Nghị định 35/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: lawqds3

Nghị định 35/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 35/2003/NĐ-CP

 

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/2003/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 35/2003/N -CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng cháy và ch a cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Công an, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy v phòng cháy, ch a cháy, t ch c l c lư ng phòng cháy và ch a cháy, phương ti n phòng cháy và ch a cháy, u tư cho ho t ng phòng cháy và ch a cháy và trách nhi m c a y ban nhân dân các c p, c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ho t ng phòng cháy và ch a cháy. i u 2. i tư ng áp d ng Cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân ho t ng, sinh s ng trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i tuân th các quy nh c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy và các quy nh c a Ngh nh này; trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Trách nhi m phòng cháy và ch a cháy c a ngư i ng u cơ quan, t ch c Ngư i ng u cơ quan, t ch c trong ph m vi qu n lý và nhi m v quy n h n c a mình có trách nhi m: 1. Ban hành các quy nh, n i quy và bi n pháp v phòng cháy và ch a cháy;
 2. 2. T ch c th c hi n các quy nh, n i quy, i u ki n an toàn, bi n pháp v phòng cháy và ch a cháy và yêu c u v b o m an toàn phòng cháy và ch a cháy theo quy nh c a pháp lu t; 3. T ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, ki n th c phòng cháy và ch a cháy; hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy; xây d ng phong trào qu n chúng tham gia ho t ng phòng cháy và ch a cháy; qu n lý và duy trì ho t ng c a i dân phòng, i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho c i phòng cháy và ch a cháy chuyên ngành; 4. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy; x lý ho c xu t x lý các hành vi vi ph m quy nh, n i quy v phòng cháy và ch a cháy; t ch c kh c ph c k p th i các thi u sót, vi ph m quy nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy; 5. Trang b phương ti n phòng cháy và ch a cháy; chuNn b các i u ki n ph c v ch a cháy; xây d ng và t ch c th c t p phương án ch a cháy; t ch c ch a cháy và gi i quy t kh c ph c h u qu cháy; 6. B o m kinh phí cho ho t ng phòng cháy và ch a cháy; 7. T ch c th ng kê, báo cáo theo nh kỳ v tình hình phòng cháy và ch a cháy; thông báo k p th i cho cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy tr c ti p qu n lý nh ng thay i l n có liên quan n b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy c a cơ quan, t ch c mình; 8. Ph i h p v i các cơ quan, t ch c và h gia ình xung quanh trong vi c b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy; không gây nguy hi m cháy, n i v i các cơ quan, t ch c và h gia ình lân c n; 9. T ch c tham gia các ho t ng phòng cháy và ch a cháy khi có yêu c u c a cơ quan có thNm quy n. i u 4. Trách nhi m phòng cháy và ch a cháy c a ch h gia ình Ch h gia ình có trách nhi m: 1. Th c hi n các quy nh, n i quy, i u ki n an toàn, bi n pháp, gi i pháp v phòng cháy và ch a cháy và yêu c u v phòng cháy và ch a cháy theo quy nh c a pháp lu t; 2. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy; ôn c nh c nh các thành viên trong gia ình th c hi n quy nh, n i quy, các i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy; kh c ph c k p th i các thi u sót, vi ph m quy nh an toàn v b o m an toàn phòng cháy và ch a cháy; 3. Mua s m phương ti n phòng cháy và ch a cháy; chuNn b các i u ki n ph c v ch a cháy; phát hi n cháy, báo cháy, ch a cháy và tham gia kh c ph c h u qu v cháy;
 3. 4. Ph i h p v i các h gia ình, cơ quan, t ch c xung quanh trong vi c b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy; không gây nguy hi m cháy, n i v i các h gia ình và cơ quan, t ch c lân c n; 5. Tham gia các ho t ng phòng cháy và ch a cháy khi có yêu c u c a cơ quan có thNm quy n. i u 5. Trách nhi m phòng cháy và ch a cháy c a cá nhân 1. Ch p hành quy nh, n i quy v phòng cháy và ch a cháy và yêu c u v phòng cháy và ch a cháy c a ngư i ho c cơ quan có thNm quy n; th c hi n nhi m v phòng cháy và ch a cháy theo ch c trách, nhi m v ư c giao. 2. Tìm hi u, h c t p pháp lu t và ki n th c v phòng cháy và ch a cháy trong ph m vi trách nhi m c a mình; b o qu n, s d ng thành th o các phương ti n phòng cháy và ch a cháy thông d ng và các phương ti n phòng cháy và ch a cháy khác ư c trang b . 3. B o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy trong quá trình s d ng ngu n l a, ngu n nhi t, các thi t b , d ng c sinh l a, sinh nhi t và trong b o qu n, s d ng ch t cháy; k p th i kh c ph c các thi u sót, vi ph m quy nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 4. Tham gia các ho t ng phòng cháy và ch a cháy nơi cư trú, nơi làm vi c; tham gia i dân phòng, i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho c i phòng cháy và ch a cháy chuyên ngành theo quy nh; góp ý, ki n ngh v i chính quy n a phương nơi cư trú, v i ngư i ng u cơ quan, t ch c nơi làm vi c v các bi n pháp b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 5. Ngăn ch n nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy và nh ng hành vi vi ph m quy nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 6. Báo cháy và ch a cháy k p th i khi phát hi n th y cháy; ch p hành nghiêm l nh huy ng tham gia ch a cháy và ho t ng phòng cháy và ch a cháy khác. i u 6. Tiêu chuNn v phòng cháy và ch a cháy 1. Tiêu chuNn v phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam là tiêu chuNn b t bu c áp d ng g m tiêu chuNn Vi t Nam và tiêu chuNn ngành có liên quan ho c chuyên v phòng cháy và ch a cháy. 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n trư c khi ban hành tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành có liên quan n phòng cháy ch a cháy ho c tiêu chuNn chuyên v phòng cháy và ch a cháy ph i có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Công an. 3. Tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t v phòng cháy và ch a cháy ư c phép áp d ng Vi t Nam trong các trư ng h p sau: a) Tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t có quy nh trong các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia;
 4. b) Tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t có quy nh an toàn v phòng cháy ch a cháy phù h p ho c cao hơn so v i quy nh c a tiêu chuNn Vi t Nam và ư c B Công an ch p thu n b ng văn b n; c) Khi Vi t Nam chưa có quy nh mà tiêu chuNn nư c ngoài, tiêu chuNn qu c t phù h p v i yêu c u th c t c a Vi t Nam và ư c B Công an ch p thu n b ng văn b n. 4. i v i nh ng yêu c u v phòng cháy và ch a cháy mà trong tiêu chuNn chưa quy nh ho c chưa có tiêu chuNn quy nh thì th c hi n theo hư ng d n c a B Công an. i u 7. Chính sách i v i ngư i tham gia ch a cháy Ngư i tr c ti p ch a cháy, ngư i tham gia ch a cháy mà b hy sinh, b thương, b t n h i v s c kho thì ư c hư ng ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Công an quy nh và hư ng d n c th vi c th c hi n. Chương 2: PHÒNG CHÁY i u 8. Cơ s có nguy hi m v cháy, n Cơ s có nguy hi m v cháy, n quy nh t i kho n 4 i u 3 c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy g m nhà máy, xí nghi p, kho tàng, tr s làm vi c, b nh vi n, trư ng h c, r p hát, khách s n, ch , trung tâm thương m i, doanh tr i l c lư ng vũ trang và các công trình khác quy nh t i Ph l c 1 Ngh nh này. i u 9. i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy i v i cơ s 1. Cơ s ư c b trí trên m t ph m vi nh t nh, có ngư i qu n lý, ho t ng và c n thi t có phương án phòng cháy và ch a cháy c l p ph i b o m các i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy sau ây: a) Có quy nh, n i quy, bi n c m, bi n báo, sơ ho c bi n ch d n v phòng cháy và ch a cháy, thoát n n phù h p v i c i m và tính ch t ho t ng c a cơ s ; b) Có quy nh và phân công ch c trách, nhi m v phòng cháy và ch a cháy trong cơ s ; c) Có văn b n ã thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy i v i công trình thu c di n ph i thi t k và thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy; d) H th ng i n, thi t b s d ng i n, h th ng ch ng sét, nơi s d ng l a, phát sinh nhi t ph i b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy; ) Có quy trình k thu t an toàn v phòng cháy và ch a cháy phù h p v i i u ki n s n xu t, kinh doanh, d ch v ;
 5. e) Có l c lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ s ư c t ch c hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy và t ch c thư ng tr c s n sàng ch a cháy áp ng yêu c u ch a cháy t i ch ; có phương án ch a cháy, thoát n n và ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; g) Có h th ng báo cháy, ch a cháy, ngăn cháy, phương ti n phòng cháy và ch a cháy khác, phương ti n c u ngư i phù h p v i tính ch t, c i m c a cơ s , b o m v s lư ng, ch t lư ng và ho t ng theo quy nh c a B Công an và các tiêu chuNn v phòng cháy và ch a cháy; có h th ng giao thông, c p nư c, thông tin liên l c ph c v ch a cháy t i cơ s theo quy nh; h) Có h sơ qu n lý, theo dõi ho t ng phòng cháy và ch a cháy theo quy nh. 2. i v i cơ s khác thì th c hi n i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy quy nh t i kho n 1 i u này phù h p v i quy mô, tính ch t ho t ng c a cơ s ó. 3. i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy quy nh t i kho n 1 i u này ph i ư c t ch c th c hi n và duy trì trong su t quá trình ho t ng. i v i các cơ s quy nh t i Ph l c 2 Ngh nh này trư c khi ưa vào ho t ng ph i ư c C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ho c Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy Công an c p t nh ch ng nh n i u ki n v phòng cháy và ch a cháy. B Công an quy nh c th m u "Gi y ch ng nh n i u ki n v phòng cháy và ch a cháy", th t c c p "Gi y ch ng nh n i u ki n v phòng cháy và ch a cháy". i u 10. i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy i v i khu dân cư 1. Có quy nh, n i quy v phòng cháy và ch a cháy, v s d ng i n, s d ng l a và các ch t d cháy, n ; có bi n c m, bi n báo, sơ ho c bi n ch d n v phòng cháy và ch a cháy, thoát n n phù h p v i c i m c a khu dân cư. 2. Có thi t k và ph i ư c thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy i v i khu dân cư xây d ng m i. 3. H th ng i n ph i b o m tiêu chuNn an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 4. Có phương ti n phòng cháy và ch a cháy b o m s lư ng và ch t lư ng theo quy nh c a B Công an và các tiêu chuNn v phòng cháy và ch a cháy; có gi i pháp ch ng cháy lan; có h th ng giao thông, ngu n nư c ph c v ch a cháy theo quy nh; có phương án ch a cháy, thoát n n và ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 5. Có l c lư ng dân phòng ư c hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy và t ch c thư ng tr c s n sàng ch a cháy áp ng yêu c u ch a cháy t i ch . 6. Có h sơ qu n lý, theo dõi ho t ng phòng cháy và ch a cháy theo quy nh c a B Công an. i u 11. i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy i v i h gia ình
 6. 1. Nơi un n u, nơi th cúng, nơi có s d ng ngu n l a, ngu n nhi t, thi t b sinh l a, sinh nhi t, h th ng i n, thi t b s d ng i n ph i b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 2. Tài s n, v t tư, ch t cháy ph i ư c b trí, s p x p, b o qu n và s d ng úng quy nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy. 3. Có d ki n tình hu ng cháy, thoát n n và bi n pháp ch a cháy; có phương ti n ch a cháy phù h p v i c i m ho t ng c a h gia ình và b o m v s lư ng, ch t lư ng theo hư ng d n c a B Công an. i u 12. i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy i v i phương ti n giao thông cơ gi i 1. Phương ti n giao thông cơ gi i t 4 ch ng i tr lên, phương ti n giao thông cơ gi i v n chuy n ch t, hàng hoá nguy hi m v cháy, n ph i b o m và duy trì các i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy sau ây: a) Có quy nh, n i quy, bi n c m, bi n báo, sơ ho c bi n ch d n v phòng cháy và ch a cháy, thoát n n phù h p v i c i m, tính ch t ho t ng c a phương ti n; b) Quy trình v n hành phương ti n, h th ng i n, h th ng nhiên li u, vi c b trí, s p x p ngư i, v t tư, hàng hoá trên phương ti n ph i b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy; c) Ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i ph i ư c h c t p ki n th c v phòng cháy, ch a cháy trong quá trình ào t o c p gi y phép i u khi n phương ti n; i v i ngư i i u khi n phương ti n giao thông cơ gi i có ph c p trách nhi m và ngư i i u khi n, ngư i làm vi c, ngư i ph c v trên phương ti n giao thông cơ gi i có t 30 ch ng i tr lên và trên phương ti n giao thông cơ gi i chuyên dùng v n chuy n các ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ph i có gi y ch ng nh n ã qua hu n luy n nghi p v phòng cháy và ch a cháy c a cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có thNm quy n; d) Có phương ti n ch a cháy phù h p v i yêu c u tính ch t, c i m c a phương ti n, b o m v s lư ng, ch t lư ng và ho t ng theo quy nh c a B Công an và các tiêu chuNn v phòng cháy và ch a cháy. 2. Phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u c bi t v b o m an toàn phòng cháy và ch a cháy g m tàu th y, tàu h a chuyên dùng v n chuy n hành khách, v n chuy n xăng d u, ch t l ng d cháy khác, khí cháy, v t li u n , hoá ch t có nguy hi m cháy, n ph i ư c thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy khi ch t o m i ho c hoán c i và cơ quan ăng ki m ch c p ch ng ch ăng ki m sau khi C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ho c Phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy Công an c p t nh xác nh n i u ki n v phòng cháy và ch a cháy. 3. Phương ti n giao thông cơ gi i khi v n chuy n các ch t, hàng nguy hi m v cháy, n thu c lo i 1, 2, 3, 4 và 9 quy nh t i Ph l c s 1 Ngh nh s 13/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph ph i có "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n " do B Công an c p.
 7. B Công an quy nh c th m u, th t c và thNm quy n c p "Gi y phép v n chuy n ch t, hàng nguy hi m v cháy, n ". i u 13. Yêu c u phòng cháy và ch a cháy khi l p quy ho ch, d án xây d ng m i ho c c i t o ô th , khu dân cư, c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao Khi l p quy ho ch d án xây d ng m i ho c c i t o ô th , khu dân cư, c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ph i có gi i pháp thi t k v phòng cháy và ch a cháy b o m các n i dung sau: 1. a i m xây d ng công trình, c m công trình, b trí các khu t, các lô nhà ph i b o m ch ng cháy lan, gi m t i thi u tác h i c a nhi t, khói b i, khí c do ám cháy sinh ra i v i các khu v c dân cư và công trình xung quanh; 2. H th ng giao thông, kho ng tr ng ph i kích thư c và t i tr ng b o m cho phương ti n ch a cháy cơ gi i tri n khai các ho t ng ch a cháy; 3. H th ng c p nư c b o m vi c c p nư c ch a cháy; h th ng thông tin liên l c, cung c p i n ph i b o m ph c v các ho t ng ch a cháy, thông tin báo cháy; 4. B trí a i m xây d ng ơn v phòng cháy và ch a cháy khu v c trung tâm, thu n l i v giao thông, thông tin liên l c và có di n tích b o m cho các ho t ng thư ng tr c s n sàng chi n u, t p luy n, b o qu n, b o dư ng phương ti n ch a cháy theo quy nh c a B Công an; 5. Trong d án ph i có d toán kinh phí cho các h ng m c phòng cháy và ch a cháy. i u 14. Yêu c u v phòng cháy và ch a cháy khi l p d án và thi t k xây d ng công trình Khi l p d án và thi t k xây d ng m i, c i t o ho c thay i tính ch t s d ng c a công trình ph i có các gi i pháp thi t k v phòng cháy và ch a cháy b o m các n i dung sau: 1. a i m xây d ng công trình b o m kho ng cách an toàn v phòng cháy và ch a cháy i v i các công trình xung quanh; 2. B c ch u l a hay m c ch u l a c a công trình phù h p v i quy mô, tính ch t ho t ng c a công trình; có gi i pháp m b o ngăn cháy và ch ng cháy lan gi a các h ng m c c a công trình và gi a công trình này v i công trình khác; 3. Công ngh s n xu t, h th ng i n, ch ng sét, ch ng n c a công trình và b trí các h th ng, máy móc, thi t b v t tư b o m các yêu c u an toàn v phòng cháy và ch a cháy; 4. H th ng thoát n n g m c a, l i i, hành lang, c u thang chung, c a, l i i, c u thang dành riêng cho thoát n n, thi t b chi u sáng và ch d n l i thoát, thi t b thông gió và hút khói, thi t b c u ngư i, thi t b báo tín hi u b o m cho vi c thoát n n nhanh chóng, an toàn khi x y ra cháy;
 8. 5. H th ng giao thông, bãi ph c v cho phương ti n ch a cháy cơ gi i ho t ng b o m kích thư c và t i tr ng; h th ng c p nư c ch a cháy b o m yêu c u ph c v ch a cháy; 6. H th ng báo cháy, h th ng ch a cháy và phương ti n ch a cháy khác b o m s lư ng, v trí l p t và các thông s k thu t phù h p v i c i m và tính ch t ho t ng c a công trình; 7. Trong d án và thi t k ph i có d toán kinh phí cho các h ng m c phòng cháy và ch a cháy. i u 15. Kinh phí phòng cháy và ch a cháy trong u tư, xây d ng 1. Kinh phí phòng cháy và ch a cháy trong u tư, xây d ng g m các kho n kinh phí cho h ng m c phòng cháy và ch a cháy quy nh t i i u 13 và i u 14 c a Ngh nh này và các kho n kinh phí khác ph c v vi c l p d án, thi t k , thNm duy t, th nghi m, ki m nh, thi công, nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy. Kinh phí phòng cháy và ch a cháy trong u tư, xây d ng ph i ư c b trí ngay trong giai o n l p d án quy ho ch, d án u tư và thi t k công trình. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Công an quy nh nh m c kinh phí phòng cháy và ch a cháy trong u tư và xây d ng. i u 16. Thi t k và thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy 1. D án, công trình hay h ng m c công trình (sau ây g i chung là công trình) quy nh t i Ph l c 3 Ngh nh này thu c m i ngu n v n u tư khi xây d ng m i, c i t o ho c thay i tính ch t s d ng ph i có thi t k v phòng cháy và ch a cháy do cơ quan có năng l c thi t k và ph i ư c thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy trư c khi thi công. Công trình không thu c danh m c quy nh t i Ph l c 3 Ngh nh này khi xây d ng m i, c i t o ho c thay i tính ch t s d ng v n ph i có thi t k b o m các yêu c u v phòng cháy và ch a cháy theo quy nh c a pháp lu t nhưng không b t bu c ph i thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy. Căn c vào tình hình phát tri n kinh t - xã h i trong t ng giai o n, B Công an trình Th tư ng Chính ph quy t nh b sung, s a i danh m c các d án, công trình thu c di n ph i thi t k và thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy quy nh t i Ph l c 3 Ngh nh này cho phù h p. 2. Cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có thNm quy n ch u trách nhi m thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy i v i các d án quy ho ch, d án xây d ng và thi t k công trình quy nh t i kho n 1 i u này theo n i dung quy nh t i i u 15 Lu t Phòng cháy và ch a cháy và i u 13 ho c i u 14 c a Ngh nh này. Văn b n thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy là m t trong nh ng căn c cơ quan có thNm quy n phê duy t d án, thi t k và c p phép xây d ng. B Công an quy nh phân c p thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy. 3. H sơ thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy g m:
 9. a) Văn b n ngh thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy c a ch u tư, trư ng h p ch u tư y quy n cho m t ơn v khác th c hi n thì ph i có văn b n y quy n kèm theo; b) B n sao gi y phép u tư và ch ng ch quy ho ch hay tho thu n v a i mc a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n; c) Các b n v và b n thuy t minh th hi n nh ng n i dung yêu c u v phòng cháy và ch a cháy quy nh t i i u 13 ho c i u 14 c a Ngh nh này. H sơ thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy g m 03 b , n u h sơ th hi n b ng ti ng nư c ngoài thì ph i có b n d ch ra ti ng Vi t kèm theo và h sơ ph i có xác nh n c a ch u tư. 4. ThNm duy t v phòng cháy và ch a cháy ư c ti n hành ng th i v i vi c thNm duy t v xây d ng. Th i h n thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy ư c tính k t khi nh n h sơ h p l và ư c quy nh như sau: a) Không quá 20 ngày làm vi c i v i d án quy ho ch, d án xây d ng; b) Không quá 30 ngày làm vi c i v i thi t k k thu t công trình nhóm A; không quá 20 ngày làm vi c i v i công trình thu c nhóm B, C. Phân nhóm d án công trình A, B, C t i i m này th c hi n theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. 5. Kinh phí cho vi c thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy ư c xác nh trong v n u tư c a d án, công trình. B Tài chính th ng nh t v i B Công an quy nh m c phí và l phí thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy. i u 17. Trách nhi m c a cơ quan thi t k , ch u tư, nhà th u xây d ng và cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy trong u tư, xây d ng công trình 1. Cơ quan thi t k v phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m: a) Thi t k b o m các yêu c u v phòng cháy và ch a cháy; ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm thi t k trong th i gian xây d ng và s d ng công trình; b) Th c hi n giám sát tác gi trong quá trình thi công xây l p công trình; c) Tham gia nghi m thu công trình. 2. Ch u tư có trách nhi m: a) Trình h sơ thNm duy t v phòng cháy ch a cháy theo quy nh t i kho n 3 i u 16 Ngh nh này;
 10. b) T ch c thi công xây d ng theo úng thi t k ã ư c thNm duy t. Trư ng h p có thay i v thi t k và thi t b phòng cháy và ch a cháy trong quá trình thi công thì ch u tư ph i gi i trình ho c thi t k b sung và ph i ư c thNm duy t l i; c) T ch c ki m tra, giám sát thi công và nghi m thu công trình; d) B o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy, phòng n công trình trong su t quá trình xây d ng n khi nghi m thu bàn giao ưa công trình vào s d ng. 3. Nhà th u thi công xây d ng có trách nhi m: a) Thi công theo úng thi t k ã ư c thNm duy t; b) B o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy, phòng n thu c ph m vi qu n lý c a mình trong su t quá trình thi công xây l p n khi bàn giao công trình; c) L p h sơ hoàn công, chuNn b các tài li u ph c v công tác nghi m thu công trình và tham gia nghi m thu công trình. 4. Cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m: a) ThNm duy t các n i dung, yêu c u v phòng cháy và ch a cháy i v i các d án, thi t k theo úng tiêu chuNn, quy nh c a pháp lu t và ph i b o m th i h n thNm duy t quy nh t i kho n 4 i u 16 c a Ngh nh này; b) Ki m nh thi t b , phương ti n phòng cháy và ch a cháy trư c khi l p t; ki m tra vi c thi công, l p t thi t b phòng cháy và ch a cháy theo úng thi t k ã ư c duy t; ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy trong quá trình thi công xây d ng và ki m tra nghi m thu công trình; c) Tham gia nghi m thu và ra văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy i v i các công trình ph i thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy. i u 18. Nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy Công trình xây d ng ã ư c thNm duy t v phòng cháy và ch a cháy ph i ư c t ch c nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy trư c khi ch u tư ti n hành nghi m thu công trình. Nghi m thu v phòng cháy ch a cháy bao g m nghi m thu t ng ph n, t ng giai o n, t ng h ng m c và nghi m thu bàn giao công trình; riêng i v i các b ph n c a công trình khi thi công b che khu t thì ph i ư c nghi m thu trư c khi ti n hành các công vi c ti p theo. Văn b n nghi m thu v phòng cháy và ch a cháy là m t trong nh ng căn c ch u tư nghi m thu, quy t toán và ưa công trình vào s d ng. i u 19. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy 1. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy ư c ti n hành theo các n i dung sau ây:
 11. a) Vi c th c hi n i u ki n an toàn v phòng cháy và ch a cháy phù h p v i t ng i tư ng quy nh t i các i u 9, 10, 11, 12 và các i u có liên quan c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t; b) Vi c th c hi n trách nhi m phòng cháy và ch a cháy phù h p v i t ng i tư ng quy nh t i các i u 3, 4, 5, các i u có liên quan c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t; c) Vi c ch p hành các tiêu chuNn và quy nh c a pháp lu t v phòng cháy và ch a cháy và các yêu c u v phòng cháy và ch a cháy c a ngư i ho c cơ quan có thNm quy n. 2. Ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy ư c ti n hành theo ch ki m tra thư ng xuyên, ki m tra nh kỳ, ki m tra t xu t. 3. Trách nhi m ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy ư c quy nh như sau: a) Ngư i ng u cơ s , Ch t ch y ban nhân dân c p xã, ch phương ti n giao thông cơ gi i, ch r ng, ch h gia ình có trách nhi m t ch c ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy trong ph m vi qu n lý c a mình theo ch ki m tra quy nh t i kho n 2 i u này; b) Ngư i ng u cơ quan, t ch c, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n tr lên có trách nhi m t ch c ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy theo ch ki m tra nh kỳ và t xu t trong ph m vi qu n lý c a mình; c) C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy nh kỳ hàng quý i v i các cơ s có nguy hi m v cháy, n và phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u c bi t b o m an toàn v phòng cháy và ch a cháy; 6 tháng ho c m t năm i v i các i tư ng còn l i và ki m tra t xu t khi có d u hi u nguy hi m, m t an toàn v phòng cháy và ch a cháy ho c vi ph m quy nh an toàn v phòng cháy và ch a cháy và khi có yêu c u b o v c bi t. 4. B Công an quy nh c th v th t c ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy. i u 20. T m ình ch , gia h n t m ình ch ho t ng c a cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình, cá nhân không m b o an toàn v phòng cháy và ch a cháy và ph c h i ho t ng tr l i 1. Các trư ng h p b t m ình ch ho t ng quy nh t i kho n 1 i u 29 Lu t Phòng cháy và ch a cháy ư c hi u như sau: a) Nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n là trong môi trư ng nguy hi m cháy, n xu t hi n ngu n l a, ngu n nhi t ho c khi ang có ngu n l a, ngu n nhi t mà xu t hi n môi trư ng nguy hi m cháy, n ; b) Vi ph m c bi t nghiêm tr ng quy nh v phòng cháy và ch a cháy là nh ng vi ph m n u không ư c ngăn ch n k p th i thì có th d n n nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c khi x y ra cháy, n có th gây h u qu c bi t nghiêm tr ng;
 12. c) Vi ph m nghiêm tr ng quy nh v phòng cháy và ch a cháy là vi ph m có th d n n cháy, n gây h u qu nghiêm tr ng ã ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v phòng cháy và ch a cháy có thNm quy n yêu c u kh c ph c và ã b x ph t hành chính mà không kh c ph c. 2. Vi c t m ình ch ho t ng c a cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình và cá nhân quy nh t i kho n 1 i u này ch gi i h n trong ph m vi nh nh t và theo nguyên t c nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n xu t hi n ph m vi nào ho c vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy ph m vi nào thì t m ình ch ho t ng trong ph m vi ó. Khi ho t ng c a b ph n ho c c a toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình và cá nhân b tác ng nh hư ng mà xu t hi n nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n thì cũng b t m ình ch ho t ng. 3. Th i h n t m ình ch ho t ng ư c xác nh căn c vào i u ki n, kh năng lo i tr nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n , kh năng kh c ph c vi ph m v phòng cháy và ch a cháy nhưng không vư t quá 30 ngày. H t th i h n t m ình ch ho t ng mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n chưa ư c lo i tr ho c vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy chưa ư c kh c ph c thì ư c xem xét gia h n t m ình ch ti p nhưng không quá 30 ngày. Trư ng h p c bi t, khi h t th i gian gia h n t m ình ch ho t ng mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n chưa ư c lo i tr ho c vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy v n chưa ư c kh c ph c vì lý do khách quan thì ngư i ra quy t nh t m ình ch báo cáo c p trên có thNm quy n xem xét quy t nh gia h n ti p ho c x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4. Trong th i h n t m ình ch ho t ng, n u nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ư c lo i tr ho c vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy ã ư c kh c ph c thì ư c phép ph c h i ho t ng. 5. Quy t nh t m ình ch ho t ng và quy t nh ph c h i ho t ng ư c th hi n b ng văn b n ho c b ng l i; trư ng h p ngư i có thNm quy n ra quy t nh t m ình ch b ng l i thì trong th i gian ng n nh t ph i th hi n quy t nh ó b ng văn b n. Trư ng h p ngư i có thNm quy n sau khi ra quy t nh t m ình ch b ng l i mà nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy ư c lo i tr hay kh c ph c nhanh thì có th ra quy t nh ph c h i ho t ng b ng l i. Ngư i ng u cơ s , cơ quan, t ch c, ch h gia ình, ngư i i u khi n ho c ch phương ti n giao thông cơ gi i và cá nhân khi nh n ư c quy t nh t m ình ch ph i ch p hành ngay và có trách nhi m lo i tr nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n ho c kh c ph c vi ph m quy nh v phòng cháy và ch a cháy trong th i gian ng n nh t. 6. ThNm quy n t m ình ch ho t ng, gia h n t m ình ch ho t ng và ph c h i ho t ng ư c quy nh như sau: a) B trư ng B Công an ho c ngư i ư c y quy n ư c quy n quy t nh t m ình ch ho t ng c a b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình, ho t ng c a cá nhân trong ph m vi c nư c; trư ng h p c bi t thì báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh;
 13. b) Ch t ch y ban nhân dân các c p ư c quy n quy t nh t m ình ch ho t ng c a b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình, ho t ng c a cá nhân thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a mình; c) C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy và Trư ng phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy trong ph m vi thNm quy n c a mình ư c quy n quy t nh t m ình ch ho t ng i v i t ng b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình, ho t ng c a cá nhân; d) C nh sát ki m tra an toàn v phòng cháy và ch a cháy ư c quy n t m ình ch ho t ng i v i t ng b ph n, toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình, ho t ng c a cá nhân khi ang có nguy cơ tr c ti p phát sinh cháy, n và ph i k p th i báo cáo c p trên tr c ti p có thNm quy n; ) Ngư i có thNm quy n ra quy t nh t m ình ch ho t ng có quy n gia h n t m ình ch ho t ng và ph c h i ho t ng tr l i. 7. B Công an quy nh c th m u "Quy t nh t m ình ch ho t ng", "Quy t nh gia h n t m ình ch ho t ng", "Quy t nh ph c h i ho t ng tr l i"; th t c t m ình ch ho t ng, gia h n t m ình ch ho t ng và ph c h i ho t ng tr l i. i u 21. ình ch ho t ng c a cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình và cá nhân không m b o an toàn v phòng cháy và ch a cháy 1. Cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình và ho t ng c a cá nhân b t m ình ch theo quy nh t i kho n 1 i u 20 c a Ngh nh này ã h t th i h n t m ình ch mà không kh c ph c ho c không th kh c ph c ư c và có nguy cơ cháy, n gây h u qu nghiêm tr ng thì b ình ch ho t ng. Vi c ình ch ho t ng có th th c hi n i v i t ng b ph n ho c toàn b cơ s , phương ti n giao thông cơ gi i, h gia ình và ho t ng c a cá nhân. 2. Ngư i có thNm quy n quy nh t i các i m a, b và c kho n 6 i u 20 c a Ngh nh này có quy n t m ình ch ho t ng i v i i tư ng nào thì ư c quy n ình ch ho t ng i v i i tư ng ó. 3. B Công an quy nh m u "Quy t nh ình ch ho t ng" và th t c ình ch ho t ng. Chương 3: CH A CHÁY i u 22. Phương án ch a cháy 1. Phương án ch a cháy ph i b o m các yêu c u và n i dung cơ b n sau ây: a) Nêu ư c tính ch t, c i m nguy hi m v cháy, n , c và các i u ki n liên quan n ho t ng ch a cháy;
 14. b) ra tình hu ng cháy l n ph c t p nh t và m t s tình hu ng cháy c trưng khác có th x y ra, kh năng phát tri n c a ám cháy theo các m c khác nhau; c) ra k ho ch huy ng, s d ng l c lư ng, phương ti n, t ch c ch huy, bi n pháp k thu t, chi n thu t ch a cháy và các công vi c ph c v ch a cháy phù h p v i t ng giai o n c a t ng tình hu ng cháy. 2. Ngư i ng u cơ s , c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, trư ng thôn, trư ng p, trư ng b n, t trư ng t dân ph , ch r ng, ch phương ti n giao thông cơ gi i có yêu c u c bi t v b o m an toàn phòng cháy và ch a cháy ch u trách nhi m xây d ng phương án ch a cháy; trư ng h p phương án ch a cháy c n huy ng l c lư ng, phương ti n c a nhi u cơ quan, t ch c ho c nhi u a phương tham gia thì ngh cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy hư ng d n, ch o xây d ng phương án. Phương án ch a cháy ph i ư c b sung, ch nh lý k p th i khi có nh ng thay i v tính ch t, c i m nguy hi m v cháy, n , c và các i u ki n liên quan n ho t ng ch a cháy. 3. ThNm quy n phê duy t phương án ch a cháy: a) Ch t ch U ban nhân dân c p xã, ngư i ng u cơ quan, t ch c phê duy t phương án ch a cháy thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a mình; b) Trư ng phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy phê duy t phương án ch a cháy có s d ng l c lư ng, phương ti n c a nhi u cơ quan, t ch c a phương; trư ng h p c bi t thì do Giám c Công an c p t nh phê duy t; c) Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t phương án ch a cháy có s d ng l c lư ng, phương ti n c a Quân i óng a phương; d) C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy phê duy t phương án ch a cháy có s d ng l c lư ng và phương ti n c a nhi u cơ quan, t ch c, a phương; trư ng h p c n thi t trình B trư ng B Công an ho c ngư i ư c y quy n phê duy t; trư ng h p c bi t thì B trư ng B Công an trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Phương án ch a cháy ư c qu n lý và s d ng theo ch qu n lý, s d ng tài li u m t. Ngư i có trách nhi m xây d ng phương án ch a cháy quy nh t i kho n 2 i u này ch u trách nhi m t ch c lưu gi phương án và sao g i cho ơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy qu n lý a bàn. Cơ quan, t ch c có l c lư ng, phương ti n tham gia trong phương án ư c ph bi n nh ng n i dung liên quan n nhi m v c a mình. 5. Trách nhi m th c t p phương án ch a cháy: a) Ngư i có trách nhi m xây d ng phương án ch a cháy quy nh t i kho n 2 i u này ch u trách nhi m t ch c th c t p phương án. Phương án ch a cháy ph i ư c t ch c th c t p nh kỳ ít nh t m i năm 1 l n và th c t p t xu t khi có yêu c u; b) L c lư ng, phương ti n có trong phương án khi ư c huy ng th c t p ph i tham gia y .
 15. 6. Cơ quan C nh sát phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng, th c t p, qu n lý và s d ng phương án ch a cháy. 7. B Công an quy nh m u "Phương án ch a cháy", th i h n phê duy t và ch th c t p phương án ch a cháy. i u 23. Trách nhi m báo cháy, ch a cháy và tham gia ch a cháy 1. Ngư i phát hi n th y cháy ph i b ng m i cách báo cháy ngay cho ngư i xung quanh bi t, cho m t ho c t t c các ơn v sau ây: a) i dân phòng ho c i phòng cháy và ch a cháy cơ s t i nơi x y ra cháy; b) ơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy nơi g n nh t; c) Chính quy n a phương s t i ho c cơ quan Công an nơi g n nh t. 2. Cơ quan, ơn v quy nh t i i m a, b và c c a kho n 1 i u này khi nh n ư c tin báo v v cháy x y ra trong a bàn ư c phân công qu n lý thì ph i nhanh chóng n t ch c ch a cháy, ng th i báo cho các cơ quan, ơn v c n thi t khác bi t chi vi n ch a cháy; trư ng h p cháy x y ra ngoài a bàn ư c phân công qu n lý thì sau khi nh n ư c tin báo cháy ph i b ng m i cách nhanh chóng báo cho các cơ quan, ơn v qu n lý a bàn nơi x y cháy bi t x lý, ng th i báo cáo c p trên c a mình. 3. Ngư i có m t t i nơi x y cháy và có s c kho ph i tìm m i bi n pháp c u ngư i, ngăn ch n cháy lan và d p cháy; ngư i tham gia ch a cháy ph i tuân theo l nh c a ngư i ch huy ch a cháy. 4. L c lư ng công an, quân i, dân quân t v , cơ quan y t , i n l c, c p nư c, môi trư ng ô th , giao thông và các cơ quan khác có liên quan có nhi m v ch a cháy và tham gia ch a cháy theo quy nh t i các kho n 2, 3, 4 i u 33 Lu t Phòng cháy và ch a cháy. i u 24. Huy ng xe ưu tiên, ngư i và phương ti n c a quân i, c a t ch c qu c t , t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam tham gia ch a cháy 1. Ngư i và phương ti n c a quân i khi không làm nhi m v khNn c p u có th ư c huy ng ch a cháy và ph c v ch a cháy. Ngư i ch huy ơn v quân i khi nh n ư c l nh huy ng l c lư ng và phương ti n ch a cháy và ph c v ch a cháy ph i ch p hành ngay ho c báo cáo ngay lên c p có thNm quy n t ch c th c hi n. B Công an ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng hư ng d n chi ti t vi c huy ng ngư i và phương ti n c a quân i ch a cháy và ph c v ch a cháy. 2. Không huy ng các lo i xe sau ây ch a cháy và ph c v ch a cháy: a) Xe quân s , xe công an i làm nhi m v khNn c p;
 16. b) Xe c u thương ang th c hi n nhi m v c p c u; c) Xe h ê, xe ang làm nhi m v kh c ph c s c thiên tai ho c tình tr ng khNn c p theo quy nh c a pháp lu t; d) oàn xe có xe c nh sát d n ư ng; ) oàn xe tang; e) Các xe ưu tiên khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngư i và phương ti n c a t ch c qu c t , t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam u có th ư c huy ng ch a cháy và ph c v ch a cháy tr nh ng t ch c qu c t , t ch c cá nhân nư c ngoài ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr theo quy nh c a pháp lu t. B Ngo i giao có trách nhi m thông báo cho B Công an v nh ng t ch c qu c t , t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr . i u 25. ThNm quy n huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n ch a cháy 1. ThNm quy n huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n ch a cháy ư c quy nh như sau: a) Ngư i ch huy ch a cháy là C nh sát phòng cháy và ch a cháy, ngư i ng u cơ quan, t ch c và Ch t ch y ban nhân dân c p xã tr lên ư c quy n huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân trong ph m vi qu n lý c a mình; trư ng h p c n huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n ngoài ph m vi qu n lý c a mình thì ph i báo cho ngư i có thNm quy n huy ng quy t nh; b) Trư ng phòng C nh sát phòng cháy và ch a cháy ư c quy n huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Sau khi huy ng thì thông báo cho ngư i có thNm quy n qu n lý l c lư ng, phương ti n và tài s n ó bi t; c) C c trư ng C c C nh sát phòng cháy và ch a cháy ư c quy n huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân trong ph m vi c nư c. Sau khi huy ng thì thông báo cho ngư i có thNm quy n qu n lý l c lư ng, phương ti n và tài s n ó bi t. 2. B Công an quy nh m u, ch qu n lý, s d ng "L nh huy ng l c lư ng, phương ti n và tài s n ch a cháy" và th t c huy ng. ư i u 26. Hoàn tr và b i thư ng thi t h i phương ti n, tài s n ư c huy ng ch a cháy
 17. Phương ti n, tài s n c a cơ quan, t ch c, h gia ình và cá nhân huy ng ch a cháy và ph c v ch a cháy ph i ư c hoàn tr ngay sau khi ch a cháy; trư ng h p phương ti n, tài s n b m t mát, hư h ng; nhà, công trình b phá d theo quy nh t i các i m c, d kho n 1 i u 38 c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy thì ư c b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Kinh phí b i thư ng ư c c p t ngân sách nhà nư c. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Công an hư ng d n chi ti t vi c b i thư ng. i u 27. Ưu tiên và b o m quy n ưu tiên cho ngư i và phương ti n ư c huy ng ch a cháy và tham gia ch a cháy 1. Các phương ti n xe, tàu, máy bay c a l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy khi i ch a cháy và ph c v ch a cháy ư c s d ng tín hi u ưu tiên, quy n ưu tiên lưu thông và các quy n ưu tiên khác theo quy nh c a pháp lu t. Phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b c a cơ quan, t ch c và cá nhân ư c huy ng làm nhi m v ch a cháy ư c hư ng quy n ưu tiên quy nh t i i m b kho n 2 i u 36 Lu t Phòng cháy và ch a cháy và ư c ưu tiên qua c u, phà và ư c mi n phí lưu thông trên ư ng. 2. Ngư i ư c huy ng làm nhi m v ch a cháy khi xu t trình l nh huy ng thì ch phương ti n ho c ngư i i u khi n phương ti n giao thông ho c nh ng ngư i có trách nhi m liên quan ph i gi i quy t i ngay trong th i gian s m nh t. i u 28. Tín hi u ưu tiên, c hi u, bi n hi u và băng s d ng trong ch a cháy 1. Tín hi u ưu tiên dùng cho phương ti n ch a cháy giao thông cơ gi i ư ng b và ư ng th y g m có: a) èn phát sáng nh p nháy màu ho c màu xanh; b) Còi phát tín hi u ưu tiên; c) C hi u ch a cháy. 2. C hi u, bi n hi u và băng s d ng trong ch a cháy g m có: a) C hi u Ban Ch huy ch a cháy; b) Băng ch huy ch a cháy; c) Bi n báo, d i băng phân ranh gi i khu v c ch a cháy; d) Bi n c m qua l i khu v c ch a cháy. Quy cách tín hi u ưu tiên, c hi u, bi n hi u và băng s d ng trong ch a cháy quy nh t i ph l c 4 Ngh nh này.
 18. i u 29. Ngư i ch huy ch a cháy 1. i v i l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy, ngư i ch huy ch a cháy ph i là ngư i có ch c danh t ch huy c p i C nh sát phòng cháy và ch a cháy tr lên. 2. Trong trư ng h p t i nơi x y ra cháy, l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy chưa n mà ám cháy lan t cơ s này sang cơ s khác ho c cháy lan t cơ s sang khu dân cư và ngư c l i thì ngư i ch huy ch a cháy c a cơ s và khu dân cư b cháy ph i có trách nhi m ph i h p trong ch huy ch a cháy. 3. Trư ng h p phương ti n giao thông cơ gi i b cháy trong a ph n c a cơ s , thôn, p, b n, t dân ph , khu r ng mà l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy chưa n thì ngư i ch huy ch a cháy phương ti n giao thông cơ gi i ph i ph i h p v i ngư i có trách nhi m ch huy ch a cháy s t i ch huy ch a cháy. 4. Khi ngư i có ch c v cao nh t c a ơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy n nơi x y ra cháy thì ngư i ch huy ch a cháy quy nh t i kho n 2 i u 37 Lu t Phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m tham gia Ban Ch huy ch a cháy và ch u s phân công c a ngư i ch huy ch a cháy thu c l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy. i u 30. Nhi m v ch huy, ch o ch a cháy 1. Nhi m v ch huy ch a cháy: a) Huy ng l c lư ng, phương ti n, tài s n, ngu n nư c và v t li u ch a cháy ch a cháy; b) Xác nh khu v c ch a cháy, ra và t ch c th c hi n các bi n pháp k thu t, chi n thu t ch a cháy; c) ra các yêu c u v b o m giao thông, tr t t ; d) T ch c h u c n ch a cháy, ph c v ch a cháy và y t ; ) T ch c thông tin liên l c ph c v ch a cháy; e) T ch c công tác chính tr tư tư ng trong ch a cháy; g) T ch c thông tin v v cháy; h) xu t các yêu c u khác ph c v cho ch a cháy. 2. Nhi m v ch o ch a cháy là t ch c th c hi n vi c huy ng l c lư ng, phương ti n, tài s n, ngu n nư c và v t li u ch a cháy ch a cháy; b o m các i u ki n ph c v ch a cháy như giao thông, tr t t , thông tin liên l c, h u c n ch a cháy, y t và công tác chính tr tư tư ng trong ch a cháy.
 19. 3. Khi l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy chưa n ám cháy, ngư i ng u cơ quan, t ch c, Ch t ch y ban nhân dân c p xã tr lên có trách nhi m th c hi n các nhi m v quy nh t i kho n 1 và 2 i u này. Khi l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy n ám cháy thì ngư i ch huy ơn v C nh sát phòng cháy và ch a cháy ch u trách nhi m th c hi n các nhi m v quy nh t i kho n 1 i u này; ngư i ng u cơ quan, t ch c, Ch t ch y ban nhân dân c p xã tr lên có trách nhi m tham gia ch huy ch a cháy và th c hi n các nhi m v ch o ch a cháy quy nh t i kho n 2 i u này. i u 31. Tình th c p thi t ư c s d ng quy n quy t nh phá d nhà, công trình, v t chư ng ng i và di chuy n tài s n khi ch a cháy Ngư i ch huy ch a cháy ư c th c hi n quy n quy t nh phá d nhà, công trình, v t chư ng ng i và di chuy n tài s n quy nh t i i m d kho n 1 i u 38 c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy trong nh ng tình th c p thi t sau ây: 1. Có ngư i ang b m c k t trong ám cháy ho c ám cháy ang tr c ti p e d a tính m ng c a nhi u ngư i; 2. ám cháy có nguy cơ tr c ti p d n n n , c; nguy cơ tác ng x u n môi trư ng; nguy cơ gây h u qu nghiêm tr ng v ngư i và tài s n; kh năng gây tác ng nh hư ng x u v chính tr n u không có các bi n pháp ngăn ch n k p th i; 3. Nhà, công trình, v t chư ng ng i c n tr vi c tri n khai ch a cháy mà không có cách nào khác ch a cháy t hi u qu cao hơn. i u 32. Ch a cháy tr s cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan i di n t ch c qu c t và nhà c a các thành viên các cơ quan này 1. L c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c phép vào tr s c a các cơ quan sau ây ch a cháy khi có yêu c u ho c có s ng ý c a ngư i ng u ho c ngư i ư c y quy n c a các cơ quan ó: a) Tr s c a cơ quan i di n ngo i giao; b) Tr s c a cơ quan lãnh s c a nh ng nư c ký k t v i Vi t Nam hi p nh lãnh s trong ó có quy nh l c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c phép vào ch a cháy khi có yêu c u ho c có s ng ý c a ngư i ng u ho c ngư i ư c y quy n c a các cơ quan ó; c) Tr s cơ quan i di n c a t ch c qu c t thu c h th ng Liên hi p qu c; d) Tr s cơ quan i di n c a t ch c qu c t liên Chính ph ngoài h th ng Liên hi p qu c, các oàn c a t ch c qu c t , n u trong i u ư c ký k t gi a Vi t Nam và các t ch c này có quy nh l c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c phép vào ch a cháy khi có yêu c u ho c có s ng ý c a ngư i ng u ho c ngư i ư c y quy n c a các cơ quan ó. 2. L c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c vào tr s cơ quan lãnh s , cơ quan i di n t ch c qu c t không quy nh t i kho n 1 i u này ch a
 20. cháy mà không c n có yêu c u ho c có s ng ý c a ngư i ng u ho c ngư i ư c y quy n c a cơ quan ó. 3. L c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c phép vào nhà c a nh ng ngư i sau ây ch a cháy khi có yêu c u ho c có s ng ý c a nh ng ngư i ó: a) Nhà c a viên ch c ngo i giao, thành viên gia ình c a viên ch c ngo i giao không ph i là công dân Vi t Nam; nhân viên hành chính, k thu t và thành viên gia ình h không ph i là công dân Vi t Nam ho c không ph i là ngư i thư ng trú t i Vi t Nam; b) Nhà c a viên ch c lãnh s không ph i là công dân Vi t Nam ho c không ph i là ngư i thư ng trú t i Vi t Nam; n u trong hi p nh lãnh s gi a Vi t Nam và nư c c lãnh s có quy nh l c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c phép vào ch a cháy khi có yêu c u ho c có s ng ý c a nh ng ngư i ó. 4. L c lư ng phòng cháy và ch a cháy c a Vi t Nam ư c vào nhà c a các thành viên các cơ quan lãnh s , cơ quan i di n c a các t ch c qu c t không thu c i tư ng ư c quy nh t i kho n 3 c a i u này ch a cháy mà không c n có yêu c u ho c có s ng ý c a các thành viên ó. 5. B Ngo i giao thông báo cho B Công an v các i tư ng ư c quy nh t i các i m b, c, d kho n 1 và i m b kho n 3 c a i u này. Chương 4: T CH C L C LƯ NG PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY i u 33. T ch c, qu n lý l c lư ng dân phòng và l c lư ng phòng cháy và ch a cháy cơ s và chuyên ngành 1. Trư ng thôn, trư ng p, trư ng b n, t trư ng dân ph có trách nhi m xu t vi c thành l p và tr c ti p duy trì ho t ng c a i dân phòng t i thôn, p, b n, t dân ph . i v i thôn, p, b n, t dân ph có a bàn r ng thì i dân phòng có th g m nhi u t dân phòng. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m quy t nh thành l p, ban hành quy ch ho t ng, b o m kinh phí, trang b phương ti n và b o m các i u ki n duy trì ho t ng c a i dân phòng. 2. Ngư i ng u cơ s có trách nhi m xu t thành l p và tr c ti p duy trì ho t ng c a i phòng cháy và ch a cháy cơ s . Ngư i ng u cơ quan, t ch c tr c ti p qu n lý cơ s có trách nhi m quy t nh thành l p, ban hành Quy ch ho t ng, b o m kinh phí, trang b phương ti n và b o m các i u ki n duy trì ho t ng c a i phòng cháy và ch a cháy cơ s . Ban qu n lý c khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao có trách nhi m thành l p và tr c ti p duy trì ho t ng c a i phòng cháy và ch a cháy cơ s ho t ng theo ch chuyên trách.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản