña  é  ëng,Chñ  Ö m  û   ®Ò ngh c B tr   nhi U ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc, K ho   n NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u    èit ng ¸p dông  ña  Ët khuyÕn  Ých  u    1.­§  î     c Lu   kh ®Ç ttrong nícbao     gå m: 1/Doanh    nghiÖp  éc c¸cthµnh  Çn  thu     ph kinhtÕ:   a­ Doanh    nghiÖp  µ  íc. nh n b­ Doanh    nghiÖp  ña    chøc  Ýnh  Þ,x∙héi. c c¸ctæ  ch tr     c­Hîp      t¸cx∙. d­ C«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n.   hh ®­  C«ng      Çn. tycæ ph e­ Doanh    nghiÖp   ©n. tnh 2/ §¬n  Þ    v kinh doanh  ¹t®éng    ho   theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 66/H§BT  µy    ng 2 th¸ng3    n¨m 1992  ña  éi ®ång  é  ëng. c H  B tr 3/    Tæ chøc, c¸  ©n   nh mua     Çn   cæ ph hoÆc  gãp  èn  µo  v v c¸c doanh  nghiÖp. 4/ Doanh    nghiÖp  ngêiViÖt Nam   nh      ícngoµi®Ç u    ùctiÕp do      ®Þ cën     ttr     t¹ ViÖtNam     i   . 5/ Doanh    nghiÖp  êi níc ngoµi c  ó l©u  µi t¹  Öt Nam   u     ùc ng       tr   d  i Vi   ®Ç t tr   tiÕp t¹ ViÖtNam.    i   §i Ò u    êiViÖt Nam   nh      ícngoµi(sau  y   äit¾c  µngêi 2.­Ng     ®Þ cën     ®© g   l    ViÖt Nam     íc ngoµi)bao  å m   êi cã  èc  Þch  Öt Nam   nh      íc   ën     g ng   qu t Vi   ®Þ cën   ngoµivµ  êigèc  ÖtNam   ã  èc  Þch  íckh¸c.   ng   Vi   c qu t n  Ng êi ViÖt Nam     íc ngoµi ®Ç u    ùc tiÕp  Ò   íc cã  Òn  ùa chän      ën     t tr   v n   quy l  theo LuËt ®Ç u    ¹ ViÖtNam       tt   i   hoÆc   Ët khuyÕt khÝch  u    Lu     ®Ç ttrong níc,nhng     m çi dù    u      ¸n ®Ç tchØ    ông  ét  ¸p d m trong hailuËt®ã.     
 2. 2 §i Ò u    Ó   ùc hiÖn  u    ùctiÕp  3.­§ th   ®Ç ttr   theo  Ët khuyÕn  Ých  u   Lu   kh ®Ç tõ trong  íc,ngêi gèc  Öt Nam   ã  èc  Þch  íc kh¸c ph¶i khaib¸o  ån    n    Vi   c qu t n        ngu gèc  êi ViÖt Nam   ña  ×nh  µ  ng     cm v ph¶itu©n  ñ      th c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  Ëtcña  lu   ViÖtNam   Ò   u    µ  µnh  Ëp doanh    v ®Ç tv th l  nghiÖp. Trong  êng  îp  ¬  tr h c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  ña  Öt  c Vi Nam     yªu cÇu, ngêi gèc  Öt Nam   ã  èc  Þch      Vi   c qu t kh¸c ph¶i cã    Ën      x¸c nh b»ng  v¨n    b¶n cña  ¬  c quan  ¹igiao cña  Öt Nam     ícngoµi;hoÆc   ña  ¬  ngo     Vi   ën     c c quan  µ   ­ Nh n íccã  Èm  Òn  ña  ícm µ   êigèc  Öt Nam     th quy c n   ng   Vi   mang  èc  Þch  Ò   ån  qu t v ngu gèc  êi ViÖt Nam   ña  × nh   ng     cm b»ng  ét  m trong    c¸c ng«n  ÷  èc  Õ  ng qu t th«ng  dông. §i Ò u    êinícngoµic  ól©u  µië  Öt Nam   µngêinícngoµi®∙  4.­Ng       tr   d   Vi   l       ® îcc¬    quan  µ   íccã  Èm  Òn  ña  ÖtNam   Êp  Êy phÐp  nh    ¹ Nh n   th quy c Vi   c gi   ®Þ ct  i ViÖtNam.   §i Ò u  .­§Ó   îcphÐp  u    ùctiÕp thµnh  Ëp  5  ®   ®Ç ttr     l doanh  nghiÖp  ¹ ViÖt ti     Nam,  êi ViÖt Nam     íc ngoµivµ  êi níc ngoµic  ól©u  µië  Öt Nam   ng     ën     ng       tr   d   Vi   ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© 1/§ñ  tuæitrëlªn.   18     2/Kh«ng  Þ  Êt  Ý.   b m tr 3/ Kh«ng    ph¶ilµ ngêi ®ang  Þ          b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s hoÆc   ∙  ® bÞ   Õt  ë   Öt  k ¸n  Vi Nam   hoÆc     íc ngoµi m µ   a  îc xo¸    ën     ch ®   ¸n,hoÆc  cßn    ë trongthêigian bÞ  Ê m   Òn      c quy kinh doanh    theo b¶n    ña  µ    ícngoµi.   ¸n c To ¸n n   4/  ã   è  èn  u    Ýt  Êt  C s v ®Ç t nh b»ng  møc   èn  v ph¸p  nh   ®Þ cho  ¹  ×nh  lo ih doanh nghiÖp  µ  µnh,nghÒ   v ng   kinh doanh    theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 221/H§BT  µ  v sè  222/H§BT  µy    ng 23/7/1991 cña  éi ®ång  é  ëng    H  B tr (nay lµCh Ýnh  ñ).    ph CH ¬NG   II Hç  î  U   TR ®Ç T §i Ò u 6.­ Nhµ   íc hç  î®Ç u   trùc tiÕp  õ  ©n    n   tr  t   t ng s¸ch  µ   íc th«ng  Nh n   qua    ¬ng  ×nh  u    èc    ù  ®Ç u    èc    c¸c Ch tr ®Ç t qu gia,d ¸n  t qu gia nh»m   ùc hiÖn  th   c¸c m ôc    ¹o c«ng  viÖc  µm, xo¸ ®ãi    tiªut   ¨n  l   gi¶m  Ìo,®Þnh  ngh   canh  nh  , ®Þ c  phñ xanh  t  èng,®åi,nóiträc, ö  ông  Æt   íccha  ®Ê tr       d s m n  khaith¸c.   èit ng ® ­   .§  î   . îchç  î u  ,ph¬ng    tr  ®Ç t  thøc  chøc  tæ  qu¶n  ývµ  êih¹n  ùc hiÖn    ¬ng  l   th   th   c¸c Ch tr×nh ®Ç u    èc    µ  ù  ®Ç u    èc    ChÝnh  ñ    tqu gia v d ¸n  t qu gia do  ph quy  nh    ®Þ cho tõng ch¬ng  ×nh vµ  ù    ô  Ó.   tr   d ¸n c th §i Ò u    ü   ç  î u    èc    îcthµnh  Ëp  7.­Qu h tr ®Ç tqu gia®   l nh»m   ôc  ch: m ®Ý 1/Huy  ng  èn    ®é v trung h¹n  µ  µih¹n  ña    chøc,c¸nh©n    v d   c c¸ctæ     trong vµ    ngoµiníc;   2/ Cho    vay  èn  v trung  ¹n  µ  µi h¹n  i  íic¸c dù  ®Ç u     h vd  ®è v     ¸n  t trong    c¸c ngµnh,nghÒ   éc diÖn  ®∙i;   thu   u 
 3. 3 3/Cho    vay  èn  v trungh¹n  µ  µih¹n víi   Êtu  ∙i®èi víi   ù    u     v d      i l∙su   ®       d ¸n ®Ç c¸c t ë     ïng  ©n  éc thiÓu  è, miÒn  ói,h¶i ®¶o  µ  ïng  ã  ã    c¸c v d t  s  n   vv c kh kh¨n    quy ®Þnh  ¹ danh  ôc    Ìm  t i m C k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §i Ò u    ü   ç  î u    èc    µm ét  chøc  µichÝnh  ã     8.­Qu h tr  ®Ç tqu gia l   tæ  t  c tc¸ch ph¸p  ©n  ¹t®éng  nh ho   kh«ng  ×  ôc    î nhuËn, nhng  vm tiªul   i   ph¶ib¶o  ¶m   µn    ® ho vèn  µ  ï ®¾ p     Ý  v b  chiph qu¶n  ý.Quü   ¹t®éng  l  ho   theo  iÒu  Ö  ® l riªngdo        c¸c bªn gãp  èn  iÒu  Ö  v® l ban  u   ®Ç tho¶ thuËn  µ  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt.   v®  t  ph phª duy §i Ò u 9.­ Vèn  iÒu  Ö    ® l ban  u   ña  ü   ç  î®Ç u    èc    å m   ®Ç c Qu h tr  t qu gia g vèn  ãp  ña  ©n  g c ng s¸ch Nhµ   íc,vèn  ãp  ña    ü    n  g c c¸c qu b¶o  Ó m,  ña      hi c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  µ  ña    td v c c¸c doanh  nghiÖp kh¸c trªnl∙nhthæ  Öt Nam        Vi   .Danh  s¸ch vµ    møc  èn  ãp  v g ban  u   ña    chøc  ãitrªncho  ü   ç  î u   ®Ç c c¸c tæ  n    Qu h tr  ®Ç t quèc    Ch Ýnh  ñ  Õt  nh.  é   µi chÝnh  ×nh ChÝnh  ñ  Õt  gia do  ph quy ®Þ BT  tr   ph quy ®Þnh  møc   èn  ©n  v ng s¸ch  µ   íc gãp  Çn  u   µ    Nh n   l ®Ç v bæ sung  µng  h n¨m  µo  v Quü   ç  î u    èc  h tr  ®Ç tqu gia. C¸c  chøc  tæ  kinh tÕ,x∙héi,c¸cc¸ nh©n            trong vµ  µiníc,kh«ng  ©n    ngo     ph biÖtthµnh  Çn    ph kinh tÕ,®Ò u   ã  Ó  ãp  èn  µo  ü   ç  î u    èc       c th g v v Qu h tr  ®Ç tqu gia theo nguyªn t¾c  ùnguyÖn.     t  §i Ò u 10.­Bé   µi chÝnh  Þu    T  ch tr¸chnhiÖ m     tham kh¶o    Õn      ý ki c¸c tæ chøc kinh  Õ, tæ  t   chøc    éi h÷u  x∙ h   quan  ©y  ùng  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t x d §i l tæ  v ho   ®éng  ña  ü   ç  î u    èc    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt. c Qu h tr  ®Ç tqu giatr   t  ph phª duy §i Ò u  .­C¬   ë  xuÊt hµng  Êt khÈu  éc  Ön  tiªnph¸ttriÓn 11   s s¶n    xu   thu di u        ®∙  ý  Õt  îp ®ång  ÊtkhÈu  kk h  xu   hoÆc   ∙    µng    ícngoµi® îcng©n  µng  ® b¸n h ra n      h th ng  ¹iquèc  ¬ m  doanh  tiªnvÒ   u    møc  èn v cho  vay    ®Ó s¶n  Êt,thu mua  µng  xu     h xuÊt khÈu. Trong  êng  îp  ©n  µng  ¬ng  ¹i quèc      tr h ng h th m  doanh kh«ng  ã    c ®ñ vèn    ®Ó cho  vay,th×  ©n   µng  µ   íc cã    Ng h Nh n   tr¸chnhiÖm       bæ sung  thªm  èn  v tÝn  ông  d cho  ©n  µng  ¬ng  ¹i quèc  ng h th m  doanh  trong khu«n    khæ  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h Riªng  i  íim ét  è  Æt   µng  Êt khÈu  ®è v   sm h xu   quan  äng thuéc  Ön  tiªn tr   di u    ph¸ttr Ónnãitrªndo  é  ¬ng  ¹ichñ  ×cïng Uû     i       B Th m  tr     ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc,Bé  K ho   n  Tµi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc,c¸c Bé   ªnquan  ×nh chÝnh  ñ      h Nh n     li   tr   ph theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  è  t  i 9  ®Þ c Ch ph s 33/CP  µy ng 19/4/1994,khigi¸     thÞ  êng  Õ  í  èng    Êp  tr th gi ixu gi¸ th hoÆc     Þ  êng  gi¸ th tr trong  íc ®èi  íic¸c n  v    nguyªn liÖu,vËtt®Ó          s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu      xu   xu   ®ã lªncao  ©y  g thua lçlíncho       c¬  ë  s s¶n  Êt hµng  Êt  Èu, Nhµ   íc sÏ xem   Ðt  ç  îth«ng  xu   xu kh   n    x h tr  qua  ü   Qu b×nh        æn gi¸®Ó gi¶m  ét  Çn    Êt tÝn  ông. Ban  Ët    ña  Ýnh   m ph l∙ su   i d   V gi¸c Ch phñ  ñ  × cïng    ¬  ch tr   c¸c c quan  ã  ªnquan  ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  Õt c li   tr Th t Ch ph quy   ®Þnh  møc   µ  êi®iÓ m   ç  î ô  Ó  v th   h tr  th theo  ôc    µ  iÒu  Ö  c m tiªuv ® l qu¶n  ýcña  l  Quü   µy. n §i Ò u  12.­ µ   íc khuyÕn  Ých  tæ   Nh n   kh c¸c  chøc, c¸  ©n   µnh  Ëp    nh th l doanh nghiÖp    ùc hiÖn    Þch  ô   Ên  ®Ó th   c¸cd v tv qu¶n  ý,   Ên  l   v ph¸p lý, chøc  t    tæ  d¹y nghÒ   µ  o  ¹oc¸n bé  ü  Ët,®µo  ¹ovµ  ©ng    v ®µ t     k thu   t  n cao  Õn  ki thøc qu¶n  ý,   l 
 4. 4 cung  Êp  c th«ng    tinkinh tÕ, phæ   Õn  µ     bi v chuyÓn giao c«ng  Ö     ç  î ngh ®Ó h tr  ho¹t®éng  u      ®Ç ttrong níc.   Bé  µichÝnh  ñ  ×phèihîp víi é  T  ch tr         Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  B h  ngh v M«i  êng  tr quy  nh  ô  Ó  íng  Én  Öc  ®Þ c th h d vi chuyÓn  giao c«ng  Ö   îc t¹ora  ëikinh ngh ®     b     phÝ   ña  ©n  c ng s¸ch  µ   íc cho    Nh n   c¸c doanh nghiÖp  éc  Ön  iÒu  thu di ® chØnh  cña NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u  13.­  Nghiªm  Ê m   c c¸c  ¬  c quan  µ   íc trùc tiÕp  Nh n     kinh doanh  dÞch  ô   Ên  u        î . v tv ®Ç t®Ó thu l i §i Ò u 14.­Sau    ∙  ùc hiÖn    Üa  ô  µichÝnh    khi® th   c¸cngh v t  theo ph¸p luËt      ViÖt Nam,  êi ViÖt Nam     íc ngoµi®Ç u    ùctiÕp  Ò   íc ® îc chuyÓn      ng     ën     t tr   v n    ra nícngoµi:   1/Lîi     Ën    îctrong qu¸ tr×nh s¶n  Êtkinhdoanh. nhu thu ®        xu     2/ TiÒn  èc  µ    ña      g v l∙ c c¸c kho¶n  i vay  õ níc ngoµi trong  t      qu¸  ×nh  ¹t tr ho   ®éng s¶n  Êtkinhdoanh. xu     3/ C¸c kho¶n  Òn  µ  µis¶n  ti v t   kh¸c  éc  thu quyÒn  ë  ÷u  îp  sh h ph¸p  ña  c m × nh. Trong  êng  îp    Ó   tr h gi¶ith doanh  nghiÖp, b¸n  µn  é     to b doanh  nghiÖp,  hoÆc  chuyÓn  îng phÇn  èn  ãp  ña  × nh  nh   vgcm cho  êikh¸c,ngêiViÖtNam     ng         ë níc ngoµi ® îc chuyÓn  níc ngoµi sè  èn  u    ∙       ra      v ®Ç t ® chuyÓn  îp  h ph¸p  õ níc t    ngoµivµo  ÖtNam.   Vi   CH ¬NG   I II ¦U  ∙IV Ò   ®   THU Õ §i Ò u 15.­Nh÷ng  ù    u    ®©y  éc diÖn  ®∙ivÒ   Õ:   d ¸n ®Ç tsau  thu   u    thu 1/ §Çu   µo    µnh, nghÒ   îc quy  nh  ¹    t v c¸c ng   ®  ®Þ ti Danh  ôc    Ìm  m A k theo  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2/ §Çu   µnh  Ëp  ¬  ë    t th l c s s¶n  Êt sö  ông  xu   d c«ng nghÖ   Ön  i cã  t  hi ®¹   Ý nhÊt m ét    trongc¸ctiªuchuÈn      quy  nh  íi y: ®Þ d  ®© a) C«ng nghÖ   îc ¸p  ông  ã  ® d c kh¶ n¨ng  ¹o ra  ù  æi  íi c«ng  t  s ® m  nghÖ,  thiÕtbÞ   ña    µnh    c c¸c ng kh¸c,nh    c«ng  nghÖ   Õ   ¹om¸y, ®iÖn, ®iÖn  ö,tin ch t       t    häc... b) C«ng  Ö   ö  ông  ngh s d nguyªn  Öu trong níc ®Ó   µm  s¶n  È m   t li      l ra  ph ®¹   c¸cchØ    ü  Ëtcao  ¬n  víi     tiªuk thu   h so    s¶n  c¸c ph¶m   Ön  ã  ïng lo¹ . hi c c   i c) C«ng    nghÖ   ¹o ra  t   s¶n  È m   ã  Êt l ng  t tiªuchuÈn  Êt khÈu  ph c ch  î ®¹     xu   hoÆc   ã  Ó  c th thay thÕ  µng  Ëp  Èu.   h nh kh d) C«ng  Ö   ã    ông  ©ng    ngh c t¸cd n cao  Êt l ng s¶n  È m   ña    µnh, ch  î   ph c c¸cng   nghÒ   truyÒn  èng. th ®) C«ng nghÖ   ¹ch,c«ng  s   nghÖ   ö  ông  sd nguyªn  Öu  µ c¸c chÊt phÕ   li l       th¶icã    ông  µm    t¸cd l gi¶m  nhiÔ m  «  m«i  êng. tr
 5. 5 e) C«ng  Ö     ngh s¶n  ÊtvËtliÖu míi. xu       g) C«ng  Ö     ngh cao. 3/ §Çu   µnh  Ëp  ¬  ë    t th l c s s¶n  Êt m µ   õ khib ¾t  u   ¹t®éng  ∙  ö  xu   t     ®Ç ho   ®s dông  è    ng  èi Óu lµ: s lao®é t   thi   ­ë  «  Þ:300  êi.   ® th   ng ­ë  Òn  ói: ngêi.   mi n  50  ­ë    ïng kh¸c:200  êi.   c¸cv     ng 4/ §Çu   µo    Ön  éc vïng d©n  éc thiÓu  è,miÒn  ói,h¶i®¶o    tv c¸c huy thu     t  s  n   ® îcquy  nh  ¹ Danh  ôc  kÌm    ®Þ t i m B  theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n 5/ §Çu   µo    ïng  ã    t v c¸c v kh kh¨n kh¸c ® îc quy  nh  ¹     ®Þ ti Danh  ôc    Ìm  m Ck theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 16.­C¬   ë  xuÊt,kinh doanh  íithµnh  Ëp  õ c¸c dù    u     s s¶n      m  l t     ¸n ®Ç tõë  ÷ng  Ön  µivïng d©n  écthiÓu sè,miÒn  ói,h¶i®¶o  µ    ïng    nh huy ngo     t     n   v c¸cv khã kh¨n kh¸c® îchëng  ®∙ivÒ   Õ         u    thu nh sau: 1/C¬   ë    s s¶n  Êtcã  ét  xu   m trong c¸c®iÒu  Ön     hi quy  nh  ¹ kho¶n    µ  ®Þ t i 1,2 v 3  Òu  cña  §i 15  NghÞ   nh  µy  îc gi¶m  ®Þ n ®  50%   è  Õ  s thu doanh  thu ph¶i nép    trong thêih¹n  n¨m, kÓ   õ khicã  î nhuËn  Þu  Õ, vµ  îc gi¶m     1    t     l  i ch thu   ®   50%   è  s thuÕ  îtøc ph¶inép  l    i   trong 3    n¨m  Õp theo.§èivíi ÷ng  ¬  ë  ti        nh c s s¶n  Êtcã  õ xu   t   hai ®iÒu  Ön  ëlªnth×  îc gi¶m    ki tr     ®  50%   è  Õ  î tóc ph¶inép  s thu l     i   thªm  n¨m  1  n÷a. 2/ C¬   ë  Ën  , ¬ng  ¹i,dÞch  ô  îcquy  nh  ¹    s v t¶i th   m  v®  ®Þ tiDanh  ôc  kÌm  m A  theo NghÞ   nh  µy  îcgi¶m  ®Þ n ®  50%   è  Õ  î tøc ph¶inép  s thu l     i   trong thêih¹n       2 n¨m, kÓ   õkhicã  înhuËn  Þu  Õ.   t     l  i ch thu §i Ò u 17.­C¬   ë  xuÊt,kinh doanh  íithµnh  Ëp  õ c¸c dù    u     s s¶n      m  l t     ¸n ®Ç të  ÷ng  Ön  éc vïng d©n  écthiÓu  è,miÒn  óicao  îcquy  nh  ¹   nh huy thu     t  s  n  ®  ®Þ t  i Ph Çn     I Danh  ôc    Ìm  m B k theo NghÞ   nh  µy  îc hëng  ®∙ivÒ   Õ    ®Þ n ®  u    thu nh sau: 1/ C¬   ë    s s¶n  Êt cã  ét  xu   m trong c¸c ®iÒu  Ön  îc quy  nh  ¹     ki ®   ®Þ ti kho¶n  1,2 vµ  §iÒu  cña    3  15  NghÞ   nh  µy  îcgi¶m  ®Þ n ®  50%   è  Õ  s thu doanh    thu ph¶i   nép  trong thêih¹n  n¨m  u,  Ó   õ khicã  înhuËn  Þu  Õ, vµ  îcgi¶m      4  ®Ç k t     l   i ch thu   ®   50%   è  Õ  î tøc ph¶inép  s thu l    i   trong thêih¹n  n¨m  Õp     7  ti theo.§èivíinh÷ng  ¬       c së s¶n  Êt cã  õ hai®iÒu  Ön  ëlªnth× ® îcgi¶m  xu   t     ki tr         50%   è  Õ  îtøc ph¶i s thu l     i   nép thªm  n¨m  ÷a. 2  n 2/ C¬   ë  Ën  , ¬ng  ¹i,dÞch  ô  îc gi¶m    s v t¶i  th m  v®  50%   è  Õ  s thu doanh    thu ph¶inép    trong thêih¹n  n¨m, kÓ   õth¸ngcã      2    t    doanh    Þu  Õ; ® îcmiÔn  thu ch thu     thuÕ  îtøc trong thêih¹n  n¨m  u,  Ó   õkhicã  înhuËn  Þu  Õ, vµ  ­ l    i     2  ®Ç k t     l   i ch thu   ® îcgi¶m    50%   è  Õ  îtøc ph¶inép  s thu l     i   trong thêih¹n 5        n¨m  Õp theo. ti   §i Ò u 18.­C¬   ¬  xuÊt,kinh doanh  íithµnh  Ëp  õ c¸cdù    u     s s¶n      m  l t     ¸n ®Ç tõ    ÷ng  ë nh huyÖn  éc  ïng  ©n   éc thiÓu  è, miÒn  ói vµ    ¶o    thu v d t  s  n   h¶i ® quy ®Þnh  ¹ phÇn    ti  IIDanh  ôc  kÌm  m B  theo NghÞ   nh  µy  îcu  ∙ivÒ   Õ    ®Þ n ®   ®   thu nh sau:
 6. 6 1/ C¬   ë    s s¶n  Êt cã  ét  xu   m trong c¸c®iÒu  Ön     ki quy  nh  ¹ kho¶n      ®Þ t  i 1,2,3 §iÒu  cña  15  NghÞ   nh   µy  îc gi¶m  ®Þ n ®  50%   è  Õ   s thu doanh  thu ph¶i nép    trong thêih¹n  n¨m, kÓ   õ th¸ng cã     3    t    doanh  Þu  Õ; ® îcmiÔn  Õ  î tøc ch thu     thu l     i trong 4    n¨m  u,  Ó   õ khilînhuËn  Þu  Õ  µ  îcgi¶m  ®Ç k t       i ch thu v ®   50%   è  Õ  î s thu l   i tøc ph¶inép      trong thêih¹n 5        n¨m  Õp theo;§èivíi ÷ng  ¬  ë  ti        nh c s s¶n  Êtcã  õ xu   t   hai ®iÒu  Ön  ëlªnth×  îc gi¶m    ki tr     ®  50%   è  Õ  î tøc ph¶inép  s thu l     i   thªm  n¨m   2  n÷a. 2/ C¬   ë  Ën  , ¬ng  ¹i,dÞch  ô  îc gi¶m    s v t¶i  th m  v®  50%   è  Õ  s thu doanh    thu ph¶inép    trong thêih¹n  n¨m, kÓ   õth¸ngcã      2    t    doanh    Þu  Õ; ® îcmiÔn  thu ch thu     thuÕ  îtøc trong thêih¹n  n¨m  u,  Ó   õkhicã  înhuËn  Þu  Õ, vµ  ­ l    i     2  ®Ç k t     l   i ch thu   ® îcgi¶m    50%   è  Õ  îtøc ph¶inép  s thu l     i   trong thêih¹n 4        n¨m  Õp theo. ti   §i Ò u 19.­C¬   ¬  xuÊt,kinh doanh  íithµnh  Ëp  õ c¸cdù    u     s s¶n      m  l t     ¸n ®Ç tõë  ÷ng  Ön  éc vïng khã    nh huy thu     kh¨n kh¸c® îcquy  nh  ¹ Danh  ôc    Ìm       ®Þ t  i m Ck theo NghÞ   nh  µy  îcu  ∙ivÒ   Õ      ®Þ n ®   ®   thu nh sau: 1/ C¬   ë    s s¶n  Êt cã  ét  xu   m trong c¸c®iÒu  Ön     ki quy  nh  ¹ kho¶n      ®Þ t  i 1,2,3 §iÒu  cña  15  NghÞ   nh   µy  îc gi¶m  ®Þ n ®  50%   è  Õ   s thu doanh  thu ph¶i nép    trong thêih¹n  n¨m, kÓ   õ th¸ng cã     2    t    doanh  Þu  Õ; ® îcmiÔn  Õ  î tøc ch thu     thu l     i trong 3    n¨m  u,  Ó   õ khilînhuËn  Þu  Õ  µ  îcgi¶m  ®Ç k t       i ch thu v ®   50%   Õ  îtøc thu l     i ph¶inép    trong thêih¹n 5        n¨m  Õp theo.§èivíi ÷ng  ¬  ë  ti        nh c s s¶n  Êtcã  õhai xu   t     ®iÒu  Ön  ëlªnth× ® îcgi¶m  ki tr         50%   è  Õ  îtøc ph¶inép  s thu l     i   thªm  n¨m  ÷a. 2  n 2/ C¬   ë  Ën  , ¬ng  ¹i,dÞch  ô  îc gi¶m    s v t¶i  th m  v®  50%   è  Õ  s thu doanh    thu ph¶inép    trong thêih¹n  n¨m, kÓ   õth¸ngcã      2    t    doanh    Þu  Õ; ® îcmiÔn  thu ch thu     thuÕ  îtøc trong thêih¹n  n¨m  u,  Ó   õkhicã  înhuËn  Þu  Õ, vµ  ­ l    i     1  ®Ç k t     l   i ch thu   ® îcgi¶m    50%   è  Õ  îtøc ph¶inép  s thu l     i   trong thêih¹n 3        n¨m  Õp theo. ti   C¸c  quy  nh   Ôn,  ®Þ mi gi¶m  Õ   i  íinh÷ng  ¬  ë  thu ®è v   c s s¶n  Êt, kinh xu     doanh  éc  Ön  ®∙i®Ç u    ¹    iÒu      vµ  cña  thu di u    tt i ® c¸c 16, 17, 18  19  NghÞ   nh   ®Þ nµy bao  å m   µn  é    g to b c¸c kho¶n  Ôn,  mi gi¶m  Õ  îc quy  nh  thu ®   ®Þ trong LuËt     khuyÕn  Ých  u    trong  íc vµ  Ët  Õ   kh ®Ç t n   Lu thu doanh  thu, LuËt  Õ   î tøc   thu l i     hiÖn  µnh. h §i Ò u 20 .­C¬   ë    s s¶n  Êt,kinh doanh  á  xu     b thªm  èn  u    v ®Ç t hoÆc   ö  s dông  î nhuËn  l i cßn  ¹ ®Ó   i u    ë   éng  li  t¸ ®Ç t m r quy m«,  ©ng  n cao n¨ng  ùc s¶n  l  xuÊt,® æi  íic«ng  Ö   îcmiÔn  Õ  îtøc cho  Çn  înhuËn      m  ngh ®   thu l     i ph l i t¨ngthªm  cña n¨m  Õp theo do  u    íi®em   ¹ . ti     ®Ç tm   li Ph Çn  înhuËn    l i t¨ngthªm  îctÝnh      vµo  ®  to¸nc¨n cø  tæng  è  înhuËn    s l  i thu ® îcvµ  ûlÖ  èn  u    íi.   t   v ®Ç tm §i Ò u 21.­C¸c  ù  ®Çu    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹  Çng  ü  Ët,ph¸t   d ¸n  tx d k c ht k thu     tr Ón sù  i   nghiÖp  o  ¹o,y  Õ,v¨n ho¸ d©n  éc,nghiªncøu  ®µ t   t       t    khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ,  ÷ng  ù    u        Ön  éc vïng d©n  écthiÓu sè,miÒn  ói, nh d ¸n ®Ç të c¸chuy thu     t     n  h¶i ®¶o  îc miÔn  Õ  Ëp  Èu  Ëp  Èu  ùc tiÕp    ®  thu nh kh (nh kh tr   hoÆc   Ëp  Èu  nh kh uû th¸c)®èi  íithiÕtbÞ,    v    m¸y  ãc,  ô  ïng l¾p  Æt   m ph t   ® trong d©y    chuyÒn    s¶n xuÊt.ThiÕt bÞ       m¸y  ãc,  ô  ïng ® îc miÔn  Õ  Ëp  Èu  m ph t     thu nh kh ph¶i hiÖn  i   ®¹   mµ  trong níc cha     s¶n  Êt ® îc;n Õu  ö  ông  xu     sd kh«ng  ng  ôc  ch, sÏ bÞ   ®ó m ®Ý    truythu sè  Õ  Ëp  Èu  îcmiÔn.     thu nh kh ®  
 7. 7 §i Ò u 22.­Tæ     chøc,c¸ nh©n  ãit¹  Òu  cña     n  i §i 1  NghÞ   nh  µy  ®Þ n mua   cæ   Çn,  ãp  èn  µo    ph g v v c¸c doanh  nghiÖp,kÓ   doanh    c¶  nghiÖp  µ   íc ® îc Nh n     phÐp  a   ¹ng  ®d ho¸  ë  ÷u, ® îc miÔn  Õ   î tøc  sh     thu l i   hoÆc   Õ   thu thu  Ëp    nh c¸ nh©n,  Ó   thuÕ  k c¶  thu  Ëp    nh bæ sung  i  íingêi cã  ®è v     thu  Ëp  nh cao, ®èi  íi   v  phÇn  înhuËn  îchëng  l i ®  trong thêih¹n 3        n¨m, kÓ   õkhi® îchëng  Çn  u.   t      l ®Ç §i Ò u 23.­ êi ViÖt   Ng   Nam     íc ngoµi bá  èn  u    theo    ×nh  ën     v ®Ç t c¸c h thøc  u    ®Ç tquy  nh  ¹  Òu  cña  Ët khuyÕn  Ých  u    ®Þ ti§i 4  Lu   kh ®Ç ttrong níc,khi      chuyÓn  î nhuËn    îcra nícngoµiph¶inép  ét  l i thu ®           m kho¶n  Õ  thu b»ng    è  5% s tiÒn chuyÓn    ícngoµi.   ra n   §i Ò u 24.­  C¨n  vµo  Òu  vµ  Òu  cña  Ët  cø  §i 18  §i 19  Lu khuyÕt  Ých  kh ®Ç u    trong  íc,c¸c quy  nh   ¹  ¬ng  Ivµ    iÒu    cña  t n   ®Þ t iCh II  c¸c ® 26, 27  NghÞ   ®Þnh  µy,Bé  µichÝnh  íng dÉn  ×nh tù,thñ tôc®Ó   Ðt ® îchëng  ®∙ivÒ   n   T  h  tr         x     u    thuÕ. CH ¬NG   IV QU¶N   ý  µ   íC  Ò   L NH N V KHUY Õ N   Ý CH   U   KH ®Ç T §i Ò u 25.­ 1/C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  ùc hiÖn  thu   ph th   chøc  n¨ng  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   u    ã    Ö m  ô;quyÒn  ¹n sau  y: l  n   ®Ç tc c¸cnhi v  h  ®© a) Ban  µnh        h c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh  h  thih ph¸p luËt,     Èn,quy      tiªuchu   c¸c tr×nh,quy  ¹m  éc  Èm  Òn    ñ  u    ñ  ng  µ  ù gi¸cthùc   ph thu th quy ®Ó ch ®Ç t ch ®é v t      hiÖn  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.   tr     b) Quy  nh    ñ tôchµnh  Ýnh  ô  Ó,râ rµng,gi¶m  n     ®Þ c¸cth     ch c th       ®Õ møc  èi t  thiÓu thñ tôcxinvµ          cho  Ðp  i víi õng c«ng  Öc  ô  Ó. ph ®è    t  vi c th c) Thanh    Óm     Öc  Êp  µnh    tra,ki travi ch h ph¸p  Ëtcña  µ   íc,c¸c quy  lu   Nh n     ®Þnh  Bé  do  ban  µnh;xö  ýc¸cviph¹m  éc thÈm  Òn. h   l      thu   quy 2/ Uû     ban  Õ   ¹ch Nhµ   ícgióp Ch Ýnh  ñ  ùc hiÖn  K ho   n    ph th   chøc n¨ng  qu¶n  lýnhµ  íc vÒ     n   khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t trong níc.Uû       ban  Õ   ¹ch  µ   íc cã  K ho Nh n   c¸cnhiÖm  ô  µ  Òn  ¹n:   v v quy h a)  ©y   ùng  ×nh  Ýnh  ñ  Õt  nh     X d tr Ch ph quy ®Þ bæ sung, thay  æi    ® danh  m ôc    µnh,nghÒ   µ  ¹m      ïng ® îchëng  ®∙i®Ç u  .(Quy  nh  ¹ c¸cng   v ph vic¸cv     u    t  ®Þ t i danh  ôc  B,    Ìm  m A,  C k theo NghÞ   nh  µy).   ®Þ n b) Phèihîp víi   ¬          c quan  c¸c qu¶n  ýnhµ  íctheo  µnh  íng dÉn  µ  l  n  ng h  v gi¸m  s¸tviÖc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸cbi ph¸p hç  î µ  ®∙i®Ç u  .   tr  u    v t c) Quy  nh  ×nh tù,thñ tôc,m É u   n  Ò   Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u     ®Þ tr         ®¬ v gi   nh u    t¸p dông  èng  Êt trongc¶  íc.    th nh    n d) Quy Õt  nh  Êp    ®Þ c hoÆc   õchèicÊp  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u      t    gi   nh u    tcho c¸c doanh    nghiÖp  Thñ íng ChÝnh  ñ  do  t  ph cho  Ðp  µnh  Ëp,quy  nh  ¹  ph th l  ®Þ ti ®iÓ m     c,kho¶n  §iÒu  LuËt khuyÕn  Ých  u    2  18    kh ®Ç ttrongníc.  
 8. 8 §i Ò u 26.­Uû     ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äi chung  µ Uû   ®© g   l   ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh) cã    tr¸ch nhiÖ m   ùc   th   hiÖn chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   u      a   µn  ña  a   ¬ng  ï l  n   ®Ç t trªn®Þ b c ®Þ ph ph   hîp  íic¸c quy  nh  ña  Ët  v    ®Þ c Lu khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t trong  íc,trong    ã  n  ®ã c viÖc    nh  x¸c ®Þ danh  ùc  ù  ®Ç u    ®∙i,quyÕt  nh  Öc  Êp  m d ¸n  t u    ®Þ vi c hoÆc   õ t  chèicÊp    chøng  Ën  ®∙i®Ç u    µ  nh u    t v gi¸m    ùc hiÖn  Ýnh  s¸tth   ch s¸ch khuyÕn  khÝch  u    ®Ç ttrong níc.   ViÖc  Êp  c chøng  Ëp  ®∙i®Ç u    i  íidoanh  nh u    t ®è v   nghiÖp  íi thµnh  Ëp m  l  ® îcthùc hiÖn  ïng m ét  ócvíi Öc  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp doanh      c  l   vi c gi   th l  nghiÖp. Uû  ban  Õ   ¹ch  K ho tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äi ®© g   chung  µUû   l   ban  Õ   ¹ch cÊp  K ho   tØnh) gióp Uû       ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh  ùcth   hiÖn  chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   u      a   ¬ng, xem   Ðt  ×nh  û   l  n   ®Ç t ë ®Þ ph   x tr U ban  ©n   ©n   Êp  Nh d c tØnh  Êp  c chøng  Ën   ®∙i ®Ç u    theo  Ët  nh u    t Lu khuyÕn  khÝch  u    trong  íc vµ  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  ®Ç t n  c gi ph th l doanh  nghiÖp   nh©n, t   c«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn  éc diÖn  îckhuyÕn  Ých    hh  tycæ ph thu   ®  kh ®Ç u  . t §i Ò u 27.­Thñ  ôc xin phÐp  µnh  Ëp    t    th l doanh  nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn    hh  tycæ ph trong c¸c ngµnh, nghÒ   îcquy  nh        ®  ®Þ t¹  Òu  cña  Ët doanh  i§i 5  Lu   nghiÖp   ©n  µ  Òu  cña  Ët C«ng    Én  t nh v §i 11  Lu   ty v thùc hiÖn    theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h Thñ  ôc xin phÐp  µnh  Ëp  t    th l doanh nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    ty tr¸chnhiÖ m     h÷u  ¹n,c«ng      Çn  h  ty cæ ph kh«ng  éc    µnh, nghÒ   ãi t¹  o¹n  §iÒu  thu c¸c ng   n  i ® 1  nµy  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  íi y:    ®Þ d  ®© 1/ Ng êi xin phÐp  µnh  Ëp       th l doanh  nghiÖp   ©n,  t nh C«ng    öi®¬n    ty g   xin phÐp  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp,c«ng    n   û     ty®Õ U ban  Õ   ¹ch  Êp  K ho c tØnh,n¬i    doanh  nghiÖp, c«ng    Æt     ty ® hoÆc   ù  nh   Æt   ë  Ýnh. §¬n    Ðp  d ®Þ ® s ch   xin ph thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp,c«ng      ty bao  å m   néidung    ëng  ®∙i®Ç u    g c¶    xin h u    t theo LuËt khuyÕn  Ých  u        kh ®Ç ttrong níc(nÕu  ã).    c 2/Uû     ban  Õ   ¹ch cÊp  K ho   tØnh  Õp nhËn  n    Ðp  µnh  Ëp doanh  ti   ®¬ xinph th l  nghiÖp, c«ng      ty,tham kh¶o  µ  Êy    Õn  ë   v l ý ki S Qu¶n  ý ngµnh  l  kinh  Õ  kü  t ­  thuËt vµ  ë   µi chÝnh, b¸o    ST    c¸o  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh  Ò   Öc  v vi cÊp hay  õ chèicÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  t    gi ph th l doanh  nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    µ  ty v vÒ   Öc  Êp  vi c hay  õchèicÊp  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u  ,(nÕu  ã). t    gi   nh u    t  c 3/ Theo    Þ  ña  ñ   Öm   û     ®Ò ngh c Ch nhi U ban  Õ   ¹ch,Chñ   Þch  û     K ho   t U ban Nh ©n   ©n  Êp  d c tØnh xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp x  ®Þ vi c gi ph th l  doanh  nghiÖp   ©n, c«ng    tnh   tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn  µ  Êy   hh  tycæ ph v gi   chøng  Ën  ®∙i®Ç u    Õu  ã). nh u    t(n c Trong  êng  îp tõchèicÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp  tr h      gi   th l doanh nghiÖp,c«ng      ty hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u  , Uû   nh u    t  ban  Õ   ¹ch  Êp  K ho c tØnh ph¶ith«ng    b¸o nãirâ lýdo          cho  ¬ng  ù  Õt. ® s bi 4/ ViÖc  Êp  Êy  Ðp    c gi ph hoÆc   õ chèicÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  t    gi ph th l doanh  nghiÖp   ©n  tnh ph¶ithùc hiÖn      trong thêih¹n  ngµy  i víitr ng  îp kh«ng     30  ®è     ê h   thuª®Êt  µ  ngµy  i víi êng  îp cã    t.ViÖc  Êp  Êy phÐp    v 60  ®è     tr h   thuª®Ê   c gi   hoÆc   tõ  èi cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  ch   gi ph th l c«ng    ty ph¶i thùc  Ön    hi trong  êih¹n    th   60
 9. 9 ngµy  i  íitr ng  îp  ®è v   ê h kh«ng thuª ®Êt  µ  ngµy  i  íitr ng  îp    v 90  ®è v   ê h cho  thuª   ®Êt. Thêih¹n    îctÝnh  õ ngµy  Ën  å  ¬  îp lÖ,n Õu  n  ùctiÕp ® a    trªn®   t  nh h s h     ®¬ tr     ®Õ n   û   U ban  Õ   ¹ch  K ho tØnh; hoÆc   Ýnh    t theo  µy  Ën  îc göi qua  u  ng nh ®   b ®iÖn. Trêng  îp hå  ¬    h   s kh«ng  îp  Ö,trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  h l     5  k t  nh hå  ¬  û   s U ban  Õ   ¹ch tØnh  K ho   ph¶ith«ng      Çu  êixinphÐp  µnh  Ëp   b¸o yªu c ng     th l  doanh  nghiÖp,c«ng        ty bæ sung  hoÆc   öa  æi  ÷ng  éidung  s® nh n  cho  ï hîp ph     víiquy  nh  ña  Ët    ®Þ c Lu c«ng    µ  Ët  ty v Lu doanh  nghiÖp    ©n.  êi h¹n  Êp  t nh Th   c hoÆc   õchèicÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp doanh  t    gi   th l  nghiÖp  ÏtÝnh  õngµy  û     s  t  U ban K Õ   ¹ch tØnh  Ën  îchå  ¬  ∙    ho   nh ®   s ® bæ sung,söa  æi  îp lÖ.   ® h  5/ ViÖc  µnh  Ëp    th l doanh  nghiÖp  ña  êiViÖt Nam   nh      ícngoµi c ng     ®Þ cën     vµ  êi níc ngoµic  ól©u  µi ë  Öt Nam   ùc hiÖn  ng       tr   d   Vi   th   theo    c¸c quy  nh    ®Þ nh trªnvÒ   ñ tôc thµnh  Ëp    th     l doanh  nghiÖp,vµ    iÒu  Ön    c¸c ® ki quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti  5  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n CH ¬NG   V §IÒU  KHO¶N   èI  ïNG. CU C §i Ò u 28.­  NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ý. Nh÷ng    ®Þ n c hi l   t ng k   quy ®Þnh   íc ®©y   ña  Ýnh  ñ, c¸c  é,  ¬  tr   c Ch ph   B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  kh¸c  thuéc ChÝnh  ñ    íi éidung    ph tr¸v     in NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §èivíinh÷ng  ¬  ë     c s s¶n  Êt,kinh doanh  éc diÖn  ®∙i®Ç u    ∙  îc xu     thu   u    t® ®   thµnh  Ëp  íckhiLuËt khuyÕn  Ých  u    l tr       kh ®Ç ttrong níccã  Öu  ùc th×  îch­     hi l   ®   ëng  Õ     ®∙i ®Ç u    trong  êigian  ch ®é u    t th   cßn  ¹   Ó   õ  µy  th¸ng 1  l i k t ng 1  ,   n¨m  1995. §i Ò u 29.­Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n Uû   ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc,Bé  µichÝnh,Ng ©n  µng  µ   íc,Bé  K ho   n  T    h Nh n   Khoa  häc,C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng,Bé    tr   T ph¸p cã    tr¸chnhiÖm  íng dÉn  µ  èihîp   h  v ph     tæ chøc  ùc hiÖn  th   NghÞ   nh  µy./ ®Þ n . D A N H  M ô C  A N G µ N H   G H Ò  T H U é C  C¸ C   Ü N H  V ù C  ® î C H ë N G  U  ® ∙I  N L ® Ç U  T (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 29/CP  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m  1995  ña  c ChÝnh  ñ ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët KhuyÕn  Ých  u    ®Þ chiti     h Lu   kh ®Ç ttrongníc)   C¸c  ù    u    µo    µnh,nghÒ   d ¸n ®Ç tv c¸c ng   trong tõng  Ünh  ùc    l v sau  y   îc ®© ®   hëng  ®∙i: u 
 10. 10 I.TRå NG   õ NG,  å NG   © Y   © U     R TR C L N¨M  TRªN  T   A  ö   ô NG,  T   ®Ê CH S D ®Ê TRå NG,  I  óI  ä C;  ®å N TR NU«I  å NG   TR THU û   S¶N    ë C¸C  ïNG   íC  A  îC  V N CH ® KHAI  TH¸C, ®¸NH   ¾ T       B H¶I S¶N    ïNG   Ó N    ê. ëV BI XA B 1/ Trång  õng    r phßng  é  ®Çu  ån, vªn  Ón,b¶o  Ö   h( ngu   bi   v m«i sinh),rõng    ® Æc   ông. d 2/ Trång    cao    µ    Ì,d©u  su, c ph, ch   t»m, ®iÒu, tiªu .c©y  qu¶, dîc liÖu     .  . ¨n       trªn®Êt  ùnhiªncha  îc®Ç u      ¹o,   t  èng,®åi nóiträc.   t    ®  tc¶it  trªn®Ê tr     3/ Nu«i trång thuû        s¶n      ïng  íc tù nhiªncha  ã  u      ¹o,cha  ë c¸c v n      c ®Ç t c¶it   tõng ® îcsö  ông      d ®Ó nu«itrång thuû s¶n        nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinhdoanh.   4/§¸nh  ¾t      b h¶is¶n    ïng biÓn  bê. ëv   xa  II  © Y   ù NG   Õ T   Ê U   ¹  Ç NG   ü   . X D K C HT K THU Ë T; PH¸T  ÓN   Ë N     TRI V T¶IC«NG   Cé NG   «  Þ,  ® TH PH¸T  Ó N    TRI S NGH Ö P   GI¸O  ô C,  O   ¹O, Y  Õ,  D ®µ T   T V¨N  HO¸  © N   D TéC,  NGHIªN  CøU  KHOA   ä C,  H C«NG   NGH Ö 1/X ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng  ü  Ët;   d k c h  k thu   ­ X ©y  ùng  íi,c¶it¹o,m ë   éng    µ    d m    r c¸c nh m¸y  iÖn, ph¸ttr Ón m¹ng íi ®    i   l  ®iÖn,x©y  ùng    ¬  ë  ö  ông    d c¸cc s s d n¨ng îng m Ët  êigiã,khÝ  l  tr     , sinhvËt.   ­ X ©y  ùng  íi,n©ng  Êp  êng  é, x©y  ùng  íi,m ë   éng,n©ng  Êp,   d m  c® b  d m  r   c  hiÖn  i ho¸  ©n  ®¹   s bay, b Õn    c¶ng; kh«iphôc  ©ng  Êp, x©y  ùng  ùng  íi,     n c  d d m  më   thªm    Õn  êng  ¾t. c¸ctuy ® s ­C¶i t¹ovµ    iÓnm¹ng íi       ph¸ttr   l th«ng    ªnl¹c. tinli   ­ X ©y  ùng  µ    d nh m¸y s¶n  Êt,vµ  Ö   èng  ng  Én  xu   h th è d cung  Êp  ícphôc  c n  vô s¶n  Êtvµ  i sèng;c¸cc«ng  ×nh b¶o  Ö   xu   ®ê      tr   v m«i  êng,xö  ýchÊtth¶i, Ö   tr   l      h thèng tho¸t íccho  «  Þ,khu     n ® th   c«ng  nghiÖp. 2/ Ph¸ttr Ón vËn    µnh     i   t¶ih kh¸ch c«ng  éng  ¹    «   Þ  µ  c t i ® th v khu  c¸c c«ng  nghiÖp. 3/Ph¸ttr Ónsù      i   nghiÖp    ôc,®µo  ¹o, tÕ,v¨n ho¸ d©n  éc. gi¸od   t  y        t ­Trêng  äc,tr ng  ©n  Ëp,nhµ  Îm É u     ©n  Ëp.   h  ê d l  tr   , gi¸od l ­Trêng  ¹y nghÒ   ©n  Ëp.   d  d l ­C¬   ë    s kh¸m,ch÷a  Önh, s¶n  Êtthuèc ch÷a  Önh.   b   xu     b ­Nhµ       ©n  éc;c¸c®oµn    óa,  ¹c d©n  éc.   v¨n ho¸ d t   ca,m nh   t 4/Nghiªncøu      khoa  äc,c«ng  Ö. h  ngh ­ Nghiªn cøu  ¬    c ban, nghiªn cøu    øng  ông  d khoa  äc  ù  h t nhiªn,c«ng    nghÖ,  khoa  äc    éivµ  ©n  h x∙h   nh v¨n. ­Nghiªncøu  æi  íithiÕtbÞ, hiÖn  iho¸ d©y      ® m     ®¹     chuyÒn  s¶n  Êt. xu ­ ¦ng dông  µ    iÓn c¸c c«ng  Ö      v ph¸ttr     ngh th«ng    tin,c«ng nghÖ   sinh häc,     c«ng  Ö   Õ   ¹ovµ    ngh ch t   giac«ng  ËtliÖu tõnguån  v      nguyªn liÖu trong níc.      ­ Ph¸ttr Ón m¹ng íidÞch  ô     i   l  v c«ng nghÖ:  l ng, tiªuchuÈn, kiÓm     §o ê       tra chÊt îng  l s¶n  È m   ¸nh    µ  Èm   nh   ph ® gi¸ v th ®Þ c«ng nghÖ, th«ng    tinh c«ng  nghÖ,  ç  î h tr chuyÓn giao c«ng  Ö.   ngh
 11. 11 II   Õ   Õ N  ICH BI . N«NG   S¶N,  © M   L S¶N,  THUû  S¶N,  C¸C  Þ CH   ô   ü   D V K THU Ë T   TRù C   ÕP  ô C   ô   TI PH V S¶N   Ê T   XU N«NG   NGHI Ö P,  © M   L NGHI Ö P,    NG NGHI Ö P. 1/ Ch Õ   Õn ¬ng  ùc,thÞt,s÷a, c¸,t«m, dÇu    êng, rua    bi l th          ¨n,®   qu¶, cao    su,t¬t»m, chÌ,cµ    Õ   Õn  ícgi¶i        phª,ch bi n     kh¸t, ícqu¶..    n . 2/Ch Õ   Õn  ©m    bi l s¶n  õchÕ   Õn  ç). (tr   bi g 3/ D Þch  ô    v b¶o  Ö   ©y  ång,vËt nu«i;nh©n  µ    ¹ogièng  íi;dÞch  v c tr      v lait   m  vô  b¶o qu¶n  n«ng s¶n,h¶is¶n.    IV.S¶N  Ê T   µ NG   Ê T   È U.   XU H XU KH X ©y  ùng  íi, ë   éng    ¬  ë  d m  r m c¸cc s s¶n  Êt,chÕ   Õn  µnh  ÊtkhÈu. xu   bi h xu   V.  C¸C  µ NH   NG C«NG   NGHI Ö P   îC    ® U TIªN  PH¸T  Ó N  TRI (TRONG   êI Kú   TH   1995­2000),NG O µI    C¸C  µ NH   NG NGH Ò   ∙  ® NªU    Ç N   ë PH TRªN. 1/S¶n  Êthµng    ïng:Hµng  Öt,da,may  Æc,    ïng trongnhµ,   xu   tiªud   d   m ®å d       giÊy,dông  ô  äc  Ëp.   ch t 2/  ¬   Ý   µ  iÖn  ö ­    äc: S¶n  Êt  C kh v ® t   tinh   xu m¸y  ãc,  ÕtbÞ       m thi   ®Ó s¶n xuÊt,chÕ   Õn    bi n«ng, l©m,  û    thu s¶n, hµng    c«ng nghiÖp    ïng;s¶n  Êt tiªud   xu   thiÕtbÞ,  ¬ng  Ön  ©y  ùng, khaikho¸ng;®ãng  Çu    ph ti x d       t s«ng,biÓn; s¶n  Êt     xu   ®Ç u  m¸y,toa xe,s¶n  Êt vµ  ¾p    t« c¸c lo¹   ÕtbÞ       xu   l r¸p«      ithi   cho  êng  ©y  µ  ; ® d v tr¹m biÕn  Õ  iÖn.   th ® 3/ S¶n  Êt nguyªn,nhiªn,vËt liÖu:khaith¸cdÇu  Ý  µ  äcdÇu; c«ng    xu             kh v l     nghiÖp  ö  ông  Ý   sd kh thiªnnhiªn;khai th¸c vµ  Õ   Õn          ch bi than; luyÖn  µ      v c¸n thÐp;s¶n  Êt kim  ¹  Ç u,      xu   lo im xim¨ng,vËt liÖu x©y  ùng      d kh¸c;s¶n  Êt ph©n     xu   bãn  ©n  m,  ©n  ©n,ph©n  çn  îp,ph©n    (ph ®¹ ph l  hh  visinh,vil ng);s¶n  Êt ho¸    î   xu     chÊtc¬    b¶n. 4/ C¸c  µnh    ng nghÒ  truyÒn  èng  Çn  th c khuyÕn  Ých  kh ph¸ttr Ón:ch¹m   i   træ,kh¶m    ¬n  µi,m © y       trais m   , tre,th¶m, gè m,    Öt  ôat¬ t»m.   sø,d l     D A N H  M ô C  B C¸ C  H U Y Ö N  T H U é C  V ï N G  D © N   é C  T HI Ó U  S è , MI Ò N  N ó I, ¶I  ¶ O   T  H ® ® î C H ë N G  U  ® ∙I  Ç U  T ® (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 29/CP  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m  1995  ña  c ChÝnh  ñ ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët khuyÕn  Ých  u    ®Þ chiti     h Lu   kh ®Ç ttrong níc)   I.DANH   ù C     M C¸C  HUY Ö N  THU é C   ïNG   © N   éC  ÓU   è, V D T THI S  MIÒ N   óI  N CAO. Thø  ù  t ,Tªn tØnh, huy Ö n     ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­
 12. 12 1/TØnh   µ     H Giang: 1.Huy Ön  ång    § V¨n 2.Huy Ön  Ìo  ¹c   MV 3.Huy Ön    Yªn  Ninh 4.Huy Ön    Qu¶n  ¹ B 5.Huy Ön  Þ     V Xuyªn 6.Huy Ön  ¾c    B Mª 7.Huy Ön  Ýn  Ç n   X M 8.Huy Ön  µng  P×.   Ho Su  2/TØnh     Cao  B»ng: 1.Huy Ön    B¶o  ¹c L 2.Huy Ön    Th«ng  N«ng 3.Huy Ön  µ     H Qu¶ng 4.Huy Ön  µ  Ünh   Tr L 5.Huy Ön  ïngKh¸nh   Tr   6.Huy Ön    Nguyªn  ×nh B 7.Huy Ön  µ     Ho An 8.Huy Ön    Qu¶ng  µ Ho 9.Huy Ön  ¹ch An   Th   10.Huy Ön  µ     H Lang 11.Huy Ön  ©n  ¬n   Ng S 12.Huy Ön  B Ó.   Ba  3/TØnh   ¬n    S La: 1.Huy Ön  únh    Qu Nhai 2.Huy Ön  Ën  ©u   Thu Ch 3.Huy Ön    Mai  ¬n S 4.Huy Ön    S«ng  M∙ 5.Huy Ön  ¾c    B Yªn 6.Huy Ön  éc  ©u   M Ch 7.Huy Ön  êng    M La. 4/TØnh     © u:   Lai Ch 1.Huy Ön  êng  Ì   M T 2.Huy Ön    Phong  Thæ 3.Huy Ön    SØn   å H 4.Huy Ön  êng    M Lay 5.Huy Ön  ña  ïa   T Ch
 13. 13 6.Huy Ön  Çn    Tu Gi¸o. 5/TØnh   µo    L Cai: 1.Huy Ön      B¸tS¸t 2.Huy Ön  êng  ¬ng   M Kh 3.Huy Ön  ¾c  µ   B H 4.Huy Ön  Pa   Sa  5.Huy Ön    Than  Uyªn 6.Huy Ön    V¨n  µn B 7.ThÞ       x∙Cam   êng. §   6/TØnh     Gia  Lai: 1.Huy Ön    Kon  Chro 2.Huy Ön  Khª   An  3.Huy Ön    Mang  Jang 4.Huy Ön    Ajunpa 5.Huy Ön      Ch Pa 6.Huy Ön    §øc  ¬ C 7.Huy Ön      Ch Prong 8.Huy Ön    Kr«ng  Pa 9.Huy Ön      Ch Sª 10.Huy Ön    Kbang. 7/TØnh     Kon  Tum: 1.Huy Ön    Konplon 2.Huy Ön  ¾c    § T« 3.Huy Ön    §akglei 4.Huy Ön  ThÇy.   Sa  8/TØnh   ¾c  ¾ c:   § L 1.Huy Ön  óp   Eas 2.Huy Ön    Krong  Buk 3.Huy Ön    Krong  Pac 4.Huy Ön  ¾c    § Mil 5.Huy Ön    ¾ c   M§ R 6.Huy Ön  ¾c   L 7.Huy Ön  ¾c    § N«ng 8.Huy Ön    EaH§  Leo 9.Huy Ön    Kr«ng  B«ng 10.Huy Ön    Kr«ng  a An 
 14. 14 11.Huy Ön      C Mgar 12.Huy Ön      §¨k Rlap 13.Huy Ön    Eakar 14.Huy Ön    Kr«ng  N¨ng 15.Huy Ön    Kr«ng  N« 16.Huy Ön  jut   C. 9/TØnh   © m   ång:   L § 1.Huy Ön  ¬n  ¬ng   §D 2.Huy Ön    §øc  äng Tr 3.Huy Ön      Di Linh 4.Huy Ön    B¶o  éc L 5.Huy Ön  ¹c D ¬ng   L  6.Huy Ön  © m   µ.   L H 10/TØnh     Yªn  B¸i: 1.Huy Ön  ï    M C¨ng  Tr¶i 2.Huy Ön  ¹m  Êu.   Tr T 11/TØnh   µ   ×nh:   Ho B 1.Huy Ön  µ  ¾ c   §B 2.Huy Ön    Mai  ©u.  Ch 12/TØnh   ¹ng  ¬n:   L S 1.Huy Ön  µng  Þnh   Tr § 2.Huy Ön  ×nh    B Gia 3.Huy Ön  ×nh  Ëp   § L 4.Huy Ön    V¨n  L∙ng 5.Huy Ön  ¾c  ¬n   B S 6.Huy Ön    V¨n  Quan 7.Huy Ön    Cao  éc. L 13/TØnh   ¾ c     B Th¸i: 1.Huy Ön  µ   ×   NR 2.Huy Ön  î  ån   Ch § 3.Huy Ön  â    V Nhai. 14/TØnh     Tuyªn  Quang: 1.Huy Ön  Quang    Na  15/TØnh     Qu¶ng  Ninh: 1.Huy Ön  ChÏ   Ba  2.Huy Ön  ×nh    B Liªu.
 15. 15 16/TØnh   µ   ¾ c:   HB 1.Huy Ön  ¬n  éng   S§ 17/TØnh     Thanh  Ho¸: 1.Huy Ön    Quan  Ho¸ 2.Huy Ön  Thíc   B¸  3.Huy Ön    Lang  Ch¸nh 4.Huy Ön  êng  ©n.   Th Xu 18/TØnh     Ngh Ö   An: 1.Huy Ön  ú  ¬n   KS 2.Huy Ön  ¬ng  ¬ng   T D 3.Huy Ön    Con  Cu«ng 4.Huy Ön  ú   ©u   Qu Ch 5.Huy Ön  Õ     Qu Phong. 19/TØnh     Qu¶ng  ×nh: B 1.Huy Ön    Minh  Ho¸. 20/TØnh     Qu¶ng  Þ: Tr 1.Huy Ön  íng Ho¸.   H   21/TØnh   õa    Th Thiªn ­Hu Õ:    1.Huy Ön  l i   A í 22/TØnh     Qu¶ng  Nam    µ  ½ ng: ­§ N 1.Huy Ön  µ    Tr My 2.Huy Ön    Hiªn 3.Huy Ön    Gi»ng 4.Huy Ön  ícS¬n.   Ph   23/TØnh     Qu¶ng  Ng∙i: 1.Huy Ön  µ  ång   Tr B 2.Huy Ön  ¬n  µ   SH 3.Huy Ön  T¬   Ba  4.Huy Ön    Minh  Long. 24/TØnh     Ninh  ThuËn: 1.Huy Ön    Ninh  ¬n S II  . DANH   ô C   M C¸C  HUY Ö N   THU é C   ïNG   © N   éC  ÓU   è, MIÒ N   óI  µ   V D T THI S  NV H¶I  ¶O. ® 1/TØnh   µ     H Giang: 1.Huy Ön  ¾c    B Quang 2.ThÞ     µ     x∙H Giang.
 16. 16 2/TØnh     Cao  B»ng: 1.ThÞ       x∙Cao  B»ng 3/TØnh   ¬n    S La: 1.Huy Ön    Yªn  ©u Ch 2.Huy Ön  ó    Ph Yªn 3.ThÞ     ¬n    x∙S La 4/TØnh     © u:   Lai Ch 1.Huy Ön  Ön    §i Biªn 5/TØnh     Lao  Cai: 1.Huy Ön    B¶o  ¾ ng Th 2.Huy Ön    B¶o  Yªn 3.ThÞ     µo    x∙L Cai 6/TØnh     Kon  Tum: 1.ThÞ       x∙Kon  Tum. 7/TØnh   © m   ång:   L § 1.Huy Ön  Hoai   §a  2.Huy Ön  ¹ TÎ   §  3.Huy Ön      C¸tTiªn 4.Thµnh  è  µ  ¹t.   ph § L 8/TØnh     Gia  Rai: 1.ThÞ     ©y    x∙Pl Ku 9/TØnh   ¾c  ¾ c:   § L 1.ThÞ       x∙Bu«n    ét Ma Thu 10/TØnh     Yªn  B¸i: 1.ThÞ       x∙Yªn  B¸i 2.Huy Ön    Yªn  ×nh B 3.Huy Ön  Ên    Tr Yªn 4.Huy Ön    V¨n  Ên Ch 5.Huy Ön  ¹c Yªn   L  6.Huy Ön    V¨n  Yªn. 11/TØnh   µ   ×nh:   Ho B 1.ThÞ     µ   ×nh   x∙Ho B 2.Huy Ön  ©n  ¹c   T L 3.Huy Ön  ¹c S¬n   L  4.Huy Ön  ú  ¬n   KS 5.Huy Ön  ¬ng  ¬n   L S
 17. 17 6.Huy Ön    Kim  B«i 7.Huy Ön  ¹c Thuû   L  8.Huy Ön    Yªn  û. Thu 12/TØnh   ¹ng  ¬n:   L S 1.ThÞ     ¹ng  ¬n   x∙L S 2.Huy Ön    V¨n  L∙ng 3.Huy Ön  ¾c  ¬n   B S 4.Huy Ön    V¨n  Quang 5.Huy Ön    Cao  éc L 6.Huy Ön  éc  ×nh   LB 7.Huy Ön      Chi L¨ng 8.Huy Ön  ÷u  òng.   HL 13/TØnh   ¾ c     B Th¸i: 1.Huy Ön  ¹ch    B Th«ng 2.Huy Ön  Þnh    § Ho¸ 3.Huy Ön  ó  ¬ng   Ph L 4.Huy Ön  ¹iTõ   §  5.Huy Ön  â    V Nhai 6.Huy Ön  ång  û   § H 7.Huy Ön  ¾c  ¹n.   B C 14/TØnh     Tuyªn  Quang: 1.ThÞ       x∙Tuyªn  Quang 2.Huy Ön  µ m     H Yªn 3.Huy Ön    Chiªm  Ho¸ 4.Huy Ön    Yªn  ¬n S 5.Huy Ön  ¬n  ¬ng.   SD 15/TØnh     Qu¶ng  Ninh: 1.Huy Ön  È m     C Ph¶ 2.Huy Ön      TiªnYªn 3.Huy Ön    Qu¶ng  µ H 4.Huy Ön  µnh  å   Ho B 5.Huy Ön    §«ng  Òu Tri 6.Huy Ön      H¶i Ninh. 16/TØnh   µ   ¾ c:   HB 1.Huy Ön  ôc    L Nam 2.Huy Ön    Yªn  Õ Th
 18. 18 3.Huy Ön  ôc  ¹n   L Ng 17/TØnh   Ü nh   ó:   V Ph 1.Huy Ön    Thanh  ¬n S 2.Huy Ön    Yªn  Ëp L 3.Huy Ön    §oan  ïng H 4.Huy Ön    S«ng  Thao. 18/TØnh     H¶i  ng: H 1.Huy Ön  Ý     Ch Linh. 19/TØnh     Ninh  ×nh: B 1.Huy Ön  µng    Ho Long 2.Huy Ön    Tam   Öp. §i 20/TØnh     Thanh  Ho¸: 1.Huy Ön  äc  ¹c   Ng L 2.Huy Ön    ©n   Nh Xu 3.Huy Ön  È m   û   C Thu 4.Huy Ön  ¹ch Thµnh.   Th   21/TØnh     Ngh Ö   An: 1.Huy Ön  ú   îp   Qu H 2.Huy Ön    Ngh Üa  µn § 3.Huy Ön    Anh  ¬n S 4.Huy Ön  ©n  ú   T K 5.Huy Ön    Thanh  ¬ng. Ch 22/TØnh     Qu¶ng  ×nh: B 1.Huy Ön    Tuyªn Ho¸.   23/TØnh   µ   Ü nh:   HT 1.Huy Ön  ¬ng    H Khª 2.Huy Ön  ¬ng  ¬n.   H S 24/TØnh   õa    Th Thiªn Hu Õ:   1.Huy Ön    Nam   §«ng. 25/TØnh     Qu¶ng  Nam    µ  ½ ng: ­§ N 1.Huy Ön  Öp    Hi §øc. 26/TØnh   ×nh  Þnh:   B § 1.Huy Ön  L∙o   An  2.Huy Ön  Ünh  ¹ch   V Th 3.Huy Ön  ©n    V Canh.  27/TØnh   ó     Ph Yªn: 
 19. 19 1.Huy Ön  ¬n  µ   SH 2.Huy Ön    S«ng  Hinh 3.Huy Ön  ång  ©n.   § Xu 28/TØnh     Kh¸nh  µ: Ho 1.Huy Ön    Kh¸nh  ¬n S 2.Huy Ön    Kh¸nh  Ünh. V 29/TØnh   ×nh    B ThuËn: 1.Huy Ön    T¸m  Linh 2.Huy Ön  ¾c  ×nh   B B 3.Huy Ön    §øc  Linh. 30/TØnh     S«ng  Ð: B 1.Huy Ön  ï §¨ng   B  2.Huy Ön  ícLong   Ph   3.Huy Ön  éc    L Ninh. 31/TØnh   ång    § Nai: 1.Huy Ön  ©n  ó   T Ph 2.Huy Ön  ©n  éc   Xu L 3.Huy Ön  Þnh    § Qu¸n. 32/TØnh       An Giang: 1.Huy Ön  Þnh    T Biªn 2.Huy Ön      TriT«n. 33/C¸c    huy Ö n     ¶o  éc  tØnh, thµnh  è  h¶i ® thu c¸c    ph Duyªn  h¶i. D A N H  M ô C  C C¸ C  V ï N G  K H ã  K H¨ N  K H¸ C   Ìm  (K theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 29/CP  µy  th¸ng5  ng 12    n¨m 1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët khuyÕn  Ých  u    ®Þ chiti    h Lu   kh ®Ç ttrong níc)   1.Hoµ   ×nh  õthÞ    µ   ×nh  µ    Ön  éc Danh  ôc    B (tr   x∙Ho B v c¸chuy thu   m B). 2.Ngh Ö   (trõthµnh  è    An    ph Vinh  µ    Ön  éc Danh  ôc  v c¸chuy thu   m B). 3. Thanh    Ho¸  õthµnh  è  (tr   ph Thanh Ho¸,thÞ    Ç m   ¬n,  Þ    m     x∙ S S th x∙ BØ S¬n  µ    Ön  éc Danh  ôc  v c¸chuy thu   m B). 4.Hµ   Ünh  õthÞ    µ   Ünh  µ    Ön  éc Danh  ôc   T (tr   x∙H T v c¸chuy thu   m B). 5.Qu¶ng  ×nh  õthÞ    ång  íivµ      B (tr   x∙§ H   c¸chuyªn thuéc Danh  ôc      m B). 6.Qu¶ng  Þ  õthÞ      Tr (tr   x∙§«ng  µ   µ    H v c¸chuyªn thuéc Danh  ôc      m B). 7.Qu¶ng    õthÞ      Ng∙i(tr   x∙Qu∙ng    µ    Ön  éc Danh  ôc  Ng∙iv c¸chuy thu   m B).
 20. 20 8. B×nh  Þnh  õthµnh  è    § (tr   ph Quy  ¬n  µ    Ön  éc  Nh v c¸c huy thu Danh  ôc   m B). 9.Phó    Yªn  õthÞ    (tr   x∙Tuy  µ   µ    Ön  éc Danh  ôc  Ho v c¸chuy thu   m B). 10.Ninh  Ën  õthÞ      Thu (tr   x∙Phan  Rang    ­ Th¸p  µ m   µ    Ön  éc Ch v c¸c huy thu   Danh  ôc  m B). 11. B×nh  Ën  õthÞ      Thu (tr   x∙ Phan  Õt vµ    Ön  éc  Thi   c¸c huy thu Danh  ôc   m B). 12. C¸c  Ön  éc  ïng  ©n  éc Chµ m   µ  ©n  éc Kh¬ mer  éc c¸c   huy thu v d t  vd t  thu     tØnh  Òn  mi Nam  trungbé  µ    v Nam   é  õc¸chuyÖn  éc Danh  ôc    b (tr     thu   m B).
Đồng bộ tài khoản