Nghị định 29/CP của Chính phủ

Chia sẻ: quynhson

Nghị định 29/CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 29/CP của Chính phủ

qu h  
v¨n 
phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
sdl       LAWDATA
N G H Þ  ® Þ N H  
C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  29/CP N G µ Y  12 T H¸ N G  5 N¨ M  1995
S
Q U Y   Þ N H  C HI  Õ T  T HI H µ N H   U Ë T  K H U Y Õ N  K H Ý C H  ® Ç U    T R O N G  
® TI  L T
N íC


CH Ý NH   ñ
PH


C¨n  LuËt tæ 
cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9 
Ch ph ng 30    n¨m 1992;
C¨n  LuËt khuyÕn  Ých  u   
cø    kh ®Ç ttrong nícngµy  th¸ng4 
   22    n¨m 
1994;
Theo    Þ  ña  é  ëng,Chñ  Ö m  û  
®Ò ngh c B tr   nhi U ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc,
K ho   n

NGH Þ   NH:
®Þ

CH ¬NG  
I
NH÷ NG  
QUY   NH  
®Þ CHUN G


§i Ò u    èit ng ¸p dông  ña  Ët khuyÕn  Ých  u   
1.­§  î     c Lu   kh ®Ç ttrong nícbao 
  
gå m:
1/Doanh 
  nghiÖp  éc c¸cthµnh  Çn 
thu     ph kinhtÕ:
 
a­ Doanh 
  nghiÖp  µ  íc.
nh n
b­ Doanh 
  nghiÖp  ña    chøc  Ýnh  Þ,x∙héi.
c c¸ctæ  ch tr    
c­Hîp   
  t¸cx∙.
d­ C«ng   
  tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n.
  hh
®­ 
C«ng      Çn.
tycæ ph
e­ Doanh 
  nghiÖp   ©n.
tnh
2/ §¬n  Þ 
  v kinh doanh  ¹t®éng 
  ho   theo NghÞ   nh  è 
®Þ s 66/H§BT  µy   
ng 2
th¸ng3 
  n¨m 1992  ña  éi ®ång  é  ëng.
c H  B tr
3/   
Tæ chøc, c¸  ©n  
nh mua     Çn  
cæ ph hoÆc  gãp  èn  µo 
v v c¸c doanh 
nghiÖp.
4/ Doanh 
  nghiÖp  ngêiViÖt Nam   nh      ícngoµi®Ç u    ùctiÕp
do      ®Þ cën     ttr    
t¹ ViÖtNam  
 
i   .
5/ Doanh 
  nghiÖp  êi níc ngoµi c  ó l©u  µi t¹  Öt Nam   u     ùc
ng       tr   d  i Vi   ®Ç t tr  
tiÕp t¹ ViÖtNam.
   i  


§i Ò u    êiViÖt Nam   nh      ícngoµi(sau  y   äit¾c  µngêi
2.­Ng     ®Þ cën     ®© g   l   
ViÖt Nam     íc ngoµi)bao  å m   êi cã  èc  Þch  Öt Nam   nh      íc
  ën     g ng   qu t Vi   ®Þ cën  
ngoµivµ  êigèc  ÖtNam   ã  èc  Þch  íckh¸c.
  ng   Vi   c qu t n 
Ng êi ViÖt Nam     íc ngoµi ®Ç u    ùc tiÕp  Ò   íc cã  Òn  ùa chän 
    ën     t tr   v n   quy l 
theo LuËt ®Ç u    ¹ ViÖtNam  
    tt  
i   hoÆc   Ët khuyÕt khÝch  u   
Lu     ®Ç ttrong níc,nhng 
  
m çi dù    u   
  ¸n ®Ç tchØ    ông  ét 
¸p d m trong hailuËt®ã.
    
2


§i Ò u    Ó   ùc hiÖn  u    ùctiÕp 
3.­§ th   ®Ç ttr   theo  Ët khuyÕn  Ých  u  
Lu   kh ®Ç
tõ trong  íc,ngêi gèc  Öt Nam   ã  èc  Þch  íc kh¸c ph¶i khaib¸o  ån 
  n    Vi   c qu t n        ngu
gèc  êi ViÖt Nam   ña  ×nh  µ 
ng     cm v ph¶itu©n  ñ   
  th c¸c quy  nh 
®Þ ph¸p  Ëtcña 
lu  
ViÖtNam   Ò   u    µ  µnh  Ëp doanh 
  v ®Ç tv th l  nghiÖp.
Trong  êng  îp  ¬ 
tr h c quan  µ   íc cã  Èm  
Nh n   th quyÒn  ña  Öt 
c Vi Nam     yªu
cÇu, ngêi gèc  Öt Nam   ã  èc  Þch 
    Vi   c qu t kh¸c ph¶i cã    Ën 
    x¸c nh b»ng  v¨n   
b¶n
cña  ¬ 
c quan  ¹igiao cña  Öt Nam     ícngoµi;hoÆc   ña  ¬ 
ngo     Vi   ën     c c quan  µ   ­
Nh n
íccã  Èm  Òn  ña  ícm µ   êigèc  Öt Nam  
  th quy c n   ng   Vi   mang  èc  Þch  Ò   ån 
qu t v ngu
gèc  êi ViÖt Nam   ña  × nh  
ng     cm b»ng  ét 
m trong   
c¸c ng«n  ÷  èc  Õ 
ng qu t th«ng 
dông.


§i Ò u    êinícngoµic  ól©u  µië  Öt Nam   µngêinícngoµi®∙ 
4.­Ng       tr   d   Vi   l      
® îcc¬ 
  quan  µ   íccã  Èm  Òn  ña  ÖtNam   Êp  Êy phÐp  nh    ¹
Nh n   th quy c Vi   c gi   ®Þ ct  i
ViÖtNam.
 


§i Ò u  .­§Ó   îcphÐp  u    ùctiÕp thµnh  Ëp 
5  ®   ®Ç ttr     l doanh  nghiÖp  ¹ ViÖt
ti    
Nam,  êi ViÖt Nam     íc ngoµivµ  êi níc ngoµic  ól©u  µië  Öt Nam  
ng     ën     ng       tr   d   Vi  
ph¶icã      iÒu  Ön 
  ®ñ c¸c® ki sau  y:
®©
1/§ñ  tuæitrëlªn.
  18    
2/Kh«ng  Þ  Êt  Ý.
  b m tr
3/ Kh«ng 
  ph¶ilµ ngêi ®ang  Þ    
     b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù 
  h s hoÆc   ∙ 
®
bÞ   Õt  ë   Öt 
k ¸n  Vi Nam   hoÆc     íc ngoµi m µ   a  îc xo¸   
ën     ch ®   ¸n,hoÆc  cßn   
ë
trongthêigian bÞ  Ê m   Òn 
    c quy kinh doanh 
  theo b¶n    ña  µ    ícngoµi.
  ¸n c To ¸n n  
4/  ã   è  èn  u    Ýt  Êt 
C s v ®Ç t nh b»ng  møc   èn 
v ph¸p  nh  
®Þ cho  ¹  ×nh 
lo ih
doanh nghiÖp  µ  µnh,nghÒ  
v ng   kinh doanh 
  theo NghÞ   nh  è 
®Þ s 221/H§BT  µ 
v
sè 
222/H§BT  µy 
  ng 23/7/1991 cña  éi ®ång  é  ëng 
  H  B tr (nay lµCh Ýnh  ñ).
   ph


CH ¬NG  
II
Hç  î  U  
TR ®Ç T


§i Ò u 6.­ Nhµ   íc hç  î®Ç u   trùc tiÕp  õ  ©n 
  n   tr  t   t ng s¸ch  µ   íc th«ng 
Nh n  
qua    ¬ng  ×nh  u    èc    ù  ®Ç u    èc   
c¸c Ch tr ®Ç t qu gia,d ¸n  t qu gia nh»m   ùc hiÖn 
th  
c¸c m ôc    ¹o c«ng  viÖc  µm, xo¸ ®ãi 
  tiªut   ¨n  l   gi¶m  Ìo,®Þnh 
ngh   canh  nh  ,
®Þ c 
phñ xanh  t  èng,®åi,nóiträc, ö  ông  Æt   íccha 
®Ê tr       d
s m n  khaith¸c.   èit ng ® ­
  .§  î  
.
îchç  î u  ,ph¬ng 
  tr  ®Ç t  thøc  chøc 
tæ  qu¶n  ývµ  êih¹n  ùc hiÖn    ¬ng 
l   th   th   c¸c Ch
tr×nh ®Ç u    èc    µ  ù  ®Ç u    èc    ChÝnh  ñ 
  tqu gia v d ¸n  t qu gia do  ph quy  nh   
®Þ cho
tõng ch¬ng  ×nh vµ  ù    ô  Ó.
  tr   d ¸n c th


§i Ò u    ü   ç  î u    èc    îcthµnh  Ëp 
7.­Qu h tr ®Ç tqu gia®   l nh»m   ôc  ch:
m ®Ý
1/Huy  ng  èn 
  ®é v trung h¹n  µ  µih¹n  ña    chøc,c¸nh©n 
  v d   c c¸ctæ     trong vµ 
 
ngoµiníc;
 
2/ Cho 
  vay  èn 
v trung  ¹n  µ  µi h¹n  i  íic¸c dù  ®Ç u    
h vd  ®è v     ¸n  t trong   
c¸c
ngµnh,nghÒ   éc diÖn  ®∙i;
  thu   u 
3

3/Cho 
  vay  èn 
v trungh¹n  µ  µih¹n víi   Êtu  ∙i®èi víi   ù    u  
  v d      i l∙su   ®       d ¸n ®Ç
c¸c
t ë     ïng  ©n  éc thiÓu  è, miÒn  ói,h¶i ®¶o  µ  ïng  ã  ã 
  c¸c v d t  s  n   vv c kh kh¨n   
quy
®Þnh  ¹ danh  ôc    Ìm 
t i m C k theo NghÞ   nh  µy.
  ®Þ n


§i Ò u    ü   ç  î u    èc    µm ét  chøc  µichÝnh  ã    
8.­Qu h tr  ®Ç tqu gia l   tæ  t  c tc¸ch
ph¸p  ©n  ¹t®éng 
nh ho   kh«ng  ×  ôc    î nhuËn, nhng 
vm tiªul  
i   ph¶ib¶o  ¶m   µn 
  ® ho
vèn  µ  ï ®¾ p     Ý 
v b  chiph qu¶n  ý.Quü   ¹t®éng 
l  ho   theo  iÒu  Ö 
® l riªngdo     
  c¸c bªn
gãp  èn  iÒu  Ö 
v® l ban  u  
®Ç tho¶ thuËn  µ  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt.
  v®  t  ph phª duy


§i Ò u 9.­ Vèn  iÒu  Ö 
  ® l ban  u   ña  ü   ç  î®Ç u    èc    å m  
®Ç c Qu h tr  t qu gia g
vèn  ãp  ña  ©n 
g c ng s¸ch Nhµ   íc,vèn  ãp  ña    ü 
  n  g c c¸c qu b¶o  Ó m,  ña     
hi c c¸c tæ
chøc  Ýn  ông  µ  ña   
td v c c¸c doanh  nghiÖp kh¸c trªnl∙nhthæ  Öt Nam   
    Vi   .Danh 
s¸ch vµ 
  møc  èn  ãp 
v g ban  u   ña    chøc  ãitrªncho  ü   ç  î u  
®Ç c c¸c tæ  n    Qu h tr  ®Ç t
quèc    Ch Ýnh  ñ  Õt  nh.  é   µi chÝnh  ×nh ChÝnh  ñ  Õt 
gia do  ph quy ®Þ BT  tr   ph quy
®Þnh  møc   èn  ©n 
v ng s¸ch  µ   íc gãp  Çn  u   µ   
Nh n   l ®Ç v bæ sung  µng  h n¨m  µo 
v
Quü   ç  î u    èc 
h tr  ®Ç tqu gia.
C¸c  chøc 
tæ  kinh tÕ,x∙héi,c¸cc¸ nh©n 
          trong vµ  µiníc,kh«ng  ©n 
  ngo     ph
biÖtthµnh  Çn 
  ph kinh tÕ,®Ò u   ã  Ó  ãp  èn  µo  ü   ç  î u    èc   
   c th g v v Qu h tr  ®Ç tqu gia
theo nguyªn t¾c  ùnguyÖn.
    t 


§i Ò u 10.­Bé   µi chÝnh  Þu 
  T  ch tr¸chnhiÖ m  
  tham kh¶o    Õn     
ý ki c¸c tæ
chøc kinh  Õ, tæ 
t   chøc    éi h÷u 
x∙ h   quan  ©y  ùng  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t
x d §i l tæ  v ho  
®éng  ña  ü   ç  î u    èc    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt.
c Qu h tr  ®Ç tqu giatr   t  ph phª duy


§i Ò u  .­C¬   ë  xuÊt hµng  Êt khÈu  éc  Ön  tiªnph¸ttriÓn
11   s s¶n    xu   thu di u       
®∙  ý  Õt  îp ®ång  ÊtkhÈu 
kk h  xu   hoÆc   ∙    µng    ícngoµi® îcng©n  µng 
® b¸n h ra n      h
th ng  ¹iquèc 
¬ m  doanh  tiªnvÒ  
u    møc  èn v cho  vay   
®Ó s¶n  Êt,thu mua  µng 
xu     h
xuÊt khÈu. Trong  êng  îp  ©n  µng  ¬ng  ¹i quèc 
    tr h ng h th m  doanh kh«ng  ã   
c ®ñ
vèn   
®Ó cho  vay,th×  ©n   µng  µ   íc cã 
  Ng h Nh n   tr¸chnhiÖm    
  bæ sung  thªm  èn 
v
tÝn  ông 
d cho  ©n  µng  ¬ng  ¹i quèc 
ng h th m  doanh  trong khu«n 
  khæ  quy  nh  
®Þ
hiÖn  µnh.
h
Riªng  i  íim ét  è  Æt   µng  Êt khÈu 
®è v   sm h xu   quan  äng thuéc  Ön  tiªn
tr   di u   
ph¸ttr Ónnãitrªndo  é  ¬ng  ¹ichñ  ×cïng Uû  
  i       B Th m  tr     ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc,Bé 
K ho   n 
Tµi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc,c¸c Bé   ªnquan  ×nh chÝnh  ñ 
    h Nh n     li   tr   ph theo   
quy
®Þnh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  è 

i 9  ®Þ c Ch ph s 33/CP  µy ng 19/4/1994,khigi¸
   
thÞ  êng  Õ  í  èng    Êp 
tr th gi ixu gi¸ th hoÆc     Þ  êng 
gi¸ th tr trong  íc ®èi  íic¸c
n  v   
nguyªn liÖu,vËtt®Ó  
       s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu     
xu   xu   ®ã lªncao  ©y 
g thua lçlíncho 
    
c¬  ë 
s s¶n  Êt hµng  Êt  Èu, Nhµ   íc sÏ xem   Ðt  ç  îth«ng 
xu   xu kh   n    x h tr  qua  ü  
Qu
b×nh       
æn gi¸®Ó gi¶m  ét  Çn    Êt tÝn  ông. Ban  Ët    ña  Ýnh  
m ph l∙ su  
i d   V gi¸c Ch
phñ  ñ  × cïng    ¬ 
ch tr   c¸c c quan  ã  ªnquan  ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  Õt
c li   tr Th t Ch ph quy  
®Þnh  møc   µ  êi®iÓ m   ç  î ô  Ó 
v th   h tr  th theo  ôc    µ  iÒu  Ö 
c m tiªuv ® l qu¶n  ýcña 

Quü   µy.
n


§i Ò u  12.­ µ   íc khuyÕn  Ých  tæ 
 Nh n   kh c¸c  chøc, c¸  ©n   µnh  Ëp 
  nh th l
doanh nghiÖp    ùc hiÖn    Þch  ô   Ên 
®Ó th   c¸cd v tv qu¶n  ý,   Ên 
l   v ph¸p lý, chøc 
t    tæ 
d¹y nghÒ   µ  o  ¹oc¸n bé  ü  Ët,®µo  ¹ovµ  ©ng 
  v ®µ t     k thu   t  n cao  Õn 
ki thøc qu¶n  ý,
  l 
4

cung  Êp 
c th«ng   
tinkinh tÕ, phæ   Õn  µ 
   bi v chuyÓn giao c«ng  Ö     ç  î
ngh ®Ó h tr 
ho¹t®éng  u   
  ®Ç ttrong níc.
 
Bé  µichÝnh  ñ  ×phèihîp víi é 
T  ch tr         Khoa  äc,C«ng  Ö   µ 
B h  ngh v M«i  êng 
tr
quy  nh  ô  Ó  íng  Én  Öc 
®Þ c th h d vi chuyÓn  giao c«ng  Ö   îc t¹ora  ëikinh
ngh ®     b    
phÝ   ña  ©n 
c ng s¸ch  µ   íc cho   
Nh n   c¸c doanh nghiÖp  éc  Ön  iÒu 
thu di ® chØnh 
cña NghÞ   nh  µy.
®Þ n


§i Ò u  13.­
 Nghiªm  Ê m  
c c¸c  ¬ 
c quan  µ   íc trùc tiÕp 
Nh n     kinh doanh 
dÞch  ô   Ên  u        î .
v tv ®Ç t®Ó thu l i


§i Ò u 14.­Sau    ∙  ùc hiÖn    Üa  ô  µichÝnh 
  khi® th   c¸cngh v t  theo ph¸p luËt
    
ViÖt Nam,  êi ViÖt Nam     íc ngoµi®Ç u    ùctiÕp  Ò   íc ® îc chuyÓn   
  ng     ën     t tr   v n    ra
nícngoµi:
 
1/Lîi
    Ën    îctrong qu¸ tr×nh s¶n  Êtkinhdoanh.
nhu thu ®        xu    
2/ TiÒn  èc  µ    ña   
  g v l∙ c c¸c kho¶n 
i vay  õ níc ngoµi trong 
t      qu¸  ×nh  ¹t
tr ho  
®éng s¶n  Êtkinhdoanh.
xu    
3/ C¸c kho¶n  Òn  µ  µis¶n 
ti v t   kh¸c  éc 
thu quyÒn  ë  ÷u  îp 
sh h ph¸p  ña 
c
m × nh.
Trong  êng  îp    Ó  
tr h gi¶ith doanh  nghiÖp, b¸n  µn  é  
  to b doanh  nghiÖp, 
hoÆc  chuyÓn  îng phÇn  èn  ãp  ña  × nh 
nh   vgcm cho  êikh¸c,ngêiViÖtNam    
ng         ë
níc ngoµi ® îc chuyÓn  níc ngoµi sè  èn  u    ∙ 
     ra      v ®Ç t ® chuyÓn  îp  h ph¸p  õ níc
t   
ngoµivµo  ÖtNam.
  Vi  


CH ¬NG   I
II
¦U  ∙IV Ò  
®   THU Õ


§i Ò u 15.­Nh÷ng  ù    u    ®©y  éc diÖn  ®∙ivÒ   Õ:
  d ¸n ®Ç tsau  thu   u    thu
1/ §Çu   µo    µnh, nghÒ   îc quy  nh  ¹ 
  t v c¸c ng   ®  ®Þ ti Danh  ôc    Ìm 
m A k theo 
NghÞ   nh  µy.
®Þ n
2/ §Çu   µnh  Ëp  ¬  ë 
  t th l c s s¶n  Êt sö  ông 
xu   d c«ng nghÖ   Ön  i cã  t 
hi ®¹   Ý
nhÊt m ét 
  trongc¸ctiªuchuÈn 
    quy  nh  íi y:
®Þ d  ®©
a) C«ng nghÖ   îc ¸p  ông  ã 
® d c kh¶ n¨ng  ¹o ra  ù  æi  íi c«ng 
t  s ® m  nghÖ, 
thiÕtbÞ   ña    µnh 
  c c¸c ng kh¸c,nh 
  c«ng  nghÖ   Õ   ¹om¸y, ®iÖn, ®iÖn  ö,tin
ch t       t   
häc...
b) C«ng  Ö   ö  ông 
ngh s d nguyªn  Öu trong níc ®Ó   µm  s¶n  È m   t
li      l ra  ph ®¹  
c¸cchØ    ü  Ëtcao  ¬n  víi  
  tiªuk thu   h so    s¶n 
c¸c ph¶m   Ön  ã  ïng lo¹ .
hi c c   i
c) C«ng 
  nghÖ   ¹o ra 
t   s¶n  È m   ã  Êt l ng  t tiªuchuÈn  Êt khÈu 
ph c ch  î ®¹     xu  
hoÆc   ã  Ó 
c th thay thÕ  µng  Ëp  Èu.
  h nh kh
d) C«ng  Ö   ã    ông  ©ng 
  ngh c t¸cd n cao  Êt l ng s¶n  È m   ña    µnh,
ch  î   ph c c¸cng  
nghÒ  
truyÒn  èng.
th
®) C«ng nghÖ   ¹ch,c«ng 
s   nghÖ   ö  ông 
sd nguyªn  Öu  µ c¸c chÊt phÕ  
li l      
th¶icã    ông  µm 
  t¸cd l gi¶m  nhiÔ m 
«  m«i  êng.
tr
5

e) C«ng  Ö  
  ngh s¶n  ÊtvËtliÖu míi.
xu      
g) C«ng  Ö  
  ngh cao.
3/ §Çu   µnh  Ëp  ¬  ë 
  t th l c s s¶n  Êt m µ   õ khib ¾t  u   ¹t®éng  ∙  ö 
xu   t     ®Ç ho   ®s
dông  è    ng  èi Óu lµ:
s lao®é t   thi  
­ë  «  Þ:300  êi.
  ® th   ng
­ë  Òn  ói: ngêi.
  mi n  50 
­ë    ïng kh¸c:200  êi.
  c¸cv     ng
4/ §Çu   µo    Ön  éc vïng d©n  éc thiÓu  è,miÒn  ói,h¶i®¶o 
  tv c¸c huy thu     t  s  n  
® îcquy  nh  ¹ Danh  ôc  kÌm 
  ®Þ t i m B  theo NghÞ   nh  µy.
  ®Þ n
5/ §Çu   µo    ïng  ã 
  t v c¸c v kh kh¨n kh¸c ® îc quy  nh  ¹ 
   ®Þ ti Danh  ôc    Ìm 
m Ck
theo NghÞ   nh  µy.
  ®Þ n


§i Ò u 16.­C¬   ë  xuÊt,kinh doanh  íithµnh  Ëp  õ c¸c dù    u  
  s s¶n      m  l t     ¸n ®Ç
tõë  ÷ng  Ön  µivïng d©n  écthiÓu sè,miÒn  ói,h¶i®¶o  µ    ïng 
  nh huy ngo     t     n   v c¸cv
khã kh¨n kh¸c® îchëng  ®∙ivÒ   Õ   
     u    thu nh sau:
1/C¬   ë 
  s s¶n  Êtcã  ét 
xu   m trong c¸c®iÒu  Ön 
   hi quy  nh  ¹ kho¶n    µ 
®Þ t i 1,2 v
3  Òu  cña 
§i 15  NghÞ   nh  µy  îc gi¶m 
®Þ n ®  50%   è  Õ 
s thu doanh  thu ph¶i nép 
 
trong thêih¹n  n¨m, kÓ   õ khicã  î nhuËn  Þu  Õ, vµ  îc gi¶m 
   1    t     l  i ch thu   ®   50%   è 
s
thuÕ  îtøc ph¶inép 
l   
i   trong 3 
  n¨m  Õp theo.§èivíi ÷ng  ¬  ë 
ti        nh c s s¶n  Êtcã  õ
xu   t  
hai ®iÒu  Ön  ëlªnth×  îc gi¶m 
  ki tr     ®  50%   è  Õ  î tóc ph¶inép 
s thu l    
i   thªm  n¨m 

n÷a.
2/ C¬   ë  Ën  , ¬ng  ¹i,dÞch  ô  îcquy  nh  ¹ 
  s v t¶i th   m  v®  ®Þ tiDanh  ôc  kÌm 
m A 
theo NghÞ   nh  µy  îcgi¶m 
®Þ n ®  50%   è  Õ  î tøc ph¶inép 
s thu l    
i   trong thêih¹n   
   2
n¨m, kÓ   õkhicã  înhuËn  Þu  Õ.
  t     l  i ch thu


§i Ò u 17.­C¬   ë  xuÊt,kinh doanh  íithµnh  Ëp  õ c¸c dù    u  
  s s¶n      m  l t     ¸n ®Ç
të  ÷ng  Ön  éc vïng d©n  écthiÓu  è,miÒn  óicao  îcquy  nh  ¹
  nh huy thu     t  s  n  ®  ®Þ t 
i
Ph Çn    
I Danh  ôc    Ìm 
m B k theo NghÞ   nh  µy  îc hëng  ®∙ivÒ   Õ   
®Þ n ®  u    thu nh
sau:
1/ C¬   ë 
  s s¶n  Êt cã  ét 
xu   m trong c¸c ®iÒu  Ön  îc quy  nh  ¹ 
   ki ®   ®Þ ti kho¶n 
1,2 vµ  §iÒu  cña 
  3  15  NghÞ   nh  µy  îcgi¶m 
®Þ n ®  50%   è  Õ 
s thu doanh   
thu ph¶i
 
nép  trong thêih¹n  n¨m  u,  Ó   õ khicã  înhuËn  Þu  Õ, vµ  îcgi¶m 
    4  ®Ç k t     l   i ch thu   ®  
50%   è  Õ  î tøc ph¶inép 
s thu l    i   trong thêih¹n  n¨m  Õp 
   7  ti theo.§èivíinh÷ng  ¬ 
     c
së s¶n  Êt cã  õ hai®iÒu  Ön  ëlªnth× ® îcgi¶m 
xu   t     ki tr         50%   è  Õ  îtøc ph¶i
s thu l    
i  
nép thªm  n¨m  ÷a.
2  n
2/ C¬   ë  Ën  , ¬ng  ¹i,dÞch  ô  îc gi¶m 
  s v t¶i  th m  v®  50%   è  Õ 
s thu doanh   
thu
ph¶inép 
  trong thêih¹n  n¨m, kÓ   õth¸ngcã 
    2    t    doanh    Þu  Õ; ® îcmiÔn 
thu ch thu    
thuÕ  îtøc trong thêih¹n  n¨m  u,  Ó   õkhicã  înhuËn  Þu  Õ, vµ  ­
l   
i     2  ®Ç k t     l   i ch thu   ®
îcgi¶m 
  50%   è  Õ  îtøc ph¶inép 
s thu l    
i   trong thêih¹n 5 
      n¨m  Õp theo.
ti  


§i Ò u 18.­C¬   ¬  xuÊt,kinh doanh  íithµnh  Ëp  õ c¸cdù    u  
  s s¶n      m  l t     ¸n ®Ç
tõ    ÷ng 
ë nh huyÖn  éc  ïng  ©n   éc thiÓu  è, miÒn  ói vµ    ¶o   
thu v d t  s  n   h¶i ® quy
®Þnh  ¹ phÇn   
ti  IIDanh  ôc  kÌm 
m B  theo NghÞ   nh  µy  îcu  ∙ivÒ   Õ   
®Þ n ®   ®   thu nh
sau:
6

1/ C¬   ë 
  s s¶n  Êt cã  ét 
xu   m trong c¸c®iÒu  Ön 
   ki quy  nh  ¹ kho¶n     
®Þ t 
i 1,2,3
§iÒu  cña 
15  NghÞ   nh   µy  îc gi¶m 
®Þ n ®  50%   è  Õ  
s thu doanh  thu ph¶i nép 
 
trong thêih¹n  n¨m, kÓ   õ th¸ng cã 
   3    t    doanh  Þu  Õ; ® îcmiÔn  Õ  î tøc
ch thu     thu l    
i
trong 4 
  n¨m  u,  Ó   õ khilînhuËn  Þu  Õ  µ  îcgi¶m 
®Ç k t       i ch thu v ®   50%   è  Õ  î
s thu l   i
tøc ph¶inép 
    trong thêih¹n 5 
      n¨m  Õp theo;§èivíi ÷ng  ¬  ë 
ti        nh c s s¶n  Êtcã  õ
xu   t  
hai ®iÒu  Ön  ëlªnth×  îc gi¶m 
  ki tr     ®  50%   è  Õ  î tøc ph¶inép 
s thu l    
i   thªm  n¨m  

n÷a.
2/ C¬   ë  Ën  , ¬ng  ¹i,dÞch  ô  îc gi¶m 
  s v t¶i  th m  v®  50%   è  Õ 
s thu doanh   
thu
ph¶inép 
  trong thêih¹n  n¨m, kÓ   õth¸ngcã 
    2    t    doanh    Þu  Õ; ® îcmiÔn 
thu ch thu    
thuÕ  îtøc trong thêih¹n  n¨m  u,  Ó   õkhicã  înhuËn  Þu  Õ, vµ  ­
l   
i     2  ®Ç k t     l   i ch thu   ®
îcgi¶m 
  50%   è  Õ  îtøc ph¶inép 
s thu l    
i   trong thêih¹n 4 
      n¨m  Õp theo.
ti  


§i Ò u 19.­C¬   ¬  xuÊt,kinh doanh  íithµnh  Ëp  õ c¸cdù    u  
  s s¶n      m  l t     ¸n ®Ç
tõë  ÷ng  Ön  éc vïng khã 
  nh huy thu     kh¨n kh¸c® îcquy  nh  ¹ Danh  ôc    Ìm 
     ®Þ t  i m Ck
theo NghÞ   nh  µy  îcu  ∙ivÒ   Õ   
  ®Þ n ®   ®   thu nh sau:
1/ C¬   ë 
  s s¶n  Êt cã  ét 
xu   m trong c¸c®iÒu  Ön 
   ki quy  nh  ¹ kho¶n     
®Þ t 
i 1,2,3
§iÒu  cña 
15  NghÞ   nh   µy  îc gi¶m 
®Þ n ®  50%   è  Õ  
s thu doanh  thu ph¶i nép 
 
trong thêih¹n  n¨m, kÓ   õ th¸ng cã 
   2    t    doanh  Þu  Õ; ® îcmiÔn  Õ  î tøc
ch thu     thu l    
i
trong 3 
  n¨m  u,  Ó   õ khilînhuËn  Þu  Õ  µ  îcgi¶m 
®Ç k t       i ch thu v ®   50%   Õ  îtøc
thu l    
i
ph¶inép 
  trong thêih¹n 5 
      n¨m  Õp theo.§èivíi ÷ng  ¬  ë 
ti        nh c s s¶n  Êtcã  õhai
xu   t    
®iÒu  Ön  ëlªnth× ® îcgi¶m 
ki tr         50%   è  Õ  îtøc ph¶inép 
s thu l    
i   thªm  n¨m  ÷a.
2  n
2/ C¬   ë  Ën  , ¬ng  ¹i,dÞch  ô  îc gi¶m 
  s v t¶i  th m  v®  50%   è  Õ 
s thu doanh   
thu
ph¶inép 
  trong thêih¹n  n¨m, kÓ   õth¸ngcã 
    2    t    doanh    Þu  Õ; ® îcmiÔn 
thu ch thu    
thuÕ  îtøc trong thêih¹n  n¨m  u,  Ó   õkhicã  înhuËn  Þu  Õ, vµ  ­
l   
i     1  ®Ç k t     l   i ch thu   ®
îcgi¶m 
  50%   è  Õ  îtøc ph¶inép 
s thu l    
i   trong thêih¹n 3 
      n¨m  Õp theo.
ti  
C¸c  quy  nh   Ôn, 
®Þ mi gi¶m  Õ   i  íinh÷ng  ¬  ë 
thu ®è v   c s s¶n  Êt, kinh
xu    
doanh  éc  Ön  ®∙i®Ç u    ¹    iÒu      vµ  cña 
thu di u    tt i ®
c¸c 16, 17, 18  19  NghÞ   nh  
®Þ
nµy bao  å m   µn  é   
g to b c¸c kho¶n  Ôn, 
mi gi¶m  Õ  îc quy  nh 
thu ®   ®Þ trong LuËt
   
khuyÕn  Ých  u    trong  íc vµ  Ët  Õ  
kh ®Ç t n   Lu thu doanh  thu, LuËt  Õ   î tøc
  thu l i  
 
hiÖn  µnh.
h


§i Ò u 20 .­C¬   ë 
  s s¶n  Êt,kinh doanh  á 
xu     b thªm  èn  u   
v ®Ç t hoÆc   ö  s
dông  î nhuËn 
l i cßn  ¹ ®Ó   i u    ë   éng 
li  t¸ ®Ç t m r quy m«,  ©ng 
n cao n¨ng  ùc s¶n 

xuÊt,® æi  íic«ng  Ö   îcmiÔn  Õ  îtøc cho  Çn  înhuËn   
  m  ngh ®   thu l    
i ph l i t¨ngthªm 
cña n¨m  Õp theo do  u    íi®em   ¹ .
ti     ®Ç tm   li
Ph Çn  înhuËn   
l i t¨ngthªm  îctÝnh      vµo 
®  to¸nc¨n cø  tæng  è  înhuËn   
s l  i thu
® îcvµ  ûlÖ  èn  u    íi.
  t   v ®Ç tm


§i Ò u 21.­C¸c  ù  ®Çu    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹  Çng  ü  Ët,ph¸t
  d ¸n  tx d k c ht k thu    
tr Ón sù 
i   nghiÖp  o  ¹o,y  Õ,v¨n ho¸ d©n  éc,nghiªncøu 
®µ t   t       t    khoa  äc  µ 
h v c«ng 
nghÖ,  ÷ng  ù    u        Ön  éc vïng d©n  écthiÓu sè,miÒn  ói,
nh d ¸n ®Ç të c¸chuy thu     t     n 
h¶i ®¶o  îc miÔn  Õ  Ëp  Èu  Ëp  Èu  ùc tiÕp 
  ®  thu nh kh (nh kh tr   hoÆc   Ëp  Èu 
nh kh
uû th¸c)®èi  íithiÕtbÞ, 
  v    m¸y  ãc,  ô  ïng l¾p  Æt  
m ph t   ® trong d©y 
  chuyÒn   
s¶n
xuÊt.ThiÕt bÞ  
    m¸y  ãc,  ô  ïng ® îc miÔn  Õ  Ëp  Èu 
m ph t     thu nh kh ph¶i hiÖn  i
  ®¹  
mµ  trong níc cha 
   s¶n  Êt ® îc;n Õu  ö  ông 
xu     sd kh«ng  ng  ôc  ch, sÏ bÞ  
®ó m ®Ý   
truythu sè  Õ  Ëp  Èu  îcmiÔn.
    thu nh kh ®  
7§i Ò u 22.­Tæ  
  chøc,c¸ nh©n  ãit¹  Òu  cña 
   n  i §i 1  NghÞ   nh  µy 
®Þ n mua  
cæ   Çn,  ãp  èn  µo   
ph g v v c¸c doanh  nghiÖp,kÓ   doanh 
  c¶  nghiÖp  µ   íc ® îc
Nh n    
phÐp  a   ¹ng 
®d ho¸  ë  ÷u, ® îc miÔn  Õ   î tøc 
sh     thu l i
  hoÆc   Õ  
thu thu  Ëp   
nh c¸
nh©n,  Ó   thuÕ 
k c¶  thu  Ëp   
nh bæ sung  i  íingêi cã 
®è v     thu  Ëp 
nh cao, ®èi  íi
  v 
phÇn  înhuËn  îchëng 
l i ®  trong thêih¹n 3 
      n¨m, kÓ   õkhi® îchëng  Çn  u.
  t      l ®Ç


§i Ò u 23.­ êi ViÖt 
 Ng   Nam     íc ngoµi bá  èn  u    theo    ×nh 
ën     v ®Ç t c¸c h
thøc  u   
®Ç tquy  nh  ¹  Òu  cña  Ët khuyÕn  Ých  u   
®Þ ti§i 4  Lu   kh ®Ç ttrong níc,khi
    
chuyÓn  î nhuËn    îcra nícngoµiph¶inép  ét 
l i thu ®           m kho¶n  Õ 
thu b»ng    è 
5% s
tiÒn chuyÓn    ícngoµi.
  ra n  


§i Ò u 24.­  C¨n  vµo  Òu  vµ  Òu  cña  Ët 
cø  §i 18  §i 19  Lu khuyÕt  Ých 
kh
®Ç u    trong  íc,c¸c quy  nh   ¹  ¬ng  Ivµ    iÒu    cña 
t n   ®Þ t iCh II  c¸c ® 26, 27  NghÞ  
®Þnh  µy,Bé  µichÝnh  íng dÉn  ×nh tù,thñ tôc®Ó   Ðt ® îchëng  ®∙ivÒ  
n   T  h  tr         x     u   
thuÕ.


CH ¬NG  
IV
QU¶N   ý  µ   íC  Ò  
L NH N V KHUY Õ N   Ý CH   U  
KH ®Ç T


§i Ò u 25.­
1/C¸c  é, c¬ 
  B   quan  ngang  é, c¬ 
B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  ùc hiÖn 
thu   ph th   chøc 
n¨ng 
qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   u    ã    Ö m  ô;quyÒn  ¹n sau  y:
l  n   ®Ç tc c¸cnhi v  h  ®©
a) Ban  µnh     
  h c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh 
h  thih ph¸p luËt,     Èn,quy 
    tiªuchu  
c¸c
tr×nh,quy  ¹m  éc  Èm  Òn    ñ  u    ñ  ng  µ  ù gi¸cthùc
  ph thu th quy ®Ó ch ®Ç t ch ®é v t     
hiÖn  µ  Þu 
v ch tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.
  tr    
b) Quy  nh    ñ tôchµnh  Ýnh  ô  Ó,râ rµng,gi¶m  n  
  ®Þ c¸cth     ch c th       ®Õ møc  èi

thiÓu thñ tôcxinvµ 
        cho  Ðp  i víi õng c«ng  Öc  ô  Ó.
ph ®è    t  vi c th
c) Thanh    Óm     Öc  Êp  µnh 
  tra,ki travi ch h ph¸p  Ëtcña  µ   íc,c¸c quy 
lu   Nh n    
®Þnh  Bé 
do  ban  µnh;xö  ýc¸cviph¹m  éc thÈm  Òn.
h   l      thu   quy
2/ Uû  
  ban  Õ   ¹ch Nhµ   ícgióp Ch Ýnh  ñ  ùc hiÖn 
K ho   n    ph th   chøc n¨ng 
qu¶n 
lýnhµ  íc vÒ  
  n   khuyÕn  Ých  u   
kh ®Ç t trong níc.Uû  
    ban  Õ   ¹ch  µ   íc cã 
K ho Nh n  
c¸cnhiÖm  ô  µ  Òn  ¹n:
  v v quy h
a)  ©y   ùng  ×nh  Ýnh  ñ  Õt  nh    
X d tr Ch ph quy ®Þ bæ sung, thay  æi 
  ® danh 
m ôc    µnh,nghÒ   µ  ¹m      ïng ® îchëng  ®∙i®Ç u  .(Quy  nh  ¹
c¸cng   v ph vic¸cv     u    t  ®Þ t i
danh  ôc  B,    Ìm 
m A,  C k theo NghÞ   nh  µy).
  ®Þ n
b) Phèihîp víi   ¬ 
        c quan 
c¸c qu¶n  ýnhµ  íctheo  µnh  íng dÉn  µ 
l  n  ng h  v gi¸m 
s¸tviÖc  ùc hiÖn    Ön 
  th   c¸cbi ph¸p hç  î µ  ®∙i®Ç u  .
  tr  u   
v t
c) Quy  nh  ×nh tù,thñ tôc,m É u   n  Ò   Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u  
  ®Þ tr         ®¬ v gi   nh u   
t¸p dông  èng  Êt trongc¶  íc.
   th nh    n
d) Quy Õt  nh  Êp 
  ®Þ c hoÆc   õchèicÊp  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u     
t    gi   nh u    tcho
c¸c doanh 
  nghiÖp  Thñ íng ChÝnh  ñ 
do  t  ph cho  Ðp  µnh  Ëp,quy  nh  ¹ 
ph th l  ®Þ ti
®iÓ m    
c,kho¶n  §iÒu  LuËt khuyÕn  Ých  u   
2  18    kh ®Ç ttrongníc.
 
8§i Ò u 26.­Uû  
  ban  ©n   ©n 
Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
  ph tr   Trung  ng 
¬
(sau  y   äi chung  µ Uû  
®© g   l   ban  ©n   ©n  Êp 
Nh d c tØnh) cã 
  tr¸ch nhiÖ m   ùc
  th  
hiÖn chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   u      a   µn  ña  a   ¬ng  ï
l  n   ®Ç t trªn®Þ b c ®Þ ph ph  
hîp  íic¸c quy  nh  ña  Ët 
v    ®Þ c Lu khuyÕn  Ých  u   
kh ®Ç t trong  íc,trong    ã 
n  ®ã c
viÖc    nh 
x¸c ®Þ danh  ùc  ù  ®Ç u    ®∙i,quyÕt  nh  Öc  Êp 
m d ¸n  t u    ®Þ vi c hoÆc   õ t 
chèicÊp 
  chøng  Ën  ®∙i®Ç u    µ 
nh u    t v gi¸m    ùc hiÖn  Ýnh 
s¸tth   ch s¸ch khuyÕn 
khÝch  u   
®Ç ttrong níc.
 
ViÖc  Êp 
c chøng  Ëp  ®∙i®Ç u    i  íidoanh 
nh u    t ®è v   nghiÖp  íi thµnh  Ëp
m  l 
® îcthùc hiÖn  ïng m ét  ócvíi Öc  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp doanh 
    c  l   vi c gi   th l  nghiÖp.
Uû  ban  Õ   ¹ch 
K ho tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
  ph tr   Trung  ng 
¬ (sau  y   äi
®© g  
chung  µUû  
l   ban  Õ   ¹ch cÊp 
K ho   tØnh) gióp Uû  
    ban  ©n   ©n  Êp 
Nh d c tØnh  ùcth  
hiÖn  chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   u      a   ¬ng, xem   Ðt  ×nh  û  
l  n   ®Ç t ë ®Þ ph   x tr U
ban  ©n   ©n   Êp 
Nh d c tØnh  Êp 
c chøng  Ën   ®∙i ®Ç u    theo  Ët 
nh u    t Lu khuyÕn 
khÝch  u    trong  íc vµ  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp 
®Ç t n  c gi ph th l doanh  nghiÖp   nh©n,
t  
c«ng   
tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn  éc diÖn  îckhuyÕn  Ých 
  hh  tycæ ph thu   ®  kh
®Ç u  .
t


§i Ò u 27.­Thñ  ôc xin phÐp  µnh  Ëp 
  t    th l doanh  nghiÖp   ©n, 
t nh c«ng   
ty
tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn 
  hh  tycæ ph trong c¸c ngµnh, nghÒ   îcquy  nh  
     ®  ®Þ
t¹  Òu  cña  Ët doanh 
i§i 5  Lu   nghiÖp   ©n  µ  Òu  cña  Ët C«ng    Én 
t nh v §i 11  Lu   ty v
thùc hiÖn 
  theo quy  nh  Ön  µnh.
  ®Þ hi h
Thñ  ôc xin phÐp  µnh  Ëp 
t    th l doanh nghiÖp   ©n, 
t nh c«ng   
ty tr¸chnhiÖ m  
 
h÷u  ¹n,c«ng      Çn 
h  ty cæ ph kh«ng  éc    µnh, nghÒ   ãi t¹  o¹n  §iÒu 
thu c¸c ng   n  i ® 1 
nµy  ùc hiÖn 
th   theo quy  nh  íi y: 
  ®Þ d  ®©
1/ Ng êi xin phÐp  µnh  Ëp 
     th l doanh  nghiÖp   ©n, 
t nh C«ng    öi®¬n   
ty g   xin
phÐp  µnh  Ëp 
th l doanh  nghiÖp,c«ng    n   û  
  ty®Õ U ban  Õ   ¹ch  Êp 
K ho c tØnh,n¬i
  
doanh  nghiÖp, c«ng    Æt  
  ty ® hoÆc   ù  nh   Æt   ë  Ýnh. §¬n    Ðp 
d ®Þ ® s ch   xin ph
thµnh  Ëp 
l doanh  nghiÖp,c«ng   
  ty bao  å m   néidung    ëng  ®∙i®Ç u   
g c¶    xin h u    t
theo LuËt khuyÕn  Ých  u   
    kh ®Ç ttrong níc(nÕu  ã).
   c
2/Uû  
  ban  Õ   ¹ch cÊp 
K ho   tØnh  Õp nhËn  n    Ðp  µnh  Ëp doanh 
ti   ®¬ xinph th l 
nghiÖp, c«ng   
  ty,tham kh¶o  µ  Êy    Õn  ë  
v l ý ki S Qu¶n  ý ngµnh 
l  kinh  Õ  kü 
t ­ 
thuËt vµ  ë   µi chÝnh, b¸o 
  ST    c¸o  ñ   Þch  û  
Ch t U ban  ©n   ©n 
Nh d tØnh  Ò   Öc 
v vi
cÊp hay  õ chèicÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp 
t    gi ph th l doanh  nghiÖp   ©n, 
t nh c«ng    µ 
ty v
vÒ   Öc  Êp 
vi c hay  õchèicÊp  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u  ,(nÕu  ã).
t    gi   nh u    t  c
3/ Theo    Þ  ña  ñ   Öm   û  
  ®Ò ngh c Ch nhi U ban  Õ   ¹ch,Chñ   Þch  û    
K ho   t U ban
Nh ©n   ©n  Êp 
d c tØnh xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp
x  ®Þ vi c gi ph th l 
doanh  nghiÖp   ©n, c«ng   
tnh   tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn  µ  Êy
  hh  tycæ ph v gi  
chøng  Ën  ®∙i®Ç u    Õu  ã).
nh u    t(n c
Trong  êng  îp tõchèicÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp 
tr h      gi   th l doanh nghiÖp,c«ng   
  ty
hoÆc   Êy 
gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u  , Uû  
nh u    t  ban  Õ   ¹ch  Êp 
K ho c tØnh ph¶ith«ng 
 
b¸o nãirâ lýdo 
        cho  ¬ng  ù  Õt.
® s bi
4/ ViÖc  Êp  Êy  Ðp 
  c gi ph hoÆc   õ chèicÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp 
t    gi ph th l doanh 
nghiÖp   ©n 
tnh ph¶ithùc hiÖn 
    trong thêih¹n  ngµy  i víitr ng  îp kh«ng 
   30  ®è     ê h  
thuª®Êt  µ  ngµy  i víi êng  îp cã    t.ViÖc  Êp  Êy phÐp 
  v 60  ®è     tr h   thuª®Ê   c gi   hoÆc  
tõ  èi cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp 
ch   gi ph th l c«ng    ty ph¶i thùc  Ön 
  hi trong  êih¹n   
th   60
9

ngµy  i  íitr ng  îp 
®è v   ê h kh«ng thuª ®Êt  µ  ngµy  i  íitr ng  îp 
  v 90  ®è v   ê h cho  thuª
 
®Êt.
Thêih¹n    îctÝnh  õ ngµy  Ën  å  ¬  îp lÖ,n Õu  n  ùctiÕp ® a 
  trªn®   t  nh h s h     ®¬ tr    
®Õ n   û  
U ban  Õ   ¹ch 
K ho tØnh; hoÆc   Ýnh 
  t theo  µy  Ën  îc göi qua  u 
ng nh ®   b
®iÖn. Trêng  îp hå  ¬ 
  h   s kh«ng  îp  Ö,trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën 
h l     5  k t  nh
hå  ¬  û  
s U ban  Õ   ¹ch tØnh 
K ho   ph¶ith«ng      Çu  êixinphÐp  µnh  Ëp
  b¸o yªu c ng     th l 
doanh  nghiÖp,c«ng     
  ty bæ sung  hoÆc   öa  æi  ÷ng  éidung 
s® nh n  cho  ï hîp
ph    
víiquy  nh  ña  Ët 
  ®Þ c Lu c«ng    µ  Ët 
ty v Lu doanh  nghiÖp    ©n.  êi h¹n  Êp 
t nh Th   c
hoÆc   õchèicÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp doanh 
t    gi   th l  nghiÖp  ÏtÝnh  õngµy  û    
s  t  U ban
K Õ   ¹ch tØnh  Ën  îchå  ¬  ∙   
ho   nh ®   s ® bæ sung,söa  æi  îp lÖ.
  ® h 
5/ ViÖc  µnh  Ëp 
  th l doanh  nghiÖp  ña  êiViÖt Nam   nh      ícngoµi
c ng     ®Þ cën    
vµ  êi níc ngoµic  ól©u  µi ë  Öt Nam   ùc hiÖn 
ng       tr   d   Vi   th   theo   
c¸c quy  nh   
®Þ nh
trªnvÒ   ñ tôc thµnh  Ëp 
  th     l doanh  nghiÖp,vµ    iÒu  Ön 
  c¸c ® ki quy  nh  ¹ §iÒu 
®Þ ti 
5  ña 
c NghÞ   nh  µy.
®Þ n


CH ¬NG  
V
§IÒU 
KHO¶N   èI  ïNG.
CU C


§i Ò u 28.­  NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ý. Nh÷ng   
®Þ n c hi l   t ng k   quy
®Þnh   íc ®©y   ña  Ýnh  ñ, c¸c  é,  ¬ 
tr   c Ch ph   B c quan  ngang  é,  ¬ 
B c quan  kh¸c 
thuéc ChÝnh  ñ    íi éidung 
  ph tr¸v    
in NghÞ   nh  µy  u     á.
®Þ n ®Ò b∙i b
§èivíinh÷ng  ¬  ë 
   c s s¶n  Êt,kinh doanh  éc diÖn  ®∙i®Ç u    ∙  îc
xu     thu   u    t® ®  
thµnh  Ëp  íckhiLuËt khuyÕn  Ých  u   
l tr       kh ®Ç ttrong níccã  Öu  ùc th×  îch­
    hi l   ®  
ëng  Õ     ®∙i ®Ç u    trong  êigian 
ch ®é u    t th   cßn  ¹   Ó   õ  µy  th¸ng 1 
l i k t ng 1 
,   n¨m 
1995.


§i Ò u 29.­Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬ 
  tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬ 
B  tr c quan 
thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û  
Ch ph   t U ban  ©n   ©n 
Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
  ph tr  
Trung  ng  Þu 
¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh 
  thih NghÞ   nh  µy.
®Þ n
Uû  
ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc,Bé  µichÝnh,Ng ©n  µng  µ   íc,Bé 
K ho   n  T    h Nh n   Khoa 
häc,C«ng  Ö   µ 
  ngh v M«i  êng,Bé   
tr   T ph¸p cã 
  tr¸chnhiÖm  íng dÉn  µ  èihîp
  h  v ph    
tæ chøc  ùc hiÖn 
th   NghÞ   nh  µy./
®Þ n .D A N H  M ô C  A
N G µ N H   G H Ò  T H U é C  C¸ C   Ü N H  V ù C  ® î C H ë N G  U  ® ∙I 
N L
® Ç U  T
(Ban  µnh  Ìm 
h k theo NghÞ   nh  è 
  ®Þ s 29/CP  µy  th¸ng5 
ng 12    n¨m 
1995  ña 
c
ChÝnh  ñ
ph
quy  nh    Õtthi µnh  Ët KhuyÕn  Ých  u   
®Þ chiti    
h Lu   kh ®Ç ttrongníc)
 

C¸c  ù    u    µo    µnh,nghÒ  
d ¸n ®Ç tv c¸c ng   trong tõng  Ünh  ùc 
  l v sau  y   îc
®© ®  
hëng  ®∙i:

10

I.TRå NG   õ NG,  å NG   © Y   © U  
  R TR C L N¨M  TRªN  T   A  ö   ô NG,  T  
®Ê CH S D ®Ê
TRå NG,  I  óI  ä C; 
®å N TR NU«I  å NG  
TR THU û   S¶N   
ë C¸C  ïNG   íC  A  îC 
V N CH ® KHAI 
TH¸C, ®¸NH   ¾ T    
  B H¶I S¶N    ïNG   Ó N    ê.
ëV BI XA B
1/ Trång  õng 
  r phßng  é  ®Çu  ån, vªn  Ón,b¶o  Ö  
h( ngu   bi   v m«i sinh),rõng 
 
® Æc   ông.
d
2/ Trång 
  cao    µ    Ì,d©u 
su, c ph, ch   t»m, ®iÒu, tiªu .c©y  qu¶, dîc liÖu
    .  . ¨n      
trªn®Êt  ùnhiªncha  îc®Ç u      ¹o,   t  èng,®åi nóiträc.
  t    ®  tc¶it  trªn®Ê tr    
3/ Nu«i trång thuû 
      s¶n      ïng  íc tù nhiªncha  ã  u      ¹o,cha 
ë c¸c v n      c ®Ç t c¶it  
tõng ® îcsö  ông   
  d ®Ó nu«itrång thuû s¶n 
      nh»m   ôc  ch 
m ®Ý kinhdoanh.
 
4/§¸nh  ¾t   
  b h¶is¶n    ïng biÓn  bê.
ëv   xa 

II  © Y   ù NG   Õ T   Ê U   ¹  Ç NG   ü  
.
X D K C HT K THU Ë T; PH¸T  ÓN   Ë N    
TRI V T¶IC«NG  
Cé NG   «  Þ, 
® TH PH¸T  Ó N   
TRI S NGH Ö P   GI¸O  ô C,  O   ¹O, Y  Õ, 
D ®µ T   T V¨N  HO¸  © N  
D
TéC,  NGHIªN  CøU  KHOA   ä C, 
H C«NG  
NGH Ö
1/X ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng  ü  Ët;
  d k c h  k thu  
­ X ©y  ùng  íi,c¶it¹o,m ë   éng    µ 
  d m    r c¸c nh m¸y  iÖn, ph¸ttr Ón m¹ng íi
®    i   l 
®iÖn,x©y  ùng    ¬  ë  ö  ông 
  d c¸cc s s d n¨ng îng m Ët  êigiã,khÝ 
l  tr    
, sinhvËt.
 
­ X ©y  ùng  íi,n©ng  Êp  êng  é, x©y  ùng  íi,m ë   éng,n©ng  Êp,
  d m  c® b  d m  r   c 
hiÖn  i ho¸  ©n 
®¹   s bay, b Õn 
  c¶ng; kh«iphôc  ©ng  Êp, x©y  ùng  ùng  íi,
    n c  d d m 
më  
thªm    Õn  êng  ¾t.
c¸ctuy ® s
­C¶i t¹ovµ    iÓnm¹ng íi
      ph¸ttr   l th«ng    ªnl¹c.
tinli  
­ X ©y  ùng  µ 
  d nh m¸y s¶n  Êt,vµ  Ö   èng  ng  Én 
xu   h th è d cung  Êp  ícphôc 
c n 
vô s¶n  Êtvµ  i sèng;c¸cc«ng  ×nh b¶o  Ö  
xu   ®ê      tr   v m«i  êng,xö  ýchÊtth¶i, Ö  
tr   l     
h
thèng tho¸t íccho  «  Þ,khu 
  
n ® th   c«ng 
nghiÖp.
2/ Ph¸ttr Ón vËn    µnh 
   i   t¶ih kh¸ch c«ng  éng  ¹    «   Þ  µ 
c t i ® th v khu 
c¸c c«ng 
nghiÖp.
3/Ph¸ttr Ónsù 
    i   nghiÖp    ôc,®µo  ¹o, tÕ,v¨n ho¸ d©n  éc.
gi¸od   t  y        t
­Trêng  äc,tr ng  ©n  Ëp,nhµ  Îm É u     ©n  Ëp.
  h  ê d l  tr  
, gi¸od l
­Trêng  ¹y nghÒ   ©n  Ëp.
  d  d l
­C¬   ë 
  s kh¸m,ch÷a  Önh, s¶n  Êtthuèc ch÷a  Önh.
  b   xu     b
­Nhµ       ©n  éc;c¸c®oµn    óa,  ¹c d©n  éc.
  v¨n ho¸ d t   ca,m nh   t
4/Nghiªncøu 
    khoa  äc,c«ng  Ö.
h  ngh
­ Nghiªn cøu  ¬ 
  c ban, nghiªn cøu 
  øng  ông 
d khoa  äc  ù 
h t nhiªn,c«ng 
 
nghÖ, 
khoa  äc    éivµ  ©n 
h x∙h   nh v¨n.
­Nghiªncøu  æi  íithiÕtbÞ, hiÖn  iho¸ d©y 
    ® m     ®¹     chuyÒn 
s¶n  Êt.
xu
­ ¦ng dông  µ    iÓn c¸c c«ng  Ö  
   v ph¸ttr     ngh th«ng   
tin,c«ng nghÖ   sinh häc,
   
c«ng  Ö   Õ   ¹ovµ   
ngh ch t   giac«ng  ËtliÖu tõnguån 
v      nguyªn liÖu trong níc.
    
­ Ph¸ttr Ón m¹ng íidÞch  ô 
   i   l  v c«ng nghÖ:  l ng, tiªuchuÈn, kiÓm    
§o ê       tra
chÊt îng 
l s¶n  È m   ¸nh    µ  Èm   nh  
ph ® gi¸ v th ®Þ c«ng nghÖ, th«ng   
tinh c«ng 
nghÖ,  ç  î
h tr chuyÓn giao c«ng  Ö.
  ngh
11

II   Õ   Õ N 
ICH BI
. N«NG  
S¶N,  © M  
L S¶N, 
THUû  S¶N,  C¸C  Þ CH   ô   ü  
D V K THU Ë T  
TRù C   ÕP  ô C   ô  
TI PH V S¶N   Ê T  
XU N«NG  
NGHI Ö P,  © M  
L NGHI Ö P,   
NG NGHI Ö P.


1/ Ch Õ   Õn ¬ng  ùc,thÞt,s÷a, c¸,t«m, dÇu    êng, rua 
  bi l th          ¨n,®   qu¶, cao 
 
su,t¬t»m, chÌ,cµ    Õ   Õn  ícgi¶i
       phª,ch bi n     kh¸t, ícqu¶..
  
n .
2/Ch Õ   Õn  ©m 
  bi l s¶n  õchÕ   Õn  ç).
(tr   bi g
3/ D Þch  ô 
  v b¶o  Ö   ©y  ång,vËt nu«i;nh©n  µ    ¹ogièng  íi;dÞch 
v c tr      v lait   m 
vô 
b¶o qu¶n  n«ng s¶n,h¶is¶n.
  

IV.S¶N  Ê T   µ NG   Ê T   È U.
  XU H XU KH
X ©y  ùng  íi, ë   éng    ¬  ë 
d m  r m c¸cc s s¶n  Êt,chÕ   Õn  µnh  ÊtkhÈu.
xu   bi h xu  

V. 
C¸C  µ NH  
NG C«NG   NGHI Ö P   îC   
® U TIªN  PH¸T  Ó N 
TRI (TRONG   êI Kú  
TH  
1995­2000),NG O µI 
  C¸C  µ NH  
NG NGH Ò   ∙ 
® NªU    Ç N  
ë PH TRªN.


1/S¶n  Êthµng    ïng:Hµng  Öt,da,may  Æc,    ïng trongnhµ,
  xu   tiªud   d   m ®å d      
giÊy,dông  ô  äc  Ëp.
  ch t
2/  ¬   Ý   µ  iÖn  ö ­    äc: S¶n  Êt 
C kh v ® t   tinh   xu m¸y  ãc,  ÕtbÞ      
m thi   ®Ó s¶n
xuÊt,chÕ   Õn 
  bi n«ng, l©m,  û 
  thu s¶n, hµng 
  c«ng nghiÖp    ïng;s¶n  Êt
tiªud   xu  
thiÕtbÞ,  ¬ng  Ön  ©y  ùng, khaikho¸ng;®ãng  Çu 
  ph ti x d       t s«ng,biÓn; s¶n  Êt
    xu  
®Ç u  m¸y,toa xe,s¶n  Êt vµ  ¾p    t« c¸c lo¹   ÕtbÞ  
    xu   l r¸p«      ithi   cho  êng  ©y  µ 
; ® d v
tr¹m biÕn  Õ  iÖn.
  th ®
3/ S¶n  Êt nguyªn,nhiªn,vËt liÖu:khaith¸cdÇu  Ý  µ  äcdÇu; c«ng 
  xu             kh v l    
nghiÖp  ö  ông  Ý  
sd kh thiªnnhiªn;khai th¸c vµ  Õ   Õn 
        ch bi than; luyÖn  µ   
  v c¸n
thÐp;s¶n  Êt kim  ¹  Ç u,   
  xu   lo im xim¨ng,vËt liÖu x©y  ùng 
    d kh¸c;s¶n  Êt ph©n  
  xu  
bãn  ©n  m,  ©n  ©n,ph©n  çn  îp,ph©n   
(ph ®¹ ph l  hh  visinh,vil ng);s¶n  Êt ho¸
   î   xu    
chÊtc¬ 
  b¶n.
4/ C¸c  µnh 
  ng nghÒ  truyÒn  èng  Çn 
th c khuyÕn  Ých 
kh ph¸ttr Ón:ch¹m 
 i  
træ,kh¶m    ¬n  µi,m © y    
  trais m  
, tre,th¶m, gè m,    Öt  ôat¬ t»m.
  sø,d l    D A N H  M ô C  B
C¸ C  H U Y Ö N  T H U é C  V ï N G  D © N   é C  T HI Ó U  S è , MI Ò N  N ó I, ¶I  ¶ O  
T  H ®
® î C H ë N G  U  ® ∙I  Ç U  T
®
(Ban  µnh  Ìm 
h k theo NghÞ   nh  è 
  ®Þ s 29/CP  µy  th¸ng5 
ng 12    n¨m 
1995  ña 
c
ChÝnh  ñ
ph
quy  nh    Õtthi µnh  Ët khuyÕn  Ých  u   
®Þ chiti    
h Lu   kh ®Ç ttrong níc)
 


I.DANH   ù C  
  M C¸C 
HUY Ö N  THU é C   ïNG   © N   éC  ÓU   è,
V D T THI S 
MIÒ N   óI 
N CAO.


Thø  ù 
t ,Tªn tØnh, huy Ö n
   
­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­
12

1/TØnh   µ  
  H Giang:
1.Huy Ön  ång 
  § V¨n
2.Huy Ön  Ìo  ¹c
  MV
3.Huy Ön 
  Yªn 
Ninh
4.Huy Ön 
  Qu¶n  ¹
B
5.Huy Ön  Þ  
  V Xuyªn
6.Huy Ön  ¾c 
  B Mª
7.Huy Ön  Ýn  Ç n
  X M
8.Huy Ön  µng  P×.
  Ho Su 
2/TØnh  
  Cao 
B»ng:
1.Huy Ön 
  B¶o  ¹c
L
2.Huy Ön 
  Th«ng 
N«ng
3.Huy Ön  µ  
  H Qu¶ng
4.Huy Ön  µ  Ünh
  Tr L
5.Huy Ön  ïngKh¸nh
  Tr  
6.Huy Ön 
  Nguyªn  ×nh
B
7.Huy Ön  µ  
  Ho An
8.Huy Ön 
  Qu¶ng  µ
Ho
9.Huy Ön  ¹ch An
  Th  
10.Huy Ön  µ  
  H Lang
11.Huy Ön  ©n  ¬n
  Ng S
12.Huy Ön  B Ó.
  Ba 
3/TØnh   ¬n 
  S La:
1.Huy Ön  únh 
  Qu Nhai
2.Huy Ön  Ën  ©u
  Thu Ch
3.Huy Ön 
  Mai  ¬n
S
4.Huy Ön 
  S«ng 
M∙
5.Huy Ön  ¾c 
  B Yªn
6.Huy Ön  éc  ©u
  M Ch
7.Huy Ön  êng 
  M La.
4/TØnh     © u:
  Lai Ch
1.Huy Ön  êng  Ì
  M T
2.Huy Ön 
  Phong 
Thæ
3.Huy Ön 
  SØn   å
H
4.Huy Ön  êng 
  M Lay
5.Huy Ön  ña  ïa
  T Ch
13

6.Huy Ön  Çn 
  Tu Gi¸o.
5/TØnh   µo 
  L Cai:
1.Huy Ön   
  B¸tS¸t
2.Huy Ön  êng  ¬ng
  M Kh
3.Huy Ön  ¾c  µ
  B H
4.Huy Ön  Pa
  Sa 
5.Huy Ön 
  Than 
Uyªn
6.Huy Ön 
  V¨n  µn
B
7.ThÞ    
  x∙Cam   êng.
§  
6/TØnh  
  Gia 
Lai:
1.Huy Ön 
  Kon 
Chro
2.Huy Ön  Khª
  An 
3.Huy Ön 
  Mang 
Jang
4.Huy Ön 
  Ajunpa
5.Huy Ön   
  Ch Pa
6.Huy Ön 
  §øc  ¬
C
7.Huy Ön   
  Ch Prong
8.Huy Ön 
  Kr«ng 
Pa
9.Huy Ön   
  Ch Sª
10.Huy Ön 
  Kbang.
7/TØnh  
  Kon 
Tum:
1.Huy Ön 
  Konplon
2.Huy Ön  ¾c 
  § T«
3.Huy Ön 
  §akglei
4.Huy Ön  ThÇy.
  Sa 
8/TØnh   ¾c  ¾ c:
  § L
1.Huy Ön  óp
  Eas
2.Huy Ön 
  Krong 
Buk
3.Huy Ön 
  Krong 
Pac
4.Huy Ön  ¾c 
  § Mil
5.Huy Ön    ¾ c
  M§ R
6.Huy Ön  ¾c
  L
7.Huy Ön  ¾c 
  § N«ng
8.Huy Ön 
  EaH§ 
Leo
9.Huy Ön 
  Kr«ng 
B«ng
10.Huy Ön 
  Kr«ng  a
An 
14

11.Huy Ön   
  C Mgar
12.Huy Ön   
  §¨k Rlap
13.Huy Ön 
  Eakar
14.Huy Ön 
  Kr«ng 
N¨ng
15.Huy Ön 
  Kr«ng 

16.Huy Ön  jut
  C.
9/TØnh   © m   ång:
  L §
1.Huy Ön  ¬n  ¬ng
  §D
2.Huy Ön 
  §øc  äng
Tr
3.Huy Ön   
  Di Linh
4.Huy Ön 
  B¶o  éc
L
5.Huy Ön  ¹c D ¬ng
  L 
6.Huy Ön  © m   µ.
  L H
10/TØnh  
  Yªn 
B¸i:
1.Huy Ön  ï 
  M C¨ng 
Tr¶i
2.Huy Ön  ¹m  Êu.
  Tr T
11/TØnh   µ   ×nh:
  Ho B
1.Huy Ön  µ  ¾ c
  §B
2.Huy Ön 
  Mai  ©u. 
Ch
12/TØnh   ¹ng  ¬n:
  L S
1.Huy Ön  µng  Þnh
  Tr §
2.Huy Ön  ×nh 
  B Gia
3.Huy Ön  ×nh  Ëp
  § L
4.Huy Ön 
  V¨n 
L∙ng
5.Huy Ön  ¾c  ¬n
  B S
6.Huy Ön 
  V¨n 
Quan
7.Huy Ön 
  Cao  éc.
L
13/TØnh   ¾ c  
  B Th¸i:
1.Huy Ön  µ   ×
  NR
2.Huy Ön  î  ån
  Ch §
3.Huy Ön  â 
  V Nhai.
14/TØnh  
  Tuyªn 
Quang:
1.Huy Ön  Quang 
  Na 
15/TØnh  
  Qu¶ng 
Ninh:
1.Huy Ön  ChÏ
  Ba 
2.Huy Ön  ×nh 
  B Liªu.
15

16/TØnh   µ   ¾ c:
  HB
1.Huy Ön  ¬n  éng
  S§
17/TØnh  
  Thanh 
Ho¸:
1.Huy Ön 
  Quan 
Ho¸
2.Huy Ön  Thíc
  B¸ 
3.Huy Ön 
  Lang 
Ch¸nh
4.Huy Ön  êng  ©n.
  Th Xu
18/TØnh  
  Ngh Ö  
An:
1.Huy Ön  ú  ¬n
  KS
2.Huy Ön  ¬ng  ¬ng
  T D
3.Huy Ön 
  Con 
Cu«ng
4.Huy Ön  ú   ©u
  Qu Ch
5.Huy Ön  Õ  
  Qu Phong.
19/TØnh  
  Qu¶ng  ×nh:
B
1.Huy Ön 
  Minh 
Ho¸.
20/TØnh  
  Qu¶ng  Þ:
Tr
1.Huy Ön  íng Ho¸.
  H  
21/TØnh   õa 
  Th Thiªn ­Hu Õ:
  
1.Huy Ön  l i
  A í
22/TØnh  
  Qu¶ng 
Nam    µ  ½ ng:
­§ N
1.Huy Ön  µ 
  Tr My
2.Huy Ön 
  Hiªn
3.Huy Ön 
  Gi»ng
4.Huy Ön  ícS¬n.
  Ph  
23/TØnh  
  Qu¶ng 
Ng∙i:
1.Huy Ön  µ  ång
  Tr B
2.Huy Ön  ¬n  µ
  SH
3.Huy Ön  T¬
  Ba 
4.Huy Ön 
  Minh 
Long.
24/TØnh  
  Ninh 
ThuËn:
1.Huy Ön 
  Ninh  ¬n
S

II 
.
DANH   ô C  
M C¸C 
HUY Ö N  
THU é C   ïNG   © N   éC  ÓU   è, MIÒ N   óI  µ  
V D T THI S  NV
H¶I  ¶O.
®
1/TØnh   µ  
  H Giang:
1.Huy Ön  ¾c 
  B Quang
2.ThÞ     µ  
  x∙H Giang.
16

2/TØnh  
  Cao 
B»ng:
1.ThÞ    
  x∙Cao 
B»ng
3/TØnh   ¬n 
  S La:
1.Huy Ön 
  Yªn  ©u
Ch
2.Huy Ön  ó 
  Ph Yªn
3.ThÞ     ¬n 
  x∙S La
4/TØnh     © u:
  Lai Ch
1.Huy Ön  Ön 
  §i Biªn
5/TØnh  
  Lao 
Cai:
1.Huy Ön 
  B¶o  ¾ ng
Th
2.Huy Ön 
  B¶o 
Yªn
3.ThÞ     µo 
  x∙L Cai
6/TØnh  
  Kon 
Tum:
1.ThÞ    
  x∙Kon 
Tum.
7/TØnh   © m   ång:
  L §
1.Huy Ön  Hoai
  §a 
2.Huy Ön  ¹ TÎ
  § 
3.Huy Ön   
  C¸tTiªn
4.Thµnh  è  µ  ¹t.
  ph § L
8/TØnh  
  Gia 
Rai:
1.ThÞ     ©y 
  x∙Pl Ku
9/TØnh   ¾c  ¾ c:
  § L
1.ThÞ    
  x∙Bu«n    ét
Ma Thu
10/TØnh  
  Yªn 
B¸i:
1.ThÞ    
  x∙Yªn 
B¸i
2.Huy Ön 
  Yªn  ×nh
B
3.Huy Ön  Ên 
  Tr Yªn
4.Huy Ön 
  V¨n  Ên
Ch
5.Huy Ön  ¹c Yªn
  L 
6.Huy Ön 
  V¨n 
Yªn.
11/TØnh   µ   ×nh:
  Ho B
1.ThÞ     µ   ×nh
  x∙Ho B
2.Huy Ön  ©n  ¹c
  T L
3.Huy Ön  ¹c S¬n
  L 
4.Huy Ön  ú  ¬n
  KS
5.Huy Ön  ¬ng  ¬n
  L S
17

6.Huy Ön 
  Kim 
B«i
7.Huy Ön  ¹c Thuû
  L 
8.Huy Ön 
  Yªn  û.
Thu
12/TØnh   ¹ng  ¬n:
  L S
1.ThÞ     ¹ng  ¬n
  x∙L S
2.Huy Ön 
  V¨n 
L∙ng
3.Huy Ön  ¾c  ¬n
  B S
4.Huy Ön 
  V¨n 
Quang
5.Huy Ön 
  Cao  éc
L
6.Huy Ön  éc  ×nh
  LB
7.Huy Ön   
  Chi L¨ng
8.Huy Ön  ÷u  òng.
  HL
13/TØnh   ¾ c  
  B Th¸i:
1.Huy Ön  ¹ch 
  B Th«ng
2.Huy Ön  Þnh 
  § Ho¸
3.Huy Ön  ó  ¬ng
  Ph L
4.Huy Ön  ¹iTõ
  § 
5.Huy Ön  â 
  V Nhai
6.Huy Ön  ång  û
  § H
7.Huy Ön  ¾c  ¹n.
  B C
14/TØnh  
  Tuyªn 
Quang:
1.ThÞ    
  x∙Tuyªn 
Quang
2.Huy Ön  µ m  
  H Yªn
3.Huy Ön 
  Chiªm 
Ho¸
4.Huy Ön 
  Yªn  ¬n
S
5.Huy Ön  ¬n  ¬ng.
  SD
15/TØnh  
  Qu¶ng 
Ninh:
1.Huy Ön  È m  
  C Ph¶
2.Huy Ön   
  TiªnYªn
3.Huy Ön 
  Qu¶ng  µ
H
4.Huy Ön  µnh  å
  Ho B
5.Huy Ön 
  §«ng  Òu
Tri
6.Huy Ön   
  H¶i Ninh.
16/TØnh   µ   ¾ c:
  HB
1.Huy Ön  ôc 
  L Nam
2.Huy Ön 
  Yªn  Õ
Th
18

3.Huy Ön  ôc  ¹n
  L Ng
17/TØnh   Ü nh   ó:
  V Ph
1.Huy Ön 
  Thanh  ¬n
S
2.Huy Ön 
  Yªn  Ëp
L
3.Huy Ön 
  §oan  ïng
H
4.Huy Ön 
  S«ng 
Thao.
18/TØnh  
  H¶i  ng:
H
1.Huy Ön  Ý  
  Ch Linh.
19/TØnh  
  Ninh  ×nh:
B
1.Huy Ön  µng 
  Ho Long
2.Huy Ön 
  Tam   Öp.
§i
20/TØnh  
  Thanh 
Ho¸:
1.Huy Ön  äc  ¹c
  Ng L
2.Huy Ön    ©n
  Nh Xu
3.Huy Ön  È m   û
  C Thu
4.Huy Ön  ¹ch Thµnh.
  Th  
21/TØnh  
  Ngh Ö  
An:
1.Huy Ön  ú   îp
  Qu H
2.Huy Ön 
  Ngh Üa  µn
§
3.Huy Ön 
  Anh  ¬n
S
4.Huy Ön  ©n  ú
  T K
5.Huy Ön 
  Thanh  ¬ng.
Ch
22/TØnh  
  Qu¶ng  ×nh:
B
1.Huy Ön 
  Tuyªn Ho¸.
 
23/TØnh   µ   Ü nh:
  HT
1.Huy Ön  ¬ng 
  H Khª
2.Huy Ön  ¬ng  ¬n.
  H S
24/TØnh   õa 
  Th Thiªn Hu Õ:
 
1.Huy Ön 
  Nam  
§«ng.
25/TØnh  
  Qu¶ng 
Nam    µ  ½ ng:
­§ N
1.Huy Ön  Öp 
  Hi §øc.
26/TØnh   ×nh  Þnh:
  B §
1.Huy Ön  L∙o
  An 
2.Huy Ön  Ünh  ¹ch
  V Th
3.Huy Ön  ©n 
  V Canh. 
27/TØnh   ó  
  Ph Yªn: 
19

1.Huy Ön  ¬n  µ
  SH
2.Huy Ön 
  S«ng 
Hinh
3.Huy Ön  ång  ©n.
  § Xu
28/TØnh  
  Kh¸nh  µ:
Ho
1.Huy Ön 
  Kh¸nh  ¬n
S
2.Huy Ön 
  Kh¸nh  Ünh.
V
29/TØnh   ×nh 
  B ThuËn:
1.Huy Ön 
  T¸m 
Linh
2.Huy Ön  ¾c  ×nh
  B B
3.Huy Ön 
  §øc 
Linh.
30/TØnh  
  S«ng  Ð:
B
1.Huy Ön  ï §¨ng
  B 
2.Huy Ön  ícLong
  Ph  
3.Huy Ön  éc 
  L Ninh.
31/TØnh   ång 
  § Nai:
1.Huy Ön  ©n  ó
  T Ph
2.Huy Ön  ©n  éc
  Xu L
3.Huy Ön  Þnh 
  § Qu¸n.
32/TØnh    
  An Giang:
1.Huy Ön  Þnh 
  T Biªn
2.Huy Ön   
  TriT«n.
33/C¸c 
  huy Ö n     ¶o  éc  tØnh, thµnh  è 
h¶i ® thu c¸c    ph Duyªn 
h¶i.


D A N H  M ô C  C
C¸ C  V ï N G  K H ã  K H¨ N  K H¸ C
  Ìm 
(K theo NghÞ   nh  è 
  ®Þ s 29/CP  µy  th¸ng5 
ng 12    n¨m 1995  ña  Ýnh  ñ 
c Ch ph
quy  nh    Õtthi µnh  Ët khuyÕn  Ých  u   
®Þ chiti    h Lu   kh ®Ç ttrong níc)
 

1.Hoµ   ×nh  õthÞ    µ   ×nh  µ    Ön  éc Danh  ôc 
  B (tr   x∙Ho B v c¸chuy thu   m B).
2.Ngh Ö   (trõthµnh  è 
  An    ph Vinh  µ    Ön  éc Danh  ôc 
v c¸chuy thu   m B).
3. Thanh 
  Ho¸  õthµnh  è 
(tr   ph Thanh Ho¸,thÞ    Ç m   ¬n,  Þ    m  
  x∙ S S th x∙ BØ
S¬n  µ    Ön  éc Danh  ôc 
v c¸chuy thu   m B).
4.Hµ   Ünh  õthÞ    µ   Ünh  µ    Ön  éc Danh  ôc 
 T (tr   x∙H T v c¸chuy thu   m B).
5.Qu¶ng  ×nh  õthÞ    ång  íivµ   
  B (tr   x∙§ H   c¸chuyªn thuéc Danh  ôc 
    m B).
6.Qu¶ng  Þ  õthÞ   
  Tr (tr   x∙§«ng  µ   µ   
H v c¸chuyªn thuéc Danh  ôc 
    m B).
7.Qu¶ng    õthÞ   
  Ng∙i(tr   x∙Qu∙ng    µ    Ön  éc Danh  ôc 
Ng∙iv c¸chuy thu   m B).
20

8. B×nh  Þnh  õthµnh  è 
  § (tr   ph Quy  ¬n  µ    Ön  éc 
Nh v c¸c huy thu Danh  ôc  
m
B).
9.Phó 
  Yªn  õthÞ   
(tr   x∙Tuy  µ   µ    Ön  éc Danh  ôc 
Ho v c¸chuy thu   m B).
10.Ninh  Ën  õthÞ   
  Thu (tr   x∙Phan 
Rang   
­ Th¸p  µ m   µ    Ön  éc
Ch v c¸c huy thu  
Danh  ôc 
m B).
11. B×nh  Ën  õthÞ   
  Thu (tr   x∙ Phan  Õt vµ    Ön  éc 
Thi   c¸c huy thu Danh  ôc  
m
B).
12. C¸c  Ön  éc  ïng  ©n  éc Chµ m   µ  ©n  éc Kh¬ mer  éc c¸c
  huy thu v d t  vd t  thu    
tØnh  Òn 
mi Nam  trungbé  µ 
  v Nam   é  õc¸chuyÖn  éc Danh  ôc   
b (tr     thu   m B).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản