Nghị định 34/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
107
lượt xem
3
download

Nghị định 34/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 34/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 34/2001/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  34/2001/N§­C P   g µ y  06 th¸ng 7 n¨ m  2001  C n B a n  h µ n h  Q u y  ch Õ   Ê u  th Ç u   ù  ¸n t × m  ki Õ m  th¨m d ß   ® d v µ   hai th¸c  Ç u  k h Ý k d C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt D Ç u   Ý  µy  th¸ng 7  cø    kh ng 06    n¨m 1993  µ  Ët söa  æi, bæ   v Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët D Ç u   Ý  µy  th¸ng6  m s® c Lu   kh ng 09    n¨m 2000; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t  ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   u   Çu  ù  ch ®Ê th d ¸n t×m  Õm    ki th¨m  vµ  dß  khaith¸cdÇu  Ý.    kh §i Ò u 2. NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ý. k  §i Ò u    é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ  ×,phèihîp  íiBé   µi chÝnh  µ  3. B K ho v§ tch tr     v  T   v c¸cBé, ngµnh  ªnquan  Þu     li   ch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn    µnh    h  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, Tæng    ¬  c«ng    Ç u   Ý  Öt Nam   µ    chøc  ªnquan  tyD kh Vi   v c¸c tæ  li   chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ   ch ® Ê u  th Ç u  d ù  ¸n t × m  ki Õ m  th¨m d ß   µ  k hai  v th¸c d Ç u  kh Ý (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 34/2001/N§­   CP ngµy  th¸ng7  06    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  Öc  u  Çu  ù    ×m  Õm  ®Þ vi ®Ê th d ¸n t ki th¨m  vµ  dß  khai   th¸cdÇu  Ý    än  i    ý  Õt  îp  ng  Çu  Ý    kh ®Ó ch ®è t¸ck k h ®å d kh theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  LuËt söa  æi,bæ   4  1    ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët D Ç u   Ý. m s® c Lu   kh   §i Ò u    èit ng ¸p dông 2. §  î     Quy  Õ   µy    ông  i víi Öc  u  Çu  ù    ×m  Õm  ch n ¸p d ®è    vi ®Ê th d ¸n t ki th¨m  vµ  dß  khaith¸cdÇu  Ý  ¹    Ön  Ých    t  Òn vµ      µikh¬icha  ùa    kh t i di t c¸c trªn®Ê li   c¸c l«ngo     l  chän  i    ®è t¸choÆc   a  ý  Õt  îp  ng  Çu  Ý, kÓ   c¸c diÖn  Ých  ∙  ch k k h ®å d kh   c¶    t ® hoµn    tr¶theo quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt D Ç u   Ý.   ®Þ t  i 19    kh Tæ  chøc, c¸ nh©n  èn  ý  Õt  îp  ng  Çu  Ý     mu k k h ®å d kh theo    ×nh  c¸c h thøc  quy  nh  ¹  Òu  LuËt  Ç u   Ý  u   ®Þ ti §i 15  D kh ®Ò ph¶i tu©n  ñ      th c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n   §i Ò u      Ých    õng÷ 3. Gi¶ith c¸ct   Trong  Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: "Bªn dù  Çu"lµc¸ctæ    th       chøc,c¸nh©n, tæ  îp dÇu  Ý  ¨ng  ý       h  kh ® k tham    gia ®Êu  Çu  ù    ×m  Õm  th d ¸n t ki th¨m  vµ  dß  khaith¸cdÇu  Ý.    kh   "Bªn  êi  Çu" lµ c¬  m th     quan  chøc  Öc  u   Çu  tæ  vi ®Ê th theo quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu  Quy  Õ   µy. 21  ch n "Cam   Õt  k c«ng  Öc  èithiÓu  µ  vi t   v cam   Õt  µichÝnh  èithiÓu"lµ khèil k t  t      ­ îng c«ng  Öc  èithiÓu  µ  è  Òn    Ý   èithiÓu  ¬ng  vi t   v s ti chi ph t   t øng  íikhèi l ng v   î   c«ng  Öc  èithiÓu  µ   vi t   m bªn  ù  Çu  c tÝnh  µ  d th í   v cam   Õt  ùc hiÖn  k th   trong giai    ®o¹n  u     ña  êikú  ×m  Õm  ®Ç tiªnc th   t ki th¨m  tronghîp ®ång  Çu  Ý. dß     d kh "Tæ  îp dÇu  Ý"  µtËp  îp tõhaitæ  h  kh l   h       chøc,c¸ nh©n  ëlªn,    tr    trong ®ã   ã   c Ýt  Êt m ét  chøc,c¸ nh©n  ang  ã  èithiÓu    îp ®ång  ×m  Õm  nh   tæ     ® c t  haih   t ki th¨m  dß  µ    Çu  Ý    Êt kú  ¬inµo,® îcthµnh  Ëp    ¬  ë  v th¸cd kh ë b   n      l trªnc s tho¶ thuËn      ®Ó tham  gia  u   Çu  ù  t×m  Õm   ®Ê th d ¸n  ki th¨m  vµ  dß  khai th¸c dÇu  Ý   ¹  Öt    kh t iVi   Nam. "Tû  Ö  ©n  l ph chia dÇu  Ý      kh l∙ cho  íc chñ  µ"  µ phÇn  i n  nh l   chia lî nhuËn     i cho  µ   íc,kh«ng  Nh n   bao  å m   Çn  g ph chiatheo  ûlÖ  ãp  èn    t   g v cho  Tæng  c«ng    ty D Ç u   Ý  Öt Nam   kh Vi   hoÆc  C«ng    µnh    îcñy  Òn  íitc¸ch lµ Nhµ   ty th viªn®   quy v       thÇu.    
  3. 3 §i Ò u    ×nh  4. H thøc ®Êu  Çu    th H×nh  thøc  u   Çu  îc ¸p  ông    ®Ê th ®   d trªnnguyªn  ¾c  ¹nh  tc tranh  èc  Õ  qu t réng  i kh«ng  r∙   , qua  íc s¬  Ón. M äi  chøc, c¸ nh©n  ¸p  b   tuy   tæ     ® øng    iÒu  c¸c ® kiÖn  t¹ §iÒu  Quy  Õ   µy  u   îctham    ù  Çu.  nªu   i 5  ch n ®Ò ®   giad th   §i Ò u    Òu  Ön  ù  Çu  5. §i ki d th   Bªn  ù  Çu  d th ph¶itho¶ m∙n    iÒu  Ön      c¸c® ki sau: ­ Cã     kh¶  n¨ng  µichÝnh, n¨ng  ùckü  Ëtvµ  t    l   thu   kinh nghiÖ m     chuyªn m«n     tronglÜnh  ùc  ¹t®éng  Çu  Ý.   v ho   d kh ­§ang  ã  èi Óu haihîp ®ång  ×m  Õm    c t  thi       t ki th¨m  vµ  dß  khaith¸cdÇu  Ý     kh ë  Êt kú  ¬inµo. b  n    Tæ  chøc, c¸ nh©n     kh«ng tho¶ m∙n    iÒu  Ön  c¸c ® ki trªn,muèn    tham    gia ho¹t®éng  Çu  Ý  ¹  Öt Nam   ×    d kh t i Vi   th ph¶ili   Õt  íi   chøc,c¸ nh©n  ã    ªnk v   tæ  c¸c    c ®ñ   iÒu  Ön    ¹othµnh  ét  hîp  Çu  Ý  ® ki ®Ó t   m tæ  d kh theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    4 §iÒu  Quy  Õ   µy.Trong  êng  îp nµy,tæ  3  ch n   tr h    chøc,c¸nh©n  ã    iÒu  Ön     c ®ñ ® ki sÏ lµm  i diÖn    ®¹   cho  Êt c¶    t   c¸c bªn  trong  hîp  Çu  Ý     tæ  d kh ®Ó tham  gia  ù  d thÇu. §i Ò u    6. ChØ     u  Çu  tiªu®Ê th C¸c  chØ    u  Çu  îcnªu  tiªu®Ê th ®   trong hå  ¬  êi  Çu    s m th bao  å m: g ­Tû  Ö  ©n    l ph chiadÇu  Ý      kh l∙cho  ícchñ  µ; i n  nh ­Cam   Õt    k c«ng  Öc  èi Óu vµ  vi t   thi   cam   Õt  µi Ýnh  èi Óu.  k t  ch t  thi   C¨n  vµo  Òm  cø  ti n¨ng  ô  Ó  ña  õng diÖn  Ých  c th c t   t hoÆc   õng l«,Thñ íng t    t  ChÝnh  ñ  ã  Ó  ph c th quyÕt  nh     ®Þ bæ sung  ét  m hoÆc   ét  è  m s chØ     u   tiªu®Ê thÇu  kh¸c nh  Çn    ph tham    ña  gia c Tæng  c«ng    Ç u   Ý  Öt Nam,  û lÖ    tyD kh Vi   t   thu håichiphÝ  Çu  Ý,hoa  ång  ÷  ý,hoa  ång     d kh   h ch k   h s¶n  Êt,phÝ  xu   tham  kh¶o  µi t  liÖu vµ    Ý  o  ¹o.   chiph ®µ t Thu Õ   Êt thuÕ  µinguyªn,thuÕ    Ëp  su   t    thu nh doanh nghiÖp,c¸c lo¹  Õ    i thu ph¶inép    kh¸cthùc hiÖn      theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt,    kh«ng  u  Çu  µ  ­ ®Ê th v ® îcth«ng    íctrong hå  ¬  êi  Çu.    b¸o tr     s m th   C h ¬ n g  2 q u y  tr × nh ® Ê u  th Ç u §i Ò u  Quy  ×nh ®Êu  Çu  7.  tr   th Quy  ×nh ®Êu  Çu  å m     íc: tr   th g c¸cb ­LËp  µ    Öt kÕ   ¹ch ®Êu  Çu;   v phª duy   ho   th   ­Th«ng  m êi  Çu;   b¸o  th ­§¨ng  ý  ù  Çu;   k d th  
  4. 4 ­Ph¸thµnh  å  ¬  êi  Çu;     h s m th ­NhËn  å  ¬  ù  Çu,m ë   Çu  µ  ¸nh    å  ¬  ù  Çu;   h s d th   th v ® gi¸h s d th ­ThÈ m   nh, phª duyÖt vµ    ®Þ      th«ng  kÕt  b¸o  qu¶  u  Çu; ®Ê th ­§µ m     ph¸n hîp ®ång  Çu  Ý;    d kh   ­Phª  Öt vµ  ý  Õt  îp ®ång  Çu  Ý.   duy   k k h   d kh §i Ò u    Õ   ¹ch  u  Çu 8. K ho ®Ê th Bªn  êi  Çu  Ëp  Õ   ¹ch ®Êu  Çu  i víi   Ön  Ých  m th l k ho   th ®è     di t c¸c hoÆc       c¸cl«, göi Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ®Ó   Èm   nh,  ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ      K ho v§ t th ®Þ tr Th t Ch ph phª duyÖt. K Õ   ¹ch ®Êu  Çu  ho   th bao  å m   ÷ng  éidung  g nh n  sau: ­§¸nh    ¬  é  Òm    gi¸s b ti n¨ng  Çu  Ý  ña  õng diÖn  Ých  d kh c t   t hoÆc   l«; ­Thêigian tiÕn hµnh  u  Çu;         ®Ê th ­C¸c    chØ    u  Çu; tiªu®Ê th ­Ph¬ng    ph¸p ®¸nh    Çu.   gi¸th §i Ò u    9. Th«ng    êi  Çu b¸o m th C¨n  vµo  Õ   ¹ch ®Êu  Çu  ∙  îcduyÖt,Bªn  êi  Çu    cø  k ho   th ® ®     m th ra th«ng   b¸o m êi  Çu. Th«ng  th   b¸o  êi  Çu  îc ®¨ng  ªntôc trong  ngµy        m th ®   li     10  trªnhai b¸o ph¸thµnh  µng  µy  µ    ¹ng    h ng v trªnm th«ng    tinb»ng  Õng  Öt vµ  Õng  ti Vi   ti Anh.   Th«ng  b¸o  êi  Çu  òng  ã  Ó  îc göitrùctiÕp  m th c c th ®       cho    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ     cã quan  ©m  n       êi  Çu. t ®Õ c¸cl«m th   Th«ng  m êi  Çu  b¸o  th bao  å m   g danh  ôc    Ön  Ých  m c¸c di t hoÆc       êi  c¸c l«m thÇu, täa    í  ¹n  ña  óng, b¶n      ®é gi ih c ch   ®å khu  ùc  Ön  Ých  v di t hoÆc     êi  l« m thÇu;lÞch tham      kh¶o  µiliÖu vµ      Õtkh¸cvÒ   ñ tôcm êi  Çu. t     c¸cchiti     th     th   §i Ò u    10. §¨ng  ý  ù  Çu k d th Bªn  ù  Çu  öi ®¨ng  ý  ù  Çu  d th g   k d th cho  Bªn  êi  Çu  m th theo  É u   Bªn  m do  m êi  Çu  th quy  nh. Thêih¹n ®¨ng  ý  ù  Çu  ®Þ      k d th kh«ng    ngµy,kÓ   õngµy  qu¸ 60    t  cuèicïng ®¨ng      th«ng  m êi  Çu. b¸o  th Khi ®¨ng  ý  ù  Çu,Bªn  ù  Çu    k d th   d th ph¶igi¶itr×nh kh¶       n¨ng  µichÝnh,kü  t    thuËtvµ      v¨n b¶n  Ò   Öc  ×nh  µnh  hîp dÇu  Ý  Õu  µtæ  îp tham  ù  v vi h th tæ    kh n l  h   d thÇu.  Bªn  ù  Çu  îcnhËn  å  ¬  êi  Çu  µ  îcquyÒn  Õp cËn  íi   µi d th ®   h s m th v ®   ti   v  t  c¸c liÖu theo    danh  ôc  ∙  m ® c«ng  è  b trong hå  ¬  êi  Çu    s m th sau    ∙  ¨ng  ý  ù  khi® ® kd thÇu.   §i Ò u    å   ¬  êi  Çu  11. H s m th C¨n  kÕ   ¹ch ®Êu  Çu  ∙  îcduyÖt,Bªn  êi  Çu  Èn  Þ  å  ¬  cø  ho   th ® ®     m th chu b h s m êi  Çu  µ    µnh  å  ¬  êi  Çu  th v ph¸th h s m th cho  Bªn  ù  Çu. d th
  5. 5 Néi dung  å  ¬  êi  Çu    h s m th bao  å m: g 1.C¸c    chØ    u  Çu  tiªu®Ê th theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy;   ®Þ t  i 6  ch n 2. Ph¬ng    ph¸p  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  ® gi¸h s d th theo quy  nh  ¹  Òu  Quy  ®Þ ti §i 16  chÕ   µy; n 3. Thêigian biÓu  ña    ×nh ®Êu  Çu  µ      Õtkh¸cvÒ   ñ tôc       c qu¸ tr   th v c¸cchiti     th     ®Êu  Çu; th 4.Danh  ôc  µiliÖu th«ng    ¬    m t    tinc b¶n  Ò   Ön  Ých  v di t hoÆc     êi  Çu. l«m th §i Ò u   Hå   ¬  ù  Çu  12.   s d th Hå   ¬  ù  Çu  Bªn  ù  Çu  Èn  Þ    ¬  ë  ¸p  s d th do  d th chu b trªnc s ® øng      Çu  c¸cyªu c cña Bªn  êi  Çu      m th ®Ò ra trong hå  ¬  êi  Çu.Néi dung  å  ¬  ù  Çu      s m th     h s d th bao gå m: 1. C¸c    Êt cña    ®Ò xu   Bªn  ù  Çu  i  íic¸c chØ    u   Çu  îc quy  d th ®è v     tiªu®Ê th ®   ®Þnh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy; t i 6  ch n   2.  Cam   Õt  ùc  Ön    k th hi c¸c chØ     è  nh,  tiªuc ®Þ bao  å m   g nghÜa  ô  ép  vn thuÕ  µinguyªn vµ    ¹ thuÕ  t    c¸clo i   kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   Hå   ¬  ù  Çu  îclËp  µnh    s d th ®   th haib¶n b»ng  Õng  Öt hoÆc   Õng  ti Vi   ti Anh.  §ång  Òn sö  ông  ti   d tronghå  ¬  ù  Çu  µ§«    ü.   s d th l   laM Bªn  ù  Çu  öi hå  ¬  ù  Çu  d th g   s d th cho  Bªn  êi  Çu  m th trong vßng  ngµy,   60    kÓ   õngµy    µnh  å  ¬  êi  Çu.Hå   ¬  ù  Çu  îccoilµhîp lÖ    ¸p  t  ph¸th h s m th   s d th ®         khi® øng  y     ÷ng  ®Ç ®ñ nh yªu  Çu  ña  å  ¬  êi  Çu  µ  ép  ng  êigian    c c h s m th v n ®ó th   quy ®Þnh.  êng  îp göihå  ¬  ù  Çu  Ë m   víi êigian quy  nh  µ   Tr h     s d th ch so      th   ®Þ m kh«ng  b¸o  íc h¹n  ép  ngµy  µ  tr   n 15  v kh«ng  îc Bªn  êi  Çu  Êp  Ën  u     µ ®  m th ch nh ®Ò coi l   kh«ng  îplÖ. h  §i Ò u    ë   Çu  13. M th Bªn  êi  Çu  m th ph¶itæ    chøc  ë   Çu  µo  ng  êigian quy  nh  m th v ®ó th     ®Þ trong  hå  ¬  êi  Çu. Thµnh  Çn  s m th   ph tham  ù  ë   Çu  d m th bao  å m   i diÖn  g ®¹   Bªn  êi  m thÇu  µ    µnh    ®¸nh    Çu  v c¸c th viªntæ  gi¸th theo  quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   ®Þ ti§i 15  ch nµy.§¹idiÖn    dù  Çu  ã  Ó     c¸cbªn  th c th tham  ù  ë   Çu. d m th §i Ò u    14. B¶o  Ët  å  ¬  ù  Çu m h s d th Bªn  êi  Çu  µ  ®¸nh    Çu  m th v tæ  gi¸th ph¶iqu¶n  ýhå  ¬  ù  Çu    l   s d th theo  Õ  ch ®é  qu¶n  ýhå  ¬  Ët"vµ  l   s "m   ph¶ib¶o  ¶m   ÷ bÝ   Ët  äi    ® gi   m m th«ng   tintrong hå    s¬  ù  Çu  d th trong suètqu¸ tr×nh ®Êu   Çu.M äi           th   bæ sung  µiliÖu cña  t    Bªn  ù  d thÇu  i  íihå  ¬  ù  Çu  ∙  ë   u   ®è v   s d th ® m ®Ò kh«ng  ã    Þ vµ  c gi¸tr   kh«ng  îc xem   ®  xÐt. §i Ò u      15. Tæ chøc  ¸nh    Çu  ® gi¸th Bªn  êi  Çu  µnh  Ëp  ®¸nh    Çu, bao  å m     m th th l tæ  gi¸th   g c¸c chuyªn gia cña     Bªn  êi  Çu.N Õ u   Ðt  Êy  Çn  Õt, m th   x th c thi  Bªn  êi  Çu  ã  Ó  êi    m th c th m c¸c chuyªn   gia cña    é, ngµnh    c¸c B   tham    ®¸nh    Çu.Quy  Õ   µm  Öc  ña    gia tæ  gi¸th   ch l vi c tæ
  6. 6 ®¸nh    Çu  Bªn  êi  Çu  gi¸th do  m th quy  nh.  Öc  ¸nh    Çu  îctiÕn  µnh  ®Þ Vi ® gi¸th ®   h trongthêigian kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õngµy  ë   Çu.        qu¸ 20  l vi   t   m th    §i Ò u    16. §¸nh    å  ¬  ù  Çu gi¸h s d th ViÖc  ¸nh    å  ¬  ù  Çu  îc c¨n  vµo  ¬ng  ® gi¸h s d th ®   cø  ph ph¸p  ¸nh    Çu  ® gi¸th ® îc Thñ  íng  Ýnh  ñ    t Ch ph phª  Öt  duy trong  Õ   ¹ch  u   Çu. Ph¬ng  k ho ®Ê th   ph¸p  ®¸nh    Çu  îcth«ng  cho  gi¸th ®   b¸o  Bªn  ù  Çu  d th trong hå  ¬  êi  Çu  µ    s m th v kh«ng  thay ® æi    trongqu¸ tr×nh ®¸nh    Çu.      gi¸th C¸c  å  ¬  ù  Çu  îc xÕp  ¹ng  h s d th ®   h theo  Õt  k qu¶  ¸nh    Çu. Bªn  ù  ® gi¸th   d thÇu  îcxÕp  nhÊt sÏtróng thÇu  µ  îc®µ m   ®  thø       v®  ph¸n  îp ®ång  Çu  Ý  íi h  d kh v   Tæng   c«ng    Ç u   Ý  Öt Nam.  êng  îp    ty D kh Vi   Tr h hai bªn  kh«ng  tho¶  Ën  îc thu ®   hîp  ng  Çu  Ý  ®å d kh trong thêih¹n     quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy, hoÆc   ®Þ ti§i 19  ch n   bªn  óng  Çu  ù ý    ótth×  tr th t   xin r   Bªn  ù  Çu  îcxÕp  hai® îcm êi    m   d th ®   thø      ®Ó ®µ ph¸n  îp ®ång  Çu  Ý    ¬  ë    iÒu  Ön  ∙  µo  Çu  ña  Ýnh    h  d kh trªnc s c¸c ® ki ® ch th c ch Bªn dù  Çu  µy. th n §i Ò u    È m   nh  Õt  ®Êu  Çu 17. Th ®Þ k qu¶  th Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    chñ  × thÈm   nh   Õt  K ho v§ t tr   ®Þ k qu¶  u   Çu. ViÖc  ®Ê th   thÈm  nh  Õt  ®Þ k qu¶  u   Çu  tæ  ®Ê th do  c«ng    ªnngµnh, bao  å m   idiÖn  t¸cli     g ®¹   cña    é:  Õ   ¹ch  µ  Çu ,Tµi chÝnh, T  c¸c B K ho v§ t      ph¸p,C«ng    nghiÖp,Khoa  äc,   h  C«ng  nghÖ   µ  v M«i  êng, X ©y  ùng, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ    tr   d   h Nh n     v V¨n phßng  Ýnh  ñ  ùc hiÖn. Quy  Õ   µm  Öc  ña  c«ng    ªnngµnh  Ch ph th     ch l vi c tæ  t¸cli   do  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   B K ho   § tquy  nh. ViÖc  Èm  nh  Õt  ®Þ   th ®Þ k qu¶  u  Çu  îc ®Ê th ®   tiÕn hµnh    trong thêih¹n kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õkhinhËn  îc®Çy       qu¸ 15  l vi   t     ®  ®ñ   µiliÖu li   t     ªnquan  n   Õt  ®Õ k qu¶  u  Çu. ®Ê th Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  tr×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  K ho v§ t Th t Ch ph b¸o c¸o  Èm   nh   th ®Þ kÕt  qu¶  u  Çu. ®Ê th   §i Ò u    18. Th«ng    Õt  ®Êu  Çu b¸o k qu¶  th Bªn  êi  Çu  m th th«ng  b¸o cho    c¸c bªn  ù  Çu  Ò   Õt  d th v k qu¶  u   Çu  µ  ®Ê th v th«ng  cho  tróng thÇu  Ò   Õ   ¹ch ®µ m   b¸o  bªn    v k ho   ph¸n hîp ®ång  Çu  Ý     d kh theo  quy  nh  ña  Ët D Ç u   Ý.  ®Þ c Lu   kh   §i Ò u    µ m   19. § ph¸n hîp ®ång  Çu  Ý    d kh Tæng   c«ng    Ç u   Ý   Öt  ty D kh Vi Nam   ã  c tr¸ch nhiÖ m   m     ®µ ph¸n  íibªn  v  tróng thÇu  Ò   îp  ng  Çu  Ý    ¬  ë  ÷ng    v h ®å d kh trªnc s nh chØ    u   Çu  tiªu®Ê th trong   hå  ¬  ù  Çu  ∙  îc thÈm   nh  µ  s d th ® ®   ®Þ v phª  Öt  duy theo  quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 17 Quy  Õ   µy. ViÖc  m   ch n   ®µ ph¸n  îp  ng  Çu  Ý  h ®å d kh kh«ng    ngµy, kÓ   õ qu¸ 90    t  ngµy  th«ng b¸o  Õt  k qu¶  u   Çu.N Õ u     êih¹n    µ   Öc  m   ®Ê th   qu¸ th   trªnm vi ®µ ph¸n  hîp  ng  íibªn  óng  Çu  a  Õt  óc  ×  ®å v  tr th ch k th th Tæng   c«ng    Ç u   Ý   Öt ty D kh Vi   Nam   b¸o c¸o  ñ íng  Ýnh  ñ      Ðp  Th t Ch ph ®Ó xin ph chuyÓn  sang  m   ®µ ph¸n  íi v  Bªn  ù  Çu  îc xÕp  d th ®   thø    hai hoÆc   ñy  á  Õt  h b k qu¶  u   Çu  µ  Õn  µnh  ®Ê th v ti h ®Êu   Çu  ¹   êng  îp  Æc   Öt,Bªn  êi  Çu  ã  Ó    Ðp  ñ  íng th l i Tr. h® bi   m th c th xin ph Th t   ChÝnh  ñ  Ðo  µi thêigian  m   ph k d    ®µ ph¸n.Thêi gian  Ðo  µi ®µ m       k d  ph¸n kh«ng  qu¸ 60  µy,kÓ   õkhiThñ íng Ch Ýnh  ñ    ng   t     t  ph cho  Ðp  Ðo  µi. ph k d
  7. 7   C h ¬ n g  3 C h Ø  ® Þ n h  th Ç u §i Ò u    20. Quy  ×nh chØ  nh  Çu tr   ®Þ th ViÖc  chØ  nh  Çu  îctiÕn hµnh  ®Þ th ®     theo c¸cbícsau:     ­ Bªn  êi  Çu  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  m th tr Th t Ch ph v vi chØ   nh   Çu, ®Þ th   trong ®ã     nªu  â  Ön  Ých  r di t hoÆc       l« xin chØ  nh  Çu,lýdo    ®Þ th     xin chØ  nh   ®Þ thÇu,dù  Õn  i t¸c® îcchØ  nh  µ      ki ®è       ®Þ v c¸cchØ    iÒu  Ön  tiªu,® ki giao thÇu.   ­ Thñ íng  Ýnh  ñ    t Ch ph xem   Ðt  µ  Õt  nh  x v quy ®Þ chØ  nh  Çu    ¬  ®Þ th trªnc së  c¸o thÈm  nh  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ    Õn  b¸o    ®Þ c B K ho   § tv ý ki b»ng    v¨n b¶n  ña  c c¸cc¬    quan  ã  ªnquan. c li   ­§µ m     ph¸n hîp ®ång  Çu  Ý.    d kh C h ¬ n g  4  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    m êi  Çu 21. Bªn  th Bªn  êi  Çu  µ c¬  m th l   quan  chøc  u   Çu, cã  tæ  ®Ê th   tr¸ch nhiÖm   Ëp  Õ     lk ho¹ch  u   Çu, chuÈn  Þ   µ    µnh  å  ¬  êi  Çu, cung  Êp  µiliÖu, ®Ê th   b v ph¸th h s m th   c t    th«ng    Ò     ang  u   Çu  tinv l« ® ®Ê th cho  chøc, c¸ nh©n  tæ     tham    u   Çu, gia ®Ê th   tiÕp nhËn  µ    v qu¶n  ýhå  ¬  ù  Çu,tæ  l   s d th   chøc  ¸nh    Çu  µ  m   ® gi¸th v ®µ ph¸n  îph  ®ång  Çu  Ý  d kh sau    Õt  khik qu¶  u   Çu  îcphª  Öt.Bªn  êi  Çu  ®Ê th ®   duy   m th trong   giai®o¹n  Ön    hi nay  µ Tæng  l  c«ng    Ç u   Ý  Öt Nam,  tyD kh Vi   cho  n     ñ ­ ®Õ khiTh t íng Ch Ýnh  ñ  ã  Õt ®Þnh    ph c quy   kh¸c. §i Ò u    22. B¶o    ù  Çu  l∙nhd th Bªn  ù  Çu  d th kh«ng  ph¶inép    b¶o    ù  Çu. l∙nhd th §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 23. Hi l     Quy  Õ   µy  dông  ch n ¸p  cho  Öc  än  i    ý  Õt  îp  ng  Çu  Ý  vi ch ®è t¸ck k h ®å d kh ®Ó   ùc hiÖn    ù    ×m  Õm  th   c¸cd ¸n t ki th¨m  vµ  dß  khaith¸cdÇu  Ý.     kh   Quy  Õ   u   Çu  ch ®Ê th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/1999/N§­   CP ngµy  th¸ng9  01    n¨m  1999  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 14/2000/N§­   µy  th¸ng5  CP ng 05    n¨m 2000 kh«ng    ông  ¸p d cho  u   Çu  ù    ×m  Õm   ®Ê th d ¸n t ki th¨m  vµ  dß  khaith¸c    dÇu  Ý. kh §i Ò u    Ó m     µ  ö  ýviph¹m 24. Ki trav x l     Bªn  êi  Çu  Þu  m th ch tr¸ch nhiÖm   Ò   Öc  ©n  ñ    v vi tu th Quy  Õ   µy. C¬   ch n   quan  Èm   nh  Õt  th ®Þ k qu¶  u   Çu  ã  ®Ê th c tr¸chnhiÖ m   Óm     Öc  ©n  ñ    ki travi tu th ®ã  th«ng qua    ×nh thÈm  nh  Õt  qu¸ tr   ®Þ k qu¶  u   Çu    ®Ê th ®Ó b¸o  Thñ íng c¸o  t 
  8. 8 ChÝnh  ñ  ph xem   Ðt  ö  ý.B¸o    Ò   ©n  ñ Quy  Õ   îcviÕtthµnh  ét  x x l  c¸o v tu th   ch ®     m m ôc riªng trong b¸o      c¸o  Èm   nh  Õt  th ®Þ k qu¶  u   Çu. Nh÷ng    ¹m  ®Ê th   viph Quy  chÕ   u   Þ  ö  ýtheo ph¸p luËthiÖn  µnh. ®Ò b x l        h
Đồng bộ tài khoản