Nghị định 35/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: lawqds3

Nghị định 35/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 35/2003/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
******** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 35/2003/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 2003
NGHN NNH

C A CHÍNH PH S 35/2003/N -CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY
NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T PHÒNG CHÁY VÀ
CH A CHÁY

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Xét ngh c a B trư ng B Công an,

NGHN NNH:

Chương 1:

NH NG QUY NNH CHUNG

i u 1. Ph m vi i u ch nh

Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Phòng cháy và ch a
cháy v phòng cháy, ch a cháy, t ch c l c lư ng phòng cháy và ch a cháy, phương
ti n phòng cháy và ch a cháy, u tư cho ho t ng phòng cháy và ch a cháy và
trách nhi m c a y ban nhân dân các c p, c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan
thu c Chính ph trong ho t ng phòng cháy và ch a cháy.

i u 2. i tư ng áp d ng

Cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân ho t ng, sinh s ng trên lãnh th nư c
C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i tuân th các quy nh c a Lu t Phòng cháy
và ch a cháy và các quy nh c a Ngh nh này; trong trư ng h p i u ư c qu c t
mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác thì áp
d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó.

i u 3. Trách nhi m phòng cháy và ch a cháy c a ngư i ng u cơ quan, t ch c

Ngư i ng u cơ quan, t ch c trong ph m vi qu n lý và nhi m v quy n h n c a
mình có trách nhi m:

1. Ban hành các quy nh, n i quy và bi n pháp v phòng cháy và ch a cháy;
2. T ch c th c hi n các quy nh, n i quy, i u ki n an toàn, bi n pháp v phòng
cháy và ch a cháy và yêu c u v b o m an toàn phòng cháy và ch a cháy theo quy
nh c a pháp lu t;

3. T ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, ki n th c phòng cháy và ch a cháy; hu n
luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy; xây d ng phong trào qu n chúng tham gia
ho t ng phòng cháy và ch a cháy; qu n lý và duy trì ho t ng c a i dân phòng,
i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho c i phòng cháy và ch a cháy chuyên ngành;

4. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy; x lý ho c xu t x lý các hành vi
vi ph m quy nh, n i quy v phòng cháy và ch a cháy; t ch c kh c ph c k p th i
các thi u sót, vi ph m quy nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy;

5. Trang b phương ti n phòng cháy và ch a cháy; chuNn b các i u ki n ph c v
ch a cháy; xây d ng và t ch c th c t p phương án ch a cháy; t ch c ch a cháy và
gi i quy t kh c ph c h u qu cháy;

6. B o m kinh phí cho ho t ng phòng cháy và ch a cháy;

7. T ch c th ng kê, báo cáo theo nh kỳ v tình hình phòng cháy và ch a cháy;
thông báo k p th i cho cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy tr c ti p qu n lý
nh ng thay i l n có liên quan n b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy c a
cơ quan, t ch c mình;

8. Ph i h p v i các cơ quan, t ch c và h gia ình xung quanh trong vi c b o m
an toàn v phòng cháy và ch a cháy; không gây nguy hi m cháy, n i v i các cơ
quan, t ch c và h gia ình lân c n;

9. T ch c tham gia các ho t ng phòng cháy và ch a cháy khi có yêu c u c a cơ
quan có thNm quy n.

i u 4. Trách nhi m phòng cháy và ch a cháy c a ch h gia ình

Ch h gia ình có trách nhi m:

1. Th c hi n các quy nh, n i quy, i u ki n an toàn, bi n pháp, gi i pháp v phòng
cháy và ch a cháy và yêu c u v phòng cháy và ch a cháy theo quy nh c a pháp
lu t;

2. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy; ôn c nh c nh các thành viên
trong gia ình th c hi n quy nh, n i quy, các i u ki n an toàn v phòng cháy và
ch a cháy; kh c ph c k p th i các thi u sót, vi ph m quy nh an toàn v b o m an
toàn phòng cháy và ch a cháy;

3. Mua s m phương ti n phòng cháy và ch a cháy; chuNn b các i u ki n ph c v
ch a cháy; phát hi n cháy, báo cháy, ch a cháy và tham gia kh c ph c h u qu v
cháy;
4. Ph i h p v i các h gia ình, cơ quan, t ch c xung quanh trong vi c b o m an
toàn v phòng cháy và ch a cháy; không gây nguy hi m cháy, n i v i các h gia
ình và cơ quan, t ch c lân c n;

5. Tham gia các ho t ng phòng cháy và ch a cháy khi có yêu c u c a cơ quan có
thNm quy n.

i u 5. Trách nhi m phòng cháy và ch a cháy c a cá nhân

1. Ch p hành quy nh, n i quy v phòng cháy và ch a cháy và yêu c u v phòng
cháy và ch a cháy c a ngư i ho c cơ quan có thNm quy n; th c hi n nhi m v phòng
cháy và ch a cháy theo ch c trách, nhi m v ư c giao.

2. Tìm hi u, h c t p pháp lu t và ki n th c v phòng cháy và ch a cháy trong ph m
vi trách nhi m c a mình; b o qu n, s d ng thành th o các phương ti n phòng cháy
và ch a cháy thông d ng và các phương ti n phòng cháy và ch a cháy khác ư c
trang b .

3. B o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy trong quá trình s d ng ngu n l a,
ngu n nhi t, các thi t b , d ng c sinh l a, sinh nhi t và trong b o qu n, s d ng ch t
cháy; k p th i kh c ph c các thi u sót, vi ph m quy nh an toàn v phòng cháy và
ch a cháy.

4. Tham gia các ho t ng phòng cháy và ch a cháy nơi cư trú, nơi làm vi c; tham
gia i dân phòng, i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho c i phòng cháy và ch a
cháy chuyên ngành theo quy nh; góp ý, ki n ngh v i chính quy n a phương nơi
cư trú, v i ngư i ng u cơ quan, t ch c nơi làm vi c v các bi n pháp b o m
an toàn v phòng cháy và ch a cháy.

5. Ngăn ch n nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy và nh ng hành vi vi ph m quy nh an
toàn v phòng cháy và ch a cháy.

6. Báo cháy và ch a cháy k p th i khi phát hi n th y cháy; ch p hành nghiêm l nh
huy ng tham gia ch a cháy và ho t ng phòng cháy và ch a cháy khác.

i u 6. Tiêu chuNn v phòng cháy và ch a cháy

1. Tiêu chuNn v phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam là tiêu chuNn b t bu c áp
d ng g m tiêu chuNn Vi t Nam và tiêu chuNn ngành có liên quan ho c chuyên v
phòng cháy và ch a cháy.

2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n trư c khi ban hành tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu
chuNn ngành có liên quan n phòng cháy ch a cháy ho c tiêu chuNn chuyên v
phòng cháy và ch a cháy ph i có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Công an.

3. Tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t v phòng cháy và ch a cháy ư c phép
áp d ng Vi t Nam trong các trư ng h p sau:

a) Tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t có quy nh trong các i u ư c qu c t
mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia;
b) Tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t có quy nh an toàn v phòng cháy ch a
cháy phù h p ho c cao hơn so v i quy nh c a tiêu chuNn Vi t Nam và ư c B
Công an ch p thu n b ng văn b n;

c) Khi Vi t Nam chưa có quy nh mà tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t phù
h p v i yêu c u th c t c a Vi t Nam và ư c B Công an ch p thu n b ng văn b n.

4. i v i nh ng yêu c u v phòng cháy và ch a cháy mà trong tiêu chuNn chưa quy
nh ho c chưa có tiêu chuNn quy nh thì th c hi n theo hư ng d n c a B Công an.

i u 7. Chính sách i v i ngư i tham gia ch a cháy

Ngư i tr c ti p ch a cháy, ngư i tham gia ch a cháy mà b hy sinh, b thương, b t n
h i v s c kho thì ư c hư ng ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t. B
Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Công an quy nh và
hư ng d n c th vi c th c hi n.

Chương 2:

PHÒNG CHÁY

i u 8. Cơ s có nguy hi m v cháy, n

Cơ s có nguy hi m v cháy, n quy nh t i kho n 4 i u 3 c a Lu t Phòng cháy và
ch a cháy g m nhà máy, xí nghi p, kho tàng, tr s làm vi c, b nh vi n, trư ng h c,
r p hát, khách s n, ch , trung tâm thương m i, doanh tr i l c lư ng vũ trang và các
công trình khác quy nh t i Ph l c 1 Ngh nh này.

i u 9. i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy i v i cơ s

1. Cơ s ư c b trí trên m t ph m vi nh t nh, có ngư i qu n lý, ho t ng và c n
thi t có phương án phòng cháy và ch a cháy c l p ph i b o m các i u ki n an
toàn v phòng cháy và ch a cháy sau ây:

a) Có quy nh, n i quy, bi n c m, bi n báo, sơ ho c bi n ch d n v phòng cháy
và ch a cháy, thoát n n phù h p v i c i m và tính ch t ho t ng c a cơ s ;

b) Có quy nh và phân công ch c trách, nhi m v phòng cháy và ch a cháy trong cơ
s ;

c) Có văn b n ã thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy i v i công trình thu c
di n ph i thi t k và thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy;

d) H th ng i n, thi t b s d ng i n, h th ng ch ng sét, nơi s d ng l a, phát sinh
nhi t ph i b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy;

) Có quy trình k thu t an toàn v phòng cháy và ch a cháy phù h p v i i u ki n
s n xu t, kinh doanh, d ch v ;
e) Có l c lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ s ư c t ch c hu n luy n nghi p v
phòng cháy và ch a cháy và t ch c thư ng tr c s n sàng ch a cháy áp ng yêu c u
ch a cháy t i ch ; có phương án ch a cháy, thoát n n và ã ư c c p có thNm quy n
phê duy t;

g) Có h th ng báo cháy, ch a cháy, ngăn cháy, phương ti n phòng cháy và ch a
cháy khác, phương ti n c u ngư i phù h p v i tính ch t, c i m c a cơ s , b o m
v s lư ng, ch t lư ng và ho t ng theo quy nh c a B Công an và các tiêu chuNn
v phòng cháy và ch a cháy; có h th ng giao thông, c p nư c, thông tin liên l c
ph c v ch a cháy t i cơ s theo quy nh;

h) Có h sơ qu n lý, theo dõi ho t ng phòng cháy và ch a cháy theo quy nh.

2. i v i cơ s khác thì th c hi n i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy quy
nh t i kho n 1 i u này phù h p v i quy mô, tính ch t ho t ng c a cơ s ó.

3. i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy quy nh t i kho n 1 i u này ph i
ư c t ch c th c hi n và duy trì trong su t quá trình ho t ng. i v i các cơ s
quy nh t i Ph l c 2 Ngh nh này trư c khi ưa vào ho t ng ph i ư c C c
C nh sát phòng cháy và ch a cháy ho c Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy
Công an c p t nh ch ng nh n i u ki n v phòng cháy và ch a cháy.

B Công an quy nh c th m u "Gi y ch ng nh n i u ki n v phòng cháy và
ch a cháy", th t c c p "Gi y ch ng nh n i u ki n v phòng cháy và ch a cháy".

i u 10. i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy i v i khu dân cư

1. Có quy nh, n i quy v phòng cháy và ch a cháy, v s d ng i n, s d ng l a và
các ch t d cháy, n ; có bi n c m, bi n báo, sơ ho c bi n ch d n v phòng cháy và
ch a cháy, thoát n n phù h p v i c i m c a khu dân cư.

2. Có thi t k và ph i ư c thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy i v i khu dân
cư xây d ng m i.

3. H th ng i n ph i b o m tiêu chuNn an toàn v phòng cháy và ch a cháy.

4. Có phương ti n phòng cháy và ch a cháy b o m s lư ng và ch t lư ng theo quy
nh c a B Công an và các tiêu chuNn v phòng cháy và ch a cháy; có gi i pháp
ch ng cháy lan; có h th ng giao thông, ngu n nư c ph c v ch a cháy theo quy
nh; có phương án ch a cháy, thoát n n và ã ư c c p có thNm quy n phê duy t.

5. Có l c lư ng dân phòng ư c hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy và t
ch c thư ng tr c s n sàng ch a cháy áp ng yêu c u ch a cháy t i ch .

6. Có h sơ qu n lý, theo dõi ho t ng phòng cháy và ch a cháy theo quy nh c a
B Công an.

i u 11. i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy i v i h gia ình
1. Nơi un n u, nơi th cúng, nơi có s d ng ngu n l a, ngu n nhi t, thi t b sinh l a,
sinh nhi t, h th ng i n, thi t b s d ng i n ph i b o m an toàn v phòng cháy
và ch a cháy.

2. Tài s n, v t tư, ch t cháy ph i ư c b trí, s p x p, b o qu n và s d ng úng quy
nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy.

3. Có d ki n tình hu ng cháy, thoát n n và bi n pháp ch a cháy; có phương ti n
ch a cháy phù h p v i c i m ho t ng c a h gia ình và b o m v s lư ng,
ch t lư ng theo hư ng d n c a B Công an.

i u 12. i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy i v i phương ti n giao
thông cơ gi i

1. Phương ti n giao thông cơ gi i t 4 ch ng i tr lên, phương ti n giao thông cơ
gi i v n chuy n ch t, hàng hoá nguy hi m v cháy, n ph i b o m và duy trì các
i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy sau ây:

a) Có quy nh, n i quy, bi n c m, bi n báo, sơ ho c bi n ch d n v phòng cháy
và ch a cháy, thoát n n phù h p v i c i m, tính ch t ho t ng c a phương ti n;

b) Quy trình v n hành phương ti n, h th ng i n, h th ng nhiên li u, vi c b trí, s p
x p ngư i, v t tư, hàng hoá trên phương ti n ph i b o m an toàn v phòng cháy và
ch a cháy;

c) Ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ph i ư c h c t p ki n th c v
phòng cháy, ch a cháy trong quá trình ào t o c p gi y phép i u khi n phương ti n;
i v i ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i có ph c p trách nhi m và
ngư i i u khi n, ngư i làm vi c, ngư i ph c v trên phương ti n giao thông cơ gi i
có t 30 ch ng i tr lên và trên phương ti n giao thông cơ gi i chuyên dùng v n
chuy n các ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ph i có gi y ch ng nh n ã qua hu n
luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy c a cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a
cháy có thNm quy n;

d) Có phương ti n ch a cháy phù h p v i yêu c u tính ch t, c i m c a phương
ti n, b o m v s lư ng, ch t lư ng và ho t ng theo quy nh c a B Công an và
các tiêu chuNn v phòng cháy và ch a cháy.

2. Phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u c bi t v b o m an toàn phòng cháy
và ch a cháy g m tàu th y, tàu h a chuyên dùng v n chuy n hành khách, v n
chuy n xăng d u, ch t l ng d cháy khác, khí cháy, v t li u n , hoá ch t có nguy
hi m cháy, n ph i ư c thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy khi ch t o m i
ho c hoán c i và cơ quan ăng ki m ch c p ch ng ch ăng ki m sau khi C c C nh
sát phòng cháy và ch a cháy ho c Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy Công an
c p t nh xác nh n i u ki n v phòng cháy và ch a cháy.

3. Phương ti n giao thông cơ gi i khi v n chuy n các ch t, hàng nguy hi m v cháy,
n thu c lo i 1, 2, 3, 4 và 9 quy nh t i Ph l c s 1 Ngh nh s 13/2003/N -CP
ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph ph i có "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng
nguy hi m v cháy, n " do B Công an c p.
B Công an quy nh c th m u, th t c và thNm quy n c p "Gi y phép v n chuy n
ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ".

i u 13. Yêu c u phòng cháy và ch a cháy khi l p quy ho ch, d án xây d ng m i
ho c c i t o ô th , khu dân cư, c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu
công ngh cao

Khi l p quy ho ch d án xây d ng m i ho c c i t o ô th , khu dân cư, c khu kinh
t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ph i có gi i pháp thi t k v
phòng cháy và ch a cháy b o m các n i dung sau:

1. a i m xây d ng công trình, c m công trình, b trí các khu t, các lô nhà ph i
b o m ch ng cháy lan, gi m t i thi u tác h i c a nhi t, khói b i, khí c do ám
cháy sinh ra i v i các khu v c dân cư và công trình xung quanh;

2. H th ng giao thông, kho ng tr ng ph i kích thư c và t i tr ng b o m cho
phương ti n ch a cháy cơ gi i tri n khai các ho t ng ch a cháy;

3. H th ng c p nư c b o m vi c c p nư c ch a cháy; h th ng thông tin liên l c,
cung c p i n ph i b o m ph c v các ho t ng ch a cháy, thông tin báo cháy;

4. B trí a i m xây d ng ơn v phòng cháy và ch a cháy khu v c trung tâm,
thu n l i v giao thông, thông tin liên l c và có di n tích b o m cho các ho t
ng thư ng tr c s n sàng chi n u, t p luy n, b o qu n, b o dư ng phương ti n
ch a cháy theo quy nh c a B Công an;

5. Trong d án ph i có d toán kinh phí cho các h ng m c phòng cháy và ch a cháy.

i u 14. Yêu c u v phòng cháy và ch a cháy khi l p d án và thi t k xây d ng
công trình

Khi l p d án và thi t k xây d ng m i, c i t o ho c thay i tính ch t s d ng c a
công trình ph i có các gi i pháp thi t k v phòng cháy và ch a cháy b o m các n i
dung sau:

1. a i m xây d ng công trình b o m kho ng cách an toàn v phòng cháy và ch a
cháy i v i các công trình xung quanh;

2. B c ch u l a hay m c ch u l a c a công trình phù h p v i quy mô, tính ch t
ho t ng c a công trình; có gi i pháp m b o ngăn cháy và ch ng cháy lan gi a các
h ng m c c a công trình và gi a công trình này v i công trình khác;

3. Công ngh s n xu t, h th ng i n, ch ng sét, ch ng n c a công trình và b trí các
h th ng, máy móc, thi t b v t tư b o m các yêu c u an toàn v phòng cháy và
ch a cháy;

4. H th ng thoát n n g m c a, l i i, hành lang, c u thang chung, c a, l i i, c u
thang dành riêng cho thoát n n, thi t b chi u sáng và ch d n l i thoát, thi t b thông
gió và hút khói, thi t b c u ngư i, thi t b báo tín hi u b o m cho vi c thoát n n
nhanh chóng, an toàn khi x y ra cháy;
5. H th ng giao thông, bãi ph c v cho phương ti n ch a cháy cơ gi i ho t ng
b o m kích thư c và t i tr ng; h th ng c p nư c ch a cháy b o m yêu c u ph c
v ch a cháy;

6. H th ng báo cháy, h th ng ch a cháy và phương ti n ch a cháy khác b o m s
lư ng, v trí l p t và các thông s k thu t phù h p v i c i m và tính ch t ho t
ng c a công trình;

7. Trong d án và thi t k ph i có d toán kinh phí cho các h ng m c phòng cháy và
ch a cháy.

i u 15. Kinh phí phòng cháy và ch a cháy trong u tư, xây d ng

1. Kinh phí phòng cháy và ch a cháy trong u tư, xây d ng g m các kho n kinh phí
cho h ng m c phòng cháy và ch a cháy quy nh t i i u 13 và i u 14 c a Ngh
nh này và các kho n kinh phí khác ph c v vi c l p d án, thi t k , thNm duy t, th
nghi m, ki m nh, thi công, nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy. Kinh phí
phòng cháy và ch a cháy trong u tư, xây d ng ph i ư c b trí ngay trong giai
o n l p d án quy ho ch, d án u tư và thi t k công trình.

2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Công an quy nh nh m c
kinh phí phòng cháy và ch a cháy trong u tư và xây d ng.

i u 16. Thi t k và thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy

1. D án, công trình hay h ng m c công trình (sau ây g i chung là công trình) quy
nh t i Ph l c 3 Ngh nh này thu c m i ngu n v n u tư khi xây d ng m i, c i
t o ho c thay i tính ch t s d ng ph i có thi t k v phòng cháy và ch a cháy do cơ
quan có năng l c thi t k và ph i ư c thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy
trư c khi thi công.

Công trình không thu c danh m c quy nh t i Ph l c 3 Ngh nh này khi xây d ng
m i, c i t o ho c thay i tính ch t s d ng v n ph i có thi t k b o m các yêu c u
v phòng cháy và ch a cháy theo quy nh c a pháp lu t nhưng không b t bu c ph i
thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy.

Căn c vào tình hình phát tri n kinh t - xã h i trong t ng giai o n, B Công an trình
Th tư ng Chính ph quy t nh b sung, s a i danh m c các d án, công trình
thu c di n ph i thi t k và thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy quy nh t i Ph
l c 3 Ngh nh này cho phù h p.

2. Cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có thNm quy n ch u trách nhi m thNm
duy t v phòng cháy và ch a cháy i v i các d án quy ho ch, d án xây d ng và
thi t k công trình quy nh t i kho n 1 i u này theo n i dung quy nh t i i u 15
Lu t Phòng cháy và ch a cháy và i u 13 ho c i u 14 c a Ngh nh này. Văn b n
thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy là m t trong nh ng căn c cơ quan có
thNm quy n phê duy t d án, thi t k và c p phép xây d ng. B Công an quy nh
phân c p thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy.

3. H sơ thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy g m:
a) Văn b n ngh thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy c a ch u tư, trư ng
h p ch u tư y quy n cho m t ơn v khác th c hi n thì ph i có văn b n y quy n
kèm theo;

b) B n sao gi y phép u tư và ch ng ch quy ho ch hay tho thu n v a i mc a
cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n;

c) Các b n v và b n thuy t minh th hi n nh ng n i dung yêu c u v phòng cháy và
ch a cháy quy nh t i i u 13 ho c i u 14 c a Ngh nh này.

H sơ thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy g m 03 b , n u h sơ th hi n b ng
ti ng nư c ngoài thì ph i có b n d ch ra ti ng Vi t kèm theo và h sơ ph i có xác
nh n c a ch u tư.

4. ThNm duy t v phòng cháy và ch a cháy ư c ti n hành ng th i v i vi c thNm
duy t v xây d ng. Th i h n thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy ư c tính k t
khi nh n h sơ h p l và ư c quy nh như sau:

a) Không quá 20 ngày làm vi c i v i d án quy ho ch, d án xây d ng;

b) Không quá 30 ngày làm vi c i v i thi t k k thu t công trình nhóm A; không
quá 20 ngày làm vi c i v i công trình thu c nhóm B, C.

Phân nhóm d án công trình A, B, C t i i m này th c hi n theo Quy ch qu n lý u
tư và xây d ng hi n hành.

5. Kinh phí cho vi c thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy ư c xác nh trong v n
u tư c a d án, công trình.

B Tài chính th ng nh t v i B Công an quy nh m c phí và l phí thNm duy t v
phòng cháy và ch a cháy.

i u 17. Trách nhi m c a cơ quan thi t k , ch u tư, nhà th u xây d ng và cơ quan
C nh sát phòng cháy và ch a cháy trong u tư, xây d ng công trình

1. Cơ quan thi t k v phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m:

a) Thi t k b o m các yêu c u v phòng cháy và ch a cháy; ch u trách nhi m v
ch t lư ng s n phNm thi t k trong th i gian xây d ng và s d ng công trình;

b) Th c hi n giám sát tác gi trong quá trình thi công xây l p công trình;

c) Tham gia nghi m thu công trình.

2. Ch u tư có trách nhi m:

a) Trình h sơ thNm duy t v phòng cháy ch a cháy theo quy nh t i kho n 3 i u
16 Ngh nh này;
b) T ch c thi công xây d ng theo úng thi t k ã ư c thNm duy t. Trư ng h p có
thay i v thi t k và thi t b phòng cháy và ch a cháy trong quá trình thi công thì
ch u tư ph i gi i trình ho c thi t k b sung và ph i ư c thNm duy t l i;

c) T ch c ki m tra, giám sát thi công và nghi m thu công trình;

d) B o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy, phòng n công trình trong su t quá
trình xây d ng n khi nghi m thu bàn giao ưa công trình vào s d ng.

3. Nhà th u thi công xây d ng có trách nhi m:

a) Thi công theo úng thi t k ã ư c thNm duy t;

b) B o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy, phòng n thu c ph m vi qu n lý c a
mình trong su t quá trình thi công xây l p n khi bàn giao công trình;

c) L p h sơ hoàn công, chuNn b các tài li u ph c v công tác nghi m thu công
trình và tham gia nghi m thu công trình.

4. Cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m:

a) ThNm duy t các n i dung, yêu c u v phòng cháy và ch a cháy i v i các d án,
thi t k theo úng tiêu chuNn, quy nh c a pháp lu t và ph i b o m th i h n thNm
duy t quy nh t i kho n 4 i u 16 c a Ngh nh này;

b) Ki m nh thi t b , phương ti n phòng cháy và ch a cháy trư c khi l p t; ki m
tra vi c thi công, l p t thi t b phòng cháy và ch a cháy theo úng thi t k ã ư c
duy t; ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy trong quá trình thi công xây d ng
và ki m tra nghi m thu công trình;

c) Tham gia nghi m thu và ra văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy i
v i các công trình ph i thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy.

i u 18. Nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy

Công trình xây d ng ã ư c thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy ph i ư c t
ch c nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy trư c khi ch u tư ti n hành nghi m
thu công trình. Nghi m thu v phòng cháy ch a cháy bao g m nghi m thu t ng ph n,
t ng giai o n, t ng h ng m c và nghi m thu bàn giao công trình; riêng i v i các
b ph n c a công trình khi thi công b che khu t thì ph i ư c nghi m thu trư c khi
ti n hành các công vi c ti p theo.

Văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy là m t trong nh ng căn c ch
u tư nghi m thu, quy t toán và ưa công trình vào s d ng.

i u 19. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy

1. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy ư c ti n hành theo các n i dung sau
ây:
a) Vi c th c hi n i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy phù h p v i t ng i
tư ng quy nh t i các i u 9, 10, 11, 12 và các i u có liên quan c a Ngh nh này
và các quy nh khác c a pháp lu t;

b) Vi c th c hi n trách nhi m phòng cháy và ch a cháy phù h p v i t ng i tư ng
quy nh t i các i u 3, 4, 5, các i u có liên quan c a Ngh nh này và các quy nh
khác c a pháp lu t;

c) Vi c ch p hành các tiêu chuNn và quy nh c a pháp lu t v phòng cháy và ch a
cháy và các yêu c u v phòng cháy và ch a cháy c a ngư i ho c cơ quan có thNm
quy n.

2. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy ư c ti n hành theo ch ki m tra
thư ng xuyên, ki m tra nh kỳ, ki m tra t xu t.

3. Trách nhi m ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy ư c quy nh như sau:

a) Ngư i ng u cơ s , Ch t ch y ban nhân dân c p xã, ch phương ti n giao
thông cơ gi i, ch r ng, ch h gia ình có trách nhi m t ch c ki m tra an toàn v
phòng cháy và ch a cháy trong ph m vi qu n lý c a mình theo ch ki m tra quy
nh t i kho n 2 i u này;

b) Ngư i ng u cơ quan, t ch c, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n tr lên có
trách nhi m t ch c ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy theo ch ki m
tra nh kỳ và t xu t trong ph m vi qu n lý c a mình;

c) C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m ki m tra an toàn v phòng cháy
và ch a cháy nh kỳ hàng quý i v i các cơ s có nguy hi m v cháy, n và phương
ti n giao thông cơ gi i có yêu c u c bi t b o m an toàn v phòng cháy và ch a
cháy; 6 tháng ho c m t năm i v i các i tư ng còn l i và ki m tra t xu t khi có
d u hi u nguy hi m, m t an toàn v phòng cháy và ch a cháy ho c vi ph m quy nh
an toàn v phòng cháy và ch a cháy và khi có yêu c u b o v c bi t.

4. B Công an quy nh c th v th t c ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a
cháy.

i u 20. T m ình ch , gia h n t m ình ch ho t ng c a cơ s , phương ti n giao
thông cơ gi i, h gia ình, cá nhân không m b o an toàn v phòng cháy và ch a
cháy và ph c h i ho t ng tr l i

1. Các trư ng h p b t m ình ch ho t ng quy nh t i kho n 1 i u 29 Lu t Phòng
cháy và ch a cháy ư c hi u như sau:

a) Nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n là trong môi trư ng nguy hi m cháy, n xu t
hi n ngu n l a, ngu n nhi t ho c khi ang có ngu n l a, ngu n nhi t mà xu t hi n
môi trư ng nguy hi m cháy, n ;

b) Vi ph m c bi t nghiêm tr ng quy nh v phòng cháy và ch a cháy là nh ng vi
ph m n u không ư c ngăn ch n k p th i thì có th d n n nguy cơ tr c ti p phát
sinh cháy, n ho c khi x y ra cháy, n có th gây h u qu c bi t nghiêm tr ng;
c) Vi ph m nghiêm tr ng quy nh v phòng cháy và ch a cháy là vi ph m có th d n
n cháy, n gây h u qu nghiêm tr ng ã ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v phòng
cháy và ch a cháy có thNm quy n yêu c u kh c ph c và ã b x ph t hành chính mà
không kh c ph c.

2. Vi c t m ình ch ho t ng c a cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình
và cá nhân quy nh t i kho n 1 i u này ch gi i h n trong ph m vi nh nh t và theo
nguyên t c nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n xu t hi n ph m vi nào ho c vi ph m
quy nh v phòng cháy và ch a cháy ph m vi nào thì t m ình ch ho t ng trong
ph m vi ó. Khi ho t ng c a b ph n ho c c a toàn b cơ s , phương ti n giao
thông cơ gi i, h gia ình và cá nhân b tác ng nh hư ng mà xu t hi n nguy cơ
tr c ti p phát sinh cháy, n thì cũng b t m ình ch ho t ng.

3. Th i h n t m ình ch ho t ng ư c xác nh căn c vào i u ki n, kh năng lo i
tr nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n , kh năng kh c ph c vi ph m v phòng cháy
và ch a cháy nhưng không vư t quá 30 ngày. H t th i h n t m ình ch ho t ng mà
nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n chưa ư c lo i tr ho c vi ph m quy nh v
phòng cháy và ch a cháy chưa ư c kh c ph c thì ư c xem xét gia h n t m ình ch
ti p nhưng không quá 30 ngày. Trư ng h p c bi t, khi h t th i gian gia h n t m
ình ch ho t ng mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n chưa ư c lo i tr ho c vi
ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy v n chưa ư c kh c ph c vì lý do khách
quan thì ngư i ra quy t nh t m ình ch báo cáo c p trên có thNm quy n xem xét
quy t nh gia h n ti p ho c x lý theo quy nh c a pháp lu t.

4. Trong th i h n t m ình ch ho t ng, n u nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n
ư c lo i tr ho c vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy ã ư c kh c ph c
thì ư c phép ph c h i ho t ng.

5. Quy t nh t m ình ch ho t ng và quy t nh ph c h i ho t ng ư c th hi n
b ng văn b n ho c b ng l i; trư ng h p ngư i có thNm quy n ra quy t nh t m ình
ch b ng l i thì trong th i gian ng n nh t ph i th hi n quy t nh ó b ng văn b n.
Trư ng h p ngư i có thNm quy n sau khi ra quy t nh t m ình ch b ng l i mà
nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a
cháy ư c lo i tr hay kh c ph c nhanh thì có th ra quy t nh ph c h i ho t ng
b ng l i.

Ngư i ng u cơ s , cơ quan, t ch c, ch h gia ình, ngư i i u khi n ho c ch
phương ti n giao thông cơ gi i và cá nhân khi nh n ư c quy t nh t m ình ch
ph i ch p hành ngay và có trách nhi m lo i tr nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n
ho c kh c ph c vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy trong th i gian ng n
nh t.

6. ThNm quy n t m ình ch ho t ng, gia h n t m ình ch ho t ng và ph c h i
ho t ng ư c quy nh như sau:

a) B trư ng B Công an ho c ngư i ư c y quy n ư c quy n quy t nh t m ình
ch ho t ng c a b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình,
ho t ng c a cá nhân trong ph m vi c nư c; trư ng h p c bi t thì báo cáo Th
tư ng Chính ph quy t nh;
b) Ch t ch y ban nhân dân các c p ư c quy n quy t nh t m ình ch ho t ng
c a b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình, ho t ng
c a cá nhân thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a mình;

c) C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy và Trư ng phòng C nh sát
phòng cháy và ch a cháy trong ph m vi thNm quy n c a mình ư c quy n quy t nh
t m ình ch ho t ng i v i t ng b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông
cơ gi i, h gia ình, ho t ng c a cá nhân;

d) C nh sát ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy ư c quy n t m ình ch
ho t ng i v i t ng b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia
ình, ho t ng c a cá nhân khi ang có nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n và ph i
k p th i báo cáo c p trên tr c ti p có thNm quy n;

) Ngư i có thNm quy n ra quy t nh t m ình ch ho t ng có quy n gia h n t m
ình ch ho t ng và ph c h i ho t ng tr l i.

7. B Công an quy nh c th m u "Quy t nh t m ình ch ho t ng", "Quy t nh
gia h n t m ình ch ho t ng", "Quy t nh ph c h i ho t ng tr l i"; th t c t m
ình ch ho t ng, gia h n t m ình ch ho t ng và ph c h i ho t ng tr l i.

i u 21. ình ch ho t ng c a cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình và
cá nhân không m b o an toàn v phòng cháy và ch a cháy

1. Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình và ho t ng c a cá nhân b t m
ình ch theo quy nh t i kho n 1 i u 20 c a Ngh nh này ã h t th i h n t m
ình ch mà không kh c ph c ho c không th kh c ph c ư c và có nguy cơ cháy, n
gây h u qu nghiêm tr ng thì b ình ch ho t ng. Vi c ình ch ho t ng có th
th c hi n i v i t ng b ph n ho c toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h
gia ình và ho t ng c a cá nhân.

2. Ngư i có thNm quy n quy nh t i các i m a, b và c kho n 6 i u 20 c a Ngh
nh này có quy n t m ình ch ho t ng i v i i tư ng nào thì ư c quy n ình
ch ho t ng i v i i tư ng ó.

3. B Công an quy nh m u "Quy t nh ình ch ho t ng" và th t c ình ch ho t
ng.

Chương 3:

CH A CHÁY

i u 22. Phương án ch a cháy

1. Phương án ch a cháy ph i b o m các yêu c u và n i dung cơ b n sau ây:

a) Nêu ư c tính ch t, c i m nguy hi m v cháy, n , c và các i u ki n liên
quan n ho t ng ch a cháy;
b) ra tình hu ng cháy l n ph c t p nh t và m t s tình hu ng cháy c trưng khác
có th x y ra, kh năng phát tri n c a ám cháy theo các m c khác nhau;

c) ra k ho ch huy ng, s d ng l c lư ng, phương ti n, t ch c ch huy, bi n
pháp k thu t, chi n thu t ch a cháy và các công vi c ph c v ch a cháy phù h p v i
t ng giai o n c a t ng tình hu ng cháy.

2. Ngư i ng u cơ s , c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công
ngh cao, trư ng thôn, trư ng p, trư ng b n, t trư ng t dân ph , ch r ng, ch
phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u c bi t v b o m an toàn phòng cháy và
ch a cháy ch u trách nhi m xây d ng phương án ch a cháy; trư ng h p phương án
ch a cháy c n huy ng l c lư ng, phương ti n c a nhi u cơ quan, t ch c ho c
nhi u a phương tham gia thì ngh cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy
hư ng d n, ch o xây d ng phương án.

Phương án ch a cháy ph i ư c b sung, ch nh lý k p th i khi có nh ng thay i v
tính ch t, c i m nguy hi m v cháy, n , c và các i u ki n liên quan n ho t
ng ch a cháy.

3. ThNm quy n phê duy t phương án ch a cháy:

a) Ch t ch U ban nhân dân c p xã, ngư i ng u cơ quan, t ch c phê duy t
phương án ch a cháy thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a mình;

b) Trư ng phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy phê duy t phương án ch a cháy
có s d ng l c lư ng, phương ti n c a nhi u cơ quan, t ch c a phương; trư ng
h p c bi t thì do Giám c Công an c p t nh phê duy t;

c) Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t phương án ch a cháy có s d ng l c
lư ng, phương ti n c a Quân i óng a phương;

d) C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy phê duy t phương án ch a cháy
có s d ng l c lư ng và phương ti n c a nhi u cơ quan, t ch c, a phương; trư ng
h p c n thi t trình B trư ng B Công an ho c ngư i ư c y quy n phê duy t;
trư ng h p c bi t thì B trư ng B Công an trình Th tư ng Chính ph phê duy t.

4. Phương án ch a cháy ư c qu n lý và s d ng theo ch qu n lý, s d ng tài li u
m t. Ngư i có trách nhi m xây d ng phương án ch a cháy quy nh t i kho n 2 i u
này ch u trách nhi m t ch c lưu gi phương án và sao g i cho ơn v C nh sát phòng
cháy và ch a cháy qu n lý a bàn. Cơ quan, t ch c có l c lư ng, phương ti n tham
gia trong phương án ư c ph bi n nh ng n i dung liên quan n nhi m v c a mình.

5. Trách nhi m th c t p phương án ch a cháy:

a) Ngư i có trách nhi m xây d ng phương án ch a cháy quy nh t i kho n 2 i u
này ch u trách nhi m t ch c th c t p phương án. Phương án ch a cháy ph i ư c t
ch c th c t p nh kỳ ít nh t m i năm 1 l n và th c t p t xu t khi có yêu c u;

b) L c lư ng, phương ti n có trong phương án khi ư c huy ng th c t p ph i tham
gia y .
6. Cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m hư ng d n, ki m tra
vi c xây d ng, th c t p, qu n lý và s d ng phương án ch a cháy.

7. B Công an quy nh m u "Phương án ch a cháy", th i h n phê duy t và ch
th c t p phương án ch a cháy.

i u 23. Trách nhi m báo cháy, ch a cháy và tham gia ch a cháy

1. Ngư i phát hi n th y cháy ph i b ng m i cách báo cháy ngay cho ngư i xung
quanh bi t, cho m t ho c t t c các ơn v sau ây:

a) i dân phòng ho c i phòng cháy và ch a cháy cơ s t i nơi x y ra cháy;

b) ơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy nơi g n nh t;

c) Chính quy n a phương s t i ho c cơ quan Công an nơi g n nh t.

2. Cơ quan, ơn v quy nh t i i m a, b và c c a kho n 1 i u này khi nh n ư c tin
báo v v cháy x y ra trong a bàn ư c phân công qu n lý thì ph i nhanh chóng n
t ch c ch a cháy, ng th i báo cho các cơ quan, ơn v c n thi t khác bi t chi
vi n ch a cháy; trư ng h p cháy x y ra ngoài a bàn ư c phân công qu n lý thì sau
khi nh n ư c tin báo cháy ph i b ng m i cách nhanh chóng báo cho các cơ quan,
ơn v qu n lý a bàn nơi x y cháy bi t x lý, ng th i báo cáo c p trên c a
mình.

3. Ngư i có m t t i nơi x y cháy và có s c kho ph i tìm m i bi n pháp c u
ngư i, ngăn ch n cháy lan và d p cháy; ngư i tham gia ch a cháy ph i tuân theo l nh
c a ngư i ch huy ch a cháy.

4. L c lư ng công an, quân i, dân quân t v , cơ quan y t , i n l c, c p nư c, môi
trư ng ô th , giao thông và các cơ quan khác có liên quan có nhi m v ch a cháy và
tham gia ch a cháy theo quy nh t i các kho n 2, 3, 4 i u 33 Lu t Phòng cháy và
ch a cháy.

i u 24. Huy ng xe ưu tiên, ngư i và phương ti n c a quân i, c a t ch c qu c
t , t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam tham gia ch a cháy

1. Ngư i và phương ti n c a quân i khi không làm nhi m v khNn c p u có th
ư c huy ng ch a cháy và ph c v ch a cháy. Ngư i ch huy ơn v quân i
khi nh n ư c l nh huy ng l c lư ng và phương ti n ch a cháy và ph c v ch a
cháy ph i ch p hành ngay ho c báo cáo ngay lên c p có thNm quy n t ch c th c
hi n.

B Công an ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng hư ng d n chi ti t vi c huy ng
ngư i và phương ti n c a quân i ch a cháy và ph c v ch a cháy.

2. Không huy ng các lo i xe sau ây ch a cháy và ph c v ch a cháy:

a) Xe quân s , xe công an i làm nhi m v khNn c p;
b) Xe c u thương ang th c hi n nhi m v c p c u;

c) Xe h ê, xe ang làm nhi m v kh c ph c s c thiên tai ho c tình tr ng khNn c p
theo quy nh c a pháp lu t;

d) oàn xe có xe c nh sát d n ư ng;

) oàn xe tang;

e) Các xe ưu tiên khác theo quy nh c a pháp lu t.

3. Ngư i và phương ti n c a t ch c qu c t , t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t
Nam u có th ư c huy ng ch a cháy và ph c v ch a cháy tr nh ng t ch c
qu c t , t ch c cá nhân nư c ngoài ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr theo quy
nh c a pháp lu t.

B Ngo i giao có trách nhi m thông báo cho B Công an v nh ng t ch c qu c t , t
ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr .

i u 25. ThNm quy n huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n ch a cháy

1. ThNm quy n huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n ch a cháy ư c quy
nh như sau:

a) Ngư i ch huy ch a cháy là C nh sát phòng cháy và ch a cháy, ngư i ng u cơ
quan, t ch c và Ch t ch y ban nhân dân c p xã tr lên ư c quy n huy ng l c
lư ng, phương ti n và tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân trong ph m
vi qu n lý c a mình; trư ng h p c n huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n ngoài
ph m vi qu n lý c a mình thì ph i báo cho ngư i có thNm quy n huy ng quy t
nh;

b) Trư ng phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy ư c quy n huy ng l c lư ng,
phương ti n và tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân trong ph m vi
t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Sau khi huy ng thì thông báo cho ngư i có
thNm quy n qu n lý l c lư ng, phương ti n và tài s n ó bi t;

c) C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ư c quy n huy ng l c
lư ng, phương ti n và tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân trong ph m
vi c nư c. Sau khi huy ng thì thông báo cho ngư i có thNm quy n qu n lý l c
lư ng, phương ti n và tài s n ó bi t.

2. B Công an quy nh m u, ch qu n lý, s d ng "L nh huy ng l c lư ng,
phương ti n và tài s n ch a cháy" và th t c huy ng.

ư

i u 26. Hoàn tr và b i thư ng thi t h i phương ti n, tài s n ư c huy ng ch a
cháy
Phương ti n, tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân huy ng ch a
cháy và ph c v ch a cháy ph i ư c hoàn tr ngay sau khi ch a cháy; trư ng h p
phương ti n, tài s n b m t mát, hư h ng; nhà, công trình b phá d theo quy nh t i
các i m c, d kho n 1 i u 38 c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy thì ư c b i thư ng
theo quy nh c a pháp lu t.

Kinh phí b i thư ng ư c c p t ngân sách nhà nư c.

B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Công an hư ng d n chi ti t vi c b i thư ng.

i u 27. Ưu tiên và b o m quy n ưu tiên cho ngư i và phương ti n ư c huy ng
ch a cháy và tham gia ch a cháy

1. Các phương ti n xe, tàu, máy bay c a l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy
khi i ch a cháy và ph c v ch a cháy ư c s d ng tín hi u ưu tiên, quy n ưu tiên
lưu thông và các quy n ưu tiên khác theo quy nh c a pháp lu t.

Phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b c a cơ quan, t ch c và cá nhân ư c huy
ng làm nhi m v ch a cháy ư c hư ng quy n ưu tiên quy nh t i i m b kho n 2
i u 36 Lu t Phòng cháy và ch a cháy và ư c ưu tiên qua c u, phà và ư c mi n
phí lưu thông trên ư ng.

2. Ngư i ư c huy ng làm nhi m v ch a cháy khi xu t trình l nh huy ng thì ch
phương ti n ho c ngư i i u khi n phương ti n giao thông ho c nh ng ngư i có trách
nhi m liên quan ph i gi i quy t i ngay trong th i gian s m nh t.

i u 28. Tín hi u ưu tiên, c hi u, bi n hi u và băng s d ng trong ch a cháy

1. Tín hi u ưu tiên dùng cho phương ti n ch a cháy giao thông cơ gi i ư ng b và
ư ng th y g m có:

a) èn phát sáng nh p nháy màu ho c màu xanh;

b) Còi phát tín hi u ưu tiên;

c) C hi u ch a cháy.

2. C hi u, bi n hi u và băng s d ng trong ch a cháy g m có:

a) C hi u Ban Ch huy ch a cháy;

b) Băng ch huy ch a cháy;

c) Bi n báo, d i băng phân ranh gi i khu v c ch a cháy;

d) Bi n c m qua l i khu v c ch a cháy.

Quy cách tín hi u ưu tiên, c hi u, bi n hi u và băng s d ng trong ch a cháy quy
nh t i ph l c 4 Ngh nh này.
i u 29. Ngư i ch huy ch a cháy

1. i v i l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy, ngư i ch huy ch a cháy
ph i là ngư i có ch c danh t ch huy c p i C nh sát phòng cháy và ch a cháy tr
lên.

2. Trong trư ng h p t i nơi x y ra cháy, l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy
chưa n mà ám cháy lan t cơ s này sang cơ s khác ho c cháy lan t cơ s sang
khu dân cư và ngư c l i thì ngư i ch huy ch a cháy c a cơ s và khu dân cư b cháy
ph i có trách nhi m ph i h p trong ch huy ch a cháy.

3. Trư ng h p phương ti n giao thông cơ gi i b cháy trong a ph n c a cơ s , thôn,
p, b n, t dân ph , khu r ng mà l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy chưa
n thì ngư i ch huy ch a cháy phương ti n giao thông cơ gi i ph i ph i h p v i
ngư i có trách nhi m ch huy ch a cháy s t i ch huy ch a cháy.

4. Khi ngư i có ch c v cao nh t c a ơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy n
nơi x y ra cháy thì ngư i ch huy ch a cháy quy nh t i kho n 2 i u 37 Lu t Phòng
cháy và ch a cháy có trách nhi m tham gia Ban Ch huy ch a cháy và ch u s phân
công c a ngư i ch huy ch a cháy thu c l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a
cháy.

i u 30. Nhi m v ch huy, ch o ch a cháy

1. Nhi m v ch huy ch a cháy:

a) Huy ng l c lư ng, phương ti n, tài s n, ngu n nư c và v t li u ch a cháy
ch a cháy;

b) Xác nh khu v c ch a cháy, ra và t ch c th c hi n các bi n pháp k thu t,
chi n thu t ch a cháy;

c) ra các yêu c u v b o m giao thông, tr t t ;

d) T ch c h u c n ch a cháy, ph c v ch a cháy và y t ;

) T ch c thông tin liên l c ph c v ch a cháy;

e) T ch c công tác chính tr tư tư ng trong ch a cháy;

g) T ch c thông tin v v cháy;

h) xu t các yêu c u khác ph c v cho ch a cháy.

2. Nhi m v ch o ch a cháy là t ch c th c hi n vi c huy ng l c lư ng, phương
ti n, tài s n, ngu n nư c và v t li u ch a cháy ch a cháy; b o m các i u ki n
ph c v ch a cháy như giao thông, tr t t , thông tin liên l c, h u c n ch a cháy, y t
và công tác chính tr tư tư ng trong ch a cháy.
3. Khi l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy chưa n ám cháy, ngư i ng
u cơ quan, t ch c, Ch t ch y ban nhân dân c p xã tr lên có trách nhi m th c
hi n các nhi m v quy nh t i kho n 1 và 2 i u này. Khi l c lư ng C nh sát phòng
cháy và ch a cháy n ám cháy thì ngư i ch huy ơn v C nh sát phòng cháy và
ch a cháy ch u trách nhi m th c hi n các nhi m v quy nh t i kho n 1 i u này;
ngư i ng u cơ quan, t ch c, Ch t ch y ban nhân dân c p xã tr lên có trách
nhi m tham gia ch huy ch a cháy và th c hi n các nhi m v ch o ch a cháy quy
nh t i kho n 2 i u này.

i u 31. Tình th c p thi t ư c s d ng quy n quy t nh phá d nhà, công trình,
v t chư ng ng i và di chuy n tài s n khi ch a cháy

Ngư i ch huy ch a cháy ư c th c hi n quy n quy t nh phá d nhà, công trình, v t
chư ng ng i và di chuy n tài s n quy nh t i i m d kho n 1 i u 38 c a Lu t
Phòng cháy và ch a cháy trong nh ng tình th c p thi t sau ây:

1. Có ngư i ang b m c k t trong ám cháy ho c ám cháy ang tr c ti p e d a tính
m ng c a nhi u ngư i;

2. ám cháy có nguy cơ tr c ti p d n n n , c; nguy cơ tác ng x u n môi
trư ng; nguy cơ gây h u qu nghiêm tr ng v ngư i và tài s n; kh năng gây tác ng
nh hư ng x u v chính tr n u không có các bi n pháp ngăn ch n k p th i;

3. Nhà, công trình, v t chư ng ng i c n tr vi c tri n khai ch a cháy mà không có
cách nào khác ch a cháy t hi u qu cao hơn.

i u 32. Ch a cháy tr s cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan i
di n t ch c qu c t và nhà c a các thành viên các cơ quan này

1. L c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c phép vào tr s c a các cơ
quan sau ây ch a cháy khi có yêu c u ho c có s ng ý c a ngư i ng u
ho c ngư i ư c y quy n c a các cơ quan ó:

a) Tr s c a cơ quan i di n ngo i giao;

b) Tr s c a cơ quan lãnh s c a nh ng nư c ký k t v i Vi t Nam hi p nh lãnh s
trong ó có quy nh l c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c phép
vào ch a cháy khi có yêu c u ho c có s ng ý c a ngư i ng u ho c ngư i
ư c y quy n c a các cơ quan ó;

c) Tr s cơ quan i di n c a t ch c qu c t thu c h th ng Liên hi p qu c;

d) Tr s cơ quan i di n c a t ch c qu c t liên Chính ph ngoài h th ng Liên
hi p qu c, các oàn c a t ch c qu c t , n u trong i u ư c ký k t gi a Vi t Nam và
các t ch c này có quy nh l c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c
phép vào ch a cháy khi có yêu c u ho c có s ng ý c a ngư i ng u ho c
ngư i ư c y quy n c a các cơ quan ó.

2. L c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c vào tr s cơ quan lãnh
s , cơ quan i di n t ch c qu c t không quy nh t i kho n 1 i u này ch a
cháy mà không c n có yêu c u ho c có s ng ý c a ngư i ng u ho c ngư i
ư c y quy n c a cơ quan ó.

3. L c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c phép vào nhà c a nh ng
ngư i sau ây ch a cháy khi có yêu c u ho c có s ng ý c a nh ng ngư i ó:

a) Nhà c a viên ch c ngo i giao, thành viên gia ình c a viên ch c ngo i giao
không ph i là công dân Vi t Nam; nhân viên hành chính, k thu t và thành viên gia
ình h không ph i là công dân Vi t Nam ho c không ph i là ngư i thư ng trú t i
Vi t Nam;

b) Nhà c a viên ch c lãnh s không ph i là công dân Vi t Nam ho c không ph i là
ngư i thư ng trú t i Vi t Nam; n u trong hi p nh lãnh s gi a Vi t Nam và nư c c
lãnh s có quy nh l c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c phép vào
ch a cháy khi có yêu c u ho c có s ng ý c a nh ng ngư i ó.

4. L c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c vào nhà c a các thành
viên các cơ quan lãnh s , cơ quan i di n c a các t ch c qu c t không thu c i
tư ng ư c quy nh t i kho n 3 c a i u này ch a cháy mà không c n có yêu c u
ho c có s ng ý c a các thành viên ó.

5. B Ngo i giao thông báo cho B Công an v các i tư ng ư c quy nh t i các
i m b, c, d kho n 1 và i m b kho n 3 c a i u này.

Chương 4:

T CH C L C LƯ NG PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY

i u 33. T ch c, qu n lý l c lư ng dân phòng và l c lư ng phòng cháy và ch a
cháy cơ s và chuyên ngành

1. Trư ng thôn, trư ng p, trư ng b n, t trư ng dân ph có trách nhi m xu t vi c
thành l p và tr c ti p duy trì ho t ng c a i dân phòng t i thôn, p, b n, t dân
ph . i v i thôn, p, b n, t dân ph có a bàn r ng thì i dân phòng có th g m
nhi u t dân phòng. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m quy t nh thành
l p, ban hành quy ch ho t ng, b o m kinh phí, trang b phương ti n và b o m
các i u ki n duy trì ho t ng c a i dân phòng.

2. Ngư i ng u cơ s có trách nhi m xu t thành l p và tr c ti p duy trì ho t
ng c a i phòng cháy và ch a cháy cơ s . Ngư i ng u cơ quan, t ch c tr c
ti p qu n lý cơ s có trách nhi m quy t nh thành l p, ban hành Quy ch ho t ng,
b o m kinh phí, trang b phương ti n và b o m các i u ki n duy trì ho t ng
c a i phòng cháy và ch a cháy cơ s .

Ban qu n lý c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao có
trách nhi m thành l p và tr c ti p duy trì ho t ng c a i phòng cháy và ch a cháy
cơ s ho t ng theo ch chuyên trách.
3. Cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m ch o, ki m tra v
chuyên môn, nghi p v phòng cháy và ch a cháy i v i l c lư ng dân phòng, l c
lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành.

4. B Công an quy nh c th v t ch c i dân phòng và i phòng cháy và ch a
cháy cơ s ; hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý, duy trì ho t ng c a l c lư ng dân
phòng, l c lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành.

i u 34. Hu n luy n, b i dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy i v i cán b ,
i viên i dân phòng, i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành

1. Cán b , i viên i dân phòng, i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên
ngành ư c hu n luy n, b i dư ng nghi p v v phòng cháy và ch a cháy theo các
n i dung sau ây:

a) Ki n th c pháp lu t, ki n th c v phòng cháy và ch a cháy phù h p v i t ng i
tư ng;

b) Phương pháp tuyên truy n, xây d ng phong trào qu n chúng phòng cháy và ch a
cháy;

c) Bi n pháp phòng cháy;

d) Phương pháp l p và th c t p phương án ch a cháy; bi n pháp, chi n thu t, k thu t
ch a cháy;

) Phương pháp b o qu n, s d ng các phương ti n phòng cháy và ch a cháy;

e) Phương pháp ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy.

2. B Công an hư ng d n chi ti t chương trình và n i dung, th i gian hu n luy n, b i
dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy; quy nh c th vi c c p và m u "Gi y
ch ng nh n hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy" và t ch c b i dư ng
theo n i dung, chương trình cho các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này.

i u 35. Ch chính sách i v i cán b , i viên i dân phòng, i phòng cháy
và ch a cháy cơ s và chuyên ngành

1. Cán b , i viên i dân phòng, i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên
ngành ư c trang b qu n áo, thi t b b o h cá nhân phù h p v i tính ch t ho t ng.

2. Cán b , i viên i dân phòng ư c mi n th c hi n nghĩa v lao ng công ích;
m i ngày hu n luy n, b i dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy ư c hư ng m t
kho n ti n tương ương giá tr 1,5 ngày công lao ng trung bình a phương.

3. Cán b , i viên i dân phòng khi tr c ti p tham gia ch a cháy ư c hư ng ch
b i dư ng như sau:

a) N u th i gian ch a cháy dư i 2 gi ư c b i dư ng m t kho n ti n tương ương
giá tr m t n a ngày công lao ng trung bình a phương;
b) N u th i gian ch a cháy t 2 gi n dư i 4 gi ư c b i dư ng m t kho n ti n
tương ương giá tr hai ph n ba ngày công lao ng trung bình a phương;

c) N u th i gian ch a cháy t 4 gi tr lên ho c ch a cháy nhi u ngày thì c 4 gi
ư c b i dư ng m t kho n ti n tương ương giá tr m t ngày công lao ng trung
bình a phương.

4. Cán b , i viên i dân phòng khi tham gia hu n luy n, b i dư ng nghi p v
phòng cháy và ch a cháy mà b tai n n, t n h i s c kh e ho c b ch t thì ư c hư ng
ch b o hi m xã h i như i v i công nhân, viên ch c nhà nư c.

Kinh phí b i dư ng và th c hi n ch b o hi m xã h i cho i viên i dân phòng
do ngân sách a phương b o m.

5. Cán b , i viên i phòng phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành trong
th i gian tham gia hu n luy n, b i dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy ư c
ngh làm vi c, hư ng nguyên lương và các kho n ph c p khác (n u có) và m i ngày
ư c hư ng m t kho n ti n b i dư ng b ng m t n a ngày lương.

6. Cán b , i viên i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành khi tr c ti p
tham gia ch a cháy ư c hư ng ch b i dư ng như sau:

a) N u th i gian ch a cháy dư i 2 gi ư c b i dư ng m t kho n ti n tương ương
giá tr m t n a ngày lương;

b) N u th i gian ch a cháy t 2 gi n dư i 4 gi ư c b i dư ng m t kho n ti n
tương ương giá tr hai ph n ba ngày lương;

c) N u th i gian ch a cháy t 4 gi tr lên ho c ch a cháy nhi u ngày thì c 4 gi
ư c b i dư ng m t kho n ti n tương ương giá tr m t ngày lương.

7. Cán b , i viên i phòng phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành khi
tham gia hu n luy n, b i dư ng nghi p v phòng cháy và ch a cháy mà b tai n n, t n
h i s c kh e ho c b ch t thì ư c hư ng ch b o hi m xã h i.

Kinh phí b i dư ng và th c hi n ch b o hi m xã h i cho cán b , i viên i
phòng phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành do cơ quan, t ch c qu n lý
b o m.

8. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Công an, B Tài
chính, các cơ quan liên quan hư ng d n c th vi c th c hi n ch b i dư ng và
b o hi m xã h i cho cán b , i viên i dân phòng, i phòng cháy và ch a cháy cơ
s và chuyên ngành.

i u 36. i u ng l c lư ng dân phòng, l c lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ s
và chuyên ngành tham gia các ho t ng phòng cháy và ch a cháy

1. ThNm quy n i u ng l c lư ng dân phòng, l c lư ng phòng cháy và ch a cháy
cơ s và chuyên ngành tham gia các ho t ng phòng cháy và ch a cháy ư c quy
nh như sau:
a) Ch t ch U ban nhân dân các c p, ngư i ng u cơ quan, t ch c ư c i u
ng i dân phòng, i phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành thu c ph m
vi qu n lý c a mình;

b) Trư ng phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy ư c i u ng l c lư ng dân
phòng, l c lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành trong ph m vi a
bàn qu n lý c a mình;

c) C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ư c i u ng l c lư ng dân
phòng, l c lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành trong ph m vi c
nư c.

2. Khi nh n ư c quy t nh i u ng tham gia ho t ng phòng cháy và ch a cháy
thì ngư i có thNm quy n qu n lý l c lư ng dân phòng, l c lư ng phòng cháy và ch a
cháy cơ s và chuyên ngành ph i ch p hành.

3. B Công an quy nh m u, ch qu n lý, s d ng "Quy t nh i u ng l c
lư ng dân phòng, l c lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành tham
gia ho t ng phòng cháy và ch a cháy" và th t c i u ng.

i u 37. T ch c b máy l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy

1. L c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy ư c t ch c th ng nh t t Trung
ương n a phương do B trư ng B Công an qu n lý, ch o g m:

a) C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy;

b) Cơ s ào t o v phòng cháy và ch a cháy;

c) Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy thu c Công an t nh, thành ph tr c thu c
Trung ương;

d) i C nh sát phòng cháy và ch a cháy thu c Phòng C nh sát phòng cháy và ch a
cháy. Các i này ư c thành l p t i các thành ph thu c t nh, qu n, th xã, huy n,
c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và khu v c kinh
t tr ng i m khác.

2. B Công an quy nh chi ti t ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c b máy c a các
cơ quan, ơn v quy nh t i kho n 1 i u này và quy nh chi ti t vi c thành l p các
i C nh sát phòng cháy và ch a cháy.

i u 38. Ch chính sách i v i sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ thu c l c lư ng C nh
sát phòng cháy và ch a cháy

Sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ thu c l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy ngoài
vi c ư c hư ng ch chính sách theo quy nh i v i sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ
C nh sát nhân dân còn ư c hư ng các ch nh lư ng ăn cao, b i dư ng khi t p
luy n, khi ch a cháy; ư c hư ng ch theo danh m c ngành ngh c bi t n ng
nh c, nguy hi m, c h i theo quy nh c a Nhà nư c. Công nhân viên thu c l c
lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy ư c hư ng ch , chính sách như iv i
công nhân viên Công an.

Chương 5:

PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY

i u 39. Phương ti n phòng cháy và ch a cháy

1. Phương ti n phòng cháy và ch a cháy g m phương ti n cơ gi i, thi t b , máy móc,
d ng c , hoá ch t, công c h tr chuyên dùng cho vi c phòng cháy và ch a cháy,
c u ngư i, c u tài s n ư c quy nh c th t i Ph l c 5 Ngh nh này.

2. Phương ti n giao thông cơ gi i ch a cháy c a l c lư ng C nh sát phòng cháy và
ch a cháy g m xe, tàu, máy bay ch a cháy.

3. Xe ch a cháy c a l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy g m xe phun ch t
ch a cháy, xe ch l c lư ng và phương ti n ch a cháy, xe ch nư c, xe thang ch a
cháy và các phương ti n giao thông cơ gi i khác s d ng vào m c ích ch a cháy và
ph c v ch a cháy.

ư4. Phương ti n phòng cháy và ch a cháy s n xu t trong nư c ho c nh p khNu ph i
áp ng các yêu c u sau:

a) B o m v các thông s k thu t theo thi t k ph c v cho phòng cháy và ch a
cháy;

b) Phù h p v i tiêu chuNn c a Vi t Nam ho c tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c
t ư c phép áp d ng t i Vi t Nam.

5. Phương ti n phòng cháy và ch a cháy s n xu t m i trong nư c ho c nh p khNu
ph i ư c ki m nh v ch t lư ng, ch ng lo i, m u mã theo quy nh c a B Công
an.

6. Phương ti n phòng cháy và ch a cháy hoán c i trong nư c ph i ư c phép c a cơ
quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có thNm quy n và ph i ư c ki m nh v
ch t lư ng, ch ng lo i, m u mã theo quy nh c a B Công an.

7. B Công an quy nh nh m c, tiêu chuNn trang b phương ti n phòng cháy và
ch a cháy cho các i tư ng quy nh t i các kho n 1, 2 i u 50 c a Lu t Phòng
cháy và ch a cháy.

i u 40. Trang b phương ti n cho l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy

L c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy ư c trang b phương ti n phòng cháy
và ch a cháy và các phương ti n, thi t b khác b o m v s lư ng và ch t lư ng,
ng b , hi n i, áp ng yêu c u phòng cháy, ch a cháy, c u ngư i trong m i tình
hu ng và trong m i lĩnh v c.
B Công an quy nh c th v nh m c, tiêu chuNn trang b phương ti n phòng cháy
và ch a cháy cho l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy.

i u 41. Qu n lý và s d ng phương ti n phòng cháy và ch a cháy

1. Phương ti n phòng cháy và ch a cháy ph i ư c qu n lý, b o dư ng, s a ch a theo
úng quy nh b o m s n sàng ch a cháy. i v i phương ti n ch a cháy cơ
gi i, ngoài vi c s d ng vào công tác ch a cháy, luy n t p, th c t p phương án ch a
cháy ch ư c s d ng trong các trư ng h p sau:

a) Tham gia công tác b o m an ninh chính tr ;

b) Tham gia công tác b o m tr t t an toàn xã h i;

c) C p c u ngư i b n n; x lý tai n n khNn c p;

d) Ch ng thiên tai và kh c ph c h u qu thiên tai.

2. B trư ng B Công an ho c ngư i ư c y quy n, Ch t ch y ban nhân dân c p
t nh trong ph m vi qu n lý c a mình có quy n i u ng phương ti n ch a cháy cơ
gi i s d ng vào m c ích quy nh t i kho n 1 i u này.

3. C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy, Giám c Công an c p t nh
trong ph m vi qu n lý c a mình có quy n i u ng phương ti n ch a cháy cơ gi i s
d ng vào m c ích quy nh t i các i m b, c và d kho n 1 i u này.

4. Ngư i ng u cơ quan, t ch c trong ph m vi qu n lý c a mình có quy n i u
ng phương ti n ch a cháy cơ gi i s d ng vào m c ích quy nh t i các i m c, d
kho n 1 i u này.

5. B Công an quy nh ch qu n lý, b o qu n, b o dư ng, s d ng phương ti n
phòng cháy và ch a cháy và hư ng d n các B , ngành, a phương th c hi n.

Chương 6:

U TƯ CHO HO T NG PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY

i u 42. S d ng ngu n tài chính u tư cho ho t ng phòng cháy và ch a cháy

1. Ngu n tài chính u tư cho ho t ng phòng cháy và ch a cháy ư c s d ng cho
các n i dung sau ây:

a) u tư cho ho t ng, cơ s v t ch t, trang b phương ti n phòng cháy và ch a
cháy và các thi t b c a l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy;

b) H tr ho t ng c a l c lư ng dân phòng, l c lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ
s ;

c) H tr tuyên truy n và xây d ng phong trào qu n chúng phòng cháy và ch a cháy;
d) H tr khen thư ng trong công tác phòng cháy và ch a cháy;

) H tr các ho t ng phòng cháy và ch a cháy khác.

2. Ngu n tài chính u tư cho ho t ng phòng cháy ch a cháy ư c qu n lý và s
d ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách.

B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Công an quy nh c th v ch qu n lý, s
d ng tài chính u tư cho ho t ng phòng cháy và ch a cháy.

i u 43. Ngân sách u tư cho ho t ng phòng cháy và ch a cháy

1. Kinh phí b o m các ho t ng phòng cháy và ch a cháy c a l c lư ng C nh sát
phòng cháy và ch a cháy, các cơ quan hành chính s nghi p, ơn v l c lư ng vũ
trang, các ơn v khác th hư ng ngân sách nhà nư c và các a phương ư c b trí
trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách.

Hàng năm Nhà nư c b o m và b trí riêng ngân sách cho ho t ng c a l c lư ng
C nh sát Phòng cháy và ch a cháy; B Công an l p k ho ch ngân sách u tư cho
ho t ng phòng cháy và ch a cháy và giao C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy
th c hi n.

2. Cơ quan, t ch c không th hư ng ngân sách nhà nư c, h gia ình, cá nhân, t
ch c nư c ngoài óng trên lãnh th Vi t Nam t b o m kinh phí cho ho t ng
phòng cháy và ch a cháy theo quy nh.

3. Ngân sách nhà nư c u tư cho ho t ng c a l c lư ng C nh sát Phòng cháy và
ch a cháy ư c s d ng cho các n i dung sau:

a) Ho t ng thư ng xuyên c a l c lư ng C nh sát Phòng cháy và ch a cháy;

b) Trang b , i m i và hi n i hoá phương ti n phòng cháy và ch a cháy và cơ s
v t ch t k thu t; nghiên c u khoa h c và công ngh v phòng cháy và ch a cháy
theo quy nh.

i u 44. Khuy n khích u tư cho ho t ng phòng cháy và ch a cháy

1. Nhà nư c khuy n khích, t o i u ki n cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c,
ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c
t u tư, tài tr trong các lĩnh v c sau ây:

a) Ho t ng phòng cháy và ch a cháy;

b) Trang b phương ti n phòng cháy và ch a cháy;

c) ào t o, b i dư ng nâng cao ki n th c phòng cháy và ch a cháy;

d) ng d ng ti n b khoa h c và công ngh vào ho t ng phòng cháy và ch a cháy.
2. Nhà nư c khuy n khích nghiên c u s n xu t, l p ráp trong nư c, xu t khNu, nh p
khNu phương ti n phòng cháy và ch a cháy.

3. Cơ quan, t ch c, cá nhân s n xu t, l p ráp phương ti n phòng cháy và ch a cháy
trong nư c, xu t khNu, nh p khNu phương ti n phòng cháy và ch a cháy ư c hư ng
chính sách ưu ãi v thu theo quy nh c a Nhà nư c.

Chương 7:

TRÁCH NHI M C A CÁC B , CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C
CHÍNH PH VÀ Y BAN NHÂN DÂN CÁC C P TRONG HO T NG
PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY

i u 45. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph

Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi nhi m v , quy n
h n c a mình ph i h p v i B Công an t ch c th c hi n công tác phòng cháy và
ch a cháy và có nhi m v c th sau ây:

1. Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và các quy nh v phòng cháy và ch a cháy
trong ph m vi qu n lý và thNm quy n c a mình;

2. Ph i h p v i B Công an t ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng
cháy và ch a cháy;

3. T ch c tuyên truy n, giáo d c pháp lu t, hư ng d n ki n th c v phòng cháy và
ch a cháy; ch o xây d ng và duy trì phong trào qu n chúng phòng cháy và ch a
cháy;

4. Ch o vi c u tư kinh phí cho ho t ng phòng cháy và ch a cháy, trang b
phương ti n phòng cháy và ch a cháy;

5. Ch o v t ch c ch a cháy và kh c ph c h u qu v cháy;

6. B trí l c lư ng th c hi n nhi m v phòng cháy ch a cháy; th ng kê, báo cáo
Chính ph và B Công an v phòng cháy và ch a cháy.

i u 46. Trách nhi m c a B Công an

B Công an có trách nhi m th ng nh t qu n lý nhà nư c v phòng cháy và ch a cháy
trong ph m vi c nư c và th c hi n các nhi m v sau ây:

1. xu t và t ch c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phòng cháy và ch a
cháy trên ph m vi toàn qu c;

2. xu t ban hành ho c ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v phòng cháy và
ch a cháy; hư ng d n, t ch c th c hi n và ki m tra vi c ch p hành các quy nh v
phòng cháy và ch a cháy;
3. Hư ng d n, ch o tuyên truy n, giáo d c pháp lu t, ki n th c v phòng cháy và
ch a cháy, xây d ng phong trào qu n chúng tham gia ho t ng phòng cháy và ch a
cháy;

4. Th c hi n công tác thanh tra chuyên ngành v phòng cháy và ch a cháy; gi i quy t
các khi u n i, t cáo có liên quan n lĩnh v c phòng cháy và ch a cháy trong ph m
vi thNm quy n;

5. Th c hi n thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy i v i các d án, thi t k ;
nghi m thu công trình xây d ng v phòng cháy và ch a cháy; ki m nh, c p và thu
h i gi y ch ng nh n an toàn phương ti n và i u ki n v phòng cháy và ch a
cháy;

6. Th c hi n công tác i u tra, x lý v cháy và x lý các vi ph m quy nh v phòng
cháy và ch a cháy;

7. Hư ng d n, ch o vi c t ch c thư ng tr c s n sàng ch a cháy, xây d ng và th c
t p phương án ch a cháy; th c hi n nhi m v c u h , c u n n hàng ngày;

8. Xây d ng và t ch c th c hi n d án u tư trang b phương ti n phòng cháy và
ch a cháy cho l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy; ban hành và t ch c th c
hi n các quy nh v trang b , s d ng phương ti n phòng cháy và ch a cháy;

9. Xây d ng l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy; t ch c ào t o cán b
chuyên môn v phòng cháy và ch a cháy;

10. T ch c vi c nghiên c u, ph bi n và ng d ng ti n b khoa h c và công ngh
trong lĩnh v c phòng cháy ch a cháy;

11. T ch c h th ng thông tin qu n lý, ch huy i u hành ho t ng phòng cháy và
ch a cháy;

12. T ch c và ki m tra ho t ng b o hi m cháy, n g n v i ho t ng phòng cháy
và ch a cháy;

13. Trình Chính ph v vi c tham gia các t ch c qu c t , ký k t ho c tham gia các
i u ư c qu c t v ho t ng phòng cháy và ch a cháy; th c hi n các ho t ng
qu c t liên quan n ho t ng phòng cháy và ch a cháy theo thNm quy n.

i u 47. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p

1. U ban nhân dân c p t nh, c p huy n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình
có trách nhi m th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v phòng cháy và ch a cháy
a phương và có nhi m v c th sau ây:

a) Ban hành các quy nh v phòng cháy và ch a cháy t i a phương;

b) Ch o, ki m tra và t ch c vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng
cháy và ch a cháy t i a phương; x lý hành chính các hành vi vi ph m quy nh v
phòng cháy và ch a cháy theo thNm quy n;
c) Hư ng d n, ch o tuyên truy n, giáo d c pháp lu t, ki n th c v phòng cháy và
ch a cháy cho nhân dân, xây d ng phong trào qu n chúng phòng cháy và ch a cháy;

d) u tư ngân sách cho ho t ng phòng cháy và ch a cháy; trang b phương ti n
phòng cháy và ch a cháy;

) Quy ho ch a i m, xu t c p t và xây d ng doanh tr i cho l c lư ng C nh
sát phòng cháy và ch a cháy;

e) Ch o vi c xây d ng và th c t p phương án ch a cháy c n huy ng nhi u l c
lư ng, phương ti n tham gia;

f) Ch o t ch c ch a cháy và kh c ph c h u qu v cháy;

g) Th ng kê, báo cáo y ban nhân dân c p trên, Chính ph và B Công an v phòng
cháy và ch a cháy.

2. U ban nhân dân c p xã trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách
nhi m th c hi n qu n lý nhà nư c v phòng cháy và ch a cháy a phương và có
nhi m v c th sau:

a) Ch o, ki m tra và t ch c vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng
cháy và ch a cháy t i a phương; b o m các i u ki n an toàn v phòng cháy ch a
cháy i v i khu dân cư; x lý hành chính các hành vi vi ph m quy nh v phòng
cháy và ch a cháy theo thNm quy n;

b) T ch c tuyên truy n, hư ng d n, giáo d c pháp lu t, ki n th c v phòng cháy và
ch a cháy, xây d ng phong trào qu n chúng phòng cháy và ch a cháy;

c) T ch c qu n lý i dân phòng t i các thôn, p, b n, t dân ph ;

d) u tư kinh phí cho ho t ng phòng cháy và ch a cháy; trang b phương ti n
phòng cháy và ch a cháy cho các i dân phòng theo quy nh;

) B o m i u ki n v thông tin báo cháy, ư ng giao thông, ngu n nư c ph c v
ch a cháy;

e) Ch o vi c xây d ng và th c t p phương án ch a cháy;

g) T ch c ch a cháy và gi i quy t h u qu v cháy;

h) Th ng kê, báo cáo v phòng cháy và ch a cháy lên U ban nhân dân c p huy n.

Chương 8:

KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M

i u 48. Khen thư ng
T ch c, cá nhân sinh s ng và làm vi c trên lãnh th Vi t Nam có thành tích trong
ho t ng phòng cháy và ch a cháy ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà
nư c. Nhà nư c t ng thư ng Huy chương "Vì s nghi p phòng cháy và ch a cháy"
cho cá nhân có nhi u công lao óng góp cho s nghi p phòng cháy và ch a cháy ho c
có chi n công xu t s c trong ho t ng phòng cháy và ch a cháy.

i u 49. X lý vi ph m

Ngư i nào có hành vi vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy, c n tr các ho t
ng phòng cháy và ch a cháy ho c l i d ng ho t ng phòng cháy và ch a cháy
xâm ph m n l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c và cá
nhân thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m mà b x lý hành chính ho c truy c u
trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.

Ngư i ng u cơ quan, t ch c, cơ s n u thi u trách nhi m trong vi c qu n lý,
ki m tra vi c th c hi n các ho t ng phòng cháy và ch a cháy mà x y ra cháy t i
ơn v mình ph trách thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà có th b x lý k
lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.

Ngư i ng u ơn v phòng cháy và ch a cháy do thi u trách nhi m trong t ch c
thư ng tr c ch a cháy, xe ch a cháy không có nư c, không có nhiên li u mà gây
h u qu nghiêm tr ng thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c
b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.

Chương 9:

I U KHO N THI HÀNH

i u 50. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.

i u 51. B trư ng B Công an, B Tài chính, B Xây d ng, B Lao ng - Thương
binh và Xã h i trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình hư ng d n th c hi n
Ngh nh này.

Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ,
Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách
nhi m thi hành Ngh nh này.
Phan Văn Kh i

( ã ký)
PH L C 1
DANH M C CƠ S CÓ NGUY HI M V CHÁY, N
(Ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a
Chính ph )

1. Cơ s s n xu t v t li u n , cơ s khai thác, ch bi n d u m và s n phNm d u m ,
khí t; cơ s s n xu t, ch bi n hàng hoá khác cháy ư c có kh i tích t 5.000 m3
tr lên.

2. Kho v t li u n , kho d u m và s n phNm d u m , kho khí t hoá l ng; c ng xu t
nh p v t li u n , c ng xu t nh p d u m và s n phNm d u m , c ng xu t nh p khí t
hoá l ng.

3. C a hàng kinh doanh xăng d u, khí t hoá l ng.

4. Nhà máy i n; tr m bi n áp t 110 KV tr lên.

5. Ch kiên c , bán kiên c thu c thNm quy n qu n lý tr c ti p c a U ban nhân dân
c p huy n tr lên; các ch kiên c , bán kiên c khác, trung tâm thương m i, siêu th ,
c a hàng bách hoá có t ng di n tích các gian hàng t 300m2 tr lên ho c có kh i tích
t 1.000 m3 tr lên.

6. Nhà t p th , nhà chung cư, khách s n, nhà khách, nhà ngh cao t 5 t ng tr lên
ho c có kh i tích t 5.000 m3 tr lên.

7. B nh vi n t nh, b , ngành; các cơ s y t khám ch a b nh khác có t 50 giư ng tr
lên.

8. R p hát, r p chi u phim, h i trư ng, nhà văn hoá, nhà thi u th thao trong nhà có
thi t k t 200 ch ng i tr lên, vũ trư ng, câu l c b trong nhà, cơ s d ch v vui
chơi gi i trí và ph c v công c ng khác trong nhà có di n tích t 200 m2 tr lên; sân
v n ng 5.000 ch ng i tr lên.

9. Nhà ga, c ng hàng không; c ng bi n, c ng sông, b n tàu thu , b n xe khách c p
t nh tr lên; bãi có 200 xe ôtô tr lên; nhà ga hành khách ư ng s t lo i 1, lo i 2 và
lo i 3; ga hàng hoá ư ng s t lo i 1 và lo i 2.

10. Cơ s lưu tr , thư vi n, b o tàng, di tích l ch s , nhà h i ch , tri n lãm thu c thNm
quy n qu n lý tr c ti p c a B , cơ quan ngang B , t nh, thành ph tr c thu c t nh,
thành ph tr c thu c Trung ương.

11. Cơ s phát thanh, truy n hình, cơ s bưu chính vi n thông c p t nh tr lên.

12. Trung tâm ch huy, i u , i u hành, i u khi n v i quy mô khu v c và qu c
gia thu c m i lĩnh v c.

13. Kho hàng hoá, v t tư cháy ư c ho c hàng hoá v t tư không cháy ng trong các
bao bì cháy ư c có kh i tích t 5.000 m3 tr lên; bãi hàng hoá, v t tư cháy ư c có
di n tích t 500 m2 tr lên.

14. Tr s cơ quan, văn phòng làm vi c, cơ s nghiên c u t 6 t ng tr lên ho c có
kh i tích t 25.000 m3 tr lên.
15. H m m khai thác than và các khoáng s n khác cháy ư c; công trình giao thông
ng m có chi u dài t 400 m tr lên; công trình trong hang h m trong ho t ng có s n
xu t, b o qu n, s d ng ch t cháy, n và có kh i tích t 1.000 m3 tr lên.

16. Cơ s và công trình có h ng m c hay b ph n chính n u xNy ra cháy n ós
nh hư ng nghiêm tr ng t i toàn b cơ s , công trình ho c có t ng di n tích hay kh i
tích c a h ng m c, b ph n chi m t 25% t ng di n tích tr lên ho c kh i tích c a
toàn b cơ s , công trình mà các h ng m c hay b ph n ó trong quá trình ho t ng
thư ng xuyên có s lư ng ch t nguy hi m cháy, n thu c m t trong các trư ng h p
sau ây:

a) Khí cháy v i kh i lư ng có th t o thành h n h p d n chi m t 5% th tích
không khí trong phòng tr lên ho c có t 70 kg khí cháy tr lên;

b) Ch t l ng có nhi t bùng cháy n 610C v i kh i lư ng có th t o thành h n h p
d n chi m t 5% th tích không khí trong phòng tr lên ho c các ch t l ng cháy
khác có nhi t bùng cháy cao hơn 610C v i kh i lư ng t 1.000 lít tr lên;

c) B i hay xơ cháy ư c có gi i h n n dư i b ng ho c nh hơn 65 g/m3 v i kh i
lư ng có th t o thành h n h p d n chi m t 5% th tích không khí trong phòng tr
lên; các ch t r n, hàng hoá, v t tư là ch t r n cháy ư c v i kh i lư ng trung bình t
100 kg trên m t mét vuông sàn tr lên;

d) Các ch t có th cháy, n ho c sinh ra ch t cháy, n khi tác d ng v i nhau v i t ng
kh i lư ng t 1.000 kg tr lên;

) Các ch t có th cháy, n ho c sinh ra ch t cháy, n khi tác d ng v i nư c hay v i ô
xy trong không khí v i kh i lư ng t 500 kg tr lên.PH L C 2
DANH M C CƠ S THU C DI N PH I CÓ GI Y CH NG NH N I U
KI N V PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY TRƯ C KHI ƯA VÀO HO T
NG
(Ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a
Chính ph )

1. Nhà , khách s n, văn phòng làm vi c, nhà cho thuê văn phòng có chi u cao t 7
t ng tr lên.

2. Cơ s s n xu t, ch bi n xăng d u, khí t hoá l ng và hoá ch t d cháy, n , v i
m i quy mô.

3. Cơ s s n xu t, gia công, cung ng, b o qu n và s d ng v t li u n công nghi p.

4. Kho xăng d u có t ng dung tích 500 m3 tr lên, kho khí t hoá l ng có t ng tr ng
lư ng khí t 600 kg tr lên.

5. C a hàng kinh doanh xăng d u, khí t hoá l ng.
6. Ch kiên c ho c bán kiên c có t ng di n tích kinh doanh t 1200m2 tr lên ho c
có t 300 h kinh doanh tr lên, trung tâm thương m i, siêu th , c a hàng bách hoá có
t ng di n tích các gian hàng t 300 m2 tr lên ho c có t ng kh i tích t 1.000 m3 tr
lên.

7. Nhà máy nhi t i n có công su t t 100.000 KW tr lên, nhà máy thu i n có
công su t t 20.000 KW tr lên, tr m bi n áp có i n áp t 220 KV tr lên.


PH L C 3
DANH M C D ÁN, CÔNG TRÌNH THU C DI N PH I THI T K VÀ TH M DUY T V
PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
(Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph )

1. D án quy ho ch xây d ng m i ho c c i t o ô th các lo i; d án quy ho ch xây
d ng m i ho c c i t o khu dân cư, c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t,
khu công ngh cao thu c thNm quy n phê duy t c a c p t nh tr lên.

2. D án xây d ng m i ho c c i t o công trình thu c cơ s h t ng k thu t có liên
quan n phòng cháy ch a cháy c a ô th , khu dân cư, c khu kinh t , khu công
nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao thu c thNm quy n phê duy t c a c p t nh tr
lên.

3. Nhà t p th , nhà chung cư cao t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t 5.000 m3 tr
lên; nhà khác cao t 7 t ng tr lên.

4. B nh vi n, nhà i u dư ng c p huy n tr lên; b nh vi n khác, nhà i u dư ng, cơ
s khám, ch a b nh a khoa t 25 giư ng tr lên; cơ s khám, ch a b nh chuyên
khoa và d ch v y t khác t 10 giư ng tr lên.

5. Trư ng h c, cơ s giáo d c t 3 t ng tr lên ho c có kh i tích t ng c ng t 5.000
m3 tr lên; nhà tr , m u giáo có 100 cháu tr lên ho c có kh i tích t ng c ng t 1000
m3 tr lên.

6. Ch kiên c và bán kiên c thu c thNm quy n c p huy n tr lên phê duy t d án
thi t k xây d ng; Trung tâm thương m i, siêu th , c a hàng bách hoá có t ng di n
tích các gian hàng t 300m2 tr lên ho c có kh i tích t 1.000 m3 tr lên.

7. R p hát, r p chi u phim, h i trư ng, nhà văn hoá, sân v n ng, nhà thi u th
thao, nh ng nơi t p trung ông ngư i khác có thi t k t 200 ch ng i tr lên; vũ
trư ng, câu l c b , cơ s d ch v vui chơi gi i trí và nh ng công trình công c ng khác
có kh i tích t 1.000 m3 tr lên.

8. Khách s n, nhà khách, nhà ngh , nhà tr t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t 5.000
m3 tr lên.

9. Nhà hành chính, tr s làm vi c c a cơ quan chính quy n, t ch c chính tr , xã h i
c p huy n tr lên; nhà hành chính, tr s , nhà văn phòng làm vi c khác t 5 t ng tr
lên ho c có kh i tích t 5.000 m3 tr lên.
10. Nhà lưu tr , thư vi n, b o tàng, tri n lãm thu c Nhà nư c qu n lý.

11. Nhà, công trình thu c cơ s nghiên c u khoa h c, công ngh t 5 t ng tr lên
ho c có kh i tích 5.000 m3 tr lên.

12. ài phát thanh, truy n hình, cơ s bưu chính vi n thông t c p huy n tr lên.

13. Ga, c ng hàng không; c ng bi n, c ng sông, b n tàu thu , các b n xe, t c p
huy n qu n lý tr lên; nhà ga ư ng s t xây d ng n i thành, n i th .

14. C a hàng kinh doanh xăng d u, khí t hoá l ng.

15. Kho, c ng xu t nh p, b o qu n v t li u n , xăng d u, khí t hoá l ng.

16. Kho hàng hoá, v t tư khác có kh i tích t 1.000 m3 tr lên.

17. Nhà, công trình thu c cơ s s n xu t công nghi p, th công nghi p thu c thNm
quy n c p huy n tr lên phê duy t d án thi t k xây d ng.

18. Nhà máy i n; tr m bi n áp t 35 KV tr lên.

19. Công trình an ninh, qu c phòng có nguy hi m v cháy, n ho c có yêu c u b o v
c bi t.

20. Trung tâm ch huy, i u , i u hành, i u khi n quy mô khu v c và qu c gia
thu c các lĩnh v c.

21. Công trình ng m, công trình trong hang h m có nguy hi m v cháy, n .

22. D án, thi t k l p t m i ho c c i t o h th ng, thi t b k thu t phòng cháy,
ch a cháy.PH L C 4
QUY CÁCH CÁC TÍN HI U ƯU TIÊN VÀ TÍN HI U S D NG TRONG CH A
CHÁY
(Ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a
Chính ph )PH L C 5
DANH M C PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
(Ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a
Chính ph )
TT Nhóm phương ti n ch a Lo i phương ti n
cháy
1 Phương ti n ch a cháy cơ - Các lo i xe ch a cháy thông thư ng: xe ch a
gi i cháy có téc, xe ch a cháy không téc (xe bơm);

- Các lo i xe ch a cháy c bi t: xe ch a cháy
sân bay, xe ch a cháy r ng, xe ch a cháy hoá
ch t, xe ch a cháy xăng d u, d u khí, xe ch a
cháy ch ng bi u tình gây r i ...

- Máy bay ch a cháy;

- Tàu, xu ng ch a cháy;

- Các lo i xe chuyên dùng ph c v ch a cháy: xe
thang, xe nâng, xe ch huy, xe thông tin ánh
sáng, xe tr m bơm, xe ch nư c, xe ch phương
ti n, xe ch quân, xe ch hoá ch t, xe c p c u s
c , xe hút khói, xe k thu t.

- Các lo i máy bơm ch a cháy: máy bơm khiêng
tay, máy bơm rơmoóc, máy bơm n i.
2 Phương ti n ch a cháy thông - Các lo i vòi, ng hút ch a cháy;
d ng
- Các lo i lăng ch a cháy;

- Các lo i u n i, ba ch c, hai ch c ch a cháy,
Ezectơ;

- Các lo i gi l c;

- Các lo i tr nư c, c t l y nư c ch a cháy;

- Các lo i thang ch a cháy;

- Các lo i bình ch a cháy (ki u xách tay, ki u xe
Ny): bình b t, bình b t, bình khí
3 Ch t ch a cháy Nư c, các lo i b t, khí ch a cháy, thu c ch a
cháy b t hoà không khí.
4 V t li u và ch t ch ng cháy - Sơn ch ng cháy;

- V t li u ch ng cháy;

- Ch t ngâm tNm ch ng cháy.
5 Trang ph c và thi t b b o h - Trang ph c ch a cháy: qu n, áo, mũ, ng, găng
cá nhân tay, th t lưng, khNu trang ch a cháy, ng và
găng tay cách i n, qu n áo cách nhi t;

- M t n phòng cl c c, m t n phòng c
cách ly, khNu trang l c c, các máy san n p khí
cho m t n phòng c.
6 Phương ti n c u ngư i - Dây, m, thang và ng c u ngư i.
7 Công c h tr và d ng c - Máy c t, máy kéo, máy banh, máy kích, nâng
phá d i u khi n b ng khí nén và b ng i n.

- Kìm c ng l c, cưa tay, búa, xà beng...
8 Thi t b , d ng c thông tin - Bàn ch huy, l u ch huy ch a cháy;
liên l c, ch huy ch a cháy
- H th ng ch huy h u tuy n;

- H th ng ch huy vô tuy n.
9 Các h th ng báo cháy và - H th ng báo cháy t ng, bán t ng;
ch a cháy
- H th ng ch a cháy t ng (b ng khí, nư c,
b t b t), h th ng ch a cháy vách tư ng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản