Nghị định 34/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
69
lượt xem
8
download

Nghị định 34/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 34/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 34/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/2003/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 34/2003/N -CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B GIAO THÔNG V N T I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th nh t quy nh danh sách các b và cơ quan ngang b c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng B Giao thông v n t i là cơ quan c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, hàng h i và hàng không trong ph m vi c nư c; qu n lý nhà nư c các d ch v công và th c hi n i di n ch s h u ph n v n c a nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n B Giao thông v n t i có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các d án lu t, pháp l nh, các d th o văn b n quy ph m pháp lu t khác v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B . 2. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm, các chương trình d án qu c gia và các công trình quan tr ng khác thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B . 3. Ban hành các quy t nh, ch th , thông tư thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B .
  2. 4. Ch o, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t và chi n lư c, quy ho ch sau khi ư c phê duy t và các văn b n quy ph m pháp lu t khác thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, hàng h i và hàng không. 5. V k t c u h t ng giao thông: a) Qu n lý u tư và xây d ng i v i các d án u tư thu c k t c u h t ng giao thông thu c thNm quy n c a B ; b) T ch c th c hi n và ch u trách nhi m v giám sát, ánh giá u tư; giám nh ch t lư ng công trình k t c u h t ng giao thông theo quy nh c a pháp lu t; c) T ch c thNm nh thi t k k thu t, t ng d toán, d toán các d án u tư, các công trình k t c u h t ng giao thông theo phân c p; d) Hư ng d n, ki m tra công tác u th u, tư v n và xây l p các công trình k t c u h t ng giao thông theo quy nh c a pháp lu t; ) Quy nh vi c b o trì, qu n lý s d ng, khai thác k t c u h t ng giao thông; công b óng, m các c ng bi n, c ng sông, c ng hàng không, ga ư ng s t và h th ng giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, hàng h i, hàng không theo quy nh c a pháp lu t. 6. V phương ti n giao thông và phương ti n, thi t b x p d , thi công chuyên dùng trong giao thông v n t i: a) Quy nh ki u lo i và ph m vi ho t ng c a các phương ti n giao thông cơ gi i (tr phương ti n cơ gi i ph c v cho m c ích an ninh, qu c phòng) và hư ng d n vi c t ch c th c hi n; b) Ban hành danh m c phương ti n giao thông và phương ti n, thi t b x p d , thi công chuyên dùng ph i ăng ký; th ng nh t quy nh vi c ăng ký, c p bi n s các phương ti n giao thông ư ng s t, ư ng sông, hàng h i, hàng không và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông (tr phương ti n ph c v m c ích an ninh, qu c phòng và phương ti n ánh b t th y s n); c) Ban hành tiêu chuNn và quy nh vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t c a phương ti n giao thông cơ gi i và phương ti n, thi t b x p d , thi công chuyên dùng (tr phương ti n cơ gi i ph c v cho m c ích an ninh, qu c phòng); d) Quy nh vi c thNm nh các thi t k k thu t và công ngh ch t o trong s n xu t, s a ch a, hoán c i các phương ti n giao thông, phương ti n và thi t b x p d , thi công chuyên dùng. 7. V ào t o, sát h ch, c p gi y phép cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông và ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i (tr ngư i i u khi n phương ti n, thi t b chuyên dùng ph c v cho m c ích an ninh, qu c phòng):
  3. a) Quy nh i u ki n, năng l c, tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v ph i ư c ào t o, sát h ch i v i ngư i i u khi n phương ti n giao thông và ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i; b) Quy nh, qu n lý vi c ào t o, c p b ng, gi y phép, ch ng ch chuyên môn, nghi p v cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông và ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i; c) Quy nh i u ki n, tiêu chuNn thành l p, ho t ng c a các cơ s ào t o, trung tâm sát h ch ngư i i u khi n phương ti n giao thông và ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i; d) Quy nh v i u ki n, tiêu chuNn c a ngư i ào t o, sát h ch, c p gi y phép cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông. 8. V ho t ng v n t i: a) Ban hành theo thNm quy n ho c xu t cơ ch , chính sách phát tri n v n t i và các d ch v liên quan n v n t i; b) Quy nh công b các tuy n v n t i và m ng v n t i công c ng; ban hành các th l , quy nh, tiêu chuNn, quy trình công ngh v n hành và khai thác các lo i hình v n t i; c) Quy nh vi c ph i h p các quá trình v n t i ơn phương th c và a phương th c b o m nhu c u v n chuy n hàng hóa, hành khách gi a các vùng, mi n và v n t i i ngo i; d) Ph i h p v i B Tài chính quy nh khung giá cư c ho c cư c v n t i, x p d , các d ch v v n t i ư c ho t ng c quy n và nh ng d ch v mà Nhà nư c tr giá ho c giao cho doanh nghi p th c hi n; ) Ph i h p v i B Công an trong ki m tra an ninh, an toàn v n t i chuyên ngành; quy nh vi c ki m tra an toàn bay hàng không. 9. Ch trì, ph i h p v i các b , ngành, a phương và ch u trách nhi m trong vi c t ch c th c hi n các bi n pháp b o m an toàn giao thông liên quan t i các lĩnh v c do B tr c ti p qu n lý. 10. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, hàng h i và hàng không theo quy nh c a pháp lu t. 11. T ch c và ch o th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh trong lĩnh v c giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, hàng h i và hàng không. 12. Quy t nh các ch trương, bi n pháp c th và ch o vi c th c hi n cơ ch ho t ng c a các t ch c d ch v công trong trong lĩnh v c giao thông v n t i theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p thu c B .
  4. 13. Th c hi n nhi m v , quy n h n c th c a i di n ch s h u ph n v n c a nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c trong lĩnh v c giao thông v n t i thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 14. Qu n lý nhà nư c i v i ho t ng c a các t ch c kinh t tư nhân, kinh t t p th , các h i và t ch c phi Chính ph trong lĩnh v c giao thông v n t i theo quy nh c a pháp lu t. 15. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m pháp lu t v giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, hàng h i và hàng không thu c thNm quy n c a B . 16. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a B theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; trình Chính ph phân c p nhi m v qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i cho U ban nhân dân a phương. 17. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch ; ch o th c hi n ch ti n lương và các ch chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B ; ào t o, b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c trong ngành giao thông v n t i. 18. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c c a B a) Các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c: 1. V K ho ch - u tư; 2. V Tài chính; 3. V Pháp ch ; 4. V V n t i; 5. V Khoa h c - Công ngh ; 6. V H p tác qu c t ; 7. V T ch c cán b ; 8. Thanh tra; 9. Văn phòng; 10. C c ư ng b Vi t Nam; 11. C c ư ng s t Vi t Nam;
  5. 12. C c ư ng sông Vi t Nam; 13. C c Hàng h i Vi t Nam; 14. C c Hàng không Vi t Nam; 15. C c ăng ki m Vi t Nam; 16. C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông. B trư ng B Giao thông v n t i trình Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Hàng h i Vi t Nam, C c Hàng không Vi t Nam. b) Các t ch c s nghi p thu c B : 1. Vi n Khoa h c và công ngh giao thông v n t i; 2. Vi n Chi n lư c và phát tri n giao thông v n t i; 3. Trư ng i h c Hàng h i; 4. Trư ng i h c Giao thông v n t i thành ph H Chí Minh; 5. Trung tâm Tin h c; 6. S Y t Giao thông v n t i; 7. Báo Giao thông v n t i; 8. T p chí Giao thông v n t i. B trư ng B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B trư ng B N i v xây d ng phương án s p x p các t ch c s nghi p khác hi n có thu c B (Trư ng ào t o, b i dư ng cán b , công ch c ngành giao thông v n t i; các trư ng cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh ), trình Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Ngh nh s 239/H BT ngày 29 tháng 6 năm 1992 c a H i ng B trư ng v thành l p C c Hàng h i Vi t Nam; Quy t nh s 31/TTg ngày 02 tháng 02 năm 1993 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành i u l t ch c và ho t ng c a C c Hàng h i Vi t Nam; Ngh nh s 07/CP ngày 30 tháng 01 năm 1993 c a Chính ph v thành l p C c ư ng b Vi t Nam; Ngh nh s 08/CP ngày 30 tháng 01 năm 1993 c a Chính ph v thành l p C c ư ng sông Vi t Nam; Ngh nh s 68/CP ngày 25 tháng 10 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; Quy t nh s 75/TTg
  6. ngày 03 tháng 02 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c ăng ki m Vi t Nam và nh ng quy nh pháp lu t trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành B trư ng B Giao thông v n t i, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản