Nghị định 36/CP của Chính phủ

Chia sẻ: tramvo

Nghị định 36/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 88/CP (14/12/1995) và Nghị định 194/CP (31/12/1994) của Chính phủ

Nội dung Text: Nghị định 36/CP của Chính phủ

qu h  
v¨n 
phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
sdl       LAWDATA
N G H Þ  ® Þ N H
Cña  Ýnh  ñ  è 
Ch ph s 36/CP  µy  th¸ng 6 
ng 19    n¨m 1996  Ò   Öc  öa  æi, 
v vi s ®
bæ  sung  ét  è  iÒu 
m s® kho¶n  ña 
c Quy  Õ  
ch ban  µnh  Ìm 
h k theo  NghÞ   nh  
®Þ
87/CP  (12/12/1995);cña 
  NghÞ   nh  
®Þ 88/CP (14/12/1995) vµ 
  NghÞ   nh  
®Þ
194/CP  (31/12/1994)cña  Ýnh  ñ
  Ch ph


CH Ý NH   ñ
PH


C¨n  LuËt tæ 
cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng09 
Ch ph ng 30    n¨m 
1992;
Theo ®Ò  nghÞ  cña Bé  tr ng Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin ê tr×nh sè 
ë  (T
29/VHTT  µy  th¸ng05 
ng 20    n¨m  1996),


NGH Þ   NH:
®Þ§i Ò u   
1.­Ngay  öa  æi, bæ  
s®   sung  ét  è  iÒu  ña 
m s® c Quy  Õ  u  µnh,
ch l h  
kinh doanh  phim, b¨ng  a   ×nh, b¨ng  a   ¹c;b¸n, cho 
  ®Ü h   ®Ü nh     thuª xuÊt   
  b¶n
phÈ m;  ¹t®éng      µ  Þch  ô      ¬ic«ng  éng;qu¶ng    Õt,
ho   v¨n ho¸ v d v v¨n ho¸ n   c   c¸o,vi  
® Æt  Ón  Öu 
bi hi ban  µnh  Ìm 
h k theo NghÞ   nh 
®Þ 87/CP  µy 
ng 12/12/1995  ña 
c
ChÝnh  ñ.
ph


1­ §o¹n ®Ç u   ña  Òu  ® îcsöa  ¹nh 
    c §i 22    l   sau:
i
"Kh¸ch  ¹n,Nhµ  
s  v¨n ho¸,C © u   ¹cbé, Trung  ©m  
  l    t v¨n  ãa  îc phÐp   
h ®  tæ
chøc  ò  êng   
v tr ®Ó kinh doanh 
  ph¶i® îcthùc hiÖn   
     c¸cquy  nh 
®Þ sau".
2­ §iÒu  ® îcsöa  æi   
  23    ® nh sau:
Kho¶n   
1: "Phßng 
Karaoke 
ph¶icã  Ön  Ých  õ 20    ëlªn.§èivíi  
  di t t   m2 tr         c¸c
phßng karaoke  îccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng  ícngµy 
®  gi   ho   tr   ban  µnh 
h NghÞ   nh  
®Þ
87/CP  ña  Ýnh  ñ 
c Ch ph ph¶icã  Ön  Ých  õ14    ëlªn".
  di t t   m2 tr  
Thªm 
kho¶n  vµo  Òu 
5  §i 23:
"C¸c ®iÓ m  
  karaoke  ¹t®éng   
ho   ë n«ng th«n,vïng d©n   
    c kh«ng  Ëp 
t trung,
 
ph¶ib¶o  ¶m     iÒu  Ön 
  ® c¸c® ki quy  nh  ¹ c¸ckho¶n    cña  iÒu  µy".
®Þ t   
i 2,4  ® n
3­ §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ  
  30    ®   sung   
nh sau:
"a)BiÓn  Öu 
  hi ph¶icã    éidung 
  c¸cn   sau  y:
®©
­Tªn  ¬ 
  c quan  ñ 
ch qu¶n  ùctiÕp.
tr  
­Tªn  äi.
  g
­§Þa 
  chØ 
giao dÞch.
 
­ C¬   ë 
  s s¶n  Êt dÞch  ô 
xu   v ph¶i ghi râ  µnh 
    ng nghÒ  kinh doanh  Ýnh.
ch  
§èivíi
   C«ng   Ty, Doanh nghiÖp   ©n, kh«ng    ¬ 
tnh   ghic quan  ñ 
ch qu¶n,m µ    
  ghi:
Doanh  nghiÖp   ©n, C«ng      Çn 
tnh   tycæ ph hay C«ng   
tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n.
  hh
2

b) BiÓu  ng  ña      ©n, tæ 
  tr c c¸c c¸ nh   chøc  ∙  ¨ng  ý  îcvÏ,g ¾n    Ón 
®® k®    trªnbi
hiÖu".
4­ §iÒu  ® îcsöa  æi   
  31    ® nh sau:
"BiÓn  Öu  ña    chøc 
hi c c¸c tæ  kinh tÕ  íc ngoµi hoÆc   ªndoanh  íiníc
  n    li   v   
ngoµiph¶icã  éidung 
    n  theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.Tªn 
®Þ t  i 30  ch n   riªng,  
 tªn
giao dÞch  èc  Õ 
  qu t b»ng  Õng  ícngoµighitrong quyÕt  nh  µnh  Ëp  ña 
ti n       ®Þ th lc
c¬ quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ã  Ó  Õt ch÷  íc ngoµi víikÝch  íc lín
Nh n   th quy c th vi   n     th    
h¬n  ÷  ÖtNam,  ng 
ch Vi   nh kh«ng    lÇn 
qu¸ 2  khæ   ÷  ÖtNam".
ch Vi  


§i Ò u    öa  æi  iÓ m    
2.­S ® ® d, kho¶n  §iÒu   
2  28, NghÞ   nh 
®Þ 88/CP   
ban
hµnh  µy 
ng 14/12/1995  ña  Ýnh  ñ 
c Ch ph quy  nh  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh 
®Þ v x ph     h
chÝnh  trong c¸c ho¹t®éng  ho¸,dÞch  ô  ho¸ vµ 
     v¨n    v v¨n    phßng  èng  ét  è 
ch ms
tÖ  ¹n x∙héi,  
n       sau:
nh
d)  Ón  Öu  ña    chøc 
"Bi hi c c¸c tæ  kinh  Õ  ã    Õt t¾t,tªn giao  Þch 
t c tªn vi       d
quèc  Õ, tªn b»ng  Õng  íc ngoµi m µ   Æt   Ýa     
t   ti n    ® ph trªn tªn b»ng  Õng  Öt
ti Vi  
hoÆc   ã 
c khæ   ÷  ínqu¸ 2  Çn 
ch l     l khæ   ÷ 
ch b»ng  Õng  Öt".
ti Vi


§i Ò u 3.­ öa  æi,   
 S ® bæ sung  Òu   
§i 5, NghÞ   nh  
®Þ 194/CP ban  µnh 
h
ngµy  th¸ng 12 
31    n¨m 
1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¹t®éng 
c Ch ph v ho   qu¶ng       
c¸o trªnl∙nh
thæ  ÖtNam.
Vi  
§iÓ m    
c,kho¶n  ® îcsöa  æi   
3    ® nh sau:
"Nh÷ng  qu¶ng    ã 
c¸o c nh∙n hiÖu  µng    Õtt¾tvµ  Õtb»ng  Õng  ­
  h ho¸ vi     vi   ti n
ícngoµi;tªngiao  Þch  èc  Õ  ña    ¬  ë 
     d qu t c c¸c c s s¶n  Êt,kinh doanh  Þch  ô 
xu     d v
®∙  îc c¸c c¬ 
®     quan  µ   íc cã  Èm  Òn 
Nh n   th quy cho  Ðp;  ÷ng  õ ng÷  ∙  îc
ph nh t  ®® 
quèc  Õ 
t ho¸  hoÆc   ÷ng  õ ng÷  µ   Õng  Öt kh«ng 
nh t  m ti Vi   thay thÕ  îc th×  îc
  ®  ® 
viÕt to h¬n  Çn  ÷  Öt Nam,  ng 
   ph ch Vi   nh kh«ng  qu¸  lÇn 
2  khæ   ÷  Öt Nam, 
ch Vi  
®ång  êiph¶icã  Çn  ÷  ÖtNam   ÕttrªnphÇn  ÷  ícngoµi".
th     ph ch Vi   vi     ch n  
Bá  iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy.
® d  3  5  ®Þ n


§i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùctõ ngµy 
4.­Ngh ®Þ n c hi l     ban  µnh. C¸c  b¶n 
h   v¨n 
ban  µnh  íc®©y  ã  éidung    íi
h tr   cn  tr¸v  
i NghÞ   nh  µy  u     á.
®Þ n ®Ò b∙i b


§i Ò u 5.­Bé   ëng    é: 
  tr c¸c B V¨n ho¸   
­ Th«ng    µi chÝnh, Y   Õ, Lao 
tin,T    t 
®éng    ¬ng 
­ Th binh vµ  héi,Tæng  ôc  lÞch  Þu 
  X∙    c Du  ch tr¸chnhiÖm   íng dÉn 
  h 
thi µnh 
 h NghÞ   nh  µy.
®Þ n


§i Ò u 6.­
 C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬ 
B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬ 
B Th tr c
quan  éc  Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  û  
thu Ch ph v Ch t U ban  ©n  ©n   
nh d c¸c tØnh, thµnh  è 
  ph
trùcthuéc Trung  ng  Þu 
    ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh 
  thi h NghÞ   nh  µy.
®Þ n
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản