Nghị định 34/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: chanhson

Nghị định 34/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 34/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 

 1. N gh Þ   ®Þ nh  cña ChÝnh phñ Sè 34/2005/N§­CP ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2005  Quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001;  C¨n cø LuËt Tµi nguyªn níc ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 02/2002/QH11 ngµy 05 th¸ng 8 n¨m   2002 cña Quèc héi níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam   kho¸ XI, kú  häp thø nhÊt quy  ®Þnh danh s¸ch c¸c Bé  vµ  c¬   quan ngang Bé cña ChÝnh phñ; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung                                         §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1.  NghÞ   ®Þnh  nµy  quy  ®Þnh  c¸c hµnh  vi vi  ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc; h×nh thøc xö  ph¹t,  møc ph¹t, thÈm quyÒn xö ph¹t, thñ tôc xö ph¹t vµ c¸c biÖn  ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶.   2. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc  lµ   nh÷ng   hµnh   vi   vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   qu¶n   lý   nhµ   níc  trong  lÜnh  vùc tµi nguyªn  níc do c¸ nh©n,  tæ chøc  thùc  hiÖn mét c¸ch cè ý hoÆc v« ý mµ kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m vµ  theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  NghÞ ®Þnh nµy ph¶i bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh.  3. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc  quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy bao gåm: a) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn níc; b)   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   th¨m   dß,   khai   th¸c,   sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc; 
 2. 2 c)  Vi ph¹m  c¸c quy  ®Þnh vÒ   thu thËp,  qu¶n  lý, khai  th¸c, sö dông d÷ liÖu, th«ng tin vÒ tµi nguyªn níc vµ c¸c  vi ph¹m kh¸c trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc. 4.   Nh÷ng   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   liªn   quan   ®Õn  lÜnh vùc tµi nguyªn  níc  ®îc quy  ®Þnh  t¹i  c¸c  nghÞ   ®Þnh  kh¸c cña ChÝnh phñ th× ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i c¸c NghÞ  ®Þnh ®ã ®Ó xö ph¹t. §i Ò u  2.  §èi tîng bÞ xö ph¹t 1. C¸ nh©n, tæ chøc trong níc vµ c¸ nh©n, tæ chøc níc  ngoµi (sau  ®©y gäi chung lµ  c¸ nh©n, tæ chøc) cã  hµnh vi  vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   tµi   nguyªn   níc   trªn  l∙nh thæ ViÖt Nam  ®Òu bÞ  xö  ph¹t theo c¸c quy  ®Þnh cña  NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c nghÞ ®Þnh kh¸c cã liªn quan.  Trêng   hîp   §iÒu  íc   quèc   tÕ   mµ   Céng   hßa   x∙   héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã  quy  ®Þnh kh¸c víi  quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh  nµy th×  thùc hiÖn theo  quy   ®Þnh  cña §iÒu íc quèc tÕ ®ã. 2. Ngêi cha thµnh niªn cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh   trong   lÜnh   vùc   tµi   nguyªn   níc   th×   bÞ   xö   ph¹t   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 3.  C¸n bé,  c«ng chøc  khi  thùc hiÖn  c«ng  vô  cã  liªn  quan   ®Õn   qu¶n   lý   tµi   nguyªn   níc   mµ   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m  ph¸p   luËt   vÒ   tµi   nguyªn   níc   th×   kh«ng   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh nµy mµ  xö  lý  theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 7 Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc.  §i Ò u  3.  Nguyªn t¾c xö ph¹t 1. Mäi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn   níc ph¶i ®îc ph¸t hiÖn, ®×nh chØ, xö lý kÞp thêi. ViÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i  ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng,  c«ng minh,  triÖt  ®Ó; mäi hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh  g©y ra ph¶i ®îc kh¾c phôc theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy  vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan. 2. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh khi cã  vi  ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh nµy. 3.  ViÖc xö   ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh  ph¶i  do ngêi  cã  thÈm   quyÒn   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   §iÒu   17,   18,   19   vµ   20   cña  NghÞ ®Þnh nµy thùc hiÖn. 4. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh chØ bÞ xö ph¹t hµnh  chÝnh mét lÇn. NhiÒu   ngêi   cïng   thùc   hiÖn   mét   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh th× tõng ngêi vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t.
 3. 3 Mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  th×   bÞ   xö   ph¹t   vÒ tõng hµnh vi vi ph¹m. 5. Kh«ng xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c tr êng hîp  thuéc  t×nh   thÕ   cÊp   thiÕt,  phßng   vÖ   chÝnh   ®¸ng,   sù  kiÖn   bÊt ngê  hoÆc vi ph¹m hµnh chÝnh trong khi  ®ang m¾c bÖnh  t©m thÇn hoÆc  c¸c  bÖnh  kh¸c lµm mÊt kh¶ n¨ng nhËn  thøc  hoÆc kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh. 6. H×nh thøc xö  ph¹t chÝnh  ®îc ¸p dông  ®éc lËp; h×nh  thøc xö ph¹t bæ sung, biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ chØ ®îc  ¸p dông kÌm theo h×nh  thøc  xö  ph¹t  chÝnh  ®èi víi nh÷ng  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cã  quy  ®Þnh h×nh thøc xö  ph¹t  bæ sung, biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶  ®îc quy  ®Þnh trong  NghÞ   ®Þnh nµy, trõ  trêng hîp quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5  cña NghÞ ®Þnh nµy.  7. H×nh thøc, møc  ®é  xö  ph¹t  ®îc x¸c  ®Þnh c¨n cø vµo  tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m, hËu qu¶ cña hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh,  nh©n th©n  cña  ngêi cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh, t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng. §i Ò u   4.   C¸c   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   t×nh   tiÕt   t¨ng  nÆng C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng ¸p dông   khi xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn  níc  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8, §iÒu 9 cña  Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vµ   §iÒu   6   cña   NghÞ  ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP   ngµy   14   th¸ng   11   n¨m   2003   cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p  lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh (sau  ®©y gäi t¾t lµ  NghÞ  ®Þnh sè 134/2003/N§­CP). §i Ò u  5.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  1.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc   tµi   nguyªn   níc   lµ (1) mét n¨m, kÓ tõ ngµy hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh ® îc  thùc hiÖn. Qu¸ thêi h¹n nãi trªn th×  kh«ng xö  ph¹t, nhng  vÉn bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. §èi víi c¸ nh©n  ®∙ bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc  ®∙ cã   quyÕt ®Þnh ®a ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù nh ng  sau  ®ã  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ vô  ¸n mµ  hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh th×   bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh; trong trêng hîp nµy thêi  hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ  ba th¸ng kÓ  tõ  ngµy  ngêi cã  thÈm quyÒn  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh chÝnh  nhËn   ®îc 
 4. 4 quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ vµ  hå  s¬  vô  vi ph¹m cña c¬  quan tiÕn   hµnh tè tông.  3.   Trong   thêi   h¹n   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   vµ   kho¶n   2  §iÒu   nµy   mµ   c¸   nh©n,   tæ   chøc   l¹i   thùc   hiÖn   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   míi  trong  lÜnh   vùc   tµi   nguyªn  níc   hoÆc   cè   t×nh   trèn   tr¸nh,   c¶n trë viÖc xö ph¹t th× kh«ng ¸p dông thêi hiÖu quy ®Þnh  t¹i   kho¶n   1   vµ   kho¶n   2   §iÒu   nµy;   thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi  ph¹m hµnh  chÝnh   ®îc tÝnh  l¹i  kÓ  tõ  thêi  ®iÓm  thùc  hiÖn  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  míi hoÆc thêi  ®iÓm  chÊm  døt  hµnh vi cè t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t. §i Ò u  6.  Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc thùc hiÖn theo kho¶n 1 §iÒu  11 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ §iÒu 7 NghÞ ®Þnh   sè 134/2003/N§­CP. §i Ò u   7.   C¸c h×nh thøc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ 1. §èi víi mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc tµi nguyªn  níc, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m ph¶i  chÞu  mét trong c¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh sau ®©y: a) C¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn. Møc ph¹t tiÒn tèi ®a ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh   trong   lÜnh vùc tµi nguyªn níc lµ 100.000.000 ®ång. Møc   ph¹t   cô   thÓ   ®èi   víi   mét   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc lµ møc trung b×nh cña  khung   ph¹t   tiÒn   ®îc   quy   ®Þnh   ®èi   víi   hµnh   vi   ®ã;   møc  trung  b×nh   cña   khung   ph¹t  tiÒn   thùc   hiÖn   theo  quy   ®Þnh   t¹i kho¶n 2 §iÒu 57 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ   §iÒu 24 NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP. NÕu vi ph¹m cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  th×  møc ph¹t tiÒn  cã  thÓ  gi¶m xuèng nhng kh«ng  ®îc gi¶m qu¸ møc tèi thiÓu  cña khung ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ®ã. NÕu vi ph¹m cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng th×  møc ph¹t tiÒn  cã   thÓ   t¨ng   lªn   nhng   kh«ng   ®îc   vît   qu¸   møc   tèi   ®a   cña  khung ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi vi ph¹m ®ã. 2. C¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m, c¸ nh©n, tæ  chøc vi ph¹m hµnh chÝnh cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc  hai h×nh thøc xö ph¹t bæ sung sau ®©y:
 5. 5 a) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö   dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc; giÊy phÐp  hµnh nghÒ khoan níc díi ®Êt; b) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh. 3. Ngoµi h×nh thøc xö  ph¹t  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh  cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ sau ®©y: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc th¸o dì  c«ng tr×nh  x©y   dùng   tr¸i   phÐp,   dì   bá,   di   dêi   c¸c   vËt   g©y   c¶n   trë  dßng ch¶y; b) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm, suy gi¶m chÊt lîng vµ  sè  lîng cña nguån níc do  vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra; c) Buéc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh trong giÊy phÐp; d)  Buéc cung  cÊp  ®Çy  ®ñ  vµ   trung  thùc c¸c  d÷  liÖu,  th«ng   tin   vÒ   tµi   nguyªn   níc   t¹i   khu   vùc   th¨m   dß,   khai  th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc,  x¶ níc th¶i vµo nguån níc  khi c¬ quan nhµ níc cã thÈm  quyÒn yªu cÇu. 4. C¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m nÕu kh«ng tù  nguyÖn thùc  hiÖn c¸c h×nh thøc xö  ph¹t, biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶  quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy th×  bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng  chÕ  vµ  ph¶i chÞu mäi chi phÝ  cho viÖc ¸p dông c¸c biÖn  ph¸p cìng  chÕ   ®ã.  ViÖc  cìng  chÕ  thi  hµnh   ®îc thùc  hiÖn  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 66 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh. Ch¬ng II hµnh vi vi  ph¹m  hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc  tµi nguyªn níc, h×nh thøc xö ph¹t  vµ møc ph¹t §i Ò u   8.   Vi ph¹m trong viÖc th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc kh«ng cã  giÊy phÐp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt  1. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   th¨m   dß,   khai   th¸c,   sö   dông   tµi  nguyªn níc kh«ng cã giÊy phÐp sau ®©y: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   1  giÕng khoan, chiÒu s©u díi 50 mÐt; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y díi 50 kW;
 6. 6 c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng díi 0,2 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng díi 3.000 m3/ngµy ®ªm;  ®) Khai th¸c, sö dông níc díi ®Êt víi lu lîng díi 200  m3/ngµy ®ªm.  2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông tµi  nguyªn níc kh«ng cã giÊy phÐp sau ®©y: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   1  giÕng khoan, chiÒu s©u tõ 50 mÐt trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 50 kW ®Õn díi 300 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 0,2 m3/gi©y ®Õn díi 0,5 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng tõ  3.000 m3/ngµy  ®ªm  ®Õn díi 20.000 m3/ngµy  ®ªm; ®) Khai th¸c, sö  dông níc díi  ®Êt víi lu lîng tõ  200  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 400 m3/ngµy ®ªm. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông tµi  nguyªn níc kh«ng cã giÊy phÐp sau ®©y: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   2  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u díi 80 mÐt; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 300 kW ®Õn díi 700 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 0,5 m3/gi©y ®Õn díi 1 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng tõ  20.000 m3/ngµy  ®ªm  ®Õn díi 50.000 m3/ngµy  ®ªm; ®) Khai th¸c, sö  dông níc díi  ®Êt víi lu lîng tõ  400  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 800 m3/ngµy ®ªm. 4. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông tµi  nguyªn níc kh«ng cã giÊy phÐp sau ®©y: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   2  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u tõ 80 mÐt trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 700 kW ®Õn díi 1.800 kW;
 7. 7 c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 1 m3/gi©y ®Õn díi 2 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng tõ 50.000 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 100.000 m3/ngµy  ®ªm; ®) Khai th¸c, sö  dông níc díi  ®Êt víi lu lîng tõ  800  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 1.500 m3/ngµy ®ªm. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông  tµi nguyªn níc kh«ng cã giÊy phÐp sau ®©y: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   3  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u díi 100 mÐt; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 1.800 kW ®Õn díi 3.500 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 2 m3/gi©y trë lªn; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi   lu   lîng   tõ   100.000   m3/ngµy   ®ªm   ®Õn   díi   200.000  m3/ngµy ®ªm; ®)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   díi   ®Êt   víi   lu   lîng   tõ  1.500 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 3.000 m3/ngµy ®ªm. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông  tµi nguyªn níc kh«ng cã giÊy phÐp sau ®©y: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   3  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u tõ 100 mÐt trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 3.500 kW ®Õn díi 5.000 kW; c) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi   lu   lîng   tõ   200.000   m3/ngµy   ®ªm   ®Õn   díi   300.000  m3/ngµy ®ªm; d)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   díi   ®Êt   víi   lu   lîng   tõ  3.000 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 4.000 m3/ngµy ®ªm.  7. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông  tµi nguyªn níc kh«ng cã giÊy phÐp sau ®©y: a) Khoan th¨m dß níc díi  ®Êt víi c«ng tr×nh gåm tõ  4  giÕng khoan trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 5.000 kW trë lªn;
 8. 8 c) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng tõ 300.000 m3/ngµy ®ªm trë lªn; d)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   díi   ®Êt   víi   lu   lîng   tõ  4.000 m3/ngµy ®ªm trë lªn. 8.  Hµnh vi  x¶ níc  th¶i vµo  nguån  níc  kh«ng  cã  giÊy  phÐp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt: a) Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  12.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   x¶   vµo   nguån   níc   lîng   níc   th¶i   tõ   10  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 50 m3/ngµy ®ªm; b) Ph¹t  tiÒn  tõ  12.000.000   ®ång   ®Õn  14.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   x¶   vµo   nguån   níc   lîng   níc   th¶i   tõ   50  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 100 m3/ngµy ®ªm; c) Ph¹t  tiÒn  tõ  14.000.000   ®ång   ®Õn  16.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ 100 m3/ ngµy ®ªm ®Õn díi 500 m3/ngµy ®ªm; d) Ph¹t  tiÒn  tõ  16.000.000   ®ång   ®Õn  18.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ 500 m3/ ngµy ®ªm ®Õn díi 1.000 m3/ngµy ®ªm; ®) Ph¹t  tiÒn  tõ  18.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ  1.000  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 2.000 m3/ngµy ®ªm; e) Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  25.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ  2.000  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 5.000 m3/ngµy ®ªm; g) Ph¹t  tiÒn  tõ  25.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ  5.000  m3/ngµy ®ªm trë lªn. 9. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu   qu¶   ®èi   víi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu  nµy: a) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh; b) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm,  suy gi¶m  chÊt  lîng vµ  sè  lîng nguån  níc trong  trêng hîp hµnh vi vi ph¹m g©y « nhiÔm, suy gi¶m chÊt lîng  vµ sè lîng nguån níc. §i Ò u   9.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   cña   giÊy   phÐp   th¨m   dß,  khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån  níc 1. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Kh«ng b¸o c¸o kÕt qu¶ th¨m dß theo quy ®Þnh;
 9. 9 b)   C¶n   trë   quyÒn   th¨m   dß,   khai   th¸c,   sö   dông   tµi   nguyªn níc hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c; c) Kh«ng cung cÊp  ®Çy  ®ñ  vµ  trung thùc c¸c d÷  liÖu,  th«ng   tin   vÒ   tµi   nguyªn   níc   t¹i   khu   vùc   th¨m   dß,   khai  th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc  khi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn yªu cÇu; d)   Kh«ng   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   b¸o   c¸o   vÒ   kÕt   qu¶   khai  th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc  cho c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt. 2. §èi víi hµnh vi khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc  vît qu¸ quy ®Þnh trong giÊy phÐp th× phÇn lu lîng vît quy  ®Þnh ¸p dông xö  ph¹t theo quy  ®Þnh trong tr êng hîp kh«ng  cã giÊy phÐp (§iÒu 8) trong NghÞ ®Þnh nµy.     3. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Khai th¸c níc díi ®Êt kh«ng ®óng tÇng chøa níc;  b)   Khai   th¸c   níc   díi   ®Êt   kh«ng   theo   chÕ   ®é   ®∙   quy  ®Þnh trong giÊy phÐp; c) Khai th¸c níc díi  ®Êt kh«ng  ®óng vÞ  trÝ  quy  ®Þnh  trong giÊy phÐp. 4. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Th¨m dß níc díi  ®Êt kh«ng  ®óng theo néi dung giÊy  phÐp; b)   Kh«ng   gi¸m   s¸t   qu¸   tr×nh   th¨m   dß,   khai   th¸c,   sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc theo híng  dÉn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn; c)   Kh«ng   thùc   hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   b¶o   ®¶m   an   toµn,   phßng ngõa, kh¾c phôc sù cè trong qu¸ tr×nh th¨m dß, khai   th¸c, sö dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc;  d) Chñ giÊy phÐp x¶ níc th¶i vµo nguån níc kh«ng ®óng  vÞ trÝ quy ®Þnh trong giÊy phÐp. 5. Hµnh vi x¶ níc th¶i vµo nguån níc víi lu lîng x¶  vît qu¸ quy ®Þnh trong giÊy phÐp: a) Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 7.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i vît qu¸ quy  ®Þnh trong giÊy phÐp tõ 10 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 50 m3/ngµy  ®ªm; b) Ph¹t tiÒn tõ 7.000.000 ®ång ®Õn 9.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i vît qu¸ quy  ®Þnh   trong   giÊy   phÐp   tõ   50   m3/ngµy   ®ªm   ®Õn   díi   100  m3/ngµy ®ªm;
 10. 10 c)   Ph¹t   tiÒn   tõ   9.000.000   ®ång   ®Õn   11.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i vît qu¸  quy  ®Þnh trong giÊy phÐp tõ  100 m3/ngµy  ®ªm  ®Õn díi 500  m3/ngµy ®ªm; d) Ph¹t  tiÒn  tõ  11.000.000   ®ång   ®Õn  13.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   x¶   vµo   nguån   níc   lîng   níc   th¶i   vît   qu¸   quy   ®Þnh   trong  giÊy phÐp tõ 500 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 1.000 m3/ngµy ®ªm; ®) Ph¹t  tiÒn  tõ  13.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i vît qu¸  quy   ®Þnh   trong   giÊy   phÐp   tõ   1.000   m3/ngµy   ®ªm   ®Õn   díi  2.000 m3/ngµy ®ªm; e) Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i vît qu¸  quy   ®Þnh   trong   giÊy   phÐp   tõ   2.000   m3/ngµy   ®ªm   ®Õn   díi  5.000 m3/ngµy ®ªm; g) Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  25.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i vît qu¸  quy ®Þnh trong giÊy phÐp tõ 5000 m3/ngµy ®ªm trë lªn. 6. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi hµnh vi vi  ph¹m t¹i §iÒu nµy: a) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm,  suy gi¶m  chÊt  lîng vµ  sè  lîng nguån  níc trong  trêng hîp hµnh vi vi ph¹m g©y « nhiÔm, suy gi¶m chÊt lîng  vµ sè lîng nguån níc; b) Buéc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh trong giÊy phÐp.    §i Ò u   10.   H×nh   thøc   xö   ph¹t   vµ   møc   ph¹t   ®èi   víi  hµnh   vi   cho   mîn,   cho   thuª,   chuyÓn   nhîng,   söa   ch÷a   néi  dung giÊy phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn n ­ íc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc. 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  12.000.000   ®ång   ®èi víi c¸c hµnh vi cho mîn, cho thuª, chuyÓn nhîng giÊy  phÐp. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi söa ch÷a néi dung giÊy phÐp. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung ®èi víi vi ph¹m t¹i §iÒu  nµy:  a) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp trong thêi h¹n tõ chÝn   m¬i (90) ngµy ®Õn mét tr¨m t¸m m¬i (180) ngµy ®èi víi tr­ êng hîp cho mîn, cho thuª giÊy phÐp; b)   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   ®èi   víi   tr êng   hîp  chuyÓn nhîng giÊy phÐp vµ söa ch÷a néi dung giÊy phÐp.
 11. 11 § i Ò u  11.  Sö dông giÊy phÐp ®∙ qu¸ h¹n 1. Ph¹t c¶nh c¸o  ®èi víi hµnh vi th¨m dß, khai th¸c,  sö   dông   tµi   nguyªn   níc,   x¶   níc   th¶i   vµo   nguån   níc   khi  giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n díi ba m¬i (30) ngµy, trõ  trêng hîp  ®∙ nép hå s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 400.000 ®ång ®èi víi   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   tiÕp   tôc   th¨m   dß,   khai   th¸c,   sö  dông tµi nguyªn níc khi giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i  (30) ngµy ®Õn díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ trêng hîp ®∙ nép  hå s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   1  giÕng khoan, chiÒu s©u díi 50 mÐt; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y díi 50 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng díi 0,2 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng díi 3.000 m3/ngµy ®ªm;  ®) Khai th¸c, sö dông níc díi ®Êt víi lu lîng díi 200  m3/ngµy ®ªm. 3. Ph¹t tiÒn tõ 400.000 ®ång ®Õn 800.000 ®ång ®èi víi   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   tiÕp   tôc   th¨m   dß,   khai   th¸c,   sö  dông tµi nguyªn níc khi giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i  (30) ngµy ®Õn díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ trêng hîp ®∙ nép  hå s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   1  giÕng khoan, chiÒu s©u tõ 50 mÐt trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 50 kW ®Õn díi 300 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 0,2 m3/gi©y ®Õn díi 0,5 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng tõ  3.000 m3/ngµy  ®ªm  ®Õn díi 20.000 m3/ngµy  ®ªm; ®) Khai th¸c, sö  dông níc díi  ®Êt víi lu lîng tõ  200  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 400 m3/ngµy ®ªm. 4. Ph¹t tiÒn tõ  800.000  ®ång  ®Õn 1.500.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi tiÕp tôc th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc khi giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i  (30) ngµy ®Õn díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ trêng hîp ®∙ nép  hå s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh:
 12. 12 a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   2  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u díi 80 mÐt; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 300 kW ®Õn díi 700 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 0,5 m3/gi©y ®Õn díi 1 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng tõ  20.000 m3/ngµy  ®ªm  ®Õn díi 50.000 m3/ngµy  ®ªm; ®) Khai th¸c, sö  dông níc díi  ®Êt víi lu lîng tõ  400  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 800 m3/ngµy ®ªm. 5. Ph¹t tiÒn tõ 1.500.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi tiÕp tôc th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc khi giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i  (30) ngµy ®Õn díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ trêng hîp ®∙ nép  hå s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   2  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u tõ 80 mÐt trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 700 kW ®Õn díi 1.800 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 1 m3/gi©y ®Õn díi 2 m3/gi©y; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi lu lîng tõ 50.000 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 100.000 m3/ngµy  ®ªm; ®) Khai th¸c, sö  dông níc díi  ®Êt víi lu lîng tõ  800  m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 1.500 m3/ngµy ®ªm. 6. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi tiÕp tôc th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc khi giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i  (30) ngµy ®Õn díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ trêng hîp ®∙ nép  hå s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   3  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u díi 100 mÐt; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 1.800 kW ®Õn díi 3.500 kW; c)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   mÆt   cho   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp víi lu lîng tõ 2 m3/gi©y trë lªn; d) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi   lu   lîng   tõ 100.000 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 200.000 m3/ngµy ®ªm; ®)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   díi   ®Êt   víi   lu   lîng   tõ  1.500 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 3.000 m3/ngµy ®ªm.
 13. 13 7.   Ph¹t   tiÒn   tõ   8.000.000   ®ång   ®Õn   12.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông  tµi nguyªn níc khi giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i (30)  ngµy  ®Õn díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ  trêng hîp  ®∙ nép hå  s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh: a)   Khoan   th¨m   dß   níc   díi   ®Êt   víi   c«ng   tr×nh   gåm   3  giÕng khoan, tæng chiÒu s©u tõ 100 mÐt trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt   l¾p   m¸y   tõ 3.500 kW ®Õn díi 5.000 kW; c) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi   lu   lîng   tõ 200.000 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 300.000 m3/ngµy ®ªm; d)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   díi   ®Êt   víi   lu   lîng   tõ  3.000 m3/ngµy ®ªm ®Õn díi 4.000 m3/ngµy ®ªm.  8. Ph¹t  tiÒn  tõ  12.000.000   ®ång   ®Õn  16.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi th¨m dß, khai th¸c, sö dông  tµi nguyªn níc khi giÊy phÐp  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i (30)  ngµy  ®Õn díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ  trêng hîp  ®∙ nép hå  s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh: a) Khoan th¨m dß níc díi  ®Êt víi c«ng tr×nh gåm tõ  4  giÕng khoan trë lªn; b) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt  ®Ó  ph¸t  ®iÖn víi c«ng  suÊt l¾p m¸y tõ 5.000 kW trë lªn; c) Khai th¸c, sö  dông níc mÆt cho c¸c môc  ®Ých kh¸c  víi   lu   lîng   tõ 300.000 m3/ngµy ®ªm trë lªn; d)   Khai   th¸c,   sö   dông   níc   díi   ®Êt   víi   lu   lîng   tõ  4.000 m3/ngµy ®ªm trë lªn. 9.   Hµnh   vi   tiÕp   tôc   x¶   níc   th¶i   vµo   nguån   níc   khi  giÊy phÐp x¶ níc th¶i  ®∙ qu¸ h¹n tõ  ba m¬i (30) ngµy  ®Õn  díi s¸u m¬i (60) ngµy, trõ trêng hîp ®∙ nép hå s¬ xin gia  h¹n theo quy ®Þnh:  a) Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi tiÕp tôc x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ 10 m3/ ngµy ®ªm ®Õn díi 50 m3/ngµy ®ªm;  b) Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi tiÕp tôc x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ 50  m3/ngày ®ªm ®Õn díi 100 m3/ngµy ®ªm; c) Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi tiÕp tôc x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ  100 m3/ngày ®ªm ®Õn díi 500 m3/ngµy ®ªm;
 14. 14 d) Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi tiÕp tôc x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ  500 m3/ngày ®ªm ®Õn díi 1.000 m3/ngµy ®ªm; ®) Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi tiÕp tôc x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ  1.000 m3/ngày ®ªm ®Õn díi 2.000 m3/ngµy ®ªm; e) Ph¹t tiÒn tõ 6.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi tiÕp tôc x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i tõ  2.000 m3/ngày ®ªm ®Õn díi 5.000 m3/ngµy ®ªm; g)   Ph¹t   tiÒn   tõ   8.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi tiÕp tôc x¶ vµo nguån níc lîng níc th¶i  tõ 5.000 m3/ngày ®ªm trë lªn. 10.  §èi víi  trêng  hîp giÊy  phÐp  qu¸ h¹n  tõ  60 ngµy  trë lªn, ¸p dông  h×nh thøc xö ph¹t nh  trêng hîp th¨m dß,  khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån  níc kh«ng cã giÊy phÐp (§iÒu 8) trong NghÞ ®Þnh nµy. 11. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ ®èi víi hµnh vi vi ph¹m t¹i §iÒu nµy: a) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh; b) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö   dông tµi nguyªn níc, x¶ níc th¶i vµo nguån níc; c) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm,  suy gi¶m  chÊt  lîng vµ  sè  lîng nguån  níc trong  trêng hîp hµnh vi vi ph¹m g©y « nhiÔm, suy gi¶m chÊt lîng  vµ sè lîng nguån níc. §i Ò u   12.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  hµnh nghÒ  khoan níc  díi ®Êt  1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi kh«ng thùc hiÖn b¸o c¸o  ®Þnh kú  hµng n¨m vÒ  khoan th¨m dß, khoan khai th¸c theo quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) TiÕp tôc hµnh nghÒ khoan níc díi ®Êt khi giÊy phÐp  ®∙ hÕt h¹n; b)   Thi   c«ng   c¸c   giÕng   khoan   kh«ng   theo   ®óng   quy   tr×nh,  thiÕt kÕ  kü  thuËt  ®∙  ®îc phª duyÖt g©y ¶nh hëng  tíi sè lîng vµ chÊt lîng níc díi ®Êt; c) Kh«ng lÊp lç khoan theo quy ®Þnh; d) Thi c«ng th¨m dß, khoan khai th¸c níc díi  ®Êt cho  tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng cã giÊy phÐp.
 15. 15 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  14.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a)  Hµnh nghÒ  khoan  níc díi  ®Êt  ë  ngoµi  khu  vùc quy  ®Þnh cña giÊy phÐp; b) Sö  dông giÊy phÐp hµnh nghÒ  cña c¸ nh©n, tæ chøc  kh¸c ®Ó hµnh nghÒ khoan níc díi ®Êt; c) Hµnh nghÒ  khoan níc díi  ®Êt mµ  kh«ng cã  giÊy phÐp  hµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy: a) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®èi víi hµnh vi vi  ph¹m t¹i ®iÓm a kho¶n 2; ®iÓm a kho¶n 3; b) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp hµnh nghÒ khoan n íc d­ íi  ®Êt  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m t¹i  ®iÓm a,  ®iÓm b kho¶n  3; c) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi   do   vi   ph¹m   hµnh chÝnh g©y ra; buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm, suy   gi¶m   chÊt   lîng   vµ sè lîng cña nguån níc ®èi víi hµnh vi vi ph¹m t¹i ®iÓm  b kho¶n 2. §i Ò u   13.   G©y   h  h¹i   c¸c   ph¬ng   tiÖn,   c«ng   tr×nh,  thiÕt   bÞ   trong   hÖ   thèng   líi   tr¹m   ®iÒu   tra   c¬   b¶n   tµi  nguyªn níc  1. Ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn 200.000  ®ång  ®èi víi  hµnh   vi   ch¨n   th¶   sóc   vËt   trong   ph¹m   vi   b¶o   vÖ   t¹i   c¸c  ®µi, tr¹m, vên quan tr¾c,  ®o  ®¹c, thu thËp c¸c d÷  liÖu,  th«ng tin vÒ tµi nguyªn níc. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi   hµnh   vi   x©m   ph¹m   hµnh   lang   an   toµn   kü   thuËt   trªn  kh«ng, mÆt níc, díi níc vµ  díi  ®Êt g©y c¶n trë, sai lÖch  c¸c kÕt qu¶  ®o  ®¹c, quan tr¾c,  thu thËp d÷  liÖu, th«ng  tin vÒ tµi nguyªn níc. 3. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi g©y h  h¹i c¸c ph¬ng tiÖn, c«ng tr×nh, thiÕt  bÞ   ®o  ®¹c, quan tr¾c, thu thËp d÷  liÖu, th«ng tin vÒ  tµi  nguyªn níc. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®èi víi c¸c hµnh vi vi  ph¹m t¹i §iÒu nµy: Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra.
 16. 16 § i Ò u   14.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   thu   thËp,   qu¶n  lý, khai th¸c, sö  dông d÷  liÖu, th«ng tin vÒ  tµi nguyªn  níc 1. Ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn 100.000  ®ång  ®èi víi  hµnh vi g©y c¶n trë  viÖc quan tr¾c, thu thËp, trao  ®æi,  khai th¸c, sö  dông d÷  liÖu, th«ng tin vÒ  tµi nguyªn níc  ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. Ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn 200.000  ®ång  ®èi víi  mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a)   Kh«ng   tu©n   thñ   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   xö   lý   d÷   liÖu,  th«ng tin vÒ tµi nguyªn níc; b)   Cung   cÊp   d÷   liÖu,   th«ng   tin   vÒ   tµi   nguyªn   n íc  kh«ng ®óng chøc n¨ng, kh«ng ®óng thÈm quyÒn. 3. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi   hµnh   vi   x©m   nhËp   tr¸i   phÐp   vµo   hÖ   thèng   lu   tr÷   d÷  liÖu, th«ng tin vÒ tµi nguyªn níc.  4.   Ph¹t   tiÒn   tõ     1.000.000   ®ång   ®Õn   2.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi nép kh«ng  ®Çy  ®ñ  c¸c sè  liÖu  ®iÒu tra,  kh¶o s¸t, quan tr¾c vµ c¸c tµi liÖu liªn quan kh¸c cho c¬  quan lu tr÷ d÷ liÖu, th«ng tin vÒ tµi nguyªn níc theo quy  ®Þnh cña cÊp cã thÈm  quyÒn. 5. Ph¹t tiÒn tõ  2.000.000  ®Õn 4.000.000  ®ång  ®èi víi  hµnh vi lµm sai lÖch, tÈy xo¸ d÷  liÖu, th«ng tin vÒ  tµi  nguyªn níc. 6. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi cung cÊp c¸c sè  liÖu tÝnh to¸n; c¸c kÕt luËn  ®iÒu tra, kh¶o s¸t kh«ng trung thùc cho c¬ quan lu tr÷ d÷  liÖu, th«ng tin vÒ tµi nguyªn níc. §i Ò u   15.  C¶n trë  ho¹t  ®éng qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  tµi  nguyªn níc   1. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi c¶n trë  ho¹t  ®éng nghiªn cøu khoa häc,  ®iÒu tra,  ®¸nh gi¸ nguån níc  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cho  phÐp tiÕn hµnh t¹i khu vùc ®∙ ®îc cÊp phÐp. 2. Ph¹t tiÒn tõ 6.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi c¶n trë  c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra vÒ  tµi  nguyªn níc do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh. §i Ò u   16.   C¸c   vi   ph¹m   kh¸c   trong   lÜnh   vùc   tµi  nguyªn níc 1. Ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn 100.000  ®ång  ®èi víi  hµnh vi khai th¸c níc díi  ®Êt quy m« nhá  trong ph¹m vi 
 17. 17 gia  ®×nh thuéc diÖn ph¶i  ®¨ng ký  nhng kh«ng lµm c¸c thñ  tôc ®¨ng ký. 2. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   mét   trong   c¸c   hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a)   Ng©m   tre,   nøa,   l¸,   gç,   ®ay,   trµm;   c¾m   ®¨ng,   ®¸y  hoÆc c¸c vËt kh¸c g©y c¶n trë dßng ch¶y s«ng, ngßi vµ g©y  ¶nh hëng xÊu  ®Õn viÖc khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc  cña c¸ nh©n, tæ chøc kh¸c; b) §æ vµo s«ng, ngßi, ao, hå,  ®Çm c«ng céng c¸c chÊt  phÕ th¶i, ®Êt, ®¸ víi khèi lîng díi 2 m3; c)   Khai   th¸c   c¸t,   sái,   vËt   liÖu   x©y   dùng;   ®µo,   ®∙i  kho¸ng s¶n b»ng ph¬ng tiÖn th« s¬  trên sông, ngòi g©y «  nhiÔm nguån níc. 3. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi  ®æ vµo s«ng, ngßi, ao, hå,  ®Çm c«ng céng c¸c  chÊt phÕ  th¶i,  ®Êt,  ®¸ víi khèi l îng tõ  2 m3  ®Õn díi 10  m3.  4. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 7.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi  ®æ vµo s«ng, ngßi, ao, hå,  ®Çm c«ng céng c¸c  chÊt   phÕ   th¶i,   ®Êt,   ®¸   víi   khèi   lîng   tõ   10   m3   trë   lªn  hoÆc san lÊp, lÊn chiÕm mÆt níc víi diÖn tÝch tõ  10 m2  trë lªn. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   7.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c  hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a)   Khai   th¸c   c¸t,   sái,   vËt   liÖu   x©y   dùng;   ®µo,   ®∙i  kho¸ng s¶n b»ng ph¬ng tiÖn c¬ giíi g©y « nhiÔm nguån níc;  g©y xãi, lë lßng, bê s«ng, hå; b)   Thi   c«ng   x©y   dùng   c¸c   c«ng   tr×nh   ngÇm,   c¸c   c«ng  tr×nh trªn mÆt  ®Êt, xö  lý  nÒn mãng c«ng tr×nh kh«ng tu©n  theo c¸c quy tr×nh, quy ph¹m vÒ  an toµn kü  thuËt, vÒ  b¶o  vÖ c¸c tÇng chøa níc vµ m«i trêng liªn quan. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi g©y « nhiÔm vïng b¶o hé  vÖ  sinh cña khu  vùc lÊy níc sinh ho¹t do c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  quy ®Þnh. 7. Ph¹t tiÒn tõ  70.000.000  ®ång  ®Õn 100.000.000  ®ång   ®èi víi mét trong c¸c  hµnh vi vi ph¹m sau ®©y:  a) X¶ níc th¶i tr¸i phÐp vµo tÇng chøa níc; b) Khai th¸c níc díi ®Êt trong vïng cÊm khai th¸c. 8. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m t¹i §iÒu nµy:
 18. 18 a) Buéc dì  bá, di dêi c¸c vËt g©y c¶n trë  dßng ch¶y  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m t¹i ®iÓm a kho¶n 2; b) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do hµnh vi vi ph¹m t¹i ®iÓm b kho¶n 2; kho¶n 3; kho¶n   4; ®iÓm a kho¶n 5; c) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm do hµnh vi vi ph¹m g©y ra. Ch¬ng III  T h È m   q u y Ò n ,   t h ñ   t ô c   x ö   p h ¹ t   v i     p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h  trong lÜnh vùc tµi nguyªn níc §i Ò u   17.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   cña   Chñ   tÞch   Uû   ban  nh©n d©n  cÊp x∙ 1. Ph¹t c¶nh c¸o. 2. Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång. 3.  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn 500.000 ®ång. 4.  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   18.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   cña   Chñ   tÞch   Uû   ban  nh©n d©n cÊp huyÖn  1. Ph¹t c¶nh c¸o. 2. Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång. 3.  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh. 4. Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp hµnh nghÒ  khoan, giÊy  phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc  th¶i vµo nguån níc. 5.  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   19.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   cña   Chñ   tÞch   Uû   ban  nh©n d©n cÊp tØnh 1. Ph¹t c¶nh c¸o. 2. Ph¹t tiÒn ®Õn 100.000.000 ®ång. 3. Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp hµnh nghÒ  khoan, giÊy  phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc  th¶i vµo nguån níc.
 19. 19 4.  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh.  5.  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   20.   ThÈm quyÒn xö  ph¹t cña Thanh tra chuyªn   ngµnh tµi nguyªn vµ m«i trêng  1. Thanh tra viªn chuyªn ngµnh tµi nguyªn vµ  m«i tr­ êng cña Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng vµ  cña Bé  Tµi nguyªn  vµ  M«i trêng  cã  quyÒn  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh chÝnh  trong  lÜnh vùc tµi nguyªn níc: a) Ph¹t c¶nh c¸o;  b) Ph¹t tiÒn ®Õn 200.000 ®ång; c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn 2.000.000 ®ång; d)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Ch¸nh Thanh tra chuyªn ngµnh tµi nguyªn vµ m«i tr­ êng cña Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp hµnh nghÒ  khoan, giÊy  phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc  th¶i vµo nguån níc; d) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh; ®)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. Ch¸nh Thanh tra chuyªn ngµnh tµi nguyªn vµ m«i tr­ êng cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 100.000.000 ®ång; c) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp hµnh nghÒ  khoan, giÊy  phÐp th¨m dß, khai th¸c, sö  dông tµi nguyªn níc, x¶ níc  th¶i vµo nguån níc; d)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; ®)  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy.
 20. 20 § i Ò u  21.  Thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1.   Khi   ph¸t   hiÖn   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  tµi nguyªn níc, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¶i ra lÖnh  ®×nh chØ ngay hµnh vi vi ph¹m,  ®ång thêi lËp biªn b¶n vÒ  hµnh vi vi ph¹m; biªn b¶n lËp theo  ®óng mÉu quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt vµ tiÕn hµnh xö ph¹t theo thÈm quyÒn; tr êng hîp  hµnh vi vi ph¹m kh«ng thuéc thÈm quyÒn xö  ph¹t cña ngêi  lËp biªn b¶n th×  biªn b¶n ph¶i  ®îc göi  ®Õn ngêi cã  thÈm  quyÒn xö ph¹t.  2. Tr×nh tù, thñ tôc xö ph¹t ®îc thùc hiÖn nh sau: a) §èi víi vi ph¹m hµnh chÝnh mµ h×nh thøc xö ph¹t lµ  c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 100.000 ®ång th× ng êi cã thÈm  quyÒn xö ph¹t ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t t¹i chç; QuyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   ph¶i   ghi   râ   ngµy,   th¸ng,   n¨m   ra  quyÕt ®Þnh; hä, tªn, nghÒ nghiÖp, ®Þa chØ cña c¸ nh©n, tæ   chøc vi ph¹m; hµnh vi vi ph¹m;  ®Þa  ®iÓm x¶y ra vi ph¹m;  hä, tªn, chøc vô  cña ngêi ra quyÕt  ®Þnh;  ®iÒu, kho¶n cña  v¨n b¶n ph¸p luËt   ®îc ¸p dông.  QuyÕt   ®Þnh  nµy  ®îc giao  cho c¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t mét b¶n; Trêng hîp ph¹t tiÒn th×  trong quyÕt  ®Þnh ph¶i ghi râ  møc   tiÒn   ph¹t;   c¸ nh©n,  ®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m cã  thÓ  nép tiÒn ph¹t  t¹i chç  cho ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vµ   ®îc nhËn biªn  lai thu tiÒn ph¹t theo quy ®Þnh; b) Khi ph¹t tiÒn trªn 100.000  ®ång th×  ngêi cã  thÈm  quyÒn xö  ph¹t ph¶i lËp biªn b¶n vÒ  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh. Biªn b¶n ph¶i  ®îc lËp  Ýt nhÊt hai b¶n,  ®ång thêi  trong biªn b¶n ghi râ ngµy, th¸ng, n¨m, ®Þa ®iÓm lËp biªn   b¶n;   hä,   tªn,   chøc   vô   ngêi   lËp   biªn   b¶n;   hä,   tªn,   ®Þa  chØ, nghÒ nghiÖp c¸ nh©n, ®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m; ngµy,   th¸ng, n¨m, ®Þa ®iÓm x¶y ra vi ph¹m; hµnh vi vi ph¹m, c¸c  biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ  b¶o  ®¶m viÖc xö  ph¹t; t×nh tr¹ng,  chñng lo¹i tang vËt, ph¬ng tiÖn bÞ  t¹m gi÷  (nÕu cã); ký  x¸c nhËn cña ngêi vi  ph¹m hoÆc ®¹i diÖn tæ chøc vi ph¹m;   ký  x¸c nhËn cña ngêi chøng kiÕn, ngêi bÞ  thiÖt h¹i hoÆc  ®¹i diÖn tæ chøc bÞ  thiÖt h¹i ph¶i ghi râ  hä, tªn, nghÒ  nghiÖp, ®Þa chØ. 3.  Tæ chøc,  c¸ nh©n  bÞ  ph¹t  tiÒn  ph¶i nép  tiÒn  t¹i  Kho b¹c Nhµ  níc  ®îc ghi trong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vµ   ®îc  nhËn biªn lai ghi tiÒn ph¹t. Trong trêng hîp viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh x¶y  ra t¹i nh÷ng vïng xa x«i, hÎo l¸nh, trªn s«ng, trªn biÓn,   nh÷ng vïng mµ  viÖc  ®i l¹i gÆp khã  kh¨n th×  c¸ nh©n, tæ  chøc   bÞ   xö   ph¹t   cã   thÓ   nép   tiÒn   ph¹t   cho   ngêi   cã   thÈm  quyÒn xö  ph¹t. Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t cã  tr¸ch nhiÖm   thu tiÒn ph¹t t¹i chç vµ nép vµo Kho b¹c Nhµ n íc theo quy 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản