Nghị định 36/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
74
lượt xem
6
download

Nghị định 36/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 36/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 36/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  36/1999/N§­C P  n g µ y 09  th¸ng 6 n¨ m  1999 Q u y   Þ n h  v Ò  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h   ® c trong vï ng l∙nh h ¶i, ï ng ti Õ p   v gi¸p  l∙nh h¶i,   vï ng ® Æ c  q u y Ò n   kinh t Õ  v µ  th Ò m  l ô c ® Þ a  c ñ a  n íc C é n g   ß a  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m h C h Ý n h   ñ  ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l x l    h ch ng 06    n¨m 1995; C¨n  Ph¸plÖnh  ùc îngC¶nh  t Ón  ÖtNam   µy  th¸ng3  1998; cø    Ll  s¸ bi Vi   ng 28    n¨m  X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  èc  ®Ò ngh c B tr B Qu phßng, Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u      1. Tæ chøc,c¸ nh©n  ÖtNam   ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     Vi   ch viviph h ch trong vïng l∙nhh¶i,vïng tiÕp gi¸pl∙nhh¶i,vïng ® Æc   Òn                 quy kinh tÕ  µ  Ò m     v th lôc ®Þa   ña  ícCéng    c n  hßa    éichñ  Üa  Öt Nam   u   Þ   ö  ¹ttheo  x∙h   ngh Vi   ®Ò b x ph   quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸cquy  nh ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtViÖtNam.      Tæ   chøc,c¸ nh©n  ícngoµicã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  òng  Þ  ö     n   h viviph h ch c bx ph¹ttheo    quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  Ët lu   ViÖtNam,  õtr ng  îp c¸c§iÒu  cquèc  Õ  ã  i     tr   ê h     í  t c l ªn quan  µ   éng  mC hßa    éichñ  x∙h   nghÜa  ÖtNam   ý  Õt hoÆc  Vi   kk   tham    ã  ®Þnh  giac quy  kh¸c. §i Ò u    2. Trong  ïng      ïng  Õp        ïng  Æc   Òn  v l∙nhh¶i,v ti gi¸pl∙nhh¶i,v ® quy kinh tÕ  µ  Ò m   ôc®Þa  ÖtNam,  ùc îng C¶nh    Ón  ÖtNam   ã  Èm     v th l  Vi   Ll  s¸tbi Vi   c th quyÒn  ö  ¹thµnh      ¹m  µnh  Ýnh  x ph   vi vi ph h ch theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   ®Þ nµy  trong    Ünh  ùc  ninh,trËttù an  µn,b¶o  Ö   c¸c l v an        to   v m«i  êng, b¶o  Ö   tr   v nguån  îthñy s¶n,tµinguyªn kho¸ng  l i        s¶n,hµnh    Ën    viv chuyÓn    Ðp  êi tr¸ph i ng   vµ  Ën  v chuyÓn  mua      Ðp  µng  ãa,vò  Ý,chÊtnæ,  Êtma   óyvµ  b¸n tr¸ph i h h   kh     ch   t   c¸cchÊt kÝch  Ých,c¸chµnh        th    vibu«n  Ëu vµ    µnh      ¹m  µnh  Ýnh  l   c¸ch viviph h ch thuéc    Ünh  ùc  c¸c l v kh¸c cã  ªnquan. C¸c  ¬    li     c quan  qu¶n  ý nhµ  íc chuyªn l  n    ngµnh   khi ph¸t hiÖn  µnh      ¹m   µnh  Ýnh  ×  ö  ¹t theo  Èm     h vi vi ph h ch th x ph   th quyÒn,  Õu  n kh«ng  éc  Èm  Òn  ×  thu th quy th ph¶ilËp      biªn b¶n  µ  v chuyÓn    cho Lùc îng C¶nh    Ón  ÖtNam   l  s¸tbi Vi   hoÆc   ¬  c quan  ã  Èm  Òn  c th quy kh¸c xö  ¹t   ph   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 2. 2 §i Ò u    3. Trong  ïng  éithñy,khicã  cÇu, Lùc îng  v n      yªu    l C¶nh    Ón  s¸tbi ViÖtNam   ã    c tr¸chnhiÖ m  èihîp,trî óp c¸clùcl ng chuyªn ngµnh    ph       gi      î     kh¸cthùc     hiÖn  Öm   ô, b¶o  ¶m     ¹t®éng    Ón  ùc  Ön  ng      nhi v  ® c¸c ho   trªnbi th hi ®ó c¸c quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt; êng  îp Lùc îng C¶nh    Ón  ÖtNam   ñ  ng       tr h  l  s¸tbi Vi   ch ®é ph¸t hiÖn    µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  c¸c h vi vi ph h ch th ph¶i ¸p  ông    Ön   d c¸c bi ph¸p  ng¨n  chÆn,  th«ng  vµ  b¸o  chuyÓn  giao cho  ¬    c quan  ã  Èm  Òn  ö  ýtheo    c th quy x l  quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   §i Ò u    4. Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh. t x ph     h ch 1. ViÖc  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch ph¶i do  êi cã  Èm   Òn  îc   ng   th quy ®  quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy  Õn  µnh  ®Þ ti§i 35  ®Þ n ti h theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2.C¸c    nguyªn t¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch kh¸c® îc¸p dông       theo    c¸c kho¶n        vµ  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. 2,3,4,5  6  3  l x l    h ch §i Ò u 5. C¸c  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õtt¨ng nÆng   dông  t ti   nh t ti     ¸p  trong  xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i víi   µnh      ¹m  ph     h ch ®è     h c¸c viviph quy  nh  ¹ Ch ¬ng    ®Þ ti  II NghÞ   nh  µy  îcthùchiÖn    Òu  vµ  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  ®Þ n ®     theo§i 7  §i 8  l x l    h chÝnh. §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh,thêih¹n  îccoilµch­ 6. Th   x ph     h ch     ®      a  Þ  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. b x l    h ch 1.ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µm ét      x ph     h ch l  n¨m, kÓ   õngµy    ¹m     t  viph hµnh  Ýnh  îc thùc hiÖn; thêih¹n    îc tÝnh  µ hai n¨m  i  íiviph¹m   ch ®       trªn®   l    ®è v     hµnh  Ýnh  ch trong c¸c lÜnh  ùc     v m«i  êng,xuÊt khÈu, nhËp  Èu, xuÊt c¶nh, tr       kh       nhËp  c¶nh,c¸c hµnh       vibu«n  Ëu,bu«n  hµng    Õu      êih¹n  ãi l  b¸n  gi¶;n qu¸ c¸c th   n   trªnth×    kh«ng  ö  ¹t,nhng  ã  Ó  Þ   dông    Ön  x ph   c th b ¸p  c¸c bi ph¸p  quy  nh  ¹ ®Þ ti   c¸c®iÓ m     vµ  kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.   a,b  d  3  11  l x l    h ch 2.C¸c    quy  nh    Ò   êihiÖu    ông    ®Þ kh¸cv th   ¸p d c¸c kho¶n  vµ  §iÒu  Ph¸p  2  3  9  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. x l    h ch 3. Tæ     chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh,n Õu    ét     b x ph     h ch   qu¸ m n¨m,   kÓ   õ ngµy    µnh  t  thih xong  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   õ ngµy  Õt  Öu  ùcthi quy ®Þ x ph   t  h hi l     hµnh  Õt  nh  ö  ¹tm µ   quy ®Þ x ph   kh«ng  i ¹m  ×  îccoinh  a  Þ  ö  ¹tvi t¸ ph th ®     ch b x ph       ph¹m  µnh  Ýnh. h ch §i Ò u  7. C¸c  ×nh  h thøc  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch quy  nh   ¹  ®Þ ti NghÞ   nh   µy  îc ¸p  ông  ®Þ n ® d theo  ¬ng    Ch IIPh¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  µnh  l x l    h chÝnh. C h ¬ n g  II  h × n h  thøc v µ  m ø c  x ö  p h ¹t ® è i v íi    c¸c  H µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h M ô c  I vi p h ¹ m  v Ò  an  ninh, tr Ët t ù a n  to µ n    trªn bi Ó n
 3. 3 §i Ò u  8. Xö   ¹t®èi  íivi ph¹m  ña  µu  ph   v   c t thuyÒn  íc ngoµi cã  ét  n   m trongc¸chµnh       visau  y: ®© 1. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi dõng  ¹hoÆc   l  i neo  u    Ðp  ®Ë tr¸ph trong l∙nhh¶iViÖtNam. i        2. Ph¹ttiÒn tõ trªn10.000.000 ®ång  n              ®Õ 20.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongc¸chµnh       visau: a) X¶  ãimï, b ¾n     ¹  óng,phãng    Ýn  Öu    kh     c¸c lo is   c¸c t hi hoÆc   ö  ông    sd c¸c vËt liÖu næ       trong vïng l∙nhh¶ivµ  ïng tiÕp gi¸pl∙nhh¶iViÖtNam   µo  Êt cø       v          v b  m ôc  ch  ×,trõtr ng  îp b ¾n  n  Ýn  Öu  Êp  ®Ý g     ê h   ®¹ t hi c cøu  µ  ¾n  óng  µo; vb s ch b)  © y   G c¶n  ë cho    ¹t®éng  tr   c¸c ho   giao th«ng  µng      ¹t®éng  h h¶i,c¸c ho   ®¸nh  ¾t, nu«itrång h¶is¶n, c¸c ho¹t®éng  ×m  Õm,  b            t ki th¨m  vµ  dß  khaith¸c    c¸cnguån  îbiÓn.   l i   3. Ph¹ttiÒn tõ trªn20.000.000 ®ång  n              ®Õ 100.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trongc¸chµnh       visau: a)  © y   Ôu  i  íih Ö   èng  G nhi ®è v   th th«ng    ªnl¹c,c¸c lo¹  tinli       i m¸y, thiÕtbÞ      cña  ícCéng  n  hßa    éichñ  Üa  ÖtNam;  x∙h   ngh Vi   b)  ö   ông  i Ðp  Sd tr¸ ph   c¸c  ¹  lo im¸y  ®a,  ra  m¸y ph¸tsãng    m,      siªu © m¸y quan  ¾c,m¸y  o  c,c¸c khÝ  µilÆn  µ    ¹  tr   ® ®¹     t  v c¸c lo i m¸y kh¸c ®Ó     kh¶o    s¸tth¨m  dß  ×nh  ×nh  a  ý, Ý îng thñy v¨n,chÊt ®¸y,®é   ©u  t h ®Þ l   kh t         s hoÆc   Êt kÓ   ôc   b  m tiªuth¨m  nµo    dß  kh¸ctrongl∙nhh¶iViÖtNam;         c) Kh«ng  a  µn  é    ò  Ý  è  nh  µ u  ng    µu  Ò    Õ    ® to b c¸c v kh c ®Þ v l ®é trªnt v t th b¶o qu¶n    µu thuyÒn  ã  khit   c trang bÞ   ò  Ý  µo  ïng tiÕp gi¸pl∙nhh¶i,vïng    v kh v v        l∙nhh¶iViÖtNam;      d) Kh«ng    ông    Ön    ¸p d c¸c bi ph¸p  chuyªn m«n    phßng  õa  ng nguy  Ó m   µ  hi v ®éc  ¹ihoÆc   h  kh«ng cung  Êp  c cho    µ  c¸c nh chøc tr¸chViÖt Nam     µiliÖu     c¸c t     kü  Ët  Ò     Êt phãng  ¹,c¸c chÊt nguy  Ó m   thu  v c¸c ch   x      hi hay  c  ¹icã      µu  ®é h   ë trªnt khi® îc yªu  Çu  i  íitµu  ¹y b»ng     c ®è v   ch   n¨ng îng  l nguyªn  ö vµ    µu  t   c¸c t thuyÒn  chë    Êt phãng  ¹,chuyªn  ë  c¸c ch   x  ch hoÆc   ö  ông    Êt nguy  Ó m     sd c¸c ch   hi hay ®éc  ¹i® îcphÐp  i  h    ® qua  ïng tiÕp gi¸pl∙nhh¶ivµ  ïng l∙nhh¶iViÖtNam; v        v        e)  a  êi ra  áitµu  § ng   kh   thuyÒn  hoÆc   a  êi xuèng  µu  ® ng   t thuyÒn  kh«ng  theo  ng  ®ó quy  nh   ña  ®Þ c Ph¸p  Ët ViÖt  lu   Nam   Ò   Êt  v xu c¶nh, nhËp    c¶nh;  chøa  Êp, ®ång  âa,bao  ch   l  che  hoÆc   Õp    ti tay cho  ÷ng  êi viph¹m  nh ng     ph¸p  luËtcña  ÖtNam     Vi   trong vïng l∙nhh¶ivµ  ïng tiÕp gi¸pl∙nhh¶iViÖtNam.      v            4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh¸c:   a)  Þch  T thu tang  Ët, ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  v  ti vi ph h ch quy  nh   ¹ ®Þ t i ®iÓ m   kho¶n    iÓ m   vµ  kho¶n  §iÒu  µy; a  2;® a  b  3  n b) Buéc  êivµ  ¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh    ng   ph ti     h ch quy  nh  ¹ §iÒu  µy  ®Þ ti  n rêikháivïng níc®ang  ¹t®éng         ho   hoÆc   êikháivïng biÓn  ÖtNam. r      Vi     §i Ò u 9.  ö   ¹t®èi  íihµnh      ¹m  ña  µu  X ph   v  viviph c t thuyÒn  ¸nh    íc ® c¸ n   ngoµi®i  ¹trong c¸cvïng biÓn  ÖtNam.   l  i      Vi   1.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau: a) Kh«ng    Êtl i   thu c  í hoÆc     ông  ô  ¸nh  ¾t  c¸cd c® b kh¸c;
 4. 4 b) Kh«ng  a  Ò   ¹ng th¸ib¶o  ® v tr     qu¶n  Êt c¶    ¹  t   c¸c lo im¸y th¨m dß, ph¸t   hiÖn,dô  Én    d c¸.  2. Ph¹t tiÒn  õ 20.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 50.000.000  ng  Õu   i ¹m  ®å n t¸ ph m ét  trong c¸chµnh       viquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 1  n   §i Ò u    ö  ¹t®èi víic¸chµnh      ¹m  ña  chøc,c¸ nh©n  íc 10. X ph         viviph c tæ     n  ngoµivµo    nghiªncøu    khoa  äc      ïng biÓn  ÖtNam. h ë c¸cv   Vi   1. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi nghiªncøu    khoa  äc  h kh«ng  ng  íi a  iÓ m   îcphÐp  ®ó v   ®Þ ® ®  nghiªncøu.   2. Ph¹ttiÒn tõ trªn10.000.000 ®ång  n              ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi µnh    ®è    h vimang    theo vò  Ý,®¹n  îc,chÊtnæ,  ¬ng  Ön tr       Êt®éc  ¹i.   kh   d    ph ti   inhs¸t, ch   c¸c h 3. Ph¹ttiÒn tõ trªn20.000.000 ®ång  n              ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi µnh    ®è    h vi ® Æt,  ö  ông    sd c¸c  Õt bÞ   thi   hay  ông  ô, c¸c c«ng  ×nh  d c    tr nghiªn cøu  µ     m kh«ng  îcphÐp  ña  ¬  ®  c c quan  ã  Èm  Òn  ÖtNam. c th quy Vi   4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p kh¸c:   a)  Þch  T thu tang  Ët, ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  v  ti vi ph h ch quy  nh   ¹ ®Þ t i kho¶n    2,kho¶n  §iÒu  µy; 3  n b) Buéc    ph¶ith¸odì c¸c c«ng  ×nh,thiÕtbÞ, dông  ô  µ  ã  Ó  Þ            tr      c v c th b thu håi giÊy  Ðp    ph hoÆc   nh  ®× chØ   ¹t®éng  i  íivi ph¹m  µnh  Ýnh    ho   ®è v     h ch quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. t i 3  n §i Ò u    ö  ¹t®èi víi µnh      ¹m  µnh  Ýnh    11. X ph       h viviph h ch kh¸ctrong lÜnh    vùc  ninh,trËttùtrªnbiÓn  îc¸p dông  an         ®    theo quy  nh  ¹ §iÒu    õ®iÓ m     ®Þ t  i 18,tr   b kho¶n  NghÞ   nh  è  2  ®Þ s 49/CP  µy  th¸ng 8  ng 15    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc  ninh,trËttù.   v an     §i Ò u    ö  ¹t®èi víi µnh      ¹m    ®Þnh  Ò   Êtc¶nh, 12. X ph       h viviph c¸cquy  v xu     nhËp  c¶nh,qu¸ c¶nh,® îc¸p dông          theo quy  nh  ¹  Òu    õc¸c ®iÓ m     ®Þ ti§i 21, tr     b vµ  kho¶n    iÓ m   kho¶n  NghÞ   nh  è  c  1, ® d  2  ®Þ s 49/CP  µy  th¸ng 8    ng 15    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u    ö  ¹t®èi  íihµnh      ¹m  13. X ph   v   viviph quy  nh  Ò   ®Þ v phßng  èng  ch vµ  Óm       óy ® îc¸p dông  ki so¸tma t       theo  quy  nh  ¹  Òu    õkho¶n      ®Þ ti§i 22, tr   2; c¸c ®iÓ m         vµ  kho¶n      iÓ m     vµ  kho¶n  NghÞ   nh  è  a, b, c,g  h  3; c¸c ® b, c  e  4  ®Þ s 49/ CP   µy  th¸ng8  ng 15    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u    ö   ¹t®èi  íihµnh      ¹m  14. X ph   v   viviph trong sö  ông, ®iÒu  Ón   d   khi ph¬ng  Ön,ho¹t®éng  ti     kinh doanh  Ën    Ón  µ  Þch  ô  µng    v t¶i bi v d vh h¶i. 1. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau  y:®© a) Kh«ng  ã  é  Õu    c h chi thuyÒn  viªn; b) Kh«ng  ã    c chøng  chØ  chuyªn m«n  µng    ña    h h¶ic thuyÒn  viªn.
 5. 5 2. Ph¹ttiÒn  õ trªn5.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongc¸chµnh      ¹m     viviph sau  y:®© a) Kh«ng  ã  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  µu biÓn;   c gi   nh ® kt  b) Kh«ng  ùc hiÖn  ¨ng  ý    th   ® k thay ® æi  ñ  µu theo  ng    ch t   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtkhitµu ®∙  îcchuyÓn  Þch  ë  ÷u;      ®  d sh c) Hµnh  Ò     ngh kinh doanh  Ën    Ón  µ  Þch  ô  µng      v t¶ibi v d vh h¶i kh«ng  ã  c giÊy phÐp    hoÆc   Êy phÐp  ∙  Õt  ¹n; gi   ®h h d) Kinh doanh kh«ng  ng  íinéi dung, ph¹m    îc quy  nh   ®ó v      vi ®   ®Þ trong  giÊy phÐp;   e) Kh«ng  ùc  Ön  ng   th hi ®ó c¸c quy  nh   ®Þ doanh nghiÖp  ∙  ¨ng  ý  ®® k (luång tuyÕn,vïng ho¹t®éng, tªntµu);           g) Söa  ÷a,tÈy xãa  Êy phÐp      ch     gi   kinh doanh  Ën    Ón  µ  Þch  ô  µng  v t¶ibi v d vh h¶i. 3.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: Tíc quyÒn   ö  ông  n   th¸ng    sd ®Õ 3  c¸c  Êy  gi chøng  Ën  nh chuyªn m«n   hoÆc   Êy phÐp  ¹t®éng  µng    i víi   ¹m  gi   ho   h h¶i®è     ph quy  nh  ¹ c¸c ®iÓ m     vi ®Þ ti     b vµ  kho¶n  §iÒu  µy. e  2  n §i Ò u    ö   ¹t®èi  íihµnh      ¹m  15. X ph   v   viviph quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  sinh  m¹ng  êivµ  µu. ng   t 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi víi ét     m trongc¸chµnh      ¹m     viviph sau  y: ®© a)  µu  T kh«ng  ã  c b¶ng quy  nh  Ö m   ô  ®Þ nhi v cøu sinh ® Æt  ¹    Þ  Ý   t i v tr   c¸c cÇn  Õt; thi b) Tµu    kh«ng  ã    c c¸cb¶ng  chØ  Én  d thao t¸cc¸cthiÕtbÞ        cøu  sinh; c) Kh«ng cã b¶ng ph©n  c«ng vÒ  cøu sinh,  cøu ®¾ m  ®èi víi õng   t thuyÒn      µu vµ    ¬ic«ng  éng    µu; viªntrªnt   c¸cn   c trªnt d) Kh«ng  ã  y        c ®Ç ®ñ c¸ctrang bÞ    cøu  sinhtheo quy  nh;     ®Þ e) C¸c    trang bÞ     cøu  sinh kh«ng    b¶o  ¶m   Êt l ng tèt, ® ch  î     kh«ng b¶o  ¶m   ® s ½n  µng  ¹t®éng  îcngay. s ho   ®  2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau  y:®© a) ThuyÒn    viªn kh«ng  ã    c ®ñ b»ng  Êp, chøng  c  chØ  chuyªn m«n  theo  quy  nh; ®Þ b) Tµu    kh«ng  ã      Õ   toµn  èi Óu theo quy  nh; c ®ñ biªnch an  t  thi     ®Þ c) Ng êi ® îc bè  Ý ®¶m   Ö m         tr   nhi chøc danh kh«ng  ng  íitªn ngêi ®∙  ®ó v      ®¨ng  ý  k trong sæ     danh  ¹ thuyÒn  b  viªn; d) Kh«ng  ã  Ët ký  µu hoÆc   ö  ông  Ët ký  µu saiquy  nh;   c nh   t   sd nh   t     ®Þ e) Kh«ng  ã  è  Öu  ¨ng  ý  ña  ¬ng  Ön theo quy  nh.   c s hi ® k c ph ti     ®Þ
 6. 6 3. Ph¹ttiÒn  õ trªn5.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongc¸chµnh      ¹m     viviph sau  y:®© a) C¸c    trangbÞ    cøu  sinh ®∙  Õt  ¹n sö  ông;  h h d b) Kh«ng  ã      c c¸ctrangbÞ    cøu  sinh. 4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: TícquyÒn  ö  ông  ã  êih¹n  õ 3    sd c th   t   th¸ng ®Õ n   th¸ng hoÆc     6    kh«ng  êi th   h¹n  Êy  Ðp  ¹t®éng  µng    ña  µu,giÊy  gi ph ho   h h¶ic t   chøng  Ën  Ò   Ên  Ön  nh v hu luy an  µn  ¬  to c b¶n  i víi   ¹m  µnh  Ýnh  ®è     ph h vi ch quy  nh  ¹ §iÒu  µy. ®Þ t i n §i Ò u    ö  ¹t®èi víi µnh    ë  µng  ãa,hµnh  16. X ph       h vich h h  kh¸ch qu¸ träng      t¶i  cho  Ðp. ph 1. Ph¹tc¶nh      c¸o  hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å trªnm çi hµnh     kh¸ch vîtsè îng quy  nh.    l   ®Þ 2. Ph¹t tiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi chë  µng  ãa    ängt¶i h h qu¸ tr     cho  Ðp. ph 3. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 700.000  ng  ®å trªnm çi  µnh    h kh¸ch ®èi víi µnh      ¹m       h viviph quy  nh  ¹ kho¶n    ¹ttiÒn tõ ®Þ ti  1; ph      5.000.000  ng  n   ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íihµnh      ¹m  ®å ®è v   viviph quy  nh  ¹ ®Þ ti   kho¶n  §iÒu  µy  2  n trong tr ng  îp t¸ ph¹m.  ê h     i §i Ò u  17. ö  ph¹t ®èi víihµnh vi vi ph¹m  quy ®Þnh  vÒ  an toµn   X        phßng  èng  ch ch¸ynæ   íi µu thuyÒn.   v    t 1. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      ¹m    viviph sau  y:®© a) C¸c    trangbÞ    cøu  áa  h kh«ng    ¹ngth¸i ½n  µng  ¹t®éng; ë tr     s s ho   b)  Kh«ng  ã    Êu  Öu  c c¸c d hi c¶nh b¸o hoÆc  chØ  Én  Çn  Õtë  ÷ng  d c thi   nh n¬id Ô     ch¸y,d Ô     næ; c) Kh«ng  ã  ¬    Ö   èng  c s ®å h th cøu  áa, b¶ng  ©n   h  ph c«ng cøu  áa  µ  h v b¶ng  chØ  Én  d thao t¸ctrªntµu.      2. Ph¹ttiÒn  õ trªn5.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongc¸chµnh      ¹m     viviph sau  y:®© a) Kh«ng  Êp  µnh    ch h hoÆc   Êp  µnh  ch h kh«ng  y      ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y; b) Kh«ng trang  Þ   y       b ®Ç ®ñ c¸c trang  Þ   b cøu  áa  h theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   µ    Òu  c quèc  Õ  ã  ªnquan  µ   Öt Nam   ∙  ý  lu     v c¸c §i í   t c li   m Vi   ®k kÕt  hoÆc   tham gia; c)C¸c  ×nh    b cøu  áa  h x¸ch taykh«ng     cßn  ¹t®éng  îc; ho   ® d) C¸c    trangbÞ    cøu  áa  h kh«ng  Æt  ng  ¬iquy  nh    µu; ® ®ó n   ®Þ trªnt e) ThuyÒn      µu kh«ng  ö  ông  µnh  ¹oc¸ctrang bÞ    viªntrªnt   sd th th       cøu  áa; h g) Kh«ng  ã  Õ   ¹ch øng    c k ho   cøu  trong tr ng  îp khÈn  Êp.  ê h   c
 7. 7 §i Ò u    ö  ¹t®èivíi µnh      ¹m  t¾c  ®¶m   toµn  µng  18.X ph       h viviph quy  b¶o  an  h h¶i. 1. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íingêi ®iÒu  ®å ®è v     khiÓn  ¬ng  Ön viph¹m  ph ti     quy  ¾c  µnh  ×nh sau  y: th tr   ®© a) Kh«ng  ö  ông    sd hoÆc   ö  ông  sd kh«ng  ng    ¹ tÝn  Öu  ®ó c¸clo i hi theo      quy ®Þnh; b) Kh«ng  ùc hiÖn  ng      th   ®ó c¸cquy  ¾c  Ò   t v tr¸nhva    Ón.   trªnbi 2. Ph¹ttiÒn  õ trªn5.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongc¸chµnh       visau  y: ®© a) Kh«ng  Æt  Êu  Öu  hiÖu    ¬ng  Ön hoÆc     Ët c¶n    ® d hi b¸o  khiph ti   c¸cv   kh¸c  bÞ  × m   m   ¹othµnh  Ëtchíng ng¹itrªnbiÓn; ch ®¾ t   v      b)  Kh«ng  Æt   Êu  Öu  ® d hi b¸o  Öu  hi c¸c  ¶o   ©n   ¹o hoÆc   ® nh t  c¸c c«ng  tr×nh trªnbiÓn;    c)Lµ m   Þch    d chuyÓn  hoÆc   µm  Êt    ông  ña    Öu  µng  l m t¸cd c b¸o hi h h¶i. 3.¸p dông    Ön     c¸cbi ph¸p kh¸c:   Buéc  Æt  ® ngay b¸o  Öu  i  íiviph¹m  hi ®è v     quy  nh  ¹    iÓ m   vµ    ®Þ ti ® c¸c a  b kho¶n    éc  2; bu kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ngban  u   i  íiviph¹m    li  tr   ®Ç ®è v     quy  nh  ¹ ®Þ t i ®iÓ m   kho¶n  ®iÒu  µy. c  2  n §i Ò u 19. ö   ¹t®èi  íihµnh      ¹m   X ph   v  vi vi ph quy  nh   Ò   Ëttù,an  ®Þ v tr     toµn  giao th«ng    Ón.   trªnbi 1. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Cho  ¬ng  Ön  ph ti kh¸c b¸m,  éc      bu sai quy  nh   µo  ¬ng  Ön  ña  ®Þ v ph ti c m × nh    µu ®ang  µnh  ×nh; khit   h tr b) Sö  ông  ¬ng  Ön lai ¾t   d ph ti     d kh«ng  ng  ®ó chøc  n¨ng; c) Tµu    kh¸ch kh«ng  ã  éi quy  cn  hoÆc     êi ngåi trªnmui  ®Ó ng      hoÆc     hai bªn  ¹n  µu; mt d) X Õ p   µng  ãa    h h kh«ng  ng  ®ó quy  nh. ®Þ 2.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Chë  µng  ãa  c  ¹i,   Êtd Ô   ©y    h h ®é h   ch   g ch¸y,næ   ïng víi µnh  c¸c   c   h kh¸ch; b) L ¾p  Ón  è     u  µnh  ¬ng  Ön.   bi s gi¶khil h ph ti 3.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: TícquyÒn  ö  ông  ã  êih¹n  õ 3    sd c th   t   th¸ng ®Õ n   th¸ng hoÆc     6    kh«ng  êi th   h¹n b»ng, chøng    chØ  chuyªn m«n   ña  c thuyÒn  ëng  i  íivi ph¹m  µnh  tr ®è v     h chÝnh quy  nh  ¹ kho¶n  ®iÒu  µy. ®Þ t i 2  n
 8. 8 §i Ò u    ö  ¹t®èivíi µnh      ¹m    ®Þnh  Ò   ×m  Õm    20. X ph      h viviph c¸cquy  v t ki cøu n¹n.   1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 2.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kh«ng  ùc hiÖn  Üa  ô  th   ngh v theo quy  nh  Ò   ×m  Õm    ®Þ v t ki cøu  ¹n hµng  n  h¶i. 2. Ph¹ttiÒn tõ trªn5.000.000 ®ång  n              ®Õ 10.000.000 ®ång  i víihµnh    ®è     vikh«ng  Êp  µnh  Önh  iÒu  ng    ch h l ® ®é kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng  c l   ch ® hoÆc   Õu thi   tr¸chnhiÖ m    ùc hiÖn  Önh  iÒu  ng  ña  ¬    khith   l ® ®é c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy §i Ò u 21. Xö   ¹t®èi  íihµnh      ¹m     ph   v  vi vi ph quy  nh  Ò   ôc víttµi ®Þ v tr       s¶n  × m   m     Ón. ch ®¾ ë bi   1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víi µnh       h vikh«ng  c¸o hoÆc   c¸o kh«ng  ng      Ön  µis¶n  b¸o    b¸o    ®ó khiph¸thi t   ch× m   m     Ón. ®¾ ë bi 2. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi çi  µnh    ®è     mh viviph¹m       c¸c quy  nh  Ò   ôcvíthoÆc   ®Þ v tr     b¶o  qu¶n,gi¶iquyÕt  µis¶n  × m      t  ch ®¾ m     Ón. ë bi 3. Ph¹ttiÒn  õ trªn20.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íim çi  ®å ®è v   hµnh      ¹m    viviph c¸c quy  nh  Ò   ôc víthoÆc   ®Þ v tr     mua  b¸n    Ön  Ët kh¶o  c¸c hi v   cæ   µ  Þch sö    ïng l∙nhh¶i, ïng tiÕp gi¸pl∙nhh¶i. v l   trªnv       v      4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: TÞch thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông    ùc hiÖn  µnh      ¹m  v  ti s d ®Ó th   h viviph quy  nh  ¹ c¸ckho¶n  vµ  ®iÒu  µy. ®Þ t    i 2  3  n M ô c  II vi p h ¹ m  v Ò  b ¶ o  v Ö  m «i tr n g  bi Ó n ê §i Ò u 22. Xö   ¹t®èi  íihµnh      ¹m  Ò   c¸c chÊt th¶ivµ      ph   v  viviph v x¶        c¸c chÊt®éc  ¹i.   h 1. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Th¶i dÇu  ì, hãa  Êt  c  ¹i  Êt  ãng  ¹  îtqu¸  í  ¹n      m  ch ®é h ,ch ph xv  gi ih cho phÐp      ïng biÓn; trªnc¸cv   b) X¶    ¹    ícbÈn, cÆn   Èn, nícth¶icã  Én  Çu  µ    Êt ®éc    c¸clo i n   r¸c,   b    ld v c¸cch   h¹ikh¸ctõtrªntÇu  èng  Ón         xu bi trongnh÷ng    khu  ùc  Ê m,  vc khu  ùc  ¹n  Õ; v h ch c) X¶    Êt th¶ivµ    Êt ®éc  ¹itrªnbiÓn    c¸c ch     c¸c ch   h    kh«ng theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 2. Ph¹ttiÒn tõ trªn20.000.000 ®ång  n              ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi µnh    ®è     h viviph¹m  ¹ kho¶n  §iÒu  µy     t i 1  n trong tr ng  îp t¸ ph¹m.  ê h     i 3.  ¹t tiÒn  õ    Ph   t trªn 50.000.000  ng  n   ®å ®Õ 100.000.000  ng  i  íi ®å ®è v   hµnh      ¹m  ¹  viviph t i kho¶n  §iÒu  µy  2  n trong tr ng  îp  ã  Òu  ×nh  Õtt¨ng   ê h c nhi t ti     nÆng. 4.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p kh¸c:  
 9. 9 Buéc  åith ng  Öth¹i; éc  b   ê thi     bu kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay   ® æi; kh ¾c  ôc  ×nh  ¹ng «  Ô m     ph t tr   nhi m«i  êng; t¹m  ÷ ph¬ng  Ön    ¹m  tr   gi   ti vi ph ®èi víi   µnh      ¹m  ¹ c¸ckho¶n    vµ  ®iÒu  µy.    hc¸c viviph t     i 1,2  3  n §i Ò u 23. Xö   ¹t®èi  íihµnh      ¹m  Ò   Ën    ph   v  viviph v v chuyÓn  Êt ®éc  ch   h¹i. 1.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) Kh«ng  ã  µi Öu vÒ     Êt®éc  ¹i   c t     c¸cch   li h; b) Kh«ng  ã  Êy phÐp  Ën    c gi   v chuyÓn    Êt®éc  ¹i; c¸cch   h c) Kh«ng  dông    Ön    ¸p  c¸c bi ph¸p phßng  õa  Æc   Öt theo  ng ® bi   quy  nh   ®Þ vÒ   b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 2. Ph¹ttiÒn tõ trªn20.000.000 ®ång  n              ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi µnh    ®è     h viviph¹m  ¹ kho¶n  §iÒu  µy     t i 1  n trong tr ng  îp t¸ ph¹m.  ê h     i 3.  ¹t tiÒn  õ    Ph   t trªn 50.000.000  ng  n   ®å ®Õ 100.000.000  ng  i  íi ®å ®è v   hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  ®Þ ti   1  n trong tr ng  îp cã  Òu  ×nh    ê h   nhi t tiÕtt¨ngnÆng .    4.¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p kh¸c:   Buéc  ¬ng  Ön viph¹m  êikháivïng níc®ang  ¹t®éng  ph ti     r       ho   hoÆc   êikhái r    vïng biÓn  ÖtNam .   Vi   §i Ò u 24.  ö   ¹t®èi  íihµnh      ¹m  Ò   X ph   v  vi vi ph v khai th¸c,kinh      doanh  ®éng  ùc vËt quý  Õ m   éc  th     hi thu danh  ôc  Bé   m do  N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón  i   n«ng th«n,Bé   ñy    Th s¶n  c«ng  è  îc¸p dông  b ®    theo  quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   ®Þ ti§i 8  ®Þnh  è  s 26/CP  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ö  ¹t ®Þ x ph   viph¹m  µnh  Ýnh  Ò     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr §i Ò u    ö  ¹t®èi víi µnh      ¹m  Ò   25. X ph       h viviph v phßng  tr¸nhsù  è    c m«i  ­tr êng trong  ×m  Õm,  t ki th¨m dß, khai th¸c,vËn      chuyÓn  Çu  Ý  îc ¸p  ông  d kh ®   d theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti §i 12  ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  1996  cña  Ýnh  ñ. Ch ph §i Ò u    ö   ¹t®èi  íihµnh      ¹m  26. X ph   v   viviph trong viÖc  ¾c  ôc  Ëu    kh ph h qu¶  ù  è  s c m«i  êng  îc ¸p  ông  tr ® d theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti §i 19  ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng4  ng 26    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph M ô c  III vi p h ¹ m  v Ò  khai th¸c v µ   ¶ o  v Ö   g u å n  lîi ñ y s¶n b n  th
 10. 10 §i Ò u    ö  ¹t®èi  íihµnh      ¹m  Ò   ö  ông  Êy  Ðp, bao  27. X ph   v   viviph v s d gi ph   gå m   kh«ng  ã  Êy phÐp, giÊy phÐp    Êy phÐp  c¬  c gi       gi¶,gi   do  quan  kh«ng  ng   ®ó thÈm  Òn  Êp. quy c 1. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi ¬ng  Ön   ®è     ph ti   cã  ängt¶i íi tÊn. tr      d 50  2. Ph¹ttiÒn tõ trªn5.000.000 ®ång  n              ®Õ 10.000.000 ®ång  i víi ¬ng    ®è     ph tiÖn cã  äng t¶i õ50  Ên  n     tr       t ®Õ 100  Ên. t t 3. Ph¹ttiÒn  õ trªn10.000.000  ng  n       t    ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íiph­ ®å ®è v   ¬ng  Ön cã  ängt¶i õtrªn100  Ên. ti   tr         t t 4.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung: TÞch    µn  é    thu to b h¶is¶n,s¶n  È m   ñy s¶n  Õ   Õn,ng  ô  ïng      ph th   ch bi   c d ®Ó ®¸nh  ¾t    b h¶is¶n    Ðp. tr¸ph i §i Ò u 28.  ö   ¹t®èi  íihµnh      ¹m  Ò   X ph   v  viviph v b¶o  Ö   v m«i  êng  èng  tr s vµ  b¶o  Ö     µithñy  v c¸c lo   s¶n, vÒ     qu¶n  ý khai th¸cthñy  l     s¶n, vÒ     qu¶n  ý tµu l    thuyÒn  ¸nh    îc¸p dông  ® c¸®     theo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu  vµ        ®Þ t    i 4  5;c¸ckho¶n     2,3, 4, 5, 6  µ  §iÒu          v 7  6; c¸c kho¶n  vµ  §iÒu  NghÞ   nh  è  2  3  7  ®Þ s 48/CP  µy    ng 12 th¸ng  n¨m  8  1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch tronglÜnh  ùc    v b¶o  Ö   ån  îthñy s¶n. v ngu l   i   §i Ò u    ö  ¹t®èi  íihµnh      ¹m  µnh  Ýnh  29. X ph   v   viviph h ch trong lÜnh  ùc    v ho¹t®éng  Ò     i víi êivµ  ¬ng  Ön nícngoµi® îc¸p dông    ngh c¸ ®è     ng   ph ti          theo    quy ®Þnh  ¹    Òu    vµ  NghÞ   nh  è  tic¸c §i 16, 17  18  ®Þ s 49/CP  µy  th¸ng 7  ng 13    n¨m   1998  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph M ô c  IV vi p h ¹ m  trong c¸c  Ü nh v ù c  h¸c l k §i Ò u    ö   ¹t®èi  íihµnh      ¹m    30. X ph   v   viviph c¸c quy  nh  Ò     æi  ®Þ v trao ® hµng  ãa  Êt khÈu, nhËp  Èu  ña    ©n    í ® îc¸p dông  h xu     kh c c d biªngi       i theo  Òu    §i 8 NghÞ   nh   è  ®Þ s 54/1998/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 21    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph söa  æi, bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 16/CP  µy  th¸ng 3  ng 20    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     l  n   h¶iquan. §i Ò u 31.  ö   ¹t®èi  íihµnh    X ph   v  vi khai man,  èn thuÕ  îc ¸p  ông    tr   ® d theo  Òu  viÖc  Þch  §i 3;  t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  v  ti ®   d ®Ó vi ph hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  Õ  îc¸p dông    v thu ®     theo  Òu  NghÞ   nh  è  §i 6  ®Þ s 22/ CP   µy  th¸ng4  ng 17    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch tronglÜnh  ùc  Õ.   v thu
 11. 11 §i Ò u 32. Xö   ¹t®èi  íihµnh      ¹m    ph   v  viviph quy  nh  Ò   ®Þ v kinh doanh    xuÊt khÈu, nhËp  Èu  µng  ãa; viph¹m  ña  ñ  ¬ng  Ön  Ën    îc ¸p     kh h h    c ch ph ti v t¶i®     dông theo    c¸c kho¶n  vµ  §iÒu    iÓ m   §iÒu  NghÞ   nh  è  2  3  14; ® a  21  ®Þ s 01/CP  ngµy  th¸ng 01  03    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch tronglÜnh  ùc  ¬ng  ¹i.   v th m §i Ò u    ö  ¹t®èi víi µnh      ¹m  ®Þnh  Ò   33. X ph       h viviph quy  v kh¶o    s¸t,th¨m  dß, khaith¸c,      qu¶n  ýkho¸ng s¶n  îc¸p dông  l    ®    theo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu        ®Þ t    i 4,5, 6  µ  NghÞ   nh  è  v 8  ®Þ s 35/CP  µy  th¸ng 4  ng 23    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   kho¸ng   s¶n. §i Ò u 34. Xö   ¹t®èi  íihµnh      ¹m  µnh  Ýnh    ph   v  vi vi ph h ch kh¸c trªnc¸c     vïng biÓn  µ  Ò m   ôc ®Þa   Öt Nam   éc thÈm  Òn  ña  ùc îng C¶nh    v th l  Vi   thu   quy cLl  s¸tbiÓn  Öt Nam   îc¸p dông    Vi   ®    theo    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtxö  ¹thµnh  lu   ph   chÝnh  ã  ªnquan  ña  µ   ícCéng  c li   c Nh n   hßa    éichñ  Üa  ÖtNam. x∙h   ngh Vi   C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö  p h ¹t µ  ¸p d ô n g  c¸c   v bi Ö n  p h¸p n g¨n c h Æ n  h µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h §i Ò u    ÷ng  êisau  y   ã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  35. Nh ng   ®© c th quy x ph     h chÝnh. 1. C¶nh      éinghiÖp  ô    s¸tviªn§   v C¶nh    Ón  ang    µnh  s¸tbi ® thih c«ng  ô  ã  vc quyÒn: a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng. ®å 2.Tæ   ëng  nghiÖp  ô    tr tæ  v C¶nh    Ón  ã  Òn: s¸tbi c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         500.000  ng. ®å 3.§éitr ng  éinghiÖp  ô     ë §   v C¶nh    Ón  ã  Òn: s¸tbi c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         1.000.000 ®ång;   c) Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    n     b   ê thi     viph h ch g ra ®Õ 500.000  ®ång. 4.H¶i ®éi tr ng    i C¶nh    Ón  ã  Òn:       ë H¶i ®é   s¸tbi c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         2.000.000 ®ång;   c) Buéc båi th ng thiÖt ¹i  vi ph¹m  hµnh chÝnh  g©y  ra ®Õ n   ê  h  do 1.000.000 ®ång;  
 12. 12 d)  éc  Bu kh«i phôc  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay  æi  hµnh      ® do  vi vi ph¹m  µnh  Ýnh  ©y  h ch g ra; e)  ×nh  § chØ   ¹t ®éng  ©y  nhiÔ m   ho   g «  m«i  êng  èng, l©y  tr s   lan  Þch  d b Önh. 5.H¶i ®oµn  ëng    oµn     tr H¶i ® C¶nh    Ón  ã  Òn: s¸tbi c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         2.000.000 ®ång;   c)TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti     d ®Ó viph h ch d)  éc  Bu kh«i phôc  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay  æi  hµnh      ® do  vi vi ph¹m  µnh  Ýnh  ©y  h ch g ra; e)  ×nh  § chØ   ¹t ®éng  ©y  nhiÔ m   ho   g «  m«i  êng  èng, l©y  tr s   lan  Þch  d b Önh; g) Tiªu hñy    v¨n  ãa  È m   c  ¹i,nh÷ng  Ët phÈ m   c  ¹i¶nh  ëng  h ph ®é h   v  ®é h   h ®Õ n   søc  áe  kh con  êi. ng 6.ChØ     huy  ëng  ïng C¶nh    Ón  ã  Òn: tr v  s¸tbi c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c)TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti     d ®Ó viph h ch d)  éc  Bu kh«i phôc  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     t tr   ®Ç ® b thay  æi  hµnh      ® do  vi vi ph¹m  µnh  Ýnh  ©y  h ch g ra; e)  éc  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng «  Ô m   Bu kh ph t tr   nhi m«i  êng  èng, l©y  tr s   lan  Þch  d b Önh; g) Tiªu hñy    v¨n  ãa  È m   c  ¹i,nh÷ng  Ët phÈ m   c  ¹i¶nh  ëng  h ph ®é h   v  ®é h   h ®Õ n   søc  áe  kh con  êi. ng 7.Côc  ëng  ôc    tr C C¶nh    Ón  ã  Òn: s¸tbi c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c) Tíc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp     sd gi ph theo  Èm   Òn,  õ tr ng  îp  Êy th quy tr   ê h gi   phÐp  c¬  do  quan  µ   íccÊp    Êp  × ra quyÕt  nh  nh  Nh n   trªnc th     ®Þ ®× chØ  µnh    h vi viph¹m  µ    Þ  ¬    v ®Ò ngh c quan  µ   íccã  Èm  Òn    åigiÊy phÐp; Nh n   th quy thu h     d) TÞch      thu tang vËt,ph¬ng  Ön ® îcsö  ông      ¹m  µnh  Ýnh;    ti     d ®Ó viph h ch e)  éc  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng «  Ô m   Bu kh ph t tr   nhi m«i  êng  èng, l©y  tr s   lan  Þch  d b Önh; g) Buéc    kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ng®∙  Þ     l i tr   b thay ® æi  viph¹m  µnh  Ýnh    do    h ch g©y    ra hoÆc   éc    ìc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp; bu th¸od   tr   d tr¸ph i h)  éc  µu  Bu t thuyÒn  µ  v thuyÒn    íc ngoµi rêikhái vïng  Ón  Öt viªn n        bi Vi   Nam; i)Tiªu hñy      v¨n  ãa  È m   c  ¹i  ÷ng  Ët phÈ m   c  ¹i¶nh  ëng  h ph ®é h ,nh v  ®é h   h ®Õ n   søc  áe  kh con  êi. ng
 13. 13 8. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    Êp  ùc hiÖn  Òn  ö  ýviph¹m  nh d c¸c c th   quy x l    hµnh  Ýnh  ch theo quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m   ®Þ ti§i 27  §i 28  l x l    hµnh  Ýnh  ch trong ph¹m    a  ¬ng  m ×nh    vi®Þ ph do  qu¶n  ý®èi víic¸c hµnh      l        vivi ph¹m  îcquy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®  ®Þ t i ®Þ n Trêng  îp nh÷ng  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tquy  nh  ¹ c¸c kho¶n    h  ng   th quy x ph   ®Þ ti     3, 4, 5, 6, 7  µ    Òu  µy  ¾ng  Æt         v 8  §i n v m hoÆc   îcsù  y  Òn  ña  ä  ×  Êp  ®   ñ quy c h th c phã  ña  ÷ng  êi®ã   ã  Èm  Òn  ö  ¹ttheo thÈm  Òn  ña  ä. c nh ng   c th quy x ph     quy ch §i Ò u    È m   Òn  dông    Ön  36. Th quy ¸p  c¸c bi ph¸p ng¨n chÆn   µnh      h vivi ph¹m  µnh  Ýnh. h ch 1. Nh÷ng  êi sau  y   ã  Òn  dông    Ön    ng   ®© c quy ¸p  c¸c bi ph¸p ng¨n chÆn     vi ph¹m  µnh  Ýnh: h ch a) §éitr ng  éinghiÖp  ô     ë §   v C¶nh    Ón; s¸tbi b) H¶i ®éi tr ng    i C¶nh    Ón;       ë H¶i ®é   s¸tbi c)H¶i ®oµn  ëng    oµn     tr H¶i ® C¶nh    Ón; s¸tbi d) ChØ     huy  ëng  ïng  tr V C¶nh    Ón; s¸tbi e) Côc  ëng  ôc    tr C C¶nh    Ón. s¸tbi 2. ViÖc  dông    Ön    ¸p  c¸c bi ph¸p ng¨n chÆn     ¹m  µnh  Ýnh  µ    viph h ch v b¶o ®¶m   Öc  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  vi x l     h ch theo  quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ®Þ ti   38  l x lýviph¹m  µnh  Ýnh.    h ch 3.    dông    Ön  Khi ¸p  c¸c bi ph¸p  µy  êi cã  Èm   n ng   th quyÒn ph¶i tu©n  ñ   th   nghiªm ngÆt  quy  nh  ¹    Òu        vµ  Ph¸p  Önh  ö  ývi ®Þ t i §i 39, 41, 42, 43  44  c¸c l x l    ph¹m  µnh  Ýnh. h ch 4.  êng  îp  ÷ng  êi quy  nh   ¹  Tr h nh ng   ®Þ t ikho¶n  §iÒu  µy  ¾ng  Æt   1  n v m hoÆc  kh«ng  Ó   ùc  Ön  Öm   ô  ña  ×nh   ×  Êp  ã  ña  ä   ã  th th hi nhi vc m th c ph c h c quyÒn  Õt ®Þnh. quy   §i Ò u 37. ñ  ôc  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ùc  Ön   Th t x ph     h ch th hi theo    quy ®Þnh  ¹ Ch ¬ng  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. t  i VI  l x l    h ch Bé   µi chÝnh  èihîp  íiBé   èc  T  ph   v   Qu phßng  íng  Én    ÕtvÒ   ñ  ôc h d chiti   th t   nép  ¹t, Öc    ph   vi thu,qu¶n  ývµ  ö  ông  Òn thu tõ viÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  l  s d ti       x ph     h chÝnh theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n C h ¬ n g  IV K hi Õ u  n ¹i, è c¸o, ö   l ý vi p h ¹ m  t  x §i Ò u    Õu  ¹i, èc¸o vµ    Õt  Õu  ¹i, èc¸o. 38. Khi n       gi¶iquy khi n     t t 1. Tæ     chøc,c¸nh©n  Þ  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh     b x l    h ch theo  NghÞ   nh  µy  ®Þ n hoÆc   êi®¹idiÖn  îp ph¸p  ña  ä  ã  Òn  Õu  ¹i®èi víiquyÕt  nh   ng     h  c h c quy khi n       ®Þ xö  ¹tcña  êi cã  Èm   Òn  ph   ng   th quy theo quy  nh  ña  Ët  Õu  ¹i  è c¸o  ®Þ c Lu Khi n ,t   n¨m 1998.Trong  êigian chê  Õt    th     k qu¶    Õt khiÕu  ¹icña  ¬  gi¶iquy   n  c quan,ngêi    
 14. 14 cã  Èm  Òn, tæ  th quy   chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tvÉn     b x ph   ph¶ithihµnh  Õt  nh      quy ®Þ xö  ¹t, õtr ng  îp ph¶ith¸odìc«ng  ×nh x©y  ùng. ph     ê h   tr      tr   d Trong  êng  îp  chøc, c¸  ©n   Õu  ¹ikh«ng  ng    íiquyÕt tr h tæ    nh khi n   ®å ýv     ®Þnh    Õt  Õu  ¹ith×  ã  Òn  Õu  ¹i®Õ n   êicã  Èm  Òn  gi¶iquy khi n   c quy khi n   ng   th quy gi¶iquyÕt  Õu  ¹itiÕp    khi n   theo hoÆc   ëi kiÖn  ô  hµnh  Ýnh  ¹  kh   v ¸n  ch ti tßa    ¸n theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. C¸  ©n  ã  Òn  è c¸o víic¸c c¬    nh c quy t         quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò   nh n   th quy v nh÷ng    ¹m  µnh  Ýnh  îc quy  nh   ¹  vi ph h ch ®  ®Þ t iNghÞ   nh   µy  ña  ®Þ n c c¸c    tæ chøc,c¸nh©n     kh¸ctheo c¸cquy  nh  ña  Ët KhiÕu  ¹i, èc¸o n¨m       ®Þ c Lu   n      t 1998. 3. C¸  ©n  ã  Òn  è c¸o víic¸c c¬    nh c quy t         quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ò   nh n   th quy v hµnh      vi tr¸ ph¸p  Ëtcña  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  i lu   ng   th quy x ph     h ch quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy. ®Þ t i 35  ®Þ n §i Ò u    ö  ýviph¹m. 39. X l     1.Ng êicã  Èm  Òn  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh      th quy x l    h ch trong NghÞ   nh  µy    ®Þ n mµ  s¸ch nhiÔu,dung  óng,bao      t   che, kh«ng  ö  ¹thoÆc   ö  ¹tkh«ng  Þp    x ph   x ph   k thêi  ,kh«ng  ng  ®ó møc,  ö  ¹tqu¸  Èm   Òn  x ph   th quy quy  nh  ×  ïytheo  Ýnh  ®Þ th t   t chÊt,møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ýkû  ËthoÆc   Þ      ®é viph s   x l   lu   b truycøu  tr¸chnhiÖm   ×nh    h sù,n Õu  ©y  Öth¹ith× ph¶ibåith ng    g thi           ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Ng êi bÞ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Õu  ã  µnh        x ph     h ch n ch vic¶n  ë,chèng  tr   ®èi  êithihµnh  ng     c«ng  ô  ã  v c tr¸chnhiÖ m   Óm     Óm     ki tra,ki so¸t, ö  ¹thoÆc     ph   x cè  ×nh  × ho∙n, trèn  t tr     tr¸nh thùc  Ön    hi quyÕt  nh   ö  ¹t vi ph¹m   µnh  ®Þ x ph     h chÝnh  × tïytheo tÝnh  Êt,møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  th       ch   ®é viph s   x l     h ch hoÆc     truy cøu  tr¸ch nhiÖm   ×nh  ù, n Õu   ©y  Öth¹ith×    h s  g thi     ph¶i båi th ng     ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 40. Ngh ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u    é  ëng  é  èc  41. B tr B Qu phßng  èihîp  íic¸c Bé,  µnh  ã  ªn ph   v     ng c li   quan  íng dÉn, kiÓm    «n  c  Öc    µnh  h    tra,® ®è vi thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng  µ  ôc  ëng  ôc  vC tr C C¶nh    Ón  Þu  s¸tbi ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih NghÞ   nh   ®Þ nµy.
Đồng bộ tài khoản