Nghị định 35/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
376
lượt xem
41
download

Nghị định 35/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 35/2005/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 35/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 35/2005/N§­CP ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2005  VÒ viÖc xö lý kû luËt c¸n bé, c«ng chøc ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc ngµy 26 th¸ng 02   n¨m 1998; Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p   lÖnh C¸n bé, c«ng chøc ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2000 vµ  Ph¸p   lÖnh söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n bé,   c«ng chøc ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003;  Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô,  Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi vµ ®èi tîng ®iÒu chØnh     1. NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh viÖc xö  lý  kû  luËt c¸n bé,  c«ng chøc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. §èi tîng  ®iÒu chØnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy bao gåm c¸n  bé, c«ng chøc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b, c, d,  ®  vµ  e kho¶n 1  §iÒu   1   cña   Ph¸p   lÖnh   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña  Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003 (díi  ®©y gäi chung lµ Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc n¨m 2003). 3. C¸c trêng hîp sau  ®©y nÕu vi ph¹m ph¸p luËt còng  xö  lý  kû  luËt theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy, bao gåm:  c¸n bé, c«ng chøc  ®îc  ®iÒu  ®éng sang lµm viÖc t¹i c¸c tæ  chøc kinh tÕ, tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙ héi nghÒ nghiÖp;  c¸n   bé,   c«ng   chøc   ®ang   nghØ   chÕ   ®é   chê   lµm   thñ   tôc   hu  trÝ; c¸n bé, c«ng chøc sau khi  ®iÒu  ®éng c«ng t¸c vÒ  c¸c  c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  kh¸c míi ph¸t hiÖn vi ph¹m kû  luËt. §i Ò u  2.  C¸c trêng hîp bÞ xö lý kû luËt 1. Vi ph¹m viÖc thùc hiÖn nghÜa vô  cña c¸n bé, c«ng  chøc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6, 7 vµ  §iÒu 8 cña Ph¸p lÖnh C¸n 
 2. 2 bé, c«ng chøc n¨m 2003 trong khi thi hµnh nhiÖm vô, c«ng  vô. 2. Vi ph¹m nh÷ng viÖc c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ® îc lµm  quy ®Þnh t¹i §iÒu 15, 16, 17, 19 vµ §iÒu 20 cña Ph¸p lÖnh   C¸n bé, c«ng chøc n¨m 2003. 3. Vi ph¹m ph¸p luËt bÞ  Tßa ¸n tuyªn lµ  cã  téi hoÆc  bÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn kÕt luËn b»ng v¨n b¶n vÒ hµnh vi   vi ph¹m ph¸p luËt. §i Ò u   3.   Nh÷ng   trêng   hîp   cha   xem   xÐt   kû   luËt   ®èi  víi c¸n bé, c«ng chøc  1. §ang trong thêi gian nghØ phÐp, nghØ theo chÕ   ®é,  nghØ viÖc riªng  ®îc ngêi  ®øng  ®Çu c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n  vÞ cho phÐp. 2. §ang ®iÒu trÞ t¹i c¸c bÖnh viÖn. 3. §ang bÞ t¹m giam, t¹m gi÷ chê kÕt luËn cña c¬ quan  cã thÈm quyÒn ®iÒu tra, x¸c minh vµ kÕt luËn ®èi víi hµnh  vi vi ph¹m ph¸p luËt. 4. C¸n bé, c«ng chøc n÷ nghØ thai s¶n. §i Ò u   4.   Nh÷ng   trêng   hîp   kh«ng   ¸p   dông   c¸c   h×nh  thøc kû luËt quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy    1.   Vi   ph¹m   ph¸p   luËt   trong   trêng   hîp   mÊt   n¨ng   lùc  hµnh   vi   d©n   sù   theo   kÕt   luËn   cña   c¬   quan   y   tÕ  cã   thÈm  quyÒn. 2.   Ph¶i   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   cña   cÊp   trªn   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. 3. Vi ph¹m kû luËt trong t×nh thÕ bÊt kh¶ kh¸ng trong   khi thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô  vµ   ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  x¸c nhËn. §i Ò u   5.   C¸c nguyªn t¾c xem xÐt xö  lý  kû  luËt c¸n  bé, c«ng chøc  1. Kh¸ch quan, c«ng b»ng, nghiªm minh, ®óng thêi hiÖu  quy ®Þnh. 2. Khi xö lý kû luËt c¸n bé, c«ng chøc ph¶i thµnh lËp  Héi  ®ång kû  luËt,  trõ  trêng  hîp  c¸n  bé,  c«ng  chøc ph¹m  téi bÞ Tßa ¸n ph¹t tï mµ kh«ng ®îc hëng ¸n treo. 3.   QuyÕt   ®Þnh   xö   lý   kû   luËt   ph¶i   do   ngêi   cã   thÈm  quyÒn ký theo ®óng quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. 4. Mçi hµnh vi vi ph¹m chØ bÞ  xö  lý  mét h×nh thøc kû   luËt. NÕu c¸n bé, c«ng chøc cã  nhiÒu hµnh vi vi ph¹m th× 
 3. 3 bÞ   xö  lý   kû   luËt   vÒ   tõng   hµnh  vi   vµ   chÞu   h×nh  thøc   kû  luËt cao h¬n mét møc. 5. CÊm mäi hµnh vi x©m ph¹m th©n thÓ, danh dù, nh©n  phÈm cña c¸n bé, c«ng chøc trong qu¸ tr×nh xem xÐt xö  lý  kû  luËt; cÊm ¸p dông biÖn  ph¸p  ph¹t tiÒn thay  cho  h×nh  thøc kû luËt. 6. Kh«ng ¸p dông h×nh thøc kû luËt buéc th«i viÖc ®èi   víi c¸n bé, c«ng chøc n÷ khi ®ang cã thai vµ c¸n bé, c«ng   chøc ®ang nu«i con díi 12 th¸ng tuæi. §i Ò u  6.  KhiÕu n¹i, khëi kiÖn 1. Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ®ång ý víi quyÕt   ®Þnh xö lý kû luËt th× cã quyÒn khiÕu n¹i ®Õn c¬ quan, tæ   chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C¸n bé, c«ng chøc gi÷  chøc vô  tõ  Vô  trëng vµ  t¬ng  ®¬ng  trë  xuèng  bÞ  buéc th«i viÖc,  sau khi khiÕu n¹i mµ  vÉn bÞ  buéc th«i viÖc th×  cã  quyÒn khëi kiÖn vô  ¸n hµnh  chÝnh t¹i Tßa ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.  C¸c c¬  quan,  tæ  chøc,  ®¬n vÞ  khi  nhËn  ®îc khiÕu  n¹i cña c¸n bé, c«ng chøc ph¶i cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt tr¶  lêi  ®¬ng  sù  theo   ®óng  thÈm quyÒn  vµ   ®óng  thêi  h¹n theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  7.  Gi¶i quyÕt c¸c kÕt luËn khiÕu n¹i 1. QuyÕt ®Þnh xö lý kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc  ®∙  ®îc c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  cã  thÈm quyÒn kÕt luËn  hoÆc Tßa ¸n ph¸n quyÕt lµ bÞ oan th× chËm nhÊt lµ 30 ngµy   kÓ tõ ngµy kÕt luËn hoÆc tõ ngµy quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n cã   hiÖu lùc, ngêi  ®øng  ®Çu c¬  quan, tæ chøc, ®¬n vÞ  n¬i c¸n  bé, c«ng chøc lµm viÖc cã  tr¸ch nhiÖm c«ng bè  c«ng khai  kÕt luËn hoÆc ph¸n quyÕt trªn  ®Õn toµn thÓ  c¸n bé, c«ng  chøc  ®ång thêi ph¶i cã  tr¸ch nhiÖm båi hoµn nh÷ng quyÒn   lîi chÝnh   ®¸ng   ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt. 2.   Trêng   hîp   c¬   quan,   tæ   chøc   cã   thÈm   quyÒn   gi¶i   quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o kÕt luËn viÖc xö  lý  kû  luËt c¸n  bé, c«ng chøc tiÕn hµnh kh«ng  ®óng quy  ®Þnh vÒ  néi dung,  h×nh   thøc,   quy   tr×nh   xö   lý   th×   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   ký  quyÕt  ®Þnh kû  luËt ph¶i ra quyÕt  ®Þnh hñy bá  quyÕt  ®Þnh  xö lý kû luËt ®ång thêi chØ ®¹o ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ  chøc,  ®¬n vÞ  qu¶n lý  c¸n bé, c«ng chøc tæ chøc l¹i viÖc  xem xÐt kû luËt c¸n bé, c«ng chøc theo ®óng quy ®Þnh.
 4. 4 Ch¬ng II xö lý kû luËt Môc 1 H×nh thøc vµ thêi hiÖu xö lý kû luËt §i Ò u  8.  H×nh thøc kû luËt C¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  th× ph¶i chÞu mét trong c¸c h×nh thøc kû luËt sau: 1. KhiÓn tr¸ch; 2. C¶nh c¸o; 3. H¹ bËc l¬ng; 4. H¹ ng¹ch; 5. C¸ch chøc; 6. Buéc th«i viÖc. §i Ò u  9.  Thêi hiÖu xö lý kû luËt 1.  Thêi hiÖu  xö  lý   kû  luËt  lµ  kho¶ng  thêi  gian  quy  ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt xö  lý  kû  luËt c¸n bé, c«ng  chøc vµ   ®îc tÝnh tõ  thêi  ®iÓm c¬  quan, tæ chøc  ®¬n vÞ  cã   thÈm quyÒn xem xÐt, xö  lý  kû  luËt x¸c  ®Þnh c¸n bé, c«ng  chøc   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   kû   luËt   cho   ®Õn   thêi   ®iÓm   Héi  ®ång kû luËt häp.  2. Thêi hiÖu xö lý kû luËt quy ®Þnh lµ 3 th¸ng.  3. Trêng hîp vô  viÖc cã  nh÷ng t×nh tiÕt phøc t¹p cÇn   cã  thêi gian thanh tra, kiÓm tra  ®Ó  x¸c minh lµm râ  thªm  th×  thêi hiÖu xö  lý  kû  luËt cã  thÓ  kÐo dµi nhng tèi  ®a  kh«ng qu¸ 6 th¸ng. Qu¸ thêi hiÖu xö  lý  kû  luËt th×  chÊm  døt viÖc xem xÐt kû luËt c¸n bé, c«ng chøc. 4. Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc liªn quan  ®Õn vô  viÖc   ®ang bÞ  c¸c c¬  quan tiÕn hµnh tè  tông  ®iÒu tra, truy tè,  xÐt xö  th×  thêi hiÖu xem xÐt xö  lý  kû  luËt tÝnh tõ  ngµy  ph¸n quyÕt cña Tßa ¸n vÒ hµnh vi vi ph¹m cña c¸n bé, c«ng   chøc cã hiÖu lùc ph¸p luËt. 5. Trêng hîp ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt l¹i viÖc kû  luËt   c¸n bé, c«ng chøc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 7 cña NghÞ  ®Þnh nµy th×  thêi hiÖu xem xÐt xö  lý  kû  luËt  ® îc tÝnh tõ  khi nhËn  ®îc kÕt luËn cña c¬  quan, tæ chøc cã  thÈm quyÒn  gi¶i quyÕt khiÕu n¹i. 6. Thêi gian t¹m thêi cha xem xÐt kû luËt ®èi víi c¸c  trêng  hîp  quy   ®Þnh  t¹i §iÒu 3 NghÞ   ®Þnh nµy kh«ng  tÝnh  vµo thêi hiÖu xem xÐt xö lý kû luËt. Thêi hiÖu xem xÐt xö  
 5. 5 lý kû luËt ®èi víi c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ  ®Þnh nµy  ®îc tÝnh tõ  ngµy c¸n bé, c«ng chøc  ®i lµm trë  l¹i b×nh thêng. 7. Ngêi ®îc giao thÈm quyÒn xö lý kû luËt ®èi víi c¸n  bé, c«ng chøc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  viÖc cha xö  lý  kû  luËt c¸n bé, c«ng  chøc  vi ph¹m  kû  luËt  trong thêi  hiÖu  quy ®Þnh.  §i Ò u   10.   T¹m   ®×nh   chØ   c«ng   t¸c   ®èi   víi   c¸n   bé,  c«ng chøc vi ph¹m kû luËt 1. Trong thêi gian  ®ang bÞ  xem xÐt kû  luËt, c¸n bé,  c«ng   chøc   cã   thÓ   bÞ   c¬   quan,   tæ   chøc,   ®¬n   vÞ   cã   thÈm   quyÒn qu¶n lý ra quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c nÕu xÐt  thÊy c¸n bé, c«ng chøc  ®ã  tiÕp tôc lµm viÖc cã  thÓ  g©y  khã  kh¨n cho viÖc x¸c minh hoÆc tiÕp tôc cã  hµnh vi vi  ph¹m. 2. Thêi h¹n t¹m  ®×nh chØ c«ng t¸c kh«ng qu¸ 15 ngµy.  Trêng hîp ®Æc biÖt do cã nhiÒu t×nh tiÕt phøc t¹p cÇn ®îc  lµm râ th× cã thÓ kÐo dµi nhng kh«ng ®îc qu¸ 3 th¸ng. 3.  HÕt thêi  h¹n t¹m   ®×nh  chØ c«ng  t¸c,  nÕu c¸n  bé,  c«ng chøc cha bÞ  xö  lý  kû  luËt th×  c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n   vÞ cã thÈm quyÒn qu¶n lý ph¶i bè trÝ c¸n bé, c«ng chøc vÒ   vÞ trÝ c«ng t¸c cò hoÆc bè trÝ c«ng viÖc phï hîp. 4. Trong thêi gian bÞ  t¹m  ®×nh chØ c«ng t¸c, c¸n bé,  c«ng   chøc   ®îc   hëng   50%   tiÒn   l¬ng   vµ   c¸c   kho¶n   phô   cÊp  (nÕu cã). Sau khi c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  xem xÐt, nÕu  c¸n   bé,   c«ng   chøc   kh«ng   bÞ   xö   lý   kû   luËt   th×   ®îc   truy  lÜnh   phÇn   tiÒn   l¬ng   vµ   phô   cÊp   (nÕu   cã)   cßn   l¹i   trong  thêi gian t¹m  ®×nh chØ c«ng t¸c, thêi gian t¹m  ®×nh chØ  c«ng t¸c  ®îc tÝnh vµo thêi gian  ®Ó  n©ng bËc l¬ng. Trêng  hîp c¸n bé, c«ng chøc bÞ xö lý kû luËt th× kh«ng ® îc truy  lÜnh   phÇn   tiÒn   l¬ng   vµ   c¸c   kho¶n   phô   cÊp   (nÕu   cã)   cßn  l¹i,   thêi   gian   t¹m   ®×nh   chØ   c«ng   t¸c   tÝnh   ®Õn   khi   cã  quyÕt   ®Þnh  kû  luËt  kh«ng  ®îc tÝnh lµ  thêi gian  ®Ó  n©ng  bËc l¬ng. Môc 2 Héi ®ång kû luËt §i Ò u  11.  Héi ®ång kû luËt 1.   Héi   ®ång   kû   luËt   do   ngêi   ®øng   ®Çu   c¬   quan,   tæ  chøc,  ®¬n vÞ  cã  thÈm quyÒn thµnh lËp, thùc hiÖn nhiÖm vô  t vÊn cho ngêi cã thÈm quyÒn trong viÖc ¸p dông h×nh thøc 
 6. 6 kû  luËt phï  hîp víi vi ph¹m cña c¸n bé, c«ng chøc. Héi  ®ång kû luËt lµm viÖc theo c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy  vµ tù gi¶i t¸n sau khi hoµn thµnh nhiÖm vô. 2. Sè  lîng thµnh viªn tham gia Héi  ®ång kû  luËt lµ  5  ngêi, bao gåm c¸c thµnh phÇn cô thÓ nh sau: a)  Chñ  tÞch  Héi  ®ång  lµ  ngêi  ®øng  ®Çu  hoÆc  cÊp phã  cña ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ; b)   Mét   ñy   viªn   Héi   ®ång   lµ   ®¹i   diÖn   Ban   ChÊp   hµnh  c«ng ®oµn cïng cÊp c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ; c) Mét ñy viªn Héi ®ång lµ ®¹i diÖn c¸n bé, c«ng chøc  cña bé  phËn c«ng t¸c cã  ngêi vi ph¹m kû  luËt (do tËp thÓ  c¸n bé, c«ng chøc ë bé phËn ®ã cö ra); d)   Mét   ñy   viªn   Héi   ®ång   lµ   ngêi   trùc   tiÕp   qu¶n   lý  hµnh chÝnh  vµ  chuyªn  m«n nghiÖp  vô  cña ngêi vi ph¹m  kû  luËt; ®) Mét ñy viªn Héi ®ång lµ ngêi phô tr¸ch tæ chøc c¸n  bé cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã ngêi vi ph¹m. 3. Trêng hîp ngêi ®øng ®Çu hoÆc cÊp phã cña ngêi ®øng  ®Çu   c¬   quan,   tæ   chøc,   ®¬n   vÞ   vi   ph¹m   kû   luËt   th×   ngêi  ®øng  ®Çu c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  qu¶n lý  cÊp trªn trùc  tiÕp quyÕt  ®Þnh thµnh lËp Héi  ®ång kû  luËt  ®Ó  xem xÐt xö  lý. Trong trêng hîp nµy, thµnh phÇn Héi  ®ång kû  luËt bao  gåm : a)  Chñ  tÞch  Héi  ®ång  lµ  ngêi  ®øng  ®Çu  hoÆc  cÊp phã  cña ngêi  ®øng  ®Çu c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  cÊp trªn trùc  tiÕp; b) Mét ñy viªn lµ ®¹i diÖn ®¶ng ñy cÊp trªn trùc tiÕp  cña ®¶ng ñy c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ; c)  Mét  ñy viªn  lµ   ®¹i  diÖn  Ban ChÊp  hµnh  c«ng  ®oµn  cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m   kû luËt. 4. Khi thµnh lËp Héi  ®ång kû  luËt kh«ng  ®îc cö  ngêi  cã quan hÖ gia ®×nh nh cha, mÑ, vî, chång, con, anh, chÞ,  em ruét cña c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû  luËt tham gia  thµnh viªn Héi ®ång kû luËt. §i Ò u  12.  Nguyªn t¾c lµm viÖc cña Héi ®ång kû luËt 1.   Kh¸ch   quan,   c«ng   khai,   d©n   chñ   vµ   theo   c¸c   quy  ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Héi  ®ång kû  luËt chØ häp khi cã   ®Çy  ®ñ  c¸c thµnh  viªn Héi ®ång.
 7. 7 3. KiÕn nghÞ  ¸p dông h×nh thøc kû  luËt  ®îc thùc hiÖn  th«ng qua biÓu quyÕt b»ng phiÕu kÝn vµ theo nguyªn t¾c ®a   sè. 4. Héi  ®ång kû  luËt häp ph¶i cã  biªn b¶n vµ   ®îc Héi  ®ång th«ng qua tríc khi Chñ tÞch Héi ®ång ký. §i Ò u   13.   C¸c   thµnh   phÇn   ®îc   mêi   tham   dù   häp   Héi  ®ång kû luËt 1. Héi  ®ång kû  luËt cã  thÓ  mêi  ®¹i diÖn cña tæ chøc  chÝnh trÞ, chÝnh trÞ  x∙ héi cã  c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m  ®ang sinh ho¹t ®Õn dù häp. 2. C¸c thµnh phÇn quy  ®Þnh  ë  kho¶n 1 §iÒu nµy khi dù  häp Héi  ®ång kû  luËt  ®îc tham gia ph¸t biÓu  ý  kiÕn vµ   ®Ò   xuÊt møc thi hµnh kû luËt nhng kh«ng ®îc quyÒn biÓu quyÕt  h×nh thøc kû luËt. §i Ò u  14.  Th ký Héi ®ång kû luËt 1. Th ký  Héi  ®ång kû  luËt lµ  c¸n bé, c«ng chøc thuéc  bé  phËn tæ chøc c¸n bé  cña c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ, do  Chñ tÞch Héi ®ång chØ ®Þnh. 2. Th  ký  Héi  ®ång kû  luËt cã  nhiÖm vô  chuÈn bÞ  tµi  liÖu,   hå   s¬   liªn   quan   ®Õn   viÖc   xö   lý   kû   luËt   vµ   chÞu   tr¸ch nhiÖm ghi biªn b¶n cuéc häp cña Héi ®ång kû luËt. Môc 3 quy tr×nh xem xÐt xö lý kû luËt §i Ò u  15.  C«ng t¸c chuÈn bÞ häp Héi ®ång kû luËt 1.   C¸n   bé,   c«ng   chøc   vi   ph¹m   kû   luËt   ph¶i   lµm   b¶n  kiÓm ®iÓm vµ tù nhËn h×nh thøc kû luËt. 2. Ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ sö dông c¸n  bé, c«ng chøc cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc cuéc häp  ®Ó  ngêi vi  ph¹m kû luËt kiÓm ®iÓm tríc tËp thÓ c¬ quan, tæ chøc, ®¬n  vÞ. Biªn b¶n cuéc häp kiÓm ®iÓm cã kiÕn nghÞ h×nh thøc kû  luËt cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ. 3.  Hå  s¬  tr×nh  Héi  ®ång kû   luËt gåm:  b¶n  kiÓm  ®iÓm  cña ngêi vi ph¹m kû  luËt; biªn b¶n häp kiÓm  ®iÓm ngêi vi  ph¹m kû luËt cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ; trÝch ngang s¬  yÕu lý lÞch cña ngêi vi ph¹m kû luËt, c¸c tµi liÖu, hå s¬  cã liªn quan ®Õn viÖc xö lý kû luËt.
 8. 8 4. C¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû  luËt  ®îc Héi  ®ång kû  luËt göi giÊy b¸o triÖu tËp tríc khi Héi ®ång kû luËt häp  07 ngµy. Trêng hîp nÕu c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m v¾ng mÆt th×  ph¶i cã  lý  do chÝnh  ®¸ng. NÕu  ®∙ göi giÊy triÖu tËp 02  lÇn mµ   ®¬ng sù  vÉn v¾ng mÆt hoÆc trêng hîp ngêi vi ph¹m  kû luËt kh«ng chÞu viÕt b¶n kiÓm ®iÓm theo yªu cÇu cña c¬  quan qu¶n lý  c¸n bé, c«ng chøc th×  Héi  ®ång kû  luËt vÉn  häp xem xÐt vµ kiÕn nghÞ h×nh thøc kû luËt. §i Ò u  16.  Tr×nh tù häp Héi ®ång kû luËt  1. Chñ  tÞch Héi  ®ång tuyªn bè  lý  do, giíi thiÖu c¸c  thµnh viªn tham dù. 2.   Th  ký   Héi   ®ång   tr×nh   bµy   trÝch   ngang   s¬   yÕu   lý  lÞch, hå s¬ vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. 3. Ngêi vi ph¹m kû  luËt  ®äc b¶n kiÓm  ®iÓm. Tr êng hîp  ngêi   vi   ph¹m   v¾ng   mÆt   th×   Th  ký   Héi   ®ång   ®äc   gióp   b¶n  kiÓm ®iÓm. 4. Th ký Héi ®ång ®äc biªn b¶n cuéc häp kiÓm ®iÓm ng­ êi vi ph¹m cña tËp thÓ c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ. 5.   C¸c   thµnh   viªn   Héi   ®ång   vµ   c¸c   ®¹i   biÓu   dù   häp  ph¸t biÓu ý kiÕn. 6. C¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû luËt ph¸t biÓu ý kiÕn  vÒ  h×nh thøc kû  luËt tríc khi Héi  ®ång kû  luËt bá  phiÕu  kÝn. 7.  Héi  ®ång  kû  luËt  bá  phiÕu  kÝn  kiÕn nghÞ  ¸p dông  h×nh thøc kû luËt. 8. KiÕn nghÞ h×nh thøc kû luËt cña Héi ®ång ® îc th«ng  b¸o t¹i cuéc häp. §i Ò u   17.  Thêi h¹n vµ  tr¸ch nhiÖm ra quyÕt  ®Þnh kû  luËt 1.   Trong   thêi   h¹n   05   ngµy   lµm   viÖc,   kÓ   tõ   khi   kÕt  thóc cuéc häp, Héi ®ång kû luËt ph¶i cã v¨n b¶n (kÌm theo  biªn b¶n, c¸c hå s¬, tµi liÖu cã liªn quan) göi ngêi ®øng  ®Çu c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  cã  thÈm quyÒn qu¶n lý  c¸n  bé, c«ng chøc. 2. Trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc v¨n b¶n cña Héi  ®ång kû  luËt (cïng hå  s¬, tµi liÖu),  ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn ph¶i  ra quyÕt ®Þnh kû luËt b»ng v¨n b¶n.
 9. 9 3. Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû  luËt thuéc   thÈm   quyÒn   cña   cÊp   cao   h¬n   quyÕt   ®Þnh   th×   thêi   h¹n   ra  quyÕt ®Þnh kû luËt lµ 30 ngµy. 4. Trêng hîp kiÕn nghÞ  cña Héi  ®ång kû  luËt (hoÆc  ý  kiÕn   cña   c¬   quan,   tæ   chøc,   ®¬n   vÞ   ®Ò   nghÞ)   kh¸c   víi   ý  kiÕn cña ngêi  ®øng  ®Çu c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  cã  thÈm  quyÒn mµ sau khi trao ®æi, th¶o luËn kh«ng thèng nhÊt th×   ngêi  ®øng  ®Çu c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  tù  quyÕt  ®Þnh vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. §i Ò u  18.  Qu¶n lý hå s¬ kû luËt 1. C¸c hå  s¬, tµi liÖu liªn quan  ®Õn viÖc xö  lý  kû  luËt vµ quyÕt ®Þnh thi hµnh kû luËt ph¶i ®îc lu gi÷ trong  hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc. 2. H×nh thøc kû luËt ph¶i ghi vµo lý lÞch cña c¸n bé,  c«ng chøc. §i Ò u  19.  Trêng hîp ®Æc biÖt 1. Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû luËt lµ ng­ êi  ®øng  ®Çu hoÆc cÊp phã  cña ngêi  ®øng  ®Çu c¬  quan, tæ  chøc, ®¬n vÞ th× viÖc tæ chøc vµ chñ tr× häp kiÓm ®iÓm do   l∙nh   ®¹o   cÊp   trªn   trùc   tiÕp   thùc   hiÖn.   Thµnh   phÇn   mêi  tham dù  häp lµ  c¸n bé, c«ng chøc gi÷  c¸c vÞ  trÝ  l∙nh  ®¹o   trong c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ. ViÖc x¸c  ®Þnh thµnh phÇn  mêi dù häp do l∙nh ®¹o cÊp trªn trùc tiÕp quyÕt ®Þnh. 2. Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc vi ph¹m kû  luËt trong   thêi gian biÖt ph¸i th×  viÖc xem xÐt, xö  lý  kû  luËt do  Héi  ®ång kû  luËt cña c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ   ®îc biÖt  ph¸i tiÕn hµnh. Sau ®ã göi toµn bé hå s¬ vµ quyÕt ®Þnh kû   luËt   vÒ   c¬   quan,   tæ   chøc,   ®¬n   vÞ   qu¶n   lý   c¸n   bé,   c«ng  chøc ®ã ®Ó lu vµo hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc. 3.   Trêng   hîp   ph¸t   hiÖn   c¸n   bé,   c«ng   chøc   ®ang   nghØ   c«ng t¸c chê  thñ  tôc hu trÝ  cã  hµnh vi vi ph¹m kû  luËt  trong thêi gian thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô  tr íc khi nghØ  c«ng t¸c th×  c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  cã  thÈm quyÒn qu¶n  lý  c¸n bé, c«ng chøc vÉn tiÕn hµnh xem xÐt xö  lý  kû  luËt   theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 4. Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc sau khi thuyªn chuyÓn  c«ng t¸c vÒ  c¸c c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  kh¸c míi ph¸t  hiÖn vi ph¹m kû  luËt th×  c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  cò  vÉn   tiÕn   hµnh   xem   xÐt   kû   luËt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh  nµy. Sau ®ã göi toµn bé hå s¬ vµ quyÕt ®Þnh kû luËt vÒ c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ   ®ang qu¶n lý  c¸n bé, c«ng chøc  ®ã  ®Ó lu vµo hå s¬ c¸n bé, c«ng chøc vµ theo dâi qu¶n lý.
 10. 10 Môc 4 ¸p dông h×nh thøc kû luËt §i Ò u  20.  H×nh thøc khiÓn tr¸ch ¸p dông  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc cã  hµnh vi vi ph¹m  kû luËt lÇn ®Çu nhng ë møc ®é nhÑ. §i Ò u  21.  H×nh thøc c¶nh c¸o ¸p dông  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc  ®∙ bÞ  khiÓn tr¸ch  mµ t¸i ph¹m hoÆc vi ph¹m ë møc ®é nhÑ nh ng khuyÕt ®iÓm cã  tÝnh chÊt thêng xuyªn hoÆc tuy míi vi ph¹m lÇn  ®Çu nhng  cã  tÝnh chÊt t¬ng  ®èi nghiªm träng; vi ph¹m lÇn  ®Çu nhng  liªn quan   ®Õn  t  c¸ch,  phÈm chÊt cña c¸n bé, c«ng  chøc,  lµm ¶nh hëng  ®Õn uy tÝn cña c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ; vi   ph¹m nghÜa vô c¸n bé, c«ng chøc liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm   rÌn luyÖn, häc tËp, kû  c¬ng, t¸c phong cña c¸n bé, c«ng  chøc; lµm gi¶ hå  s¬, lý  lÞch vµ  sö  dông v¨n b»ng, chøng  chØ kh«ng hîp ph¸p nhng cha g©y hËu qu¶; vi ph¹m ë møc ®é  nhÑ  quy  ®Þnh nh÷ng viÖc c¸n bé, c«ng chøc kh«ng  ®îc lµm  cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. §i Ò u  22.  H×nh thøc h¹ bËc l¬ng ¸p dông  ®èi víi  c¸n bé,  c«ng chøc  vi ph¹m  nghÜa  vô  c¸n bé, c«ng chøc   ®ang  trong thêi  gian  bÞ  kû  luËt  c¶nh  c¸o mµ t¸i ph¹m; liªn quan ®Õn ®¹o ®øc c«ng vô vµ vi ph¹m   kû luËt cña c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ quy ®Þnh; lµm gi¶ hå   s¬, lý lÞch vµ sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p  ®Ó   ®îc n©ng bËc l¬ng hoÆc n©ng ng¹ch; vi ph¹m kû  luËt vµ  ph¸p luËt nghiªm träng trong khi thi hµnh nhiÖm vô, c«ng  vô; vi ph¹m t¬ng ®èi nghiªm träng nh÷ng ®iÒu c¸n bé, c«ng   chøc kh«ng   ®îc lµm quy  ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh  C¸n  bé,  c«ng  chøc. §i Ò u  23.  H×nh thøc h¹ ng¹ch ¸p dông  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc cã  hµnh vi vi ph¹m  kû luËt vµ ph¸p luËt trong khi thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô  mµ   xÐt   thÊy   kh«ng   ®ñ   phÈm   chÊt   ®¹o   ®øc   vµ   tiªu   chuÈn  nghiÖp   vô  chuyªn   m«n   cña   ng¹ch   ®ang   ®¶m   nhiÖm;   vi  ph¹m   nghiªm träng nh÷ng  ®iÒu c¸n bé, c«ng chøc kh«ng  ®îc lµm  quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc.
 11. 11 § i Ò u  24.  H×nh thøc c¸ch chøc ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc gi÷ chøc vô cã hµnh  vi vi ph¹m kû luËt vµ ph¸p luËt nghiªm träng kh«ng thÓ ®Ó  tiÕp tôc ®¶m nhiÖm chøc vô ®îc giao. §i Ò u  25.  H×nh thøc buéc th«i viÖc 1. ¸p dông  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ph¹m téi bÞ  Tßa  ¸n ph¹t tï giam. 2.   Héi   ®ång   kû   luËt   cã   thÓ   kiÕn   nghÞ   ngêi   cã   thÈm  quyÒn quyÕt ®Þnh h×nh thøc kû luËt buéc th«i viÖc ®èi víi   c¸c trêng hîp sau: a)   C¸n   bé,   c«ng   chøc   ®ang   trong   thêi   gian   thi   hµnh  mét trong  c¸c  h×nh  thøc kû  luËt h¹  ng¹ch,  c¸ch  chøc mµ  t¸i ph¹m hoÆc tiÕp tôc vi ph¹m kû luËt; b) C¸n bé, c«ng chøc tuy cã  hµnh vi vi ph¹m lÇn  ®Çu  nhng tÝnh chÊt vµ  møc  ®é  vi ph¹m rÊt nghiªm träng, kh«ng  cßn xøng ®¸ng ®øng trong ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc; c)   C¸n   bé,   c«ng   chøc   sö   dông   v¨n   b»ng,   chøng   chØ   kh«ng  hîp  ph¸p   ®Ó   ®îc tuyÓn dông  vµo  c¬  quan,  tæ chøc,  ®¬n vÞ cña nhµ níc; d) C¸n bé, c«ng chøc nghiÖn ma tóy; ®) C¸n bé, c«ng chøc tù   ý  bá  viÖc vµ   ®∙  ® îc c¬  quan,  tæ chøc, ®¬n vÞ göi giÊy gäi 3 lÇn mµ kh«ng ®Õn. Môc 5 c h Ê m   d ø t   h i Ö u   l ù c   c ñ a   q u y Õ t   ® Þ n h   k û   l u Ë t   v µ   c ¸ c   q u y   ® Þ n h  liªn quan ®Õn c¸n bé, c«ng chøc bÞ kû luËt §i Ò u  26.  ChÊm døt hiÖu lùc cña quyÕt ®Þnh kû luËt 1. Sau 12 th¸ng kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh kû luËt, nÕu  c¸n bé, c«ng chøc kh«ng t¸i ph¹m hoÆc kh«ng cã  nh÷ng vi  ph¹m  ®Õn møc ph¶i xö  lý  kû  luËt th×   ®¬ng nhiªn  ®îc chÊm  døt hiÖu lùc cña quyÕt ®Þnh kû luËt. 2. CÊp cã  thÈm quyÒn khi ban hµnh quyÕt  ®Þnh kû  luËt  ph¶i cã   ®iÒu kho¶n ghi râ  thêi gian c¸n bé, c«ng chøc bÞ  thi hµnh kû luËt, tÝnh tõ khi ban hµnh quyÕt ®Þnh kû luËt  ®Õn thêi ®iÓm ®ñ 12 th¸ng theo quy ®Þnh.
 12. 12 § i Ò u   27.   C¸c quy  ®Þnh liªn quan  ®Õn c¸n bé, c«ng  chøc bÞ kû luËt (trõ trêng hîp bÞ buéc th«i viÖc) 1. C¸n bé, c«ng chøc bÞ  kû  luËt b»ng h×nh thøc khiÓn  tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc th×  bÞ  kÐo dµi thêi gian n©ng  bËc l¬ng thªm mét n¨m. 2.  C¸n bé,  c«ng chøc  bÞ  kû   luËt b»ng  mét  trong  c¸c  h×nh thøc tõ khiÓn tr¸ch ®Õn c¸ch chøc th× kh«ng ® îc n©ng  ng¹ch  hoÆc  bæ nhiÖm  vµo c¸c chøc vô  cao h¬n trong  thêi  h¹n Ýt nhÊt mét n¨m, kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh kû luËt. 3. C¸n bé, c«ng chøc bÞ  xö  lý  kû  luËt b»ng mét trong  c¸c   h×nh   thøc   khiÓn   tr¸ch,   c¶nh   c¸o,   h¹   bËc   l ¬ng,   h¹  ng¹ch th×  tïy theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m cã  thÓ   ®îc  bè trÝ vÞ trÝ c«ng t¸c cò hoÆc chuyÓn lµm c«ng t¸c kh¸c. 4.  C¸n bé,  c«ng chøc  l∙nh   ®¹o bÞ   kû  luËt  b»ng h×nh  thøc c¸ch chøc ®îc bè trÝ lµm c«ng t¸c kh¸c. 5. C¸n bé, c«ng chøc  ®ang trong thêi gian bÞ  xem xÐt  kû luËt th× kh«ng thùc hiÖn viÖc ®iÒu ®éng, biÖt ph¸i, bæ   nhiÖm,   gi¶i   quyÕt   nghØ   hu   hoÆc   gi¶i   quyÕt   chÕ   ®é   th«i  viÖc. 6. Sau khi chÊm døt hiÖu lùc cña quyÕt  ®Þnh kû  luËt,  viÖc xÕp l¬ng, bæ nhiÖm ng¹ch, bæ nhiÖm chøc vô  l∙nh  ®¹o  cho c¸n bé, c«ng chøc bÞ kû luËt ë h×nh thøc h¹ bËc l ¬ng,  h¹  ng¹ch, c¸ch chøc do c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  xem xÐt,  quyÕt  ®Þnh hoÆc  ®Ò  nghÞ  cÊp cã  thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt  ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   28.   Quy  ®Þnh liªn quan  ®Õn c¸n bé, c«ng chøc  bÞ kû luËt buéc th«i viÖc 1. C¸n bé, c«ng chøc bÞ  kû  luËt buéc th«i viÖc kh«ng  ®îc hëng chÕ   ®é  th«i viÖc theo quy  ®Þnh cña nhµ  níc nhng  ®îc c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi x¸c nhËn thêi gian lµm viÖc  ®∙  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi  ®Ó  thùc hiÖn chÕ   ®é  b¶o hiÓm x∙  héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Hå  s¬  c¸n bé, c«ng chøc bÞ  kû  luËt buéc th«i viÖc  do   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   qu¶n   lý   c¸n   bé,   c«ng   chøc   lu  gi÷. Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc sau khi bÞ  kû  luËt buéc  th«i viÖc cÇn hå  s¬, lý  lÞch cña m×nh th×   ® îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn qu¶n lý  c¸n bé, c«ng chøc cÊp b¶n sao hå  s¬,  lý lÞch (cã x¸c nhËn). 3. C¸n bé, c«ng chøc nÕu bÞ  kû  luËt  ë  h×nh thøc buéc  th«i viÖc th× sau 12 th¸ng (tÝnh tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh kû  luËt)   cã   thÓ   ®îc   ®¨ng   ký   dù   tuyÓn   l¹i   vµo   lµm   c¸n   bé,  c«ng chøc trong c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ cña nhµ níc,  nhng kh«ng  ®îc  ®¨ng ký  dù  tuyÓn vµo c¸c vÞ  trÝ  c«ng t¸c  cã liªn quan ®Õn nhiÖm vô, c«ng vô ®∙ ®¶m nhiÖm tríc ®©y.
 13. 13 § i Ò u   29.  Quy  ®Þnh  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc bÞ  kû  luËt oan, sai Trêng   hîp   c¸n   bé,   c«ng   chøc   bÞ   xö   lý   kû   luËt   hoÆc  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  mµ   ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  kÕt luËn lµ  oan sai th×  ngoµi viÖc  ®îc phôc håi vÒ  danh  dù  vµ  båi  thêng thiÖt  h¹i  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt,  cßn  ®îc bè  trÝ  c«ng t¸c phï  hîp,  ®îc hëng møc l¬ng t¬ng  øng víi møc l¬ng tríc khi bÞ xö lý kû luËt; thêi gian thi   hµnh quyÕt  ®Þnh kû  luËt mµ  sau  ®ã   ®îc kÕt luËn lµ  oan,  sai th× ®îc tÝnh vµo thêi gian ®Ó n©ng bËc l¬ng. Ch¬ng III ThÈm quyÒn xö  lý kû luËt Môc 1 §èi víi c¸n bé, c«ng chøc trong c¬ quan  hµnh chÝnh nhµ níc §i Ò u   30.   Trêng   hîp   ngêi   vi   ph¹m   lµ   c¸n   bé,   c«ng  chøc l∙nh ®¹o 1. Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem xÐt vµ  quyÕt  ®Þnh kû  luËt  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc l∙nh ®¹o gi÷ c¸c chøc vô do Thñ   tíng ChÝnh phñ bæ nhiÖm. 2.   Bé   trëng,   Thñ   trëng   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan  thuéc ChÝnh phñ xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh kû luËt ®èi víi c¸n  bé, c«ng chøc l∙nh  ®¹o gi÷  c¸c chøc vô  do Bé  trëng, Thñ  trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ bæ nhiÖm. 3.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc Trung ¬ng xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh kû luËt ®èi víi c¸n  bé, c«ng chøc l∙nh ®¹o gi÷ c¸c chøc vô do Chñ tÞch Uû ban   nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng bæ nhiÖm. 4. Ngoµi c¸c trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc l∙nh ®¹o quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 vµ  3 §iÒu nµy, c¨n cø vµo ph©n cÊp  qu¶n lý, c¸n bé, c«ng chøc gi÷  c¸c chøc vô  thuéc cÊp nµo  bæ nhiÖm nÕu vi ph¹m ph¸p luËt th×  ngêi  ®øng  ®Çu cÊp  ®ã  xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh kû luËt. 5. NÕu c¸n bé, c«ng chøc gi÷  chøc vô  l∙nh  ®¹o bÞ  xö  lý   kû   luËt   b»ng   h×nh   thøc   h¹   bËc   l¬ng,   h¹   ng¹ch,   buéc  th«i viÖc mµ  viÖc n©ng ng¹ch, n©ng bËc l¬ng, tuyÓn dông  do   cÊp   trªn   trùc   tiÕp   quyÕt   ®Þnh   th×   ngêi   ®øng   ®Çu   c¬  quan, tæ chøc xem xÐt vµ   ®Ò  nghÞ  b»ng v¨n b¶n lªn cÊp cã   thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh kû luËt.
 14. 14 § i Ò u   31.   Trêng   hîp   ngêi   vi   ph¹m   lµ   c¸n   bé,   c«ng  chøc kh«ng gi÷ chøc vô l∙nh ®¹o 1. §èi víi Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh  phñ (sau ®©y gäi chung lµ Bé): a)   C¸n   bé,   c«ng   chøc   thuéc   c¬   quan   Bé   bÞ   xö   lý   kû  luËt th×  Bé  trëng,  Thñ  trëng  c¬  quan  ngang  Bé, c¬  quan  thuéc ChÝnh phñ xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh kû luËt. b) C¸n bé, c«ng chøc thuéc c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  trùc thuéc Bé  vi ph¹m kû  luËt th×  ngêi  ®øng  ®Çu c¬  quan,  tæ chøc, ®¬n vÞ trùc thuéc Bé ra quyÕt ®Þnh xö lý kû luËt   theo thÈm quyÒn ®îc ph©n cÊp. Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc  ë  ng¹ch chuyªn viªn chÝnh trë  lªn bÞ  xö  lý  kû  luËt b»ng  h×nh thøc h¹ bËc l¬ng, h¹ ng¹ch vµ buéc th«i viÖc th× sau  khi Héi  ®ång kû  luËt cã  kiÕn nghÞ  vÒ  h×nh thøc kû  luËt,  c¨n   cø   vµo   thÈm   quyÒn   ®îc   ph©n   cÊp,   ngêi   ®øng   ®Çu   c¬  quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ra quyÕt ®Þnh hoÆc ®Ò nghÞ b»ng v¨n  b¶n lªn cÊp cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh kû  luËt (qua c¬  quan tæ chøc c¸n bé). 2. §èi víi Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ tØnh): a) C¸n bé, c«ng chøc thuéc c¬ quan Së, Ban, ngµnh cña   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   vµ   c¬   quan   Uû   ban   nh©n   d©n   quËn,  huyÖn, thÞ  x∙, thµnh phè  thuéc tØnh bÞ  xö  lý  kû  luËt th×  ngêi   ®øng   ®Çu   c¬   quan   nµy   ra   quyÕt   ®Þnh   xö   lý   kû   luËt  theo thÈm quyÒn ®îc ph©n cÊp. b) C¸n bé, c«ng chøc thuéc c¸c tæ chøc trùc thuéc Së,   Ban, ngµnh cña Uû  ban nh©n d©n tØnh vµ  c¸c tæ chøc trùc  thuéc   Uû   ban   nh©n   d©n   quËn,   huyÖn,   thÞ   x∙,   thµnh   phè   thuéc tØnh bÞ xö lý kû luËt th× ngêi ®øng ®Çu c¸c tæ chøc  nµy ra quyÕt  ®Þnh xö  lý  kû  luËt theo thÈm quyÒn  ®îc ph©n  cÊp. c) Trêng hîp c¸n bé, c«ng chøc ë ng¹ch chuyªn viªn vµ   chuyªn viªn chÝnh trë lªn bÞ xö lý kû luËt b»ng h×nh thøc  h¹  bËc l¬ng, h¹  ng¹ch vµ  buéc th«i viÖc th×  sau khi Héi  ®ång kû  luËt cã  kiÕn nghÞ  vÒ  h×nh thøc kû  luËt, c¨n cø  vµo thÈm quyÒn  ®îc ph©n cÊp, ngêi  ®øng  ®Çu c¸c c¬  quan,  tæ chøc,  ®¬n vÞ  ra quyÕt  ®Þnh kû  luËt hoÆc  ®Ò  nghÞ  b»ng  v¨n b¶n lªn cÊp cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh kû  luËt (qua  c¬ quan tæ chøc c¸n bé). Môc 2 §èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ níc
 15. 15 § i Ò u   32.   Trêng   hîp   ngêi   vi   ph¹m   lµ   c¸n   bé,   c«ng  chøc l∙nh ®¹o 1.   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   xem   xÐt   vµ   ra   quyÕt   ®Þnh   kû  luËt  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc l∙nh  ®¹o gi÷  c¸c chøc vô  do Thñ tíng ChÝnh phñ bæ nhiÖm. 2.  C¸n bé,  c«ng chøc  lµ  ngêi  ®øng  ®Çu  hoÆc  cÊp phã  cña ngêi  ®øng  ®Çu  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp do cÊp nµo bæ nhiÖm,  tuyÓn dông nÕu vi ph¹m kû  luËt th×  cÊp  ®ã  xem xÐt vµ  ra  quyÕt ®Þnh kû luËt. 3. NÕu c¸n bé, c«ng chøc gi÷  chøc vô  l∙nh  ®¹o bÞ  xö  lý  kû  luËt b»ng h×nh thøc kû  luËt h¹  bËc l¬ng, h¹  ng¹ch,  buéc th«i viÖc mµ  viÖc n©ng ng¹ch, n©ng bËc l¬ng, tuyÓn  dông do cÊp trªn trùc  tiÕp  ra quyÕt   ®Þnh th×  ngêi  ®øng  ®Çu c¬  quan, tæ chøc,  ®¬n vÞ  xem xÐt vµ   ®Ò  nghÞ  b»ng v¨n   b¶n lªn cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh kû luËt. §i Ò u   33.   Trêng   hîp   ngêi   vi   ph¹m   lµ   c¸n   bé,   c«ng  chøc kh«ng gi÷ chøc vô l∙nh ®¹o C¨n cø vµo ph©n cÊp qu¶n lý  c¸n bé, c«ng chøc trong  c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ níc, cÊp nµo ®îc quyÒn (hoÆc  ®îc   giao  quyÒn)   tuyÓn   dông,   ký   hîp   ®ång   lµm   viÖc,   n©ng   bËc l¬ng, bæ nhiÖm ng¹ch th×  cÊp  ®ã  xem xÐt vµ  ra quyÕt  ®Þnh kû  luËt hoÆc  ®Ò  nghÞ  b»ng v¨n b¶n cÊp cã  thÈm quyÒn  ra quyÕt ®Þnh kû luËt. Ch¬ng IV §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  34.  HiÖu lùc thi hµnh 1. NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. 2. NghÞ   ®Þnh nµy thay thÕ  Ch¬ng I, Ch¬ng II cña NghÞ  ®Þnh sè 97/1998/N§­CP ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1998 cña ChÝnh   phñ vÒ xö lý kû luËt vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi c«ng   chøc. §i Ò u  35.  Tr¸ch nhiÖm híng dÉn thùc hiÖn 1. Bé trëng Bé Néi vô chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ h­ íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 2. C¨n cø vµo c¸c quy  ®Þnh vÒ  kû  luËt t¹i NghÞ   ®Þnh  nµy (trõ  quy  ®Þnh vÒ  h×nh thøc kû  luËt) vµ  c¸c quy  ®Þnh  vÒ   kû   luËt   ®èi   víi   c«ng   chøc   cÊp   x∙   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  
 16. 16 114/2003/N§­CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ  c¸n bé, c«ng chøc x∙, phêng, thÞ trÊn, Bé trëng Bé Néi vô  cã  tr¸ch nhiÖm híng dÉn thùc hiÖn chÕ   ®é  kû  luËt  ®èi víi  c«ng chøc cÊp x∙. 3. C¬ quan cã thÈm quyÒn cña tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh   trÞ ­ x∙ héi c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy h­ íng dÉn ¸p dông  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 1 Ph¸p lÖnh söa  ®æi, bæ sung mét sè  ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc  ë  c¸c c¬  quan, ®¬n vÞ thuéc tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ ­ x∙ héi;  c¸n bé, c«ng chøc quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 1 Ph¸p   lÖnh söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n bé,  c«ng chøc lµm viÖc  ë  c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp thuéc tæ chøc  chÝnh trÞ, chÝnh trÞ ­ x∙ héi. §i Ò u  36.  Tr¸ch nhiÖm thi hµnh C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng  c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản