Nghị định 36/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
644
lượt xem
20
download

Nghị định 36/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 36/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 88/CP (14/12/1995) và Nghị định 194/CP (31/12/1994) của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 36/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H Cña  Ýnh  ñ  è  Ch ph s 36/CP  µy  th¸ng 6  ng 19    n¨m 1996  Ò   Öc  öa  æi,  v vi s ® bæ  sung  ét  è  iÒu  m s® kho¶n  ña  c Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   ®Þ 87/CP  (12/12/1995);cña    NghÞ   nh   ®Þ 88/CP (14/12/1995) vµ    NghÞ   nh   ®Þ 194/CP  (31/12/1994)cña  Ýnh  ñ   Ch ph CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng09  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo ®Ò  nghÞ  cña Bé  tr ng Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin ê tr×nh sè  ë  (T 29/VHTT  µy  th¸ng05  ng 20    n¨m  1996), NGH Þ   NH: ®Þ §i Ò u    1.­Ngay  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ  u  µnh, ch l h   kinh doanh  phim, b¨ng  a   ×nh, b¨ng  a   ¹c;b¸n, cho    ®Ü h   ®Ü nh     thuª xuÊt      b¶n phÈ m;  ¹t®éng      µ  Þch  ô      ¬ic«ng  éng;qu¶ng    Õt, ho   v¨n ho¸ v d v v¨n ho¸ n   c   c¸o,vi   ® Æt  Ón  Öu  bi hi ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  ®Þ 87/CP  µy  ng 12/12/1995  ña  c ChÝnh  ñ. ph 1­ §o¹n ®Ç u   ña  Òu  ® îcsöa  ¹nh      c §i 22    l   sau: i "Kh¸ch  ¹n,Nhµ   s  v¨n ho¸,C © u   ¹cbé, Trung  ©m     l    t v¨n  ãa  îc phÐp    h ®  tæ chøc  ò  êng    v tr ®Ó kinh doanh    ph¶i® îcthùc hiÖn         c¸cquy  nh  ®Þ sau". 2­ §iÒu  ® îcsöa  æi      23    ® nh sau: Kho¶n    1: "Phßng  Karaoke  ph¶icã  Ön  Ých  õ 20    ëlªn.§èivíi     di t t   m2 tr         c¸c phßng karaoke  îccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng  ícngµy  ®  gi   ho   tr   ban  µnh  h NghÞ   nh   ®Þ 87/CP  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ph¶icã  Ön  Ých  õ14    ëlªn".   di t t   m2 tr   Thªm  kho¶n  vµo  Òu  5  §i 23: "C¸c ®iÓ m     karaoke  ¹t®éng    ho   ë n«ng th«n,vïng d©n        c kh«ng  Ëp  t trung,   ph¶ib¶o  ¶m     iÒu  Ön    ® c¸c® ki quy  nh  ¹ c¸ckho¶n    cña  iÒu  µy". ®Þ t    i 2,4  ® n 3­ §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     30    ®   sung    nh sau: "a)BiÓn  Öu    hi ph¶icã    éidung    c¸cn   sau  y: ®© ­Tªn  ¬    c quan  ñ  ch qu¶n  ùctiÕp. tr   ­Tªn  äi.   g ­§Þa    chØ  giao dÞch.   ­ C¬   ë    s s¶n  Êt dÞch  ô  xu   v ph¶i ghi râ  µnh      ng nghÒ  kinh doanh  Ýnh. ch   §èivíi    C«ng   Ty, Doanh nghiÖp   ©n, kh«ng    ¬  tnh   ghic quan  ñ  ch qu¶n,m µ       ghi: Doanh  nghiÖp   ©n, C«ng      Çn  tnh   tycæ ph hay C«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n.   hh
  2. 2 b) BiÓu  ng  ña      ©n, tæ    tr c c¸c c¸ nh   chøc  ∙  ¨ng  ý  îcvÏ,g ¾n    Ón  ®® k®    trªnbi hiÖu". 4­ §iÒu  ® îcsöa  æi      31    ® nh sau: "BiÓn  Öu  ña    chøc  hi c c¸c tæ  kinh tÕ  íc ngoµi hoÆc   ªndoanh  íiníc   n    li   v    ngoµiph¶icã  éidung      n  theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.Tªn  ®Þ t  i 30  ch n   riªng,    tªn giao dÞch  èc  Õ    qu t b»ng  Õng  ícngoµighitrong quyÕt  nh  µnh  Ëp  ña  ti n       ®Þ th lc c¬ quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ã  Ó  Õt ch÷  íc ngoµi víikÝch  íc lín Nh n   th quy c th vi   n     th     h¬n  ÷  ÖtNam,  ng  ch Vi   nh kh«ng    lÇn  qu¸ 2  khæ   ÷  ÖtNam". ch Vi   §i Ò u    öa  æi  iÓ m     2.­S ® ® d, kho¶n  §iÒu    2  28, NghÞ   nh  ®Þ 88/CP    ban hµnh  µy  ng 14/12/1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  ®Þ v x ph     h chÝnh  trong c¸c ho¹t®éng  ho¸,dÞch  ô  ho¸ vµ       v¨n    v v¨n    phßng  èng  ét  è  ch ms tÖ  ¹n x∙héi,   n       sau: nh d)  Ón  Öu  ña    chøc  "Bi hi c c¸c tæ  kinh  Õ  ã    Õt t¾t,tªn giao  Þch  t c tªn vi       d quèc  Õ, tªn b»ng  Õng  íc ngoµi m µ   Æt   Ýa      t   ti n    ® ph trªn tªn b»ng  Õng  Öt ti Vi   hoÆc   ã  c khæ   ÷  ínqu¸ 2  Çn  ch l     l khæ   ÷  ch b»ng  Õng  Öt". ti Vi §i Ò u 3.­ öa  æi,     S ® bæ sung  Òu    §i 5, NghÞ   nh   ®Þ 194/CP ban  µnh  h ngµy  th¸ng 12  31    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¹t®éng  c Ch ph v ho   qu¶ng        c¸o trªnl∙nh thæ  ÖtNam. Vi   §iÓ m     c,kho¶n  ® îcsöa  æi    3    ® nh sau: "Nh÷ng  qu¶ng    ã  c¸o c nh∙n hiÖu  µng    Õtt¾tvµ  Õtb»ng  Õng  ­   h ho¸ vi     vi   ti n ícngoµi;tªngiao  Þch  èc  Õ  ña    ¬  ë       d qu t c c¸c c s s¶n  Êt,kinh doanh  Þch  ô  xu     d v ®∙  îc c¸c c¬  ®     quan  µ   íc cã  Èm  Òn  Nh n   th quy cho  Ðp;  ÷ng  õ ng÷  ∙  îc ph nh t  ®®  quèc  Õ  t ho¸  hoÆc   ÷ng  õ ng÷  µ   Õng  Öt kh«ng  nh t  m ti Vi   thay thÕ  îc th×  îc   ®  ®  viÕt to h¬n  Çn  ÷  Öt Nam,  ng     ph ch Vi   nh kh«ng  qu¸  lÇn  2  khæ   ÷  Öt Nam,  ch Vi   ®ång  êiph¶icã  Çn  ÷  ÖtNam   ÕttrªnphÇn  ÷  ícngoµi". th     ph ch Vi   vi     ch n   Bá  iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. ® d  3  5  ®Þ n §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  4.­Ngh ®Þ n c hi l     ban  µnh. C¸c  b¶n  h   v¨n  ban  µnh  íc®©y  ã  éidung    íi h tr   cn  tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 5.­Bé   ëng    é:    tr c¸c B V¨n ho¸    ­ Th«ng    µi chÝnh, Y   Õ, Lao  tin,T    t  ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héi,Tæng  ôc  lÞch  Þu    X∙    c Du  ch tr¸chnhiÖm   íng dÉn    h  thi µnh   h NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 6.­  C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  û   thu Ch ph v Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  Þu      ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản