Nghị định 36/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
48
lượt xem
3
download

Nghị định 36/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 36/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 36/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  36/2003/N§­C P  n g µ y   04 th¸ng 4 n¨ m  2003  Q u y   Þ n h  ch øc  n¨ng, n hi Ö m   ô, q u y Ò n  h ¹ n v µ   ® v c ¬  c Ê u   æ  ch øc  c ñ a B é  X © y  d ù n g t C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  NghÞ   Õt  è  cø  quy s 02/2002/QH11  µy  th¸ng 8  ng 05    n¨m  2002  ña  c Quèc  éinícCéng  h    hßa    éichñ  Üa  Öt Nam   x∙h   ngh Vi   kho¸ XI,kú  äp  nhÊt      h thø  quy  nh  ®Þ danh  s¸ch c¸cbé  µ  ¬      v c quan  ngang  é  ña  Ýnh  ñ; b c Ch ph C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 05    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é,c¬  b   quan  ngang  é; b Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ©y  ùng  µ  é  ëng  é  éi vô, ®Ò ngh c B tr BX d v B tr BN  Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    Þ   Ývµ  1. V tr   chøc  n¨ng  Bé   ©y  ùng  µ c¬  X d l   quan  ña  Ýnh  ñ  ùc hiÖn  c Ch ph th   chøc  n¨ng  qu¶n  ý l  nhµ  íc vÒ:  ©y  ùng; vËt liÖu x©y  ùng; nhµ    µ  n  xd      d   ë v c«ng  ë; kiÕn  óc,quy  s  tr   ho¹ch x©y  ùng  «  Þ,quy  ¹ch x©y  ùng    d ® th   ho   d n«ng th«n;h¹ tÇng  ü  Ët®«      k thu   thÞ; qu¶n  ý nhµ  íc c¸c dÞch  ô    l  n    v c«ng  µ  ùc  Ön  i diÖn  ñ  ë  ÷u  v th hi ®¹   ch s h phÇn  èn  ña  µ  íc t¹  v c nh n   i doanh  nghiÖp  ã  èn  µ  íc trong    Ünh  ùc  c v nh n   c¸c l v qu¶n  ýnhµ  íccña  é  l  n  B theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n 2. Nhi v v quy h Bé   ©y  ùng  ã  X d c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn  Ö m   ô, quyÒn  ¹n    th   nhi v  h theo    quy ®Þnh   ¹  t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 05  11  2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é,c¬  b   quan  ngang  é  µ  ÷ng  Ö m  ô,quyÒn  ¹n cô  Ó  b v nh nhi v  h   th sau  y: ®© 1. Tr×nh  Ýnh  ñ, Thñ íng  Ýnh  ñ    ù  luËt,ph¸p  Önh  µ    Ch ph   t Ch ph c¸c d ¸n    l v dù  th¶o v¨n b¶n     quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtkh¸cvÒ     Ünh  ùc  lu     c¸cl v qu¶n  ýnhµ  íccña  l  n  Bé; 2.  ×nh  Ýnh  ñ, Thñ   íng  Ýnh  ñ  Õn îc,quy  ¹ch  Tr Ch ph   t Ch ph chi l   ho ph¸t  tr Ón,kÕ   ¹ch  µi h¹n,n¨m  i   ho d    n¨m,  µng  h n¨m,    ¬ng  ×nh dù  quèc    c¸c ch tr   ¸n  gia vµ    c¸cc«ng  ×nh quan  äng kh¸cthuéc c¸clÜnh  ùc  tr   tr        v qu¶n  ýnhµ  íccña  é; l  n  B 3. Ban  µnh    Õt  nh,    h c¸c quy ®Þ chØ   Þ, th«ng    éc  ¹m    th   t thu ph vi qu¶n  ý l  nhµ  íccña  é; n  B 4. ChØ   o,híng dÉn, kiÓm     µ  Þu    ®¹       trav ch tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn        th   c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët,chiÕn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  lu   l  ho   ho sau    ∙  îc phª khi ® ®    
  2. 2 duyÖt  µ  v c¸c  v¨n b¶n ph¸p  Ët kh¸c  éc  ¹m    lu   thu ph vi qu¶n  ý cña  é;  l  B tuyªn  truyÒn, phæ   Õn, gi¸o dôc    bi     ph¸p  Ëtvµ  lu   th«ng    Ò     Ünh  ùc  tinv c¸c l v qu¶n  ý l  nhµ  íccña  é. n  B 5.V Ò   ©y  ùng:  xd   a)  ×nh  Ýnh  ñ  Tr Ch ph quy  nh  Öc  ©n  ®Þ vi ph c«ng,ph©n  Êp    c qu¶n  ýc¸c l    ho¹t®éng  ©y  ùng:tõ kh©u  Ëp  µ    xd    l v qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    ©y  ùng,kh¶o  l    d ¸n x d   s¸t,thiÕtkÕ,  ©y  ¾p, nghiÖm         x l  thu,b¶o  µnh  n   h ®Õ b¶o  × c«ng  ×nh  ©y  tr   tr x dùng; b) ThÈ m   nh    ù    u    ©y  ùng  Ò    ®Þ c¸cd ¸n ®Ç tx d (v quy  ¹ch,kiÕn  óc, Õt ho   tr   thi   kÕ   ¬  é),thÈm   nh   ÕtkÕ   ü  Ët vµ  sb   ®Þ thi   k thu   tæng  ù  d to¸n c«ng  ×nh  ©y    tr x dùng  theo  ©n   ph c«ng  ña  Ýnh  ñ; híng  Én,  Óm     c Ch ph   d ki tra c«ng    Èm   t¸c th ®Þnh,  Õt kÕ   ü  Ët vµ  thi   k thu   tæng  ù  d to¸n c«ng  ×nh  ©y  ùng    tr x d theo    quy ®Þnh  Ò   v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d   c)  íng  Én,  Óm     H d ki tra c«ng    u   Çu  t¸c ®Ê th trong  ©y  ùng  x d theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   u  Çu;     ®Ê th   d) Thèng  Êt qu¶n  ývÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng;tæ    nh   l   ch  î   tr   d   chøc  ùc th   hiÖn  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖm   Ò   Öc    v vi gi¸m  nh  Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  ®Þ ch  î   tr   d theo ph©n  Êp  ña  Ýnh  ñ;   c c Ch ph   ®)  èng  Êt  Th nh qu¶n  ý viÖc  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  l  c gi ph x d theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p  Ët;quy  nh    iÒu  Ön  lu   ®Þ c¸c ® ki n¨ng  ùccña  chøc,c¸ nh©n  l  tæ     tham   giaho¹t®éng  ©y  ùng;    xd e)  íng  Én  Öc  H d vi qu¶n  ývµ u  ÷hå  ¬  µiliÖu kh¶o    ÕtkÕ,  å  l   l tr   s t     s¸t,thi   h s¬  µn  ho c«ng  c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ  u  ÷.     l tr 6.V Ò   ËtliÖu x©y  ùng:   v    d a)  èng  Êt  Th nh qu¶n  ý c¸c  ¹t ®éng  Èm   nh,  ¸nh    Ò   l  ho   th ®Þ ® gi¸ v c«ng  nghÖ   s¶n  Êtvµ  Êtl ng s¶n  È m   ËtliÖu x©y  ùng; xu   ch  î   ph v    d b) H íng dÉn, kiÓm    Öc        travi qu¶n  ýchÊt l ng vËt liÖu sö  ông  l   î       d trong c¸c    c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d 7.V Ò     qu¶n  ývµ    iÓnnhµ: l   ph¸ttr   a) Chñ   ×,phèihîp víic¸c c¬    tr           quan  ã  ªnquan  ©y  ùng  ×nh ChÝnh   c li   xd tr   phñ      c¸cgi¶iph¸p,chÝnh    s¸ch vÒ     qu¶n  ýthÞ  êng  µ    «  Þ;chØ  o  µ  l   tr nh ë ® th   ®¹ v thùc hiÖn    theo ph©n    c«ng,ph©n  Êp  ña  Ýnh  ñ;   c c Ch ph b)  ©y   ùng, tr×nh  Ýnh  ñ  X d   Ch ph phª duyÖt quy  ¹ch, tiªuchuÈn  ©y  ho    x dùng  µ  nh c«ng  ë    ¬  s c¸cc quan  µnh  Ýnh  µ  íc; h ch nh n c)Thèng  Êt qu¶n  ývÒ   µ    µ    nh   l   nh ë v c«ng  ë; s d) Ban  µnh    h quy  nh  Ò   ÕtkÕ   É u,  ÕtkÕ   iÓn  ×nh, chÕ     ®Þ v thi   m thi   ® h   ®é b¶o  µnh, b¶o  ×nhµ  h   tr   c«ng  ô,trôsë  µm  Öc  ña  ¬  v     l vi c c quan  §¶ng, Nhµ   íc,   n  ®oµn  Ó  õTrung  ng  n   a  ¬ng; th t   ¬ ®Õ ®Þ ph ®)  íng dÉn  H   c«ng    iÒu    t¸c® tra,tæng  îp ®¸nh    ü  µ  , nhµ  h  gi¸qu nh ë   c«ng  vô,trôsë  µm  Öc;     l vi e) H íng dÉn  y      ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       trong  Öc  ùc  Ön  Êp  Êy  vi th hi c gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    nh quy s h nh ë theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;  
  3. 3 g) Thèng  Êt qu¶n  ýviÖc    nh   l  khaith¸csö  ông  t  ©y  ùng  «  Þ     d ®Ê x d ® th theo  quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  ∙  îcduyÖt. ho   d ® th ® ®   8. V Ò   Õn  óc,quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ,quy  ¹ch x©y  ùng    ki tr   ho   d ® th   ho   d n«ng  th«n: a) Tr×nh  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh  Öc  ©n  ®Þ vi ph c«ng,ph©n  Êp    c qu¶n  ýkiÕn  l  tróc,quy  ¹ch  ©y  ùng  ïng,quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ,quy  ¹ch  ©y    ho x d v   ho x d ® th   ho x dùng n«ng  th«n,ph©n  ¹ ®«  Þ;   lo i th     b) Quy Õt  nh    ®Þ c«ng  Ën  ¹ ®«  Þ  nh lo i th theo ph©n  Êp  ña  Ýnh  ñ;     c c Ch ph c) Thèng  Êt    nh qu¶n  ývÒ   Õn  óc,quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ, quy  l   ki tr   ho x d ® th   ho¹ch x©y  ùng    d n«ng  th«n; d)  È m   nh,  Th ®Þ phª  duyÖt  µ  Þu  v ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   éi dung  Èm     v n  th ®Þnh        c¸c®å ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d theo ph©n  Êp  ña  Ýnh  ñ;   c c Ch ph ®)  ©y  ùng, tr×nh Ch Ýnh  ñ  X d     ph quy  nh  iÒu  Ön  µnh  Ò   Õn  ®Þ ® ki h ngh ki trócs, híng dÉn  ùc hiÖn       th   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Òn      i  íi lu   quy t¸cgi¶ ®è v   t¸cphÈ m   Õn  óc.   ki tr 9.  Ò   ¹  Çng  ü  Ët ®«   Þ  Ì,® êng  «   Þ, cÊp  íc,tho¸tníc, V ht k thu   th (h   ® th   n     chiÕu s¸ng,c«ng    ©y    viªnc xanh,r¸cth¶i®«  Þ,nghÜa        th   trang,b∙i®ç   trong     xe    ®«  Þ): th a)  ×nh  Ýnh  ñ  Tr Ch ph quy  nh  Öc  ©n  Êp  ®Þ vi ph c qu¶n  ýquy  ¹ch  ©y  l  ho x dùng,khaith¸cc¸cc«ng  ×nh h¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ;        tr     k thu   th b) Thèng  Êt qu¶n  ývÒ   ¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ;   nh   l  h   k thu   th c) H íng dÉn, kiÓm     Öc        travi qu¶n  ýquy  ¹ch  ©y  ùng    l  ho xd c¸c c«ng  ×nh tr   h¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ.   k thu   th 10. Thùc  Ön  îp    èc  Õ  Ò     Ünh  ùc    hi h t¸cqu t v c¸c l v qu¶n  ýnhµ  íc cña  é  l  n  B theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   11. Tæ     chøc  µ  v chØ  o  ùc hiÖn  Õ   ¹ch nghiªncøu  ®¹ th   k ho     khoa  äc,øng  h  dông  Õn bé  ti   khoa  äc,c«ng  Ö   Ò     Ünh  ùc  h  ngh v c¸cl v qu¶n  ýnhµ  íccña  é; l  n  B  12. Quy Õt  nh    ñ  ¬ng, biÖn    ®Þ c¸c ch tr   ph¸p  ô  Ó  µ  c th v chØ  o  Öc  ùc ®¹ vi th   hiÖn  ¬  Õ   ¹t®éng  ña    chøc  Þch  ô  c ch ho   c c¸c tæ  d v c«ng  éc Bé   thu   qu¶n  ýtheo  l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;     qu¶n  ývµ  l   chØ  o  ¹t®éng  i víi   chøc  ù  ®¹ ho   ®è     tæ  c¸c s nghiÖp  éc Bé; thu   13. Thùc  Ön  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ô  Ó  éc  Òn  idiÖn  ñ    hi nhi v  h c th thu quy ®¹   ch së  ÷u  Çn  èn  ña  µ  íct¹ doanh  h ph v c nh n   i   nghiÖp  ã  èn  µ  ícthuéc Bé  c v nh n     qu¶n  lýtheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;   14. Qu¶n  ý nhµ  íc ®èi  íic¸c tæ    l  n  v     chøc  kinh  Õ  Ëp  Ó  µ  t t th v kinh  Õ    tt nh©n  ¹t®éng  ho   trong c¸c lÜnh  ùc     v qu¶n  ýcña  é   l  B theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt;   15. Qu¶n  ý nhµ  íc ®èi  íic¸c ho¹t®éng  ña    éi vµ  chøc      l  n  v      c c¸c h   tæ  phi chÝnh  ñ  Ò     Ünh  ùc  ph v c¸c l v qu¶n  ýnhµ  íccña  é   l  n  B theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt;   16.Thanh    Óm      Õt  Õu  ¹i  èc¸o,chèng    tra,ki tra,gi¶iquy khi n ,     t tham  òng, nh   tiªucùc  µ  ö  ý c¸c vi ph¹m    v x l      ph¸p  Ët vÒ     Ünh  ùc  éc  Èm   Òn  lu   c¸c l v thu th quy qu¶n  ýnhµ  íccña  é; l  n  B 
  4. 4 17. Quy Õt  nh  vµ  chØ  ®¹o  ùc hiÖn ch¬ng  ×nh c¶i c¸ch  µnh  ®Þ th tr   h chÝnh  ña  é   c B theo  ôc    µ  éi dung  ¬ng  ×nh    m tiªuv n   ch tr c¶ic¸ch  µnh  Ýnh  h ch nhµ  íc®∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt; n  ®  t  ph phª duy 18. Qu¶n  ývÒ   chøc  é    l   tæ  b m¸y, biªn chÕ;     chØ  o  ùc hiÖn  Õ     ®¹ th   ch ®é tiÒn l ng  µ    Õ   ,  Ýnh   ¬ v c¸c ch ®é ch s¸ch ®∙ingé,khen  ëng,kû  Ëtvµ    Õ        th   lu   c¸c ch ®é  kh¸c ®èi  íic¸n  é, c«ng    v  b  chøc, viªn chøc  µ  íc thuéc  ¹m       nh n   ph viqu¶n  ýl  cña  é;  o   ¹o,båi dìng  Ò   B ®µ t     v chuyªn  m«n, nghiÖp  ô  i  íic¸n  é, c«ng  v ®è v   b  chøc,viªnchøc     trongngµnh  ©y  ùng;   xd 19.Qu¶n  ýtµichÝnh,tµis¶n  îcgiao vµ  chøc  ùc hiÖn  ©n    l       ®    tæ  th   ng s¸ch  ® îcph©n      bæ theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ¬   Êu  chøc  ña  é 3. C c tæ  cB a) C¸c  chøc  óp Bé  ëng  ùc hiÖn    tæ  gi   tr th   chøc  n¨ng  qu¶n  ýnhµ  íc: l  n 1.Vô  Õn  óc,   Ki tr   quy  ¹ch x©y  ùng; ho   d 2.Vô  ¹  Çng  ü  Ët®«  Þ;   Ht k thu   th 3.Vô    Kh¶o    ÕtkÕ   ©y  ùng; s¸t,thi   x d 4.Vô  Ët  Öu x©y  ùng;   V li   d 5.Vô  Õ   ¹ch ­Thèng    K ho    kª; 6.Vô    Kinh  Õ  µi Ýnh; t t  ch 7.Vô    Khoa  äc  h c«ng  Ö; ngh 8.Vô  ©y  ¾p;  X l  9.Vô    Ph¸p  Õ; ch 10.Vô  îp    èc  Õ;   H t¸cqu t 11.Vô      Tæ chøc    é; c¸n b 12.Thanh    tra; 13.V¨n    phßng; 14.Côc    Gi¸m  nh  µ  ícvÒ   Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng; ®Þ nh n   ch  î   tr   d 15.Côc    Qu¶n  ýnhµ. l  b) C¸c  chøc  ù    tæ  s nghiÖp  éc Bé: thu   1.ViÖn    Kinh  Õ  ©y  ùng; tx d 2.ViÖn    Khoa  äc  h c«ng  Ö   ©y  ùng; ngh x d 3.ViÖn    Quy  ¹ch ®«  Þ,n«ng  ho   th   th«n; 4.ViÖn  Ët  Öu x©y  ùng;   V li   d 5.Trêng  ¹ihäc  Õn  ócHµ   éi;   §  Ki tr   N 6.Trêng  ¹ihäc  Õn  ócthµnh  è  å   Ý     §  Ki tr   ph H Ch Minh; 7.Trêng  µo  ¹obåidìng c¸n bé  µnh  ©y  ùng;   § t        ng X d 8.Trung  ©m    äc;   t Tin h 9.T¹p  Ý  ©y  ùng;   ch X d 10.B¸o  ©y  ùng.   X d
  5. 5 Bé  ëng  é  ©y  ùng  ñ  ×, èihîp víi é  ëng  é  éi vô  ©y  ùng  tr BX d ch tr  ph       trB BN x d ph¬ng    ¾p  Õp  Ön  ¸n s x Vi nghiªncøu  Õn  ócvµ    n  Þ  ù    ki tr   c¸c ®¬ v s nghiÖp  kh¸c  hiÖn  ã  éc Bé  ©y  ùng,tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. c thu   X d     t  ph quy   §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 4. Hi l     NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ  µy  ¨ng  15    t ng ® C«ng  b¸o  µ  v thay thÕ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 04    n¨m 1994  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v chøc  n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é     v  h v c c tæ  cB X ©y  ùng  µ    d v c¸cquy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    5. Tr¸chnhiÖm    µnh   thih Bé   ëng  é   ©y  ùng, c¸c Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  tr BX d     tr   tr c quan ngang  é, Thñ  b  tr ng  ¬  ë c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  û   thu Ch ph v Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu  ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản